2011D0432 — LT — 09.04.2014 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. birželio 9 d.

dėl 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo patvirtinimo Europos Sąjungos vardu

(2011/432/ES)

(OL L 192, 22.7.2011, p.39)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

Tarybos sprendimas 2014 m. balandžio 9 d.

  L 113

1

16.4.2014
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. birželio 9 d.

dėl 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo patvirtinimo Europos Sąjungos vardu

(2011/432/ES)EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 81 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktu ir 218 straipsnio 8 dalies antros pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 1 ),

kadangi:

(1)

Sąjunga deda pastangas, kad būtų sukurta bendra teisminė erdvė, grindžiama abipusio sprendimų pripažinimo principu.

(2)

2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (toliau – Konvencija) yra tinkamas pasaulinės administracinio bendradarbiavimo sistemos, taip pat sprendimų dėl išlaikymo ir susitarimų dėl išlaikymo pripažinimo ir vykdymo pagrindas, kuriuo numatoma nemokama teisinė pagalba iš esmės visose vaiko išlaikymo bylose bei racionalizuota pripažinimo ir vykdymo procedūra.

(3)

Konvencijos 59 straipsniu regioninėms ekonominės integracijos organizacijoms, pavyzdžiui, Sąjungai, leidžiama pasirašyti, priimti, patvirtinti Konvenciją arba prisijungti prie jos.

(4)

Konvencijos reglamentuojami klausimai taip pat reglamentuojami 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje ( 2 ). Kaip susitarta priimant Tarybos sprendimą 2011/220/ES ( 3 ) dėl Konvencijos pasirašymo, Sąjunga turėtų patvirtinti Konvenciją pati viena ir naudotis kompetencija visais Konvencijos reglamentuojamais klausimais. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad tai bus Sąjungos patvirtinta Konvencija, valstybės narės turėtų būti įpareigotos jos laikytis.

(5)

Todėl, patvirtindama Konvenciją, Sąjunga turėtų padaryti pareiškimą dėl kompetencijos pagal Konvencijos 59 straipsnio 3 dalį.

(6)

Be to, patvirtindama Konvenciją, Sąjunga turėtų pareikšti visas atitinkamas išlygas ir padaryti pareiškimus, kuriuos Sąjunga laiko reikalingais ir kurie numatyti atitinkamai pagal Konvencijos 62 ir 63 straipsnius.

(7)

Todėl pagal Konvencijos 2 straipsnio 3 dalį Sąjunga turėtų pareikšti, kad ji išplės Konvencijos II ir III skyrių taikymo sritį, kad jie būtų taikomi ir sutuoktinių bei buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymui. Tuo pačiu metu ji turėtų padaryti vienašalį pareiškimą, kuriame įsipareigotų vėlesniame etape išnagrinėti galimybę dar labiau išplėsti taikymo sritį.

(8)

Sąjunga turėtų padaryti Konvencijos 44 straipsnio 3 dalyje numatytą išlygą dėl kalbų, kurias būtų galima vartoti susirašinėjant centrinėms institucijoms. Valstybės narės, pageidaujančios, kad Sąjunga pareikštų tokią išlygą dėl jų, turėtų apie tai iš anksto pranešti Komisijai ir nurodyti tokios išlygos turinį.

(9)

Sąjunga turėtų padaryti Konvencijos 11 straipsnio 1 dalies g punkte ir 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus pareiškimus. Valstybės narės, pageidaujančios, kad Sąjunga padarytų tokius pareiškimus dėl jų, turėtų apie tai iš anksto pranešti Komisijai ir nurodyti tokių pareiškimų turinį.

(10)

Valstybė narė, kuriai vėliau reikia atšaukti II priede pateiktą išlygą dėl jos arba pakeisti ar atšaukti III priede pateiktą pareiškimą dėl jos, arba III priede pridėti pareiškimą dėl jos, turėtų apie tai informuoti Tarybą ir Komisiją. Remdamasi tuo, Sąjunga turėtų apie tai atitinkamai informuoti depozitarą.

