02011R0142 — LT — 02.08.2017 — 012.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 142/2011

2011 m. vasario 25 d.

kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 054 2011.2.26, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 749/2011 2011 m. liepos 29 d.

  L 198

3

30.7.2011

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1063/2012 2012 m. lapkričio 13 d.

  L 314

5

14.11.2012

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1097/2012 2012 m. lapkričio 23 d.

  L 326

3

24.11.2012

►M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 294/2013 2013 m. kovo 14 d.

  L 98

1

6.4.2013

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 555/2013 2013 m. birželio 14 d.

  L 164

11

18.6.2013

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 717/2013 2013 m. liepos 25 d.

  L 201

31

26.7.2013

 M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 185/2014 2014 m. vasario 26 d.

  L 57

21

27.2.2014

►M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 592/2014 2014 m. birželio 3 d.

  L 165

33

4.6.2014

►M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/9 2015 m. sausio 6 d.

  L 3

10

7.1.2015

►M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/172 2017 m. vasario 1 d.

  L 28

1

2.2.2017

►M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/786 2017 m. gegužės 8 d.

  L 119

1

9.5.2017

►M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/893 2017 m. gegužės 24 d.

  L 138

92

25.5.2017

►M13

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1261 2017 m. liepos 12 d.

  L 182

31

13.7.2017

►M14

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1262 2017 m. liepos 12 d.

  L 182

34

13.7.2017
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 142/2011

2011 m. vasario 25 d.

kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą

(Tekstas svarbus EEE)I

SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos įgyvendinimo priemonės:

a) gyvūnų ir visuomenės sveikatos taisyklių, taikomų šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1069/2009;

b) tam tikrų mėginių ir priemonių veterinarinių tikrinimų pasienio kontrolės postuose išimčių, kaip nustatyta Direktyvos 97/78/EB 16 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos I priede pateikiamos sąvokų apibrėžtys.

3 straipsnis

Tam tikrų šalutinių gyvūninių produktų gaminių galutinis gamybos grandinės taškas

Šie šalutinių gyvūninių produktų gaminiai gali būti tiekiami rinkai, išskyrus importą, be apribojimų, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalyje:

a) biodyzelinas, atitinkantis šalutinių gyvūninių produktų gaminių naikinimo ir naudojimo reikalavimus, nustatytus IV priedo IV skyriaus 3 skirsnio 2 punkto b papunktyje;

b) perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas, atitinkantis specialiuosius perdirbto gyvūnų augintinių ėdalo reikalavimus, nustatytus XIII priedo II skyriaus 7 punkto a papunktyje;

c) šunų kramtalai, atitinkantys specialiuosius šunų kramtalų reikalavimus, nustatytus XIII priedo II skyriaus 7 punkto b papunktyje;

d) kanopinių kailiai ir odos, kurie atitinka XIII priedo V skyriaus C punkte nustatytus specialiuosius reikalavimus dėl šių produktų galutinio gamybos grandinės taško;

e) vilna ir plaukai, kurie atitinka XIII priedo VII skyriaus B punkte nustatytus specialiuosius reikalavimus dėl šių produktų galutinio gamybos grandinės taško;

f) plunksnos ir pūkai, kurie atitinka XIII priedo VII skyriaus C punkte nustatytus specialiuosius reikalavimus dėl šių produktų galutinio gamybos grandinės taško;

▼M1

g) kailiai, atitinkantys specialiuosius to produkto grandinės pabaigos reikalavimus, nustatytus XIII priedo VIII skyriuje;

h) žuvų taukai vaistams gaminti, atitinkantys specialiuosius to produkto gamybos grandinės pabaigos reikalavimus, nustatytus XIII priedo XIII skyriuje;

▼M4

i) dyzelinas ir degalai, atitinkantys produktams, gautiems daugiapakopio katalitinio proceso metu gaminant atsinaujinančius degalus, taikomus specialiuosius reikalavimus, nustatytus IV priedo IV skyriaus 3 skirsnio 2 punkto c papunktyje;

j) oleocheminiai produktai, pagaminti iš lydytų riebalų ir atitinkantys reikalavimus, nustatytus XIII priedo XI skyriuje;

▼M13

k) dyzelinas iš atsinaujinančiųjų išteklių, reaktyviniai degalai iš atsinaujinančiųjų išteklių, propanas iš atsinaujinančiųjų išteklių ir benzinas iš atsinaujinančiųjų išteklių, atitinkantys produktams, kurie gauti taikant daugiapakopio katalitinio apdorojimo vandeniu procesą degalams iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminti, taikomus specialiuosius reikalavimus, nustatytus IV priedo IV skyriaus 3 skirsnio 2 punkto f papunktyje.

▼B

4 straipsnis

Pavojingos užkrečiamosios ligos

Ligos, išvardytos OIE Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso 1.2.3 straipsnyje (2010 m. leidime) ir Vandens gyvūnų sveikatos kodekso 1.3 straipsnyje (2010 leidime) laikomos pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis bendrų gyvūnų sveikatos apribojimų taikymo tikslais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 6 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje.II

SKYRIUS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR JŲ GAMINIŲ NAIKINIMAS IR NAUDOJIMAS

5 straipsnis

Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių naudojimo apribojimai

1.  Ūkio subjektai II priedo I skyriuje nurodytose valstybėse narėse turi atitikti kailinių gyvūnų šėrimo tam tikromis medžiagomis, gautomis iš tos pačios rūšies gyvūnų kūnų ar jų dalių, tame pačiame skyriuje nustatytus reikalavimus.

2.  Ūkio subjektai turi atitikti ūkinių gyvūnų šėrimo žolėmis iš ganyklų, kurios buvo tręšiamos tam tikromis organinėmis trąšomis ar dirvožemį gerinančiomis medžiagomis, apribojimus, nustatytus II priedo II skyriuje.

▼M8

6 straipsnis

Naikinimas deginant, naikinimas arba perdirbimas deginant bendrai su kitomis medžiagomis ir panaudojimas kurui

▼B

1.  Kompetentinga institucija užtikrina, kad šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai gali būti deginami arba deginami kartu su kitomis medžiagomis tik:

a) deginimo įmonėse ir bendro deginimo įmonėse, kurių veiklai suteiktas leidimas pagal Direktyvą 2000/76/EB; arba

b) jei tai įmonės, kurioms pagal Direktyvą 2000/76/EB nereikia leidimo – deginimo ir bendro deginimo įmonėse, kurias patvirtino kompetentinga institucija atlikti naikinimą deginant, šalinant ar perdirbant šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, jei jie yra atliekos, deginant kartu su kitomis medžiagomis, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies b ar c punktų.

2.  Kompetentinga institucija patvirtina deginimo ir bendro deginimo įmones, nurodytas 1 dalies b punkte, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio b ar c punktų, jeigu jos atitinka III priede nustatytus reikalavimus.

3.  Deginimo ir bendro deginimo įmonių operatoriai turi atitikti bendruosius deginimo ir bendro deginimo reikalavimus, nustatytus III priedo I skyriuje.

4.  Didelio pajėgumo deginimo ir bendro deginimo įmonių operatoriai turi atitikti III priedo II skyriuje nustatytus reikalavimus.

5.  Nedidelio pajėgumo deginimo ir bendro deginimo įmonių operatoriai turi atitikti III priedo III skyriuje nustatytus reikalavimus.

▼M8

6.  Operatoriai užtikrina, kad jų kontroliuojamos įmonės, kuriose kurui naudojami šalutiniai gyvūniniai produktai arba jų gaminiai, išskyrus nurodytąsias IV priedo IV skyriaus 2 skirsnyje, laikytųsi atitinkamai III priedo IV ir V skyriuose nustatytų bendrųjų sąlygų ir konkrečių reikalavimų ir būtų patvirtintos kompetentingos institucijos, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalis d punktu.

7.  Kompetentinga institucija 6 dalyje nurodytas deginimo įmones, galinčias naudoti kurui šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius, patvirtina tik tuo atveju, jeigu:

a) deginimo įmonėms taikomas III priedo V skyrius;

b) deginimo įmonės atitinka visas susijusias bendrąsias sąlygas ir konkrečius reikalavimus, pateiktus šio reglamento III priedo IV ir V skyriuose;

c) yra numatyta administracinė tvarka, kuria būtų užtikrinama, kad deginimo įmonių patvirtinimo reikalavimai būtų kasmet tikrinami;

▼M14

8.  Naudojant ūkinių gyvūnų mėšlą kurui, kaip nurodyta III priedo V skyriuje, be nurodytųjų šio straipsnio 7 dalyje taikomos dar ir šios taisyklės:

a) pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies d punktą kompetentingai institucijai operatoriaus pateiktoje patvirtinimo paraiškoje turi būti pateikti valstybės narės kompetentingos institucijos arba jos įgaliotos specialios kompetencijos turinčios organizacijos patvirtinti įrodymai, kad deginimo įmonė, kurioje ūkinių gyvūnų mėšlas naudojamas kurui, visiškai laikosi išmetamųjų teršalų ribinių verčių ir stebėsenos reikalavimų, nustatytų šio reglamento III priedo V skyriaus B skirsnio 3, 4 ir 5 dalyse, nedarant poveikio valstybės narės kompetentingos institucijos galimybei įtvirtinti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo tam tikrų nuostatų, atsižvelgiant į III priedo V skyriaus C skirsnio 4 dalį;

b) Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 44 straipsnyje nurodyta tvirtinimo procedūra turi būti užbaigta tik tada, kai per pirmus šešis deginimo įmonės veiklos mėnesius kompetentinga institucija arba jos įgaliota specialios kompetencijos turinti organizacija iš eilės atlieka bent du patikrinimus, kurių vienas turi būti atliktas be įspėjimo, įskaitant reikiamus temperatūros ir išmetamųjų teršalų matavimus. Minėtų patikrinimų rezultatais patvirtinus, kad laikomasi šio reglamento III priedo V skyriaus B skirsnio 3, 4 ir 5 dalyse ir, kai taikytina, C skirsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, gali būti suteiktas visapusiškas patvirtinimas.

▼B

7 straipsnis

Tam tikrų 1 ir 3 kategorijų medžiagų šalinimas sąvartynuose

Nukrypdama nuo Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12 straipsnio ir 14 straipsnio c punkto, kompetentinga institucija gali leisti šalinti šias 1 ir 3 kategorijų medžiagas registruotuose sąvartynuose:

a) importuojamą gyvūnų augintinių ėdalą ar gyvūnų augintinių ėdalą, pagamintą iš importuotų medžiagų, iš 1 kategorijos medžiagų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio c punkte;

b) 3 kategorijos medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f ir g punktuose, jeigu:

i) tokios medžiagos nesilietė su nei vienu iš šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų to reglamento 8 ir 9 straipsniuose ir 10 straipsnio a–e ir h–p punktuose;

ii) tuo metu, kai skirtos naikinti, medžiagos:

 nurodytos to reglamento 10 straipsnio f punkte buvo perdirbtos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 852/2004 2 straipsnio 1 dalies m punkte;

 nurodytos to reglamento 10 straipsnio g punkte buvo perdirbtos pagal X priedo II skyrių arba pagal XIII priedo II skyriuje nustatytus specialiuosius gyvūnų augintinių ėdalo reikalavimus; ir

iii) tokių medžiagų šalinimas nekelia pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai.

8 straipsnis

Perdirbimo gamyklų ir kitų įmonių reikalavimai

1.  Ūkio subjektai užtikrina, kad jų kontroliuojamos perdirbimo gamyklos ir kitos įmonės atitiktų šiuos IV priedo I skirsnyje nustatytus reikalavimus:

a) 1 skirsnyje nustatytus bendruosius perdirbimo reikalavimus;

b) 2 skirsnyje nustatytus nuotekų apdorojimo reikalavimus;

c) 3 skirsnyje nustatytus 1 ir 2 kategorijos medžiagų specialiuosius perdirbimo reikalavimus;

d) 4 skirsnyje nustatytus 3 kategorijos medžiagų specialiuosius perdirbimo reikalavimus.

2.  Kompetentinga institucija patvirtina perdirbimo gamyklas ir kitas įmones tik, jei jos atitinka IV priedo I skyriuje nustatytas sąlygas.

9 straipsnis

Perdirbimo gamyklų ir kitų įmonių higienos ir perdirbimo reikalavimai

Ūkio subjektai užtikrina, kad jų kontroliuojamos perdirbimo ir kitos įmonės atitiktų šiuos IV priede nustatytus reikalavimus:

a) II skyriuje nustatytus higienos ir perdirbimo reikalavimus;

b) standartinius perdirbimo metodus, nustatytus III skyriuje, jeigu tokie metodai naudojami įmonėje ar gamykloje;

c) alternatyvius perdirbimo metodus, nustatytus IV skyriuje, jeigu tokie metodai naudojami įmonėje ar gamykloje.

10 straipsnis

Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių transformavimo į biodujas ir kompostavimo reikalavimai

1.  Ūkio subjektai užtikrina, kad jų kontroliuojamos įmonės ir gamyklos atitiktų šiuos šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių transformavimo į biodujas ar kompostavimo reikalavimus, nustatytus V priede:

a) biodujų ir kompostavimo įmonėms taikomus I skyriuje nustatytus reikalavimus;

b) biodujų ir kompostavimo įmonėms taikomus II skyriuje nustatytus higienos reikalavimus;

c) III skyriaus 1 skirsnyje nustatytus standartinius transformacijos parametrus;

d) irimo atliekų ir komposto standartus, nustatytus III skyriaus 3 skirsnyje.

2.  Kompetentinga institucija patvirtina biodujų ir kompostavimo įmones tik, jei jos atitinka V priede nustatytus reikalavimus.

3.  Kompetentinga institucija gali leisti naudoti alternatyvius transformacijos parametrus biodujų ir kompostavimo įmonėms laikantis V priedo III skyriaus 2 skirsnyje nustatytus reikalavimus.III

SKYRIUS

NUOSTATOS, LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUO TAM TIKRŲ REGLAMENTO (EB) Nr. 1069/2009 NUOSTATŲ

11 straipsnis

Specialios taisyklės dėl mokslinių tyrimų ir diagnostinių mėginių

1.  Kompetentinga institucija gali leisti vežti, naudoti ir naikinti mokslinių tyrimų ir diagnostinius mėginius sąlygomis, kuriomis užtikrinama pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai kontrolė.

Kompetentinga institucija visų pirma užtikrina, kad ūkio subjektai atitiktų VI priedo I skyriaus reikalavimus.

2.  Ūkio subjektai turi atitikti specialias taisykles dėl mokslinių tyrimų ir diagnostinių mėginių, nustatytas VI priedo I skyriuje.

3.  Ūkio subjektai gali išsiųsti mokslinių tyrimų ir diagnostinius mėginius, sudarytus iš šių šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, į kitą valstybę narę neinformuodami kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 48 straipsnio 1 dalį ir neinformuodami paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos per TRACES sistemą ir be jos sutikimo priimti siuntą pagal to reglamento 48 straipsnio 1 ir 3 dalis:

a) 1 ir 2 kategorijų medžiagų ir mėsos ir kaulų miltų ar gyvūninių riebalų, gautų iš 1 ir 2 kategorijos medžiagų;

b) perdirbtų gyvūninių baltymų.

12 straipsnis

Specialios taisyklės dėl prekybos pavyzdžių ir demonstravimo priemonių

1.  Kompetentinga institucija gali leisti vežti, naudoti ir naikinti prekybos pavyzdžius ir demonstravimo priemones sąlygomis, kuriomis užtikrinama pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai kontrolė.

Kompetentinga institucija visų pirma užtikrina, kad ūkio subjektai atitiktų VI priedo I skyriaus 1 skirsnio 2, 3 ir 4 punktų reikalavimus.

2.  Ūkio subjektai turi atitikti specialias taisykles dėl prekybos pavyzdžių ir demonstravimo priemonių, nustatytas VI priedo I skyriaus 2 skirsnyje.

3.  Ūkio subjektai gali išsiųsti prekybos pavyzdžius, sudarytus iš šių šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, į kitą valstybę narę neinformuodami kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 48 straipsnio 1 dalį ir neinformuodami paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos per TRACES sistemą ir be jos sutikimo priimti siuntą pagal to reglamento 48 straipsnio 1 ir 3 dalis:

a) 1 ir 2 kategorijų medžiagų ir mėsos ir kaulų miltų ar gyvūninių riebalų, gautų iš 1 ir 2 kategorijos medžiagų;

b) perdirbtų gyvūninių baltymų.

13 straipsnis

Specialios šėrimo taisyklės

1.  Ūkio subjektai, laikydamiesi bendrųjų reikalavimų, nustatytų VI priedo II skyriaus 1 skirsnyje ir visų kitų sąlygų, kurias gali nustatyti kompetentinga institucija, 2 kategorijos medžiagomis, jeigu jos yra gautos iš gyvūnų, kurie nebuvo užmušti ar nenugaišo dėl užkrečiamų žmonėms ar gyvūnams ligų arba įtariamų tokių ligų, gali šerti šiuos gyvūnus:

a) zoologijos sodų gyvūnus;

b) kailinius gyvūnus;

c) pripažintų šunų veisyklų ar skalikų rujų šunis;

d) prieglaudose laikomus šunis ir kates;

▼M4

e) lervas ir kirminus, naudojamus žvejybos masalui;

f) cirko gyvūnus.

▼B

2.  Ūkio subjektai, laikydamiesi VI priedo II skyriaus 1 skirsnyje nustatytų bendrųjų reikalavimų ir kitų sąlygų, kurias gali nustatyti kompetentinga institucija 3 kategorijos medžiagomis gali šerti šiuos gyvūnus:

a) zoologijos sodų gyvūnus;

b) kailinius gyvūnus;

c) pripažintų šunų veisyklų ar skalikų rujų šunis;

d) prieglaudose laikomus šunis ir kates;

▼M4

e) lervas ir kirminus, naudojamus žvejybos masalui;

f) cirko gyvūnus.

▼B

14 straipsnis

Tam tikrų rūšių gyvūnų šėrimas šėryklose ir už jų ribų ir zoologijos soduose

1.  Kompetentinga institucija gali leisti naudoti 1 kategorijos medžiagas, sudarytas iš nugaišusių gyvūnų kūnų ar jų dalių, kuriuose yra nurodytų pavojingų medžiagų, šeriant:

a) nykstančių ar saugomų rūšių maitlesius paukščius ir kitų rūšių gyvenančius natūralioje buveinėje gyvūnus šėryklose, skatinant biologinę įvairovę, laikantis VI priedo II skyriaus 2 skirsnyje nustatytų sąlygų;

b) už šėryklų ribų – jei tinka, prieš surenkant nugaišusius gyvūnus, laukinius gyvūnus, nurodytus VI priedo II skyriaus 2 skirsnio 1 punkto a papunktyje, laikantis to skyriaus 3 skirsnyje nustatytų sąlygų.

2.  Kompetentinga institucija gali leisti naudoti 1 kategorijos medžiagas, sudarytas iš nugaišusių gyvūnų kūnų ar jų dalių, turinčių nurodytų pavojingų medžiagų, ir naudoti iš zoologijos sodų gyvūnų gautas medžiagas zoologijos sodų gyvūnams šerti laikantis VI priedo II skyriaus 4 skirsnyje nustatytų sąlygų.

15 straipsnis

Specialios rinkimo ir naikinimo taisyklės

▼M4

Jeigu kompetentinga institucija leidžia šalutinius gyvūninius produktus naikinti nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 1 dalies a, b, c, e ir f punktų, tie produktai gali būti naikinami laikantis šių specialiųjų VI priedo III skyriuje nustatytų taisyklių:

▼B

a) 1 skirsnyje nustatytų specialiųjų šalutinių gyvūninių produktų naikinimo taisyklių;

b) 2 skirsnyje nustatytų šalutinių gyvūninių produktų deginimo ir laidojimo atokiose vietose taisyklių;

c) 3 skirsnyje nustatytų bičių ir bitininkystės šalutinių produktų deginimo ir laidojimo atokiose vietose taisyklių.

▼M9

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 14 straipsnio, valstybės narės gali leisti surinkti, transportuoti ir naikinti mažus kiekius 3 kategorijos medžiagų, nurodytų to reglamento 10 straipsnio f punkte, to reglamento 19 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytais būdais, jei laikomasi VI priedo IV skyriuje nustatytų naikinimo kitais būdais reikalavimų.

▼BIV

SKYRIUS

LEIDIMAS TAIKYTI ALTERNATYVIUS METODUS

16 straipsnis

Standartinė leidimo taikyti alternatyvius metodus paraiškų forma

1.  Paraiškas dėl leidimo taikyti alternatyvius šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių naudojimo ar naikinimo metodus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 20 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės ar suinteresuotosios šalys turi pateikti pagal VII priede nustatytos standartinės leidimo taikyti alternatyvius metodus paraiškų formos reikalavimus.

2.  Valstybės narės paskiria nacionalinius kontaktinius centrus informacijai teikti kompetentingai institucijai, atsakingai už paraiškų leisti taikyti alternatyvius šalutinių gyvūninių produktų naudojimo ar naikinimo metodus vertinimą.

3.  Komisija paskelbia nacionalinių kontaktinių centrų sąrašą savo interneto svetainėje.V

SKYRIUS

SURINKIMAS, VEŽIMAS, IDENTIFIKAVIMAS IR ATSEKAMUMAS

17 straipsnis

Reikalavimai dėl šalutinių gyvūninių produktų prekybos dokumentų ir sveikumo sertifikatų, identifikavimo, rinkimo, vežimo ir atsekamumo

1.  Ūkio subjektai užtikrina, kad šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai:

a) atitinka VIII priedo I ir II skyriuose nustatytus rinkimo, vežimo ir identifikavimo reikalavimus;

b) vežami su pridedamais prekybos dokumentais ar sveikumo sertifikatais pagal VIII priedo III skyriuje nustatytus reikalavimus.

2.  Ūkio subjektai, siunčiantys, vežantys ar gaunantys šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius saugo siuntų įrašus ir susijusius prekybos dokumentus ar sveikumo sertifikatus pagal VIII priedo IV skyriuje nustatytus reikalavimus.

3.  Ūkio subjektai turi atitikti tam tikrų šalutinių gyvūninių produktų gaminių žymėjimo reikalavimus, nustatytus VIII priedo V skyriuje.VI

SKYRIUS

ĮMONIŲ IR GAMYKLŲ REGISTRAVIMAS IR TVIRTINIMAS

18 straipsnis

Reikalavimai dėl vienos ar daugiau įmonių ir gamyklų, tvarkančių šalutinius gyvūninius produktus toje pačioje vietoje, patvirtinimo

Kompetentinga institucija gali suteikti patvirtinimą kelioms įmonėms ar gamykloms, tvarkančioms šalutinius gyvūninius produktus toje pačioje vietoje, jeigu pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai perdavimas iš vienos įmonės į kitą yra neįmanomas dėl jų išdėstymo ir šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo įmonių ar gamyklų viduje.

19 straipsnis

Reikalavimai dėl tam tikrų patvirtintų šalutinius gyvūninius produktus tvarkančių įmonių ir gamyklų

Ūkio subjektai užtikrina, kad jų kontroliuojamos įmonės ir gamyklos, patvirtintos kompetentingos institucijos, atitiktų šiuos IX priedo skyrių reikalavimus, kai jos vykdo vienos ar kelių rūšių veiklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalyje:

a) I skyriaus, kai jos gamina gyvūnų augintinių ėdalą, kaip nurodyta to reglamento 24 straipsnio 1 dalies e punkte;

b) II skyriaus, kai jos saugo šalutinius gyvūninius produktus, kaip nurodyta to reglamento 24 straipsnio 1 dalies i punkte ir kai jos tvarko šalutinius gyvūninius produktus po jų surinkimo, atlikdamos to reglamento 24 straipsnio 1 dalies h punkte nurodytas operacijas:

i) rūšiuojant;

ii) pjaustant;

iii) atšaldant;

iv) užšaldant;

v) sūdant;

vi) konservuojant kitais būdais;

vii) lupant kailius ir odas ar šalinant nurodytą pavojingą medžiagą;

viii) operacijas, susijusias su šalutinių gyvūninių produktų tvarkymu, kurios atliekamos laikantis įpareigojimų pagal Sąjungos veterinarijos teisės aktus;

ix) šalutinių gyvūninių produktų, skirtų transformuoti į biodujas ir (arba) kompostuoti, higieninį tvarkymą ir (arba) pasterizavimą iki tokios transformacijos ar kompostavimo kitoje įmonėje ar gamykloje pagal V priedą;

x) sijojant;

▼M9

c) III skyriaus, kai jos saugo šalutinių gyvūninių produktų gaminius tam tikrais numatytais tikslais, kaip nurodyta to reglamento 24 straipsnio 1 dalies j punkte;

d) V skyriaus, kai jos saugo šalutinius ūkinių gyvūnų produktus, skirtus tolesniam naikinimui, kaip nurodyta to reglamento 4 straipsnyje.

▼B

20 straipsnis

Reikalavimai dėl tam tikrų registruotų įmonių ir gamyklų, tvarkančių šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius

1.  Registruotų įmonių ar gamyklų operatoriai ar kiti registruoti ūkio subjektai tvarko šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius IX priedo IV skyriuje nustatytomis sąlygomis.

2.  Registruoti ūkio subjektai, vežantys šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, išskyrus vežimą tarp to paties ūkio subjekto patalpų, visų pirma turi atitikti IX priedo IV skyriaus 2 punkte nustatytas sąlygas.

3.  1 ir 2 dalys netaikomos:

a) patvirtintiems ūkio subjektams, kurie veža šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, atlikdami tai kaip pagalbinę veiklą;

b) ūkio subjektams, kurie buvo registruoti transporto veiklai pagal Reglamentą (EB) Nr. 183/2005.

▼M2

4.  Kompetentinga institucija gali atleisti šiuos ūkio subjektus nuo Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 23 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos prievolės pranešti:

a) ūkio subjektus, tvarkančius ar gaminančius medžiojamųjų gyvūnų trofėjus ar kitus preparatus, nurodytus XIII priedo VI skyriuje, privačiais ar nekomerciniais tikslais;

b) ūkio subjektus, tvarkančius ar naikinančius mokslinių tyrimų ir diagnostinius mėginius mokymo tikslais;

▼M3

c) ūkio subjektus, vežančius sausą neapdorotą vilną ir plaukus, jeigu jie sandariai supakuoti ir yra siunčiami tiesiogiai į gamyklą, gaminančią šalutinių gyvūninių produktų gaminius, skirtus naudoti už pašarų grandinės ribų, arba į gamyklą, atliekančią tarpines operacijas sąlygomis, kuriomis išvengiama patogenų plitimo;

▼M9

d) ūkio subjektus, naudojančius mažus kiekius 2 ir 3 kategorijų medžiagų, nuodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 ir 10 straipsniuose, ar jų gaminių tiesiogiai tiekiant produktus regiono ribose galutiniam naudotojui, vietos rinkai ar vietos mažmeninėms įmonėms, jeigu kompetentinga institucija nelaiko tokios veiklos keliančia jokios pavojingos užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos plitimo pavojų; šis punktas netaikomas tais atvejais, kai tos medžiagos naudojamos ūkinių gyvūnų, išskyrus kailinius, pašarui gaminti;

▼M9

e) organinių trąšų arba dirvožemį gerinančių medžiagų naudotojus patalpose, kuriose ūkiniai gyvūnai nelaikomi;

f) ūkio subjektus, tvarkančius ir platinančius organines trąšas arba dirvožemį gerinančias medžiagas išimtinai tik parduoti paruoštose ne daugiau nei 50 kg svorio mažmeninėse pakuotėse, skirtose naudoti ne pašarų ir maisto grandinėje.

▼BVII

SKYRIUS

PATEIKIMAS RINKAI

21 straipsnis

Ūkiniams gyvūnams, išskyrus kailinius, šerti skirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių perdirbimas ir tiekimas rinkai ir tiekimas rinkai

1.  Ūkio subjektai turi atitikti ūkiniams gyvūnams, išskyrus kailinius, šerti skirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tiekimo rinkai, išskyrus importą, reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 31 straipsnio 2 dalyje, nustatytus X priede:

a) I skyriuje nustatytus bendruosius perdirbimo ir tiekimo rinkai reikalavimus;

b) II skyriuje nustatytus specialiuosius perdirbtų gyvūninių baltymų ir kitų šalutinių gyvūninių produktų gaminių reikalavimus;

c) III skyriuje nustatytus tam tikrų žuvų pašarų ir žvejybos masalo reikalavimus.

2.  Kompetentinga institucija gali leisti tiekti rinkai, išskyrus importą, pieną, pieno pagrindo produktus ir pieno gaminius, priskirtus 3 kategorijos medžiagoms pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio e, f ir h punktus, ir kurie nebuvo perdirbti pagal X priedo II skyriaus 4 skirsnio I dalyje nustatytus bendruosius reikalavimus, jeigu šios medžiagos atitinka to skirsnio II dalyje nustatytus reikalavimus dėl nukrypti leidžiančios nuostatos – tiekti rinkai pieną, perdirbtą pagal nacionalinius standartus.

22 straipsnis

Organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų tiekimas rinkai ir naudojimas

1.  Ūkio subjektai turi atitikti organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų tiekimo rinkai, išskyrus importą, ir jų naudojimo, ypač beriant į dirvą, XI priede nustatytus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 15 straipsnio 1 dalies i punkte ir 32 straipsnio 1 dalyje.

▼M9

2.  Tiekiant šias medžiagas rinkai netaikomi jokie gyvūnų sveikatos reikalavimai:

a) laukinių jūros paukščių guaną, surinktą Sąjungoje arba importuotą iš trečiųjų šalių;

b) paruoštas parduoti auginimo terpes, išskyrus importuotąsias, kurių sudėtyje yra mažiau nei:

i) 5 tūriniai procentai šalutinių gyvūninių produktų gaminių iš 3 kategorijos medžiagų arba iš 2 kategorijos medžiagų, išskyrus perdirbtą mėšlą;

ii) 50 tūrinių procentų perdirbto mėšlo.

▼B

3.  Valstybės narės, kurioje organinės trąšos ar dirvožemį gerinanti medžiaga, pagaminta iš mėsos ir kaulų miltų, gautų iš 2 kategorijos medžiagų ar perdirbtų gyvūninių baltymų, numatoma berti į dirvą, kompetentinga institucija leidžia naudoti vieną ar daugiau komponentų, kurie turi būti maišomi su šiomis medžiagomis laikantis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 32 straipsnio 1 dalies d punkto reikalavimų, pagal to reglamento XI priedo II skyriaus 1 skirsnio 3 punkte nustatytus kriterijus.

4.  Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 48 straipsnio 1 dalies, kilmės ir paskirties valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti išsiųsti mėšlą iš vieno šių valstybių narių pasienio regiono ūkio į kitą jų pasienio regiono ūkį, jeigu laikomasi tinkamų galimo pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai kontrolės sąlygų, pavyzdžiui, reikalavimo atitinkamam ūkio subjektui saugoti įrašus, kurios nustatomos dvišaliame susitarime.

5.  Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 30 straipsnio 1 dalyje, valstybių narių kompetentingos institucijos skatina, jei būtina, nacionalinių gerosios žemės ūkio patirties beriant į dirvą organines trąšas ir dirvožemį gerinančias medžiagas gairių rengimą, platinimą ir naudojimą.

23 straipsnis

Tarpiniai produktai

1.  Į Sąjungą importuojami ar tranzitu per ją gabenami tarpiniai produktai turi atitikti XII priede nurodytas galimo pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai kontrolės sąlygas.

2.  Tarpiniai produktai, vežami į XII priedo 3 punkte nurodytą įmonę ar gamyklą, gali būti tvarkomi be Reglamente (EB) Nr. 1069/2009 ir šiame reglamente nustatytų apribojimų, jeigu:

a) įmonė ar gamykla turi tinkamas patalpas tarpiniams produktams gauti, kurios užkerta kelią užkrečiamų žmonėms ar gyvūnams ligų plitimui;

b) tarpiniai produktai nekelia jokio užkrečiamų žmonėms ar gyvūnams ligų plitimo pavojaus dėl jų išgryninimo ar kitokio tarpiniame produkte esančių šalutinių gyvūninių produktų apdorojimo, dėl šalutinių gyvūninių produktų koncentracijos tarpiniame produkte ar dėl tinkamų biologinio saugumo priemonių tvarkant tarpinius produktus;

c) įmonė ar gamykla saugo įrašus dėl gautų medžiagų kiekio, jų kategorijos, jei taikoma, ir dėl įmonės, gamyklos ar ūkio subjekto, kuriam ji patiekė savo produktus; ir

d) nepanaudoti tarpiniai produktai ar kitos perteklinės medžiagos iš įmonės ar gamyklos, pavyzdžiui, produktai, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, naikinami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009.

▼M9

3.  Tarpinių produktų paskirties įmonės ar gamyklos ūkio subjektas ar savininkas ar jo atstovas naudoja ir (arba) išsiunčia tarpinius produktus tik naudoti gamybai pagal tarpinių produktų apibrėžtį pagal I priedo 35 punktą.

▼B

24 straipsnis

Gyvūnų augintinių ėdalas ir kiti išvestiniai produktai

1.  Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio a, b, d ir e punktuose nurodytas 1 kategorijos medžiagas draudžiama naudoti gaminiams, kurie yra skirti žmonių ar gyvūnų maistui ar jiems vartoti, išskyrus to reglamento 33 ir 36 straipsniuose nurodytus šalutinių gyvūninių produktų gaminius, gaminti.

2.  Jeigu šalutinis gyvūninis produktas ar jo gaminys gali būti naudojamas ūkiniams gyvūnams šerti ir kitais Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 36 straipsnyje nurodytais tikslais, jie tiekiami rinkai, išskyrus importą, pagal konkrečius X priedo II skyriuje nustatytus perdirbtų gyvūninių baltymų ir kitų šalutinių gyvūninių produktų gaminių reikalavimus, jeigu XIII priedo II skirsnyje nėra nustatyti jokie specialieji tokiems produktams taikomi reikalavimai.

3.  Ūkio subjektai turi atitikti XIII priedo I ir II skyriuose nustatytus gyvūnų augintinių ėdalo tiekimo rinkai, išskyrus importą, reikalavimus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 40 straipsnyje.

4.  Ūkio subjektai turi atitikti XIII priedo I ir III–XII skyriuose nustatytus šalutinių gyvūninių produktų gaminių tiekimo rinkai, išskyrus importą, reikalavimus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 40 straipsnyje.VIII

SKYRIUS

IMPORTAS, TRANZITAS IR EKSPORTAS

25 straipsnis

Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių importas, eksportas ir gabenimas tranzitu

1.  Draudžiama importuoti į Sąjungą ir gabenti per ją tranzitu šiuos šalutinius gyvūninius produktus:

a) neperdirbtą mėšlą;

b) neapdorotas plunksnas, jų dalis ir pūkus;

c) bičių vašką medaus korių pavidalu.

▼M2

2.  Jokie gyvūnų sveikatos reikalavimai netaikomi importuojant į Sąjungą ir gabenant per ją tranzitu šiuos produktus:

a) vilną ir plaukus, kurie buvo nuplauti gamykloje ar apdoroti kitu būdu, užtikrinančiu, kad nebeliktų nepriimtino pavojaus;

b) kailius, kurie buvo džiovinti aplinkos 18 °C temperatūroje bent dvi dienas esant 55 % drėgmei;

c) gyvūnų, išskyrus kiaulinius, vilną ir plaukus, nuplautus gamykloje, kai jie pamerkiami į vandens, muilo ir natrio hidroksido arba kalio hidroksido vonias;

d) gyvūnų, išskyrus kiaulinius, vilną ir plaukus, siunčiamus tiesiogiai į gamyklą, gaminančią šalutinius gyvūninių produktų gaminius iš vilnos ir plaukų, skirtus tekstilės pramonei, kurie buvo apdoroti bent vienu iš šių būdų:

 chemine depiliacija, kuriai naudojamos gesintos kalkės arba natrio sulfidas,

 bent 24 valandų fumigacija formaldehido garuose hermetiškoje kameroje,

 pramoniniu plovimu, kai vilna ir plaukai pamerkiami į 60–70 °C vandenyje tirpų ploviklį,

 laikant (į laikymo laiką gali būti įskaitytas vežimo laikas) aštuonias dienas 37 °C, 28 dienas 18 °C arba 120 dienų 4 °C temperatūroje;

e) sausą ir sandariai supakuotą gyvūnų, išskyrus kiaulinius, vilną ir plaukus, skirtus siųsti tiesiogiai į gamyklą, gaminančią šalutinius gyvūninių produktų gaminius iš vilnos ir plaukų, skirtus tekstilės pramonei, atitinkančius visus šiuos reikalavimus:

i) jie buvo gauti bent 21 dieną prieš įvežimą į Sąjungą trečiosiose šalyse arba jų regionuose,

 išvardytuose Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje ir iš kurių leidžiama į Sąjungą importuoti šviežią atrajotojų mėsą, netaikant tame priede nurodytų A ir F papildomų garantijų,

 kuriuose nenustatyta snukio ir nagų ligos, o jeigu vilna ir plaukai yra avių ir ožkų – avių ir ožkų raupų pagal Direktyvos 2004/68/EB II priede išvardytus bendruosius kriterijus;

ii) jie vežami kartu su importuotojo deklaracija, kaip reikalaujama XV priedo 21 skyriuje;

iii) ūkio subjektas juos pateikė viename iš Sprendimo 2009/821/EB I priede išvardytų patvirtintų Sąjungos pasienio kontrolės postų, kuriame pagal Direktyvos 97/78/EB 4 straipsnio 3 dalį buvo atliktas dokumentų patikrinimas ir trūkumų nenustatyta.

▼B

3.  Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 41 straipsnio 3 dalyje ir 42 straipsnyje, ūkio subjektai turi atitikti šiuos XIV priede nustatytus specialius tam tikrų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių importo į Sąjungą ar gabenimo per ją tranzitu reikalavimus:

a) to priedo I skyriuje nustatytus specialiuosius 3 kategorijos medžiagų ir jų gaminių, skirtų naudoti pašarų grandinėje, išskyrus gyvūnų augintinių ėdalą ar kailinių gyvūnų pašarą, importo ir gabenimo tranzitu reikalavimus;

b) to priedo II skyriuje nustatytus šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, skirtų naudoti ne ūkinių gyvūnų pašarų grandinėje, importo ir gabenimo tranzitu reikalavimus.

▼M10

4.  XIV priedo V skyriuje pateiktos taisyklės taikomos jame nurodytų šalutinių gyvūninių produktų gaminių eksportui iš Sąjungos.

▼B

26 straipsnis

Tam tikrų 1 kategorijos medžiagų tiekimas rinkai, įskaitant importą, ir eksportas

Kompetentinga institucija gali leisti kailius ir odas, gautas iš gyvūnų, kurie buvo neteisėtai gydomi, kaip nurodyta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies d punkte ar Direktyvos 96/23/EB 2 dalies b punkte, atrajotojų žarnas su turiniu ar be jo, kaulus ir kaulų produktus, kuriuose yra stuburas ir kaukolė, tiekti rinkai, įskaitant importą, ir eksportuoti, jeigu laikomasi šių reikalavimų:

a) šios medžiagos neturi būti 1 kategorijos medžiagos, gautos iš šių gyvūnų:

i) įtariamų užkrėstų USE pagal Reglamentą (EB) Nr. 999/2001;

ii) kurių užkrėtimas USE buvo oficialiai patvirtintas;

iii) vykdant USE likvidavimo priemones nužudytų gyvūnų;

b) šios medžiagos neturi būti skirtos:

i) šerti;

ii) berti į dirvą, kurioje šeriami ūkiniai gyvūnai;

iii) gaminti:

 Direktyvos 76/768/EEB 1 straipsnio 1 dalyje apibrėžtus kosmetikos gaminius;

 Direktyvos 90/385/EEB 1 straipsnio 2 dalies c punkte apibrėžtus aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus;

 Direktyvos 93/42/EEB 1 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžtus medicinos prietaisus;

 Direktyvos 98/79/EB 1 straipsnio 2 dalies b punkte apibrėžtus in vitro diagnostikos medicinos prietaisus;

 Direktyvos 2001/82/EB 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtus veterinarinius vaistus;

 Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtus vaistus;

c) medžiagos turi būti importuojamos paženklintos ir turi atitikti XIV priedo IV skyriaus 1 skirsnyje nustatytus specialiuosius tam tikro šalutinių gyvūninių produktų judėjimo reikalavimus;

d) medžiagos turi būti importuojamos pagal sanitarinio sertifikavimo reikalavimus, nustatytus nacionaliniais teisės aktais.

27 straipsnis

Mokslinių tyrimų ir diagnostinių mėginių importas ir gabenimas tranzitu

1.  Kompetentinga institucija gali leisti importuoti ir gabenti tranzitu mokslinių tyrimų ir diagnostinius mėginius, kuriuose yra šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių, įskaitant 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus šalutinius gyvūninius produktus, laikantis sąlygų, kuriomis užtikrinama pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai kontrolė.

Tokios sąlygos turi būti bent tokios:

a) paskirties valstybės narės kompetentinga institucija turi būti iš anksto leidusi įvežti siuntą; ir

b) siuntos turi būti siunčiamos tiesiogiai iš įvežimo į Europos Sąjungą punkto naudotojui, kuriam duotas toks leidimas.

2.  Ūkio subjektai pristato mokslinių tyrimų ir diagnostinius mėginius, skirtus importuoti per valstybę narę, kuri nėra paskirties valstybė narė, į patvirtintą Sąjungos pasienio kontrolės postą, nurodytą Sprendimo 2009/821/EB I priede. Pasienio kontrolės poste šių mokslinių tyrimų ir diagnostinių mėginių veterinariniai patikrinimai pagal Tarybos direktyvos 97/78/EB I skyrių neatliekami. Pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija informuoja paskirties valstybės narės, į kurią vežami mėginiai, kompetentingą instituciją apie mokslinių tyrimų ir diagnostinių mėginių įvežimą per TRACES sistemą.

3.  Ūkio subjektai, tvarkantys mokslinių tyrimų ar diagnostinius mėginius, turi atitikti XIV priedo III skyriaus 1 skirsnyje nustatytus specialiuosius mokslinių tyrimų ir diagnostinių mėginių naikinimo reikalavimus.

28 straipsnis

Prekybos pavyzdžių ir demonstravimo priemonių importas ir gabenimas tranzitu

1.  Kompetentinga institucija gali leisti importuoti ir gabenti tranzitu prekybos pavyzdžius pagal XIV priedo III skyriaus 2 skirsnio 1 punkte nustatytas specialias taisykles.

2.  Ūkio subjektai, tvarkantys prekybos pavyzdžius, turi laikytis XIV priedo III skyriaus 2 skirsnio 2 ir 3 punktuose nustatytų prekybos pavyzdžių specialių tvarkymo ir naikinimo taisyklių.

3.  Kompetentinga institucija gali leisti importuoti ir gabenti tranzitu demonstravimo priemones pagal XIV priedo III skyriaus 3 skirsnyje nustatytas specialias taisykles dėl demonstravimo priemonių.

4.  Ūkio subjektai, tvarkantys demonstravimo priemones, turi atitikti XIV priedo III skyriaus 3 skirsnyje nustatytas demonstravimo priemonių pakavimo, tvarkymo ir naikinimo sąlygas.

29 straipsnis

Specialieji tam tikro šalutinių gyvūninių produktų judėjimo tarp Rusijos Federacijos teritorijų reikalavimai

1.  Kompetentinga institucija leidžia šalutinių gyvūninių produktų siuntas vežti iš Rusijos Federacijos ir į šią šalį tiesiogiai ar per kitą trečiąją šalį keliais ar geležinkeliais per Sąjungą tarp patvirtintų Sąjungos pasienio kontrolės postų, nurodytų Sprendimo 2009/821/EB I priede, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a) kompetentingos institucijos veterinarijos tarnybos įvažiavimo į Sąjungos pasienio kontrolės poste turi užplombuoti siuntą serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b) už pasienio kontrolės postą atsakingos kompetentingos institucijos valstybinis veterinarijos gydytojas ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į RUSIJĄ PER ES“;

c) laikomasi procedūrinių reikalavimų, nustatytų Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje;

d) įvežimo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 136/2004 III priede, patvirtina, kad siunta tinkama gabenti tranzitu.

2.  Tokių siuntų iškrovimas arba saugojimas, kaip nurodyta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje, valstybės narės teritorijoje neleidžiamas.

3.  Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos teritorijos išvežamų ir į ją įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.

▼M5

29a straipsnis

Specialieji šalutinių gyvūninių produktų iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtų trečiosioms šalims, tranzito per Kroatiją reikalavimai

1.  Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntas iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtas trečiosioms šalims, leidžiama tiesiogiai vežti per Sąjungą keliais tarp Nova Selos pasienio kontrolės posto ir Pločės kontrolės posto, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a) valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste užplombuoja siuntą serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b) pasienio kontrolės postą prižiūrintis valstybinis veterinarijos gydytojas ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į TREČIĄSIAS ŠALIS PER ES“;

c) laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d) įvežimo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 136/2004 2 straipsnio 1 dalyje, patvirtina, kad siunta tinkama gabenti tranzitu.

2.  Sąjungoje neleidžiama iškrauti tokių siuntų arba jas sandėliuoti, kaip apibrėžta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.  Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos išvežamų ir į Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.

▼B

30 straipsnis

Trečiųjų šalių įmonių ir gamyklų sąrašas

Trečiųjų šalių įmonių ir gamyklų sąrašai įvedami į TRACES sistemą pagal Komisijos interneto svetainėje paskelbtas technines specifikacijas.

Kiekvienas sąrašas reguliariai atnaujinamas.

31 straipsnis

Sveikumo sertifikatų ir importo bei tranzito deklaracijų pavyzdžiai

Įvežimo į Sąjungą punkte, kur vykdomi veterinariniai patikrinimai, kaip nustatyta Direktyvoje 97/78/EB, prie importuojamų į Sąjungą ar gabenamų per ją tranzitu šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntų pridedami sveikumo sertifikatai ir deklaracijos, užpildytos pagal XV priede nustatytus pavyzdžius.IX

SKYRIUS

OFICIALŪS TIKRINIMAI

32 straipsnis

Oficialūs tikrinimai

1.  Kompetentinga institucija imasi būtinų priemonių kontroliuoti visą šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių rinkimo, vežimo, naudojimo ir naikinimo grandinę, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 4 straipsnio 2 dalyje.

Šios priemonės įgyvendinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 3 straipsnyje nustatytus oficialios kontrolės principus.

2.  1 dalyje nurodyta oficiali kontrolė apima įrašų ir kitų dokumentų, reikalaujamų pagal šiame reglamente nustatytas taisykles, patikrinimus.

3.  Kompetentinga institucija pagal XVI priede nustatytus reikalavimus vykdo šiuos oficialius tikrinimus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 45 straipsnio 1 dalyje:

a) I skyriuje nustatytus oficialius tikrinimus perdirbimo gamyklose;

b) III skyriaus 1–9 skirsniuose nustatytus kitos veiklos, apimančios šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymą, oficialius tikrinimus.

4.  Kompetentinga institucija tikrina plombas, kuriomis užplombuotos šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių siuntos.

Jeigu kompetentinga institucija užplombuoja tokią siuntą, kuri vežama į paskirties vietą, ji turi informuoti paskirties vietos kompetentingą instituciją.

5.  Kompetentinga institucija pagal XVI priedo II skyriuje nustatytus reikalavimus sudaro įmonių, gamyklų ir ūkio subjektų sąrašus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 47 straipsnio 1 dalyje.

6.  Paskirties valstybės narės kompetentinga institucija ūkio subjekto prašymu nusprendžia leisti ar neleisti įvežti tam tikrų 1 ar 2 kategorijos medžiagų ir mėsos ir kaulų miltų ar gyvūninių riebalų, gautų iš 1 ir 2 kategorijų medžiagų, per 20 kalendorinių dienų nuo tokios paraiškos gavimo, jeigu ji buvo pateikta viena iš tos valstybės narės oficialių kalbų.

7.  Ūkio subjektai pateikia paraiškas dėl leidimo, nurodytas 6 dalyje, pagal XVI priedo III skyriaus 10 skirsnyje nustatytą standartinę formą.

33 straipsnis

Gamyklų ir įmonių patvirtinimas suteikus laikiną patvirtinimą

1.  Jeigu gamyklai ar įmonei, patvirtintai perdirbti 3 kategorijos medžiagas, suteiktas laikinas patvirtinimas perdirbti 1 ar 2 kategorijos medžiagas pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktį, jai draudžiama vėl pradėti perdirbti 3 kategorijos medžiagas, negavus kompetentingos institucijos patvirtinimo vėl pradėti perdirbti 3 kategorijos medžiagas pagal to reglamento 44 straipsnį.

2.  Jeigu gamyklai ar įmonei, patvirtintai perdirbti 2 kategorijos medžiagas, suteiktas laikinas patvirtinimas perdirbti 1 kategorijos medžiagas pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktį, jai draudžiama vėl pradėti perdirbti 2 kategorijos medžiagas, negavus kompetentingos institucijos patvirtinimo vėl pradėti perdirbti 2 kategorijos medžiagas pagal to reglamento 44 straipsnį.X

SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34 straipsnis

Tam tikrų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tiekimo rinkai apribojimai dėl visuomenės ir gyvūnų sveikatos priežasčių

Kompetentinga institucija dėl kitų, nei Sąjungos teisės aktuose, ypač Reglamente (EB) Nr. 1069/2009 ir šiame reglamente, nustatytos taisyklės, visuomenės ar gyvūnų sveikatos priežasčių neturėtų drausti ar riboti šių šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tiekimo rinkai:

a) X priedo II skyriuje nurodytų perdirbtų gyvūninių baltymų ir kitų gaminių;

b) XIII priede nurodytų gyvūnų augintinių ėdalo ir tam tikrų kitų gaminių;

c) importuojamų į Sąjungą ar gabenamų per ją tranzitu šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, kaip nurodyta XIV priede.

35 straipsnis

Panaikinimas

1.  Panaikinami šie teisės aktai:

a) Reglamentas (EB) Nr. 811/2003;

b) Sprendimas 2003/322/EB;

c) Sprendimas 2003/324/EB;

d) Reglamentas (EB) Nr. 878/2004;

e) Sprendimas 2004/407/EB;

f) Reglamentas (EB) Nr. 79/2005;

g) Reglamentas (EB) Nr. 92/2005;

h) Reglamentas (EB) Nr. 181/2006;

i) Reglamentas (EB) Nr. 197/2006;

j) Reglamentas (EB) Nr. 1192/2006;

k) Reglamentas (EB) Nr. 2007/2006.

2.  Nuorodos į panaikintus teisės aktus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

36 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  Pereinamuoju laikotarpiu iki 2011 m. gruodžio 31 d. ūkio subjektai gali tiekti rinkai organines trąšas ir dirvožemį gerinančias medžiagas, kurios buvo pagamintos iki 2011 m. kovo 4 d. pagal reglamentus (EB) Nr. 1774/2002 ir (EB) Nr. 181/2006 ir:

a) jeigu jos buvo pagamintos iš:

i) 2 kategorijos medžiagos gautų mėsos ir kaulų miltų;

ii) perdirbtų gyvūninių baltymų;

b) nebuvo maišomos su komponentu, kad būtų išvengta tolesnio mišinio naudojimo šėrimo tikslais.

2.  Pereinamuoju laikotarpiu iki 2012 m. sausio 31 d. šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntos, prie kurių pridėtas sveikumo sertifikatas, deklaracija ar prekybos dokumentas, užpildytas ir pasirašytas pagal atitinkamą Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 X priede nustatytą pavyzdį, gali būti laikomomis priimtinomis importuoti į Sąjungą, jeigu tokie sertifikatai, deklaracijos ar dokumentai buvo užpildyti ir pasirašyti iki 2011 m. lapkričio 30 d.

▼M9 —————

▼B

37 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. kovo 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTOS APIBRĖŽTYS

Šiame reglamente vartojami šie terminai:

1.

kailiniai gyvūnai – tai gyvūnai, laikomi arba veisiami kailiams gaminti ir nenaudojami žmonėms vartoti;

2.

kraujas – tai šviežias kraujas;

3.

pašarinės žaliavos – pašarinės žaliavos, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 straipsnio 2 dalies g punkte, kurios yra gyvūninės (kilmės) medžiagos, įskaitant perdirbtus gyvūninius baltymus, kraujo produktus, lydytus riebalus, kiaušinių gaminius, žuvų taukus, riebalų antrinius produktus, kolageną, želatiną ir hidrolizuotus baltymus, dikalcio fosfatą, trikalcio fosfatą, pieną, pieno pagrindo produktus, pieno gaminius, priešpienį, priešpienio produktus ir centrifugos ar separatoriaus nuosėdas;

4.

kraujo produktai – iš kraujo ar kraujo frakcijų gauti produktai, išskyrus kraujo miltus; tai yra džiovinta, užšaldyta arba skysta plazma, džiovintas kraujas, džiovinti, užšaldyti arba skysti raudonieji kūneliai arba šių komponentų frakcijos ir mišiniai;

5.

perdirbti gyvūniniai baltymai – tai vien tik iš 3 kategorijos medžiagų išskirti gyvūniniai baltymai, apdoroti pagal XIV priedo II skyriaus 1 skirsnį (įskaitant kraujo miltus ir žuvų miltus), kad tiktų naudoti tiesiogiai kaip pašarinės žaliavos arba būtų naudojami kituose pašaruose, įskaitant gyvūnų augintinių ėdalą, arba organinėse trąšose ar dirvožemio savybes gerinančiose medžiagose; tačiau juose nėra kraujo produktų, pieno, pieno pagrindo produktų, pieno gaminių, priešpienio, priešpienio produktų, centrifugos ar separatoriaus nuosėdų, želatinos, hidrolizuotų baltymų ir dikalcio fosfato, kiaušinių ir kiaušinių produktų, įskaitant kiaušinių lukštus, trikalcio fosfato ir kolageno;

6.

kraujo miltai – perdirbti gyvūniniai baltymai, gauti kraują ar kraujo frakcijas apdorojus karščiu pagal X priedo II skyriaus 1 skirsnį;

▼M11

7.

žuvų miltai – perdirbti gyvūniniai baltymai, gauti iš vandens gyvūnų, išskyrus jūros žinduolius, įskaitant ūkinius vandens bestuburius, įskaitant tokius, kurie įtraukti į Tarybos direktyvos 2006/88/EB ( 1 ) 3 straipsnio 1 dalies e punktą, ir Asterias rubens rūšies jūrų žvaigždes, surinktas moliuskų auginimo zonose;

▼B

8.

lydyti riebalai –

riebalai, gauti perdirbant:

a) šalutinius gyvūninius produktus; arba

b) žmonėms vartoti skirtus produktus, kuriuos ūkio subjektas numato naudoti kitais tikslais;

▼M11

9.

žuvų taukai – riebalai, gauti perdirbant vandens gyvūnus, išskyrus jūros žinduolius, įskaitant ūkinius vandens bestuburius, įskaitant tokius, kurie įtraukti į Direktyvos 2006/88/EB 3 straipsnio 1 dalies e punktą, irAsterias rubens rūšies jūrų žvaigždes, surinktas moliuskų auginimo zonose, arba riebalai, gauti perdirbant žuvį, skirtą žmonėms vartoti, kurią ūkio subjektas numato naudoti kitais tikslais;

▼B

10.

