2011R0088 — LT — 14.10.2013 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 88/2011

2011 m. vasario 2 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 029, 3.2.2011, p.5)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 912/2013 2013 m. rugsėjo 23 d.

L 252

5

24.9.2013