(11)

Valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie centrines institucijas, paskirtas pagal Konvencijos 4 straipsnio 3 dalį, ir turėtų pranešti Komisijai informaciją apie Konvencijos 57 straipsnyje nurodytus teisės aktus, procedūras ir paslaugas. Kaip reikalaujama Konvencijoje, Sąjungai deponuojant Konvencijos patvirtinimo dokumentą, Komisija tą informaciją turėtų pateikti Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos nuolatiniam biurui (toliau – Nuolatinis biuras).

(12)

Pranešdamos Komisijai atitinkamą informaciją apie savo centrines institucijas bei teisės aktus, procedūras ir paslaugas, valstybės narės turėtų naudoti, jei įmanoma – elektronine forma, Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos rekomenduojamą ir paskelbtą šalies profilį apibūdinančią formą.

(13)

Valstybė narė, kuriai vėliau reikia pakeisti informaciją apie jos centrinę instituciją arba teisės aktus, procedūras ir paslaugas, turėtų apie tai tiesiogiai informuoti Nuolatinį biurą ir tuo pačiu metu pranešti Komisijai apie pakeitimus.

(14)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą.

(15)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinama 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (toliau – Konvencija).

Konvencijos tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti Konvencijos 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą dokumentą.

3 straipsnis

Deponuodama Konvencijos 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą dokumentą, Sąjunga padaro pareiškimą dėl kompetencijos pagal Konvencijos 59 straipsnio 3 dalį.

To pareiškimo tekstas pateikiamas šio sprendimo I priedo A dalyje.

4 straipsnis

1.  Deponuodama Konvencijos 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą dokumentą, Sąjunga pagal Konvencijos 2 straipsnio 3 dalį pareiškia, kad ji išplės Konvencijos II ir III skyrių taikymo sritį, kad jie būtų taikomi ir sutuoktinių bei buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymui.

To pareiškimo tekstas pateikiamas šio sprendimo I priedo B dalyje.

2.  Deponuodama Konvencijos 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą dokumentą, Sąjunga pateikia vienašalį pareiškimą, kurio tekstas pateikiamas šio sprendimo IV priede.

5 straipsnis

Deponuodama Konvencijos 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą dokumentą, Sąjunga pareiškia Konvencijos 44 straipsnio 3 dalyje numatytą išlygą dėl valstybių narių, kurios nesutinka susirašinėjant centrinėms institucijoms vartoti anglų arba prancūzų kalbas.

Tos išlygos tekstas pateikiamas šio sprendimo II priede.

6 straipsnis

Deponuodama Konvencijos 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą dokumentą, Sąjunga padaro Konvencijos 11 straipsnio 1 dalies g punkte numatytus pareiškimus dėl valstybių narių reikalaujamos informacijos ar dokumentų ir Konvencijos 44 straipsnio 1 dalyje numatytus pareiškimus dėl valstybėms narėms priimtinų kalbų, kurios nėra jų valstybinės kalbos, bei Konvencijos 44 straipsnio 2 dalyje numatytą pareiškimą.

Tų pareiškimų tekstas pateikiamas šio sprendimo III priede.

7 straipsnis

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 10 d. praneša Komisijai:

a) centrinių institucijų, paskirtų pagal Konvencijos 4 straipsnio 3 dalį, kontaktinius duomenis ir

b) informaciją apie teisės aktus, procedūras ir paslaugas, kaip nurodyta Konvencijos 57 straipsnyje.

2.  Pateikdamos 1 dalyje nurodytą informaciją Komisijai valstybės narės naudoja, jei įmanoma – elektronine forma, Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos rekomenduojamą ir paskelbtą šalies profilį apibūdinančią formą.

3.  Tuo metu, kai Sąjunga deponuoja Konvencijos 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą dokumentą, Komisija valstybių narių užpildytas atskirų šalių profilį apibūdinančias formas pateikia Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos nuolatiniam biurui (toliau – Nuolatinis biuras).