šalutiniai bitininkystės produktai – tai medus, bičių vaškas, bičių pienelis, pikis arba žiedadulkės, kurie nėra skirti vartoti žmonėms;

11.

kolagenas – baltymų pagrindo produktai, gauti iš gyvūnų kailių, odų, kaulų ir sausgyslių;

12.

želatina – natūralūs tirpūs baltymai (stingstantys arba nestingstantys), gaunami atliekant kolageno, pagaminto iš gyvūnų kaulų, kailių ir odų, sausgyslių ir gyslų, dalinę hidrolizę;

13.

spirgai – baltymų turintys taukų lydymo likučiai, susidarę atskyrus dalį riebalų ir vandens;

14.

hidrolizuoti baltymai – polipeptidai, peptidai, aminorūgštys ir jų mišiniai, gaunami hidroliziuojant šalutinius gyvūninius produktus;

15.

baltas vanduo – pieno, pieno pagrindo produktų ar iš jų pagamintų produktų mišinys su vandeniu, kuris buvo surinktas plaunant pieninės įrangą, įskaitant talpyklas, naudotas pieno produktams, prieš jų valymą ir dezinfekavimą;

16.

konservuotas gyvūnų augintinių ėdalas – termiškai apdorotas gyvūnų augintinių ėdalas, sudėtas į sandariai uždarytą indą;

17.

šunų kramtalai – nerauginti produktai, skirti gyvūnams augintiniams kramtyti, pagaminti iš kanopinių gyvūnų kailių ir odų ar kitos gyvūninės medžiagos;

18.

kvapusis priedas – skystas arba dehidratuotas gyvūninės kilmės gaminys, naudojamas sustiprinti gyvūnų augintinių ėdalo maloniąsias savybes;

▼M4

19.

gyvūnų augintinių ėdalas –

ėdalas, išskyrus medžiagą, nurodytą 24 straipsnio 2 dalyje, gyvūnams augintiniams ir šunų kramtalai, kurių sudėtyje yra šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių, kuriuose

a) yra 3 kategorijos medžiagų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio n, o ir p punktuose nurodytas medžiagas; ir

b) gali būti 1 kategorijos medžiagų, kuriose yra šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš gyvūnų, kurie buvo neteisėtai gydomi, kaip apibrėžta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies d punkte arba Direktyvos 96/23/EB 2 straipsnio b punkte;

▼B

20.

perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas – gyvūnų augintinių ėdalas, išskyrus jo žaliavą, pagamintas pagal XIII priedo II skyriaus 3 punkto reikalavimus;

21.

gyvūnų augintinių ėdalo žaliava – gyvūnų augintinių ėdalas, kuriame yra tam tikrų 3 kategorijos medžiagų, kurios nebuvo konservuotos, išskyrus šaldymą ar užšaldymą;

22.

viešojo maitinimo atliekos – visos maisto, įskaitant kepimo aliejaus, atliekos, susidarančios restoranuose, viešojo maitinimo įstaigose ir virtuvėse, įskaitant visuomenines ir namų ūkio virtuves;

▼M4

23.

irimo atliekos – likučiai, įskaitant skystą frakciją, susidarantys šalutiniams gyvūniniams produktams transformuojantis biodujų įmonėje;

▼B

24.

virškinamojo trakto turinys – žinduolių ir Ratitae genties paukščių virškinamojo trakto turinys;

25.

riebalų gaminiai – lydytų riebalų gaminiai, kurie 1 ar 2 kategorijos lydytų riebalų atveju buvo perdirbti pagal XIII priedo XI skyrių;

26.

guanas – natūralus produktas, surinktas iš šikšnosparnių ar laukinių jūros paukščių ekskrementų, nemineralizuotas;

27.

mėsos ir kaulų miltai – gyvūniniai baltymai, gauti perdirbus 1 ar 2 kategorijos medžiagas taikant IV priedo III skyriuje nustatytus perdirbimo metodus;

28.

apdoroti kailiai ir odos –

iš neapdorotų kailių ir odų gauti išvestiniai produktai, išskyrus šunų kramtalus, kurie buvo:

a) vytinti;

b) sausai ar drėgnai sūdomi ne trumpiau kaip 14 dienų iki išsiuntimo;

c) ne trumpiau kaip septynias dienas sūdyti jūros druskoje su 2 % natrio karbonato;

d) vytinti ne trumpiau kaip 42 dienas bent 20 °C temperatūroje; arba

e) konservuoti ne rauginimo būdu;

29.

neapdoroti kailiai ir odos – visi odos ir poodiniai audiniai, kurie nebuvo apdoroti, išskyrus pjovimą, šaldymą ar užšaldymą;

30.

neapdorotos plunksnos ir plunksnų dalys –

plunksnos ir plunksnų dalys, išskyrus plunksnas ar plunksnų dalis, kurios buvo apdorotos:

a) garų srove; arba

b) kitu metodu, užtikrinančiu, kad jos nebekelia nepriimtino pavojaus;

▼M2

31.

neapdorota vilna –

vilna, išskyrus vilną, kuri:

a) plauta gamykloje;

b) gauta rauginimo būdu;

c) buvo apdorota kitu būdu, užtikrinančiu, kad ji nebekelia nepriimtino pavojaus;

d) gauta iš gyvūnų, išskyrus kiaulinius, ir nuplauta gamykloje, kai vilna pamerkiama į vandens, muilo ir natrio hidroksido arba kalio hidroksido vonias; arba

e) gauta iš gyvūnų, išskyrus kiaulinius, ir skirta siųsti tiesiogiai į gamyklą, gaminančią šalutinius gyvūninių produktų gaminius iš vilnos, skirtus tekstilės pramonei, ir buvo apdorota bent vienu iš šių būdų:

i) chemine depiliacija, kuriai naudojamos gesintos kalkės arba natrio sulfidas;

ii) bent 24 valandų fumigacija formaldehido garuose hermetiškoje kameroje;

iii) pramoniniu plovimu, kai vilna pamerkiama į 60–70 °C vandenyje tirpų ploviklį;

iv) laikant (į laikymo laiką gali būti įskaitytas vežimo laikas) aštuonias dienas 37 °C, 28 dienas 18 °C arba 120 dienų 4 °C temperatūroje;

32.

neapdoroti plaukai –

plaukai, išskyrus plaukus, kurie:

a) plauti gamykloje;

b) gauti rauginimo būdu;

c) buvo apdoroti kitu būdu, užtikrinančiu, kad jie nebekelia nepriimtino pavojaus;

d) gauti iš gyvūnų, išskyrus kiaulinius, ir nuplauti gamykloje, kai plaukai pamerkiami į vandens, muilo ir natrio hidroksido arba kalio hidroksido vonias; arba

e) gauti iš gyvūnų, išskyrus kiaulinius, ir skirti siųsti tiesiogiai į gamyklą, gaminančią šalutinius gyvūninių produktų gaminius iš plaukų, skirtus tekstilės pramonei, ir buvo apdoroti bent vienu iš šių būdų:

i) chemine depiliacija, kuriai naudojamos gesintos kalkės arba natrio sulfidas;

ii) bent 24 valandų fumigacija formaldehido garuose hermetiškoje kameroje;

iii) pramoniniu plovimu, kai plaukai pamerkiami į 60–70 °C vandenyje tirpų ploviklį;

iv) laikant (į laikymo laiką gali būti įskaitytas vežimo laikas) aštuonias dienas 37 °C, 28 dienas 18 °C arba 120 dienų 4 °C temperatūroje;

▼B

33.

neapdoroti kiaulių šeriai –

kiaulių šeriai, išskyrus kiaulių šerius, kurie:

a) plauti gamykloje;

b) gauti rauginimo būdu; arba

c) buvo apdoroti kitu metodu, užtikrinančiu, kad jie nebekelia nepriimtino pavojaus;

34.

demonstravimo priemonė – šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai, skirti parodoms ar meninei veiklai;

▼M9

35.

tarpinis produktas

šalutinio gyvūninio produkto gaminys:

a) skirtas naudoti gaminant vaistus, veterinarinius vaistus, medicinos prietaisus, aktyviuosius implantuojamuosius medicininės ir veterinarinės paskirties medicinos prietaisus, medicininės ir veterinarinės paskirties diagnostikos in vitro medicinos prietaisus, laboratorinius reagentus ar kosmetikos gaminius:

i) kaip gamybos proceso arba gatavo produkto galutinės gamybos medžiaga;

ii) patvirtinant arba tikrinant per gamybos procesą arba

iii) tikrinant gatavo produkto kokybę;

b) kurio projektavimo, transformacijos ir gamybos etapai buvo patenkinamai užbaigti, kad jis galėtų būti laikomas gaminiu ir priskiriamas medžiagai tiesiogiai ar kaip tam skirtas produkto komponentas a punkte nurodytais tikslais;

c) tačiau kurį reikia toliau gaminti ar transformuoti, pavyzdžiui, maišyti, dengti danga, grupuoti ar pakuoti, kad po to jis būtų tinkamas tiekti rinkai ar naudoti, jei taikoma, kaip vaistas, veterinarinis vaistas, medicininės ir veterinarinės paskirties medicinos prietaisas, aktyvusis implantuojamasis medicinos prietaisas, medicininės ir veterinarinės paskirties diagnostikos in vitro medicinos prietaisas, laboratorinis reagentas ar kosmetikos gaminiai;

▼B

36.

laboratorinis reagentas – supakuotas parengtas naudoti produktas, turintis šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių ir skirtas naudoti tokio pavidalo arba derinant su negyvūninės kilmės medžiagomis specialia laboratorine paskirtimi kaip reagentas ar reagentų produktas, kalibruojanti ar kontrolinė medžiaga norint aptikti, išmatuoti, ištirti ar pagaminti kitas chemines medžiagas;

37.

in vitro diagnostikoje naudojamas produktas – paruoštas naudoti supakuotas produktas, kuriame yra kraujo produkto ar kito šalutinio gyvūninio produkto, naudojamas kaip reagentas, reagentų produktas, kalibravimo medžiaga, rinkinys ar kita sistema tiek atskirai, tiek kartu su kitomis medžiagomis, skirtas naudoti in vitro žmogaus ar gyvūninės kilmės mėginiams tirti, vien tik arba daugiausia siekiant nustatyti fiziologinę būklę, sveikatos būklę, ligos ar genetinio sutrikimo diagnozę arba saugumą ir suderinamumą su reagentais; šiam produktui nepriskiriami donorų duoti organai ar kraujas;

38.

mokslinių tyrimų ir diagnostiniai mėginiai – šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai, skirti naudoti šiais tikslais: ekspertizė vykdant diagnostinę veiklą ar tyrimai siekiant mokslo ir technologijų pažangos, vykdant mokymo ar mokslinių tyrimų veiklą;

▼M9

39.

prekybos pavyzdžiai – šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai, skirti ypatingiems tyrimams ar analitiniams tyrimams, kuriuos atlikti leido kompetentinga institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 17 straipsnio 1 dalį, siekiant vykdyti gamybos procesą, įskaitant šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių perdirbimą, pašarų, gyvūnų augintinių ėdalo ar jų gaminių kūrimą, arba atlikti aparatūros arba įrangos bandymus;

▼B

40.

deginimas kartu su kitomis medžiagomis (bendras deginimas) – tai šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių perdirbimas ar naikinimas, jei jie yra atliekos, bendro deginimo įmonėje;

41.

degimas – procesas, kurio metu vyksta degalų oksidacija, kad būtų panaudota šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių energetinė vertė, jeigu tie produktai nėra atliekos;

42.

deginimas – šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių naikinimas, jei jie yra atliekos, deginimo įmonėje, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/76/EB 3 straipsnio 4 punkte;

43.

deginimo ir bendro deginimo likučiai – visi likučiai, apibrėžti Direktyvos 2000/76/EB 3 straipsnio 13 punkte, išskirti šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius apdorojančių deginimo ar bendro deginimo įmonių;

44.

spalvinis kodas – sisteminis spalvų naudojimas, kaip nustatyta VIII priedo II skyriaus 1 punkto c papunktyje, informacijai teikti, kaip nustatyta šiame reglamente, ant pakuotės, talpyklos ar transporto priemonės paviršiaus ar ant paviršiaus dalies arba etiketėje ar pasirenkant jiems taikomą simbolį;

45.

tarpinės operacijos – 19 straipsnio b punkte nurodytos operacijos, išskyrus saugojimą;

46.

rauginimas – odų kietinimas naudojant augalinius rauginimo reagentus, chromo druskas ar kitas medžiagas, pvz., aliuminio druskas, geležies druskas, silicio druskas, aldehidus ir chinonus arba kitus sintetinius kietinimo reagentus;

47.

iškamšų darymas – gyvūnų odų preparavimo, kimšimo ir montavimo menas, kad gyvūnai atrodytų kaip gyvi, taip, kad užmauta oda nekeltų nepriimtino pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai;

48.

prekyba – prekyba prekėmis tarp valstybių narių, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 28 straipsnyje;

49.

perdirbimo metodai – IV priedo III ir IV skyriuose išvardyti metodai;

50.

partija – gamybos vienetas, pagamintas vienoje gamykloje naudojant vieningus gamybos parametrus, kaip antai medžiagų kilmę, arba keletas tokių vienetų, kai gaminama iš eilės vienoje gamykloje ir saugoma kartu kaip prekybos vienetas;

51.

hermetiškai uždaryta talpykla – talpykla, suprojektuota taip, kad į ją nepatektų mikroorganizmų;

52.

biodujų įmonė – gamykla, kurioje šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai yra bent dalis medžiagos, kuri biologiškai suardoma anaerobinėmis sąlygomis;

53.

surinkimo centrai – tai patalpos, kurios nėra perdirbimo gamyklų patalpos ir kuriose tam tikri šalutiniai gyvūniniai produktai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 18 straipsnio 1 dalyje, renkami siekiant juos panaudoti gyvūnams, nurodytiems tame pačiame straipsnyje, šerti;

54.

kompostavimo įmonė – gamykla, kurioje šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai yra bent dalis medžiagos, kuri biologiškai suardoma aerobinėmis sąlygomis;

55.

bendro deginimo įmonė – bet kuri stacionari ar mobili įmonė, kurios pagrindinis tikslas yra energijos gamyba ar medžiagų gamyba, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/76/EB 3 straipsnio 5 punkte;

56.

deginimo įmonė – bet kuris stacionarus ar mobilus techninis padalinys ir įranga, skirta termiškai apdoroti atliekas, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/76/EB 3 straipsnio 4 punkte;

57.

gyvūnų augintinių ėdalo gamykla – patalpos ar padaliniai gyvūnų augintinių ėdalui ar kvapiesiems priedams gaminti, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies e punkte;

▼M9

58.

perdirbimo gamykla – šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo patalpos ar padaliniai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies a punkte, kuriose šalutiniai gyvūniniai produktai perdirbami pagal IV priedą ir (arba) X priedą;

▼M9

59.

auginimo terpės – medžiagos, įskaitant auginimo dirvožemį, išskyrus dirvožemį in situ, kuriose auginami augalai ir kurios naudojamos nepriklausomai nuo dirvožemio in situ.

▼B
II PRIEDAS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ NAUDOJIMO RIBOJIMAI

I   SKYRIUS

Tos pačios rūšies kailinių gyvūnų perdirbimas

1. Estijoje, Latvijoje ir Suomijoje šie kailiniai gyvūnai gali būti šeriami mėsos ir kaulų miltais ar kitais produktais, kurie buvo perdirbti pagal IV priedo III skyrių ir kurie gauti iš tos pačios rūšies gyvūnų kūnų ar kūnų dalių:

▼M1

a) lapės (Vulpes vulpes ir Alopex lagopus);

▼B

b) usūriniai šunys (Nycteroides procynides).

2. Estijoje ir Latvijoje kanadinių audinių (Mustela vison) rūšies kailiniai gyvūnai gali būti šeriami mėsos ir kaulų miltais ar kitais produktais, kurie buvo perdirbti taikant perdirbimo metodus pagal IV priedo III skyrių ir kurie gauti iš tos pačios rūšies gyvūnų kūnų ar kūnų dalių.

3. 1 ir 2 punktuose nurodytas šėrimas turi būti atliekamas laikantis šių sąlygų:

a) šerti galima tik ūkiuose:

i) kurie buvo kompetentingos institucijos įregistruoti remiantis paraiška, prie kurios pridedami dokumentai, kuriais įrodoma, kad nėra priežasčių įtarti, kad tos rūšies populiacija, dėl kurios teikiama paraiška, būtų užkrėsta USE sukėlėju;

ii) kuriuose yra veikianti tinkama užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) paplitimo tarp kailinių gyvūnų priežiūros sistema ir reguliariai daromi USE mėginių laboratoriniai tyrimai;

iii) kurie pateikia atitinkamas garantijas, kad šalutiniai gyvūniniai produktai ar mėsos ir kaulų miltai ar kiti produktai, kurie buvo perdirbti pagal IV priedo III skyrių ir kurie buvo gauti iš šių gyvūnų ar jų jauniklių, negali patekti į kitų gyvūnų, išskyrus kailinius gyvūnus, maisto ar pašarų grandinę;

iv) kurie neturėjo jokio nustatyto sąlyčio su ūkiu, kuriame įtariamas arba patvirtintas USE protrūkis;

v) jeigu registruoto ūkio operatorius užtikrina, kad

 kailinių gyvūnų, skirtų šerti tos pačios rūšies gyvūnams, skerdenos tvarkomos ir perdirbamos atskirai nuo skerdenų, kurios nėra tam skirtos;

 kailiniai gyvūnai, šeriami mėsos ir kaulų miltais, kurie buvo perdirbti pagal IV priedo III skyrių ir kurie gauti iš tos pačios rūšies gyvūnų, laikomi atskirai nuo gyvūnų, kurie nešeriami produktais, gautais iš tos pačios rūšies gyvūnų;

 ūkis atitinka reikalavimus, nustatytus VI priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 punkte ir VIII priedo II skyriaus 2 punkto b papunkčio ii įtraukoje.

b) ūkio operatorius užtikrina, kad mėsos ir kaulų miltai ar kiti produktai, gauti iš vienos rūšies gyvūnų ir skirti šerti tos pačios rūšies gyvūnus:

i) buvo perdirbti perdirbimo gamykloje, patvirtintoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies a punktą ir taikančioje tik 1–5 ar 7 perdirbimo metodus, kaip nustatyta šio reglamento IV priedo III skyriuje;

ii) buvo pagaminti iš sveikų gyvūnų, užmuštų dėl kailių.

c) jeigu nustatytas ar įtariamas sąlytis su bet kuriuo ūkiu, kuriame įtariamas ar patvirtintas USE protrūkis, ūkio operatorius turi nedelsdamas

i) informuoti kompetentingą instituciją apie tokį sąlytį;

ii) nutraukti kailinių gyvūnų išsiuntimą į bet kurią paskirties vietą, jeigu negavo raštiško kompetentingos institucijos leidimo.

II   SKYRIUS

Ūkinių gyvūnų šėrimas žolėmis

Šeriant gyvūnus žolėmis, arba tiesiogiai gyvūnus ganant ganykloje arba šeriant nupjauta žole, taikomos šios sąlygos, jeigu toje dirvoje buvo naudojamos organinės trąšos ar dirvožemį gerinančios medžiagos:

a) turi būti laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 11 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto bent 21 dienos laukimo laikotarpio;

b) buvo naudojamos tik organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos, kurios atitinka Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 32 straipsnio 1 ir 2 dalis ir šio reglamento XI priedo II skyrių.

Tačiau šios sąlygos netaikomos, jeigu į žemę buvo beriamos tik šios organinės trąšos ar dirvožemį gerinančios medžiagos:

a) mėšlas ir guanas;

b) virškinamojo trakto turinys, pienas, pieno pagrindo produktai, pieno gaminiai, priešpienis ir priešpienio produktai, kurių kompetentinga institucija nelaiko keliančiais jokios rimtos gyvūnų ligos plitimo pavojų.
▼M8

III PRIEDAS

NAIKINIMAS, PERDIRBIMAS IR PANAUDOJIMAS KURUI

▼B

I   SKYRIUS

DEGINIMO IR BENDRO DEGINIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1    skirsnis

Bendrosios sąlygos

1. Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų deginimo ir bendro deginimo įmonių operatoriai užtikrina, kad jų kontroliuojamose įmonėse būtų laikomasi šių higienos sąlygų:

a) šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai turi būti naikinami kaip įmanoma greičiau po atvežimo laikantis kompetentingos institucijos nustatytų sąlygų. Jie turi būti tinkamai laikomi iki naikinimo, laikantis kompetentingos institucijos nustatytų sąlygų.

b) įmonės turi turėti atitinkamą veikiančią talpyklų ir transporto priemonių dezinfekavimo sistemą, visų pirma nustatytoje teritorijoje, iš kurios šalinamos nuotekos pagal Sąjungos teisės aktus, siekiant išvengti užteršimo pavojaus.

c) įmonės turi būti išdėstytos gerai nudrenuotoje kieto pagrindo vietoje.

d) įmonėse turi būti reikiama apsaugos nuo kenkėjų, pvz., vabzdžių, graužikų ir paukščių, sistema. Tuo tikslu turi būti naudojama dokumentais patvirtinta kovos su kenkėjais programa.

e) darbuotojai turi turėti tinkamas asmens higienos patalpas, pavyzdžiui, tualetus, persirengimo kambarius ir praustuvus, jei būtina apsisaugoti nuo užteršimo pavojaus.

f) turi būti nustatyta ir patvirtinta dokumentais visų patalpų dalių valymo tvarka. Valymui atlikti turi būti skiriama tinkama įranga ir valymo medžiagos;

g) tikrinant higienos reikalavimų laikymąsi, būtina reguliariai patikrinti aplinką ir įrangą. Inspektavimo tvarkaraščiai ir rezultatai turi būti surašyti dokumentuose ir saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus.

2. Deginimo ir bendro deginimo įmonės operatorius turi imtis visų reikiamų šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių priėmimo atsargumo priemonių, kad užkirstų kelią tiesioginiam pavojui žmonių ar gyvūnų sveikatai arba kiek įmanoma jį apribotų.

3. Gyvūnai neturi patekti į įmones ir neturi turėti priėjimo prie šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, kuriuos numatoma deginti ar deginti kartu su kitomis medžiagomis, arba prie šalutinių gyvūninių produktų deginimo ar deginimo kartu su kitomis medžiagomis pelenų.

4. Jei deginimo ar bendro deginimo įmonė yra įsikūrusi gyvulių ūkyje:

a) deginimo ar bendro deginimo įranga ir gyvuliai ir jų pašarai bei kraikas turi būti visiškai fiziškai atskirti užtvara, jei būtina;

b) visa įranga turi būti skirta deginimo veiklai ir neturi būti naudojama kitur nei ūkyje arba turi būti valoma ir dezinfekuojama prieš tokį naudojimą;

c) įmonėje dirbantys darbuotojai privalo persivilkti viršutinę aprangą ir persiauti avalynę prieš gyvulių ar gyvulių pašarų tvarkymą.

5. Šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai, kuriuos numatoma deginti ar deginti kartu su kitomis medžiagomis, ir pelenai turi būti laikomi uždengtose, teisingai identifikuotose ir, jei taikoma, nutekėjimui nelaidžiose talpyklose.

6. Ne visiškai sudeginti šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti deginami iš naujo arba naikinami kitomis priemonėmis, išskyrus šalinimą registruotuose sąvartynuose, pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12, 13 ir 14 straipsnius, jei taikoma.

2    skirsnis

Veikimo sąlygos

Deginimo atskirai ir kartu su kitomis medžiagomis įmonės turi būti suprojektuotos, įrengtos ir eksploatuojamos taip, kad proceso metu susidarančios dujos valdomu ir homogenišku būdu, net ir esant nepalankiausioms sąlygoms, būtų įkaitinamos iki 850 °C bent 2 sekundes arba iki 1 100 °C temperatūros bent 0,2 sekundės matuojant netoli deginimo kameros vidinės sienelės arba kameros, kurioje deginama arba deginama kartu su kitomis medžiagomis, kitoje tipinėje vietoje leidus kompetentingai institucijai.

3    skirsnis

Deginimo ir bendro deginimo likučiai

1. Deginimo ir bendro deginimo likučių kiekis ir kenksmingumas turi būti kuo mažesnis. Tokie likučiai turi būti perdirbami, jeigu tinkama, tiesiogiai įmonėje ar už jos ribų pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus arba šalinami registruotame sąvartyne.

2. Sausos atliekos, įskaitant dulkes, turi būti vežamos ir laikinai saugomos taip, kad nepasklistų į aplinką (pvz., uždaruose konteineriuose).

4    skirsnis

Temperatūros ir kitų parametrų nustatymas

1. Turi būti naudojamos deginimo atskirai ar deginimo kartu su kitomis medžiagomis proceso parametrų ir sąlygų stebėjimo technologijos.

2. Temperatūros matavimo reikalavimai turi būti nurodyti kompetentingos institucijos išduotame leidime arba prie jo pridėtame sąlygų apraše.

3. Bet kokios automatinės stebėsenos įrangos veikimas turi būti kontroliuojamas ir kasmet išbandomas.

4. Temperatūros matavimo rezultatai turi būti registruojami ir pateikiami tinkama forma, kad kompetentinga institucija savo nustatyta tvarka galėtų patikrinti, kaip laikomasi šiame reglamente nustatytų leidžiamos eksploatacijos reikalavimų.

5    skirsnis

Neįprasta eksploatacija

Įvykus gedimui ar susidarius neįprastoms eksploatacijos sąlygoms deginimo ar bendro deginimo įmonėje, operatorius turi kuo greičiau sulėtinti arba nutraukti darbą iki vėl bus galima eksploatuoti įprastinėmis sąlygomis.

II   SKYRIUS

DIDELIO PAJĖGUMO DEGINIMO IR BENDRO DEGINIMO ĮMONĖS

1    skirsnis

Specialios eksploatavimo sąlygos

Deginimo ar bendro deginimo įmonės, apdorojančios tik šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius, kurių pajėgumas didesnis nei 50 kg per valandą (didelio pajėgumo įmonės) ir kurioms nereikia leidimo veiklai pagal Direktyvą 2000/76/EB, turi atitikti šias sąlygas:

a) įmonės kiekvienoje linijoje turi turėti bent vieną pagalbinį degiklį. Tokie degikliai turi automatiškai įsijungti, kai, paskutinį kartą įleidus oro degimui, degimo dujų temperatūra nukrinta žemiau kaip 850 °C ar 1 100 °C, jei taikoma. Jie taip pat turi būti naudojami pradedant ir baigiant darbą, kad būtų užtikrinta, jog viso darbo metu ir kol deginimo ar bendro deginimo kameroje yra nesudegusių medžiagų būtų palaikoma atitinkamai 850 °C ar 1 100 °C temperatūra;

b) kai šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai dedami į nepertraukiamo deginimo ar bendro deginimo kamerą, įmonės turi turėti veikiančią automatinę sistemą, kad būtų galima išvengti šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių patekimo į kamerą pradžioje, kol pasiekiama atitinkamai 850 °C ar 1 100 °C temperatūra, ir jei temperatūra nėra išlaikoma.

c) deginimo įmonę operatorius turi eksploatuoti taip, kad būtų pasiektas toks deginimo lygis, kai bendras organinės anglies kiekis nuosėdose ir šlake yra mažesnis kaip 3 %, o užsidegimo momentu medžiaga netenka mažiau kaip 5 % sausosios dalies. Prireikus taikomi atitinkami išankstinio apdorojimo būdai.

2    skirsnis

Nuotekų išleidimas

1. Didelio pajėgumo įmonių vietos, įskaitant susijusias šalutinių gyvūninių produktų saugojimo vietas, turi būti suplanuotos taip, kad būtų galima išvengti neleistino ir atsitiktinio bet kurių teršiančių medžiagų patekimo į dirvą, paviršinį ir požeminį vandenį.

2. Be to, turi būti įrengtas nuo deginimo įmonės teritorijos nutekančio užteršto lietaus vandens arba dėl nuotėkio ar gaisro gesinimo darbų susidarančio užteršto vandens surinkimo rezervuaras.

Operatorius turi, jei būtina, užtikrinti, kad toks lietaus vanduo ir toks vanduo prireikus galėtų būti tiriamas ir apdorojamas prieš išleidžiant.

III   SKYRIUS

NEDIDELIO PAJĖGUMO DEGINIMO IR BENDRO DEGINIMO ĮMONĖS

Apdorojančios tik šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius deginimo ir bendro deginimo įmonės, kurių pajėgumas ne didesnis nei 50 kg per valandą (nedidelio pajėgumo įmonės) ir kurioms nereikia leidimo veiklai pagal Direktyvą 2000/76/EB, turi:

▼M9

a) būti naudojamos naikinti tik

i) nugaišusiems gyvūnams augintiniams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio a punkto iii papunktyje;

ii) to reglamento 8 straipsnio b, e ir f punktuose nurodytas 1 kategorijos medžiagas, 9 straipsnyje nurodytas 2 kategorijos medžiagas ar 10 straipsnyje nurodytas 3 kategorijos medžiagas;

iii) nugaišusiems atskirai identifikuotiems arklinių šeimos atstovams iš ūkių, kuriems netaikomi sveikatos apribojimai pagal Direktyvos 2009/156/EB 4 straipsnio 5 dalį arba 5 straipsnį, jei leista valstybės narės;

▼B

b) kai 1 kategorijos medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio b punkte, naikinamos nedidelio pajėgumo įmonėje, joje turi būti įrengtas pagalbinis degiklis;

c) veikti taip, kad šalutiniai gyvūniniai produktai būtų visiškai sudeginti iki pelenų.

▼M8

IV   SKYRIUS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR JŲ GAMINIŲ PANAUDOJIMO KURUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1    skirsnis

Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių kaip kuro deginimo bendrieji reikalavimai

1. 6 straipsnio 6 dalyje nurodytų deginimo įmonių įrenginių operatoriai turi užtikrinti, kad jų kontroliuojamose deginimo įmonėse būtų paisoma šių sąlygų:

a) kūrenti skirti gyvūniniai šalutiniai produktai ir jų gaminiai pagal šią paskirtį turi būti panaudoti kuo greičiau arba saugiai saugomi, kol bus panaudoti;

b) deginimo įmonėse privalo būti numatyti atitinkami būdai, kuriais užtikrinama, kad talpyklos ir transporto priemonės būtų valomos ir dezinfekuojamos jų patalpose tam tikslui skirtoje vietoje, kurioje įmanoma surinkti ir pašalinti nuotekas pagal Sąjungos teisės aktus, siekiant išvengti aplinkos užteršimo pavojaus;

Nukrypstant nuo pirmoje pastraipoje nustatytų reikalavimų, talpyklos ir lydytiems riebalams vežti naudojamos transporto priemonės gali būti valomos ir dezinfekuojamos krovos įmonėje ar bet kurioje kitoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 patvirtintoje ar įregistruotoje įmonėje.

c) deginimo įmonės turi būti ant gerai nusausinto tvirto pagrindo;

d) deginimo įmonėse turi būti numatytos tinkamos apsaugos priemonės nuo kenkėjų. Tuo tikslu turi būti naudojama dokumentais patvirtinta kovos su kenkėjais programa;

e) darbuotojams turi būti sudarytos sąlygos naudotis tinkama asmens higienos įranga, pvz., tualetais, persirengimo patalpomis ir prireikus praustuvais, siekiant apsaugoti ūkinių gyvūnų ar pašaro tvarkymo įrangą nuo pavojaus ją užkrėsti;

f) turi būti nustatyta ir dokumentais patvirtinta visų deginimo įmonės vietų valymo ir dezinfekavimo tvarka. Valymui turi būti naudojama tinkama įranga ir valikliai;

g) tikrinant, kaip paisoma higienos reikalavimų, turi būti reguliariai tikrinama aplinka ir įranga. Tikrinimo grafikai ir rezultatai turi būti patvirtinti dokumentais ir saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus;

h) kai lydyti riebalai naudojami kaip degalai stacionariems vidaus degimo varikliams patvirtintose ar įregistruotose maisto ar pašarų perdirbimo įmonėse, toje pačioje patalpoje apdorojamas maistas turi būti būtinai atskirtas nuo pašarų.

2. Priimdami šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, deginimo įmonių įrenginių operatoriai imasi visų reikiamų atsargumo priemonių, kad užkirstų kelią tiesioginiam pavojui žmonių ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai arba kuo labiau jį apribotų.

3. Gyvūnai neturi patekti į deginimo įmonę arba prie paruoštų deginti šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių ar po deginimo likusių pelenų.

4. Jei deginimo įmonė yra įsikūrusi ūkyje, kuriame laikomos maistinių gyvūnų rūšys:

a) deginimo įrenginiai turi būti fizinėmis priemonėmis visiškai atskirti nuo gyvūnų, taip pat jų pašarų ir kraiko;

b) įrenginiai turi būti skirti tik deginimo įmonės veiklai ir ūkyje negali būti naudojami jokiai kitai veiklai, nebent prieš naudojimą jie veiksmingai išvalomi ir išdezinfekuojami;

c) prieš imdamiesi gyvūnų priežiūros darbų šiame ar kituose ūkiuose arba prieš tvarkydami jų pašarą ar kraiką deginimo įmonės darbuotojai privalo pasikeisti viršutinius rūbus bei avalynę ir laikytis asmens higienos taisyklių.

5. Kaip kuras paruošti deginti šalutiniai gyvūniniai produktai bei jų gaminiai ir degimo produktai turi būti laikomi uždaroje ir dengtoje tam tikslui skirtoje vietoje arba uždengtose ir sandariose talpyklose.

6. Šalutiniai gyvūniniai produktai arba jų gaminiai deginami tokiomis sąlygomis, kuriomis galima išvengti kryžminės pašarų taršos.

2    skirsnis

Deginimo įmonių veiklos sąlygos

1. Deginimo įmonės turi būti suprojektuotos, pastatytos, įrengtos ir eksploatuojamos taip, kad netgi pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai būtų apdorojami ne trumpiau kaip 2 sekundes, esant 850 °C temperatūrai, arba ne mažiau kaip 0,2 sekundės, esant 1 100 °C temperatūrai.

2. Šio proceso metu gautų dujų temperatūra kontroliuojamomis sąlygomis tolygiai pakeliama 2 sekundėms iki 850 °C arba 0,2 sekundės – iki 1 100 °C.

Temperatūra turi būti matuojama prie vidinės sienelės arba kitoje reprezentatyvioje degimo kameros vietoje, kaip nustatyta kompetentingos institucijos.

3. Kaip paisoma deginimo procesui nustatytų reikalavimų ir sąlygų, stebima naudojant automatines priemones.

4. Temperatūros matavimo rezultatai registruojami automatiškai ir pateikiami taip, kad kompetentinga institucija, vadovaudamasi atitinkamos institucijos nustatyta tvarka, galėtų patikrinti, kaip laikomasi 1 ir 2 dalyse nustatytų leidžiamų veikimo sąlygų.

5. Deginimo įmonės įrenginių operatorius užtikrina, kad kuras būtų deginamas taip, kad bendras organinės anglies kiekis šlake ir dugno pelenuose būtų mažesnis kaip 3 %, o jų nuostoliai užsidegant būtų mažesni kaip 5 % medžiagos grynojo svorio.

3    skirsnis

Degimo produktai

1. Degimo produktų kiekis ir kenksmingumas turi būti kuo mažesni. Tokie degimo produktai turi būti perdirbti arba, kai tai neįmanoma, pašalinti ar panaudoti pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus.

2. Sausi degimo produktai, įskaitant dulkes, transportuojami ir tarpinėse saugojimo vietose laikomi uždarose talpyklose arba taip, kad nepasklistų į aplinką.

4    skirsnis

Gedimas arba neįprastos veikimo sąlygos

1. Degimo įmonėje turi būti įranga, kuri, įvykus gedimui ar susidarius neįprastoms veikimo sąlygoms, automatiškai nutraukia veiklą tol, kol veikimo sąlygos vėl taps įprastos.

2. Iš dalies sudegę šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai turi būti dar kartą deginami arba sunaikinami kaip atliekos kuriuo nors būdu pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12, 13 ir 14 straipsnius, išskyrus šalinimą patvirtintame sąvartyne.

V   SKYRIUS

AUGALAI IR KURAS, KURIUOS GALIMA NAUDOTI DEGINANT, IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, TAIKOMI TAM TIKRŲ RŪŠIŲ AUGALAMS

A.   Stacionarūs vidaus degimo varikliai

1. Pradinė medžiaga

Šiam procesui gali būti naudojama visų rūšių šalutinių gyvūninių produktų riebalų frakcija, jeigu paisoma šių sąlygų:

a) jei nėra naudojami žuvų taukai ar lydyti riebalai, kurie buvo pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo atitinkamai VIII arba XII skirsnį, šalutinių gyvūninių produktų riebalų frakcija pirmiausia turi būti perdirbama naudojant:

i) jei tai riebalų frakcija, gauta iš 1 ir 2 kategorijos medžiagų, taikomas bet kuris iš IV priedo III skyriuje nurodytų perdirbimo metodų nuo pirmojo iki penktojo;

jeigu iš perdirbimo gamyklos šie riebalai vežami tiesiogiai nedelsiant sudeginti uždaroje konvejerių sistemoje, kurios negalima apeiti, ir jei kompetentinga institucija leido naudoti tokią sistemą, nuolatinė gliceroltriheptanoato (GTH) žyma, nurodyta VIII priedo V skyriaus 1 punkte yra nereikalinga;

ii) jei tai riebalų frakcija, gauta iš 3 kategorijos medžiagų, taikomas bet kuris iš IV priedo III skyriuje nurodytų perdirbimo metodų nuo pirmojo iki penktojo arba septintasis metodas;

iii) jeigu medžiagos gautos iš žuvies, taikomas bet kuris iš IV priedo III skyriuje nurodytų perdirbimo metodų nuo pirmojo iki septintojo;

b) riebalų frakcija turi būti atskiriama nuo baltymų ir, jei tai atrajotojų kilmės riebalai, skirti sudeginti kitoje gamykloje, pašalinamos netirpios priemaišos, viršijančios 0,15 % svorio.

2. Metodologija

Gyvūninių riebalų kaip degalų deginimas stacionariame vidaus degimo variklyje atliekamas taip:

a) 1 dalies a ir b punktuose nurodytos riebalų frakcijos turi būti sudegintos:

i) laikantis sąlygų, nustatytų IV skyriaus 2 skirsnio 1 dalyje, arba

ii) taikant kompetentingos institucijos patvirtintus proceso parametrus, kuriais galima užtikrinti tokius pačius rezultatus kaip i punkte nurodytomis sąlygomis;

b) įmonėje neturi būti leidžiama deginti jokių kitų gyvūninių medžiagų, išskyrus gyvūninius riebalus;

c) gauti 1 arba 2 kategorijos lydyti riebalai, deginami patalpose, patvirtintose arba įregistruotose pagal reglamentus (EB) Nr. 852/2004, (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 183/2005, arba viešose vietose, prieš tai turi būti perdirbti taikant IV priedo III skyriuje nustatytą pirmąjį perdirbimo metodą;

d) gyvūninių riebalų deginimas turi būti atliekamas pagal Sąjungos teisės aktus siekiant saugoti aplinką, visų pirma, laikantis tų teisės aktuose nustatytų standartų bei reikalavimų ir reikalavimų dėl geriausių turimų išmetamų teršalų kiekio kontrolės ir stebėsenos metodų.

3. Darbo sąlygos

Nukrypstant nuo IV skyriaus 2 skirsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytų reikalavimų, už aplinkosaugą atsakinga kompetentinga institucija gali leisti taikyti reikalavimus, pagrįstus kitais proceso parametrais, kuriais, aplinkosaugos požiūriu, užtikrinami lygiaverčiai rezultatai.

B.   Ūkiuose veikiančios deginimo įmonės, kuriose kurui naudojamas naminių paukščių mėšlas

1. Deginimo įmonės tipas:

Ūkyje veikianti deginimo įmonė, kurios įrenginių bendra nominali šiluminė galia neviršija 5 MW.

2. Pradinė medžiaga ir taikymo sritis

Vien tik neperdirbtas naminių paukščių mėšlas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 straipsnio a punkte, naudojamas kaip kuras pagal 3–5 dalyse nustatytus reikalavimus.

1 dalyje nurodytoje deginimo įmonėje neleidžiama naudoti kaip kuro ir deginti šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių ir kitų rūšių gyvūnų mėšlo arba ne ūkyje gauto mėšlo.

3. Specialieji reikalavimai, taikomi naminių paukščių mėšlui, kuris naudojamas kaip kuras:

a) mėšlas saugiai saugomas uždaroje sandėliavimo vietoje, kad reiktų kuo mažiau jį tvarkyti papildomai ir kitos ūkio, kuriame laikomos maistinių gyvūnų rūšys, patalpos būtų apsaugotos nuo kryžminės taršos.

b) ūkyje veikianti deginimo įmonė privalo būti aprūpinta:

i) automatine kuro valdymo sistema, kuria papildomai neapdorotas kuras tiesiogiai tiekiamas į degimo kamerą;

ii) papildomu degikliu, kuris turi būti naudojamas paleidimo ir išjungimo veiksmams, siekiant užtikrinti, kad juos atliekant ir tol, kol degimo kameroje yra nesudegusių medžiagų, būtų paisoma IV skyriaus 2 skirsnio 2 dalyje nustatytų temperatūros reikalavimų.

4. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir stebėsenos reikalavimai:

a) išmetamas sieros dioksido, azoto oksidų (t. y. bendras azoto monoksido ir azoto dioksido, išreikšto azoto dioksidu, kiekis) ir kietųjų dalelių kiekis neturi viršyti šių išmetamųjų teršalų ribinių verčių, išreikštų mg/Nm3 esant 273,15 K temperatūrai, 101,3 kPa slėgiui ir 11 % deguonies kiekiui, pakoregavus vandens garų kiekį išmetamosiose dujose:Teršalas

Išmetamųjų teršalų ribinė vertė mg/Nm3

Sieros dioksidas

50

Azoto oksidai (kaip NO2)

200

Kietosios dalelės

10

b) ūkyje veikiančios deginimo įmonės įrenginių operatorius turi bent kartą per metus išmatuoti sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių kiekį.

Užuot atlikus matavimus, nurodytus pirmoje pastraipoje, siekiant nustatyti išmetamą sieros dioksido kiekį, gali būti taikomos kitos procedūros, patikrintos ir patvirtintos kompetentingos institucijos.

Stebėseną operatorius atlieka ar paveda atlikti pagal CEN standartus. Jei CEN standartų nėra, taikomi ISO, nacionaliniai arba kiti tarptautiniai standartai, užtikrinantys, kad pateikti duomenys, moksliniu požiūriu, bus tokios pat kokybės;

c) visi stebėsenos rezultatai registruojami, apdorojami ir pateikiami taip, kad kompetentinga institucija galėtų patikrinti, ar laikomasi išmetamųjų teršalų ribinių verčių;

d) ūkyje veikiančiose deginimo įmonėse, kuriose, kad būtų pasiektos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, naudojama pagalbinė taršos mažinimo įranga, nuolat vykdoma veiksmingo tos įrangos eksploatavimo stebėsena ir registruojami jos rezultatai;

e) jei nesilaikoma a punkte nurodytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių arba tais atvejais, kai ūkyje veikiančiose deginimo įmonėse nepaisoma IV skyriaus 2 skirsnio 1 dalies reikalavimų, operatoriai nedelsdami apie tai praneša kompetentingai institucijai ir imasi atitikčiai užtikrinti per kuo trumpesnį laiką būtinų priemonių. Jei atitikties neįmanoma užtikrinti, kompetentinga institucija sustabdo deginimo įmonės veiklą ir panaikina jos patvirtinimą.

5. Veiklos pokyčiai ir gedimai:

a) operatorius kompetentingai institucijai praneša apie bet kokius planuojamus pokyčius ūkyje veikiančioje deginimo įmonėje, dėl kurių gali pakisti išmetamųjų teršalų kiekis, likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki to pasikeitimo dienos;

b) operatorius imasi būtinų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad ūkyje veikiančios deginimo įmonės įrenginių paleidimo ir išjungimo, taip pat veikimo sutrikimo laikotarpiai būtų kuo trumpesni. Jeigu sutrinka pagalbinės taršos mažinimo įrangos veikimas arba ji sugenda, operatorius nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai.

▼M14

C.    Deginimo įmonės, kuriose kurui naudojamas ūkinių gyvūnų mėšlas, išskyrus naminių paukščių mėšlą, kaip nurodyta B skirsnyje

1.   Deginimo įmonės tipas

Deginimo įmonės, kurių įrenginių bendra nominali šiluminė galia neviršija 50 MW.

2.   Pradinė medžiaga

Pagal 3 dalyje nustatytus reikalavimus kurui turi būti naudojamas vien tik ūkinių gyvūnų mėšlas, išskyrus naminių paukščių mėšlą, kaip nurodyta B skirsnyje.

1 dalyje nurodytose deginimo įmonėse neleidžiama kurui naudoti kitų šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių. Ne ūkyje gautas ūkinių gyvūnų mėšlas, išskyrus naminių paukščių mėšlą, kaip nurodyta B skirsnyje, neturėtų liestis su ūkiniais gyvūnais.

3.   Metodologija

Deginimo įmonės, kuriose kurui naudojamas ūkinių gyvūnų mėšlas, išskyrus naminių paukščių mėšlą, kaip nurodyta B skirsnyje, laikosi B skirsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytų reikalavimų.

4.   Nukrypti leidžianti nuostata ir pereinamasis laikotarpis

Valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už aplinkos apsaugą, gali:

a) nukrypdama nuo B skirsnio 3 dalies b punkto ii papunkčio nustatyti 2017 m. rugpjūčio 2 d. veikiančioms deginimo įmonėms papildomą, ne ilgesnį kaip 6 metų, laikotarpį, per kurį jos turi įvykdyti šio reglamento III priedo IV skyriaus 2 skirsnio 2 punkto pirmos pastraipos reikalavimus;

b) nukrypdama nuo B skirsnio 4 dalies, nustatyti leidžiamą ne didesnę kaip 50 mg/m3 išmetamųjų kietųjų dalelių ribinę vertę, jeigu deginimo įmonių įrenginių bendra nominali šiluminė galia neviršija 5 MW;

c) nukrypdama nuo B skirsnio 3 dalies b punkto i papunkčio, leisti kurui naudojamą arklio mėšlą į degimo kamerą krauti rankiniu būdu, kai įrenginių bendra nominali šiluminė galia neviršija 0,5 MW.

▼B
IV PRIEDAS

PERDIRBIMAS

I   SKYRIUS

REIKALAVIMAI PERDIRBIMO GAMYKLOMS IR TAM TIKROMS KITOMS GAMYKLOMS IR ĮMONĖMS

1    skirsnis

Bendrosios sąlygos

1. Perdirbimo gamyklos, kai perdirba naudodamos sterilizaciją slėgiu arba metodus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 15 straipsnio 1 dalies b punkte, turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) perdirbimo gamyklos neturi būti toje pačioje vietoje kaip skerdyklos ar kitos įmonės, kurios buvo patvirtintos ar registruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004 ar Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nebent pavojus visuomenės ir gyvūnų sveikatai, kylantis dėl šalutinių gyvūninių produktų, kurie yra kilę iš skerdyklų ar kitų įmonių, perdirbimo, būtų sumažintas laikantis bent šių sąlygų:

i) perdirbimo įmonė turi būti fiziškai atskirta nuo skerdyklos ar kitos įmonės, jeigu tinka, perkeliant perdirbimo gamyklą į kitą vietą pastate, kuri yra visiškai atskirta nuo skerdyklos ar kitos įmonės;

ii) perdirbimo gamykloje turi būti įrengti (veikiantys):

 konvejerinė sistema, susiejanti perdirbimo gamyklą su skerdykla ar kita įmone ir kurios negalima apeiti,

 atskirti perdirbimo įmonės ir skerdyklos ar kitos įmonės įėjimai, priėmimo aikštelės, įranga ir išėjimai;

iii) turi būti imtasi priemonių siekiant išvengti pavojaus plitimo per darbuotojus, kurie dirba perdirbimo įmonėje ir skerdykloje ar kitoje įmonėje;

iv) į perdirbimo įmonę neturi patekti pašaliniai asmenys ir neleistini gyvūnai.

Nukrypstant nuo i–iv punktų, 3 kategorijos medžiagas perdirbančių perdirbimo įmonių atveju, kompetentinga valdžios institucija gali nustatyti kitas sąlygas nei nurodytos šiuose punktuose, kuriomis siekiama sumažinti pavojų visuomenės ir gyvūnų sveikatai, įskaitant dėl 3 kategorijos medžiagų, kurios gautos iš kitose vietose esančių įmonių, patvirtintų ar registruotų pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004 ar Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, perdirbimo kylantį pavojų.

Valstybės narės informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares per Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinį komitetą apie jos kompetentingų institucijų pasinaudojimą šia nukrypti leidžiančia nuostata;

b) perdirbimo įmonėje turi būti tinkamai atskirti švarusis ir nešvarusis sektoriai. Nešvariajame sektoriuje turi būti dengta vieta šalutiniams gyvūniniams produktams priimti, sukonstruota taip, kad ją būtų lengva valyti ir dezinfekuoti. Grindys turi būti išklotos taip, kad lengvai nutekėtų skysčiai;

c) perdirbimo įmonėse turi būti tinkamos patalpos, įskaitant tualetus, persirengimo kambarius ir prausykles personalui;

d) perdirbimo įmonė turi turėti pakankamus šalutiniams gyvūniniams produktams apdoroti reikalingo karšto vandens ir garų gamybos pajėgumus;

e) jei reikia, nešvariajame sektoriuje turi būti šalutinių gyvūninių produktų smulkinimo įranga ir sutrintų produktų sudėjimo į perdirbimo agregatą įranga;

f) jei reikia apdoroti termiškai, visuose įrengimuose turi būti:

i) matavimo įranga temperatūros kaitai bėgant laikui ir, jei reikia pagal taikomą perdirbimo metodą, slėgiui svarbiausiose vietose matuoti;

ii) registravimo įtaisai, skirti nepertraukiamai registruoti šių matavimų rezultatus taip, kad jie būtų prieinami tikrinimų ir oficialios kontrolės tikslais;

iii) tinkama saugos sistema, garantuojanti pakankamą kaitinimą;

g) siekiant apsaugoti, kad išvestinis produktas nebūtų vėl užterštas atvežamais šalutiniais gyvūniniais produktais, įmonės zona, kurioje iškraunamos perdirbti atvežamos medžiagos, turi būti aiškiai atskirta nuo zonos, kurioje tie produktai perdirbami ir saugojami perdirbti produktai.

2. Perdirbimo gamykla turi turėti reikiamus konteinerių ar kitų talpyklų, kuriose šalutiniai gyvūniniai produktai buvo gauti, ir transporto priemonių, išskyrus laivus, kuriose jie buvo vežti, valymo ir dezinfekavimo pajėgumus.

3. Turi būti įrengtos tinkamos priemonės transporto priemonių ratams ir kitoms dalims atitinkamai dezinfekuoti, kai jos išvažiuoja iš perdirbimo gamyklos nešvariojo sektoriaus.

4. Visos perdirbimo gamyklos turi turėti nuotekų šalinimo sistemą, atitinkančią kompetentingos institucijos pagal Sąjungos teisės aktus nustatytus reikalavimus.

5. Perdirbimo gamykla turi turėti nuosavą laboratoriją arba naudotis kitos laboratorijos paslaugomis. Laboratorija turi būti aprūpinta įranga būtiniems tyrimams atlikti ir patvirtinta kompetentingos institucijos remiantis laboratorijos pajėgumu atlikti tuos tyrimus vertinimu, būti akredituota pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus arba reguliariai tikrinama kompetentingos institucijos, kad būtų galima įvertinti laboratorijos pajėgumą atlikti tuos tyrimus.

6. Jei remiantis rizikos vertinimu, dėl apdorojamų produktų kiekio įmonėje reguliariai arba nuolatos turi būti kompetentingos institucijos atstovas, perdirbimo gamyklose turi būti tinkamai įrengta rakinamoji patalpa, skirta vien tik inspektavimo darbui.

2    skirsnis

Nuotekų apdorojimas

1. 1 kategorijos medžiagas perdirbančiose perdirbimo gamyklose ir kitose patalpose, kuriose nurodyta pavojinga medžiaga šalinama, skerdyklose ir 2 kategorijos medžiagas perdirbančiose perdirbimo gamyklose nuotekos turi būti apdorojamos iš anksto, kad būtų galima išsaugoti ir surinkti gyvūninės kilmės medžiagas ir taip pradėti nuotekų valymą.

Mechaninio valymo įrangą sudaro nuotekų gaudyklės arba juostinės grotos su angomis arba tinklai, kurių filtrų porų arba akučių skersmuo ne didesnis kaip 6 mm, statomi, baigiant nuotekų mechaninį valymą arba lygiavertės sistemos, kurios užtikrina, kad, per jas pratekančių nuotekų kietųjų dalelių skersmuo būtų ne didesnis kaip 6 mm.

2. Nuotekos iš patalpų, nurodytų 1 pastraipoje, turi būti apdorojamos pirminio mechaninio valymo būdu, užtikrinant, kad visos nuotekos būtų filtruojamos prieš joms nutekant iš patalpų. Neturi būti atliekamas joks smulkinimas ar kitas perdirbimas ar apdorojimas slėgiu, kuris galėtų palengvinti kietos gyvūninės medžiagos patekimą atliekant mechaninį valymą.

3. Visa gyvūninės kilmės medžiaga, likusi mechaninio nuotekų valymo metu patalpose, nurodytose 1 punkte yra surenkama ir gabenama atitinkamai kaip 1 kategorijos arba 2 kategorijos medžiaga, ir sunaikinama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009.

4. Nuotekos, kurios buvo apdorotos mechaninio valymo būdu 1 punkte nurodytose patalpose ir nuotekos iš kitų patalpų, kur tvarkomi ar perdirbami šalutiniai gyvūniniai produktai, turi būti apdorojamos pagal Sąjungos teisės aktus netaikant šio reglamento apribojimų.

5. Be 4 punkte nustatytų reikalavimų, kompetentinga institucija gali įpareigoti ūkio subjektus apdoroti nuotekas iš perdirbimo gamyklų nešvariojo sektoriaus ar gamyklų ar įmonių, atliekančių tarpines operacijas su 1 ar 2 kategorijos medžiagomis ar saugančių 1 ar 2 kategorijos medžiagas, laikantis sąlygų, kuriomis užtikrinamas patogenų keliamo pavojaus mažinimas.

6. Nepažeidžiant 1–5 punktų, šalutinius gyvūninius produktus, įskaitant kraują ir pieną, ar jų gaminius šalinti per nuotekų sistemą yra draudžiama.

Tačiau 3 kategorijos medžiagos, kuriose yra centrifugos ar separatoriaus nuosėdų, gali būti šalinamos per nuotekų sistemą, jeigu jos buvo apdorotos taikant vieną iš X priedo II skyriaus 4 skirsnio III dalyje nustatytų centrifugos ar separatoriaus nuosėdų apdorojimo metodų.

3    skirsnis

Specialūs 1 ir 2 kategorijų medžiagų perdirbimo reikalavimai

1 ir 2 kategorijų medžiagas perdirbančių (perdirbimo) gamyklų išdėstymas turi būti toks, kad būtų užtikrintas visiškas 1 kategorijos medžiagų, 2 kategorijos medžiagų ir žaliavų atskyrimas, kol bus išsiųstas gautas išvestinis produktas, nebent 1 kategorijos ir 2 kategorijos medžiagų mišinys būtų perdirbtas į 1 kategorijos medžiagą.