8 straipsnis

Valstybė narė, pageidaujanti atšaukti II priede pateiktą išlygą dėl jos arba pakeisti ar atšaukti III priede pateiktą pareiškimą dėl jos, arba III priede pridėti pareiškimą dėl jos, apie pageidaujamą atšaukimą, pakeitimą ar pridėjimą informuoja Tarybą ir Komisiją.

Vadovaudamasi Konvencijos 63 straipsnio 2 dalimi, Sąjunga apie tai informuoja depozitarą.

9 straipsnis

Valstybė narė, pageidaujanti pakeisti jos šalies profilį apibūdinančioje formoje pateiktą informaciją po to, kai Komisija tą formą jau yra pirmą kartą pateikusi, apie tai tiesiogiai informuoja Nuolatinį biurą arba tiesiogiai padaro būtinus pakeitimus, jeigu naudojama šalies profilį apibūdinančios formos elektroninė forma. Tuo pačiu metu ji informuoja Komisiją.

10 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M1
I PRIEDAS

Europos Sąjungos pareiškimai patvirtinant 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (toliau – Konvencija) pagal jos 63 straipsnį

A.   KONVENCIJOS 59 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTAS PAREIŠKIMAS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS KOMPETENCIJOS KONVENCIJOS REGLAMENTUOJAMAIS KLAUSIMAIS

1. Europos Sąjunga pareiškia, kad ji naudojasi kompetencija visais Konvencijos reglamentuojamais klausimais. Valstybės narės privalo laikytis Konvencijos, nes ją patvirtino Europos Sąjunga.

2. Europos Sąjungos valstybės narės yra Belgijos Karalystė, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Danijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Estijos Respublika, Airija, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Kroatijos Respublika, Italijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Vengrija, Maltos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Austrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Portugalijos Respublika, Rumunija, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė bei Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.

3. Tačiau pagal Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius šis pareiškimas netaikomas Danijos Karalystei.

4. Šis pareiškimas netaikomas toms valstybių narių teritorijoms, kurioms netaikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (žr. tos Sutarties 355 straipsnį), ir jis neturi poveikio tokiems teisės aktams ar pozicijoms, kuriuos atitinkamos valstybės narės gali priimti pagal Konvenciją tų teritorijų vardu ir interesais.

5. Už Konvencijos taikymą tarpusavyje bendradarbiaujant centrinėms institucijoms bus atsakingos kiekvienos atskiros Europos Sąjungos valstybės narės centrinės institucijos. Atitinkamai, kai Susitariančiosios Šalies centrinei institucijai reikia susisiekti su Europos Sąjungos valstybės narės centrine institucija, ji turėtų į centrinę instituciją kreiptis tiesiogiai. Europos Sąjungos valstybės narės, manančios, kad to reikia, taip pat dalyvaus visose specialiosiose komisijose, kurioms gali būti pavesta vykdyti tolesnę veiklą, susijusią su Konvencijos taikymu.

B.   KONVENCIJOS 2 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTAS PAREIŠKIMAS

Europos Sąjunga pareiškia, kad ji išplės Konvencijos II ir III skyrių taikymo sritį, kad jie būtų taikomi ir sutuoktinių bei buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymui.
II PRIEDAS

Europos Sąjungos išlyga patvirtinant 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (toliau – Konvencija) pagal jos 62 straipsnį

Europos Sąjunga padaro šią Konvencijos 44 straipsnio 3 dalyje numatytą išlygą:

Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Graikijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrija, Nyderlandų Karalystė, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika, Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė nesutinka, kad susirašinėjant centrinėms institucijoms būtų vartojama prancūzų kalba.

Prancūzijos Respublika ir Liuksemburgo Didžioji Hercogystė nesutinka, kad susirašinėjant centrinėms institucijoms būtų vartojama anglų kalba.
III PRIEDAS

Europos Sąjungos pareiškimai patvirtinant 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (toliau – Konvencija) pagal jos 63 straipsnį

1.   KONVENCIJOS 11 STRAIPSNIO 1 DALIES g PUNKTE NURODYTI PAREIŠKIMAI

Europos Sąjunga pareiškia, kad toliau išvardytose valstybėse narėse į prašymą, išskyrus prašymą pagal Konvencijos 10 straipsnio 1 dalies a punktą ir 2 dalies a punktą, įtraukiama informacija arba dokumentai, nurodyti kiekvienos iš išvardytų valstybių narių atveju:

Belgijos Karalystė:

 prašymams pagal 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktus bei 2 dalies b ir c punktus – visas sprendimo arba sprendimų tekstas, pateikiant patvirtintą (-as) kopiją (-as).

Čekijos Respublika:

 įgaliojimas, kurį pareiškėjas suteikia centrinei institucijai pagal 42 straipsnį.

Vokietijos Federacinė Respublika:

 kreditoriaus pilietybė, profesija ar profesinė veikla ir, atitinkamais atvejais, jo teisinio atstovo vardas, pavardė ir adresas,

 skolininko pilietybė, profesija ar profesinė veikla, jeigu tokia informacija žinoma kreditoriui,

 jeigu prašymą teikia valstybinis teisinių paslaugų teikėjas, įrodęs perduotas teises į išlaikymo reikalavimus, – asmens, kurio išlaikymo reikalavimas perduotas, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys,

 vykdytino reikalavimo indeksavimo atveju – indeksavimo apskaičiavimo metodas ir, jeigu nustatyta pareiga mokėti teisės aktuose nustatytas palūkanas, – teisės aktuose nustatytų palūkanų norma ir privalomų palūkanų mokėjimo pradžia.

Ispanijos Karalystė:

 kreditoriaus pilietybė,

 skolininko pilietybė,

 kreditoriaus ir skolininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) numeris.

Prancūzijos Respublika:

Prie prašymų pagal 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktus bei 2 dalies b ir c punktus pridedami sprendimai dėl išlaikymo, kuriuos prašoma keisti.

Kroatijos Respublika

I.    Prašymas pagal 10 straipsnio 1 dalies b punktą

1. Prašyme dėl sprendimo, priimto ar pripažinto Kroatijos Respublikoje, kaip prašomojoje valstybėje, vykdymo turi būti nurodyta:

 duomenys apie sprendimą priėmusį teismą ir sprendimo priėmimo data,

 duomenys apie kreditoriaus banko sąskaitą (sąskaitos numeris, banko pavadinimas, IBAN).

2. Jei pareiškėjas yra nepilnametis, prašymas turi būti pasirašytas jo teisinio atstovo

Prie prašymo dėl sprendimo, priimto ar pripažinto Kroatijos Respublikoje, kaip prašomojoje valstybėje, vykdymo turi būti pridedami šie dokumentai:

 vykdomojo rašto originalas ar teismo sprendimo originalas arba patvirtinta teismo sprendimo kopija su jo vykdytinumo patvirtinimu,

 išsamus reikalaujamų įsiskolinimų sąrašas,

 tais atvejais, kai vykdytinam prašymui taikomas indeksavimas – indeksavimo apskaičiavimo metodas ir, kai nustatyta pareiga mokėti teisės aktuose nustatyto dydžio palūkanas – informacija apie teisės aktuose nustatyto dydžio palūkanų normą bei mėnesinių palūkanų galiojimo pradžios datą,

 duomenys apie banko sąskaitą, į kurią turėtų būti pervestos nustatytos sumos,

 oficialus visų dokumentų vertimas į kroatų kalbą, atliktas prisiekusio vertėjo,

 įgaliojimas, pareiškėjo suteiktas centrinei institucijai pagal Konvencijos 42 straipsnį.