4    skirsnis

Specialieji 3 kategorijos medžiagų perdirbimo reikalavimai

Be 1 skirsnyje nustatytų bendrųjų reikalavimų, taikomi ir šie reikalavimai:

1. 3 kategorijų medžiagas perdirbančios perdirbimo gamyklos turi būti kitoje vietoje nei 1 arba 2 kategorijų medžiagas perdirbančios perdirbimo gamyklos, nebent jos būtų visiškai atskirame pastate.

2. Tačiau kompetentinga institucija gali leisti 3 kategorijos medžiagas perdirbti toje vietoje, kur tvarkomos ar perdirbamos 1 ar 2 kategorijos medžiagos, jeigu kryžminio užterštumo išvengiama:

a) dėl patalpų išdėstymo, visų pirma priėmimo patalpų, ir tinkamo tolesnio žaliavų tvarkymo;

b) dėl perdirbimui naudojamos įrangos išdėstymo ir valdymo, įskaitant atskirų perdirbimo linijų išdėstymą ir valdymą arba valymo procedūras, kuriomis išvengiama bet kokio galimo pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai plitimo; ir

c) dėl galutinių produktų laikino saugojimo vietų išdėstymo ir valdymo.

3. 3 kategorijos medžiagas perdirbančios perdirbimo gamyklos turi turėti veikiančią įrangą svetimkūniams, pavyzdžiui, pakuotės ar metaliniams gabalams, šalutiniuose gyvūniniuose produktuose ar jų gaminiuose nustatyti, jeigu tai yra perdirbimo medžiagos, skirtos pašarams. Tokie svetimkūniai turi būti pašalinti prieš perdirbant arba perdirbimo procesu.

II   SKYRIUS

HIGIENOS IR PERDIRBIMO REIKALAVIMAI

1    skirsnis

Bendrieji higienos reikalavimai

Be bendrųjų higienos reikalavimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 25 straipsnyje, perdirbimo gamyklos turi turėti dokumentuotą patvirtintą kovos su kenkėjais, pavyzdžiui, vabzdžiais, graužikais ir paukščiais, programą, kad būtų įgyvendinami to reglamento 25 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti reikalavimai.

2    skirsnis

Bendrieji perdirbimo reikalavimai

1. Perdirbimo sąlygoms nuolat stebėti turi būti naudojami tiksliai sukalibruoti manometrai (registravimo prietaisai). Manometrų (registravimo prietaisų) kalibravimo datos turi būti registruojamos.

2. Medžiaga, kuri galėjo būti reikiamai termiškai neapdorota (pvz., paleidžiant patekusi arba iš virimo aparatų ištekėjusi medžiaga), turi būti pakartotinai termiškai apdorota arba surinkta ir perdirbta arba sunaikinta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009.

3    skirsnis

1 ir 2 kategorijų medžiagų perdirbimo metodai

Jeigu kompetentinga institucija nereikalauja taikyti sterilizacijos slėgiu (1 metodas), 1 ir 2 kategorijų medžiagos perdirbamos taikant III skyriuje nurodytus 2, 3, 4 ir 5 perdirbimo metodus.

4    skirsnis

3 kategorijos medžiagų perdirbimas

1. Turi būti nustatyti kiekvieno III skyriuje nurodyto perdirbimo metodo svarbiausi kontroliniai rodikliai, pagal kuriuos apibrėžiamas perdirbant naudojamas terminis apdorojimas:

a) žaliavos gabalų dydis;

b) terminio apdorojimo proceso metu pasiekiama temperatūra;

c) slėgis, kuriuo veikiama žaliava, jei taikoma;

d) terminio apdorojimo proceso trukmė arba ištisinio srauto sistemos tiekimo sparta. Turi būti nustatyti kiekvieno svarbiausio kontrolinio rodiklio būtiniausi perdirbimo standartai.

2. Cheminio apdorojimo, kurį leido kompetentinga institucija leisdama taikyti 7 perdirbimo metodą pagal III skyriaus G punktą, svarbiausi kontroliniai rodikliai, kurie apibūdina cheminio apdorojimo mastą, turi apimti pasiektą pH patikslinimą.

3. Apskaitos dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus; iš jų turi būti matyti, ar yra laikomasi kiekvieno svarbiausio kontrolinio rodiklio būtiniausių proceso verčių.

4. 3 kategorijos medžiagos perdirbamos taikant vieną iš 1–5 ar 7 perdirbimo metodų arba, jeigu tai vandens gyvūnų kilmės medžiagos, vieną iš 1–7 perdirbimo metodų, kaip nurodyta III skyriuje.

III   SKYRIUS

STANDARTINIAI PERDIRBIMO METODAI

A.   1 perdirbimo metodas (sterilizacija slėgiu)

Sumažinimas

1. Jei perdirbamų šalutinių gyvūninių produktų gabalai yra didesni kaip 50 mm, jie turi būti tinkama įranga susmulkinti taip, kad būtų ne didesni kaip 50 mm. Įrangos veiksmingumas turi būti tikrinamas kasdien, o būklė registruojama. Jei patikrinus nustatoma, kad yra didesnių kaip 50 mm gabalų, procesas turi būti sustabdytas; jį pratęsti leidžiama tik sutaisius įrangą.

Trukmė, temperatūra ir slėgis

2. Šalutiniai gyvūniniai produktai, kurių gabalų dydis ne didesnis nei 50 mm, turi būti kaitinami iki didesnės kaip 133 °C vidaus temperatūros bent 20 minučių nepertraukiamai esant bent 3 barų absoliučiam slėgiui. Slėgis turi būti sudaromas pašalinant visą orą iš sterilizacijos kameros ir pakeičiant orą garais („įsotinti garai“); terminis apdorojimas gali būti taikomas atskirai arba sterilizavimo etapu prieš arba po proceso.

3. Gali būti perdirbama partijų būdu arba nenutrūkstamo srauto sistema.

B.   2 perdirbimo metodas

Sumažinimas

1. Jei perdirbtinų gyvūninės kilmės šalutinių produktų gabalai yra didesni kaip 150 mm, jie turi būti tinkama įranga susmulkinti taip, kad būtų ne didesni kaip 150 mm dydžio. Įrangos veiksmingumas turi būti tikrinamas kasdien, o būklė registruojama. Jei patikrinus nustatoma, kad yra didesnių kaip 150 mm gabalų, procesas turi būti sustabdytas; jį pratęsti leidžiama tik sutaisius įrangą.

Trukmė, temperatūra ir slėgis

2. Susmulkinti šalutiniai gyvūniniai produktai ne trumpiau kaip 125 minutes nepertraukiamai kaitinami užtikrinant, kad jų vidaus temperatūrai pasieks daugiau kaip 100 °C, ne trumpiau kaip 120 minučių – vidaus temperatūrai pasiekiant daugiau kaip 110 °C ir ne trumpiau kaip 50 minučių – vidaus temperatūrai pasiekiant daugiau kaip 120 °C.

Vidaus temperatūra gali būti pasiekta nuosekliai arba derinant nurodytus laikotarpius.

3. Turi būti perdirbama partijų būdu.

C.   3 perdirbimo metodas

Sumažinimas

1. Jei perdirbamų šalutinių gyvūninių produktų gabalai yra didesni kaip 30 mm, jie turi būti tinkama įranga susmulkinti taip, kad būtų ne didesni kaip 30 mm. Įrangos veiksmingumas turi būti tikrinamas kasdien, o būklė registruojama. Jei patikrinus nustatoma, kad yra didesnių kaip 30 mm gabalų, procesas turi būti sustabdytas; jį pratęsti leidžiama tik sutaisius įrangą.

Trukmė, temperatūra ir slėgis

2. Susmulkinti šalutiniai gyvūniniai produktai ne trumpiau kaip 95 minutes nepertraukiamai kaitinami užtikrinant, kad jų vidaus temperatūrai pasieks daugiau kaip 100 °C, ne trumpiau kaip 55 minutes – vidaus temperatūrai pasiekiant daugiau kaip 110 °C ir ne trumpiau kaip 13 minučių – vidaus temperatūrai pasiekiant daugiau kaip 120 °C.

Vidaus temperatūra gali būti pasiekta nuosekliai arba derinant nurodytus laikotarpius.

3. Gali būti perdirbama partijų būdu arba nenutrūkstamo srauto sistema.

D.   4 perdirbimo metodas

Sumažinimas

1. Jei perdirbamų šalutinių gyvūninių produktų gabalai yra didesni kaip 30 mm, jie turi būti tinkama įranga susmulkinti taip, kad būtų ne didesni kaip 30 mm. Įrangos veiksmingumas turi būti tikrinamas kasdien, o būklė registruojama. Jei patikrinus nustatoma, kad yra didesnių kaip 30 mm gabalų, procesas turi būti sustabdytas; jį pratęsti leidžiama tik sutaisius įrangą.

Trukmė, temperatūra ir slėgis

2. Susmulkinti gyvūninės kilmės šalutiniai produktai sudedami į indą su taukais ir ne trumpiau kaip 16 minučių nepertraukiamai kaitinami užtikrinant, kad jų vidaus temperatūrai pasieks daugiau kaip 100 °C, ne trumpiau kaip 13 minučių – vidaus temperatūrai pasiekiant daugiau kaip 110 °C, ne trumpiau kaip aštuonias minutes – vidaus temperatūrai pasiekiant daugiau kaip 120 °C ir ne trumpiau kaip tris minutes – vidaus temperatūrai pasiekiant daugiau kaip 130 °C.

Vidaus temperatūra gali būti pasiekta nuosekliai arba derinant nurodytus laikotarpius.

3. Gali būti perdirbama partijų būdu arba nenutrūkstamo srauto sistema.

E.   5 perdirbimo metodas

Sumažinimas

1. Jei perdirbamų šalutinių gyvūninių produktų gabalai yra didesni kaip 20 mm, jie turi būti tinkama įranga susmulkinti taip, kad būtų ne didesni kaip 20 mm. Įrangos veiksmingumas turi būti tikrinamas kasdien, o būklė registruojama. Jei patikrinus nustatoma, kad yra didesnių kaip 20 mm gabalų, procesas turi būti sustabdytas; jį pratęsti leidžiama tik sutaisius įrangą.

Trukmė, temperatūra ir slėgis

2. Susmulkinti šalutiniai gyvūniniai produktai kaitinami, kol sutirštės, tada suslegiami, kad iš baltyminės medžiagos pasišalintų riebalai ir vanduo. Tuomet baltyminė medžiaga ne trumpiau kaip 120 minučių nepertraukiamai kaitinama užtikrinant, kad jų vidaus temperatūrai pasieks daugiau kaip 80 °C ir ne trumpiau kaip 60 minučių – vidaus temperatūrai pasiekiant daugiau kaip 100 °C.

Vidaus temperatūra gali būti pasiekta nuosekliai arba derinant nurodytus laikotarpius.

3. Gali būti perdirbama partijų būdu arba nenutrūkstamo srauto sistema.

F.   6 perdirbimo metodas (3 kategorijos šalutiniams gyvūniniams produktams, gautiems iš vandens gyvūnų arba tik iš vandens bestuburių gyvūnų)

Sumažinimas

1. Šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti sumažinti iki gabalų, kurių dydis ne didesnis kaip:

a) 50 mm, jei tai terminis apdorojimas pagal 2 a punktą; arba

b) 30 mm, jei tai terminis apdorojimas pagal 2 dalies b punktą

Tuomet jie sumaišomi su skruzdžių rūgštimi, kad pH sumažėtų iki 4,0 ir išliktų toks ar mažesnis. Prieš apdorojant toliau, mišinys išlaikomas bent 24 valandas.

Trukmė, temperatūra ir slėgis

2. Po susmulkinimo mišinys turi būti kaitinamas:

a) bent 60 minučių vidaus temperatūrai pasiekiant bent 90 °C; arba

b) bent 60 minučių vidaus temperatūrai pasiekiant bent 70 °C.

Naudojant nepertraukiamo srauto sistemą, produkto judėjimas pro šilumokaitį turi būti valdomas mechaninėmis komandomis, ribojančiomis jo slinkimą taip, kad terminio apdorojimo operacija truktų pakankamą laiką ir produktas būtų apdorotas pakankamoje temperatūroje.

3. Gali būti perdirbama partijų būdu arba nenutrūkstamo srauto sistema.

G.   7 perdirbimo metodas

1. Bet kuris kompetentingos institucijos leistas perdirbimo metodas, jeigu tai institucijai operatorius parodė, kad:

a) nustatomi atitinkami pradinės medžiagos keliami pavojai atsižvelgiant į medžiagos kilmę, ir galimi pavojai atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos būklę valstybėje narėje ar teritorijoje ar zonoje, kuriose šį metodą numatoma taikyti;

b) yra galimybė taikant perdirbimo metodą sumažinti pavojus iki lygmens, kuris nekeltų jokios reikšmingos rizikos visuomenės ir gyvūnų sveikatai;

c) gatavo produkto mėginiai imami kasdien 30 gamybos dienų laikotarpiu laikantis šių mikrobiologinių standartų:

i) iškart po terminio apdorojimo paimti medžiagos mėginiai:

1 g produkto nėra Clostridum perfringens

ii) saugant arba po saugojimo paimti medžiagos mėginiai:

Salmonella: nėra 25 gramuose produkto: n=5, c=0, m=0, M=0

Enterobacteriaceae: n=5, c=2; m=10; M=300 1 g;

čia:

n

=

tiriamų mėginių skaičius,

m

=

ribinis bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas patenkinamu, jei bakterijų skaičius visuose mėginiuose neviršija m,

M

=

didžiausias bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas nepatenkinamu, jei bakterijų skaičius viename ar daugiau mėginių siekia M ar daugiau; ir

c

=

skaičius mėginių, kuriuose bakterijų skaičius gali būti lygus intervalui tarp m ir M ir kurie vis dar laikomi priimtinais, jei bakterijų skaičius kituose mėginiuose yra lygus m arba mažesnis už jį.

2. Informacija apie svarbiausius kontrolinius rodiklius, rodančius, kad kiekviena perdirbimo įmonė patenkinamai atitinka mikrobiologinius standartus, turi būti registruojama ir saugoma, kad operatorius ir kompetentinga institucija galėtų stebėti perdirbimo gamyklos veiklą. Turi būti registruojama ir stebima informacija apie gabalų dydį ir atitinkamai kritinę temperatūrą, absoliučią trukmę, slėgio profilį, žaliavos tiekimo ir riebalų perdirbimo spartą.

3. Nukrypdama nuo 1 punkto, kompetentinga institucija gali leisti naudoti perdirbimo metodus, kurie buvo patvirtinti iki šio reglamento taikymo pradžios datos, pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 V priedo III skyrių.

4. Kompetentinga institucija nuolat ar laikinai sustabdo 1 ir 3 punktuose nurodytų perdirbimo metodų taikymą, jeigu ji gauna įrodymus, kad iš esmės pasikeitė bet kuri iš 1 punkto a ar b punkte nurodytų aplinkybių.

5. Kompetentinga institucija informuoja kitos valstybės narės kompetentingą instituciją apie jos turimą su leidžiamu perdirbimo metodu susijusią informaciją pagal 1 ir 2 punktus.

IV   SKYRIUS

ALTERNATYVŪS PERDIRBIMO METODAI

1    skirsnis

Bendrosios nuostatos

▼M1

1. Medžiagos, gautos perdirbant 1 ir 2 kategorijos medžiagas, žymimos nuolatine žyma pagal VIII priedo V skyriuje nustatytus tam tikrų gaminių ženklinimo reikalavimus.

Tačiau taip žymėti nereikalaujama, jei tai šios 2 skirsnyje nurodytos medžiagos:

a) biodyzelinas, pagamintas pagal D punktą;

b) hidrolizuotos medžiagos, nurodytos H punkte;

c) kiaulių ir naminių paukščių mėšlo mišiniai su negesintomis kalkėmis, pagaminti pagal I punktą;

▼M13

d) degalai iš atsinaujinančiųjų išteklių, pagaminti iš lydytų riebalų, gautų iš 1 kategorijos ir 2 kategorijos medžiagų, pagal J ir L punktus.

▼B

2. Valstybės narės kompetentinga institucija informuoja kitos valstybės narės kompetentingą instituciją apie oficialių patikrinimų rezultatus šiai prašant, kai toje valstybėje narėje pirmą kartą taikomas alternatyvus metodas, kad būtų sudarytos geresnės galimybės naujo alternatyvaus metodo įvedimui.

2    skirsnis

Perdirbimo standartai

A.   Šarminės hidrolizės procesas

1.   Pradinės medžiagos

Šiam procesui gali būti naudojami visų kategorijų šalutiniai gyvūniniai produktai.

2.   Perdirbimo metodas

Šarminė hidrolizė atliekama pagal šiuos perdirbimo standartus:

a) turi būti naudojamas toks natrio šarmo (NaOH) arba kalio šarmo (KOH) tirpalo (arba abiejų mišinio) kiekis, kad būtų užtikrintas apytikslis moliarinis ekvivalentiškumas, atsižvelgiant į skaldomų šalutinių gyvūninių produktų svorį, tipą ir sudėtį.

Šalutiniuose gyvūniniuose produktuose esant dideliam riebalų kiekiui, neutralizuojančiam šarmą, šarmo turi būti įpilama atsižvelgiant į esamą medžiagos riebalų kiekį, kad būtų pasiektas nurodytas moliarinis ekvivalentiškumas.

b) šalutiniai gyvūniniai produktai įdedami į legiruoto plieno konteinerį. Įdedamas nustatytas šarmo kietu pavidalu arba tirpalo pavidalu kiekis, kaip nurodyta a punkte.

c) konteineris turi būti uždaromas ir šalutinių gyvūninių produktų ir šarmų mišiniai pakaitinami iki ne mažesnės kaip 150 °C vidaus temperatūros, esant ne mažesniam kaip 4 barų absoliučiam slėgiui ne trumpiau kaip

i) tris valandas be pertraukos;

ii) šešias valandas be pertraukos perdirbant šalutinius gyvūninius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio a punkto i ir ii papunkčiuose.

Tačiau medžiagos, gautos iš 1 kategorijos medžiagų iš gyvūnų, užmuštų vykdant USE likvidavimo priemones, kurie yra atrajotojai, kuriems nereikia USE tyrimo, ar atrajotojai, kurie buvo tirti ir gautas neigiamas rezultatas pagal Reglamento (EB) Nr. 999/2001 6 straipsnio 1 dalį, gali būti perdirbamos pagal šio skirsnio 2 dalies c punkto i papunktį; arba

iii) vieną valandą be pertraukos perdirbant žuvų ir paukščių kilmės medžiagų turinčius šalutinius gyvūninius produktus;

d) procesas turi būti atliekamas partijų sistema ir medžiaga induose turi būti nuolat maišoma, kad būtų palengvintas suardymo procesas, kol ištirps audiniai ir suminkštės kaulai ir dantys; ir

e) šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti apdorojami taip, kad tuo pačiu metu būtų laikomasi laiko, temperatūros ir slėgio reikalavimų.

B.   Aukšto slėgio ir aukštos temperatūros hidrolizės procesas

1.   Pradinės medžiagos

Šiame procese gali būti naudojamos 2 ir 3 kategorijų medžiagos.

2.   Perdirbimo metodas

Aukšto slėgio ir aukštos temperatūros šarminė hidrolizė atliekama pagal šiuos perdirbimo standartus:

a) šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti kaitinami esant ne mažesnei kaip 180 °C vidaus temperatūrai ne trumpiau kaip 40 minučių be pertraukos, esant ne mažesniam kaip 12 barų absoliučiajam slėgiui, kaitinant netiesiogiai garintuvu, nukreiptu į biolitinį reaktorių;

b) procesas turi būti vykdomas partijomis, inde esančią medžiagą pastoviai maišant, ir

c) šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti apdorojami taip, kad tuo pačiu metu būtų laikomasi laiko, temperatūros ir slėgio reikalavimų.

C.   Biodujų aukšto slėgio hidrolizės procesas

1.   Pradinės medžiagos

Šiam procesui gali būti naudojami visų kategorijų šalutiniai gyvūniniai produktai.

2.   Perdirbimo metodas

Aukšto slėgio biodujų hidrolizė atliekama pagal šiuos perdirbimo standartus:

a) šalutiniai gyvūniniai produktai pirmiausia turi būti perdirbami patvirtintoje perdirbimo gamykloje taikant 1 perdirbimo metodą (sterilizacija slėgiu), kaip nustatyta III skyriuje;

b) užbaigus a punkte nurodytą procesą, medžiagos, iš kurių pašalinti riebalai, apdorojamos ne mažesnėje kaip 220 °C temperatūroje bent 20 minučių, absoliučiajam slėgiui siekiant ne mažiau kaip 25 barus, dviejų pakopų procedūros metu iš pradžių tiesiogiai, o vėliau netiesiogiai injekuojant garus į bendraašį šilumokaitį;

c) procesas vykdomas partijomis arba nepertraukiamoje sistemoje, medžiagą pastoviai maišant;

d) šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti apdorojami taip, kad tuo pačiu metu būtų laikomasi laiko, temperatūros ir slėgio reikalavimų;

e) gauta medžiaga sumaišoma su vandeniu ir atliekamas anaerobinės fermentacijos biodujų reaktoriuje procesas (biodujų transformacija);

f) jei pradinė medžiaga yra 1 kategorijos medžiaga, visas procesas turi vykti toje pačioje vietoje uždaroje sistemoje, o proceso metu pagamintos biodujos greitai sudeginamos toje pačioje įmonėje ne mažesnėje kaip 900 °C temperatūroje po to greitai atšaldant („grūdinimas“).

D.   Biodyzelino gamybos procesas

1.   Pradinės medžiagos

Šiame procese gali būti naudojama iš visų kategorijų šalutinių gyvūninių produktų gauta riebalų frakcija.

2.   Perdirbimo metodas

Biodyzelino gamyba atliekama pagal šiuos perdirbimo standartus:

a) jei nėra naudojami žuvų taukai ar lydyti riebalai, kurie buvo pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo atitinkamai VIII ar XII skirsnius, iš šalutinių gyvūninių produktų gauta riebalų frakcija pirmiausia turi būti perdirbama naudojant:

i) 1 ar 2 kategorijos medžiagų atveju, 1 perdirbimo metodą (sterilizacija slėgiu), kaip nustatyta III skyriuje; ir

ii) 3 kategorijos medžiagų atveju, bet kurį iš 1–5 ar 7 perdirbimo metodų arba, jei medžiaga gauta iš žuvų, 1–7 perdirbimo metodų, kaip nurodyta III skyriuje;

b) tada perdirbti riebalai turi būti perdirbami toliau naudojant vieną iš šių metodų:

i) procesą, kurio metu perdirbti riebalai turi būti atskiriami nuo baltymų ir, jei tai atrajotojų kilmės riebalai, netirpios priemaišos, viršijančios 0,15 % svorio, yra pašalinamos, o perdirbti riebalai vėliau esterifikuojami ir transesterifikuojami.

Tačiau esterifikacija nėra būtina iš 3 kategorijos medžiagos išgautiems perdirbtiems riebalams. Siekiant naudoti esterifikaciją, riebalų pH turi būti sumažinamas žemiau 1 (įdedant sieros rūgšties (H2SO4) arba jai lygiavertės rūgšties), o mišinys bent dvi valandas turi būti kaitinamas iki 72 °C ir intensyviai maišomas.

Transesterifikacija turi būti vykdoma su kalio hidroksidu arba su lygiaverčiu šarmu padidinus pH iki apytiksliai 14 35–50 °C temperatūroje mažiausiai 15 minučių. Transesterifikacija vykdoma du kartus šiame punkte nurodytomis sąlygomis naudojant naują bazinį tirpalą. Po šio proceso turi būti atliekamas produktų rafinavimas, įskaitant distiliavimą vakuume 150 °C temperatūroje, gaunant biodyzeliną;

ii) procesą, kuriame naudojami lygiaverčiai, kompetentingos institucijos leidžiami naudoti proceso parametrai.

E.    Brookes dujinimo procesas

1.   Pradinės medžiagos

Šiame procese gali būti naudojamos 2 ir 3 kategorijų medžiagos.

2.   Perdirbimo metodas

Brookes dujinimas atliekamas pagal šiuos perdirbimo standartus:

a) visiško sudeginimo krosnis turi būti pašildoma gamtinėmis dujomis;

b) šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti dedami į dujintuvo priekrosnį, o durelės uždaromos. Priekrosnyje neturi būti degiklių ir jis turi būti šildomas, užuot perdavus šilumą iš visiško sudeginimo krosnies, kuri turi būti po priekrosniu, pernešimo būdu. Siekiant padidinti proceso efektyvumą, į priekrosnį oras turi būti įleidžiamas tik per tris oro ėmiklių vožtuvus, įmontuotus pagrindinėse durelėse;

c) šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti išgarinami ir virsti sudėtingais angliavandeniais ir dujomis, perduodamomis iš priekrosnio per siaurą angą užpakalinės sienelės viršuje į maišymo ir krekingo kameras, kuriose jos turi suskilti į sudedamąsias dalis. Galiausiai dujos turi būti perpumpuojamos į visiško sudeginimo krosnį, kurioje turi būti sudeginamos gamtinių dujų degiklio liepsnoje, esant oro pertekliui;

d) kiekvienoje kameroje turi būti įrengti du degikliai ir du antrinio oro vėdintuvai atsarginiam atvejui, kai sugenda degiklis arba vėdintuvas. Antrinė kamera turi būti įrengta taip, kad išdeginimo trukmė būtų sutrumpinta iki 2 sekundžių, esant ne mažesnei kaip 950 °C temperatūrai;

e) išmetamąsias dujas išleidžiant iš antrinės kameros, jos turi būti perpumpuojamos per kamino apačioje įmontuotą barometrinį drėkintuvą, kuriame dujos atvėsinamos ir sumaišomos su aplinkos oru palaikant pastovų slėgį priekrosnyje ir antrinėje krosnyje;

f) procesas turi būti vykdomas 24 valandų trukmės ciklu, sudarytu iš pakrovimo, perdirbimo, atvėsinimo ir pelenų pašalinimo. Baigiantis ciklui, pelenų likučiai pašalinami iš priekrosnio per vakuuminio išmetimo sistemą į uždaras talpyklas ir užplombuojami prieš išvežimą;

g) kitą medžiagą, išskyrus šalutinius gyvūninius produktus, dujinti neleidžiama.

F.   Gyvūninių riebalų deginimo terminiame boileryje procesas

1.   Pradinės medžiagos

Šiame procese gali būti naudojama iš visų kategorijų šalutinių gyvūninių produktų gauta riebalų frakcija.

2.   Perdirbimo metodas

Gyvūninių riebalų degimas terminiame boileryje atliekamas pagal šiuos perdirbimo standartus:

a) jei nėra naudojami žuvų taukai ar lydyti riebalai, kurie buvo pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo atitinkamai VIII ar XII skirsnius, šalutinių gyvūninių produktų riebalų frakcija pirmiausia turi būti perdirbama naudojant:

i) jei tai 1 ir 2 kategorijos medžiagų riebalų frakcija, kuri skirta deginti kitoje gamykloje,

 jei tai riebalų frakcija gauta perdirbant atrajotojus, kurie buvo ištirti pagal Reglamento (EB) Nr. 999/2001 6 straipsnio 1 dalį ir gauti neigiami rezultatai, ir perdirbant kitus gyvūnus nei atrajotojai, kuriuos reikia tirti dėl USE, bet kurį iš 1–5 perdirbimo metodų, kaip nurodyta šio priedo III skyriuje;

 jei tai riebalų frakcija, gauta perdirbant kitus atrajotojus, 1 perdirbimo metodą, kaip nurodyta šio priedo III skyriuje; ir

ii) jei tai 1 ir 2 kategorijų medžiagos, skirtos deginti toje pačioje gamykloje, ir 3 kategorijos medžiagos, bet kurį iš 1–5 ar 7 perdirbimo metodų; Jeigu medžiagos gautos iš žuvies, 1–7 perdirbimo metodus, kaip nurodyta šio priedo III skyriuje;

b) riebalų frakcija turi būti atskiriama nuo baltymų ir, jei tai atrajotojų kilmės riebalai, skirti sudeginti kitoje gamykloje, pašalinamos netirpios priemaišos, viršijančios 0,15 % svorio;

c) po a ir b punktuose nurodytų procesų riebalai turi būti:

i) išgarinami garus sukeliančiame boileryje ir deginami ne mažiau kaip 0,2 sekundes ne mažesnėje kaip 1 100 °C temperatūroje arba

ii) perdirbami naudojant lygiaverčius kompetentingos institucijos leidžiamus naudoti proceso parametrus;

d) įmonėje neturi būti leidžiama deginti jokios kitos gyvūninės kilmės medžiagos, išskyrus gyvūninius riebalus;

e) iš 1 ir 2 kategorijos medžiagų išgauti riebalai turi būti deginami toje pačioje gamykloje, kurioje jie buvo išlydyti – taip siekiama panaudoti riebalų lydymo proceso metu gautą energiją. Tačiau kompetentinga institucija gali suteikti leidimą riebalus deginti kitose įmonėse su sąlyga, kad:

i) įmonė, kurioje pageidaujama juos deginti, turi tam leidimą;

ii) tose pačiose patalpose maisto produktų ir pašarų perdirbimas pagal išduotus leidimus vykdomas laikantis griežtų atskyrimo sąlygų;

f) degimas turi būti atliekamas pagal Sąjungos teisės aktus siekiant saugoti aplinką, visų pirma, laikantis tų teisės aktuose nustatytų standartų dėl geriausių turimų išmetamų teršalų kiekio kontrolės ir stebėsenos metodų.

G.   Termomechaninis biodegalų gamybos procesas

1.   Pradinės medžiagos

Šiame procese gali būti naudojami mėšlas ir virškinamojo trakto turinys bei 3 kategorijos medžiagos.

2.   Perdirbimo metodas

Termomechaninė biodegalų gamyba atliekama pagal šiuos perdirbimo standartus:

a) šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti pakraunami į kaitinimo įrenginį ir aštuonias valandas apdorojami 80 °C temperatūroje. Šiuo laikotarpiu turi būti nuolatos mažinamas medžiagos tūris naudojant tinkamą mechaninio smulkinimo įrangą.

b) po to medžiaga turi būti ne trumpiau kaip dvi valandas apdorojama 100 °C temperatūroje.

c) susidariusios medžiagos dalelių dydis neturi būti didesnis negu 20 milimetrų;

d) šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti apdorojami taip, kad tuo pačiu metu būtų laikomasi a ir b punktuose nustatytų laiko, temperatūros ir slėgio reikalavimų;

e) termiškai apdorojant medžiagą išgarintas vanduo turi būti nuolat surenkamas iš virš biokuro esančio oro tarpo per nerūdijančio plieno kondensatorių. Kondensatas bent vieną valandą turi būti laikomas ne mažesnėje kaip 70 °C temperatūroje prieš jį pašalinant kaip nuotekas;

f) termiškai apdorojus medžiagą, susidaręs biokuras turi būti išleidžiamas iš kaitinimo įrenginio ir visiškai uždara ir sujungta transportavimo sistema automatiškai gabenamas deginti arba deginti kartu su kitomis medžiagomis toje pačioje vietoje;

g) turi būti perdirbama partijų būdu.

▼M9 —————

▼M1

I.   Kiaulių ir naminių paukščių mėšlo apdorojimas kalkėmis

1.   Pradinės medžiagos

Šio proceso metu gali būti naudojamas kiaulių ir naminių paukščių mėšlas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 straipsnio a punkte.

2.   Perdirbimo metodas

a) sausos medžiagos kiekis mėšle turi būti nustatytas naudojant CEN EN 12880:2000 ( 2 ) metodą „Dumblo apibūdinimas. Sausų likučių ir vandens kiekio nustatymas.“

Šiame procese sausos medžiagos kiekis turi būti 15–70 %.

b) kalkių kiekis, kuris turi būti dedamas, turi būti nustatytas taip, kad būtų pasiektas vienas iš f punkte nustatytų laiko ir temperatūros parametrų derinių.

c) perdirbamų šalutinių gyvūninių produktų dalelių dydis neturi būti didesnis nei 12 mm.

Jei būtina, mėšlo dalelės turi būti sumažintos taip, kad būtų pasiektas minėtas didžiausias dalelių dydis.

d) mėšlas turi būti maišomas su negesintomis kalkėmis (CaO), kurių reaktyvumas nuo vidutinio iki didelio, kad per mažiau nei šešias minutes pasiekti temperatūros kilimą 40 °C, kaip tai būtų pagal reaktyvumo bandymo Nr. 5.10 kriterijus taikant CEN EN 459-2:2002 metodą ( 3 ).

Maišymas atliekamas dviem maišytuvais, kurie veikia vienoje linijoje, dviem velenais viename maišytuve.

Abu maišytuvai turi:

i) turėti 0,55 m diametro ir 3,5 m ilgio velenus;

ii) veikti esant 30 kW galiai ir veleno sukimosi greičiui 156 rpm;

iii) turėti apdorojimo pajėgumą – 10 tonų per valandą.

Vidutinė maišymo trukmė turi būti apytiksliai dvi minutės.

e) mišinys turi būti maišomas bent šešias valandas formuojant atsargų sankaupą, kurios minimali masė dvi tonos;

f) stebėsenos taškuose, kurie turi būti nustatyti mišinio atsargų sankaupoje, turi būti atliekamas nuolatinis matavimas siekiant parodyti, kad atsargų mišinio pH pasiekia bent 12 per vieną iš laikotarpių, per kurį turi būti pasiekta tokia atitinkama temperatūra:

i) 60 °C per 60 minučių; arba

ii) 70 °C per 30 minučių;

g) turi būti perdirbama partijų būdu;

h) turi būti patvirtinta nuolatinė rašytinė procedūra, grindžiama RVASVT principais;

i) operatoriai gali parodyti kompetentingai institucijai, patvirtindami metodo tinkamumą pagal toliau nurodytus reikalavimus, kad procesas, naudojant kitokį maišytuvą nei nurodytas d punkte arba dolomitines kalkes (CaOMgO) vietoje negesintų kalkių, yra ne mažiau veiksmingas, kaip a–h punktuose nustatytas procesas.

Minėtas tinkamumo patvirtinimas turi:

 įrodyti, kad atitinkamai naudojant kitokį nei d punkte nurodytą maišytuvą arba dolomitines kalkes mišinys su mėšlu gali būti gautas toks, kad būtų pasiekti f punkte nurodyti pH, temperatūros ir laiko parametrai;

 būti grindžiamas laiko ir temperatūros stebėsena, remiantis stebėjimu atsargų sankaupos apačioje, viduryje ir viršūnėje, esant reprezentatyviam stebėsenos taškų skaičiui (bent keturi stebėsenos taškai apatinėje zonoje, kurie yra išdėstyti ne daugiau kaip 10 cm aukščiau sankaupos apačios ir ne daugiau kaip 10 cm žemiau viršūnės, vienas stebėsenos taškas viduryje tarp atsargų sankaupos apačios ir viršūnės ir keturi stebėsenos taškai atsargų sankaupos viršūnės marginalinėje zonoje, kurie išdėstyti ne daugiau kaip 10 cm žemiau paviršiaus ir ne daugiau kaip 10 cm žemiau sankaupos viršūnės);

 būti atliekamas bent dviem ne trumpesniais nei 30 dienų trukmės laikotarpiais, vienas iš kurių turi būti šaltuoju metų laiku, toje geografinėje vietovėje, kur maišytuvas turi būti naudojamas.

J.   Daugiapakopis katalitinis procesas atsinaujinantiems degalams gaminti

1.   Pradinės medžiagos

a) Šiame procese galima naudoti šias medžiagas:

i) lydytus riebalus, gautus iš 2 kategorijos medžiagų, kurie buvo perdirbti naudojant 1 perdirbimo metodą (sterilizacija slėgiu);

ii) žuvų taukus ar lydytus riebalus, gautus iš 3 kategorijos medžiagų, kurios buvo perdirbtos naudojant:

 bet kurį iš 1–5 ar 7 perdirbimo metodą; arba

 iš žuvų taukų gautos medžiagos atveju bet kurį iš 1–7 perdirbimo metodų;

iii) žuvų taukai ar lydyti riebalai, kurie buvo pagaminti atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VIII ar XII skirsnį;

b) lydytų riebalų, gautų iš 1 kategorijos medžiagų, naudojimas šiame procese yra draudžiamas.

2.   Perdirbimo metodas

a) lydyti riebalai turi būti iš anksto apdorojami taip:

i) centrifuguotų medžiagų balinimas įdėjus juos į molio filtrą;

ii) likusių netirpių priemaišų pašalinimas filtruojant;

b) iš anksto apdorotos medžiagos turi būti toliau apdorojamos taikant daugiapakopį katalitinį procesą, kurį sudaro hidrodeoksigenacijos etapas ir po to atliekama izomerizacija.

Medžiagos turi būti apdorotos bent 20 barų slėgiu esant bent 250 °C temperatūrai bent 20 minučių.

▼M9

K.   Žuvų žaliavų silosavimas

1.   Pradinės medžiagos

Šiame procese galima naudoti tik iš vandens gyvūnų gautus šalutinius produktus:

a) 2 kategorijos medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 straipsnio f punkto i ir iii papunkčiuose;

b) 3 kategorijos medžiagas.

2.   Perdirbimo metodas

2.1. Apdorojamos medžiagos surenkamos akvakultūros ūkiuose ir maisto perdirbimo įmonėse kasdien ir nedelsiant, susmulkintos arba sukapotos ir po to skirtos silosuoti pH esant 4 arba mažesniam, naudojant skruzdžių rūgštį arba kitą organinę rūgštį, leidžiamą pagal pašarus reglamentuojančius teisės aktus. Gautas žuvų silosas turi būti vandens gyvūnų dalių, suskystintų veikiant endogeniniams fermentams pridedant rūgščių, suspensija. Veikiant fermentams ir rūgščiai vandens gyvūnų baltymai turi būti susmulkinami į mažesnius tirpius vienetus, kad neįvyktų mikrobinės terpės pasikeitimas. Silosuotoji medžiaga vežama į perdirbimo gamyklą.

2.2. Perdirbimo gamykloje vandens gyvūnų silosuotoji medžiaga turi būti per vamzdį supilama į uždaras talpyklas. Prieš atliekant terminį apdorojimą, ta medžiaga turi būti inkubuojama bent 24 valandas pH esant 4 arba mažesniam. Prieš atliekant terminį apdorojimą vandens gyvūnų siloso pH turi būti 4 arba mažesnis, o jo gabalai mažesni nei 10 mm gamykloje atlikus filtravimą arba smulkinimą. Atliekant perdirbimą silosas turi būti iš anksto pašildytas iki aukštesnės nei 85 °C temperatūros, o po to atlikta 25 min. inkubacija izoliuotoje talpykloje, kad visos žuvų žaliavos temperatūra būtų 85 °C. Procedūra turi būti atliekama uždaroje gamybos linijoje su talpyklomis ir vamzdžiais.

2.3. Prieš suteikiant leidimą, Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 29 straipsnio 1–3 dalyse nurodytą ūkio subjekto nuolatinę rašytinę procedūrą turi įvertinti kompetentinga institucija.

▼M13

L.   Daugiapakopis katalitinis apdorojimas vandeniu degalams iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminti

1.   Pradinės medžiagos

Šiame procese galima naudoti šias medžiagas:

a) lydytus riebalus, gautus iš 1 kategorijos medžiagų, kurie buvo perdirbti taikant 1 perdirbimo metodą (sterilizacija slėgiu);

b) lydytus riebalus ir žuvų taukus, atitinkančius šio skirsnio J punkto 1 dalies a punktą.

2.   Perdirbimo metodas

a) lydyti riebalai turi būti iš anksto apdorojami bent išbalinant pradinę medžiagą, įskaitant lydytus riebalus, su rūgštimi balinimo molyje, po to panaudotas balinimo molis ir netirpios priemaišos pašalinamos filtruojant;

Iki šio apdorojimo lydyti riebalai gali būti išvalyti nuo gleivių rūgštimi ir (arba) šarminiu tirpalu, kad iš lydytų riebalų būtų pašalintos priemaišos suformuojant riebalų pikį, po to šis riebalų pikis pašalinamas centrifuguojant.

b) iš anksto apdorotos medžiagos turi būti toliau apdorojamos vandeniu; šį procesą sudaro katalitinio apdorojimo vandeniu etapas, stripingo etapas ir izomerizavimo etapas.

Medžiagos turi būti apdorojamos bent 30 barų slėgiu esant bent 265 °C temperatūrai bent 20 minučių.

▼B

3    skirsnis

Šalutinių gyvūninių produktų gaminių naikinimas ir naudojimas

1. Produktai, gauti perdirbant

a) 1 kategorijos medžiagas:

i) naikinami Pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12 straipsnio a ar b punktus;

ii) šalinami laidojant registruotame sąvartyne;

▼M4

iii) transformuojami į biodujas. Tokiu atveju irimo atliekos turi būti naikinamos pagal i ar ii papunkčius, išskyrus atvejus, jeigu medžiaga susidaro perdirbant pagal 2 punkto a arba b papunkčius, jei likučiai gali būti panaudoti pagal sąlygas, išdėstytas atitinkamai 2 punkto a papunktyje ir 2 punkto b papunkčio iii įtraukoje; arba

▼B

iv) toliau perdirbami į riebalų gaminius, skirtus ne pašarams.

b) 2 ar 3 kategorijos medžiagas:

▼M4

i) naikinami, kaip nustatyta 1 punkto a papunkčio i ar ii įtraukose, prieš tai perdirbant arba ne, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 13 straipsnio a ir b punktuose ir 14 straipsnio a ir b punktuose;

▼B

ii) toliau perdirbami į riebalų gaminius, skirtus ne pašarams;

iii) naudojami kaip organinės trąšos ar dirvožemį gerinančios medžiagos; arba

iv) paverčiami kompostu arba transformuojami į biodujas.

2. Medžiagos, gaunamos perdirbant pagal:

a) šarminės hidrolizės procesą, apibrėžtą 2 skirsnio A dalyje, kuris gali būti pakeistas biodujų įmonėje ir toliau deginant greitai bent 900 °C temperatūroje, po to greitai atšaldant („grūdinimas“); jei medžiaga, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio a ir b punktuose, buvo naudojama kaip pradinė medžiaga, transformacija į biodujas vykdoma toje pačioje vietoje, kaip perdirbimas, uždaroje sistemoje;

b) biodyzelino gamybos procesas gali būti:

i) jei biodyzelinas ir biodyzelino distiliavimo likučiai, naudojamas kaip degalai netaikant šiame reglamente nustatytų apribojimų (gamybos pabaiga);

▼M4

ii) jei tai kalio sulfatas, naudojamas tiesiogiai berti į dirvą arba dirvai tręšti skirtiems produktams gaminti;

iii) jei tai glicerinas, gautas iš 1 ir 2 kategorijos medžiagų, kurios buvo perdirbtos taikant 1 perdirbimo metodą, nurodytą šio priedo III skyriuje:

 naudojamas techniniais tikslais,

 transformuojamas į biodujas, kai irimo atliekomis gali būti tręšiama dirva gaminančios valstybės narės nacionalinėje teritorijoje kompetentingos institucijos sprendimu, arba

 naudojamas denitrifikacijai nuotekų valymo įrenginiuose, tokiu atveju denitrifikacijos likučiais gali būti tręšiama dirva pagal Tarybos direktyvą 91/271/EEB ( 4 );

iv) jei tai glicerinas, gautas iš 3 kategorijos medžiagų:

 naudojamas techniniais tikslais,

 transformuojamas į biodujas, kai irimo atliekomis gali būti tręšiama dirva, arba

 naudojamas pašarams, jeigu glicerinas nėra gautas iš 3 kategorijos medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio n, o ir p punktuose;

▼M1

c) daugiapakopis katalitinis procesas atsinaujinantiems degalams gaminti gali būti:

i) jei tai dyzelinas ir kiti degalai, gauti proceso metu, naudojami kaip degalai netaikant šiame reglamente nustatytų apribojimų (gamybos grandinės pabaiga);

ii) jei tai naudotas molis po balinimo ir dumblas, gautas apdorojant iš anksto, kaip nurodyta 2 skirsnio J punkto 2 dalies a punkte:

 naikinamas deginant ar deginant kartu su kitomis medžiagomis;

 transformuojamas į biodujas,

 kompostuojamas ar naudojamas gaminiams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 36 straipsnio a punkto i papunktyje, gaminti;

▼M9

d) kalkėmis apdorotas kiaulių ir naminių paukščių mėšlo mišinys gali būti beriamas į dirvą kaip perdirbtas mėšlas;

▼M9

e) Iš žuvų žaliavų siloso gautas gatavas produktas gali būti:

i) 2 kategorijos medžiagų atveju, naudojamas Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 13 straipsnio a–d punktuose ir g–i punktuose nurodytais tikslais toliau jų neperdirbus arba kaip to reglamento 18 straipsnyje arba 36 straipsnio a dalies ii punkte nurodytų gyvūnų pašaras arba

ii) 3 kategorijos medžiagų atveju, naudojamas Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 14 straipsnyje nurodytais tikslais;

▼M13

f) daugiapakopis katalitinis apdorojimas vandeniu degalams iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminti gali būti:

i) jei tai dyzelinas iš atsinaujinančiųjų išteklių, reaktyvieji degalai iš atsinaujinančiųjų išteklių, propanas iš atsinaujinančiųjų išteklių ir benzinas iš atsinaujinančiųjų išteklių, gauti proceso metu, naudojami kaip degalai netaikant šiame reglamente nustatytų apribojimų (gamybos grandinės pabaiga);

ii) jei tai riebalų pikio nuosėdos ir panaudotas balinimo molis, gautas apdorojant iš anksto, kaip nurodyta 2 skirsnio L punkto 2 dalies a punkte:

 naikinami pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12 straipsnio a ar b punktus;

 šalinami laidojant registruotame sąvartyne;

 transformuojami į biodujas, jeigu transformuojant biodujas gautos irimo atliekos naikinamos deginant, deginant bendrai su kitomis medžiagomis arba laidojant registruotame sąvartyne;

 naudojami techniniais tikslais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 36 straipsnio a punkto i papunktyje.

▼M4

3. Bet kokios šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo pagal šį skirsnį atliekos, išskyrus šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius, nustatytus 2 punkte, pavyzdžiui, dumblas, filtro turinys, pelenai ir irimo atliekos, naikinamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 ir pagal šį reglamentą.

▼B
V PRIEDAS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR JŲ GAMINIŲ TRANSFORMACIJA Į BIODUJAS, KOMPOSTAVIMAS

I   SKYRIUS

ĮMONĖMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

1    skirsnis

Biodujų įmonės

1. Biodujų įmonėje turi būti įrengtas pasterizacijos (higieninio tvarkymo) padalinys, į kurį būtinai turi patekti šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai, kurių gabalų dydis ne didesnis kaip 12 mm prieš patekdami į padalinį, kuriame:

a) yra įranga stebėti, kad 70 °C temperatūra būtų pasiekiama per vieną valandą;

b) yra registravimo įtaisai nuolat registruoti a punkte nurodyto matavimo stebėsenos rezultatus; ir

c) yra reikiama apsaugos sistema, užtikrinanti pakankamą kaitinimą.

2. Nukrypstant nuo 1 punkto, pasterizacijos (higieninio tvarkymo) padalinys neturi būti privalomas biodujų įmonėse, kurios transformuoja tik:

a) 2 kategorijos medžiagas, kurios perdirbtos pagal 1 perdirbimo metodą, nurodytą IV priedo III skyriuje;

b) 3 kategorijos medžiagas perdirbtas taikant vieną iš 1–5 ar 7 perdirbimo metodų arba, jeigu tai vandens gyvūnų kilmės medžiagos, vieną iš 1–7 perdirbimo metodų, nurodytus IV priedo III skyriuje;

c) 3 kategorijos medžiagas, pasterizuotas ar higieniškai sutvarkytas kitoje patvirtintoje įmonėje;

▼M4

d) šalutinius gyvūninius produktus, kurie gali būti naudojami dirvai tręšti neperdirbti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 13 straipsnio f punktą ir pagal šį reglamentą, jeigu kompetentinga institucija nelaiko jų keliančiais jokios sunkios užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos išplitimo rizikos;

▼B

e) šalutinius gyvūninius produktus, kurie buvo apdoroti šarminės hidrolizės metodu, nustatytu IV priedo IV skyriaus 2 skirsnio A punkte;

f) leidus kompetentingai institucijai, šiuos šalutinius gyvūninius produktus –

i) šalutinius gyvūninius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f punkte, kurie buvo perdirbti, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 852/2004 2 straipsnio 1 dalies m punkte, tuo metu, kai jie skirti kitiems tikslams nei vartoti žmonėms;

ii) šalutinius gyvūninius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio g punkte; arba

iii) šalutinius gyvūninius produktus, transformuojamus į biodujas, kai irimo atliekos po to kompostuojamos ar perdirbamos ar naikinamos pagal šį reglamentą.

3. Jeigu biodujų įmonė yra patalpose arba šalia patalpų, kuriose laikomi ūkiniai gyvūnai ir naudojamas ne tik šių gyvūnų mėšlas, pienas ar priešpienis, įmonė turi būti toliau nuo vietos, kur laikomi tokie gyvūnai.

Tas atstumas nustatomas taip, kad būtų užtikrinta, jog nekiltų nepriimtinas užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos plitimo iš biodujų įmonės pavojus.

Bet kokiu atveju biodujų įmonė ir gyvūnai ir jų pašarai bei kraikas turi būti visiškai fiziškai atskirti užtvara, jei būtina.

4. Kiekvienoje biodujų įmonėje turi būti laboratorija arba turi būti naudojamasi kitos laboratorijos paslaugomis. Laboratorija turi turėti įrangą būtiniems tyrimams atlikti ir būti patvirtinta kompetentingos institucijos, akredituota pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus arba reguliariai tikrinama kompetentingos institucijos.

2    skirsnis

Kompostavimo įmonės

1. Kompostavimo įmonėje turi būti įrengtas uždaras kompostavimo reaktorius arba uždara vieta, į kurią būtinai turi patekti į įmonę atgabenti šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai ir kurioje turi būti:

a) temperatūros stebėjimo laiko atžvilgiu įranga;

b) registravimo įtaisai nuolat registruoti a punkte nurodyto matavimo stebėsenos rezultatus;

c) reikiama apsaugos sistema, užtikrinanti pakankamą kaitinimą.

2. Nukrypstant nuo 1 punkto gali būti leidžiama naudoti kitas kompostavimo sistemas, jeigu:

a) jos valdomos tokiu būdu, kad sistemoje esant medžiagai pasiekiami jos visos reikiami laiko ir temperatūros parametrai, įskaitant tam tikrais atvejais, nuolatinę parametrų stebėseną; arba

b) jose transformuojamos tik 1 skirsnio 2 punkte nurodytos medžiagos; ir

c) jos atitinka visus kitus šio reglamento reikalavimus.

3. Jeigu kompostavimo įmonė yra patalpose arba šalia patalpų, kur laikomi ūkiniai gyvūnai ir naudojamas ne tik šių gyvūnų mėšlas, pienas ar priešpienis, kompostavimo įmonė turi būti toliau nuo vietos, kur laikomi tokie gyvūnai.

Tas atstumas nustatomas taip, kad būtų užtikrinta, jog nekiltų nepriimtinas užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos plitimo iš kompostavimo įmonės pavojus.

Bet kokiu atveju kompostavimo įmonė ir gyvūnai ir jų pašarai bei kraikas turi būti visiškai fiziškai atskirti užtvara, jei būtina.

4. Kiekvienoje kompostavimo įmonėje turi būti laboratorija arba turi būti naudojamasi kitos laboratorijos paslaugomis. Laboratorija turi turėti įrangą būtiniems tyrimams atlikti ir būti patvirtinta kompetentingos institucijos, akredituota pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus arba reguliariai tikrinama kompetentingos institucijos.

II   SKYRIUS

BIODUJŲ IR KOMPOSTAVIMO ĮMONĖMS TAIKOMI HIGIENOS REIKALAVIMAI

1. Atvežti į biodujų ar kompostavimo įmonę šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti kuo greičiau perdirbti. Iki apdorojimo jie turi būti tinkamai saugomi.

2. Neperdirbtoms medžiagoms vežti naudoti konteineriai, kitos talpyklos ir transporto priemonės turi būti valomos ir dezinfekuojamos tam skirtoje teritorijoje.

Tokia teritorija turi būti tokioje vietoje arba suplanuota taip, kad perdirbtieji produktai nebūtų užteršti.

3. Turi būti reguliariai imamasi apsaugos nuo paukščių, graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų priemonių.

Tuo tikslu turi būti naudojama dokumentais patvirtinta kovos su kenkėjais programa.

4. Turi būti nustatyta ir patvirtinta dokumentais visų patalpų dalių valymo tvarka. Valymui turi būti naudojamos tinkama įranga ir medžiagos.

5. Tikrinant higienos reikalavimų laikymąsi, būtina reguliariai patikrinti aplinką ir įrangą. Inspektavimo tvarkaraščiai ir rezultatai turi būti surašyti dokumentuose.

6. Įranga turi būti nesugedusi, o matavimo prietaisai – reguliariai kalibruojami.

7. Irimo atliekos ir kompostas biodujų ar kompostavimo įmonėje turi būti tvarkomi ir saugomi taip, kad vėl neužsiterštų.

III   SKYRIUS

TRANSFORMACIJOS PARAMETRAI

1    skirsnis

Standartiniai transformacijos parametrai

1. 3 kategorijos medžiagos, naudojamos kaip žaliava biodujų įmonėje, turinčioje pasterizacijos (higieninio tvarkymo) įrenginį, turi atitikti tokius būtiniausius reikalavimus:

a) didžiausias į įrenginį patenkančių gabalų dydis: 12 mm;

b) mažiausia visos medžiagos temperatūra įrenginyje: 70 °C; ir

c) mažiausia nepertraukiamo laikymo įrenginyje trukmė: 60 minučių.

Tačiau 3 kategorijos pienas, pieno pagrindo produktai, pieno gaminiai, priešpienis ir priešpienio produktai gali būti naudojami nepasterizuoti (netvarkyti higieniškai) kaip žaliava biodujų įmonėje, jeigu kompetentinga institucija nelaiko jų keliančiomis jokios rimtos užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos plitimo pavojų.

Būtiniausi reikalavimai, nustatyti šios dalies b ir c punktuose, taikomi ir 2 kategorijos medžiagoms, kurios atvežtos į biodujų įmonę neperdirbtos pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 13 straipsnio e punkto ii papunktį.

2. 3 kategorijos medžiagos, naudojamos kaip žaliava kompostavimo įmonėje turi atitikti tokius būtiniausius reikalavimus:

a) didžiausias į komposto reaktorių patenkančių gabalų dydis: 12 mm;

b) mažiausia visos medžiagos temperatūra reaktoriuje: 70 °C; ir

c) mažiausia trukmė be pertraukos: 60 minučių.

Būtiniausi reikalavimai, nustatyti šios dalies b ir c punktuose, taikomi ir 2 kategorijos medžiagoms, kurios atvežtos į kompostavimo įmonę neperdirbtos pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 13 straipsnio e punkto ii papunktį.

2    skirsnis

Alternatyvūs transformavimo parametrai biodujų ir kompostavimo įmonėms

1. Kompetentinga institucija gali leisti naudoti kitus nei nustatytuosius I skyriaus 1 skirsnyje parametrus ir kitus nei standartiniai transformacijos parametrai, jeigu pareiškėjas naudoti tokius parametrus įrodo, kad tokie parametrai užtikrina tinkamą biologinio pavojaus sumažinimą. Tokiems įrodymams priskiriamas patvirtinimas, kuris turi būti atliktas laikantis šių reikalavimų:

a) galimų pavojų nustatymas ir analizė, įskaitant žaliavos poveikio vertinimą, grindžiama visų transformacijos sąlygų ir parametrų aprašu;

b) rizikos vertinimas, kuriame vertinama, kaip a punkte nurodytos konkrečios transformacijos sąlygos pasiekiamos praktiškai įprastomis ir netipinėmis aplinkybėmis;

c) numatomo proceso tinkamumo patvirtinimas vertinant šių veiksnių gyvybingumo (galimybės užkrėsti) mažinimą:

i) endogeninio indikatoriaus organizmų proceso metu, kai indikatorius yra

 nuolat pastebimas dideliais kiekiais žaliavoje;

 ne mažiau atsparus karščiui transformacijos proceso sukelto letališkumo požiūriu, bet ir nedaug atsparesnis už patogenus, kuriuos stebėti jis naudojamas;

 palyginti lengvai apskaičiuojamas ir lengvai nustatomas bei patvirtinamas; arba

ii) gerai žinomas bandomasis organizmas ar virusas, sąlyčio metu esantis tinkamame bandomame kūne, patekęs į pradinę medžiagą.

d) c punkte nurodytas numatomo proceso tvirtinimas turi būti pagrįstas tuo, kad per jį pasiekiamas toks bendras pavojaus sumažinimas:

i) termiškai ir cheminiu būdu

  Enterococcus faecalis ar Salmonella Senftenberg (775W, H2S neigiamas) sumažinimas 5 log10,

 sumažinant karščiui atsparių virusų, pavyzdžiui, parvovirusų, užkrečiamumo titrą bent 3 log10, jeigu jie nustatyti kaip atitinkamas pavojingas veiksnys; ir

ii) kalbant apie cheminį apdorojimą taip pat:

 sumažinant atsparių parazitų, pavyzdžiui, askaridžių kiaušinių, gyvybingose stadijose kiekį bent 99,9 % (3 log10);

e) užbaigtos kontrolės programos, įskaitant stebėsenos ir c punkte nurodyto proceso veikimo procedūras, parengimas;

f) kontrolės programoje numatytos veikiančios įmonės nuolatinės atitinkamų proceso parametrų stebėsenos ir priežiūros užtikrinimo priemonės.

Išsami informacija apie atitinkamus proceso parametrus, naudojamus biodujų ar kompostavimo įmonėje, kaip ir kitus svarbiausius kontrolinius rodiklius, turi būti registruojama ir saugoma, kad savininkas, operatorius ar jų atstovas ir kompetentinga institucija galėtų stebėti įmonės veikimą.

Kompetentingai institucijai, jai paprašius, operatorius turi leisti susipažinti su įrašais. Informacija, susijusi su pagal šį punktą leidžiamu procesu, turi būti pateikta Komisijai jos prašymu.

2. Nukrypstant nuo 1 punkto, kol bus priimtos taisyklės, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 15 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje, kompetentinga institucija gali leisti taikyti konkrečius kitus nei nustatytuosius šiame skyriuje reikalavimus, jeigu jais galima užtikrinti lygiavertį poveikį mažinant patogenus, dėl:

a) viešojo maitinimo atliekų, naudojamų tik kaip šalutiniai gyvūniniai produktai biodujų ar kompostavimo įmonėje; ir

b) viešojo maitinimo atliekų mišinių su šiomis medžiagomis:

i) mėšlu;

ii) virškinamojo trakto turiniu, atskirtu nuo virškinimo trakto;

iii) pienu;

iv) pieno pagrindo produktais;

v) pieno gaminiais;

vi) priešpieniu;

vii) priešpienio produktais;

viii) kiaušiniais;

ix) kiaušinių produktais;

▼M9

x) šalutiniais gyvūniniais produktais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f punkte, kurie buvo perdirbti, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 852/2004 2 straipsnio 1 dalies m punkte;

▼M9

xi) šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2 punkto b papunktyje, mišiniu su šalutinių negyvūninių produktų medžiagomis.

▼B

3. Jeigu 2 dalies b punkte nurodytos medžiagos arba Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio g punkte nurodyti išvestiniai produktai yra tik gyvūninės kilmės pradinės medžiagos, apdorojamos biodujų ar kompostavimo įmonėje, kompetentinga institucija gali leisti taikyti konkrečius kitus nei nustatytieji šiame skyriuje reikalavimus, jeigu ji:

a) nelaiko, kad tos medžiagos kelia kokių nors pavojingų užkrečiamų žmonėms ar gyvūnams ligų platinimo pavojų:

▼M9

b) mano, kad irimo atliekos ar kompostas yra neperdirbtos medžiagos ir įpareigoja ūkio subjektus juos tvarkyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 ir pagal šį reglamentą, arba, jei kompostas ar irimo medžiagos gauti iš viešojo maitinimo atliekų, įpareigoja juos perdirbti ar naikinti laikantis aplinkosaugos teisės aktų reikalavimų.

▼B

4. Ūkio subjektai gali tiekti rinkai irimo atliekas ir kompostą, kurie buvo pagaminti pagal kompetentingos institucijos leistus parametrus:

a) pagal 1 punktą;

b) pagal 2 ir 3 punktus, tik toje valstybėje narėje, kurioje tie parametrai yra leidžiami.

3    skirsnis

Irimo atliekų ir komposto standartai

1.

 

a) reprezentatyvios irimo atliekų ar komposto mėginių, paimtų transformacijos biodujų įmonėje ar kompostavimo kompostavimo įmonėje metu arba iš karto po to, imtys siekiant stebėti procesą turi atitikti šiuos standartus:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000 , M = 5 000 1 grame;

arba

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000 , M = 5 000 1 grame;

ir

b) irimo atliekų ar komposto mėginių, paimtų saugant ar po saugojimo, imtys turi atitikti tokius standartus:

Salmonella: nėra 25 gramuose: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0;

a ar b punktuose:

n

tiriamų mėginių skaičius,

m

ribinis bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas patenkinamu, jei bakterijų skaičius visuose mėginiuose neviršija m,

M

didžiausias bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas nepatenkinamu, jei bakterijų skaičius viename ar daugiau mėginių siekia M ar daugiau; ir

c

mėginių, kuriuose bakterijų skaičius gali būti nuo m iki M, skaičius, tačiau jei bakterijų skaičius kituose mėginiuose yra lygus m arba mažesnis, mėginys vis tiek laikomas priimtinu.

▼M10

2. Irimo atliekos ir kompostas, jeigu jie neatitinka šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų arba jei, aptikus Salmonella, nebuvo sutvarkyti ar sunaikinti pagal kompetentingos institucijos nurodymus, turi būti vėl pateikti transformavimui ar kompostavimui atlikti, išskyrus nurodytuosius 2 skirsnio 3 punkto b papunktyje.

▼M1

3. Jei šalutiniai gyvūniniai produktai transformuojami į biodujas ar kompostuojami kartu su medžiagomis, kurios nėra gyvūninės kilmės, kompetentinga institucija gali leisti operatoriams imti reprezentatyvius mėginius atitinkamai po pasterizacijos, nurodytos I skyriaus 1 skirsnio 1 punkto a papunktyje, arba po kompostavimo, nurodyto 2 skirsnio 1 punkte, ir prieš maišant su medžiagomis, kurios nėra gyvūninės kilmės, kad būtų galima stebėti atitinkamai šalutinių gyvūninių produktų transformacijos ar kompostavimo veiksmingumą.

▼B
VI PRIEDAS

SPECIALIOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ, ŠĖRIMO, RINKIMO IR NAIKINIMO TAISYKLĖS

I   SKYRIUS

SPECIALIOS TAISYKLĖS DĖL MĖGINIŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR KITIEMS TIKSLAMS

1    skirsnis

Mokslinių tyrimų ir diagnostiniai mėginiai

1. Ūkio subjektai užtikrina, kad prie mokslinių tyrimų ir diagnostinių mėginių siuntų būtų pridedami prekybos dokumentai, kuriuose turi būti nurodyta:

a) medžiagos ir kilmės gyvūnų rūšies aprašas;

b) medžiagos kategorija;

c) medžiagos kiekis;

d) kilmės vieta ir medžiagos išsiuntimo vieta;

e) siuntėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

f) gavėjo ir (arba) naudotojo pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2. Naudotojai, kurie tvarko mokslinių tyrimų ir diagnostikos mėginius, imasi visų būtinų priemonių užkrečiamų žmonėms ir gyvūnams ligų plitimo išvengti, kol tvarkoma medžiaga yra jų kontroliuojama, visų pirma taikydami gerąją laboratorinę patirtį.

3. Bet kuris tolesnis mokslinių tyrimų ir diagnostinių mėginių naudojimas kitais tikslais, nei nurodyti I priedo 38 punkte, draudžiamas.

4. Išskyrus, jei laikomi kontrolės tikslais, mokslinių tyrimų ir diagnostiniai mėginiai ir bet kurie šiuos mėginius naudojant gauti produktai naikinami:

a) kaip atliekos deginant ar deginant kartu su kitomis medžiagomis;

b) kaip šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio a punkto iv papunktyje, c ir d punktuose ir 9 ir 10 straipsniuose, kurie yra dalis ląstelių kultūrų, laboratorinių rinkinių ar laboratorinių mėginių, apdorojami sąlygomis, kurios yra bent lygiavertės patvirtintam sterilizavimo garais autoklave metodui ( 5 ), ir po to naikinami kaip atliekos ar nuotekos pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus;

c) sterilizuojami slėgiu ir po to naikinami pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12, 13 ir 14 straipsnius.

5. Naudotojai, kurie tvarko mokslinių tyrimų ir diagnostinius mėginius, saugo tokių siuntų registrą.

Registre turi būti 1 punkte nurodyta informacija ir mėginių ir visų išvestinių produktų naikinimo data bei metodas.

6. Nukrypstant nuo 1, 4 ir 5 punktų, kompetentinga institucija gali leisti mokslinių tyrimų ir diagnostinių mėginių tvarkymą ir naikinimą mokymo tikslais kitomis sąlygomis, kuriomis užtikrinama, kad nekiltų nepriimtino pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai.

2    skirsnis

Prekybos pavyzdžiai ir demonstravimo priemonės

1. Prekybos pavyzdžiai ir demonstravimo priemonės gali būti vežami, naudojami ir naikinami tik pagal 1 skirsnio 1–4 ir 6 punktus.

2. Prekybos pavyzdžiai, atlikus konkrečius tyrimus ar analizę, (nebent jie būtų laikomi kontrolės tikslais) turi būti:

a) išsiunčiami atgal į kilmės valstybę narę;

b) išsiunčiami į kitą valstybę narę ar trečiąją šalį, jeigu juos išsiųsti iš anksto leido paskirties valstybės narės ar trečiosios šalies kompetentinga institucija; arba

c) naikinami arba naudojami pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12, 13 ir 14 straipsnius.

3. Parodai ar meninei veiklai pasibaigus, demonstravimo priemonės turi būti išsiųstos atgal į kilmės valstybę narę, išsiųstos arba sunaikintos pagal 2 punktą.

II   SKYRIUS

SPECIALIOS ŠĖRIMO TAISYKLĖS

1    skirsnis

Bendrieji reikalavimai

▼M4

Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos 2 ir 3 kategorijos medžiagos gali būti šeriamos gyvūnams, nurodytiems to straipsnio 1 dalies a, b, d, f, g ir h punktuose, laikantis ne tik kompetentingos institucijos pagal to reglamento 18 straipsnio 1 dalį nustatytų, bet ir šių sąlygų:

▼B

1. Gyvūniniai šalutiniai produktai vežami naudotojams ar į surinkimo centrus pagal VIII priedo I skyriaus 1 ir 3 skirsnius.

2. Surinkimo centrai registruojami kompetentingos institucijos, jeigu jie:

a) atitinka tarpines operacijas atliekančių gamyklų reikalavimus, nustatytus IX priedo II skyriuje; ir

b) turi pakankamus pajėgumus nepanaudotai medžiagai sunaikinti, nuvežti ją į patvirtintą perdirbimo įmonę arba patvirtintą deginimo ar bendro deginimo įmonę pagal šio reglamento nuostatas.

3. Valstybės narės gali leisti naudoti 2 kategorijos medžiagų perdirbimo įmones kaip surinkimo centrus.

4. Surinkimo centrų operatoriai, tiekiantys kitas nei šalutiniai gyvūniniai produktai, gauti iš vandens gyvūnų ir vandens bestuburių, medžiagas galutiniams naudotojams turi užtikrinti, kad jos buvo apdorotos vienu iš toliau nurodytų būdų:

a) denatūravimas su dažiklio tirpalu; tirpalas turi būti tokio stiprumo, kad nudažytos medžiagos spalva būtų aiškiai matoma ir neišnyktų, kai dažytos medžiagos užšaldomos ar atšaldomos, ir visų medžiagos gabaliukų visas paviršius būtų padengtas tuo tirpalu, merkiant į jį minėtą medžiagą, purškiant ar dengiant kitu būdu;

b) sterilizavimas, t.y. virinimas arba veikimas garais veikiant slėgiu, kad kiekvienas medžiagos gabaliukas būtų visiškai išvirtas; arba

c) bet kuris kitas tvarkymo ar apdorojimo būdas, leidžiamas už ūkio subjektą atsakingos kompetentingos institucijos.

2    skirsnis

Tam tikrų rūšių gyvūnų šėrimas šėryklose

1. Kompetentinga institucija gali leisti 1 kategorijos medžiagas, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 18 straipsnio 2 dalies b punkte, naudoti šerti šių nykstančių ir saugomų rūšių gyvūnus šėryklose šiomis sąlygomis:

a) medžiaga turi būti šeriami:

▼M9

i) vienos iš šių maitlesių paukščių rūšių paukščiai šiose valstybėse narėse:Šalies kodas

Valstybė narė

Gyvūnų rūšis

Vietinis pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

BG

Bulgarija

avėdra

tamsusis grifas

egiptinis maitgrifis

palšasis grifas

kilnusis erelis

karališkasis erelis

jūrinis erelis

juodasis peslys

rudasis peslys

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila helíaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

EL

Graikija

avėdra

tamsusis grifas

egiptinis maitgrifis

palšasis grifas

kilnusis erelis

karališkasis erelis

jūrinis erelis

juodasis peslys

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

ES

Ispanija

avėdra

tamsusis grifas

egiptinis maitgrifis

palšasis grifas

kilnusis erelis

ispaninis erelis

juodasis peslys

rudasis peslys

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila adalberti

Milvus migrans

Milvus milvus

FR

Prancūzija

avėdra

tamsusis grifas

egiptinis maitgrifis

palšasis grifas

kilnusis erelis

jūrinis erelis

juodasis peslys

rudasis peslys

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

HR

Kroatija

avėdra

tamsusis grifas

egiptinis maitgrifis

palšasis grifas

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

IT

Italija

avėdra

tamsusis grifas

egiptinis maitgrifis

palšasis grifas

kilnusis erelis

juodasis peslys

rudasis peslys

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Milvus migrans

Milvus milvus

CY

Kipras

tamsusis grifas

palšasis grifas

Aegypius monachus

Gyps fulvus

PT

Portugalija

tamsusis grifas

egiptinis maitgrifis

palšasis grifas

kilnusis erelis

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

SK

Slovakija

kilnusis erelis

karališkasis erelis

jūrinis erelis

juodasis peslys

rudasis peslys

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

▼B

ii) vienos iš plėšriųjų būrio rūšių, kuri yra nurodyta Direktyvos 92/43/EB II priede, gyvūnams specialiose saugomose teritorijose, nustatytose toje direktyvoje; arba

iii) vienos iš sakalinių ar pelėdinių paukščių būrių rūšių, kuri yra nurodyta Direktyvos 2009/147/EB I priede, paukščiams specialiose saugomose teritorijose, nustatytose toje direktyvoje;

b) kompetentinga institucija suteikė leidimą operatoriui, atsakingam už šėryklą.

Kompetentinga institucija suteikia tokius leidimus, su sąlyga, kad:

i) šėrimas nėra naudojamas kaip alternatyvus nurodytų pavojingų medžiagų naikinimo arba nugaišusių atrajotojų, keliančių USE plitimo pavojų, naikinimo būdas;

ii) yra atitinkama veikianti USE priežiūros sistema reguliariai tiriant USE mėginius laboratorijoje, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 999/2001;

c) kompetentinga institucija turi užtikrinti koordinavimą su visomis kitomis kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už leidime nustatytų reikalavimų laikymosi priežiūrą;

d) Kompetentinga institucija turi būti užtikrinta, kad, remiantis atitinkamų rūšių konkrečios situacijos ir jų buveinės vertinimu, saugomų rūšių gyvūnų apsauga pagerės;

e) kompetentingos institucijos suteiktame leidime turi būti:

i) nurodyta, dėl kokių atitinkamų rūšių jis išduotas ir jų pavadinimai;

ii) išsamiai apibūdinta šėryklos vieta geografinėje vietovėje, kur vyksta šėrimas; ir

iii) jis nedelsiant sustabdomas, jeigu

 įtariama ar patvirtinta sąsaja su USE plitimu, kol bus galima atmesti pavojų;

 nesilaikoma vienos iš šiame reglamente nustatytų taisyklių.

f) už šėrimą atsakingas ūkio subjektas:

i) paskiria vietą šėrimui, kuri yra uždara ir į kurią gali patekti tik numatomų saugoti rūšių gyvūnai, jei reikia, apribojant ją užtvaromis ar kitomis priemonėmis, kurios atitinka natūralius tų rūšių gyvūnų mitybos bruožus;

ii) užtikrina, kad tinkami galvijų kūnai ir bent 4 % tinkamų avių ir ožkų kūnų, skirtų šėrimui, pirma būtų ištiriami pagal USE kontrolės programą, vykdomą pagal Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedą, ir, jei taikoma, pagal sprendimą, priimtą pagal to reglamento 6 straipsnio 1b punkto antrą pastraipą, ir būtų gauti neigiami tyrimo rezultatai; ir

iii) saugo įrašus, susijusius bent su sušertų gyvūnų skerdenų skaičiumi, pobūdžiu, apskaičiuotu svoriu ir kilme, šėrimo data, vieta, kur šėrimas vyko, ir, jei tinkama, su USE tyrimų rezultatais.

2. Kai valstybė narė kreipiasi į Komisiją, kad ji būtų įtraukta į sąrašą, nustatytą pagal 1 punkto a papunktį, ji pateikia:

a) išsamų sąrašo toje valstybėje narėje išplėtimo įtraukiant tam tikras maitlesių paukščių rūšis pagrindimą, įskaitant paaiškinimus, kodėl reikia tokius paukščius šerti 1, o ne 2 ar 3 kategorijos medžiagomis;

b) priemonių, kurių bus imtasi siekiant užtikrinti 1 punkto nuostatų laikymąsi, paaiškinimą.

3    skirsnis

Laukinių gyvūnų šėrimas ne šėryklose

Kompetentinga institucija gali leisti naudoti 1 kategorijos medžiagas, apimančias nugaišusių gyvūnų kūnus ar jų dalis, turinčius nurodytų pavojingų medžiagų, ne šėryklose, jei reikia, be išankstinio nugaišusių gyvūnų surinkimo, 2 skirsnio 1 punkto a papunktyje nurodytiems laukiniams gyvūnams šerti šiomis sąlygomis:

1. Kompetentinga institucija turi būti užtikrinta, kad, remiantis atitinkamų rūšių konkrečios situacijos ir jų buveinės vertinimu, saugomų rūšių gyvūnų apsauga pagerės;

2. Kompetentinga institucija turi nustatyti suteikdama leidimą ūkius ar bandas geografiškai apibrėžtoje zonoje šiomis sąlygomis:

a) šėrimo zona neplečiama į teritorijas, kur vykdoma intensyvi gyvulininkystė;

b) ūkiuose auginami gyvūnai šėrimo zonoje esančiuose ūkiuose ar bandose reguliariai prižiūrimi oficialaus veterinarijos gydytojo dėl USE ir dėl žmonėms ar gyvūnams užkrečiamų ligų plitimo;

c) šėrimas nedelsiant sustabdomas, jeigu

i) įtariama ar patvirtinta sąsaja su USE plitimu ūkyje ar bandoje, kol bus galima atmesti pavojų;

ii) įtariamu ar patvirtintu su pavojingos žmonėms ar gyvūnams užkrečiamos ligos protrūkiu ūkyje ar bandoje, kol bus galima atmesti pavojų; arba

iii) nesilaikoma vienos iš šiame reglamente nustatytų taisyklių.

d) kompetentinga institucija leidime turi nurodyti:

i) atitinkamas priemones USE ir užkrečiamųjų ligų perdavimui nuo nugaišusių gyvūnų žmonėms ar kitiems gyvūnams išvengti, pavyzdžiui, priemones, susijusias su numatomos saugoti rūšies gyvūnų šėrimo ypatumais, sezoniniais šėrimo apribojimais, ūkinių gyvūnų judėjimo apribojimais, ir kitas priemones, skirtas kontroliuoti galimą žmonėms ar gyvūnams užkrečiamų ligų perdavimo pavojų, pavyzdžiui, priemones, susijusias su tų rūšių gyvūnų, kurie nėra šeriami šalutiniais gyvūniniais produktais, buvimu šėrimo zonoje;

ii) šėrimo zonoje esančių asmenų ar kitų subjektų, kurie padeda šerti ūkinius gyvūnus arba yra už juos atsakingi, atsakomybę, siejant ją su i punkte nurodytomis priemonėmis;

iii) Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 53 straipsnyje nurodytų sankcijų, kurios būtų taikomos už šio skirsnio i punkte nurodytų priemonių taikymo pažeidimus, padarytus šio d punkto ii papunktyje nurodytų asmenų ar kitų subjektų, nustatymo sąlygas;

e) jeigu šeriama be išankstinio nugaišusių gyvūnų surinkimo, turi būti atliktas tikėtino ūkinių gyvūnų šėrimo zonoje mirtingumo ir tikėtinų laukinių gyvūnų šėrimo reikalavimų įvertinimas, remiantis galimo ligos plitimo pavojaus vertinimu.

4    skirsnis

Zoologijos sodų gyvūnų šėrimas 1 kategorijos medžiagomis

Kompetentinga institucija gali leisti naudoti 1 kategorijos medžiagas, apimančias nugaišusių gyvūnų kūnus ar jų dalis, turinčius nurodytų pavojingų medžiagų, ir naudoti iš zoologijos sodų gyvūnų gautas medžiagas, zoologijos sodų gyvūnams šerti šiomis sąlygomis:

a) kompetentinga institucija už šėrimą atsakingam ūkio subjektui turi būti suteikusi leidimą. Kompetentinga institucija suteikia tokius leidimus, su sąlyga, kad:

i) šėrimas nėra naudojamas kaip alternatyvus nurodytų pavojingų medžiagų naikinimo arba nugaišusių atrajotojų, keliančių USE plitimo pavojų, naikinimo būdas;

ii) jeigu naudojamos 1 kategorijos medžiagos, apimančios nugaišusių gyvūnų kūnus ar jų dalis, kuriuose yra nurodytų pavojingų medžiagų, kurios yra gautos iš galvijų, yra veikianti USE priežiūros sistema, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 999/2001, įskaitant reguliarius laboratorinius tyrimus dėl USE;

b) kompetentingos institucijos suteiktas leidimas turi būti nedelsiant sustabdomas, jeigu

i) įtariama ar patvirtinta sąsaja su USE plitimu, kol bus galima atmesti pavojų; arba

ii) nesilaikoma vienos iš šiame reglamente nustatytų taisyklių.

c) už šėrimą atsakingas ūkio subjektas:

i) saugo medžiagą, kuria numatoma šerti, ir šeria uždaroje ir užtvertoje teritorijoje siekiant užtikrinti, kad prie šėrimui skirtos medžiagos neprieitų jokie plėšrieji gyvūnai, išskyrus zoologijos sodų gyvūnus, kuriuos šerti suteiktas leidimas;

ii) užtikrina, kad atrajotojai, skirti šerti, yra įtraukti į USE stebėsenos programą, vykdomą pagal Reglamento (EB) Nr. 999/2001, ir, jei taikoma, pagal sprendimą, priimtą pagal to reglamento 6 straipsnio 1b punkto antrą pastraipą;

iii) saugo įrašus, susijusius bent su sušertų gyvūnų skerdenų skaičiumi, pobūdžiu, apskaičiuotu svoriu ir kilme, šėrimo data ir su USE tyrimų rezultatais.

III   SKYRIUS

SPECIALIOS RINKIMO IR NAIKINIMO TAISYKLĖS

1    skirsnis

Specialios šalutinių gyvūninių produktų naikinimo taisyklės

1. Jeigu kompetentinga institucija leidžia šalutinius gyvūninius produktus naikinti vietoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 1 dalies a, b, c ir e punktus, toks naikinimas gali būti atliekamas:

a) sudeginant ar laidojant patalpose, kuriose tie šalutiniai gyvūniniais produktai gauti;

b) šalinant registruotame sąvartyne; arba

c) deginant ar laidojant tokioje vietoje, kur kyla mažiausias pavojus gyvūnų ir visuomenės sveikatai bei aplinkai, jei tik ta vieta yra pakankamai toli, kad kompetentinga institucija galėtų užtikrinti pavojaus gyvūnų ir visuomenės sveikatai bei aplinkai prevenciją.

2. Šalutiniai gyvūniniai produktai Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 1 dalies b, c ir e punktuose nurodytose vietose turi būti deginami taip, kad būtų užtikrinta, kad jie bus sudeginti:

a) ant tinkamai pastatyto laužo, ir kad tie gyvūninės kilmės šalutiniai produktai sudegtų iki pelenų;

b) nekeliant pavojaus žmonių sveikatai;

c) nenaudojant procesų ar metodų, kurie galėtų pakenkti aplinkai, visų pirma keliant pavojų vandeniui, orui, dirvožemiui ir augalams bei gyvūnams, arba per triukšmą ar kvapus;

d) sąlygomis, kuriomis užtikrinama, kad visi susidarę pelenai bus sunaikinti laidojant registruotame sąvartyne.

3. Šalutiniai gyvūniniai produktai Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 1 dalies a, b, c ir e punktuose nurodytose vietose turi būti laidojami taip, kad būtų užtikrinta, kad jie bus palaidoti:

a) tokiu būdu, kad jų negalėtų pasiekti plėšrieji ar visaėdžiai gyvūnai;

b) registruotame sąvartyne ar kitoje vietoje nekeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant procesų ar metodų, kurie galėtų pakenkti aplinkai, visų pirma keliant pavojų vandeniui, orui, dirvožemiui ir augalams bei gyvūnams, arba per triukšmą ar kvapus;

4. Jeigu naikinama pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 1 dalies a, b, c ir e punktus, šalutiniai gyvūniniai produktai iš kilmės vietos į naikinimo vietą turi būti vežami taip, kad:

a) šalutiniai gyvūniniai produktai būtų pervežami saugiuose, hermetiškuose konteineriuose ar transporto priemonėse;

b) prireikus kompetentinga institucija prižiūrėtų šalutinių gyvūninių produktų pakrovimo ir iškrovimo darbus;

c) transporto priemonės ratai būtų dezinfekuojami išvažiavus iš kilmės vietos;

d) šalutiniams gyvūniniai produktams vežti naudojamos talpyklos ir transporto priemonės po šalutinių gyvūninių produktų iškrovimo būtų rūpestingai valomos ir dezinfekuojamos ir

e) prireikus būtų užtikrinta tinkama šių transporto priemonių palyda, atlikti sandarumo patikrinimai ir jos būtų uždengtos dvigubu dangos sluoksniu.

2    skirsnis

Šalutinių gyvūninių produktų deginimas ir laidojimas atokiose vietovėse

Didžiausia procentinė dalis, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 2 dalyje, neviršija:

a) 10 % atitinkamos valstybės narės galvijų populiacijos;

b) 25 % atitinkamos valstybės narės avių ir ožkų populiacijos;

c) 10 % atitinkamos valstybės narės kiaulių populiacijos; ir

d) kitų rūšių populiacijos procentinės dalies, kurią nustato kompetentinga institucija remdamasi galimo pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai dėl šių rūšių gyvūnų naikinimo deginant ar laidojant vietoje vertinimu.

3    skirsnis

Bičių ir šalutinių bitininkystės produktų deginimas ir laidojimas

Bites ir šalutinius bitininkystės produktus kompetentinga institucija gali leisti naikinti deginant arba laidojant vietoje, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 1 dalies f punkte, jeigu imtasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad deginimas ar laidojimas nesukels pavojaus gyvūnų ar žmonių sveikatai ar aplinkai.

IV   SKYRIUS

NAIKINIMAS KITOMIS PRIEMONĖMIS

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 14 straipsnio valstybės narės gali leisti rinkti, vežti ir naikinti 3 kategorijos medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f punkte, kitomis priemonėmis nei deginimas ar laidojimas vietoje, jeigu:

a) medžiagų kiekis neviršija 20 kg per savaitę, iš įmonės ar gamyklos, kurioje medžiagos surenkamos, nepriklausomai nuo medžiagų kilmės gyvūnų rūšies;

b) medžiagos renkamos, vežamos ir naikinamos priemonėmis, kurios apsaugo nuo nepriimtino pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai plitimo;

c) kompetentinga institucija atlieka reguliarius tikrinimus, įskaitant ūkio subjektų saugomų įrašų tikrinimus, įmonėse ar gamyklose, kur medžiagos yra renkamos, siekiant užtikrinti atitiktį šio skirsnio nuostatoms.

▼M9 —————

▼B
VII PRIEDAS

ALTERNATYVIŲ METODŲ TAIKYMO PARAIŠKŲ STANDARTINĖ FORMA

I   SKYRIUS

Vartojamos kalbos

1. Paraiškos leidimui taikyti alternatyvų šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių naudojimo ar naikinimo metodą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 20 straipsnyje (paraiškos), pateikiamos viena iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų, kaip nurodyta 1958 m. Reglamento Nr. 1 1 straipsnyje.

2. Suinteresuotosios šalys, teikiančios paraiškas kita nei anglų kalba, prieš vertinimą patvirtina jų paraiškos oficialų vertimą, atliktą EMST prieš pradedant jų vertinimą.

Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 20 straipsnio 5 dalyje nurodytas laikotarpis prasideda tik po to, kai suinteresuotoji šalis patvirtina paraiškos oficialų vertimą.

II   SKYRIUS

Paraiškų turinys

▼M1

1. Paraiškose turi būti visa reikiama informacija, kad EMST galėtų įvertinti jose pasiūlyto alternatyvaus metodo saugą, visų pirma aprašyta:

 šalutinių gyvūninių produktų, kurie bus apdorojami taikant tą metodą, kategorijos,

 visas procesas,

 susiję biologiniai pavojai žmonių ir gyvūnų sveikatai, bei

 rizikos sumažinimo, kurį galima pasiekti taikant metodą, laipsnis.

2. Be to, 1 dalyje minėtoje paraiškoje nurodoma:

a) taikytini Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8,9 ir 10 straipsnių punktai, įskaitant šių medžiagų fizinę būklę ir, jei taikoma, bet koks išankstinis apdorojimas, kuris buvo atliktas su šiomis medžiagomis, ir visos medžiagos, išskyrus šalutinius gyvūninius produktus, naudojamos proceso metu;

b) RVASVT protokolas ir proceso schema, kurioje aiškiai nurodyti atskiri proceso etapai, kritiniai atitinkamų patogenų aktyvumo nuslopinimo parametrai, pavyzdžiui, temperatūra, slėgis, sąlyčio laikas, pH vertės sureguliavimas ir dalelių dydis, ir papildomi proceso metu naudotos įrangos techninių duomenų lapai;

c) nustatyti ir apibūdinti biologiniai pavojai žmonių ir gyvūnų sveikatai, keliami tų kategorijų šalutinių gyvūninių produktų, kurie bus apdorojami taikant tą metodą;

d) įrodymai, kad didžiausi biologiniai pavojai, susiję su apdorojamų medžiagų kategorija, sumažinami dėl visų proceso metu gautų produktų, įskaitant nuotekas, bent tokiu laipsniu, koks pasiekiamas taikant šiame reglamente nustatytus tos pačios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo standartus. Rizikos sumažinimo laipsnis turi būti nustatytas taikant įteisintus tiesioginius matavimus, nebent būtų priimtinas modeliavimas ar palyginimai su kitais metodais.

3. 2 dalies d punkte nurodyti įteisinti tiesioginiai matavimai yra:

a) endogeninio indikatoriaus organizmo gyvybingumo ir (arba) užkrečiamumo sumažinimo proceso metu matavimas, kai indikatorius yra

 nuolat pastebimas dideliais kiekiais žaliavoje;

 ne mažiau atsparus apdorojimo proceso sukelto letališkumo požiūriu, bet ir nedaug atsparesnis už patogenus, kuriems stebėti jis naudojamas;

 palyginti lengvai apskaičiuojamas, nustatomas ir patvirtinamas; arba

b) kai naudojamas gerai žinomas bandomasis organizmas ar virusas, esantis tinkamame bandomame kūne, patekęs į pradinę medžiagą.

Jeigu taikomi keli apdorojimo etapai, turi būti atliktas vertinimas, nuo kada atskiri titro mažinimo etapai būtų sumuojami arba, ar ankstyvi proceso etapai gali paveikti vėlesnių etapų veiksmingumą;

c) galutinių rezultatų pateikimas atliekamas

i) išsamiai aprašant naudotą metodiką;

ii) aprašant tirtų mėginių pobūdį;

iii) parodant, kad tirtų mėginių skaičius yra reprezentatyvus;

iv) pagrindžiant atliktų bandymų skaičių ir matavimo taškų atranką;

v) nurodant naudotų nustatymo metodų jautrumą ir specifiškumą;

vi) pateikiant duomenis apie eksperimentų metu gautų matavimų rezultatų pakartojamumą ir statistinį kintamumą;

vii) pagrindžiant, jei naudoti, prionų surogatų svarbą;

viii) jei neatlikti tiesioginiai matavimai, parodant naudotų modelių ar palyginimų su kitais metodais būdu, kad pavojaus sumažinimo veiksniai yra gerai žinomi, o rizikos sumažinimo modelis yra gerai parengtas;

ix) pateikiant viso tiesioginio matavimo proceso duomenis apie visus rizikos mažinimą lemiančius veiksnius, kurie įrodo, kad šie veiksniai homogeniškai taikyti visai apdorotai partijai.

4. 2 dalies b punkte nurodytas RVASVT planas turi būti grindžiamas kritiniais parametrais, naudojamais rizikai mažinti, visų pirma:

 temperatūra,

 slėgiu,

 laiku, bei

 mikrobiologiniais kriterijais.

RVASVT plane nurodytos kritinės ribos turi būti nustatytos, remiantis eksperimentiniais tinkamumo patvirtinimo rezultatais ir (arba) numatytu modeliu.

Jeigu sėkmingas proceso veikimas gali būti parodytas tik remiantis techniniais parametrais, kurie yra tiesiogiai susiję su proceso metu naudojama įranga, RVASVT plane turi būti ir techninės ribos, kurių reikia laikytis, visų pirma energijos srautas, siurblio taktų skaičius ar cheminių medžiagų dozavimas.

Turi būti pateikta informacija apie kritinius ir techninius parametrus, kurie turi būti stebimi ir registruojami nuolat arba nustatytais intervalais ir apie naudotus matavimo ir stebėsenos metodus.

Turi būti atsižvelgta į parametrų kintamumą įprastomis gamybos sąlygomis.

RVASVT plane turi būti atsižvelgta į įprastas ir neįprastas (avarines) veiklos sąlygas, įskaitant proceso sustabdymą, ir turi būti nurodyti taisomieji veiksmai, kurių reikia imtis neįprastos (avarinės) veiklos sąlygomis.

5. Paraiškose taip pat turi būti pakankama informacija apie:

a) pavojų, susijusį su vienas nuo kito priklausomais procesais, visų pirma vertinimo išvadas dėl galimo netiesioginio poveikio, kuris gali:

i) turėti įtakos atskiro proceso rizikos mažinimo lygiui;

ii) atsirasti dėl visų proceso metu gautų produktų gabenimo ar sandėliavimo ir saugus tokių produktų naikinimo, įskaitant nuotekas;

b) riziką, susijusią su numatoma galutine produktų paskirtimi, visų pirma:

i) turi būti nurodyta numatoma galutinė visų proceso metu gautų produktų paskirtis;

ii) turi būti įvertinti tikėtini pavojai žmonių ir gyvūnų sveikatai ir galimas poveikis aplinkai, remiantis rizikos sumažinimu, apskaičiuotu pagal 2 punkto d papunktį.

6. Paraiškos turi būti pateiktos su pagrindžiančiais dokumentais, visų pirma:

a) proceso veikimo schema;

b) 2 dalies d punkte nurodytais įrodymais, taip pat kitais įrodymais, kuriais siekiama pagrįsti pateiktą informaciją laikantis 2 punkte nurodytos paraiškos struktūros.

7. Paraiškose turi būti suinteresuotosios šalies kontaktinis adresas, kuriame nurodomas atsakingo arba veikiančio suinteresuotosios šalies vardu kontaktinio asmens vardas ir pavardė, visas adresas, telefono ir (arba) fakso numeriai ir (arba) elektroninio pašto adresas.

▼B
VIII PRIEDAS

SURINKIMAS, VEŽIMAS IR ATSEKAMUMAS

I   SKYRIUS

SURINKIMAS IR VEŽIMAS

1    skirsnis

Transporto priemonės ir konteineriai

1. Nuo gamybos grandinės pradžios, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 4 straipsnio 1 dalyje, šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai turi būti surenkami ir vežami naujose užsandarintose pakuotėse arba dengtose atspariose nutekėjimui talpyklose ar transporto priemonėse.

2. Transporto priemonės ir daugkartinės talpyklos ir visos daugkartinės įrangos priemonės ar įtaisai, kurie liečiasi su šalutiniais gyvūniniais produktais ar jų gaminiais, išskyrus gaminius, tiekiamus rinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 767/2009 ir laikomus bei vežamus pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedą, turi būti švarūs.

Išskyrus atvejus, kai jie skirti vežti atskirus šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, kad būtų galima išvengti kryžminio užterštumo, jie visų pirma turi būti:

a) prieš naudojant švarūs ir sausi; ir

b) išvalyti, nuplauti ir (arba) dezinfekuoti po kiekvieno naudojimo tiek, kiek reikia norint išvengti kryžminio užterštumo.

3. Daugkartinės talpyklos turi būti skirtos konkrečiam produktui ar jų gaminiui vežti, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo.

Tačiau kompetentingai institucijai leidus gali būti naudojami daugkartiniai konteineriai:

a) vežti įvairius šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, jeigu jie yra rūpestingai išvalyti ir dezinfekuoti, iš vienos paskirties vietos į kitą taip, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo;

b) vežti šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f punkte, po to, kai buvo naudojami vežti žmonėms vartoti skirtus produktus, sąlygomis, kuriomis išvengiama kryžminio užteršimo.

4. Pakuotės medžiaga turi būti sunaikinta deginant ar kitomis priemonėmis pagal Sąjungos teisės aktus.

2    skirsnis

Temperatūros sąlygos

1. Šalutiniai gyvūniniai produktai, skirti pašarinėms žaliavoms ar gyvūnų augintinių ėdalui gaminti, turi būti vežami esant tam tikrai temperatūrai, o jei tai šalutiniai gyvūniniai produktai iš mėsos ar mėsos produktų, kurie skirti kitiems nei žmonių vartojimas tikslams, – esant ne daugiau kaip 7 °C, nebent jie būtų skirti šerti pagal II priedo I skyrių, kad būtų išvengta pavojaus gyvūnų ar visuomenės sveikatai.

2. Neperdirbtos 3 kategorijos medžiagos, skirtos pašarinėms žaliavoms arba gyvūnų augintinių ėdalui gaminti, turi būti laikomos ir vežamos atšaldytos, užšaldytos arba silosuotos, nebent jos būtų

a) perdirbtos per 24 valandas po surinkimo ar baigus saugoti atšaldant ar užšaldant, jeigu po to vežama transporto priemonėmis, kuriose išlaikoma saugojimo temperatūra;

b) jei tai pienas, pieno pagrindo produktai ar pieno gaminiai, kurie nebuvo apdoroti jokiu iš X priedo II skyriaus 4 skirsnio I dalyje nurodytų būdų, jie vežami atšaldyti ir uždarytose talpyklose, nebent riziką būtų galima sumažinti kitomis priemonėmis dėl medžiagos charakteristikų.

3. Užšaldytoms medžiagoms vežti skirtų transporto priemonių konstrukcija turi būti tokia, kad tinkama temperatūra būtų išlaikyta visą vežimo laiką ir ją būtų galima stebėti.

3    skirsnis

Nukrypti leidžianti nuostata dėl 3 kategorijos medžiagų, apimančių pieną, pieno pagrindo produktus ir pieno gaminius, rinkimo ir vežimo

1 skirsnis netaikomas 3 kategorijos medžiagas, apimančias pieno produktus, pieno pagrindo produktus ir pieno gaminius, surenkantiems ir vežantiems pieno perdirbimo įmonių, kurios buvo patvirtintos pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnį, operatoriams, jeigu jie gauna produktus, kuriuos prieš tai išdavė ir kuriuos jiems grąžino, visų pirma jų klientai.

4    skirsnis

Nukrypti leidžianti nuostata dėl mėšlo rinkimo ir vežimo

Nukrypdama nuo 1 skirsnio kompetentinga institucija gali leisti rinkti ir vežti mėšlą iš vienos vietos į kitą tame pačiame ūkyje arba iš vieno ūkininko ar naudotojo kitam toje pačioje valstybėje narėje, jei laikomasi kitų sąlygų, kurios apsaugo nuo nepriimtino pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai.

II   SKYRIUS

IDENTIFIKAVIMAS

1. Turi būti imtasi visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad:

a) šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntos būtų identifikuotos ir laikomos atskirai ir būtų identifikuojamos surenkant šalutinius gyvūninius produktus kilmės vietoje ir vežimo metu;

b) žymeklio medžiaga konkrečios kategorijos šalutiniams gyvūniniams produktams ar jų gaminiams identifikuoti būtų naudojama tik tai kategorijai, kuriai ji turi būti naudojama pagal šį reglamentą, arba tai būtų nustatyta pagal 4 punktą;

c) šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntos išsiunčiamos iš vienos valstybės narės į kitą pakuotėse, talpyklose ar transporto priemonėse, kurios yra nuolat arba bent vežimo laikotarpiui paženklintos nenutrinamu spalviniu kodu informacijai, numatytai šiam reglamente, pateikti ant pakuotės, talpyklos ar transporto priemonės paviršiaus ar dalies paviršiaus arba etiketeje ar naudojant jiems taikomą simbolį taip:

i) jei tai 1 kategorijos medžiagos – naudojant juodą spalvą;

ii) jei tai 2 kategorijos medžiagos (ne mėšlas ir virškinimo trakto turinys) – naudojant geltoną spalvą;

iii) jei tai 3 kategorijos medžiagos – naudojant žalią spalvą su didele mėlynos spalvos priemaiša, kad ji aiškiai išsiskirtų iš kitų spalvų;

iv) jei tai importuotos siuntos – naudojant atitinkamai medžiagai nurodytą spalvą pagal i, ii ir iii punktus, pradedant tuo metu, kai siunta praeina pirmo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postą;

2. Vežant ir saugant etiketėje ant pakuotės, talpyklos ar transporto priemonės turi būti:

a) aiškiai nurodyta šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių kategorija; ir

b) ant pakuotės, talpyklos ar transporto priemonės aiškiai ir įskaitomai įrašyti atitinkamai šie žodžiai:

i) jei tai 3 kategorijos medžiagos – frazė „neskirta vartoti žmonėms“;

ii) jei tai 2 kategorijos medžiagos (išskyrus mėšlą ir virškinamojo trakto turinį) ir jų gaminiai – frazė „neskirta vartoti gyvūnams“; tačiau kai 2 kategorijos medžiaga skirta gyvūnų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 18 straipsnio 1 dalyje, pašarams pagal tame straipsnyje numatytas sąlygas, etiketėje vietoj „šerti …“ nurodomas konkrečios rūšies gyvūnų, kurie šeriami ta medžiaga, pavadinimas;

iii) jei tai 1 kategorijos medžiaga ir 1 kategorijos medžiagų gaminiai, kurie skirti

 naikinti – frazė „tik sunaikinti“;

 gyvūnų augintinių ėdalui gaminti – frazė „tik gyvūnų augintinių ėdalui gaminti“;

 skirti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 36 straipsnyje nurodytam šalutinio gyvūninio produkto gaminiui gaminti – frazė „tik šalutinių gyvūninių produktų gaminiams gaminti. Neskirta žmonėms ar gyvūnams vartoti ar berti į dirvą“;

iv) jei tai pienas, pieno pagrindo produktai, pieno gaminiai, priešpienis ir priešpienio produktai – frazė „neskirta vartoti žmonėms“;

v) jei tai želatina iš 3 kategorijos medžiagos – frazė „želatina, tinkama gyvūnams vartoti“;

vi) jei tai kolagenas, pagamintas iš 3 kategorijos medžiagos – frazė „kolagenas, tinkamas gyvūnams vartoti“;

vii) jei tai gyvūnų augintinių ėdalo žaliava – frazė „tik gyvūnams augintiniams“;

viii) jei tai žuvis ir žuvies gaminiai, skirti žuvims šerti, apdoroti ir supakuoti prieš platinant – kilmės pašarų gamybos įmonės pavadinimas ir adresas, įrašyti aiškiai ir įskaitomai, ir

 jei tai žuvies miltai iš laukinių žuvų – frazė „žuvų miltai tik iš laukinių žuvų – galima naudoti visų rūšių ūkiuose auginamoms žuvims šerti“;

 jei tai žuvies miltai iš ūkinių žuvų – frazė „žuvų miltai tik iš ūkinių […] rūšių žuvų – galima naudoti tik kitų rūšių ūkinėms žuvims šerti“;

 jei tai žuvies miltai iš laukinių ir ūkinių žuvų – frazė „tik iš laukinių ir ūkinių […] rūšių žuvų – galima naudoti tik visų rūšių ūkinėms žuvims šerti“;

ix) jei tai kraujo produktai iš arklinių šeimos gyvūnų, skirti ne gyvūnams šerti – frazė „kraujas ir kraujo produktai iš arklinių šeimos gyvūnų. Neskirti vartoti žmonėms ar gyvūnams“;

x) jei tai ragai, kanopos ir kitos medžiagos organinėms trąšoms ir dirvožemį gerinančioms medžiagoms gaminti, nurodytos XIV priedo II skyriaus 12 skyriuje – frazė „neskirta žmonėms ar gyvūnams vartoti“;

xi) jei tai organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos – frazė „organinės trąšos ar dirvožemį gerinančios medžiagos/neganyti ūkinių gyvūnų ar nenaudoti pašarams žolės bent 21 dieną po išbarstymo“;

xii) jei tai medžiagos, naudojamos pašarams pagal VI priedo II skyriaus 1 skirsnį – surinkimo centro pavadinimas ir adresas ir nurodymas „neskirta vartoti žmonėms“;

xiii) jei tai mėšlas ir virškinamojo trakto turinys – žodis „mėšlas“;

xiv) jei tai tarpiniai produktai – išorinėje pakuotėje frazė „tik vaistams/veterinariniams vaistams/medicinos prietaisams/aktyviai implantuojamiems medicinos prietaisams/in vitro diagnostikos medicinos prietaisams/laboratoriniams reagentams“;

xv) jei tai mokslinių tyrimų ir diagnostikos mėginiai – vietoj a punkte nurodyto etiketės teksto, frazė „tik moksliniams tyrimams ir diagnostikai“;

xvi) jei tai prekybos pavyzdžiai – vietoj a punkte nurodyto etiketės teksto, frazė „prekybos pavyzdys, neskirtas vartoti žmonėms“;

▼M1

xvii) jei tai demonstravimo priemonės – vietoj a punkte nurodyto etiketės teksto, frazė „demonstravimo priemonė, neskirta vartoti žmonėms“;

xviii) jei tai žuvų taukai vaistams gaminti, nurodyti XIII priedo XIII skyriuje – vietoj a punkte nurodyto teksto, frazė „žuvų taukai vaistams gaminti“;

▼M4

xix) jei tai mėšlas, kuris buvo apdorotas kalkėmis, kaip nustatyta IV priedo IV skyriaus 2 skirsnio I punkte, žodžiai „mėšlo ir kalkių mišinys“;

xx) jei tai perdirbtas mėšlas, kuris buvo apdorotas, kaip nustatyta XI priedo I skyriaus 2 skirsnio b ir c punktuose, žodžiai „perdirbtas mėšlas.“.

▼B

c) tačiau b punkto xi papunktyje nurodytos etiketės nereikalaujama dėl šių organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų:

i) pardavimui skirtose ne didesnėse kaip 50 kg svorio pakuotėse galutiniam vartotojui; arba

ii) dideliuose krepšiuose ne didesniuose nei 1 000 kg svorio, jeigu

 kurias leido naudoti valstybės narės, kurioje organinės trąšos ar dirvožemį gerinančios medžiagos numatomos berti į dirvą, kompetentingos institucijos;

 ant šių pakuočių ar krepšių nurodyta, kad medžiagos nėra skirtos berti į dirvą, į kurią patenka ūkiniai gyvūnai.

3. Valstybės narės gali kurti sistemas ar nustatyti taisykles dėl pakuotės, talpyklų ar transporto priemonių, naudojamų šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams vežti iš jų teritorijos į tos pačios valstybės teritoriją, ženklinimo spalviniu kodu, jeigu tos sistemos ar taisyklės neprieštarauja 1 punkto c papunktyje nustatytai spalvinio kodavimo sistemai.

4. Valstybės narės gali nustatyti sistemas ar taisykles dėl šalutinių gyvūninių produktų iš jų teritorijos ir joje liekančių ženklinimo, jeigu šios sistemos ar taisyklės neprieštarauja šio priedo V skyriuje nustatytiems išvestinių produktų ženklinimo reikalavimams.

5. Nukrypdamos nuo 3 ir 4 punktų valstybės narės gali naudoti šiuose punktuose nurodytas sistemas ar taisykles dėl šalutinių gyvūninių produktų iš jų teritorijos ir kurių nenumatoma palikti toje teritorijoje, jeigu paskirties valstybė narė ar trečioji šalis pranešė apie savo sutikimą.

6. Tačiau:

a) šio skyriaus 1 ir 2 punktai netaikomi identifikuojant 3 kategorijos medžiagas, apimančias pieno produktus, pieno pagrindo produktus ir pieno gaminius, surenkant ir vežant jas pieno perdirbimo įmonių, kurios buvo patvirtintos pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnį, operatoriams, jeigu jie gauna produktus, kuriuos jie prieš tai išdavė ir kuriuos jiems grąžino, visų pirma jų klientai;

b) kompetentinga institucija gali leisti identifikuoti mėšlą, kuris vežamas iš vienos vietos į kitą tame pačiame ūkyje ar tarp ūkių ir naudotojų, esančių toje pačioje valstybėje narėje, kitomis priemonėmis, nukrypstant nuo 1 ir 2 punktų;

c) kombinuotieji pašarai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 straipsnio 2 dalies h punkte, kurie pagaminti iš šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių ir kurie yra supakuoti ir tiekiami rinkai kaip pašarai pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2009 4 straipsnį, neturi būti identifikuojami pagal 1 punktą ir neturi būti ženklinami pagal 2 punktą.

III   SKYRIUS

PREKYBOS DOKUMENTAI IR SVEIKUMO SERTIFIKATAI

1. Prie vežamų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių turi būti pridėtas prekybos dokumentas pagal šiame skyriuje nustatytą pavyzdį arba, kai to reikalaujama pagal šį reglamentą, sveikumo sertifikatas.

Tačiau toks dokumentas ar sertifikatas nebūtinas, jeigu:

a) 3 kategorijos medžiagų gaminiai ir organinės trąšos bei dirvožemį gerinančios medžiagos toje pačioje valstybėje narėje mažmeninės prekybos įmonių tiekiami galutiniams vartotojams, kurie nėra verslo subjektai;

b) pienas, pieno pagrindo produktai ir pieno gaminiai, kurie yra 3 kategorijos medžiagos, surenkami ir grąžinami pieno perdirbimo įmonių, patvirtintų pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnį, operatoriams, jeigu tie operatoriai gauna produktus, visų pirma iš jų klientų, kuriems operatoriai juos pirma pateikė;

c) kombinuotieji pašarai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 straipsnio 2 dalies h punkte ir pagaminti iš šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių, yra tiekiami rinkai supakuoti ir paženklinti pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2009 4 straipsnį.

2. Turi būti ne mažiau kaip trys prekybos dokumento egzemplioriai (vienas originalas ir dvi kopijos). Originalas turi būti vežamas kartu su siunta iki galutinės jos paskirties vietos. Gavėjas turi jį išsaugoti. Vieną iš kopijų pasilieka gamintojas, kitą – vežėjas.

Valstybės narės gali reikalauti, kad siuntų atvežimo įrodymas būtų pateiktas per TRACES sistemą arba kaip ketvirta prekybos dokumento kopija, kurią gavėjas pasiųstų atgal gamintojui kaip siuntos atvežimo įrodymą.

3. Sveikumo sertifikatus turi išduoti ir pasirašyti kompetentinga institucija.

4. Prekybos dokumentas pagal 6 punkte nustatytą pavyzdį pridedamas prie šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių nuo gamybos grandinės pradžios, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 4 straipsnio 1 dalyje, vežimo Europos Sąjungoje metu.

Tačiau kompetentinga institucija gali leisti ne tik perduoti informaciją per alternatyvią sistemą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, bet ir prie jos teritorijoje vežamų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių pridėti:

a) kitokį prekybos dokumentą popierine ar elektronine forma, jeigu tokiame prekybos dokumente pateikiama šio skyriaus pastabų 6 punkto f papunktyje nurodyta informacija;

b) prekybos dokumentą, kuriame medžiagos kiekis nurodomas medžiagos svorio ar tūrio vienetais arba pakuočių skaičiumi.

5. Įrašai ir susiję prekybos dokumentai ar sveikumo sertifikatai saugomi bent dvejus metus, kad juos būtų galima pateikti kompetentingai institucijai.

6. Prekybos dokumento pavyzdys

Pastabos

a) prekybos dokumentai rengiami pagal šiame skyriuje pateikiamo pavyzdžio šabloną.

Pavyzdyje nurodyta eilės tvarka išdėstomi patvirtinimai, reikalaujami šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams pervežti.

b) dokumentas parengiamas atitinkamai viena iš oficialių kilmės valstybės narės ir paskirties valstybės narės kalbų.