II.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies c ir d punktus

1. Prašyme dėl sprendimo priėmimo Kroatijos Respublikoje, kaip prašomojoje valstybėje, turi būti nurodyta:

 reikalaujama mėnesio išlaikymo suma,

 laikotarpis, kuriam prašoma išlaikymo,

 informacija apie pareiškėjo asmens civilinę būklę ir socialinę padėtį (vaiko ir to iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena),

 informacija apie skolininko asmens civilinę būklę ir socialinę padėtį – to iš tėvų, su kuriuo vaikas negyvena, iš skolininko išlaikymą jau gaunančių asmenų skaičius, jei pareiškėjas turi tokią informaciją.

2. Prašymas turi būti asmeniškai pasirašytas pareiškėjo arba, jeigu pareiškėjas yra nepilnametis – jo teisinio atstovo.

Prie prašymo dėl sprendimo priėmimo Kroatijos Respublikoje, kaip prašomojoje valstybėje, turi būti pridedami šie dokumentai:

 dokumentai, įrodantys tėvų ir vaiko santykį, pareiškėjo ir skolininko civilinė ar partnerystės būklė, vaiko gimimo liudijimas, jei tėvystė ar motinystė turi būti nustatyta preliminaria tvarka,

 santuokos nutraukimo pažymėjimas,

 kompetentingos įstaigos sprendimas dėl rūpinimosi vaiku arba sprendimas dėl vaiko globos,

 dokumentas, kuriuo remiantis apskaičiuojamas išlaikymo sumos indeksavimas (jei numatyta prašančiojoje valstybėje),

 oficialus visų dokumentų vertimas į kroatų kalbą, atliktas prisiekusio vertėjo,

 įgaliojimas, pareiškėjo suteiktas centrinei institucijai pagal Konvencijos 42 straipsnį.

III.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktus

1. Prašyme dėl sprendimo keitimo turi būti nurodyta:

 teismo, priėmusio sprendimą, kurį prašoma keisti, arba įstaigos, kurioje buvo sudarytas susitarimas dėl išlaikymo, pavadinimas,

 data, kada buvo priimtas sprendimas arba sudarytas susitarimas, ir sprendimo ar susitarimo numeris,

 bylos šalių vardai bei pavardės ir gimimo datos,

 išlaikymą gaunančio asmens, skolininko, kreditoriaus ir vaiku besirūpinančio asmens aplinkybių pasikeitimas, įskaitant naujo sprendimo priėmimą ar naujo susitarimo dėl rūpinimosi vaiku sudarymą; pragyvenimo išlaidų ir kitų aplinkybių pasikeitimas, kuriuo remiantis būtų keičiamas sprendimas,

 reikalaujama mėnesio suma,

 duomenys apie kreditoriaus banko sąskaitą (sąskaitos numeris, banko pavadinimas, IBAN).

2. Prašymas turi būti asmeniškai pasirašytas pareiškėjo arba, jeigu pareiškėjas yra nepilnametis – jo teisinio atstovo.

Prie prašymo dėl sprendimo keitimo turi būti pridedami šie dokumentai:

 vykdomojo rašto originalas ar teismo sprendimo originalas arba patvirtinta teismo sprendimo kopija su jo vykdytinumo patvirtinimu,

 duomenys apie banko sąskaitą, į kurią turėtų būti pervestos nustatytos sumos,

 oficialus visų dokumentų vertimas į kroatų kalbą, atliktas prisiekusio vertėjo,

 įgaliojimas, pareiškėjo suteiktas centrinei institucijai pagal Konvencijos 42 straipsnį.

IV.    Prašymai pagal 10 straipsnio 2 dalies b ir c punktus

1. Prašyme dėl sprendimo keitimo turi būti nurodyta:

 teismo, priėmusio sprendimą, kurį prašoma keisti, arba įstaigos, kurioje buvo sudarytas susitarimas dėl išlaikymo, pavadinimas,

 data, kada buvo priimtas sprendimas arba sudarytas susitarimas, ir sprendimo ar susitarimo numeris,

 bylos šalių vardai bei pavardės ir gimimo datos,

 išlaikymą gaunančio asmens, skolininko, kreditoriaus ir vaiku besirūpinančio asmens aplinkybių pasikeitimas, įskaitant naujo sprendimo priėmimą ar naujo susitarimo dėl rūpinimosi vaiku sudarymą; pragyvenimo išlaidų ir kitų aplinkybių pasikeitimas, kuriuo remiantis būtų keičiamas sprendimas,

 mėnesio suma, kuri buvo mokama iki prašymo pateikimo, ir prašomas pakeitimas.