Tačiau jis gali būti parengiamas kita oficialia Sąjungos kalba, jei prie jo pridedamas oficialus vertimas arba taip iš anksto susitarta su paskirties valstybės narės kompetentinga institucija.

c) kiekvieno prekybos dokumento originalą sudaro vienas dvipusis popieriaus lapas, arba, jei reikia įrašyti daugiau teksto, pažymėjimas parengiamas taip, kad visi reikalingi lapai sudarytų visumą ir būtų nedalomi.

d) jei prie prekybos dokumento pridedami papildomi popieriaus lapai, reikalingi siuntos prekėms identifikuoti, jie taip pat laikomi dokumento originalo dalimi, jei už siuntą atsakingas asmuo kiekviename puslapyje pasirašo.

e) jei prekybos dokumentą, įskaitant d punkte nurodytus papildomus puslapius, sudaro daugiau nei vienas puslapis, kiekvienas puslapis numeruojamas: puslapio apačioje nurodomas (puslapio numeris) ir (bendras puslapių skaičius), puslapio viršuje nurodomas atsakingo asmens suteiktas dokumento numeris.

f) prekybos dokumento originalą turi užpildyti ir pasirašyti atsakingas asmuo.

Prekybos dokumente turi būti nurodyta:

i) medžiagos paėmimo iš patalpų data;

ii) medžiagų aprašymas, įskaitant

 medžiagos identifikavimą pagal vieną iš kategorijų, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8, 9 ir 10 straipsniuose,

 gyvūnų rūšis ir konkrečią nuorodą į taikytiną 10 straipsnio punktą, jei tai 3 kategorijos medžiagos ir jų gaminiai, skirti gyvūnams šerti, ir

 jei taikytina, gyvūno ausies žymeklio numerį;

iii) medžiagos kiekis tūrio, svorio vienetais arba pakuočių skaičiumi;

iv) medžiagos kilmės vieta, iš kurios medžiaga išsiųsta;

v) medžiagos vežėjo pavadinimas ir adresas;

vi) gavėjo pavadinimas ir adresas ir, jei taikoma, jo patvirtinimo ar registracijos numeris, kuris buvo suteiktas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 ar Reglamentus (EB) Nr. 852/2004, (EB) Nr. 853/2004 ar (EB) Nr. 183/2005 atitinkamai;

vii) jei taikoma, kilmės įmonės ar gamyklos patvirtinimo ar registracijos numeris, kuris buvo suteiktas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 ar Reglamentus (EB) Nr. 852/2004, (EB) Nr. 853/2004 ar (EB) Nr. 183/2005 atitinkamai, ir apdorojimo pobūdis ir metodai;

g) atsakingo asmens parašo rašalo spalva turi skirtis nuo spausdinto teksto.

h) dokumento eilės numeris ir vietinis eilės numeris suteikiami tai pačiai siuntai tik vieną kartą.

▼M3

Prekybos dokumentas

Šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams, neskirtiems vartoti žmonėms, vežti Europos Sąjungoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009

image

image

▼B

IV   SKYRIUS

ĮRAŠAI

1    skirsnis

Bendrosios nuostatos

1. Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 22 straipsnio 1 dalyje nurodytuose šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, išskyrus kombinuotuosius pašarus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 straipsnio 2 dalies h punkte, kurie buvo pagaminti iš šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių ir kurie tiekiami rinkai pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2009 4 straipsnį, įrašuose turi būti:

a) toliau nurodytų dalykų aprašymas:

i) 3 kategorijos medžiagų ir jų gaminių, skirtų naudoti pašarams, gyvūnų rūšis ir, jei taikoma, jei tai viso kūno skerdenos ir galvos – gyvūno ausų žymeklio numeris;

ii) medžiagos kiekis;

b) jeigu įrašai saugomi bet kurio asmens, siunčiančio šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, ši informacija:

i) medžiagos paėmimo iš patalpų data;

ii) vežėjo ir gavėjo pavadinimas ir adresas ir, jei taikoma, jų patvirtinimo ar registracijos numeris;

c) jeigu įrašai saugomi bet kurio asmens, vežančio šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, ši informacija:

i) medžiagos paėmimo iš patalpų data;

ii) medžiagos kilmės vieta, iš kurios medžiaga išsiųsta;

iii) gavėjo pavadinimas ir adresas ir, jei taikytina, jo patvirtinimo ar registracijos numeris;

d) jeigu įrašai saugomi bet kurio asmens, gaunančio šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, ši informacija:

i) medžiagos gavimo data;

ii) medžiagos kilmės vieta, iš kurios medžiaga išsiųsta;

iii) vežėjo pavadinimas ir adresas.

2. Nukrypstant nuo šio skirsnio 1 punkto ūkio subjektai neturi atskirai saugoti informacijos, nurodytos 1 dalies a punkte, b punkto i papunktyje, c punkto i ir iii papunkčiuose, d punkto ii ir iv papunkčiuose, jeigu jie saugo kiekvienos siuntos III skyriuje nustatyto prekybos dokumento kopiją ir pateikia šią informaciją siedami su kita pagal šio skirsnio 1 punktą reikalaujama informacija.

3. Deginimo ir bendro deginimo įmonių operatoriai saugo degintų ar degintų kartu su kitomis medžiagomis šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių kiekio ir kategorijos ir, jei taikoma, datos, kada ši veikla vykdyta, įrašus.

2    skirsnis

Papildomi reikalavimai, jei naudojama specialiais šėrimo tikslais

Be pagal 1 skirsnį reikalaujamų įrašų, ūkio subjektai turi saugoti šiuos įrašus, susijusius su atitinkama medžiaga, jeigu šalutiniai gyvūniniai produktai naudojami specialiais šėrimo tikslais pagal VI priedo II skyrių:

1. jei tai galutiniai vartotojai – panaudotas kiekis, numatomi šerti gyvūnai ir panaudojimo data;

2. jei tai surinkimo centrai:

i) tvarkytas ar apdorotas kiekis pagal VI priedo I skyriaus 1 skirsnio 4 punktą;

ii) kiekvieno medžiagą naudojančio galutinio vartotojo pavadinimas ir adresas;

iii) patalpos, į kurias medžiaga paimta naudoti;

iv) išvežtas kiekis; ir

v) medžiagos išvežimo data.

3    skirsnis

Reikalavimai dėl tam tikrų kailinių gyvūnų

II priedo I skyriuje nurodyto ūkio operatorius saugo bent šiuos įrašus:

a) gyvūnų, šertų iš jų pačių rūšies gyvūnų gauta medžiaga, kailių ir skerdenų skaičius; ir

b) informacija apie kiekvieną siuntą, kad būtų galima užtikrinti medžiagos atsekamumą.

4    skirsnis

Tam tikrų organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų bėrimo į dirvą reikalavimai

Asmuo, atsakingas už dirvą, į kurią beriamos organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos, išskyrus II priedo II skyriuje antroje pastraipoje nurodytas medžiagas, ir į kurią patenka ūkiniai gyvūnai arba iš kurios pjaunama žolė pašarams ūkiuose auginamiems gyvūnams šerti, bent dvejus metus saugo šiuos įrašus:

1. išbarstytų organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų kiekis;

2. organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų bėrimo į dirvą data ir vietos;

3. datos po organinių trąšų ar dirvožemį gerinančių medžiagų bėrimo į dirvą, nuo kurios gyvi gyvūnai gali joje ganytis arba nuo kurios joje gali būti pjaunama žolė, naudojama pašarams.

5    skirsnis

Šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš vandens gyvūnų, ir šėrimo žuvims reikalavimai

Perdirbimo gamyklos, gaminančios žuvų miltus ar kitus pašarus, gautus iš vandens gyvūnų, saugo įrašus, susijusius su:

a) kiekvieną dieną pagamintu kiekiu;

b) kilmės gyvūnų rūšimi, nurodant, ar vandens gyvūnai buvo sugauti laukiniai ar buvo auginti akvakultūroje.

c) jei tai žuvies miltai iš ūkinių žuvų, skirtų šerti kitų rūšių ūkines žuvis, – moksliniu kilmės rūšies pavadinimu.

6    skirsnis

Šalutinių gyvūninių produktų deginimo ir laidojimo reikalavimai

Kai šalutiniai gyvūniniai produktai deginami ar laidojami pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 1 dalį, asmuo, atsakingas už deginimą ir laidojimą, saugo šiuos įrašus:

a) palaidotų ar sudegintų šalutinių gyvūninių produktų kiekis, kategorijos ir rūšys;

b) laidojimo ir sudeginimo data bei vieta.

7    skirsnis

Fotoželatinai taikomi reikalavimai

Patvirtintų fotografijos įmonių, nurodytų XIV priedo II skyriaus 11 skirsnyje, operatoriai saugo įrašus, kuriuose nurodyta išsami informacija apie fotoželatinos įsigijimą ir naudojimą bei likučių ir medžiagos pertekliaus naikinimą.

V   SKYRIUS

TAM TIKRŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ GAMINIŲ ŽYMĖJIMAS

1. Perdirbimo gamyklose, perdirbančiose 1 ar 2 kategorijos medžiagas, šalutinių gyvūninių produktų gaminiai žymimi nuolatine gliceroltriheptanoato (GTH) žyma taip, kad:

a) GTH dedama į šalutinių gyvūninių produktų gaminius, kurie buvo prieš tai higieniškai apdoroti termiškai vidaus temperatūrai pasiekus bent 80 °C ir atitinkamai apsaugoti nuo pakartotinio užteršimo;

b) visi šalutinių gyvūninių produktų gaminiai homogeniškai pripildyti medžiaga esant ne mažesnei kaip 250 mg GTH 1 kilograme riebalų minimaliai koncentracijai.

2. Perdirbimo gamyklų, nurodytų 1 punkte, operatoriai turi turėti veikiančią parametrų, tinkamų parodyti kompetentingai institucijai, kad reikiama minimali homogeninė GTH koncentracija yra pasiekta, stebėsenos ir registracijos sistemą.

Ta stebėsenos ir registracijos sistema apima viso GTH kiekio nustatymą – kaip triglicerido išvalytame naftos eteryje 40–70 GTH ištraukos iš mėginių, paimtų reguliariais intervalais.

3. Žymėti naudojant GTH nereikalaujama, kai:

a) skysti šalutinių gyvūninių produktų gaminiai, skirti biodujų ar kompostavimo įmonėms;

b) šalutinių gyvūninių produktų gaminiai, skirti kailiniams gyvūnams šerti pagal II priedo I skyrių;

c) biodyzelinas, pagamintas pagal IV priedo IV skyriaus 2 skirsnio D punktą;

d) šalutinių gyvūninių produktų gaminiai, gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12 straipsnio a punkto ii papunktį ir b punkto ii papunktį, 13 straipsnio a punkto ii papunktį ir b punkto ii papunktį, 16 straipsnio e punktą, kai šie produktai yra:

i) vežami uždaroje konvejerių sistemoje, kurios negalima apeiti, jeigu tokia sistema leista kompetentingos institucijos naudoti, iš perdirbimo gamyklos į vietą, kurioje jie bus:

 nedelsiant tiesiogiai sudeginti arba sudeginti kartu su kitomis medžiagomis

 nedelsiant panaudoti pagal metodą, 1 ir 2 kategorijų šalutiniams gyvūniniams produktams patvirtintą pagal IV priedo IV skyrių arba

▼M1

ii) skirti naudoti moksliniams tyrimams ar kitais konkrečiais Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 17 straipsnyje nurodytais tikslais, kuriems naudoti leido kompetentinga institucija;

▼M13

e) degalai iš atsinaujinančiųjų išteklių, pagaminti iš lydytų riebalų, gautų iš 1 kategorijos ir 2 kategorijos medžiagų, pagal IV priedo IV skyriaus 2 skirsnio J ir L punktus.

▼M4

VI   SKYRIUS

NUGAIŠUSIŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ GABENIMAS

Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 48 straipsnio 1–3 punktuose išvardytos sąlygos dėl išankstinio paskirties valstybių narių kompetentingos institucijos leidimo ir TRACES naudojimo netaikomos, jei nugaišę gyvūnai augintiniai vežami deginti į įmonę arba gamyklą, esančią kitos valstybės narės, turinčios bendrą sieną su sudariusiomis dvišalį susitarimą dėl vežimo sąlygų valstybėmis narėmis, pasienio regione.

▼B
IX PRIEDAS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI TAM TIKROMS PATVIRTINTOMS IR REGISTRUOTOMS ĮMONĖMS IR GAMYKLOMS

I   SKYRIUS

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ĖDALO GAMYBA

Įmonės ar gamyklos, gaminančios gyvūnų augintinių ėdalą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies e punkte, turi turėti tinkamas patalpas, skirtas:

a) žaliavai saugiai sandėliuoti ir apdoroti ir

b) nepanaudotiems šalutiniams gyvūniniais produktams, liekantiems pagaminus produktus pagal šį reglamentą, naikinti arba tokia medžiaga turi būti siunčiama į deginimo, bendro deginimo, perdirbimo įmonę arba, jei tai 3 kategorijos medžiaga, į biodujų ar kompostavimo įmonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12, 13 ir 14 straipsnius ir pagal šį reglamentą.

II   SKYRIUS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS JUOS SURINKUS

Šio skyriaus reikalavimai taikomi sandėliuojant šalutinius gyvūninius produktus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies i punkte, ir tvarkant šalutinius gyvūninius produktus juos surinkus, kaip nurodyta to reglamento 24 straipsnio 1 dalies h punkte:

a) rūšiuojant;

b) pjaustant;

c) atšaldant;

d) užšaldant;

e) sūdant ar kitaip konservuojant;

f) šalinant kailius ir odas;

g) pašalinant nurodytą pavojingą medžiagą;

h) atliekant operacijas, susijusias su šalutinių gyvūninių produktų tvarkymu, kurios vykdomos laikantis įpareigojimų pagal Sąjungos veterinarijos teisės aktus, pavyzdžiui, post mortem tyrimas ar mėginių ėmimas;

i) atliekant šalutinių gyvūninių produktų, skirtų transformuoti į biodujas ir (arba) kompostuoti, higieninį tvarkymą ir (arba) pasterizavimą prieš tokią transformaciją ar kompostavimą kitoje įmonėje ar gamykloje pagal V priedą;

j) sijojant.

1    skirsnis

Bendrieji reikalavimai

1. Patalpos ir padaliniai, kuriuose atliekamos tarpinės operacijos, turi atitikti bent šiuos reikalavimus:

a) jos turi būti tinkamai atskirtos nuo praėjimų, per kuriuos gali plisti tarša, ir nuo kitų patalpų, pavyzdžiui, skerdyklų. Įmonių patalpos turi būti išdėstytos taip, kad 1 ir 2 kategorijų medžiagos visą laiką nuo jų gavimo iki išvežimo būtų visiškai atskirtos nuo 3 kategorijos medžiagų, nebent jos būtų visiškai atskirtame pastate;

b) įmonė turi turėti uždaras patalpas šalutiniams gyvūniniams produktams gauti ir išsiųsti, nebent šalutiniai gyvūniniai produktai būtų išsiunčiami per įrenginius, kurie leidžia išvengti pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai plitimo, pavyzdžiui, skystiems šalutiniams gyvūniniams produktams skirtus uždarus vamzdžius;

c) įmonės pastatų konstrukcija turi būti tokia, kad juos būtų lengva valyti ir dezinfekuoti. Grindys turi būti išklotos taip, kad geriau nutekėtų skysčiai;

d) įmonė turi turėti tinkamas patalpas darbuotojams, įskaitant tualetus, persirengimo kambarius, prausykles, ir, jei tinkama, tarnybines patalpas, kuriomis gali naudotis darbuotojai, atliekantys oficialius patikrinimus;

e) įmonėje turi būti tinkama apsaugos nuo kenkėjų, pvz., vabzdžių, graužikų ir paukščių, sistema;

f) jei tai būtina šio reglamento tikslams pasiekti, įmonėse turi būti tinkamos ir pakankamos talpos kontroliuojamos temperatūros saugojimo patalpos gyvūniniams šalutiniams produktams laikyti tinkamoje temperatūroje; temperatūrą turi būti galima stebėti ir registruoti.

2. Įmonė turi turėti reikiamus konteinerių ar kitų talpyklų, kuriose šalutiniai gyvūniniai produktai buvo gauti, ir transporto priemonių, išskyrus laivus, kuriose jie buvo vežti, valymo ir dezinfekavimo pajėgumus. Turi būti tinkamos priemonės transporto priemonių ratams dezinfekuoti.

2    skirsnis

Higienos reikalavimai

1. Šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti rūšiuojami taip, kad būtų išvengta bet kokio gyvūnų ligų pasklidimo pavojaus.

2. Sandėliuojant šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti nuolatos tvarkomi ir laikomi atskirai nuo kitų prekių ir taip, kad nebūtų paskleista patogenų.

3. Šalutiniai gyvūniniai produktai iki išvežant atgal turi būti tinkamai sandėliuojami, įskaitant ir tinkamas temperatūros sąlygas.

3    skirsnis

Higieninio tvarkymo ir (arba) pasterizacijos perdirbimo standartai

Higieninis tvarkymas ir (arba) pasterizacija, kaip nurodyta šio skyriaus pradinės pastraipos i punkte, atliekami pagal perdirbimo standartus, nurodytus V priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 punkte, arba pagal alternatyvius transformacijos parametrus, kurie buvo leisti taikyti pagal to paties priedo III skyriaus 2 skirsnio 1 punktą.

III   SKYRIUS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ GAMINIŲ SAUGOJIMO REIKALAVIMAI

1    skirsnis

Bendrieji reikalavimai

Šalutinių gyvūninių produktų gaminių saugojimo patalpos ir padaliniai turi atitikti bent toliau nurodytus reikalavimus.

1. Patalpos ir padaliniai, kuriuose sandėliuojami 3 kategorijos medžiagų gaminiai, neturi būti toje pačioje vietoje, kaip patalpos, kuriose sandėliuojami 1 ar 2 kategorijos medžiagų gaminiai, nebent kryžminio užteršimo išvengiama dėl patalpų išdėstymo ar valdymo, pavyzdžiui, laikant visiškai atskirtuose pastatuose.

2. Įmonėje turi būti:

a) uždara patalpa, skirta šalutinių gyvūninių produktų gaminiams gauti ir išsiųsti, nebent šalutinių gyvūninių produktų gaminiai:

i) išsiunčiami per įrenginius, kurie leidžia išvengti pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai plitimo, pavyzdžiui, per skystiems produktams skirtus uždarus vamzdynus; arba

ii) gauti pakuotėje, pavyzdžiui, dideliuose krepšiuose, arba uždaruose nutekėjimui nelaidžiuose konteneiriuose arba transporto priemonėse;

b) tokios konstrukcijos pastatai, kad juos būtų lengva valyti ir dezinfekuoti. Grindys turi būti išklotos taip, kad geriau nutekėtų skysčiai;

c) tinkamos patalpos darbuotojams, pavyzdžiui, tualetai, persirengimo kambariai ir prausyklės;

d) tinkama apsaugos nuo kenkėjų, pvz., vabzdžių, graužikų ir paukščių, sistema.

3. Įmonė turi turėti reikiamus konteinerių ar kitų talpyklų, kuriose šalutinių gyvūninių produktų gaminiai buvo gauti, ir transporto priemonių, išskyrus laivus, kuriose jie buvo vežti, valymo ir dezinfekavimo pajėgumus.

4. Šalutinių gyvūninių produktų gaminiai turi būti saugomi tinkamai iki išvežimo atgal.

2    skirsnis

Tam tikrų pieno, pieno pagrindo produktų ir pieno gaminių saugojimo specialieji reikalavimai

1. X priedo II skyriaus 4 skirsnio II dalyje nurodyti produktai turi būti laikomi atitinkamoje temperatūroje siekiant išvengti bet kokio pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai paskirtoje patvirtintoje ar registruotoje sandėliavimo įmonėje ar gamykloje arba patvirtintos ar registruotos sandėliavimo įmonės ar gamyklos paskirtoje, atskiroje saugojimui skirtoje teritorijoje.

2. Gatavų produktų mėginiai, paimti saugojimo ar paėmimo iš saugojimo vietos metu, turi atitinti bent mikrobiologinius standartus, nustatytus X priedo I skyriuje.

IV   SKYRIUS

REGISTRUOTI OPERATORIAI

1. Registruotų įmonių ar gamyklų operatoriai ar kiti registruoti ūkio subjektai tvarko šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius šiomis sąlygomis:

a) patalpos turi būti pastatytos taip, kad jas prireikus būtų galima veiksmingai valyti ir dezinfekuoti;

b) patalpose turi būti reikiama apsaugos nuo kenkėjų, pvz., vabzdžių, graužikų ir paukščių, sistema;

c) įrenginiai ir įranga turi būti laikomi higieninėmis sąlygomis, jei būtina;

d) šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai turi būti saugomi užteršimo leidžiančiomis išvengti sąlygomis.

2. Operatoriai saugo įrašus kompetentingai institucijai prieinama forma.

3. Registruoti ūkio subjektai, vežantys šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, išskyrus vežimą tarp to paties ūkio subjekto patalpų, turi visų pirma:

a) disponuoti informacija dėl jų transporto priemonių identifikavimo, kad būtų galima patikrinti transporto priemonių naudojimą šalutiniams gyvūniniams produktams ar jų gaminiams vežti;

b) prireikus valyti ir dezinfekuoti savo transporto priemones;

c) imtis visų būtinų priemonių siekiant išvengti užteršimo ir užkrečiamų žmonėms ar gyvūnams ligų plitimo.

▼M9

V SKYRIUS

IZOLIAVIMO METODAI

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

1. Medžiagos, gautos taikant izoliavimo metodą, gali būti naudojamos arba naikinamos tik toje valstybėje narėje, kurioje izoliavimo metodą leidžia taikyti kompetentinga institucija.

2. Valstybės narės kompetentinga institucija informuoja kitos valstybės narės kompetentingą instituciją apie oficialių patikrinimų rezultatus šiai prašant, kai toje valstybėje narėje pirmą kartą taikomas izoliavimo metodas, kad būtų sudarytos geresnės galimybės naujo izoliavimo metodo įvedimui.

2 skirsnis

Metodika

A.   Aerobinis brandinimas ir ūkyje nugaišusių kiaulių ir tam tikrų kitų kiaulių žaliavų laikymas po to sudeginant arba bendrai sudeginant.

1.   Susijusios valstybės narės

Aerobinis brandinimas ir ūkyje nugaišusių kiaulių ir tam tikrų kitų kiaulių žaliavų laikymas po to sudeginant arba bendrai sudeginant gali būti naudojamas Prancūzijoje, Airijoje, Latvijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Po aerobinio brandinimo ir medžiagos laikymo susijusios valstybės narės kompetentinga institucija privalo užtikrinti, kad medžiagos būtų surinktos ir sunaikintos to valstybės narės teritorijoje.

2.   Pradinės medžiagos

Šiame procese galima naudoti tik šias kiaulinių rūšių gyvūnų medžiagas:

a) 2 kategorijos medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 straipsnio f punkto i–iii papunkčiuose;

b) 3 kategorijos medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio h punkte.

Šis metodas taikomas tik naikinti kiaulinių rūšių gyvūnams, kurie yra iš to paties ūkio, jei tam ūkiui netaikomi apribojimai dėl įtariamo ar patvirtinto pavojingos kiaulinių rūšių gyvūnams užkrečiamos ligos protrūkio. Šio metodo negalima taikyti gyvūnams, nugaišusiems dėl tų ligų arba kurie buvo užmušti tų ligų kontrolės tikslais, arba tų gyvūnų dalims.

3.   Metodika

3.1.   Bendrieji principai

Metodas yra procesas, kuriam leidimą suteikė kompetentinga institucija.

Vieta turi būti sukonstruota ir įrengta pagal Sąjungos aplinkosaugos teisės aktus, siekiant išvengti kvapų ir pavojaus dirvožemiui bei požeminiam vandeniui.

Ūkio subjektas privalo:

a) imtis apsaugos priemonių, kad nepatektų gyvūnai, ir parengti patvirtintą kovos su kenksmingaisiais organizmais programą;

b) nustatyti ligų plitimo prevencijos procedūras;

c) nustatyti procedūras, skirtas išvengti naudotų pjuvenų sklidimo už uždaros sistemos ribų.

Veiksmas turi būti atliekamas uždaroje sistemoje su keliomis kameromis, kuriose yra vandeniui nepralaidi grindų danga ir kurios atskirtos tvirtomis sienomis. Nuotekos turi būti surenkamos; kameros turi būti sujungtos drenažiniu vamzdžiu, prie kurio pritvirtintas 6 mm tinklelis kietosioms dalelėms surinkti.

Kamerų dydis ir skaičius priklauso nuo Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 29 straipsnio 1–3 dalyse minėtoje nuolatinėje rašytinėje procedūroje apibrėžto mirtingumo lygio, kad būtų kad būtų pakankamai pajėgumų apdoroti nugaišusius ūkinius gyvūnus bent aštuonių mėnesių laikotarpiu.

3.2.   Etapai

3.2.1.   Užpildymo ir laikymo etapas

Nugaišusios kiaulės ir kita kiaulinių gyvūnų medžiaga turi būti atskirai apdengta pjuvenomis ir kraunama, kol kamera bus pilna. Pirmiausia ant grindų paklojamas bent 30 cm pjuvenų sluoksnis. Skerdenos ir kita kiaulinių gyvūnų medžiaga turi būti dedamos ant šio pirmojo pjuvenų sluoksnio, o tada kiekvienas skerdenų ir kitos kiaulinių gyvūnų medžiagos sluoksnis turi būti padengiamas bent 30 cm storio pjuvenų sluoksniu.

Personalui negalima vaikščioti ant laikomos medžiagos.

3.2.2.   Brandinimo etapas

Kai kamera yra pilna ir pakilus temperatūrai pradeda irti visi minkštieji audiniai, prasideda brandinimo laikotarpis, kuris privalo trukti ne mažiau kaip 3 mėnesius.

Užpildymo ir laikymo etapo pabaigoje ir visu brandinimo etapu ūkio subjektas privalo stebėti temperatūrą kiekvienoje kameroje, naudodamas temperatūros jutiklį, įstatytą 40–60 cm gylyje po naujausio suformuoto rietuvės sluoksnio paviršiumi.

Ūkio subjektas užregistruoja elektroninius temperatūros rodmenis ir stebėsenos duomenis.

Užpildymo ir laikymo etapo pabaigoje temperatūros stebėjimas yra patenkinamo rietuvės išdėstymo rodiklis. Temperatūra turi būti matuojama automatiniu registravimo prietaisu. Tikslas yra pasiekti 55 °C temperatūrą 3 dienas iš eilės; tai rodo, kad vyksta brandinimo procesas, rietuvė sukrauta gerai ir kad brandinimo etapas prasidėjo.

Ūkio subjektas privalo tikrinti temperatūrą vieną kartą per dieną ir priklausomai nuo rodmenų rezultato imtis tokių priemonių:

a) jei temperatūra siekia 55 °C arba daugiau 3 dienas iš eilės, rietuvę galima pašalinti po 3 mėnesius iš eilės trukusio brandinimo etapo, arba galima toliau laikyti patalpose ir pašalinti vėliau;

b) jei temperatūra nesiekia 55 °C 3 dienas iš eilės, ūkio subjektas turi nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 29 straipsnio 1–3 dalyse nurodytoje nuolatinėje rašytinėje procedūroje apibrėžtas priemones; jei reikia, kompetentinga institucija gali nutraukti perdirbimo metodą, o medžiaga turi būti sunaikinta laikantis pirmiau minėto reglamento 13 straipsnio.

Kompetentinga institucija gali nustatyti laikymo etapo trukmę.

3.2.3.   Transportavimas ir deginimas arba bendras deginimas

Brandinimo etapui pasibaigus gautos medžiagos vežimas į deginimo arba bendro deginimo įmonę turi būti patikrintas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 arba Direktyvos 2008/98/EB.

B.   Hidrolizė ir tolesnis naikinimas

1.   Susijusios valstybės narės

Hidrolizės ir tolesnio naikinimo procesas gali būti naudojamas Airijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Po hidrolizės leidimą suteikusi kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad medžiagos būtų surinktos ir sunaikintos toje pačioje pirmiau minėtoje valstybėje narėje.

2.   Pradinės medžiagos

Šiame procese galima naudoti tik šias iš kiaulių gautas medžiagas:

a) 2 kategorijos medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 straipsnio f punkto i–iii papunkčiuose;

b) 3 kategorijos medžiagas, nurodytas to reglamento 10 straipsnio h punkte.

Šis metodas taikomas tik naikinti kiaulinių rūšių gyvūnams, kurie yra iš to paties ūkio, jei tam ūkiui netaikomas draudimas dėl įtariamo ar patvirtinto pavojingos kiaulinių rūšių gyvūnams užkrečiamos ligos protrūkio, arba gyvūnams, kurie nebuvo užmušti tos ligos kontrolės tikslais.

3.   Metodika

Hidrolizė ir tolesnis naikinimas yra laikinai atliekami vietoje. Hidrolizė atliekama pagal šiuos standartus:

a) surinkti ūkyje, kuriame kompetentinga institucija leido taikyti perdirbimo metodą, remdamasi gyvūnų tankumo ūkyje, tikėtino mirtingumo rodiklio ir galimų pavojų visuomenės ir gyvūnų sveikatai, kurie gali kilti, vertinimu, šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti padėti į talpyklą, kuri buvo sukonstruota pagal b punktą (toliau – talpykla) ir įrengta vietoje, paskirtoje pagal c ir d punktus (toliau – paskirta vieta);

b) talpykla turi:

i) turėti įtaisą jai uždaryti;

ii) būti nelaidi vandeniui, sandari ir hermetiškai užplombuota;

iii) būti padengta danga, apsaugančia nuo korozijos;

iv) turėti įtaisą teršalų išmetimui kontroliuoti pagal e punktą;

c) talpykla turi būti paskirtoje vietoje, kuri yra fiziškai atskirta nuo ūkio.

Ta vieta turi turėti numatytus kelius medžiagoms gabenti ir surenkančioms transporto priemonėms priimti;

d) talpykla ir jai skirta vieta turi būti sukonstruotos ir įrengtos pagal Sąjungos aplinkosaugos teisės aktus, siekiant išvengti kvapų ir pavojaus dirvožemiui bei požeminiam vandeniui;

e) talpykla turi būti susieta su dujų išmetimo vamzdžiu, kuriame turi būti sumontuoti atitinkami filtrai, kad būtų išvengta žmonėms ir gyvūnams užkrečiamų ligų perdavimo;

f) talpykla turi būti uždaryta vykdant hidrolizę bent trims mėnesiams taip, kad būtų išvengta neleistino atidarymo;

g) ūkio subjektas turi nustatyti procedūras, kad judant darbuotojams būtų išvengta žmonėms ar gyvūnams užkrečiamų ligų perdavimo;

h) ūkio subjektas privalo:

i) imtis apsaugos nuo paukščių, graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų priemonių;

ii) vykdyti dokumentais patvirtintą kenksmingųjų organizmų kontrolės programą;

i) ūkio subjektas turi saugoti įrašus dėl:

i) bet kokio medžiagos dėjimo į talpyklą;

ii) bet kokio hidrolizuotos medžiagos surinkimo iš talpyklos;

j) ūkio subjektas privalo ištuštinti talpyklą reguliariai atlikdamas patikrą:

i) dėl korozijos nebuvimo;

ii) siekiant nustatyti skystų medžiagų nutekėjimą į dirvą ir jo išvengti;

k) po hidrolizės medžiagos turi būti surenkamos, naudojamos ir naikinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 13 straipsnio a, b, c punktus, 13 straipsnio e punkto i papunktį arba pagal to reglamento 14 straipsnį 3 kategorijos medžiagoms;

l) turi būti perdirbama partijų būdu;

m) draudžiama bet kaip kitaip tvarkyti arba naudoti hidrolizuotas medžiagas ir berti į dirvą.

▼B
X PRIEDAS

PAŠARINĖS ŽALIAVOS

I   SKYRIUS

BENDRIEJI PERDIRBIMO IR TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

Šalutinių gyvūninių produktų gaminių mikrobiologiniai standartai

Šalutinių gyvūninių produktų gaminiams taikomi šie mikrobiologiniai standartai:

Gatavo produkto mėginiai, paimti saugant ar paimant iš saugyklos perdirbimo įmonėje, turi atitikti tokius standartus:

Salmonella: nėra 25 gramuose: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 1 grame;

čia:

n

tiriamų mėginių skaičius,

m

ribinis bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas patenkinamu, jei bakterijų skaičius visuose mėginiuose neviršija m,

M

didžiausias bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas nepatenkinamu, jei bakterijų skaičius viename ar daugiau mėginių siekia M ar daugiau; ir

c

mėginių, kuriuose bakterijų skaičius gali būti nuo m iki M, skaičius, tačiau jei bakterijų skaičius kituose mėginiuose yra lygus m arba mažesnis, mėginys vis tiek laikomas priimtinu.

Tačiau šiame skyriuje nustatyti mikrobiologiniai standartai netaikomi lydytiems riebalams ir žuvų taukams, gautiems perdirbus šalutinius gyvūninius produktus, o perdirbtų gyvūninių baltymų, gautų to paties perdirbimo metu, mėginiai yra imami norint užtikrinti atitiktį šiems standartams.

II   SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DĖL PERDIRBTŲ GYVŪNINIŲ BALTYMŲ IR KITŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ GAMINIŲ

1    skirsnis

Specialieji reikalavimai, taikomi perdirbtiems gyvūniniams baltymams

▼M12

A.   Žaliavos

1. Perdirbtiems gyvūniniams baltymams gaminti gali būti naudojami tik šalutiniai gyvūniniai produktai, priskiriami prie 3 kategorijos medžiagų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio n, o ir p punktuose nurodytas 3 kategorijos medžiagas, arba produktai, kurie yra gauti iš tokių šalutinių gyvūninių produktų.

2. Iš ūkinių vabzdžių gauti perdirbti gyvūniniai baltymai, skirti ūkinių gyvūnų, išskyrus kailinius gyvūnus, pašarams gaminti, gali būti gaunami tik iš šių rūšių vabzdžių:

i) juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) ir kambarinės musės (Musca domestica),

ii) didžiojo milčiaus (Tenebrio molitor) ir malūninio juodvabalio (Alphitobius diaperinus),

iii) naminio svirplio (Acheta domesticus), juostuotojo svirplio (Gryllodes sigillatus) ir jamaikinio svirplio (Gryllus assimilis).

▼B

B.   Perdirbimo standartai

1. Žinduolių kilmės perdirbti gyvūniniai baltymai turi būti apdoroti taikant 1 perdirbimo metodą (sterilizacija slėgiu), kaip nustatyta IV priedo III skyriuje.

Tačiau:

a) kiaulių kraujui arba kiaulių kraujo frakcijoms gaminant kraujo miltus gali būti taikomas bet kuris iš 1–5 perdirbimo metodų arba 7 perdirbimo metodas, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje, su sąlyga, kad taikant 7 metodą visa medžiaga buvo termiškai apdorojama 80 °C temperatūra;

b) žinduolių kilmės perdirbti gyvūniniai baltymai

i) gali būti apdorojami taikant vieną iš 1–5 perdirbimo metodų ar 7 perdirbimo metodą, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje, su sąlyga, kad jie po to bus naikinami arba naudojami kaip degalai;

ii) jeigu jie skirti tik gyvūnų augintinių ėdalui, gali būti perdirbami taikant bet kurį iš 1–5 perdirbimo metodų arba 7 perdirbimo metodą, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje, su sąlyga, kad jie:

 vežami tam skirtuose konteineriuose, kurie nėra naudojami šalutiniams gyvūniniams produktams ar ūkinių gyvūnų pašarams vežti, bei

 siunčiami tiesiogiai iš 3 kategorijos medžiagų perdirbimo gamyklos į gyvūnų augintinių ėdalo gamyklą ar patvirtintą saugyklą, iš kurios jie tiesiogiai siunčiami į gyvūnų augintinių ėdalo gamyklą.

2. Perdirbti ne žinduolių gyvūniniai baltymai, išskyrus žuvų miltus, turi būti apdorojami taikant bet kurį iš 1–5 perdirbimo metodų arba 7 perdirbimo metodą, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje.

3. Žuvų miltai turi būti perdirbami taikant:

a) bet kurį iš IV priedo III skyriuje nustatytų perdirbimo metodų; arba

b) kitą metodą, kuriuo užtikrinama, kad produktas atitiktų šalutinių gyvūninių produktų gaminių mikrobiologinius standartus, nustatytus šio priedo I skyriuje.

C.   Sandėliavimas

1. Perdirbti gyvūniniai baltymai turi būti supakuoti ir saugojami naujuose arba sterilizuotuose maišeliuose arba tinkamos konstrukcijos dėžėse, skirtose neįpakuotai produkcijai, arba saugoti skirtose lentynose.

Turi būti imtasi reikiamų priemonių kuo labiau sumažinti kondensaciją dėžėse, ant konvejerių arba elevatorių.

2. Dėžėse, ant konvejerių arba elevatorių esantys produktai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio užsiteršimo.

3. Perdirbtų gyvūninių baltymų tvarkymo įranga turi būti laikoma švari ir sausa, joje turi būti pakankamai tinkamų inspektavimo vietų, kad būtų galima patikrinti jos švarą.

Visos saugyklos patalpos turi būti reguliariai atlaisvinamos ir valomos, kad būtų galima išvengti užteršimo.

4. Perdirbti gyvūniniai baltymai turi būti laikomi sausai.

Saugojimo patalpos turi būti apsaugotos nuo nuotėkio ir kondensavimosi.

2    skirsnis

Specialieji kraujo produktams taikomi reikalavimai

A.   Žaliava

Kraujo produktams gaminti gali būti naudojamas tik kraujas Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio a punkte ir b punkto i papunktyje nurodytas kraujas.

B.   Perdirbimo standartai

Kraujo produktai turi būti perdirbami taikant:

a) bet kurį iš 1–5 perdirbimo metodų ar 7 perdirbimo metodą, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje; arba

b) kitą metodą, kuriuo užtikrinama, kad kraujo produktas atitiktų šalutinių gyvūninių produktų gaminių mikrobiologinius standartus, nustatytus šio priedo I skyriuje.

3    skirsnis

Specialieji reikalavimai dėl lydytų riebalų, žuvų taukų ir 3 kategorijos riebalų gaminių

A.   Žaliavos

▼M9

1.   Lydyti riebalai

Lydytiems riebalams gaminti gali būti naudojamos tik 3 kategorijos medžiagos, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio n, o ir p punktuose nurodytas 3 kategorijos medžiagas.

▼M11

2.   Žuvų taukai

Žuvų taukams gaminti gali būti naudojamos tik 3 kategorijos medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio i, j ir l punktuose, ir vandens gyvūnų kilmės 3 kategorijos medžiagos, nurodytos to reglamento 10 straipsnio e ir f punktuose.

▼B

B.   Perdirbimo standartai

Išskyrus, kai žuvų taukai ar lydyti riebalai buvo pagaminti atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VIII ar XII skirsnius, lydyti riebalai turi būti gaminami taikant bet kurį iš 1–5 perdirbimo metodų ar 7 perdirbimo metodą, o žuvų taukai gali būti gaminami:

a) taikant bet kurį iš 1–7 perdirbimo metodų, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje, arba

b) taikant kitą metodą, kuriuo užtikrinama, kad produktas atitiktų šalutinių gyvūninių produktų gaminių mikrobiologinius standartus, nustatytus šio priedo I skyriuje.

Atrajotojų kilmės lydyti riebalai turi būti taip išvalomi, kad didžiausias likusių netirpių visų priemaišų kiekis neviršytų 0,15 % masės.

3 kategorijos lydytų riebalų ar žuvų taukų riebalų gaminiai gaminami pagal vieną iš IV priedo III skyriuje nurodytų perdirbimo metodų.

C.   Higienos reikalavimai

Jei lydyti riebalai arba žuvų taukai yra pakuojami, jie turi būti dedami į naują talpyklą arba talpyklą, kuri buvo išvalyta ir dezinfekuota, jei būtina siekiant išvengti užteršimo, ir turi būti imamasi visų atsargumo priemonių, kad jie nebūtų vėl užteršti.

Kai šie produktai vežami nesupakuoti, vamzdis, siurbliai, rezervuarai ir bet kokia kita produktams perduoti iš gamyklos tiesiai į laivą, į pakrantės rezervuarus ar tiesiogiai į įmones naudojama talpykla ar autocisternos prieš naudojant turi būti išvalyti.

4    skirsnis

Specialieji reikalavimai dėl pieno, priešpienio ir tam tikrų kitų pieno ir priešpienio gaminių

I    dalis

Bendrieji reikalavimai

A.   Žaliava

Pienui, pieno pagrindo produktams ir pieno gaminiams gaminti gali būti naudojamas tik Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio e punkte nurodytas pienas, išskyrus centrifugos ar separatoriaus nuosėdas, ir Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f ir h punktuose nurodytas pienas.

Priešpienis gali būti naudojamas, tik jei jis gautas iš gyvų gyvūnų, kad nėra jokių per priešpienį užkrečiamos žmonėms ar gyvūnams ligos požymių.

B.   Perdirbimo standartai

1. Pienas turi būti apdorojamas vienu iš šių būdų:

1.1. sterilizacija, kai F0 ( *1 ) vertė yra trys ar daugiau;

1.2. UHT ( *2 ) derinant su (vienu iš)

a) po to atliekamu fiziniu apdorojimu –

i) džiovinimo procesu ir, jeigu tai pienas, skirtas pašarams, kartu su papildomu kaitinimu iki 72 °C ar aukštesnėje temperatūroje; arba

ii) bent vienai valandai sumažinant pH vertę žemiau 6;

b) sąlyga, kad pienas, pieno pagrindo produktai ar pieno gaminiai buvo pagaminti bent 21 dieną iki pakrovimo ir kad tuo laikotarpiu kilmės valstybėje narėje nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos atvejų.

1.3. HTST ( *3 ) taikoma du kartus;

1.4. HTST derinant su vienu iš toliau nurodytų aspektų –

a) po to atliekamu fiziniu apdorojimu –

i) džiovinimo procesu ir, jeigu tai pienas, skirtas pašarams, kartu su papildomu kaitinimu iki 72 °C ar aukštesnėje temperatūroje; arba

ii) bent vienai valandai sumažinant pH vertę žemiau 6,0;

b) sąlyga, kad pienas, pieno pagrindo produktai ar pieno gaminiai buvo pagaminti bent 21 dieną iki pakrovimo ir kad tuo laikotarpiu kilmės valstybėje narėje nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos atvejų.

2. Pieno pagrindo produktai ir pieno gaminiai turi būti apdoroti bent vienu iš 1 punkte nurodytų būdų arba pagaminti iš pieno, apdoroto, kaip nurodyta 1 punkte.

3. Išrūgos, skirtos snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnams girdyti ir surinktos iš pieno, apdoroto laikantis 1 punkto, turi būti:

a) arba surinktos praėjus ne mažiau kaip 16 valandų nuo pieno sutirštėjimo ir prieš vežant į gyvulių ūkius jų pH vertė turi būti mažesnė kaip 6,0; arba

b) gautos bent 21 dieną prieš išsiuntimą ir tuo laikotarpiu kilmės valstybėje narėje neturi būti nustatyta snukio ir nagų ligos atvejo;

4. Be 1, 2 ir 3 dalyje nurodytų reikalavimų, pienas, pieno pagrindo produktai ir pieno gaminiai turi atitikti ir tokius reikalavimus:

4.1. po perdirbimo užbaigimo turi būti imamasi visų produktų apsaugos nuo užteršimo priemonių;

4.2. gatavas produktas turi būti paženklintas taip, kad būtų nurodyta, jog jame yra 3 kategorijos medžiagų ir jis neskirtas žmonių maistui, ir

a) supakuotas naujose talpyklose; arba

b) vežamas nesupakuotas talpyklose ar transporto priemonėse, kurios prieš naudojant buvo rūpestingai išvalytos ir dezinfekuotos.

5. Žalias pienas turi būti gaminamas tokiomis sąlygomis, kurios suteikia pakankamas garantijas dėl gyvūnų sveikatos.

6. Priešpienis ir priešpienio produktai turi:

6.1. būti gauti iš galvijų, laikomų ūkyje, kuriame visos galvijų bandos oficialiai pripažintos neužkrėstomis tuberkulioze, oficialiai pripažintos neužkrėstomis brucelioze ir oficialiai pripažintos neužkrėstomis enzootine galvijų leukoze, kaip apibrėžta Direktyvos 64/432/EEB 2 straipsnio 2 dalies d, f ir j punktuose;

6.2. gautos bent 21 dieną prieš išsiuntimą ir tuo laikotarpiu kilmės valstybėje narėje neturi būti nustatyta snukio ir nagų ligos atvejo;

6.3. būti apdoroti HTST būdu (*3) ;

6.4. atitikti šios dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus.

II    dalis

Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl pieno, perdirbto pagal nacionalinius standartus, tiekimo rinkai

▼M4

1. Šios dalies 2 ir 3 punktuose nustatyti reikalavimai taikomi perdirbant, naudojant ir saugant pieną, pieno pagrindo produktus ir pieno gaminius, kurie yra 3 kategorijos medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio e punkte, išskyrus centrifugos ar separatoriaus nuosėdas, ir pieną, pieno pagrindo produktus ir pieno gaminius, nurodytus to reglamento 10 straipsnio f ir h punktuose, kurie nebuvo perdirbti pagal šio skirsnio I dalį.

▼B

2. Kompetentinga institucija leidžia pieno perdirbimo įmonėms, patvirtintoms ar registruotoms pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnį, tiekti pieną, pieno pagrindo produktus ir pieno gaminius šios dalies 3 punkte nurodytais tikslais, jeigu įmonė užtikrina produktų atsekamumą.

3. Pienas, pieno pagrindo produktai ir pieno gaminiai gali būti tiekiami ir naudojami kaip pašarai:

a) atitinkamoje valstybėje narėje ir pasienio srityse, dėl kurių valstybės narės turi dėl to tarpusavio susitarimą; šalutinių gyvūninių produktų gaminių, įskaitant baltą vandenį, kurie lietėsi su žaliu pienu ir (arba) pienu, pasterizuotu pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio II skyriaus II.1 punkto a ir b papunkčiuose nustatytus terminio apdorojimo reikalavimus, atveju, jeigu šie šalutinių gyvūninių produktų gaminiai buvo apdoroti vienu iš šių būdų:

i) UHT;

ii) sterilizacija, kai pasiekiama Fc vertė lygi arba didesnė negu 3, arba kuri buvo atlikta bent 115 °C temperatūroje 15 minučių arba taikant lygiaverčius laiko ir temperatūros parametrus;

iii) pasterizacija ar sterilizacija, išskyrus nurodytą ii papunktyje, po kurios

 sauso pieno arba sauso pieno pagrindo produktai arba sauso pieno gaminiai išdžiovinami;

 rauginto pieno produktai apdorojami procesu, kai pH vertė sumažinama ir ne trumpiau kaip vieną valandą išlaikoma žemesnė kaip 6;

b) atitinkamoje valstybėje narėje

i) jei tai šalutinių gyvūninių produktų gaminiai, įskaitant baltą vandenį, kurie lietėsi su pienu, pasterizuotu pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio II skyriaus II dalies 1a punkto terminio apdorojimo reikalavimus, ir išrūgos, pagamintos iš neapdorotų termiškai pieno pagrindo produktų, kurios buvo renkamos bent 16 valandų po pieno surūgimo ir kai registruota pH turėjo būti < 6,0 prieš tiekiant išrūgas pašarams, su sąlyga, kad jie būtų siunčiami ribotam skaičiui leidžiamų gyvūnų ūkių, remiantis atitinkamos valstybės narės rengiant epizootinių ligų, ypač snukio ir nagų ligų, nepaprastųjų situacijų planus atliktu rizikos vertinimu esant geriausio ir blogiausio galimų atvejų scenarijams;

ii) jei tai žaliavos, įskaitant baltą vandenį, kurios lietėsi su žaliu pienu ir kitais produktais, kurių apdorojimo pagal a punktą ir b punkto i papunktį nebuvo galima užtikrinti, su sąlyga, kad jos būtų siunčiamos į ribotą skaičių leidžiamų gyvūnų ūkių, remiantis atitinkamos valstybės narės rengiant epizootinių ligų, ypač snukio ir nagų ligos, nepaprastųjų situacijų planus atliktu rizikos vertinimu esant geriausio ir blogiausių galimų atvejų scenarijams, ir su sąlyga, kad leidžiamuose gyvūnų ūkiuose esantys gyvūnai gali būti vežami tik

 tiesiogiai į toje pačioje valstybėje narėje esančią skerdyklą;

 į kitą toje pačioje valstybėje narėje esantį ūkį, dėl kurio kompetentinga institucija garantuoja, kad snukio ir nagų ligai imlūs gyvūnai gali palikti ūkį tik tiesiogiai į toje pačioje valstybėje narėje esančią skerdyklą arba, jei gyvūnai buvo išsiųsti į ūkį, nebuvo šeriami ii papunktyje nurodytais produktais, po to, kai praėjo 21 dienos apsaugos laikotarpis nuo gyvūnų atvežimo.

4. Kompetentinga institucija gali leisti tiekti priešpienį, kuris neatitinka I dalies B.6 punkte nurodytų sąlygų, iš vieno ūkininko kitam toje pačioje valstybėje narėje gyvūnams šerti sąlygomis, kuriomis užkertamas kelias pavojui sveikatai.

III    dalis

Specialieji centrifugos ar separatoriaus nuosėdoms taikomi reikalavimai

3 kategorijos medžiagos, kuriose yra centrifugos ar separatoriaus nuosėdų, turi būti termiškai apdorojamos bent 70 °C temperatūroje 60 minučių arba bent 80 °C temperatūroje 30 minučių, kol jos galės būti tiekiamos rinkai ūkiniams gyvūnams šerti.

▼M9

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kompetentinga institucija gali leisti taikyti alternatyvius centrifugos arba separatoriaus nuosėdų, skirtų naudoti tose valstybėse narėse, kurios leido taikyti tuos alternatyvius parametrus, terminio apdorojimo parametrus, jei ūkio subjektai gali įrodyti, kad terminis apdorojimas laikantis alternatyvių parametrų riziką sumažina bent tiek pat kiek apdorojimas, atliktas laikantis pirmoje pastraipoje nustatytų parametrų.

▼B

5    skirsnis

Specialieji želatinai ir hidrolizuotiems baltymams taikomi reikalavimai

A.   Žaliavos

Tik šalutiniai gyvūniniai produktai, kurie yra 3 kategorijos medžiagos arba produktai, kurie yra gauti iš tokių šalutinių gyvūninių produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio m, n, o ir p punktuose nurodytas medžiagas, gali būti naudojami želatinai ir hidrolizuotiems baltymams gaminti.

B.   Želatinos perdirbimo standartai

1. Išskyrus, kai želatina buvo pagaminta pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo XIV skirsnį, ji turi būti gaminama taikant procesą, kuris užtikrina, kad 3 kategorijos medžiaga būtų apdorota rūgštimi ar šarmu, po to plaunant vieną ar kelis kartus.

Vėliau turi būti atitinkamai sureguliuotas pH. Želatina turi būti ekstrahuota kaitinant vieną arba kelis kartus iš eilės ir išgryninama filtruojant bei sterilizuojant.

2. Apdorota, kaip nurodyta 1 punkte, želatina gali būti džiovinama ir, kai taikytina, pulverizuojama ir laminuojama.

3. Draudžiama naudoti konservantus, išskyrus sieros dioksidą ir vandenilio peroksidą.

C.   Kiti su želatina susiję reikalavimai

Želatina turi būti vyniojama, pakuojama, saugoma ir vežama laikantis patenkinamų higienos sąlygų.

Visų pirma:

a) turi būti patalpa ar tam skirta vieta, kur būtų laikomos vyniojimo ir pakavimo medžiagos;

b) vyniojimas ir pakavimas turi vykti tik tam skirtoje patalpoje arba vietoje.

D.   Hidrolizuotų baltymų perdirbimo standartai

Hidrolizuoti baltymai turi būti gaminami gamybos proceso, taikant reikiamas priemones siekiant kuo labiau sumažinti užteršimą, metu. Iš atrajotojų gauti hidrolizuoti baltymai turi turėti mažesnį nei 10 000 daltonų molekulinį svorį.

Be pirmoje pastraipoje nurodytų reikalavimų, hidrolizuoti baltymai, gauti visiškai arba iš dalies iš atrajotojų kailių ir odų, gaminami perdirbimo įmonėje, skirtoje tik hidrolizuotų baltymų produktams gaminti, proceso metu marinuojant, kalkinant ir intensyviai plaunant 3 kategorijos žaliavinę medžiagą, o po to taikant tokį medžiagos apdorojimą:

a) daugiau kaip tris valandas laikant medžiagą aukštesnėje kaip 80 °C temperatūroje, pH vertei esant daugiau kaip 11, po to 30 minučių termiškai apdorojant didesnėje kaip 140 °C temperatūroje, esant 3,6 barų slėgiui; arba

b) veikiama aplinka, kurios pH vertė yra nuo 1 iki 2, vėliau – daugiau kaip 11, po to 30 minučių termiškai apdorojama didesnėje kaip 140 °C temperatūroje, esant 3 barų slėgiui.

6    skirsnis

Specialieji dikalcio fosfatui taikomi reikalavimai

A.   Žaliavos

Dikalcio fosfatui gaminti gali būti naudojami tik šalutiniai gyvūniniai produktai, kurie yra 3 kategorijos medžiagos arba produktai, kurie yra gauti iš tokių šalutinių gyvūninių produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio m, n, o ir p punktuose nurodytas medžiagas.

B.   Perdirbimo standartai

1. Dikalcio fosfato gamybos procesas turi būti sudarytas iš tokių trijų etapų:

a) pirmiausia, visi kaulai, kurie yra 3 kategorijos medžiagos, susmulkinami, karštu vandeniu pašalinami riebalai; ne trumpiau kaip 2 dienas jie apdorojami atskiesta druskos rūgštimi (kurios koncentracija ne mažesnė kaip 4 %, o pH vertė mažesnė kaip 1,5 pH);

b) po to, atlikus a punkte nurodytą apdorojimą, gautas fosforinis tirpalas apdorojamas kalkėmis ir gaunamos dikalcio fosfato nuosėdos, kurių pH vertė yra nuo 4 iki 7;

c) galiausiai tos dikalcio fosfato nuosėdos 15 minučių džiovinamos oru, įvesties temperatūrai esant nuo 65 °C iki 325 °C, o išvesties – nuo 30 °C iki 65 °C.

2. Jeigu dikalcio fosfatas gaunamas iš nuriebalintų kaulų, jis (turi būti) gaunamas iš kaulų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio a punkte.

7    skirsnis

Specialieji trikalcio fosfatui taikomi reikalavimai

A.   Žaliavos

Trikalcio fosfatui gaminti gali būti naudojami tik šalutiniai gyvūniniai produktai, kurie yra 3 kategorijos medžiagos arba produktai, kurie yra gauti iš tokių šalutinių gyvūninių produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio m, n, o ir p punktuose nurodytas medžiagas.

B.   Perdirbimo standartai

Trikalcio fosfato gamybos procesu turi būti užtikrinama:

a) kad visi kaulai, kurie yra 3 kategorijos medžiagos, susmulkinami ir priešpriešinio srauto karštu vandeniu pašalinami riebalai (kaulų atplaišos turi būti mažesnės nei 14 mm);

b) nepertraukiamas apdorojimas 30 minučių verdant 145 °C temperatūros garuose esant 4 barų slėgiui;

c) kad baltymų buljonas ir hidroksiapatitas (trikalcio fosfatas) atskiriami centrifuguojant;

d) trikalcio fosfatas granuliuojamas, baigus džiovinimą skysčio pripildytoje vonelėje oru 200 °C temperatūroje.

8    skirsnis

Specialieji kolagenui taikomi reikalavimai

A.   Žaliavos

Kolagenui gaminti gali būti naudojami tik šalutiniai gyvūniniai produktai, kurie yra 3 kategorijos medžiagos arba produktai, kurie yra gauti iš tokių šalutinių gyvūninių produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio m, n, o ir p punktuose nurodytas medžiagas.

B.   Perdirbimo standartai

1. Išskyrus, kai kolagenas buvo pagamintas pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo XV skirsnio reikalavimus, jis turi būti gaminamas taikant procesą, kuris užtikrina, kad neperdirbta 3 kategorijos medžiaga būtų apdorota rūgštimi ar šarmu, po to plaunant vieną ar kelis kartus, sureguliuojant pH, filtruojant ir atliekant ekstruziją.

Apdorojus kolageną tokiu būdu, jis gali būti džiovinamas.

2. Draudžiama naudoti konservantus, išskyrus tuos, kuriuos leidžiama naudoti pagal Sąjungos teisės aktus.

C.   Kiti reikalavimai

Kolagenas turi būti įvyniotas, supakuotas, laikomas ir vežamas patenkinamomis higienos sąlygomis. Visų pirma:

a) turi būti patalpa ar tam skirta vieta, kur būtų laikomos vyniojimo ir pakavimo medžiagos;

b) vyniojimas ir pakavimas turi vykti tik tam skirtoje patalpoje arba vietoje.

9    skirsnis

Specialieji kiaušinių produktams taikomi reikalavimai

A.   Žaliavos

Kiaušinių produktams gaminti gali būti naudojami tik šalutiniai gyvūniniai produktai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio e ir f punktuose ir k punkto ii papunktyje.

B.   Perdirbimo standartai

Kiaušinių produktai turi būti:

a) perdirbami taikant bet kurį iš 1–5 perdirbimo metodų ar 7 perdirbimo metodą, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje;

b) perdirbami kitu būdu ir taikant tokius parametrus, kurie užtikrintų, kad produktas atitiktų I skyriuje nustatytus šalutinių gyvūninių produktų gaminių mikrobiologinius standartus; arba

c) apdoroti pagal kiaušiniams ir kiaušinių produktams taikomus reikalavimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio I, II ir III skyriuose nustatytus reikalavimus.

▼M4

10    skirsnis

Specialieji reikalavimai dėl ūkinių gyvūnų, išskyrus kailinius žvėrelius, šėrimo tam tikromis 3 kategorijos medžiagomis, nurodytomis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f punkte

3 kategorijos medžiagos, kurioms priskiriami maisto produktai, kuriuose yra gyvūninių produktų iš valstybių narių ir kurie nebėra skirti žmonėms dėl komercinių priežasčių, dėl gamybos sunkumų arba pakuotės defektų ar kitų trūkumų, nekeliančių pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f punkte, gali būti tiekiamos rinkai ūkiniams gyvūnams, išskyrus kailinius žvėrelius, šerti jų toliau neapdorojus, su sąlyga, kad medžiagos:

i) buvo apdorotos, kaip apibrėžta / buvo apdorotos taikant būdą, apibrėžtą Reglamento (EB) Nr. 852/2004 2 straipsnio 1 dalies m punkte, arba pagal šį reglamentą;

ii) sudarytos iš arba jose yra šių vienos arba daugiau iš šių 3 kategorijos medžiagų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio f punkte:

 pienas,

 pieno pagrindo produktai,

 pieno gaminiai,

 kiaušiniai,

 kiaušinių produktai,

 medus,

 lydyti riebalai,

 kolagenas,

 želatina;

iii) neturėjo sąlyčio su jokiomis kitomis 3 kategorijos medžiagomis; taip pat

iv) imtasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta medžiagos užteršimo.

▼B

III   SKYRIUS

REIKALAVIMAI DĖL TAM TIKRŲ ŽUVŲ PAŠARŲ IR ŽUVŲ MASALO

1. Šalutiniai žuvų ar vandens bestuburių gyvūniniai produktai ir jų gaminiai, kurie skirti ūkinėms žuvims ar kitiems akvakultūros rūšių gyvūnams šerti, turi būti:

a) tvarkomi ir perdirbami atskirai nuo šiam tikslui neskirtų medžiagų;

b) gauti iš

i) laukinių žuvų ar kitų vandens gyvūnų, išskyrus jūrų žinduolius, sugautų komerciniais tikslais, ar kitų šalutinių gyvūninių produktų iš laukinių žuvų, pagamintų gamyklose, gaminančiose žmonėms vartoti skirtus žuvų produktus; arba

ii) ūkinių žuvų su sąlyga, kad jie šeriami kitos rūšies ūkinėms žuvims;

c) perdirbami perdirbimo gamykloje taikant metodą, kuris užtikrina mikrobiologiniu požiūriu saugų produktą, įskaitant saugumą žuvų patogenų atžvilgiu.

2. Kompetentinga institucija, siekdama išvengti nepriimtino užkrečiamų žmonėms ar gyvūnams ligų plitimo pavojaus, gali nustatyti naudojimo vandens gyvūnams ir vandens bei sausumo bestuburiams sąlygas:

a) šeriant ūkines žuvis ar vandens bestuburius, kai šalutiniai gyvūniniai produktai nebuvo perdirbti pagal 1 punkto c papunktį;

b) naudojant kaip žuvų masalą, įskaitant masalą vandens bestuburiams.
XI PRIEDAS

ORGANINĖS TRĄŠOS IR DIRVOŽEMĮ GERINANČIOS MEDŽIAGOS

I   SKYRIUS

REIKALAVIMAI DĖL NEPERDIRBTO MĖŠLO, PERDIRBTO MĖŠLO IR PERDIRBTO MĖŠLO GAMINIŲ

1    skirsnis

Neperdirbtas mėšlas

1. Prekyba neperdirbtu kitų rūšių gyvūnų, išskyrus naminius paukščius arba arklinius, mėšlu tarp valstybių narių vykdoma gavus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 48 straipsnio 1 dalyje nurodytą paskirties valstybės narės sutikimą ir laikantis šių sąlygų:

a) prekiauti neperdirbtu mėšlu draudžiama, išskyrus naminių paukščių ir arklinių mėšlą bei mėšlą, kuris yra:

i) iš vietovės, kurioje netaikoma apribojimų dėl pavojingos užkrečiamosios ligos; ir

ii) skirtas žemei, priklausančiai vienam ūkiui, esančiam abiejose dviejų valstybių narių bendros sienos pusėse, jei jo naudojimą prižiūri kompetentingos institucijos.

b) tačiau paskirties valstybės narės kompetentinga institucija gali atsižvelgdama į mėšlo kilmę, jo paskirtį ir sveikatos motyvus, suteikti specialų leidimą įvežti į jos teritoriją:

i) mėšlą, skirtą

 perdirbti šalutinių gyvūninių produktų gaminių, skirtų naudoti už pašarų grandinės ribų, gamykloje, arba

 transformuoti į biodujas ar kompostuoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 ir pagal šio reglamento V priedą siekiant gaminti šio skyriaus 2 skirsnyje nurodytus produktus.

Šiais atvejais kompetentinga institucija atsižvelgia į mėšlo kilmę, leisdama įvežti jį į tokias gamyklas; arba

ii) mėšlą, skirtą berti į dirvą ūkyje, jeigu kilmės valstybė narė pranešė apie sutikimą tokiai prekybai.

c) b punkte nurodytais atvejais sveikumo patvirtinimas pagal 3 punkte nurodytą pavyzdį pridedamas prie prekybos dokumento, kuris pridedamas prie mėšlo siuntos.

2. Prekyba neperdirbtu naminių paukščių mėšlu tarp valstybių narių vykdoma gavus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 48 straipsnio 1 dalyje nurodytą paskirties valstybės narės sutikimą ir šių sąlygų:

a) mėšlas turi būti iš vietovės, kuriai netaikoma apribojimų dėl Niukaslio ligos ar paukščių gripo;

b) nuo Niukaslio ligos vakcinuotų paukščių pulkų neperdirbtas mėšlas negali būti vežamas į regioną, kuriame pagal Direktyvos 2009/158/EEB 15 straipsnio 2 dalį yra leidžiama nevakcinuoti nuo Niukaslio ligos; ir

c) sveikumo patvirtinimas pagal 3 punkte nurodytą pavyzdį pridedamas prie prekybos dokumento, kuris pridedamas prie mėšlo siuntos.

3. Pavyzdinis sveikumo patvirtinimas pridedamas prie prekybos dokumento.

image

image

4. Neperdirbtu arklinių mėšlu gali būti prekiaujama tarp valstybių narių, jeigu paskirties valstybė narė davė savo sutikimą prekybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 48 straipsnio 1 dalyje, ir jeigu jis nėra iš ūkio, kuriam taikomi gyvūnų sveikatos apribojimai dėl įnosių, vezikulinio stomatito, stabligės ar pasiutligės pagal Direktyvos 2009/156/EB 4 straipsnio 5 dalį.

5. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 48 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktį paskirties valstybės narės kompetentinga institucija gali reikalauti ūkio subjektų, siunčiančių neperdirbtą mėšlą iš kitos valstybės narės:

a) perduoti su numatomu siuntimu susijusią tolesnę informaciją, pavyzdžiui, tikslias geografines vietos, kurioje mėšlas turi būti iškrautas, nuorodas; ir

b) sandėliuoti mėšlą prieš beriant jį į dirvą.

6. Kompetentinga institucija gali leisti išsiųsti mėšlą, pervežamą iš vieno punkto į kitą tame pačiame ūkyje, laikantis galimo pavojaus sveikatai kontrolės sąlygų, pavyzdžiui, atitinkamų ūkio subjektų įsipareigojimų saugoti atitinkamus įrašus.

2    skirsnis

Šikšnosparnių guanas, perdirbtas mėšlas ir perdirbto mėšlo gaminiai

▼M1

Perdirbtas mėšlas, perdirbto mėšlo gaminiai ir šikšnosparnių guanas tiekiami rinkai laikantis šių sąlygų. Be to, šikšnosparnių guano atveju reikalingas paskirties valstybės narės pritarimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 48 straipsnio 1 dalyje.

▼B

a) jie turi būti gauti iš šalutinių gyvūninių produktų gaminių, skirtų naudoti už pašarų grandinės ribų, gamyklos, iš biodujų ar kompostavimo įmonės ar organinių trąšų arba dirvožemį gerinančių medžiagų gamybos įmonių;

b) jie turi būti apdoroti karščiu ne trumpiau kaip 60 minučių bent 70 °C temperatūroje ir jie turi būti apdoroti siekiant sumažinti sporas sudarančių bakterijų skaičių ir toksinų susidarymą, jeigu jie nustatyti kaip reikšmingas pavojus;

c) tačiau kompetentinga institucija gali leisti naudoti kitus nei nurodyti b punkte standartizuotus proceso parametrus, jeigu pareiškėjas įrodo, kad tokie parametrai užtikrina biologinio pavojaus mažinimą.

Tokie įrodymai apima tinkamumo patvirtinimą, kuris turi būti atliktas laikantis šių nuostatų:

i) galimų pavojų nustatymas ir analizė, įskaitant žaliavos poveikį, grindžiamą visų perdirbimo sąlygų aprašu, ir rizikos vertinimas, kuriame įvertinama, kaip konkrečios perdirbimo sąlygos pasiekiamos praktikoje įprastomis ir netipinėmis sąlygomis;

ii) Numatomo proceso tinkamumo patvirtinimas

ii-1) matuojant endogeninio indikatoriaus organizmo gyvybingumo (gebėjimo užkrėsti) mažinimą, kai indikatorius yra

 nuolat pastebimas dideliais kiekiais žaliavoje;

 ne mažiau atsparus karščiui apdorojimo proceso sukelto letališkumo požiūriu, bet ir nedaug atsparesnis už patogenus, kuriuos stebėti jis naudojamas;

 palyginti lengvai apskaičiuojamas ir lengvai nustatomas bei patvirtinamas; arba

ii-2) matuojant gerai žinomo bandomojo organizmo ar viruso, sąlyčio metu esančio tinkamame bandomame kūne, patekusio į pradinę medžiagą, gyvybingumo (gebėjimo užkrėsti) mažinimą.

iii) c punkte nurodytas tinkamumo tvirtinimas turi būti pagrįstas tuo, kad taikant procesą pasiekiamas toks bendras pavojaus sumažinimas:

 taikant terminį ir cheminį apdorojimą Enterococcus faecalis kiekis sumažėja bent 5 log10, o karščiui atsparių virusų, pavyzdžiui, parvovirusų, kai jie nustatyti kaip reikšmingas pavojus, gebėjimo užkrėsti titras sumažėja bent 3 log 10;

 taikant cheminį apdorojimą atsparių parazitų, pavyzdžiui, askaridžių kiaušinių, gyvybingose stadijose kiekis sumažinamas bent 99,9 % (3 log10);

iv) užbaigtos kontrolės programos sukūrimas, įskaitant proceso stebėsenos procedūras;

v) kontrolės programoje numatytos veikiančios įmonės nuolatinės atitinkamų proceso parametrų stebėsenos ir priežiūros užtikrinimo priemonės.

Išsami informacija apie atitinkamus proceso parametrus, naudojamus įmonėje, kaip ir kitus svarbiausius kontrolinius rodiklius, turi būti registruojama ir saugoma, kad savininkas, operatorius ar jų atstovas ir kompetentinga institucija galėtų stebėti įmonės veikimą. Informacija, susijusi su pagal šį punktą leidžiamu procesu, turi būti pateikta Komisijai jos prašymu.

d) reprezentatyvūs mėšlo mėginiai, paimti perdirbimo gamykloje metu arba iš karto po to, siekiant stebėti procesą, turi atitikti šiuos standartus:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 1 grame;

arba

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 1 grame;

ir

mėšlo mėginiai, paimti sandėliuojant ar po sandėliavimo gamybos ar biologinių dujų arba kompostavimo įmonėje, turi atitikti tokius standartus:

Salmonella: nėra 25 gramuose: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0;

čia:

n

=

tiriamų mėginių skaičius,

m

=

ribinis bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas patenkinamu, jei bakterijų skaičius visuose mėginiuose neviršija m,

M

=

didžiausias bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas nepatenkinamu, jei bakterijų skaičius viename ar daugiau mėginių siekia M ar daugiau; ir

c

=

mėginių, kuriuose bakterijų skaičius gali būti nuo m iki M, skaičius, tačiau jei bakterijų skaičius kituose mėginiuose yra lygus m arba mažesnis, mėginys vis tiek laikomas priimtinu.

Perdirbtas mėšlas ar perdirbto mėšlo gaminiai, neatitinkantys šio punkto standartų, laikomi neperdirbtu mėšlu;

e) jie turi būti saugomi taip, kad perdirbus būtų iki minimumo sumažinta galimybė juos užteršti arba vėl užkrėsti ar sudrėkinti. Todėl jie turi būti saugomi:

i) gerai uždarytose ir izoliuotose siloso duobėse arba tinkamai sukonstruotuose sandėliuose; arba

ii) sandariuose pakuose (plastmasiniuose maišuose arba „didžiuliuose krepšiuose“).

II   SKYRIUS

REIKALAVIMAI DĖL TAM TIKRŲ ORGANINIŲ TRĄŠŲ IR DIRVOŽEMĮ GERINANČIŲ MEDŽIAGŲ

1    skirsnis

Gamybos sąlygos

1. Organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos, išskyrus mėšlą, virškinimo trakto turinį, kompostą, pieną, pieno pagrindo produktus, pieno gaminius, priešpienį, priešpienio produktus ir šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių transformacijos į biodujas irimo atliekas, gaminami:

a) taikant 1 perdirbimo metodą (sterilizacija slėgiu), kai 2 kategorijos medžiaga naudojama kaip pradinė medžiaga;

▼M4

b) naudojant perdirbtus gyvūninius baltymus, įskaitant pagamintus pagal X priedo II skyriaus 1 skirsnio B.1 punkto b papunkčio ii įtrauką perdirbtus gyvūninius baltymus, kurie buvo pagaminti iš 3 kategorijos medžiagų pagal X priedo II skyriaus 1 skirsnį, arba medžiagas, kurios buvo kitaip apdorotos, jeigu šios medžiagos gali būti naudojamos kaip organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos pagal šį reglamentą; arba

▼B

c) taikant vieną iš 1–7 perdirbimo metodų, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje, jeigu 3 kategorijos medžiaga naudojama kaip pradinė medžiaga, kuri nėra naudojama perdirbtiems gyvūniniams baltymams gaminti.

2. Organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos, kurios sudarytos ar kurios buvo pagamintos iš mėsos ir kaulų miltų, gautų iš 2 kategorijos medžiagų ar perdirbtų gyvūninių baltymų, maišomos registruotoje įmonėje ar gamykloje su pakankama minimalia komponento, leidžiamo naudoti valstybės narės, kurioje produktas bus beriamas į dirvą, kompetentingos institucijos, dalimi, siekiant išvengti tolesnio mišinio naudojimo šėrimo tikslais.

3. Kompetentinga institucija leidžia 2 punkte nurodytą komponentą naudoti pagal šiuos reikalavimus:

a) komponentas sudarytas iš kalkių, mėšlo, šlapimo, komposto ar šalutinių gyvūninių produktų transformacijos į biodujas ar kitas medžiagas, pavyzdžiui, mineralines trąšas, irimo atliekų, kurios nėra naudojamos gyvūnams šerti ir kurį naudojant išvengiama mišinio naudojimo šėrimo tikslais pagal gerąją žemės ūkio patirtį;

b) komponentas nustatomas remiantis klimatinių ir dirvožemio sąlygų vertinimu naudojant mišinį kaip trąšas, remiantis nurodymais, kad dėl komponento gyvūnai mišinį negali praryti ar galima kitaip veiksmingai išvengti klaidingo mišinio naudojimo gyvūnams šerti, ir remiantis Sąjungos teisės aktų arba, jei taikoma, nacionalinių teisės aktų reikalavimais siekiant apsaugoti aplinką, ypač dirvą ir požeminį vandenį.

Kompetentinga institucija sudaro leidžiamų komponentų sąrašą, kuriuo gali naudotis pateikusi prašymą Komisija ir kitos valstybės narės.

4. Tačiau 2 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi:

a) organinėms trąšoms ir dirvožemį gerinančioms medžiagoms pardavimui skirtose ne didesnėse kaip 50 kg svorio pakuotėse galutiniam vartotojui, arba

b) organinėms trąšoms ir dirvožemį gerinančioms medžiagoms dideliuose krepšiuose, ne didesniuose nei 1 000 kg svorio, pakuotėse, ant kurių nurodyta, kad organinės trąšos nėra skirtos berti į dirvą, prie kurios gali prieiti ūkiniai gyvūnai, su sąlyga, kad valstybės narės, kurioje organinės trąšos ar dirvožemį gerinanti medžiaga numatoma berti į dirvą, kompetentinga institucija leido naudoti tokius didelius krepšius remdamasi galimo medžiagų patekimo į gyvūnus laikančius ūkius ar į dirvą, į kurią gali patekti ūkiniai gyvūnai, tikimybe.

5. Organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų gamintojai turi užtikrinti, kad būtų atliktas patogenų nukenksminimas prieš juos pateikiant rinkai, laikantis:

 X priedo I skyriaus, jei tai perdirbti gyvūniniai baltymai ar jų gaminiai, gauti iš 2 ar 3 kategorijos medžiagų;

 V priedo III skyriaus 3 skirsnio, jei tai kompostas ir šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių transformacijos į biodujas irimo atliekos.

2    skirsnis

Saugojimas ir vežimas

Po perdirbimo ar transformacijos organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos turi būti tinkamai saugomos ir vežamos:

a) nesupakuotos atitinkamomis sąlygomis, leidžiančiomis išvengti užteršimo;

b) supakuotos dideliuose krepšiuose, jei tai organinės trąšos ar dirvožemį gerinančios medžiagos, skirtos parduoti galutiniams naudotojams; arba

c) jei saugomos ūkyje – turi būti pakankamai vietos, į kurią negalėtų patekti ūkiniai gyvūnai.

▼M9

3    skirsnis

Įmonių arba gamyklų patvirtinimo reikalavimai

Siekiant, kad įmonės arba gamyklos būtų patvirtintos pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies f punktą, ūkio subjektai užtikrina, kad įmonės arba gamyklos, kurios verčiasi 1 skirsnio 1 dalyje nurodyta veikla, atitiktų šio reglamento 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir

a) turėtų pakankamai tinkamų patalpų laikyti gaunamas sudedamąsias dalis, kad būtų galima užkirsti kelią kryžminei taršai ir išvengti taršos laikant;

b) būtų sunaikinti nepanaudoti šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 13 ir 14 straipsnius.

▼B
XII PRIEDAS

TARPINIAI PRODUKTAI

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 34 straipsnio 2 dalį importuojant į Sąjungą ir gabenant per ją tranzitu tarpinius produktus taikomos šios sąlygos:

1. Leidžiama importuoti ir gabenti tranzitu tarpinius produktus, jeigu:

a) jie gauti iš šių medžiagų:

i) 3 kategorijos medžiagų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio c, n, o ir p punktuose nurodytas medžiagas;

ii) produktų, gautų iš gyvūnų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio i, l ir m punktuose; arba

iii) i ir ii papunkčiuose nurodytų medžiagų mišinių;

b) jei tarpiniai produktai skirti medicinos prietaisams, in vitro diagnostikos medicinos prietaisams ar laboratoriniams reagentams gaminti, jie gauti iš:

i) a punkte nurodytus kriterijus atitinkančių medžiagų, išskyrus tuos atvejus, kai jos gali būti gautos iš gyvūnų, kurie buvo neteisėtai gydomi, kaip apibrėžta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies d punkte arba Direktyvos 96/23/EB 2 dalies b punkte;

ii) 2 kategorijos medžiagų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 straipsnio f ir h punktuose; arba

iii) i ir ii papunkčiuose nurodytų medžiagų mišinių;

c) jei tai tarpiniai produktai skirti aktyviai implantuojamiems medicinos prietaisams, vaistams ir veterinariniams vaistams gaminti, jie yra gauti iš b punkte nurodytų medžiagų, kai kompetentinga institucija laiko tokių medžiagų naudojimą pagrįstu siekiant apsaugoti visuomenės ar gyvūnų sveikatą;

d) jie atvežti iš trečiosios šalies, nurodytos Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) nare OIE biuletenyje;

e) jie yra iš įmonės ar gamyklos, kurią pagal šio reglamento I priede nustatytas sąlygas užregistravo ar patvirtino šio straipsnio d punkte nurodytos trečiosios šalies kompetentinga institucija 2 punkte nurodytomis sąlygomis;

f) prie kiekvienos siuntos pridedama importuotojo deklaracija, užpildyta pagal XV priedo 20 skyriuje nustatytą pavyzdį, kuri turi būti surašyta bent viena iš oficialių valstybės narės, kurios pasienio kontrolės poste turi būti atliktas patikrinimas, ir paskirties valstybės narės kalbų; šios valstybės narės gali leisti vartoti kitas kalbas ir prašyti oficialių deklaracijų vertimų į tas kitas kalbas;

g) jei tai b punkte nurodytos medžiagos, importuotojas parodo kompetentingai institucijai, kad medžiagos:

i) nekelia jokio žmonėms ar gyvūnams užkrečiamos ligos pavojaus; arba

ii) vežamos sąlygomis, kuriomis išvengiama žmonėms ar gyvūnams užkrečiamų ligų perdavimo.

2. Įmonė ar gamykla gali būti registruota ar patvirtinta trečiosios šalies kompetentingos institucijos, kaip nurodyta 1 punkto e papunktyje, jeigu:

a) įmonės operatorius ar savininkas arba jo atstovas:

i) įrodo, kad gamykla turi tinkamas patalpas 1 punkto atitinkamai a, b ar c papunkčiuose nurodytoms medžiagoms transformuoti, kad būtų galima užtikrinti būtinų projektavimo, transformacijos ir gamybos etapų užbaigimą;

ii) remdamasis naudojamais procesais, nustato ir įdiegia svarbiausių kontrolės rodiklių stebėsenos ir patikros metodus;

iii) ne trumpiau kaip dvejus metus saugo pagal ii papunktį gautą informaciją, kad galėtų ją pateikti kompetentingai institucijai;

iv) jei rimtas pavojus gyvūnų ar visuomenės sveikatai nustatomas pagal turimus duomenis, informuoja kompetentingą instituciją;

b) trečiosios šalies kompetentinga institucija reguliariai atlieka įmonės ar gamyklos patikrinimus ir prižiūri gamyklą laikydamasi šių sąlygų:

i) inspektavimų ir priežiūros dažnumas priklauso nuo įmonės dydžio, gaminamų produktų tipo, rizikos įvertinimo ir garantijų, suteiktų pagal patikrinimus, nustatytus pagal pavojų analizės ir svarbiausių kontrolinių rodiklių sistemos (HACCP) principus;

ii) jei per patikrinimą kompetentinga institucija nustato, kad nesilaikoma šio reglamento nuostatų, ji imasi reikiamų veiksmų;

iii) kompetentinga institucija sudaro įmonių ar gamyklų, patvirtintų ar registruotų pagal šį priedą, sąrašą ir suteikia kiekvienai gamyklai oficialų numerį, pagali kurį įmonė ar gamykla identifikuojama atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį; sąrašas ir vėlesni pakeitimai pateikiami valstybei narei, kurios pasienio kontrolės punkte atliekamas patikrinimas, ir paskirties valstybei narei.

3. Į Sąjungą importuojami tarpiniai produktai patikrinami pirmos įvežimo vietos pasienio kontrolės poste pagal Direktyvos 97/78/EB 4 straipsnį ir iš įvežimo į Sąjungą vietos pasienio kontrolės posto gabenami tiesiai į:

▼M9

a) Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 33 straipsnyje nurodytą registruotą įmonę ar gamyklą laboratoriniams reagentams, veterinarinės paskirties medicinos prietaisams ir diagnostikos in vitro medicinos prietaisams ar šalutinių gyvūninių produktų gaminiams gaminti, kurioje tarpiniai produktai turi būti toliau maišomi, naudojami dengti, grupuojami ar pakuojami prieš pateikiant juos rinkai ar naudojant arba panaudojant pagal šalutinio gyvūninio produkto gaminiui taikomus Sąjungos teisės aktus;

▼B

b) įmonę ar gamyklą, kuri buvo patvirtinta šalutiniams gyvūniniams produktams sandėliuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies i punktą, iš kurios jie turi būti išsiųsti į šio punkto a papunktyje nurodytą įmonę ar gamyklą naudoti pagal a papunktyje nurodytas paskirtis.

4. Per Sąjungą tranzitu vežami tarpiniai produktai gabenami pagal Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnį.

5. Oficialiai paskirtas atitinkamo pasienio kontrolės posto veterinarijos gydytojas informuoja už paskirties vietos įmonę ar gamyklą atsakingą instituciją apie siuntą per TRACES sistemą.

6. Paskirties įmonės ar gamyklos operatorius ar savininkas arba jo atstovas saugo įrašus pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 22 straipsnio 1 dalį ir, kompetentingai institucijai paprašius, jai pateikia informaciją apie tarpinių produktų pirkimą, pardavimą, panaudojimą, atsargas ir jų perteklinio kiekio sunaikinimą, reikalingą patikrinti, ar laikomasi šio reglamento nuostatų.

7. Kompetentinga institucija remdamasi Direktyva 97/78/EB užtikrina, kad tarpinių produktų siuntos iš ES valstybės narės, kurios pasienio kontrolės poste atliekamas patikrinimas, būtų siunčiamos į paskirties įmonę, kaip nurodyta 3 punkte, arba, jei siuntos vežamos tranzitu, į išvežimo vietos pasienio kontrolės postą.

8. Siekdama patikrinti, ar laikomasi šio reglamento nuostatų, kompetentinga institucija reguliariai tikrina dokumentus, pagal kuriuos nustato, ar importuotų tarpinių produktų kiekiai sutampa su sandėliuojamų, panaudotų, išsiųstų arba sunaikintų produktų kiekiais.

9. Tikrindamos tranzitu vežamų tarpinių produktų siuntas, atitinkamai už įvežimo vietos ir išvežimo vietos pasienio kontrolės postus atsakingos kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, jei to reikia, kad užtikrintų veiksmingus patikrinimus ir šių siuntų atsekamumą.
XIII PRIEDAS

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ĖDALAS IR TAM TIKRI KITI ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ GAMINIAI

I   SKYRIUS

Bendrieji reikalavimai

Gyvūnų augintinių ėdalo gamyklos ir įmonės ar gamyklos, gaminančios šiame priede nurodytus šalutinių gyvūninių produktų gaminius, turi turėti patalpas:

a) žaliavoms saugoti ir apdoroti sąlygomis, kuriomis išvengiama pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai;

b) nepanaudotiems šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams, liekantiems po gamybos, naikinti, nebent nepanaudota medžiaga būtų siunčiama perdirbti ar naikinti kitoje įmonėje ar gamykloje pagal šį reglamentą.

II   SKYRIUS

Specialieji gyvūnų augintinių ėdalui, įskaitant šunų kramtalus, taikomi reikalavimai

1.   Žalias gyvūnų augintinių ėdalas

Ūkio subjektai gali gaminti žalią gyvūnų augintinių ėdalą tik iš 3 kategorijos medžiagų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio a punkte ir b punkto i ir ii papunkčiuose.

Žalias gyvūnų augintinių ėdalas turi būti supakuotas į naują visiškai sandarią pakuotę.

Turi būti imtasi veiksmingų priemonių, kad viso perdirbimo proceso metu ir iki pat pardavimo produktas negalėtų būti užterštas.

2.   Perdirbto gyvūnų augintinių ėdalų ir šunų kramtalų žaliava

Ūkio subjektai gali gaminti perdirbtą gyvūnų augintinių ėdalą ir šunų kramtalus tik iš:

a) 3 kategorijos medžiagų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio n, o ir p punktuose nurodytas medžiagas; ir

b) jei tai importuotas ar iš importuotų medžiagų pagamintas gyvūnų augintinių ėdalas – iš 1 kategorijos medžiagų, kuriose yra šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš gyvūnų, kurie buvo neteisėtai gydomi, kaip apibrėžta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies d punkte arba Direktyvos 96/23/EB 2 dalies b punkte.

3.   Perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas

a) konservuotas gyvūnų augintinių ėdalas turi būti termiškai apdorotas taip, kad Fc vertė būtų ne mažesnė kaip 3.

b) perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas (išskyrus konservuotą) turi būti:

i) termiškai apdorotas ne žemesnėje kaip 90 °C temperatūroje kaip visas gatavas produktas,

ii) termiškai apdorotas taip, kad ne žemesnėje kaip 90 °C temperatūroje būtų apdorotos visos gyvūninės kilmės sudėtinės dalys, arba

iii) pagamintas naudojant tik gyvūninės (kilmės) pašarines žaliavas:

 šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius iš mėsos ar mėsos produktų, kurie turi visi būti termiškai apdoroti bent 90 °C temperatūroje;

 šalutinių gyvūninių produktų gaminius, kurie buvo pagaminti laikantis šio reglamento reikalavimų; pieną ir pieno pagrindo produktus, želatiną, hidrolizuotus baltymus, kiaušinių produktus, kolageną, kraujo produktus, nurodytus X priedo II skyriaus 2 skirsnyje, perdirbtus gyvūninės kilmės baltymus, įskaitant žuvų miltus, lydytus riebalus, žuvų taukus, dikalcio fosfatą, trikalcio fosfatą arba kvapiuosius priedus;

iv) jeigu leidžia kompetentinga institucija, apdorotas džiovinant ar fermentuojant, kuris užtikrina, kad gyvūnų augintinių ėdalas nekelia nepriimtino pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai;

v) šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio l ir m punktuose, ir iš vandens gyvūnų, vandens ir sausumos bestuburių gautų šalutinių gyvūninių produktų atveju, jei leido kompetentinga institucija, apdorotas taip, kad būtų užtikrinta, jog gyvūnų augintinių ėdalas nekeltų nepriimtino pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai.

Po gamybos turi būti imamasi visų atsargumo priemonių užtikrinti, kad toks perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas nebūtų užterštas.

Perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas turi būti supakuotas į naują pakuotę.

4.

Šunų kramtalai perdirbant turi būti pakankamai termiškai apdorojami, kad būtų sunaikinti patogeniniai organizmai (įskaitant salmoneles).

Atlikus apdorojimą turi būti imtasi visų atsargumo priemonių, kad tokie šunų kramtalai nebūtų užteršti.

Šunų kramtalai turi būti supakuoti į naują pakuotę.

5.

Iš šunų kramtalų ir perdirbto gyvūnų augintinių ėdalo, išskyrus konservuotą gyvūnų augintinių ėdalą ir tokį perdirbtą gyvūnų augintinių ėdalą, apdorotą pagal 3 punkto b papunkčio v įtrauką, gamybos ir (arba) saugojimo metu turi būti paimti atsitiktine tvarka atrinkti mėginiai, kad būtų patikrinta atitiktis šiems standartams:

Salmonella: nebuvimas 25 g kiekio: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 1 grame;

čia:

n

=

tiriamų mėginių skaičius,

m

=

ribinis bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas patenkinamu, jei bakterijų skaičius visuose mėginiuose neviršija m;

M

=

didžiausias bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas nepatenkinamu, jei bakterijų skaičius viename ar daugiau mėginių siekia M ar daugiau; ir

c

=

mėginių, kuriuose bakterijų skaičius gali būti nuo m iki M, skaičius, tačiau jei bakterijų skaičius kituose mėginiuose yra lygus m arba mažesnis, mėginys vis tiek laikomas priimtinu.

6.

Gaminant ir (arba) saugant (iki išvežimo) turi būti imami atsitiktiniai žalio gyvūnų augintinių ėdalo mėginiai ir tikrinama, ar jie atitinka tokius standartus:

Salmonella: nebuvimas 25 g kiekio: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 1 grame;

čia:

n

=

tiriamų mėginių skaičius,

m

=

ribinis bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas patenkinamu, jei bakterijų skaičius visuose mėginiuose neviršija m;

M

=

didžiausias bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas nepatenkinamu, jei bakterijų skaičius viename ar daugiau mėginių siekia M ar daugiau; ir

c

=

mėginių, kuriuose bakterijų skaičius gali būti nuo m iki M, skaičius, tačiau jei bakterijų skaičius kituose mėginiuose yra lygus m arba mažesnis, mėginys vis tiek laikomas priimtinu.

7.

Perdirbto gyvūnų augintinių ėdalo ir šunų kramtalų grandinės galutinis taškas

Šie produktai gali būti tiekiami rinkai be apribojimų pagal šį reglamentą:

a) perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas

i) kuris pagamintas ir supakuotas Sąjungoje pagal 3 punktą ir ištirtas pagal 5 punktą; arba

ii) kurio veterinarinis patikrinimas atliktas pasienio kontrolės poste pagal Direktyvą 97/78/EB.

b) šunų kramtalai

i) kurie pagaminti ir supakuoti Sąjungoje pagal 4 punktą ir ištirti pagal 5 punktą; arba

ii) kurio veterinarinis patikrinimas atliktas pasienio kontrolės poste pagal Direktyvą 97/78/EB.

III   SKYRIUS

Specialieji kvapiesiems priedams, naudojamiems gyvūnų augintinių ėdalui gaminti, taikomi reikalavimai

1. Ūkio subjektai gali naudoti tik šalutinius gyvūninius produktus, kurie gali būti naudojami kaip žaliava perdirbtam gyvūnų augintinių ėdalui ir šunų kramtalams pagal II skyriaus 2 punktą skystiems ar bevandeniams šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, naudojamiems gyvūnų augintinių ėdalo skonio savybėms gerinti, gaminti.

2. Kvapieji priedai turi būti apdoroti tokiu metodu ir taikant tokius parametrus, kurie užtikrintų, kad produktas atitiktų šio priedo II skyriaus 5 punkte nustatytus mikrobiologinius standartus. Po apdorojimo turi būti imamasi visų atsargumo priemonių užtikrinti, kad produktas nebūtų užterštas.

3. Galutinis produktas turi būti:

a) pakuojamas į naują arba sterilią pakuotę; arba

b) vežamas nesupakuotas talpyklose ar kitose transporto priemonėse, kurios prieš naudojant buvo rūpestingai išvalytos ir dezinfekuotos.

IV   SKYRIUS

Specialieji reikalavimai dėl arklinių šeimos gyvūnų kraujo ir kraujo produktų

Arklinių kraujas ir kraujo produktai, skirti ne pašarams, pateikiami rinkai laikantis toliau nurodytų sąlygų.

1. Kraujas gali būti tiekiamas rinkai tokiais tikslais, jeigu jis buvo surinktas:

a) iš arklinių, kurie

i) apžiūros metu kraujo surinkimo dieną neturi jokių Direktyvos 2009/156/EB I priede išvardytų ligų, apie kurias privaloma pranešti, ir arklių gripo, arklių piroplazmozės, arklių rinopneumonijos ir virusinio arklių arterito, išvardytų Pasaulio gyvūnų sveikatos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso (2010 m. laida) 1.2.3 straipsnio 4 punkte, klinikinių požymių;

ii) kraujo surinkimo dieną ir ne trumpiau kaip 30 dienų iki jos buvo laikomi ūkiuose, kuriems paskirta veterinarinė priežiūra ir kuriems nebuvo taikomas draudimas remiantis Direktyvos 2009/156/EB 4 straipsnio 5 dalimi arba apribojimai remiantis minėtos direktyvos 5 straipsniu;

iii) Direktyvos 2009/156/EEB 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais laikotarpiais neturėjo kontakto su arkliniais iš ūkių, kuriems remiantis minėtu straipsniu buvo taikomas draudimas dėl su gyvūnų sveikata susijusių priežasčių, ir mažiausiai 40 dienų prieš surenkant kraują ir kraujo surinkimo dieną neturėjo kontakto su arkliniais iš valstybių narių ar trečiųjų šalių, nelaikomų šalimis, kuriose nenustatyta afrikinės arklių ligos atvejų, remiantis tos direktyvos 5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a ir b punktais;

b) prižiūrint veterinarijos gydytojams:

i) skerdyklose, registruotose ar patvirtintose pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, arba

ii) kompetentingos institucijos patvirtintose ir prižiūrimose įmonėse, kurioms suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris ir kurios surenka arklinių kraują, skirtą ne pašarams skirtiems kraujo produktams gaminti.

2. Kraujo produktus galima tokiais tikslais pateikti rinkai su sąlyga, kad:

a) gaminant, tvarkant ir pakuojant kraujo produktus buvo imtasi visų atsargumo priemonių, kad jie nebūtų užteršti patogenais;

b) kraujo produktai pagaminti iš kraujo, kuris:

i) atitinka 1 punkto a papunktyje nustatytas sąlygas, arba

ii) buvo apdorotas bent vienu iš toliau nurodytų būdų, o po to atliktas veiksmingumo tikrinimas, kad būtų inaktyvuoti patogenai, galintys sukelti afrikinę arklių ligą, visų tipų arklių encefalomielitą, įskaitant Venesuelos arklių encefalomielitą, arklių infekcinę mažakraujystę, vezikulinį stomatitą ir įnoses (Burkholderia mallei):

 termiškai apdorotas 65 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 3 valandas;

 švitinti 25 kGy stiprumo gama spinduliais,

 pH pakeistas iki pH 5 dviejų valandų laikotarpiu,

 visa masė termiškai apdorota ne žemesnėje kaip 80 °C temperatūroje.

3. Arklinių kraujas ir kraujo produktai turi būti supakuoti sandariose nelaidžiose talpyklose, kurios, jei tai arklinių kraujas, paženklintos skerdyklos ar surinkimo patalpų, nurodytų 1 punkto b papunktyje, patvirtinimo numeriu.

V   SKYRIUS

Specialieji kanopinių kailiams ir odoms ir jų gaminiams taikomi reikalavimai

A.   Įmonės ir gamyklos

Kompetentinga institucija gali leisti gamykloms, tvarkančioms kailius ir odas, įskaitant kalkintus kailius, tiekti šių kailių ir odų nuokarpas ir atplaišas želatinai, skirtai gyvūnams šerti, organinėms trąšoms ar dirvožemį gerinančioms medžiagoms, gaminti su sąlyga, kad:

a) gamykla turi sandėliavimo patalpas tvirtomis grindimis ir glotniomis lengvai nuvalomomis ir dezinfekuojamomis sienomis ir, jeigu reikia, tinkamus šaldymo įrenginius;

b) sandėliavimo patalpos nuolat valomos ir sutvarkomos pagal nustatytus reikalavimus, kad neužterštų žaliavų;

c) jeigu šio skyriaus reikalavimų neatitinkanti žaliava sandėliuojama ir (arba) perdirbama tose patalpose, ji per visą priėmimo, laikymo, perdirbimo ir išsiuntimo laikotarpį turi būti atskirta nuo gautos šio skyriaus reikalavimus atitinkančios žaliavos;

d) jeigu nuokarpos ir atplaišos gauti iš kalkintų kailių, šie likučiai apdorojami taip, kad būtų galima išvengti pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai prieš naudojant gaminti:

i) gyvūnams skirtą želatiną; arba

ii) organines trąšas ar dirvožemį gerinančias medžiagas.

B.   Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tiekimas rinkai

1. Neapdoroti kailiai ir odos gali būti tiekiami rinkai laikantis šviežiai mėsai pagal Direktyvą 2002/99/EB taikomų sveikatos reikalavimų.

2. Apdorotus kailius ir odas galima pateikti rinkai su sąlyga, kad:

a) jie neturėjo sąlyčio su jokiu kitu gyvūniniu produktu ar gyvais gyvūnais, galinčiais užkrėsti pavojinga užkrečiamąja liga;

b) VIII priedo III skyriuje nustatytame prekybos dokumente įrašytas teiginys, nurodantis, kad imtasi visų atsargumo priemonių siekiant išvengti užteršimo patogenais.

C.   Galutinis kailių ir odų grandinės taškas

1. Kanopinių kailiai ir odos, kurie ūkio subjekto sprendimu skirti kitiems tikslams nei vartoti žmonėms ir kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus dėl žaliavų želatinai ar kolagenui, skirtiems maistui, gaminti, gali būti tiekiami rinkai be apribojimų pagal šį reglamentą.

2. Šie apdoroti kailiai ir odos gali būti tiekiami rinkai be apribojimų pagal šį reglamentą:

a) kailiai ir odos, galutinai apdoroti rauginimo procesu,

b)  Wet blue tipo odos,

c) „raugintos odos“,

d) kalkinti kailiai (ne mažiau kaip aštuonias valandas apdoroti kalkėmis ir sūrymu esant 12-13 pH).

3. Nukrypstant nuo šio skyriaus 2 punkto, kompetentinga institucija gali reikalauti, kad prie 2 punkto c ir d papunkčiuose nurodytų apdorotų kailių ir odų siuntų būtų pridedamas prekybos dokumentas pagal VIII priedo III skyriaus 6 punkte nustatytą pavyzdį, kai jie tiekiami įmonėms ar gamykloms, gaminančioms gyvūnų augintinių ėdalą, organines trąšas ar dirvožemį gerinančias medžiagas ar transformuojančioms šias medžiagas į biodujas.

VI   SKYRIUS

Specialieji medžiojamųjų gyvūnų trofėjams ir kitiems gyvūnų preparatams taikomi reikalavimai

A.

Šio skyriaus nuostatos taikomos nepažeidžiant laukinės faunos apsaugos priemonių, priimtų pagal Reglamentą (EB) Nr. 338/97.

B.

Saugus gavimas

Medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ir kiti gyvūnų preparatai, kuriems gaminti skirti šalutiniai gyvūniniai produktai buvo apdoroti arba pateikti tokios būklės, kuri nekelia jokio pavojaus sveikatai, gali būti tiekiami rinkai su sąlyga, kad jie gauti iš:

a) kitų rūšių nei kanopiniai, paukščiai ir vabzdžių ar voragyvių klasės gyvūnų; ir

b) gyvūnų iš teritorijos, kurioje negalioja draudimai dėl pasireiškusios pavojingos užkrečiamosios ligos, kuria būtų galėję sirgti tų rūšių gyvūnai.

C.

Saugus apdorojimas

1. Medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ir kiti gyvūnų preparatai, kuriems gaminti skirti šalutiniai gyvūniniai produktai buvo apdoroti arba pateikti tokios būklės, kuri nekelia jokio pavojaus sveikatai, gali būti tiekiami rinkai su sąlyga, kad:

a) gauti iš kanopinių ar paukščių, iš kurių pabaigtos kanopinių ir paukščių iškamšos, padarytos taip, kad išsilaikytų aplinkos temperatūroje;

b) yra kanopinių ar paukščių ar šių gyvūnų dalių iškamšos;

▼M4

c) iš jų buvo daromi anatominiai preparatai, pavyzdžiui, jie buvo balzamuojami;

d) jie yra biologinės vabzdžių ar voragyvių klasės gyvūnai, kurie buvo apdoroti, pavyzdžiui, išdžiovinti, kad būtų išvengta bet kokios žmonėms ar gyvūnams užkrečiamos ligos perdavimo; arba

e) jie yra gamtos istorijos objektų kolekcijos arba skirti mokslui propaguoti ir jie buvo:

i) konservuoti terpėse, pvz., alkoholio arba formaldehido, kurios leidžia rodyti objektus; arba

ii) fiksuoti ant mikroskopinių stiklelių;

f) apdoroti DNR mėginiai, skirti duomenų saugykloms, skirtoms biologinės įvairovės moksliniams tyrimams, ekologijai, medicinos ir veterinarijos mokslui ar biologijai propaguoti.

▼B

2. Medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ar kiti preparatai, išskyrus nurodytus B punkte ir C punkto 1 dalyje, kurie gauti iš gyvūnų, kilusių iš teritorijos, kuriai taikomi apribojimai dėl pasireiškusios pavojingos užkrečiamosios ligos, kuriai atitinkamų rūšių gyvūnai yra imlūs, gali būti tiekiami rinkai su sąlyga, kad:

a) jei tai medžioklės trofėjai ar kiti preparatai, sudaryti vien tik iš kaulų, ragų, kanopų, nagų, ragų šakų ar dantų, jie:

i) išlaikyti verdančiame vandenyje pakankamą laiką, kad būtų pašalintos visos kitos medžiagos, išskyrus pačius kaulus, ragus, kanopas, nagus, ragų šakas ar dantis;

ii) dezinfekuoti išvykimo šalyje kompetentingos institucijos patvirtinta medžiaga; dalys, sudarytos iš kaulo, turi būti dezinfekuotos vandenilio peroksidu;

iii) po apdorojimo iškart supakuoti į atskirus permatomus ir sandarius paketus, kad nebūtų sąlyčio su kitais gyvūniniais produktais, kurie galėtų juos užteršti, ir kad neužsiterštų vėliau; ir

iv) prie jų pridėtas sveikatos sertifikatas, kuriame nurodoma, kad laikytasi i, ii ir iii įtraukose nurodytų sąlygų;

b) kai medžioklės trofėjai ar kiti preparatai yra vien tik kailiai ir odos:

i) jie buvo:

 išdžiovinti;

 sausai ar drėgnai sūdomi ne trumpiau kaip 14 dienų iki išsiuntimo; arba

 konservuoti ne rauginimo būdu;

ii) po apdorojimo iškart supakuoti į atskirus permatomus ir sandarius paketus, kad nebūtų sąlyčio su kitais gyvūniniais produktais, kurie galėtų juos užteršti, ir kad neužsiterštų vėliau; ir

iii) prie jų pridėtas sveikumo sertifikatas, kuriame nurodoma, kad laikytasi i ir ii įtraukose nurodytų sąlygų.

VII   SKYRIUS

Specialieji vilnai, plaukams, kiaulių šeriams, plunksnoms, jų dalims ir pūkams taikomi reikalavimai

A.   Žaliava

1. Neapdorota vilna, neapdoroti plaukai, neapdoroti kiaulių šeriai ir neapdorotos plunksnos, plunksnų dalys ir pūkai turi būti 3 kategorijos medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio b punkto iii, iv ir v papunkčiuose ir 10 straipsnio h bei n punktuose.

Jie turi būti gerai supakuoti ir sausi.

Tačiau neapdorotoms plunksnoms, plunksnų dalims ir pūkams, išsiųstiems tiesiogiai iš skerdyklos į perdirbimo įmonę, kompetentinga institucija gali leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl medžiagų sausumo vežant jos teritorijoje reikalavimo, nustatydama, kad:

a) buvo imtasi visų būtinų priemonių išvengti bet kokio įmanomo ligos plitimo;

b) gabenama vandeniui nepralaidžiose talpyklose ir (arba) transporto priemonėse, kurias būtina nedelsiant išvalyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo.

2. Vežti kiaulių šerius ir kiaulinių vilną bei plaukus iš regionų, kuriems būdingas endeminis afrikinis kiaulių maras, leidžiama tik tuomet, jei kiaulių šeriai ir kiaulinių vilna bei plaukai:

▼M2

a) yra išvirti, nudažyti ar nubalinti; arba

b) apdoroti kitu būdu, kuriuo tikrai sunaikinami patogenai, jei poveikio įrodymai pateikiami už kilmės vietą atsakingo veterinarijos gydytojo išduotame sertifikate. Gamybinis plovimas negali būti laikomas apdorojimo būdu pagal minėtą nuostatą.

3. 1 punkto nuostatos netaikomos dekoratyviosioms plunksnoms arba plunksnoms:

a) kurias keliautojai vežasi savo reikmėms; arba

b) siunčiamoms privatiems asmenims, o ne pramoniniams tikslams skirtose siuntose.

B.   Galutinis vilnos ir plaukų grandinės taškas

Gamykloje plauti vilna ir plaukai, vilna ir plaukai, apdoroti kitu metodu, kurį taikant užtikrinama, jog nebėra nepriimtino pavojaus, gali būti tiekiami rinkai be apribojimų pagal šį reglamentą.

Valstybės narės gali leisti tiekti rinkai jų teritorijoje neapdorotą vilną ir plaukus iš ūkių ar įmonių ar gamyklų, kurios buvo registruotos pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 23 straipsnį arba patvirtintos pagal to paties reglamento 24 straipsnio 1 dalies i punktą, be apribojimų pagal šį reglamentą, jeigu jos užtikrina, kad nebus nepriimtino pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai dėl vilnos ir plaukų.

▼M2

Gyvūnų, išskyrus kiaulinius, vilną ir plaukus galima pateikti rinkai be apribojimų pagal šį reglamentą, jeigu jie:

a) nuplauti gamykloje, kai vilna ir plaukai pamerkiami į vandens, muilo ir natrio hidroksido arba kalio hidroksido vonias; arba

b) siunčiami tiesiogiai į gamyklą, gaminančią šalutinius gyvūninių produktų gaminius iš vilnos arba plaukų, skirtus tekstilės pramonei, ir tokia vilna arba plaukai buvo apdoroti bent vienu iš šių būdų:

i) chemine depiliacija, kuriai naudojamos gesintos kalkės arba natrio sulfidas;

ii) bent 24 valandų fumigacija formaldehido garuose hermetiškoje kameroje;

iii) pramoniniu plovimu, kai vilna ir plaukai pamerkiami į 60–70 °C vandenyje tirpų ploviklį,

iv) laikant (į laikymo laiką gali būti įskaitytas vežimo laikas) aštuonias dienas 37 °C, 28 dienas 18 °C arba 120 dienų 4 °C temperatūroje.

▼B

C.   Galutinis plunksnų ir pūkų grandinės taškas

Plunksnos, plunksnų dalys ir pūkai, kurie buvo plauti gamykloje ir apdoroti karštų garų srove 100 °C temperatūroje bent 30 minučių, gali būti tiekiami rinkai be apribojimų pagal šį reglamentą.

VIII   SKYRIUS

Specialieji kailiams taikomi reikalavimai

Galutinis taškas

Kailiai, kurie buvo džiovinti 18 °C aplinkos temperatūroje dvi dienas esant 55 % drėgmei, gali būti tiekiami rinkai be apribojimų pagal šį reglamentą.

IX   SKYRIUS

Specialieji bitininkystės šalutiniams produktams taikomi reikalavimai

Vien tik bitininkystei skirti šalutiniai bitininkystės produktai turi:

1. būti iš teritorijos, kuriai netaikomas draudimas dėl:

a) bičių amerikinio puvinio (Paenibacillus larvae larvae), išskyrus atvejus, jei kompetentinga institucija nustato, kad pavojus yra nereikšmingas, išduoda specialų leidimą juos naudoti tik toje konkrečioje valstybėje narėje ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad liga neišplis;

b) akariozės (Acarapis woodi (Rennie)), išskyrus atvejus, jei paskirties teritorijoms suteikiamos papildomos garantijos pagal Direktyvos 92/65/EEB 14 straipsnio 2 dalį;

c) mažojo avilių vabalo (Aethina tumida); arba

d)  Tropilaelaps erkės (Tropilaelaps spp); ir

2. turi atitikti Direktyvos 92/65/EEB 8 straipsnio a punkto reikalavimus.

X   SKYRIUS

Specialieji reikalavimai dėl lydytų riebalų, pagamintų iš 1 ar 2 kategorijos medžiagų naudoti oleochemijoje

1. Lydyti riebalai, pagaminti iš 1 ar 2 kategorijos medžiagų, kurios skirtos naudoti oleocheminiais tikslais, turi būti gaminami taikant bet kurį iš 1–5 perdirbimo metodų, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje.

2. Atrajotojų kilmės lydyti riebalai turi būti taip išvalomi, kad didžiausias likusių netirpių visų priemaišų kiekis neviršytų 0,15 % masės.

XI   SKYRIUS

Specialieji riebalų gaminiams taikomi reikalavimai

1. Riebalų gaminių gamybos iš lydytų riebalų, gautų iš 1 ir 2 kategorijų medžiagų, procesas gali būti toks:

a) transesterifikacija arba hidrolizė, trunkančios 20 minučių ne mažesnėje kaip 200 °C temperatūroje, veikiant atitinkamu reikiamo dydžio slėgiu (glicerinas, riebalų rūgštys ir esteriai);

b) muilinimas, naudojant 12 M NaOH (glicerinas ir muilas):

i) partijomis 95 °C temperatūroje tris valandas; arba

ii) ištisiniu procesu 140 °C temperatūroje, veikiant 2 barų (2 000 hPa) slėgiu aštuonias minutes, arba

c) hidrinant 160 °C temperatūroje esant 12 barų (12 000 hPa) slėgiui 20 minučių.

2. Riebalų gaminiai, pagaminti pagal šį skyrių, gali būti tiekiami rinkai tik:

a) naudoti kitomis nei šėrimas, kosmetika ir vaistai paskirtimis;

b) be to, riebalų gaminių iš 1 kategorijos medžiagų atveju, naudoti kitomis nei organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos paskirtimis.

▼M4

3. Produktų, gautų iš lydytų riebalų, galutinis taškas:

Riebalų gaminiai, kurie buvo perdirbti, kaip nurodyta 1 punkte, gali būti pateikti rinkai naudoti 2 punkte nurodytomis paskirtimis be apribojimų pagal šį reglamentą.