2. Prašymas turi būti asmeniškai pasirašytas pareiškėjo.

Prie prašymo dėl sprendimo keitimo turi būti pridedami šie dokumentai:

 vykdomojo rašto originalas ar teismo sprendimo originalas arba patvirtinta teismo sprendimo kopija su jo vykdytinumo patvirtinimu,

 oficialus visų dokumentų vertimas į kroatų kalbą, atliktas prisiekusio vertėjo,

 įgaliojimas, pareiškėjo suteiktas centrinei institucijai pagal Konvencijos 42 straipsnį.

Latvijos Respublika:

 prašyme pateikiama informacija, nurodyta Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos rekomenduojamose ir paskelbtose formose, o tais atvejais, kai pareiškėjas nėra atleistas nuo valstybės mokesčio ar negauna teisinės pagalbos, prie prašymo pridedamas valstybės mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, taip pat prašyme nurodytą informaciją patvirtinantys dokumentai,

 prašyme pateikiamas pareiškėjo asmens kodas (jei priskirtas Latvijos Respublikoje) arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, jeigu priskirtas; atsakovo asmens kodas (jei priskirtas Latvijos Respublikoje) arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, jeigu priskirtas; visų asmenų, už kuriuos siekiama gauti išlaikymo išmokas, asmens kodai (jei priskirti Latvijos Respublikoje) arba asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numeriai, jeigu priskirti,

 prie 10 straipsnio 1 dalies a, b, d ir f punktuose bei 2 dalies a ir c punktuose nurodytų prašymų, kurie nėra susiję su vaikų išlaikymu (kaip apibrėžta Konvencijos 15 straipsnyje), pridedamas dokumentas, kuriame nurodoma, kokio masto nemokama teisinė pagalba pareiškėjui buvo suteikta kilmės valstybėje, pateikiama informacija apie tai, kokio pobūdžio ir apimties teisinės pagalbos jau paprašyta, ir nurodoma, kokios papildomos teisinės pagalbos dar reikės,

 prie 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų prašymų pridedamas dokumentas, kuriame nurodomos pareiškėjo pasirinktos reikalavimų užtikrinimo priemonės (skolininko kilnojamojo turto, lėšų ir (arba) nekilnojamojo turto išieškojimo procedūra),

 prie 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų prašymų pridedamas dokumentas, kuriame apskaičiuojamas skolos dydis,

 prie 10 straipsnio 1 dalies c, d, e ir f punktuose bei 2 dalies b ir c punktuose nurodytų prašymų pridedami dokumentai, patvirtinantys informaciją apie kreditoriaus ir (ar) skolininko finansinę padėtį ir išlaidas.

Maltos Respublika:

I.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies b punktą

1. Prašyme vykdyti sprendimą nurodoma ši informacija:

 teismo, kuris priėmė sprendimą, pavadinimas,

 teismo sprendimo priėmimo data,

 informacija apie kreditoriaus ir skolininko pilietybę, ir

 profesija ar profesinė veikla.

2. Pridedami šie dokumentai:

 teismo sprendimo patvirtinta kopija ir jo vykdymo orderis,

 išsamus įsiskolinimų sąrašas ir vykdytino reikalavimo indeksavimo atveju – indeksavimo apskaičiavimo metodas ir, jeigu nustatyta pareiga mokėti teisės aktuose nustatytas palūkanas, – teisės aktuose nustatytų palūkanų norma ir privalomų palūkanų mokėjimo pradžia,

 duomenys apie banko sąskaitą, į kurią turėtų būti pervestos nustatytos sumos,

 prašymo ir jo priedų kopija, ir

 visų dokumentų vertimas į maltiečių kalbą, atliktas profesionalaus prisiekusio vertėjo.