▼B

XII   SKYRIUS

Specialieji reikalavimai, taikomi ragams ir ragų produktams, išskyrus ragų miltus, kanopoms ir kanopų produktams, išskyrus kanopų miltus, skirtiems organinėms trąšoms ar dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms gaminti

Ragai ir ragų produktams, išskyrus ragų miltus, kanopos ir kanopų produktai, išskyrus kanopų miltus, skirti organinėms trąšoms ar dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms gaminti, tiekiami rinkai, jeigu laikomasi šių reikalavimų:

a) jie turi būti gauti iš gyvūnų, kurie

i) buvo paskersti skerdykloje, prieš skerdimą juos patikrinus ir nustačius, kad jie pagal Sąjungos teisės aktus yra tinkami skersti ir vartoti žmonėms, arba

ii) neturėjo jokių ligų, kuriomis per šį produktą gali užsikrėsti žmonės ar gyvūnai, klinikinių požymių;

b) jie turėjo būti termiškai apdoroti vieną valandą esant ne žemesnei kaip 80 °C vidaus temperatūrai;

c) ragai turėjo būti pašalinti neatveriant kaukolės ertmės;

d) turi būti imtasi visų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta kryžminio užsikrėtimo visais apdorojimo, sandėliavimo ir transportavimo etapais;

e) jie turi būti supakuoti į naujas pakuotes ar talpyklas; arba vežami transporto priemonėmis ar birių produktų talpyklose, prieš pakraunant dezinfekuotose kompetentingos institucijos patvirtinta priemone;

f) ant jų pakuočių ar talpyklų turi būti:

i) nurodytas produkto tipas (pavyzdžiui, ragai, ragų produktai, kanopos ar kanopų produktai);

ii) nurodytas paskirties patvirtintos arba registruotos paskirties įmonės pavadinimas ir adresas.

▼M1

XIII   SKYRIUS

Specialieji vaistams gaminti skirtiems žuvų taukams taikomi reikalavimai

Vaistams gaminti skirtų žuvų taukų gamybos grandinės pabaiga

Žuvų taukai, gauti iš X priedo II skyriaus 3 skirsnio A.2 punkte nurodytų medžiagų, kurios buvo nurūgštintos NaOH tirpalu 80 °C temperatūroje ir kurios buvo išgrynintos distiliuojant 200 °C ar aukštesnėje temperatūroje, gali būti tiekiamos rinkai vaistams gaminti netaikant apribojimų pagal šį reglamentą.

▼B
XIV PRIEDAS

IMPORTAS, TRANZITAS IR EKSPORTAS

I   SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, TAIKOMI Į SĄJUNGĄ IMPORTUOJAMOMS IR PER JĄ TRANZITU VEŽAMOSM 3 KATEGORIJOS MEDŽIAGOMS IR JŲ GAMINIAMS, SKIRTIEMS NAUDOTI PAŠARŲ GRANDINĖJE, IŠSKYRUS GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ĖDALĄ IR KAILINIŲ GYVŪNŲ ŠĖRIMĄ

1    skirsnis

Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 41 straipsnio 1 dalies a punkte ir 3 dalyje, importuojamoms 3 kategorijos medžiagų ir jų gaminių, skirtų naudoti pašarų grandinėje, išskyrus gyvūnų augintinių ėdalą ar pašarus kailiniams gyvūnams, importuojamoms siuntoms ir gabenamoms tranzitu tokių medžiagų ir produktų siuntoms taikomi šie reikalavimai:

a) jie turi būti atitinkamai sudaryti arba pagaminti iš 3 kategorijos medžiagų, nurodytų 1 lentelės stulpelyje „žaliavos“;

b) jie turi atitikti importo ir gabenimo tranzitu sąlygas, nustatytas 1 lentelės stulpelyje „importo ir tranzito sąlygos“;

▼M4

c) jie turi būti atvežti iš trečiosios šalies arba trečiosios šalies dalies, nurodytos 1 lentelės stulpelyje „trečiųjų šalių sąrašas“;

d) jie turi būti iš įmonės ar gamyklos, kuri yra registruota ar patvirtinta trečiosios šalies kompetentingos institucijos ir įrašyta į 30 straipsnyje nurodytą tokių įmonių ir gamyklų sąrašą; taip pat

e) turi būti:

i) juos vežant į įvežimo į Sąjungą punktą, kur atliekami veterinariniai patikrinimai, prie jų pridedamas sveikumo sertifikatas, nurodytas 1 lentelės stulpelyje „sertifikatai / dokumentų pavyzdžiai“; arba

ii) prie jų įvežimo į Sąjungą punkte, kur atliekami veterinariniai patikrinimai, pridedamas dokumentas, atitinkantis pavyzdį, nurodytą 1 lentelės stulpelyje „sertifikatai / dokumentų pavyzdžiai“.

▼M4 —————

▼B1  lentelė

Nr.

Produktas

Žaliavos (nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 nuostatas)

Importo ir tranzito sąlygos

Trečiųjų šalių sąrašas

Sertifikatai ir (arba) dokumentų pavyzdžiai

▼M12

1

Perdirbti gyvūniniai baltymai, įskaitant mišinius ir kitus nei gyvūnų augintinių ėdalas produktus, kurių sudėtyje yra tokių baltymų, ir kombinuotieji pašarai, kurių sudėtyje yra tokių baltymų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 straipsnio 2 dalies h punkte

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a, b, d, e, f, h, i, j, k, l ir m punktuose.

a)  perdirbti gyvūniniai baltymai turi būti pagaminti pagal X priedo II skyriaus 1 skirsnį ir

b)  perdirbti gyvūniniai baltymai turi atitikti šio skyriaus 2 skirsnyje nustatytus papildomus reikalavimus.

a)  jei tai perdirbti gyvūniniai baltymai, išskyrus žuvų miltus:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys;

b)  jei tai žuvų miltai:

Sprendimo 2006/766/EB II priede išvardytos trečiosios šalys.

a)  jei tai perdirbti gyvūniniai baltymai, išskyrus gautuosius iš ūkinių vabzdžių:

XV priedas, 1 skyrius;

b)  jei tai perdirbti gyvūniniai baltymai, gauti iš ūkinių vabzdžių:

XV priedas, 1a skyrius.

▼B

2

Kraujo produktai pašarinėms žaliavoms

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a punkte ir b punkto i papunktyje

►M9  Kraujo produktai turi būti pagaminti pagal X priedo II skyriaus 2 skirsnį ir XIV priedo I skyriaus 5 skirsnį. ◄

a)  jei tai kanopinių kraujo produktai:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys arba jų dalys, iš kurių leidžiama importuoti tam tikrų rūšių gyvūnų visų kategorijų šviežią mėsą.

b)  jei tai kitų rūšių gyvūnų kraujo produktai:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys.

XV priedas, 4 skyriaus B dalis.

3

Lydyti riebalai ir žuvų taukai

a)  jei tai lydyti riebalai, išskyrus žuvų taukus: 3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a, b, d, e, f, g, h, i, j ir k, punktuose

b)  jei tai žuvų taukai: 3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio e, f, i ir j punktuose.

a)  lydyti riebalai ir žuvų taukai turi būti pagaminti pagal X priedo II skyriaus 3 skirsnį; ir

b)  lydyti riebalai turi atitikti šio skyriaus 3 skirsnyje nustatytus papildomus reikalavimus.

a)  jei tai lydyti riebalai, išskyrus žuvų taukus:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys.

b)  jei tai žuvų taukai:

Sprendimo 2006/766/EB II priede išvardytos trečiosios šalys.

a)  jei tai lydyti riebalai, išskyrus žuvų taukus:

XV priedas, 10 skyriaus A dalis;

b)  jei tai žuvų taukai:

XV priedas, 9 skyrius.

4

Pienas, pieno pagrindo produktai ir pieno gaminiai, priešpienis, priešpienio produktai

a)  pienas ir pieno pagrindo produktai:

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio e, f ir h punktuose.

b)  priešpienis ir priešpienio produktai:

3 kategorijos medžiagos iš gyvų gyvūnų, kurie neturi jokių per priešpienį žmonėms ar gyvūnams užkrečiamos ligos požymių.

Pienas, pieno pagrindo produktai, priešpienis ir priešpienio produktai turi atitikti šio skyriaus 4 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

a)  jei tai pienas arba pieno pagrindo produktai:

Leidžiamos trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priede.

b)  jei tai priešpienis arba priešpienio produktai:

Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo A skiltyje (taip pavadinta to reglamento lentelėje) išvardytos leidžiamos trečiosios šalys.

a)  jei tai pienas, pieno pagrindo produktai ir pieno gaminiai:

XV priedas, 2 skyriaus A dalis.

b)  jei tai priešpienis arba priešpienio produktai:

XV priedas, 2 skyriaus B dalis.

5

Želatina ir hidrolizuoti baltymai

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a, b, e, f, g, i ir j punktuose, ir, jei tai hidrolizuoti baltymai: 3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio d, h ir k punktuose.

Želatina ir hidrolizuoti baltymai turi būti pagaminti pagal X priedo II skyriaus 5 skirsnį.

a)  trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, ir šios šalys:

(KR) Pietų Korėja

(MY) Malaizija

(PK) Pakistanas

(TW) Taivanas.

b)  jei tai iš žuvies gauta želatina ir hidrolizuoti baltymai:

Sprendimo 2006/766/EB II priede išvardytos trečiosios šalys.

a)  jei tai želatina:

XV priedas, 11 skyrius.

b)  jei tai hidrolizuoti baltymai:

XV priedas, 12 skyrius.

6

Dikalcio fosfatas

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a, b, d, e, f, g, h, i, j ir k, punktuose

Dikalcio fosfatas turi būti pagamintas pagal X priedo II skyriaus 6 skirsnį.

trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, ir šios šalys:

(KR) Pietų Korėja

(MY) Malaizija

(PK) Pakistanas

(TW) Taivanas.

XV priedas, 12 skyrius.

7

Trikalcio fosfatas

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a, b, d, e, f, g, h, i ir k punktuose

Trikalcio fosfatas turi būti pagamintas pagal X priedo II skyriaus 7 skirsnį.

trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, ir šios šalys:

(KR) Pietų Korėja

(MY) Malaizija

(PK) Pakistanas

(TW) Taivanas.

XV priedas, 12 skyrius.

8

Kolagenas

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a, b, e, f, g, i ir j punktuose

Kolagenas turi būti pagamintas pagal X priedo II skyriaus 8 skirsnį.

trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, ir šios šalys:

(KR) Pietų Korėja

(MY) Malaizija

(PK) Pakistanas

(TW) Taivanas.

XV priedas, 11 skyrius.

9

Kiaušinių produktai

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio e, f punktuose ir k punkto ii papunktyje.

Kiaušinių produktai turi būti pagaminti pagal X priedo II skyriaus 9 skirsnį.

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys ir Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys ar jų dalys, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti šviežią paukštieną, kiaušinius ir kiaušinių produktus.

XV priedas, 15 skyrius.

2    skirsnis

▼M1

Perdirbtų gyvūninių baltymų, įskaitant mišinius ir kitus nei gyvūnų augintinių ėdalas produktus, kurių sudėtyje yra tokių baltymų, ir kombinuotųjų pašarų, kurių sudėtyje yra tokių baltymų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 straipsnio 2 dalies h punkte, importas

▼B

Importuojamiems perdirbtiems gyvūniniams baltymams taikomi šie reikalavimai:

1. Prieš išleisdama siuntas į laisvą apyvartą Sąjungoje, kompetentinga institucija turi paimti importuojamų siuntų perdirbtų gyvūninių baltymų mėginius pasienio kontrolės poste siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų X priedo I skyriaus bendruosius reikalavimus.

Kompetentinga institucija privalo:

a) imti mėginius iš kiekvienos vežamos nesupakuotų produktų siuntos;

b) atrankiniu būdu imti mėginius iš kilmės gamybos įmonėje supakuotų produktų siuntų.

2. Nukrypstant nuo 1 punkto, jei iš tam tikros trečiosios šalies vežamų nesupakuotų produktų siuntų šešių iš eilės tyrimų rezultatai yra neigiami, pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija kitas siuntas iš tos šalies gali tikrinti atsitiktinės atrankos būdu.

Jei vieno iš tokių atsitiktiniu būdu paimtų mėginių rezultatai teigiami, mėginius imanti kompetentinga institucija turi informuoti trečiosios kilmės šalies kompetentingą instituciją, kad ši galėtų imtis atitinkamų priemonių padėčiai taisyti.

Trečiosios kilmės šalies kompetentinga institucija turi informuoti apie tas priemones mėginius imančią kompetentingą instituciją.

Jei iš ten pat atvežtų produktų mėginio rezultatai ir vėl būna teigiami, pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija turi imti kiekvienos siuntos mėginius tol, kol šešių iš eilės tyrimų rezultatai bus neigiami.

3. Kompetentingos institucijos turi saugoti dokumentus su visų ištirtų siuntų mėginių tyrimo rezultatais ne trumpiau kaip trejus metus.

4. Jeigu importuojamoje į Sąjungoje siuntoje nustatomos salmonelės arba ji neatitinka X priedo I skyriuje nustatytų mikrobiologinių standartų dėl enterobakterijų, ji turi būti:

a) sutvarkoma Direktyvos 97/78/EB 17 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta tvarka; arba

b) perdirbama perdirbimo įmonėje arba nukenksminama kompetentingos institucijos leidžiamu apdorojimo būdu. Siunta gali būti išsiųsta tik apdorojus, kompetentingai institucijai, jei būtina, pagal X priedo I skyrių atlikus tyrimą dėl salmonelių ar enterobakterijų, ir gavus neigiamą rezultatą.

▼M12

5. Iš ūkinių vabzdžių gautus perdirbtus gyvūninius baltymus galima importuoti į Sąjungą, jei jie buvo pagaminti laikantis šių sąlygų:

a) vabzdžiai priklauso vienai iš šių rūšių:

 juodoji plokščiamusė (Hermetia illucens) ir kambarinė musė (Musca domestica),

 didysis milčius (Tenebrio molitor) ir malūninis juodvabalis (Alphitobius diaperinus),

 naminis svirplys (Acheta domesticus), juostuotasis svirplys (Gryllodes sigillatus) ir jamaikinis svirplys (Gryllus assimilis);

b) vabzdžiams šerti skirto substrato sudėtyje gali būti tik negyvūninių produktų arba šių prie 3 kategorijos medžiagų priskiriamų gyvūninių produktų:

 žuvų miltų,

 iš neatrajotojų gautų kraujo produktų,

 gyvūninės kilmės dikalcio ir trikalcio fosfato,

 iš neatrajotojų gautų hidrolizuotų baltymų,

 iš atrajotojų kailių ir odos gautų hidrolizuotų baltymų,

 iš neatrajotojų gautos želatinos ir kolageno,

 kiaušinių ir kiaušinių produktų,

 pieno, pieno gaminių, iš pieno gautų produktų ir priešpienio,

 medaus,

 lydytų riebalų;

c) vabzdžiams šerti skirtas substratas ir vabzdžiai arba jų lervos neturėjo sąlyčio su jokia kita gyvūnine medžiaga, išskyrus minėtąsias b punkte, ir substrato sudėtyje nebuvo mėšlo, maisto atliekų ar kitų atliekų.

▼B

3    skirsnis

Lydytų riebalų importas

Importuojamiems lydytiems riebalams taikomi šie reikalavimai:

Lydyti riebalai turi būti:

a) gauti visiškai arba iš dalies iš kiaulienos žaliavos ir vežami iš trečiosios šalies arba jos teritorijos dalies, kurioje per paskutinius 24 mėnesius nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos, o per paskutinius 12 mėnesių – klasikinio kiaulių maro ir afrikinio kiaulių maro;

b) gauti visiškai arba iš dalies iš naminių paukščių žaliavos ir vežami iš trečiosios šalies arba jos teritorijos dalies, kurioje per paskutinius šešis mėnesius nebuvo nustatyta Niukaslio ligos ir paukščių gripo;

c) gauti visiškai arba iš dalies iš atrajotojų žaliavos ir vežami iš trečiosios šalies arba jos teritorijos dalies, kurioje per paskutinius 24 mėnesius nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos, o per paskutinius 12 mėnesių – galvijų maro; arba

d) jei buvo nustatytas vienos iš a, b ir c punktuose nurodytų ligų protrūkis per tuose punktuose nurodytus atitinkamus laikotarpius, – apdoroti vienu iš šių būdų:

i) ne trumpiau kaip 30 minučių ne mažesnėje kaip 70 °C temperatūroje; arba

ii) ne trumpiau kaip 15 minučių kaitinti ne žemesnėje kaip 90 °C temperatūroje,

Operatorių turi būti užregistruota ir saugoma išsami informacija apie svarbiausius kontrolinius rodiklius, kad savininkas, operatorius ar jų atstovas ir, jei reikia, kompetentinga institucija galėtų stebėti įmonės veiklą; turi būti užregistruota informacija apie gabalų dydį, kritinę temperatūrą ir, atitinkamai, absoliučią trukmę, slėgio profilį, žaliavos tiekimo ir riebalų perdirbimo spartą.

4    skirsnis

Pieno, pieno pagrindo produktų, pieno gaminių, priešpienio ir priešpienio produktų importas

A. Importuojamiems pienui, pieno pagrindo produktams, pieno gaminiams, priešpieniui ir priešpienio produktams taikomi šie reikalavimai:

1. Pienas, pieno pagrindo produktai ir pieno gaminiai turi:

a) būti apdoroti bent vienu iš X priedo II skyriaus 4 skirsnio I dalies 1.1, 1.2, 1.3 punktuose ir B.1.4 punkto a papunktyje nurodytų apdorojimo būdų;

b) atitikti X priedo II skyriaus 4 skirsnio I dalies B.2 ir B.4 punktų, o jei tai išrūgos – B.3 punkto reikalavimus.

2. Nukrypstant nuo X priedo II skyriaus 4 skirsnio I dalies B.1.4 punkto, pienas, pieno pagrindo produktai ir pieno gaminiai gali būti importuojami iš trečiųjų šalių, iš kurių tai daryti leidžiama pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo A skiltį, jeigu pienas, pieno pagrindo produktai ar pieno gaminiai buvo apdoroti vieningu HTST metodu ir:

a) nebuvo išsiųsti nepasibaigus bent 21 dienos laikotarpiui nuo jų gamybos ir tuo laikotarpiu eksportuojančioje trečiojoje šalyje nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos atvejo, arba

b) buvo pateikti įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postui bent 21 dieną po to, kai buvo pagaminti, ir tuo laikotarpiu eksportuojančioje trečiojoje šalyje nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos atvejo.

B. Importuojamiems priešpieniui ir priešpienio produktams taikomi šie reikalavimai:

1. jie buvo apdoroti HTST būdu ir:

a) nebuvo išsiųsti nepasibaigus bent 21 dienos laikotarpiui nuo jų gamybos ir tuo laikotarpiu eksportuojančioje trečiojoje šalyje nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos atvejo, arba

b) buvo pateikti įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postui bent 21 dieną po to, kai buvo pagaminti, ir tuo laikotarpiu eksportuojančioje trečiojoje šalyje nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos atvejo.

2. Medžiagos gautos iš galvijų, kuriems nuolat atliekami veterinariniai tikrinimai, siekiant užtikrinti, kad galvijai priklauso ūkiams, kuriuose visos galvijų bandos yra:

a) arba oficialiai pripažintos neužkrėstomis tuberkulioze ir oficialiai pripažintos neužkrėstomis brucelioze, kaip apibrėžta Direktyvos 64/432/EEB 2 straipsnio 2 dalies d ir f punktuose, arba pagal priešpienio kilmės trečiosios šalies nacionalinius teisės aktus dėl tuberkuliozės ir bruceliozės likvidavimo joms netaikomi ribojimai, ir

b) arba oficialiai pripažintos neužkrėstomis enzootine galvijų leukoze, kaip apibrėžta Direktyvos 64/432/EEB 2 straipsnio 2 dalies j punkte, arba įtrauktos į oficialią enzootinės galvijų leukozės kontrolės sistemą ir jas ištyrus nebuvo gauta nei klinikinių, nei laboratorinių tyrimų rezultatų, įrodančių šios ligos buvimą bandoje pastaruosius dvejus metus.

3. Baigus perdirbti, imtasi visų atsargumo priemonių, kad priešpienis ar priešpienio produktai nebūtų užkrėsti.

4. Gatavas produktas turi būti paženklintas taip, kad būtų nurodyta, jog jame yra 3 kategorijos medžiagų ir jis neskirtas vartoti žmonėms, ir kad jis buvo:

a) supakuotas naujose talpyklose; arba

b) vežamas nesupakuotas talpyklose ar transporto priemonėse, kurios prieš naudojant buvo rūpestingai išvalytos ir dezinfekuotos.

▼M9

5 skirsnis

Ūkiniams gyvūnams šerti skirtų kraujo produktų importas

Kraujo produktų, įskaitant purškiamuoju būdu išdžiovintus kiaulinių gyvūnų kraujo miltus ir kraujo plazmą, skirtus kiauliniams gyvūnams šerti, importui taikomi šie reikalavimai:

šiuos šalutinių gyvūninių produktų gaminius privaloma:

a) termiškai apdoroti esant ne mažesnei nei 80 °C temperatūrai visoje medžiagoje ir kraujo miltų ir kraujo plazmos drėgniui esant ne didesniam kaip 8 %, o vandens aktyvumui (Aw) esant mažesniam kaip 0,60;

b) laikyti sausame sandėlyje kambario temperatūroje mažiausiai 6 savaites.

▼B

II   SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, TAIKOMI Į SĄJUNGĄ IMPORTUOJAMOMS IR PER JĄ TRANZITU VEŽAMOMS 3 KATEGORIJOS MEDŽIAGOMS IR JŲ GAMINIAMS, SKIRTIEMS NAUDOTI UŽ ŪKINIŲ GYVŪNŲ, IŠSKYRUS KAILINIUS GYVŪNUS, PAŠARŲ GRANDINĖS RIBŲ

1    skirsnis

Specialieji reikalavimai

Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 41 straipsnio 1 dalies a punkte, 2 dalies c punkte ir 3 dalyje, importuojamoms šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, skirtų naudoti už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų importuojamoms siuntoms ir gabenamoms tranzitu tokių medžiagų ir produktų siuntoms taikomi šie reikalavimai:

a) jie turi būti atitinkamai sudaryti arba pagaminti iš šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2 lentelės stulpelyje „žaliavos“;

b) jie turi atitikti importo ir gabenimo tranzitu sąlygas, nustatytas 2 lentelės stulpelyje „importo ir tranzito sąlygos“;

▼M4

c) jie turi būti atvežti iš trečiosios šalies arba trečiosios šalies dalies, nurodytos 2 lentelės stulpelyje „trečiųjų šalių sąrašas“;

d) jie turi būti iš įmonės ar gamyklos, kuri yra registruota ar patvirtinta trečiosios šalies kompetentingos institucijos ir įrašyta į 30 straipsnyje nurodytą tokių įmonių ir gamyklų sąrašą; taip pat

e) turi būti:

i) juos vežant į įvežimo į Sąjungą punktą, kur atliekami veterinariniai patikrinimai, prie jų pridedamas sveikumo sertifikatas, nurodytas 2 lentelės stulpelyje „sertifikatai / dokumentų pavyzdžiai“; arba

ii) prie jų įvežimo į Sąjungą punkte, kur atliekami veterinariniai patikrinimai, pridedamas dokumentas, atitinkantis pavyzdį, nurodytą 2 lentelės stulpelyje „sertifikatai / dokumentų pavyzdžiai“.

▼M4 —————

▼B2  lentelė

Nr.

Produktas

Žaliavos (nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 nuostatas)

Importo ir tranzito sąlygos

Trečiųjų šalių sąrašas

Sertifikatai ir (arba) dokumentų pavyzdžiai

1

Perdirbtas mėšlas, perdirbto mėšlo gaminiai ir šikšnosparnių guanas

2 kategorijos medžiagos, nurodytos 9 straipsnio a punkte

Perdirbtas mėšlas, perdirbto mėšlo gaminiai ir šikšnosparnių guanas turi būti pagaminti pagal XI priedo I skyriaus 2 skirsnį.

Trečiosios šalys, išvardytos:

a)  Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje;

b)  Sprendimo 2004/211/EB I priede; arba

c)  Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje.

XV priedas, 17 skyrius.

2

Kraujo produktai, išskyrus gautus iš arklinių, skirti šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, naudojamiems už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, gaminti

1 kategorijos medžiagos, nurodytos 8 straipsnio c ir d punktuose, ir 3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a, b, d ir h punktuose.

Kraujo produktai turi būti pagaminti pagal 2 skirsnį.

Šios trečiosios šalys:

a)  jei tai kanopinių neapdoroti kraujo produktai:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys arba jų dalys, iš kurių leidžiama importuoti bet kurių rūšių naminių kanopinių gyvūnų šviežią mėsą, bet tik tos dalies 7 ir 8 skiltyse nurodytu laikotarpiu,

Japonija.

b)  jei tai naminių paukščių ir kitų rūšių paukščių neapdoroti kraujo produktai:

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys arba jų dalys,

Japonija.

c)  jei tai kitų gyvūnų neapdoroti kraujo produktai:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 119/2009 I priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys,

Japonija.

d)  jei tai bet kurių rūšių gyvūnų neapdoroti kraujo produktai:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 119/2009 I priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys,

Japonija.

a)  jei tai neapdoroti kraujo produktai:

XV priedas, 4 skyriaus C dalis

b)  jei tai apdoroti kraujo produktai:

XV priedas, 4 skyriaus D dalis

3

Arklinių kraujas ir kraujo produktai

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a, b, d, ir h punktuose.

Kraujas ir kraujo produktai turi atitikti 3 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Šios trečiosios šalys:

a)  jei tai kraujas, surinktas pagal XIII priedo IV skyriaus 1 punktą, arba kraujo produktai, pagaminti pagal to skyriaus 2 punkto b papunkčio i įtrauką:

Sprendimo 2004/211/EB I priede išvardytos trečiosios šalys arba jų dalys, iš kurių leidžiama importuoti arklinių šeimos gyvūnus veisimui ir gamybai.

b)  jei tai kraujo produktai, apdoroti pagal XIII priedo IV skyriaus 2 punkto b papunkčio ii įtrauką:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti šviežią naminių arklinių mėsą.

XV priedas, 4 skyriaus A dalis;

4

Švieži arba atšaldyti kanopinių kailiai ir odos

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a punkte ir b punkto i papunktyje

Kailiai ir odos turi atitikti 4 skirsnio 1 ir 4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Kailiai ir odos atvežtos iš trečiosios šalies arba (jei suskirstyta į regionus pagal Sąjungos teisės aktus) iš trečiosios šalies dalies, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, iš kurios valstybės narės leidžia importuoti tų pačių rūšių gyvūnų šviežią mėsą.

XV priedas, 5 skyriaus A dalis

5

Apdoroti kanopinių kailiai ir odos

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a punkte, b punkto i papunktyje ir n punkto iii papunktyje.

Kailiai ir odos turi atitikti 4 skirsnio 2, 3 ir 4 punktuose nustatytus reikalavimus.

a)  jei tai apdoroti kanopinių kailiai ir odos:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys ar jų dalys.

b)  apdoroti atrajotojų kailiai ir odos, kurie skirti siųsti į Europos Sąjungą ir laikyti atskirai 21 dieną arba bus nepertraukiamai vežami 21 dieną prieš juos importuojant –

Bet kuri trečioji šalis.

a)  jei tai apdoroti kanopinių kailiai ir odos, išskyrus tuos, kurie atitinka 4 skirsnio 2 punkte nustatytus reikalavimus:

XV priedas, 5 skyriaus B dalis.

b)  jei tai apdoroti atrajotojų kailiai ir odos, kurie skirti siųsti į Europos Sąjungą ir laikyti atskirai 21 dieną arba bus nepertraukiamai vežami 21 dieną prieš juos importuojant –

oficiali deklaracija, nustatyta XV priedo 5 skyriaus C dalyje;

c)  jei tai apdoroti kanopinių kailiai ir odos, kurie atitinka 4 skirsnio 2 punkte nustatytus reikalavimus:

sertifikatų nereikalaujama.

6

Medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ir kiti gyvūnų preparatai

2 kategorijos medžiagos, nurodytos 9 straipsnio f punkte, gautos iš laukinių gyvūnų, neįtariamų užkrėtimu žmonėms ar gyvūnams užkrečiama liga, ir 3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a punkte, b punkto i ir iii ir v papunkčiuose, n punkte.

Medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ir kiti preparatai turi atitikti 5 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

a)  jei tai medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ir kiti preparatai, nurodyti 5 skirsnio 2 punkte:

Bet kuri trečioji šalis.

b)  jei tai medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ir kiti preparatai, nurodyti 5 skirsnio 3 punkte:

i)  medžiojamų paukščių trofėjai:

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti šviežią naminių paukščių mėsą, ir šios šalys:

(GL) Grenlandija,

(TN) Tunisas.

ii)  medžiojamų kanopinių trofėjai:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalies atitinkamose kanopinių šviežiai mėsai skirtose skiltyse išvardytos trečiosios šalys, įskaitant visus apribojimus, nustatytus specialių pastabų dėl šviežios mėsos skiltyse.

a)  jei tai medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ir kiti preparatai, nurodyti 5 skirsnio 2 punkte:

XV priedas, 6 skyriaus A dalis

b)  jei tai medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ir kiti preparatai, nurodyti 5 skirsnio 3 punkte:

XV priedas, 6 skyriaus B dalis.

c)  jei tai medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ir kiti preparatai, nurodyti 5 skirsnio 1 punkte:

sertifikatų nereikalaujama.

7

Kiaulių šeriai

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio b punkto iv papunktyje

Kiaulių šeriai turi būti gauti iš gyvūnų, atsivestų trečiojoje kilmės šalyje ir paskerstų jos skerdykloje.

a)  jei tai neapdoroti kiaulių šeriai:

trečiosios šalys arba, suskirstymo į regionus atveju, jų regionai, išvardyti Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, kuriuose 12 mėnesių prieš importo datą nebuvo nustatyta afrikinio kiaulių maro atvejų.

b)  jei tai apdoroti kiaulių šeriai:

trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, kuriose 12 mėnesių prieš importo datą galėjo būti nustatyta afrikinio kiaulių maro atvejų.

a)  jei per paskutinius 12 mėnesių nebuvo nustatyta afrikinio kiaulių maro atvejų:

XV priedas, 7 skyriaus A dalis

b)  jei per paskutinius 12 mėnesių buvo nustatyta vienas ar daugiau afrikinių kiaulių maro atvejų:

XV priedas, 7 skyriaus B dalis.

▼M2

8

Neapdorota gyvūnų, išskyrus kiaulinius, vilna ir plaukai

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio h ir n punktuose.

1)  Sausa neapdorota vilna ir plaukai turi būti:

a)  sandariai supakuoti; ir

b)  siunčiami tiesiogiai į gamyklą, gaminančią šalutinių gyvūninių produktų gaminius, skirtus naudoti už pašarų grandinės ribų, arba į gamyklą, atliekančią tarpines operacijas sąlygomis, kuriomis išvengiama patogenų plitimo.

1)  Bet kuri trečioji šalis.

1)  Importuojant neapdorotą vilną ir plaukus sveikatos sertifikato nereikalaujama.

2)  Vilna ir plaukai yra vilna ir plaukai, kaip nurodyta 25 straipsnio 2 dalies e punkte.

2)  Trečioji šalis arba jos regionas:

a)  išvardyti Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje ir iš kurių leidžiama į Sąjungą importuoti šviežią atrajotojų mėsą, netaikant tame priede nurodytų A ir F papildomų garantijų; ir

b)  kuriuose nenustatyta snukio ir nagų ligos, o jeigu vilna ir plaukai yra avių ir ožkų – avių ir ožkų raupų pagal Tarybos direktyvos 2004/68/EB II priedą.

2)  Reikalaujama pateikti importuotojo deklaraciją pagal XV priedo 21 skyrių.

▼B

9

Apdorotos plunksnos, jų dalys ir pūkai

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio b punkto v papunktyje ir h ir n punktuose.

Apdorotos plunksnos ar plunksnų dalys turi atitikti 6 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Bet kuri trečioji šalis.

Importuojant apdorotas plunksnas, plunksnų dalis ir pūkus sveikatos sertifikato nereikalaujama

10

Šalutiniai bitininkystės produktai

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio e punkte

a)  jei tai šalutiniai bitininkystės produktai, skirti naudoti bitininkystėje, išskyrus bičių vašką medaus korių pavidalu:

i)  šalutiniai bitininkystės produktai buvo laikomi –12 °C ar žemesnėje temperatūroje ne trumpiau kaip 24 valandas; arba

ii)  jei tai bičių vaškas, medžiaga buvo perdirbta taikant vieną iš 1–5 perdirbimo metodų ar 7 perdirbimo metodą, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje, ir rafinuota prieš importuojant.

b)  jei tai bičių vaškas, išskyrus bičių vašką medaus korių pavidalu, skirtas ne ūkiniams gyvūnams šerti, bičių vaškas buvo rafinuotas ar perdirbtas taikant vieną iš 1–5 perdirbimo metodų ar 7 perdirbimo metodą, kaip nustatyta IV priedo III skyriuje, prieš importuojant.

a)  jei tai šalutiniai bitininkystės produktai, skirti naudoti bitininkystėje:

trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, ir šios šalys:

(CM) Kamerūnas.

b)  jei tai bičių vaškas, skirtas naudoti kitomis nei ūkiniams gyvūnams šerti paskirtimis:

Bet kuri trečioji šalis.

a)  jei tai šalutiniai bitininkystės produktai, skirti naudoti bitininkystėje:

XV priedas, 13 skyrius.

b)  jei tai bičių vaškas, skirtas naudoti kitomis nei ūkiniams gyvūnams šerti paskirtimis:

prekybos dokumentas, patvirtinantis rafinavimą ar perdirbimą.

11

Kaulai ir kaulų produktai (išskyrus kaulų miltus), ragai ir ragų produktai (išskyrus ragų miltus) bei kanopos ir kanopų produktai (išskyrus kanopų miltus), skirti naudoti ne kaip pašarai, organinės trąšos ar dirvožemį gerinančios medžiagos

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a punkte, b punkto i papunktyje ir iii papunktyje, e ir h punktuose.

Produktai turi atitikti 7 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Bet kuri trečioji šalis.

Prie produktų turi būti pridėta:

a)  prekybos dokumentas, nustatytas 7 skirsnio 2 punkte; ir

b)  pagal XV priedo 16 skyrių surašyta importuotojo deklaracija, parašyta bent viena iš valstybės narės, per kurios teritoriją siuntą pirmą kartą įvežama į Bendriją, valstybinių kalbų ir bent viena iš paskirties valstybės narės oficialių kalbų.

▼M10

12

Gyvūnų augintinių ėdalas, įskaitant šunų kramtalus

a)  jei tai perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas ir šunų kramtalai: 35 straipsnio a punkto i ir ii papunkčiuose nurodytos medžiagos.

b)  jei tai žalias gyvūnų augintinių ėdalas: 35 straipsnio a punkto iii papunktyje nurodytos medžiagos.

Gyvūnų augintinių ėdalas ir šunų kramtalai turi būti pagaminti pagal XIII priedo II skyrių.

a)  jei tai žalias gyvūnų augintinių ėdalas:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priede išvardytos trečiosios šalys, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tų pačių rūšių gyvūnų šviežią mėsą, bet tik su kaulais.

Jei tai žuvų žaliavos – Sprendimo 2006/766/EB II priede išvardytos trečiosios šalys.

b)  jei tai šunų kramtalai ir gyvūnų augintinių ėdalas, išskyrus žalią gyvūnų augintinių ėdalą:

trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, ir šios šalys:

(JP) Japonija,

(EC) Ekvadoras

(LK) Šri Lanka

(TW) Taivanas.

Jei tai perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas iš žuvų žaliavų – Sprendimo 2006/766/EB II priede išvardytos trečiosios šalys.

a)  jei tai konservuotas gyvūnų augintinių ėdalas: XV priedas, 3 skyriaus A dalis;

b)  jei tai perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas, išskyrus konservuotą gyvūnų augintinių ėdalą: XV priedas, 3 skyriaus B dalis;

c)  jei tai šunų kramtalai: XV priedas, 3 skyriaus C dalis;

d)  jei tai žalias gyvūnų augintinių ėdalas: XV priedas, 3 skyriaus D dalis.

▼M4

13

Kvapieji priedai gyvūnų augintinių ėdalui gaminti

35 straipsnio a punkte nurodytos medžiagos

Kvapieji priedai turi būti pagaminti pagal XIII priedo III skyrių.

Komisijos reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tų pačių rūšių gyvūnų šviežią mėsą, kuri ir tik ji gali būti su kaulais.

Kvapiųjų priedų iš žuvų atveju trečiosios šalys išvardytos Sprendimo 2006/766/EB II priede.

Jei tai kvapieji priedai iš paukštienos iš trečiųjų šalių, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje ir iš kurių valstybės narės leidžia importuoti šviežią paukštieną.

XV priedas, 3 skyriaus E dalis.

▼B

14

Šalutiniai gyvūniniai produktai gyvūnų augintinių ėdalui, išskyrus žalią gyvūnų augintinių ėdalą, ir šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, skirtiems naudoti už pašarų grandinės ribų, gaminti

►M4  
a)  3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a–m punktuose;  ◄
b)  jei tai medžiagos gyvūnų augintinių ėdalui gaminti, 1 kategorijos medžiagos, nurodytos 8 straipsnio c punkte;
c)  jei tai kailiai šalutinių gyvūninių produktų gaminiams gaminti, 3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio n punkte.

Produktai turi atitikti 8 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

a)  jei tai šalutiniai gyvūniniai produktai, skirti gyvūnų augintinių ėdalui gaminti:

i)  jei tai galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių gyvūnų, tiek ūkinių, tiek laukinių, šalutiniai gyvūniniai produktai:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys arba jų dalys, iš kurių leidžiama importuoti šviežią mėsą, skirtą vartoti žmonėms.

ii)  naminių paukščių, įskaitant Ratitae genties, žaliava:

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys arba jų dalys, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti šviežią paukštieną.

iii)  Žaliava, gauta iš žuvų:

Sprendimo 2006/766/EB II priede išvardytos trečiosios šalys.

iv)  žaliava, gauta iš kitų laukinių sausumos žinduolių ir kiškinių (Leporidae):

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje ar Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys;

b)  jei tai šalutiniai gyvūniniai produktai, skirti vaistams gaminti:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 119/2009 I priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys:

(JP) Japonija,

(PH) Filipinai,

(TW) Taivanas.

c)  jei tai šalutiniai gyvūniniai produktai, skirti naudoti už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų esantiems produktams, išskyrus vaistus, gaminti:

trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, iš kurių leidžiama importuoti atitinkamų rūšių gyvūnų šios kategorijos šviežią mėsą, taip pat išvardytos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 119/2009 I priedo 1 dalyje, arba, jei tai iš žuvų gauta žaliava, trečiosios šalys, išvardytos Sprendimo 2006/766/EB II priede.

a)  jei tai šalutiniai gyvūniniai produktai, skirti perdirbtam gyvūnų augintinių ėdalui gaminti:

XV priedas, 3 skyriaus F dalis;

b)  jei tai šalutiniai gyvūniniai produktai skirtiems naudoti už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų produktams gaminti:

XV priedas, 8 skyrius.

▼M4

15

Šalutiniai gyvūniniai produktai, naudojami kaip žalias gyvūnų augintinių ėdalas

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a punkte ir b punkto i ir ii papunkčiuose

Produktai atitinka 8 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priede išvardytos trečiosios šalys, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tų pačių rūšių gyvūnų šviežią mėsą, kuri ir tik ji gali būti su kaulais.

Jei tai žuvų žaliavos – Sprendimo 2006/766/EB II priede išvardytos trečiosios šalys.

XV priedas, 3 skyriaus D dalis.

16

Šalutiniai gyvūniniai produktai kailiniams žvėreliams šerti

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a–m punktuose

Produktai atitinka 8 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priede išvardytos trečiosios šalys, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tų pačių rūšių gyvūnų šviežią mėsą, kuri ir tik ji gali būti su kaulais.

Jei tai žuvų žaliavos – Sprendimo 2006/766/EB II priede išvardytos trečiosios šalys.

XV priedas, 3 skyriaus D dalis.

▼M1

17

Lydyti riebalai, skirti naudoti tam tikra paskirtimi už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų

►M4  
a)  Jei tai medžiagos, skirtos biodyzelinui ar oleocheminiams produktams gaminti: 1, 2 ir 3 kategorijų medžiagos, nurodytos 8, 9 ir 10 straipsniuose;  ◄
b)  jei tai medžiagos, skirtos atsinaujinantiems degalams gaminti, kaip nurodyta IV priedo IV skyriaus 2 skirsnio J punkte:
2 ir 3 kategorijos medžiagos, nurodytos 9 ir 10 straipsniuose;
c)  jei tai medžiagos, skirtos naudoti kaip organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos:
2 kategorijos medžiagos, nurodytos 9 straipsnio c ir d punktuose, f punkto i papunktyje ir 3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnyje, išskyrus c ir p punktus;
d)  jei tai medžiagos, skirtos naudoti kitais tikslais:
8 straipsnio b, c ir d punktuose nurodytos 1 kategorijos medžiagos, 9 straipsnio c, d punktuose ir f punkto i papunktyje nurodytos 2 kategorijos medžiagos ir 10 straipsnyje, išskyrus c ir p punktus, nurodytos 3 kategorijos medžiagos.

Lydyti riebalai turi atitikti 9 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje ir, jei tai žuvų žaliavos, trečiosios šalys, išvardytos Sprendimo 2006/766/EB II priede.

XV priedas, 10 skyriaus B dalis

▼M4

18

Riebalų gaminiai

a)  jei tai riebalų gaminiai, skirti naudoti už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų:

8 straipsnio b, c ir d punktuose nurodytos 1 kategorijos medžiagos, 9 straipsnio c, d punktuose ir f punkto i papunktyje nurodytos 2 kategorijos medžiagos ir 10 straipsnyje nurodytos 3 kategorijos medžiagos;

b)  jei tai riebalų gaminiai, skirti naudoti pašarams:

3 kategorijos medžiagos, išskyrus 10 straipsnio n, o ir p punktuose nurodytas medžiagas;

Riebalų gaminiai atitinka 10 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Bet kuri trečioji šalis.

a)  jei tai riebalų gaminiai, skirti naudoti už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų:

XV priedas, 14 skyriaus A dalis

b)  jei tai riebalų gaminiai, skirti naudoti pašarams:

XV priedas, 14 skyriaus B dalis.

▼B

19

Fotoželatina

1 kategorijos medžiagos, nurodytos 8 straipsnio b punkte ir 3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnyje.

Importuota fotoželatina turi atitikti 11 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Fotoželatina gali būti importuojama tik iš kilmės įmonių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Japonijoje, kurios leidžiamos pagal 11 skirsnį.

XV priedas, 19 skyrius.

20

Ragai ir ragų produktai, išskyrus ragų miltus, kanopos ir kanopų produktai, išskyrus kanopų miltus, skirti organinėms trąšoms ar dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms gaminti

3 kategorijos medžiagos, nurodytos 10 straipsnio a, b, h ir n punktuose.

Produktai turi atitikti 12 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Bet kuri trečioji šalis.

XV priedas, 18 skyrius.

2    skirsnis

Kraujo ir kraujo produktų (išskyrus gautus iš arklinių), skirtų šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, naudojamiems už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, gaminti, importas

Importuojamiems kraujui ir kraujo produktams (išskyrus gautus iš arklinių), skirtų šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, naudojamiems už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, gaminti, taikomi šie reikalavimai:

1. Kraujo produktai turi būti gauti iš šalutinių gyvūninių produktų, skirtų naudoti už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, gamybos įmonės, kuri atitinka šiame reglamente nustatytus specialiuosius reikalavimus, arba iš surinkimo įmonės.

▼M4

2. Kraujas, iš kurio gaminami kraujo produktai, skirti gaminti šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, naudojamiems už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, turi būti surinktas prižiūrint veterinarijos gydytojui:

a) skerdyklose:

i) patvirtintose pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 arba

ii) patvirtintose ir prižiūrimose kompetentingos institucijos surinkimo šalyje; arba

b) iš gyvų gyvūnų patalpose, kurias patvirtina ir prižiūri surinkimo šalies kompetentinga institucija.

▼B

3.1. Šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, naudojamiems už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, gaminti skirti kraujo produktai, kurie pagaminti iš taxa Artiodactyla, Perissodactyla ir Proboscidea, įskaitant mišrūnus, priklausančių gyvūnų, turi atitikti a arba b punkte nustatytas sąlygas:

a) produktai turi būti apdoroti vienu iš toliau nurodytų būdų, garantuojančiu b punkte nurodytų ligų sukėlėjų sunaikinimą:

i) ne trumpiau kaip tris valandas apdorojama termiškai 65 °C temperatūroje, o po to tikrinamas veiksmingumas;

ii) švitinti 25 kGy gama spinduliais, o po to tikrinamas veiksmingumas;

iii) ne žemesnėje kaip 80 °C temperatūroje kaitinta visa produktų masė, o po to tikrinamas veiksmingumas;

iv) jei tai kiti nei Suidae ir Tayassuidae gyvūnai: per dvi valandas pH pakeičiamas į pH 5, o po to atliktas veiksmingumo tikrinimas;

b) kraujo produktų, kurie nebuvo apdoroti pagal a punktą, atveju produktai turi būti gauti iš trečiosios šalies ar regiono, kuriame:

i) bent 12 mėnesių nebuvo užregistruotas galvijų maras, mažųjų atrajotojų maras ir Rifto slėnio karštligė ir kuriame bent 12 mėnesių nebuvo skiepijama nuo šių ligų;

ii) bent 12 mėnesių nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos atvejų ir

 bent 12 mėnesių laikotarpiu nebuvo skiepijama nuo šios ligos, arba

 bent 12 mėnesių laikotarpiu vykdomos oficialios vakcinacijos nuo snukio ir nagų ligos programos ir naminių atrajotojų kontrolė, šiuo atveju atlikus Direktyvoje 97/78/EB nustatytus veterinarinius patikrinimus ir laikantis tos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų produktai turi būti tiesiogiai vežami į paskirties registruotą įmonę ar gamyklą ir turi būti imamasi visų atsargumo priemonių, įskaitant saugų atliekų, nepanaudotų ar perteklinių medžiagų naikinimą, siekiant išvengti ligų perdavimo gyvūnams ar žmonėms pavojaus.

3.2. Be to, kas nustatyta 3.1 punkto b papunkčio i ir ii įtraukose, jei tai kiti nei Suidae ir Tayassuidae gyvūnai, turi būti laikomasi vienos iš šių sąlygų:

a) kilmės šalyje ar regione bent 12 mėnesių nebuvo užregistruota nė vieno vezikulinio stomatito ir mėlynojo liežuvio ligos (įskaitant gyvūnų, kuriems nustatyta teigiama serologinė reakcija, buvimą) atvejo, o šioms ligoms neatsparių rūšių gyvūnai bent 12 mėnesių nebuvo skiepijami nuo šių ligų;

b) atlikus Direktyvoje 97/78/EB nustatytus veterinarinius patikrinimus ir laikantis tos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų produktai turi būti tiesiogiai vežami į paskirties įmonę ir turi būti imamasi visų atsargumo priemonių, įskaitant saugų atliekų, nepanaudotų ar perteklinių medžiagų naikinimą, siekiant išvengti ligų perdavimo gyvūnams ar žmonėms pavojaus.

3.3. Be to, kas nustatyta 3.1 punkto b papunkčio i ir ii įtraukose, jei tai Suidae ir Tayassuidae gyvūnai, kilmės trečiojoje šalyje ar regione bent 12 mėnesių nebuvo užregistruota kiaulių vezikulinės ligos, klasikinio kiaulių maro ir afrikinio kiaulių maro atvejų; bent 12 mėnesių nebuvo skiepijama nuo šių ligų ir laikomasi vienos iš šių sąlygų:

a) kilmės šalyje ar regione 12 mėnesių nebuvo užregistruota nė vienas vezikulinio stomatito (įskaitant gyvūnų, kuriems nustatyta teigiama serologinė reakcija, buvimą) atvejo, o jam neatsparių rūšių gyvūnai bent 12 mėnesių nebuvo skiepijami nuo šios ligos;

b) atlikus Direktyvoje 97/78/EB nustatytus veterinarinius patikrinimus ir laikantis tos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų produktai turi būti tiesiogiai vežami į paskirties registruotą įmonę ar gamyklą ir turi būti imamasi visų atsargumo priemonių, įskaitant saugų atliekų, nepanaudotų ar perteklinių medžiagų naikinimą, siekiant išvengti ligų perdavimo gyvūnams ar žmonėms pavojaus.

4. Šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, naudojamiems už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, gaminti skirti kraujo produktai, gauti iš naminių paukščių ir kitų rūšių paukščių, turi atitikti šias a arba b punkte nustatytas sąlygas:

a) produktai turi būti apdoroti vienu iš toliau nurodytų būdų, garantuojančiu b punkte nurodytų ligų sukėlėjų sunaikinimą:

i) ne trumpiau kaip tris valandas apdorojama termiškai 65 °C temperatūroje, o po to tikrinamas veiksmingumas;

ii) švitinti 25 kGy gama spinduliais, o po to tikrinamas veiksmingumas;

iii) ne žemesnėje kaip 70 °C temperatūroje kaitinta visa produktų masė, o po to tikrinamas veiksmingumas;

b) jei tai kraujo produktai, kurie nebuvo apdoroti pagal a punktą, produktai turi būti gauti iš trečiosios šalies ar regiono, kuriame:

i) nebuvo užregistruota Niukaslio liga ir labai patogeniškas paukščių gripas, kaip apibrėžta Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodekse, 2010 m. leidime;

ii) per paskutinius 12 mėnesių nebuvo skiepijama nuo paukščių gripo;

iii) naminiai paukščiai ar kitos paukščių rūšys, iš kurių gaminami produktai, nebuvo skiepijami nuo Niukaslio ligos naudojant skiepus, pagamintus iš Niukaslio ligos turėtojo štamo, kurio patogeniškumas didesnis nei lentogeninio viruso štamas.

3    skirsnis

Arklinių šeimos gyvūnų kraujo ir kraujo produktų importas

Importuojamiems arklinių kraujui ir kraujo produktams taikomi šie reikalavimai:

▼M4

1. Kraujas turi atitikti XIII priedo IV skyriaus 1 punkto a papunktyje nustatytus reikalavimus ir turi būti surenkamas prižiūrint veterinarijos gydytojui:

a) skerdyklose:

i) patvirtintose pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 arba

ii) patvirtintose ir prižiūrimose kompetentingos institucijos surinkimo šalyje; arba

b) iš gyvų arklinių šeimos gyvūnų patvirtintose įmonėse, kurioms suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris ir kurias prižiūri surinkimo šalies kompetentinga institucija, siekiant surinkti arklinių kraują, skirtą kraujo produktams, neskirtiems gyvūnams šerti, gaminti.

▼B

2. Kraujo produktai turi atitikti XIII priedo IV skyriaus 2 punkte nustatytus reikalavimus.

Be to, XIII priedo IV skyriaus 2 dalies b punkto i papunktyje minėti kraujo produktai turi būti pagaminti iš kraujo, surinkto iš arklinių, kurie prieš surenkant kraują ne trumpiau kaip tris mėnesius arba, jei yra jaunesni kaip trijų mėnesių, nuo atsivedimo dienos buvo laikomi ūkiuose, kuriems paskirta veterinarinė priežiūra ir kurie yra trečiosiose surinkimo šalyse, kuriose tuo laikotarpiu ir kraujo surinkimo laikotarpiu nebuvo nustatyta šių ligų:

a) afrikinio arklių maro pagal Direktyvos 2009/156/EB 5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus;

b) Venesuelos arklių encefalomielito bent dvejus metus;

c) įnosių:

i) trejus metus; arba

ii) šešis mėnesius, jeigu gyvūnai neturėjo įnosių (Burkholderia mallei) klinikinių požymių skerdyklose, nurodytose 1 punkto a papunktyje, po skerdimo atliekant patikrinimą, įskaitant išsamią trachėjos, gerklų, nosies ertmės, sinusų ir jų atšakų gleivinės apžiūrą prieš tai perkirtus galvą per vidurinę plokštumą ir išėmus nosies pertvarą;

▼M4

d) jei tai kiti nei serumas ir plazma kraujo produktai – vezikulinio stomatito bent šešis mėnesius.

▼B

3. Kraujo produktai turi būti gauti iš įmonės ar gamyklos, patvirtintos ar registruotas trečiosios šalies kompetentingos institucijos.

4. Kraujas ir kraujo produktai turi būti supakuoti ir paženklinti pagal XIII priedo IV skyriaus 3 punktą.

4    skirsnis

Kanopinių gyvūnų kailių ir odų importas

Kanopinių kailių ir odų importui taikomi šie reikalavimai:

1. Švieži ar atšaldyti kailiai ir odos gali būti importuojami, jeigu:

a) jie gauti iš trečiosios šalies, nurodytos atitinkamame 1 skirsnio 2 lentelės 4 eilutės stulpelyje, kurioje dėl atitinkamų gyvūnų rūšių:

i) bent 12 mėnesių prieš išsiuntimą nebuvo nustatyta šių ligų:

 klasikinio kiaulių maro,

 afrikinio kiaulių maro, ir

 Galvijų maras ir

ii) bent 12 mėnesių iki išsiuntimo datos nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos ir bent 12 mėnesių iki išsiuntimo datos nebuvo skiepijama nuo šios ligos;

b) jie yra gauti iš:

i) gyvūnų, kurie prieš paskerdžiant buvo laikomi kilmės trečiosios šalies teritorijoje ne trumpiau kaip tris mėnesius prieš skerdimą, o jei gyvūnai jaunesni kaip trijų mėnesių – nuo pat jų atsivedimo;

ii) jei tai poranagių gyvūnų kailiai ir odos – gyvūnų iš ūkių, kuriuose ir 10 km spinduliu aplink kuriuos per paskutines 30 dienų nebuvo snukio ir nagų ligos protrūkių;

iii) jei tai kiaulių kailiai ir odos – gyvūnų iš ūkių, kuriuose per pastarąsias 30 dienų nenustatyta vezikulinės kiaulių ligos, o 40 dienų – klasikinio arba afrikinio kiaulių maro protrūkių, ir aplinkui 10 km spinduliu per pastarąsias 30 dienų nebuvo tų ligų protrūkių; arba

iv) gyvūnų, kurių sveikata per 24 valandų laikotarpį iki paskerdžiant buvo patikrinta, ir nenustatyta snukio ir nagų ligos, galvijų maro, klasikinio kiaulių maro, afrikinio kiaulių maro ir kiaulių vezikulinės ligos požymių; ir

c) jie visais būdais buvo apsaugoti, kad vėl neužsiterštų patogenais.

2. XIII priedo V skyriaus C.2 punkte nurodyti apdoroti kailiai ir odos gali būti importuojami be jokių apribojimų.

3. Kiti apdoroti kailiai ir odos gali būti importuojami, jeigu:

a) jie yra:

i) iš trečiosios šalies arba, jei suskirstyta į regionus pagal Sąjungos teisės aktus, – iš trečiosios šalies dalies, įrašytos į 1 skirsnio 2 lentelės 5 eilutės stulpelio „trečiosios šalys“ a punkte nustatytą sąrašą, iš kurios leidžiama importuoti atitinkamų rūšių gyvūnų šviežią mėsą, arba jie buvo apdoroti, kaip nurodyta I priedo 28 punkto a, b ir c papunkčiuose;

ii) iš trečiosios šalies, įrašytos į 1 skirsnio 2 lentelės 5 eilutės atitinkamo stulpelio a punktą, ir jie buvo apdoroti, kaip nurodyta I priedo 28 punkto c ar d papunkčiuose; arba

iii) iš arklinių ar atrajotojų iš trečiosios šalies, įrašytos į 1 skirsnio 2 lentelės 5 eilutės stulpelį „trečiųjų šalių sąrašą“, nustatytą b punkte, kurie buvo apdoroti, kaip nurodyta I priedo 28 punkto a, b ir c papunkčiuose ir po apdorojimo laikyti atskirai bent 21 dieną; ir

b) sūdyti kailiai ir odos, gabenami laivu, apdoroti pagal I priedo 28 punkto b arba c papunkčius ir prieš juos importuojant po apdorojimo jie buvo transportuojami laikant atskirai ne trumpiau kaip 14 dienų pagal 28 punkto b papunktį arba septynias dienas pagal 28 punkto c papunktį, o sveikatos sertifikatu, pridėtu prie siuntos, patvirtinamas toks apdorojimas ir transportavimo trukmė.

4. Švieži, atšaldyti ar apdoroti kanopinių gyvūnų kailiai ir odos turi būti importuojami siunčiančios trečiosios šalies kompetentingos institucijos atsakomybe užplombuotuose konteineriuose, kelių transporto priemonėse, geležinkelio vagonuose ar paketuose.

5    skirsnis

Medžiojamųjų gyvūnų trofėjų ir kitų gyvūnų preparatų importas

Importuojamiems medžiojamųjų gyvūnų trofėjams ir kitų gyvūnų preparatams taikomi šie reikalavimai:

1. Medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ar kiti gyvūnų preparatai, atitinkantys XIII priedo VI skyriaus B ir C.1 punktuose nurodytas sąlygas, gali būti importuojami be apribojimų.

2. Apdoroti medžiojamųjų gyvūnų trofėjai ar kiti paukščių ir kanopinių preparatai, sudaryti tik iš kaulų, ragų, kanopų, nagų, ragų šakų, dantų, kailių ir odų, iš trečiųjų šalių gali būti importuojami, jeigu jie atitinka XIII priedo VI skyriaus C.1 punkto a papunkčio ir C.2 punkto a papunkčio i–iii įtraukų ir b papunkčio i ir ii įtraukų reikalavimus.

Tačiau laivu gabenamos sausai ir šlapiai sūdytos odos neprivalo būti sūdytos 14 dienų iki išvežant, jei jos yra sūdomos 14 dienų iki importuojant.

3. Medžioklės trofėjai ar kiti paukščių ir kanopinių preparatai, sudaryti iš ištisinių anatominių dalių, niekaip neapdoroti, gali būti importuojami, jeigu:

a) yra padaryti iš gyvūnų iš vietovės, kuriai netaikoma apribojimų dėl pavojingų užkrečiamųjų ligų, kuriomis gali užsikrėsti tų rūšių gyvūnai;

b) jie buvo supakuoti į atskiras, permatomas ir uždaras pakuotes, kad neturėtų sąlyčio su kitais gyvūniniais produktais, kurie galėtų juos užteršti, ir kad neužsiterštų vėliau.

6    skirsnis

Apdorotų plunksnų, plunksnų dalių ir pūkų importas

Apdorotos plunksnos ir plunksnų dalys bei pūkai gali būti importuojami:

a) jei tai yra apdorotos dekoratyviosios plunksnos, apdorotos plunksnos, kurias keliautojai vežasi savo reikmėms, arba apdorotų plunksnų ar pūkų siuntos, siunčiamos privatiems asmenims, o ne pramoniniams tikslams skirtos; arba

b) prie jų pridedamas prekybos dokumentas, patvirtinantis, kad plunksnos arba plunksnų dalys ar pūkai buvo apdorotos garų srautu ar kitu būdu, užtikrinančiu, kad nebus nepriimtino pavojaus, ir buvo sandariai supakuotos ir sausos; ir

c) išskyrus, kai prekybos dokumente nurodoma, kad jie buvo plauti gamykloje ir apdoroti karštų garų srautu esant 100 °C temperatūrai bent 30 minučių, jie siunčiami tokiam apdorojimui į registruotą įmonę ar gamyklą.

7    skirsnis

Kaulų ir jų produktų (išskyrus kaulų miltus), ragų ir jų produktų (išskyrus ragų miltus) ir kanopų bei jų produktų (išskyrus kanopų miltus), skirtų naudoti ne kaip pašarinės žaliavos, organinės trąšos ar dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, importas

1. Kaulai ir jų produktai (išskyrus kaulų miltus), ragai ir jų produktai (išskyrus ragų miltus) ir kanopos bei jų produktai (išskyrus kanopų miltus), gali būti importuojami šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, naudojamiems už pašarų grandinės ribų, gaminti, jeigu:

a) prieš eksportuojant į Sąjungą produktai yra išdžiovinti ir neatšaldyti ar neužšaldyti;

▼M9

b) produktai iš jų kilmės trečiosios šalies vežami tiesiai į Sąjungos pasienio kontrolės postą ir nėra perkraunami jokiame ne Sąjungoje esančiame uoste ar kitoje vietoje;

▼B

c) patikrinus dokumentus, kaip nurodyta Direktyvoje 97/78/EB, produktai vežami tiesiai į paskirties registruotą įmonę ar gamyklą.

2. Prie kiekvienos siuntos turi būti pridėtas kilmės įmonę prižiūrinčios kompetentingos institucijos antspauduotas prekybos dokumentas, kuriame nurodyta tokia informacija:

a) trečioji kilmės šalis;

b) gamybos įmonės ar gamyklos pavadinimas;

c) produkto pobūdis (sausi kaulai, sausų kaulų produktas, sausi ragai, sausų ragų produktas, sausos kanopos, sausų kanopų produktas); ir

d) patvirtinimas, kad produktas yra:

i) gautas iš skerdyklose paskerstų sveikų gyvūnų;

ii) 42 dienas džiovintas vidutinėje bent 20 °C C temperatūroje;

iii) prieš džiovinant vieną valandą kaitintas esant ne mažesnei kaip 80 °C medžiagos vidaus temperatūrai;

iv) prieš džiovinant vieną valandą paverstas pelenais esant ne mažesnei kaip 800 °C medžiagos vidaus temperatūrai;

v) apdorotas rūgštinimu taip, kad prieš džiovinant ne trumpiau kaip vieną valandą pH vertė visoje medžiagoje buvo išlaikyta mažesnė kaip 6; ir

neskirtas jokiame etape būti paverstas maistu, pašarinėmis žaliavomis, organinėmis trąšomis ar dirvožemio savybes gerinančiomis medžiagomis.

3. Išsiunčiant į Sąjungą medžiaga turi būti sudėta į sandarius konteinerius arba transporto priemones ar gabenama laivais nesupakuota.

Vežant konteineriais, ant jų ir visais atvejais – visuose pridėtuose dokumentuose turi būti užrašytas paskirties registruotos įmonės ar gamyklos pavadinimas ir adresas.

4. Atlikus Direktyvoje 97/78/EB numatytus patikrinimus ir laikantis tos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, medžiaga turi būti vežama tiesiai į paskirties registruotą įmonę ar gamyklą.

8    skirsnis

Šalutinių gyvūninių produktų, skirtų kailinių gyvūnų pašarams, gyvūnų augintinių ėdalui, išskyrus žalią gyvūnų augintinių ėdalą, ir šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, naudojamiems už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, gaminti importas

Šalutiniai gyvūniniai produktai, skirti kailinių gyvūnų pašarams, gyvūnų augintinių ėdalui, išskyrus žalią gyvūnų augintinių ėdalą, ir šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, naudojamiems už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, gaminti, gali būti importuojami su sąlyga, kad:

1. Kilmės įmonėje buvo stipriai užšaldyti arba visais būdais pagal Sąjungos teisės aktus buvo apsaugoti, kad nesugestų laikotarpiu nuo jų išsiuntimo iki pristatymo į paskirties įmonę ar gamyklą;

2. Dėl šalutinių gyvūninių produktų buvo imtasi visų atsargos priemonių siekiant išvengti užteršimo patogenais;

3. Šalutiniai gyvūniniai produktai buvo supakuoti į naują nepralaidžią pakuotę arba į pakuotę, kuri buvo išvalyta ir dezinfekuota prieš naudojant;

4. Atlikus Direktyvoje 97/78/EB numatytus veterinarinius patikrinimus ir laikantis jos 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, šalutiniai gyvūniniai produktai vežami:

a) į gyvūnų augintinių ėdalo gamyklą arba į registruotą paskirties įmonę ar gamyklą, kuri suteikė garantiją, kad šalutiniai gyvūniniai produktai naudojami tik gaminti produktams, dėl kurių ji atitinkamai registruota ar patvirtinta, kaip prireikus nurodo kompetentinga institucija, ir nėra išvežami iš įmonės ar gamyklos neapdoroti, išskyrus vežimą tiesiai sunaikinti;

b) įmonę ar gamyklą, patvirtintą pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies h punktą;

c) registruotam naudotojui arba į surinkimo centrą, kurie užtikrina, kad šalutiniai gyvūniniai produktai yra naudojami tik leistinais tikslais, prireikus pagal kompetentingos institucijos nurodymą; arba

d) į įmonę ar gamyklą, patvirtintą pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies a punktą; ir

5.1. jei tai žaliava gyvūnų augintinių ėdalui gaminti, nurodytam Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 35 straipsnio a punkto ii papunktyje, žaliava turi:

a) būti paženklinta trečiojoje šalyje prieš įvežant į Sąjungą suskystintos medžio anglies arba aktyvuotos anglies kryželiu kiekvienoje išorinėje kiekvieno užšaldyto bloko pusėje arba, kai žaliava vežama padėklais, kurie nedalinami į atskiras siuntas vežant į paskirties gyvūnų augintinių ėdalo gamyklą, paženklinta kiekvienoje išorinėje kiekvieno padėklo pusėje taip, kad ženklinimas apimtų bent 70 % užšaldyto bloko įstrižainės ilgio ir būtų bent 10 cm pločio;

b) jei žaliava nėra sušaldyta, prieš įvežant į Sąjungą būti paženklinta trečiojoje šalyje ją apipurškiant suskystinta medžio anglimi arba medžio anglies milteliais tokiu būdu, kad medžio anglis būtų aiškiai matoma ant medžiagos;

c) būti vežama tiesiai:

i) į gyvūnų augintinių ėdalo paskirties gamyklą pagal 4 punkto a papunkčio reikalavimus; arba

ii) į paskirties įmonę ar gamyklą, patvirtintą pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies h punktą, pagal šio skirsnio 4 punkto b papunktį, ir iš ten tiesiai į i papunktyje nurodytą gyvūnų augintinių ėdalo gamyklą, jeigu paskirties gamykla:

 tik tvarko žaliavą, kuriai taikomas šis 5.1 punktas, arba

 tik tvarko žaliavą, skirtą gyvūnų augintinių ėdalo gamyklai, nurodytai i papunktyje; ir

d) būti tvarkoma siekiant pašalinti a ir b punktuose nustatytą ženklinimą tik paskirties gyvūnų augintinių ėdalo gamykloje ir tik nedelsiant po medžiagos panaudojimo gyvūnų augintinių ėdalui gaminti, laikantis gyvūnų augintinių ėdalui, pagamintam iš 3 kategorijos medžiagų, taikomų reikalavimų, kaip nustatyta XIII priedo II skyriuje;

5.2. jei siuntas sudaro žaliava, apdorota, kaip nurodyta pirmiau 5.1 punkte, ir kita neapdorota žaliava, tai visa siuntoje esanti žaliava turi būti pažymėta taip, kaip nurodyta pirmesniuose 5.1 punkto a ir b papunkčiuose.

5.3. 5.1 punkto a ir b papunkčiuose bei 5.2 punkte nurodytas ženklinimas turi būti matomas laikotarpiu nuo išsiuntimo iki pristatymo į gyvūnų augintinių ėdalo paskirties gamyklą;

6. Paskirties gyvūnų augintinių ėdalo gamykloje žaliava gyvūnų augintinių ėdalui gaminti, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 35 straipsnio a punkto ii papunktyje, turi būti laikoma iki gamybos, naudojama ir naikinama kompetentingos institucijos leidžiamomis sąlygomis, kuriomis galima atlikti gautos medžiagos kiekio, naudojamo gamybai ir naikinamo, jei taikoma, oficialius patikrinimus.

Kompetentinga institucija gali leisti gyvūnų augintinių ėdalo gamyklos operatoriui saugoti tokias medžiagas kartu su 3 kategorijos medžiagomis.

9    skirsnis

Lydytų riebalų, skirtų naudoti tam tikrais tikslais už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, importas

Lydyti riebalai, neskirti ūkinių gyvūnų pašarui gaminti, kosmetikai, vaistams ar medicinos prietaisams gaminti, gali būti importuojami, jeigu:

a) jie gauti:

▼M4

i) jei tai medžiagos, skirtos biodyzelinui ar oleocheminiams produktams gaminti, iš šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8, 9 ir 10 straipsniuose;

▼B

ii) jei tai medžiagos, skirtos organinėms trąšoms ir dirvožemį gerinančioms medžiagoms gaminti, – iš 2 kategorijos medžiagų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 straipsnio c, d punktuose ir f punkto i papunktyje, arba 3 kategorijos medžiagų, išskyrus medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 10 straipsnio c ir p punktuose;

▼M1

iii) jei tai medžiagos, skirtos atsinaujinantiems degalams gaminti, nurodytiems šio reglamento IV priedo IV skyriaus 2 skirsnio J punkte, Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 straipsnyje nurodytos 2 kategorijos medžiagos ir to reglamento 10 straipsnyje nurodytos 3 kategorijos medžiagos;

iv) jei tai kitos medžiagos – 1 kategorijos medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio b, c ir d punktuose, 2 kategorijos medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 straipsnio c, d punktuose ir f punkto i papunktyje, arba 3 kategorijos medžiagos, išskyrus nurodytas to reglamento 10 straipsnio c ir p punktuose;

▼B

b) jie buvo perdirbti taikant 1 perdirbimo metodą (sterilizacija slėgiu) arba taikant vieną iš kitų perdirbimo metodų, nurodytų IV priedo III skyriuje;

c) jei tai atrajotojų kilmės riebalai, – turi būti pašalintos netirpios priemaišos, viršijančios 0,15 % svorio;

d) jie buvo paženklinti prieš išvežant į Sąjungą taip, kad būtų pasiekta minimali GTH koncentracija, nurodyta VIII priedo V skyriaus 1 punkto b papunktyje;

e) atlikus Direktyvoje 97/78/EB numatytus veterinarinius patikrinimus ir laikantis tos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, lydyti riebalai turi būti vežami tiesiai į paskirties registruotą įmonę ar gamyklą sąlygomis, kuriomis išvengiama užteršimo; ir

f) jie turi būti paženklinti etiketėmis, ant pakuotės ar talpyklos nurodant „NESKIRTA ŽMONĖMS AR GYVŪNAMS“.

10    skirsnis

Riebalų gaminių importas

1. Riebalų gaminiai gali būti importuojami, jeigu pridedamame sveikatos sertifikate nurodoma:

a) ar riebalų gaminiai yra gauti iš 1, 2 arba 3 kategorijos medžiagų;

b) jei riebalų gaminiai gauti iš 2 kategorijos medžiagos, nurodoma, kad gaminiai:

i) pagaminti taikant būdą, kuris atitinka bent vieno iš XIII priedo XI skyriaus 1 punkte aprašytų procesų standartus; ir

ii) bus naudojami tik organinėse trąšose ar dirvožemio savybes gerinančiose medžiagose arba kitokia paskirtimi už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, išskyrus kosmetiką, vaistus ir medicinos prietaisus;

c) jei tai iš 1 kategorijos medžiagų pagaminti riebalų gaminiai, jie neturi būti naudojami organinėse trąšose ir dirvožemį gerinančiose medžiagose, kosmetikoje, vaistuose ir medicinos prietaisuose; tačiau jie gali būti naudojami kitais tikslais už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų.

2. 1 punkte nurodytas sveikumo sertifikatas turi būti pateiktas pirmosios prekių įvežimo į Sąjungą vietos pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai ir vėliau jo kopija turi būti vežama su siunta iki paskirties įmonės.

3. Atlikus Direktyvoje 97/78/EB numatytus veterinarinius patikrinimus ir laikantis tos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, riebalų gaminiai turi būti vežami tiesiai į paskirties registruotą įmonę ar gamyklą.

11    skirsnis

Fotoželatinos importas

1. Želatina, pagaminta iš medžiagos, kurios sudėtyje yra iš 1 kategorijos medžiagų sudaryto galvijų stuburo pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio b punktą ir skirta fotografijos pramonei (fotoželatina), gali būti importuojama su sąlyga, kad fotoželatina:

a) gauta iš vienos iš 3 lentelėje nurodytų kilmės vietos gamyklų;

b) buvo pagaminta laikantis 6 punkto;

c) importuota per vieną iš pirmo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postų, nurodytų 3 lentelėje; ir

d) skirta gamybai patvirtintoje fotografijos įmonėje, nurodytoje 3 lentelėje.3  lentelė

Fotoželatinos importas

Trečioji kilmės šalis

Kilmės įmonės

Paskirties valstybė narė

Pirmo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postas

Patvirtintos fotografijos įmonės

Japonija

Nitta Gelatin Inc.,

2-22 Futamata

Yao-City, Osaka

581-0024 Japan

Jellie Co. Ltd.

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku,

Sendai-City;

Miyagi,

982 Japan

NIPPI Inc. Gelatine Division

1 Yumizawa-Cho

Fujinomiya City Shizuoka

418-0073 Japan

Nyderlandai

Roterdamas

FujifilmEurope, Oudenstaart 1,

5047 TK Tilburg,

The Netherlands

Nitta Gelatin Inc.,

2-22 Futamata

Yao-City, Osaka

581-0024 Japan

Jungtinė Karalystė

Liverpool

Felixstowe

Heathrow

Kodak Ltd.

Headstone Drive,

Harrow, Middlesex,

HA4 4TY,

United Kingdom

Čekija

Hamburgas

FOMA Bohemia, spol. SRO

Jana Krušinky

1604

501 04 Hradec Králove,

Czech Republic

Jungtinės Amerikos Valstijos

Eastman Gelatine Corporation,

227 Washington Street,

Peabody,

MA, 01960 USA

Gelita North America,

2445 Port Neal Industrial Road

Sergeant Bluff,

Iowa, 51054 USA

Jungtinė Karalystė

Liverpool

Felixstowe

Heathrow

Kodak Ltd.

Headstone Drive,

Harrow, Middlesex,

HA4 4TY,

United Kingdom

Čekija

Hamburgas

FOMA Bohemia spol. SRO

Jana Krušinky

1604

501 04 Hradec Králove,

Czech Republic

2. Fotoželatiną įvežus į paskirties valstybę narę, ja neturi būti prekiaujama tarp valstybių narių, o turi būti naudojama tik patvirtintoje fotografijos įmonėje toje pačioje valstybėje narėje ir tik fotografijos tikslais.

3. Atlikus Direktyvoje 97/78/EB numatytus veterinarinius patikrinimus ir laikantis tos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, fotoželatina turi būti vežama tiesiai į paskirties patvirtintą fotografijos įmonę.

4. Kaip nurodyta 3 punkte, vežama transporto priemonėse ar talpyklose, kuriose fotoželatina yra fiziškai atskirta nuo bet kurių kitų maistui ar pašarams skirtų produktų.

5. Patvirtintoje paskirties fotografijos įmonėje operatorius užtikrina, kad visos fotoželatinos perteklinės medžiagos, likučiai ir kitos atliekos būtų:

a) vežamos uždarose nepralaidžiose talpyklose, paženklintose užrašu „tik sunaikinti“ transporto priemonėse patenkinamomis higienos sąlygomis;

b) naikinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12 straipsnio a punkto i papunktį arba eksportuojamos į trečiąją kilmės šalį pagal Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006.

6. Fotoželatina gaminama pagal šiuos reikalavimus:

a) fotoželatina gali būti gaminama tik įmonėse, kurios negamina želatinos maistui ar pašarams, skirtiems išsiųsti iš Europos Sąjungos, ir kurios yra patvirtintos atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos;

b) fotoželatina gali būti gaminama taikant procesą, kuriuo užtikrinama, kad žaliava būtų apdorojama taikant 1 perdirbimo metodą (sterilizacija slėgiu), kaip nurodyta IV priedo III skyriuje, arba apdorojama rūgštimis ar šarmais bent dvi dienas, plaunama vandeniu ir

i) po apdorojimo rūgštimi apdorojama šarminiu tirpalu bent 20 dienų; arba

ii) po apdorojimo rūgštimi apdorojama rūgšties tirpalu bent 10–12 valandų.

pH turi būti sureguliuotas, o medžiaga gryninta filtravimu ir 4 sekundes sterilizuota 138–140 °C temperatūroje;

c) apdorota, kaip nurodyta b punkte, fotoželatina gali būti džiovinama ir, kai taikytina, pulverizuojama ar laminuojama.

d) fotoželatina turi būti vyniojama, pakuojama naujose pakuotėse, saugoma ir vežama sandariose nepralaidžiose, paženklintose talpyklose transporto priemonėje patenkinamomis higienos sąlygomis.

Jei pastebimas nuotėkis, transporto priemonė ir talpyklos rūpestingai išvalomos ir dezinfekuojamos prieš naudojant iš naujo.

e) fasuotės ir pakuotės, kuriose yra fotoželatina, turi būti paženklintos užrašais „fotoželatina tik fotografijos pramonei“.

12    skirsnis

Ragų ir ragų produktų (išskyrus ragų miltus), kanopų ir kanopų produktų (išskyrus kanopų miltus), skirtų organinėms trąšoms ar dirvožemį gerinančioms medžiagoms gaminti, importas

Ragai ir ragų produktai, išskyrus ragų miltus, kanopos ir kanopų produktai, išskyrus kanopų miltus, skirti organinėms trąšoms ar dirvožemį gerinančioms medžiagoms gaminti, gali būti importuojami su sąlyga, kad:

1. jie pagaminti pagal XIII priedo XII skyriaus nuostatas; ir

2. atlikus Direktyvoje 97/78/EB numatytus veterinarinius patikrinimus ir laikantis tos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, jie vežami tiesiai į patvirtintą ar registruotą įmonę ar gamyklą.

III   SKYRIUS

SPECIALIOS TAISYKLĖS DĖL TAM TIKRŲ MĖGINIŲ

1    skirsnis

Mokslinių tyrimų ir diagnostiniai mėginiai

Išskyrus, jei laikomi kontrolės tikslais arba siunčiami atgal į kilmės trečiąją šalį, mokslinių tyrimų ir diagnostiniai mėginiai ir bet kurie šiuos mėginius naudojant gauti produktai naikinami:

a) deginant kaip atliekas;

b) sterilizuojant slėgiu ir po to naikinant pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12, 13 ir 14 straipsnius; arba

c) pagal VI priedo 1 skirsnio 4 punkto b papunktį, jei

i) kiekis neviršija 2 000 ml; ir

ii) mėginiai ar šalutinių gyvūninių produktų gaminiai buvo pagaminti ir išsiųsti iš Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo I dalyje išvardytų trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių dalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti naminių galvijų šviežią mėsą.

2    skirsnis

Prekybos pavyzdžiai

1. Kompetentinga institucija gali leisti importuoti ir gabenti tranzitu prekybos pavyzdžius su sąlyga, kad:

a) jie gauti iš:

i) trečiųjų šalių, nurodytų šio priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 14 eilutės stulpelyje „trečiosios šalys“;

ii) jei tai prekybos pavyzdžiai, susidedantys iš pieno, pieno pagrindo produktų ar pieno gaminių, – iš leidžiamų trečiųjų šalių, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priede;

b) prie jų pridedamas sveikumo sertifikatas, nurodytas XV priedo 8 skyriuje; ir

c) atlikus Direktyvoje 97/78/EB numatytus veterinarinius patikrinimus ir laikantis tos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, jie vežami tiesiai į patvirtintą ar registruotą įmonę ar gamyklą, nurodytą kompetentingos institucijos leidime.

2. Išskyrus, jei prekybos pavyzdžiai laikomi kontrolės tikslais, jie turi būti:

a) naikinami arba naudojami pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12, 13 ir 14 straipsnius; arba

b) išsiunčiami atgal į kilmės trečiąją šalį.

3. Jeigu prekybos pavyzdžiai naudojami mašinų bandymams, bandymai atliekami:

a) su tam skirta įranga; arba

b) su įranga, kuri buvo išvalyta ir dezinfekuota prieš naudojant kitais nei bandymas tikslais.

Vežant į patvirtintą arba registruotą įmonę ar gamyklą prekybos pavyzdžiai turi būti pakuojami į nepralaidžias talpyklas.

3    skirsnis

Demonstravimo priemonės

1. Demonstravimo priemonių importas ir gabenimas tranzitu turi vykti laikantis šių sąlygų:

a) jos gautos iš trečiųjų šalių, nurodytų II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 14 eilutės stulpelyje sąraše „trečiosios šalys“;

b) jas įvežti iš anksto leido valstybės narės, kurioje numatomos demonstravimo priemonės, kompetentinga institucija;

c) atlikus veterinarinius patikrinimus, kaip nurodyta Direktyvoje 97/78/EB, demonstravimo priemonės siunčiamos tiesiai leidžiamam naudotojui.

2. Kiekviena siunta turi būti pakuojama nepralaidžioje pakuotėje ir prie jos turi būti pridedamas prekybos dokumentas, kuriame nurodoma:

a) medžiagos ir kilmės gyvūnų rūšies aprašas;

b) medžiagos kategorija;

c) medžiagos kiekis;

d) medžiagos išsiuntimo vieta;

e) siuntėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

f) gavėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas. ir

g) išsami informacija, pagal kurią galima identifikuoti paskirties kompetentingos institucijos leidimą.

3. Parodai ar meninei veiklai pasibaigus, demonstravimo priemonės turi būti:

a) išsiunčiami atgal į kilmės trečiąją šalį;

b) išsiunčiamos į kitą valstybę narę ar trečiąją šalį, jeigu juos išsiųsti iš anksto leido paskirties valstybės narės ar trečiosios šalies kompetentinga institucija; arba

c) naikinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12, 13 ir 14 straipsnius.

IV   SKYRIUS

SPECIALIEJI TAM TIKRO ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ JUDĖJIMO REIKALAVIMAI

1    skirsnis

Tam tikrų 1 kategorijos medžiagų importas

26 straipsnyje nurodytos medžiagos importuojamos laikantis šių sąlygų:

1. Medžiagos importuojamos su etikete, pritvirtinta prie pakuotės, talpyklos ar transporto priemonės, kurioje nurodoma „Draudžiama naudoti maistui, pašarams, trąšoms, kosmetikai, vaistams ir medicinos prietaisams“.

2. Medžiagos tiesiogiai skiriamos patvirtintai ar registruotai įmonei ar gamyklai šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, išskyrus 1 punkte nurodytus produktus, gaminti.

3. Nepanaudota ar perteklinė medžiaga naudojama ar naikinama pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12 straipsnį.

2    skirsnis

Tam tikrų medžiagų, skirtų ne ūkiniams sausumos gyvūnams šerti, importas

1. Kompetentinga institucija gali leisti importuoti šias medžiagas kitais nei ūkinių sausumos gyvūnų šėrimas, išskyrus kailinių gyvūnų šėrimą, tikslais, jeigu nėra nepriimtino pavojaus žmonėms ar gyvūnams užkrečiamų ligų perdavimo pavojaus:

a) šalutiniai gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų ir vandens gyvūnų gaminiai;

b) vandens bestuburiai ir vandens bestuburių gaminiai;

c) sausumos bestuburiai, įskaitant bet kurias jų transformacijos formas, pavyzdžiui, lervas, ir jų gaminiai;

d) produktai, išskirti gyvūnų, nurodytų a, b ir c punktuose, pavyzdžiui, žuvų ikrai;

e) 3 kategorijos medžiagos, sudarytos iš zoologinių Rodentia ir Lagomorpha būrių gyvūnų ir jų dalių.

2. 1 punkte nurodytų medžiagų siuntų importas vykdomas laikantis sanitarinių sertifikavimo reikalavimų pagal nacionalines taisykles.

▼M10

V SKYRIUS

TAM TIKRŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ GAMINIŲ EKSPORTO TAISYKLES

25 straipsnio 4 dalyje minimos toliau išvardijamų šalutinių gyvūninių produktų gaminių eksporto taisyklės: 

Šalutinių gyvūninių produktų gaminiai

Eksporto taisykles

1

Perdirbtas mėšlas ir organinės trąšos, dėl biodųjų transformacijos susidarančios komposto ar irimo atliekos, kurių sudėtyje nėra jokių kitų šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių, išskyrus perdirbtą mėšlą.

Perdirbtas mėšlas ir organinės trąšos, dėl biodųjų transformacijos susidarančios komposto ar irimo atliekos, kurių sudėtyje nėra jokių kitų šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių, išskyrus perdirbtą mėšlą, turi atitikti bent XI priedo I skyriaus 2 skirsnio a, b, d ir e punktuose nustatytas sąlygas.

▼B
XV PRIEDAS

SVEIKUMO SERTIFIKATŲ PAVYZDŽIAI

Šiame priede nurodyti sveikumo sertifikatų pavyzdžiai taikomi importuojant iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą ir gabenant per ją tranzitu šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius, nurodytus atitinkamuose sveikumo sertifikatų pavyzdžiuose.

Pastabos

a) veterinarijos sertifikatus pagal šiame priede pateiktus pavyzdžius ir pagal tų pavyzdžių maketą, atitinkantį atitinkamus šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, sudaro eksportuojanti trečioji šalis. Pavyzdžiuose nurodyta eilės tvarka sertifikatuose yra išdėstomi patvirtinimai, kuriuos turi pateikti visos trečiosios šalys, ir, kartais, papildomos garantijos, kurias turi pateikti eksportuojančioji trečioji šalis arba jos dalis.

b) jei sertifikato pavyzdyje nurodoma, kad reikia palikti tinkamą tam tikrų teiginių variantą, nebūtini teiginiai gali būti perbraukti, paženklinant tvirtinančiojo pareigūno inicialais ir antspaudu, arba juos galima visiškai išbraukti iš sertifikato.

c) Kiekvieno sertifikato originalą turi sudaryti vienas popieriaus lapas abiejose pusėse arba, jei reikia daugiau teksto; jis turi būti tokios formos, kad visi reikalingi popieriaus lapai sudarytų vieną ir nedalomą visumą.

d) jis parengiamas bent viena iš oficialių tos ES valstybės narės, kurioje atliekama pasienio kontrolė, ir tos, kuri yra paskirties valstybė narė, kalbų. Tačiau tos valstybės narės gali vartoti ir kitas kalbas, prireikus pridedant oficialų vertimą.

e) kai siuntos prekėms identifikuoti prie sertifikato pridedami papildomi lapai, jie yra sertifikato originalo dalis, jei patvirtinantis valstybinis veterinarijos gydytojas kiekviename puslapyje pasirašo ir uždeda savo antspaudą.

f) kai sertifikatas, įskaitant e punkte minėtas papildomas lenteles, susideda iš daugiau negu vieno lapo, visi puslapiai numeruojami (puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius) apačioje, o viršuje užrašomas kompetentingos institucijos paskirtas sertifikato kodo numeris.

g) sertifikato originalą privalo užpildyti ir pasirašyti oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas. Tokiu būdu eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos užtikrina, kad taikomi sertifikavimo principai atitinka Direktyvoje 96/93/EB nurodytus principus.

h) parašas ir antspaudas turi būti kitos nei pats tekstas spalvos. Ta pati taisyklė taikoma antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba su vandens ženklais.

i) sertifikato originalas kartu su siunta vežamas iki ES pasienio kontrolės posto.

j) jei sveikumo sertifikatai naudojami tranzitu vežamoms siuntoms, būtina užpildyti atitinkamo sveikumo sertifikato langelį Nr. I.5 (Gavėjas) su pasienio kontrolės posto pavadinimu ir adresu, per kurį siuntą ketinama išvežti iš Europos Sąjungos.

1   SKYRIUS

▼M12

Veterinarijos sertifikatas

Perdirbtiems gyvūniniams baltymams, neskirtiems maistui, išskyrus gautuosius iš ūkinių vabzdžių, įskaitant jų mišinius ir produktus, išskyrus gyvūnų augintinių ėdalą, kurio sudėtyje yra tokių baltymų, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

▼B

image

image

image

image

▼M12

1a   SKYRIUS

Veterinarijos sertifikatas

Iš ūkinių vabzdžių gautiems perdirbtiems gyvūniniams baltymams, neskirtiems maistui, įskaitant jų mišinius ir produktus, išskyrus gyvūnų augintinių ėdalą, kurio sudėtyje yra tokių baltymų, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

image

image

▼B

2   SKYRIAUS A DALIS

Sveikumo sertifikatas

Pienui, pieno pagrindo produktams ir pieno gaminiams, neskirtiems vartoti žmonėms, skirtiems siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

2   SKYRIAUS B DALIS

Sveikumo sertifikatas

Galvijų priešpieniui ir priešpienio produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, skirtiems siųsti į Europos Sąjungą arba gabenti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

3   SKYRIAUS A DALIS

Sveikumo sertifikatas

Konservuotam gyvūnų augintinių ėdalui siųsti į Europos Sąjungą ar vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

▼M4

3 SKYRIAUS B DALIS

Sveikumo sertifikatas

Perdirbtam gyvūnų augintinių ėdalui, išskyrus konservuotą gyvūnų augintinių ėdalą, siųsti į Europos Sąjungą ar vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

image

image

▼B

3   SKYRIAUS C DALIS

Sveikumo sertifikatas

Šunų kramtalams siųsti į Europos Sąjungą ar vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

▼M6

3   SKYRIAUS D DALIS

Sveikumo sertifikatas

Žaliam gyvūnų augintinių ėdalui, skirtam tiesiogiai parduoti, arba šalutiniams gyvūniniams produktams, skirtiems kailiniams gyvūnams šerti, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

image

▼B

3   SKYRIAUS E DALIS

Sveikumo sertifikatas

Kvapiesiems priedams, naudojamiems gaminti gyvūnų augintinių ėdalą, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

image

▼M6

3   SKYRIAUS F DALIS

Sveikumo sertifikatas

Šalutiniams gyvūniniams produktams (3), naudojamiems gaminti gyvūnų augintinių ėdalą, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

image

image

▼M4

4 SKYRIAUS A DALIS

Sveikumo sertifikatas

Importuojamiems arklinių kraujui ir kraujo produktams, kuriuos galima naudoti už pašarų grandinės ribų, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

▼M9

4 SKYRIAUS B DALIS

Sveikumo sertifikatas

Kraujo produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, kuriuos galima naudoti pašarinėms žaliavoms, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

▼M4

4 SKYRIAUS C DALIS

Sveikumo sertifikatas

Neapdorotiems kraujo produktams, išskyrus arklinių, skirtiems jų gaminiams gaminti, kuriuos galima naudoti už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, siųsti į Europos Sąjungą ar vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

4 SKYRIAUS D DALIS

Sveikumo sertifikatas

Apdorotiems kraujo produktams, išskyrus arklinių, skirti gaminti jų gaminiams, kad juos būtų galima naudoti už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų, siųsti į Europos Sąjungą ar vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

▼B

5   SKYRIAUS A DALIS

Sveikumo sertifikatas

Šviežiems arba atšaldytiems kanopinių kailiams ir odoms siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

5   SKYRIAUS B DALIS

Sveikumo sertifikatas

Apdorotiems kanopinių kailiams ir odoms siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

5   SKYRIAUS C DALIS

Oficiali deklaracija

Apdorotiems atrajotojų ir arklinių kailiams ir odoms, kurie prieš importą buvo 21 dieną laikyti atskirai arba bus vežami be pertraukos 21 dieną, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (1)

image

image

image

▼M4

6 SKYRIAUS A DALIS

Sveikumo sertifikatas

Medžiojamųjų gyvūnų trofėjams ir kitiems paukščių ir kanopinių preparatams, sudarytiems tik iš kaulų, ragų, kanopų, nagų, ragų šakų, dantų, kailių ar odų, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

▼B

6   SKYRIAUS B DALIS

Sveikumo sertifikatas

Medžiojamųjų paukščių ir kanopinių trofėjams ar kitiems preparatams, kuriuos sudaro jų neapdorotos dalys, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

7   SKYRIAUS A DALIS

Sveikumo sertifikatas

Kiaulių šeriams iš trečiųjų šalių arba jų regionų, neužkrėstų afrikiniu kiaulių maru, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

7   SKYRIAUS B DALIS

Sveikumo sertifikatas

Kiaulių šeriams iš trečiųjų šalių arba jų regionų, užkrėstų afrikiniu kiaulių maru, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

▼M6

8   SKYRIUS

Sveikumo sertifikatas

Šalutiniams gyvūniniams produktams, numatomiems naudoti už pašarų grandinės ribų arba prekybos pavyzdžiams (2), siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

image

image

▼B

9   SKYRIUS

Sveikumo sertifikatas

Žuvų taukams, neskirtiems vartoti žmonėms, naudojamiems pašarams arba už pašarų grandinės ribų, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

10   SKYRIAUS A DALIS

Sveikumo sertifikatas

Lydytiems riebalams, neskirtiems vartoti žmonėms, kuriuos galima naudoti kaip pašarines žaliavas, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

image

▼M4

10 SKYRIAUS B DALIS

Sveikumo sertifikatas

Lydytiems riebalams, neskirtiems žmonėms vartoti, kurie naudojami tam tikra paskirtimi už pašarų grandinės ribų, siųsti į Europos Sąjungą ar vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

11   SKYRIUS

Sveikumo sertifikatas

Želatinai ir kolagenui, neskirtiems žmonėms vartoti, kurie naudojami kaip pašarinės žaliavos arba kita paskirtimi už pašarų grandinės ribų, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

▼B

12   SKYRIUS

Sveikumo sertifikatas

Hidrolizuotiems baltymams, dikalcio fosfatui ir trikalcio fosfatui, neskirtiems vartoti žmonėms, naudojamiems kaip pašarinės žaliavos arba už pašarų grandinės ribų, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

image

13   SKYRIUS

Sveikumo sertifikatas

Šalutiniams bitininkystės produktams, skirtiems naudoti tik bitininkystėje, siųsti į Europos Sąjungą ar gabenti per ją tranzitu (2)

image

image

▼M4

14 SKYRIAUS A DALIS

Sveikumo sertifikatas

Riebalų gaminiams, neskirtiems žmonėms vartoti, kurie naudojami už pašarų grandinės ribų, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

image

▼B

14   SKYRIAUS B DALIS

Sveikumo sertifikatas

Riebalų gaminiams, neskirtiems vartoti žmonėms, kuriuos galima naudoti pašarams arba už pašarų grandinės ribų, siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

▼M4

15   SKYRIUS

Sveikumo sertifikatas

Kiaušinių produktams, neskirtiems žmonėms vartoti, kurie galėtų būti naudojami kaip pašarinė žaliava, siusti į Europos Sąjungą ir vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

▼B

16   SKYRIUS

Deklaracijos pavyzdys

image

17   SKYRIUS

Sveikumo sertifikatas

Perdirbtam mėšlui, perdirbto mėšlo gaminiams ir šikšnosparnių guanui siųsti į Europos Sąjungą ir gabenti per ją tranzitu (2)

image

image

image

18   SKYRIUS

Sveikumo sertifikatas

Ragams ir ragų produktams, išskyrus ragų miltus, kanopoms ir kanopų produktams, išskyrus kanopų miltus, naudojamiems organinėms trąšoms ar dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms gaminti ir skirtiems siųsti į Europos Sąjungą arba vežti per ją tranzitu (2)

image

image

image

19   SKYRIUS

Sveikumo sertifikatas

Žmonėms vartoti neskirtai želatinai, skirtai naudoti fotografijos pramonėje, siųsti į Europos Sąjungą

image

image

image

▼M9

20 SKYRIUS

Deklaracijos pavyzdys

Tarpinių produktų, skirtų naudoti gaminant vaistus, veterinarinius vaistus, medicininės ir veterinarinės paskirties medicinos prietaisus, aktyviuosius implantuojamuosius medicinos prietaisus, medicininės ir veterinarinės paskirties diagnostikos in vitro medicinos prietaisus, laboratorinius reagentus ir kosmetikos gaminius, importo iš trečiųjų šalių ir vežimo tranzitu per Europos Sąjungą deklaracija

image

image

image

image

image

▼M2

21   SKYRIUS

Deklaracijos pavyzdys

Neapdorotos vilnos ir plaukų, nurodytų 25 straipsnio 2 dalies e punkte, importuotojo deklaracija importui į Europos Sąjungą

image

image

▼B
XVI PRIEDAS

OFICIALŪS TIKRINIMAI

I   SKYRIUS

OFICIALŪS TIKRINIMAI PERDIRBIMO GAMYKLOSE

1    skirsnis

Gamybos priežiūra

1. Kompetentinga institucija prižiūri perdirbimo gamyklas, kad būtų užtikrinta atitiktis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 ir šio reglamento reikalavimams.

Visų pirma ji:

a) tikrina:

i) bendras patalpų, įrangos ir personalo higienos sąlygas;

ii) perdirbimo gamyklos operatoriaus pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 atliekamų vidaus patikrinimų veiksmingumą; atliekant tokius patikrinimus turi būti tikrinami minėtų patikrinimų rezultatai ir, jei būtina, turi būti imami mėginiai;

iii) nuolatinės rašytinės procedūros, grindžiamos RVASVT principais pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 29 straipsnio 1 dalį, įgyvendinimo veiksmingumą; atliekant tokius patikrinimus turi būti tikrinami šio įgyvendinimo rezultatai ir, jei būtina, turi būti imami mėginiai;

iv) perdirbtų produktų standartus, Tyrimai ir bandymai turi būti atliekami taikant moksliškai pripažintą metodiką (visų pirma nustatytą Sąjungos teisės aktuose, o jei tokių metodų nėra nustatyta Sąjungos teisės aktuose – pripažintuose tarptautiniuose standartuose, o jeigu jie nepriimti – nacionaliniuose standartuose); ir

v) sandėliavimo sąlygas;

b) ima bet kokius laboratoriniams tyrimams reikalingus mėginius; ir

c) atlieka bet kokius kitus tikrinimus, jei mano esant reikalinga tai daryti siekiant užtikrinti atitiktį Reglamentui (EB) Nr. 1069/2009 ir šiam reglamentui.

2. Tam, kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal 1 dalį, kompetentinga institucija turi visuomet galėti laisvai patekti į visas perdirbimo įmonės dalis ir gauti apskaitos, prekybos dokumentus ir sveikatos sertifikatus.

2    skirsnis

Pripažinimo procedūros

1. Prieš suteikdama patvirtinimą perdirbimo gamyklai, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 44 straipsnio 1 dalyje, kompetentinga institucija turi patikrinti, kad operatorius būtų atlikęs perdirbimo gamyklos tinkamumo patvirtinimą pagal šias procedūras ir rodiklius:

a) proceso aprašymą (technologinio proceso schemą);

b) svarbiausių kontrolinių rodiklių (SKR) identifikaciją, įskaitant ištisinio srauto sistemų medžiagų apdorojimo spartą;

c) specialių proceso reikalavimų, nustatytų šiame reglamente laikymąsi; ir

d) tokių reikalavimų įvykdymą:

i) gabalų dydis paketinio slėgimo ir ištisinio srauto procesuose – nustatoma pagal mėsmalės kiaurymių arba priekalo angų dydį;

ii) temperatūra, slėgis, apdorojimo trukmė ir medžiagos apdorojimo sparta (ištisinio srauto sistemoms), kaip nurodyta 2 ir 3 dalyse.

2. Paketinio slėgio sistemoje:

a) temperatūra turi būti kontroliuojama nuolatine termopora ir sudaromas jos grafikas esamo laiko atžvilgiu;

b) slėgio etapas turi būti stebimas nuolatiniu manometru; turi būti sudaromas slėgio grafikas esamo laiko atžvilgiu;

c) apdorojimo trukmė turi būti rodoma laiko ir temperatūros bei laiko ir slėgio diagramose.

Bent kartą per metus termopora ir manometras turi būti sukalibruojami.

3. Ištisinio slėgio sistemoje:

a) temperatūra ir slėgis turi būti kontroliuojami termoporomis arba infraraudonuoju temperatūriniu pistoletu ir manometrais, išdėstytais nustatytose proceso sistemos vietose taip, kad temperatūra ir slėgis atitiktų reikiamus dydžius visoje ištisinio slėgio sistemoje arba jos dalyje. turi būti sudaromi temperatūros ir slėgio grafikai esamo laiko atžvilgiu;

b) kompetentingoms institucijoms turi būti pateikti mažiausios perėjimo trukmės visoje reikiamoje ištisinės sistemos dalyje, kurioje temperatūra ir slėgis atitinka reikalavimus, matavimo rezultatai; matuojama naudojant netirpias žymėjimo medžiagas (pvz., mangano dioksidą) arba taikant lygiavertes garantijas teikiantį metodą.

Svarbiausia tiksliai matuoti ir valdyti medžiagos apdorojimo spartą, pripažinimo bandymo metu ji turi būti išmatuota toje SKV, kuri gali būti nuolat stebima, pavyzdžiui, tokiais vienetais:

i) tiekimo sraigto apsisukimų skaičiumi per minutę (aps./min.);

ii) elektros galia (amperais esant tam tikrai įtampai);

iii) garavimo (kondensacijos) greitis; arba

iv) siurblio taktų skaičiumi per laiko vienetą.

Visa matavimo ir kontrolės įranga turi būti sukalibruojama bent kartą per metus.

4. Kompetentinga institucija turi reguliariai kartoti pripažinimo procedūrų tikrinimus, kai mano, kad to reikia, ir visuomet, kai procesas žymiai pakeičiamas (pvz., modifikuojama įranga arba pasikeičia žaliava).

II   SKYRIUS

REGISTRUOTŲ IR PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ, GAMYKLŲ IR OPERATORIŲ SĄRAŠAI

1. Registruotų ir patvirtintų įmonių, gamyklų ir operatorių sąrašų prieiga

Siekdama padėti valstybėms narėms pateikti kitoms valstybėms narėms ir visuomenei atnaujintus patvirtintų ir registruotų įmonių, gamyklų ir operatorių sąrašus, Komisija sukuria interneto svetainę, kurioje kiekviena valstybė narė pateikia nuorodą į savo šalies interneto svetainę, kaip nurodyta 2 dalies a punkte.

2. Nacionalinių interneto svetainių formatas

a) kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai nuorodą į vieną bendrą nacionalinę interneto svetainę, kurioje yra pagrindinis visų registruotų ir patvirtintų šalies teritorijoje esančių įmonių, gamyklų ir operatorių sąrašas („pagrindinis sąrašas“);

b) kiekvienas pagrindinis sąrašas – tai viena ar daugiau oficialiųjų Sąjungos kalbų užpildytas vieno lapo sąrašas.

3. Pagrindinių sąrašų išdėstymas, įskaitant atitinkamą informaciją ir kodus, turi atitikti technines specifikacijas, paskelbtas Komisijos interneto svetainėje.

III   SKYRIUS

SPECIALIEJI OFICIALIŲ TIKRINIMŲ REIKALAVIMAI

1    skirsnis

Oficialūs šalutinių gyvūninių produktų gaminių ženklinimo tikrinimai

Kompetentinga institucija atlieka šio reglamento VIII priedo V skyriaus 2 punkte nurodytos stebėsenos ir registravimo sistemos veikimo patikrą, kad būtų galima užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, ir gali, jei būtina, reikalauti ištirti papildomus mėginius to paties punkto antroje pastraipoje nurodytu metodu.

2    skirsnis

Oficialūs nedidelio pajėgumo deginimo įmonių tikrinimai

Kompetentinga institucija prieš patvirtindama inspektuoja nedidelio pajėgumo deginimo įmonę, skirtą nurodytoms pavojingoms medžiagoms deginti, ir po to bent kartą per metus, kad būtų galima stebėti atitiktį Reglamentui (EB) Nr. 1069/2009 ir šiam reglamentui.

3    skirsnis

Oficialūs tikrinimai atokiose vietose

Kai šalutiniai gyvūniniai produktai naikinami atokiose vietovėse, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 1 dalies b punkte, kompetentinga institucija reguliariai atlieka vietovių, priskirtų atokiųjų kategorijai, stebėseną, kad užtikrintų, jog šios vietos ir naikinimo operacijos tinkamai kontroliuojamos.

4    skirsnis

Oficialūs tikrinimai kailiniams gyvūnams šerti skirtuose registruotuose ūkiuose

1. Kompetentinga institucija imasi būtinų priemonių, kad kontroliuotų:

a) pašarų, kurių sudėtyje yra mėsos ir kaulų miltų ar kitų produktų, kurie buvo perdirbti taikant perdirbimo metodus pagal IV priedo III skyrių ir kurie gauti iš tos pačios rūšies gyvūnų kūnų ar kūnų dalių, sudėties tinkamumą, perdirbimą ir naudojimą;

b) kad gyvūnai būtų šeriami pašarais, nurodytais a punkte, įskaitant:

i) griežtą šių gyvūnų sveikatos būklės priežiūrą; ir

ii) tinkamą USE priežiūrą, įskaitant reguliarų mėginių ėmimą ir laboratorinius tyrimus dėl USE.

2. 1 dalies b punkte nurodyti mėginiai – mėginiai, paimti iš gyvūnų, kuriems pasireiškia neurologiniai simptomai ir iš vyresnių veisimui skirtų gyvūnų.

5    skirsnis

Oficialūs surinkimo centrų tikrinimai

1. Kompetentinga institucija turi:

a) įtraukti surinkimo centrus į sąrašą, sudarytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 47 straipsnio 1 dalį;

b) priskirti kiekvienam surinkimo centrui oficialų numerį; ir

c) atnaujinti surinkimo centrų sąrašą ir sudaryti galimybę susipažinti su juo bei su pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 47 straipsnio 1 dalį parengtu sąrašu.

2. Kompetentinga institucija atlieka oficialius surinkimo centrų tikrinimus, kad užtikrintų šio reglamento laikymąsi.

▼M4

6    skirsnis

Oficialūs laukinių gyvūnų ir tam tikrų zoologijos sodų gyvūnų šėrimo 1 kategorijos medžiagomis tikrinimai

Kompetentinga institucija stebi ūkinių gyvūnų sveikatos būklę regione, kuriame šeriama, kaip nurodyta VI priedo II skyriaus 2, 3 ir 4 skirsniuose, ir atlieka atitinkamą USE priežiūrą, įskaitant reguliarų mėginių ėmimą ir laboratorinius tyrimus dėl USE.

Šie mėginiai – tai mėginiai, paimti iš įtariamų gyvūnų ir iš vyresnių veisimui skirtų gyvūnų.

▼B

7    skirsnis

Tam tikrų organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų naudojimo oficialūs tikrinimai

Kompetentinga institucija atlieka visos organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų gamybos ir naudojimo grandinės kontrolę, laikantis II priedo II skyriuje nurodytų apribojimų

Ši kontrolė apima maišymo su komponentu, nurodyto XI priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 punkte, tikrinimus ir tokių produktų, laikomų ūkyje, atsargų bei apskaitos dokumentų, saugomų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 ir šį reglamentą, tikrinimus.

8    skirsnis

Patvirtintų fotografijos įmonių oficialūs tikrinimai

Kompetentinga institucija atlieka dokumentų tikrinimus patvirtintose fotografijos įmonėse, nurodytose XIV priedo II skyriaus 11 skirsnio 1 punkto 3 lentelėje, perdavimo grandinėje nuo pirmo įvežimo pasienio kontrolės postų iki patvirtintų fotografijos įmonių siekiant palyginti importuotų, panaudotų ir sunaikintų produktų kiekį.

9    skirsnis

Tam tikrų importuotų lydytų riebalų oficialūs tikrinimai

Kompetentinga institucija atlieka dokumentų tikrinimus registruotose įmonėse ar gamyklose, gaunančiose lydytus riebalus, kurie buvo importuoti pagal XIV priedo II skyriaus 9 skirsnį, perdavimo grandinėje nuo pirmo įvežimo pasienio kontrolės postų iki registruotos įmonės ar gamyklos siekiant palyginti importuotų, panaudotų ir sunaikintų produktų kiekį.

▼M3

10    skirsnis

Standartinė tam tikrų Sąjungos vidaus prekybos leidimų paraiškų forma

Ūkio subjektai paskirties vietos valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia paraišką suteikti leidimą išsiųsti šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 48 straipsnio 1 dalyje, laikydamiesi šios formos:

image

image

▼M9

11 skirsnis

Oficialūs hidrolizės ir tolesnio naikinimo tikrinimai

Kompetentinga institucija atlieka tikrinimus vietose, kuriose atliekama hidrolizė ir tolesnis naikinimas pagal IX priedo V skyriaus 2 skirsnio B punktą.

Tokie tikrinimai, kai atliekama išsiųstų ir sunaikintų hidrolizuotų medžiagų kiekio patikra, įskaitant dokumentų patikrinimą, apima:

a) paskirtoje vietoje hidrolizuotų medžiagų kiekio patikrinimą;

b) įmonių ar gamyklų, kuriose naikinamos hidrolizuotos medžiagos, patikrinimą.

Tikrinimai atliekami reguliariai remiantis rizikos vertinimu.

Per pirmus dvylika veiklos mėnesių kontrolinis apsilankymas vietoje, kur yra hidrolizei skirta talpykla, atliekamas kiekvieną kartą, kai hidrolizuota medžiaga surenkama iš talpyklos.

Po pirmų dvylikos veiklos mėnesių kontrolinis apsilankymas tokiose vietose atliekamas kiekvieną kartą, kai talpykla ištuštinama ir tikrinama, ar nėra korozijos ir nutekėjimo pagal IX priedo V skyriaus 2 skirsnio B punkto 3 dalies j papunktį.

▼M14

12    skirsnis

Oficialioji patvirtintų įmonių, kurioms leidžiama kurui naudoti šalutinius gyvūninius produktus, kontrolė

Kompetentinga institucija patvirtintose įmonėse, nurodytose III priedo V skyriuje, atlieka dokumentų patikrinimus, laikydamasi 6 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytų procedūrų.( 1 ) 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyva 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (OL L 328, 2006 11 24, p. 14);

( 2 ) BS EN 12880:2000, Dumblo apibūdinimas. Sausų likučių ir vandens kiekio nustatymas. Europos standartizacijos komitetas.

( 3 ) CEN EN 459-2:2002 metodas CEN/TC 51. Cementas ir statybinės kalkės. Europos standartizacijos komitetas.

( 4 ) OL L 135, 1991 5 30, p. 40.

( 5 ) CEN TC/102 – Medicininiai sterilizatoriai – EN 285:2006 + A2:2009. Sterilizavimas. Gariniai sterilizatoriai. Didieji sterilizatoriai, nuoroda paskelbta OL C 293, 2009 12 2, p. 39.

( *1 ) F0 apskaičiuojama vertinant bakterijų sporas naikinantį poveikį. F0 vertė 3,00 reiškia, kad šalčiausia produkto vieta buvo kaitinta pakankamai, kad būtų pasiektas toks pat naikinantis poveikis, kaip nuolat kaitinant ir atšaldant 121 °C (250 °F) temperatūroje tris minutes.

( *2 ) UHT – apdorojimas itin aukšta temperatūra: 132 °C temperatūroje ne trumpiau kaip vieną sekundę.

( *3 ) HTST – trumpalaikė pasterizacija aukštoje temperatūroje: 72 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 15 s arba lygiavertė pasterizacija, po kurios fosfatazės bandymo metu gaunama neigiama reakcija.