II.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies c ir d punktus

Prie prašymų priimti sprendimą nustatantį išlaikymą vaikui pridedami šie dokumentai:

 vaiko išlaikymo suma per mėnesį, skirtina kiekvienam kreditoriui, ir

 prašymo dėl sprendimo pagrindai, kuriuose pateikiama informacija apie kreditoriaus ir skolininko santykius ir kreditoriaus teisinio atstovo finansinę padėtį ir informacija apie:

 

i) išlaikymo išlaidas: maistas, sveikatos priežiūra, rūbai, būstas ir lavinimas, (Pastaba: jei išlaikymo prašoma daugiau kaip vienam vaikui, ši informacija turi būti pateikta apie kiekvieną iš jų);

ii) to iš tėvų, kuris rūpinasi kreditoriumi, pajamų šaltinius ir mėnesio pajamų dydį ir

iii) to iš tėvų, kuris rūpinasi kreditoriumi, mėnesio išlaidas, susijusias su kreditoriumi.

III.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktus

Prašyme pakeisti sprendimą nustatantį išlaikymą nurodoma ši informacija:

 sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, teismo sprendimo priėmimo data ir teisminio proceso šalių duomenys,

 mėnesio išlaikymo suma, kurios reikalaujama kiekvienam kreditoriui vietoj anksčiau nustatytos išlaikymo sumos,

 pasikeitusių aplinkybių, kuriomis grindžiamas reikalavimas pakeisti išlaikymo sumą, nurodymas, ir

 patvirtinamųjų dokumentų sąrašas, o šie dokumentai turi būti pridedami prie prašymo (Pastaba: šie dokumentai turi būti originalai arba patvirtintos kopijos).

IV.    Prašymai pagal 10 straipsnio 2 dalies b ir c punktus

Prašyme pakeisti sprendimą nustatantį išlaikymą nurodoma ši informacija:

 sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, teismo sprendimo priėmimo data ir teisminio proceso šalių duomenys,

 mėnesio išlaikymo suma, kurios reikalaujama kiekvienam kreditoriui vietoj anksčiau nustatytos išlaikymo sumos,

 pasikeitusių aplinkybių, kuriomis grindžiamas reikalavimas pakeisti išlaikymo sumą, nurodymas, ir

 patvirtinamųjų dokumentų sąrašas, o šie dokumentai turi būti pridedami prie prašymo (Pastaba: šie dokumentai turi būti originalai arba patvirtintos kopijos).

Lenkijos Respublika:

I.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies b punktą

1. Prašyme dėl sprendimo vykdymo turėtų būti nurodytas teismo, kuris priėmė sprendimą, pavadinimas, teismo sprendimo priėmimo data ir teisminio proceso šalių vardai bei pavardės.

2. Turėtų būti pridėti šie dokumentai:

 vykdytino dokumento originalas (teismo sprendimo patvirtinta kopija ir jo vykdymo orderis),

 išsamus įsiskolinimų sąrašas,

 duomenys apie banko sąskaitą, į kurią turėtų būti pervestos nustatytos sumos,

 prašymo ir jo priedų kopija,

 visų dokumentų vertimas į lenkų kalbą, atliktas prisiekusio vertėjo.

3. Prašymas, prašymo pagrindai, įsiskolinimų sąrašas ir informacija apie skolininko finansinę padėtį turi būti pasirašyti asmeniškai kreditoriaus (-ių), o nepilnamečių atveju – jų teisinio atstovo.

4. Jei kreditorius neturi vykdytino dokumento originalo, prašyme turi būti nurodytos to priežastys (pvz., dokumentas yra pamestas arba sugadintas, teismas nepriėmė vykdytino dokumento).

5. Jei vykdytinas dokumentas pamestas, turėtų būti pridedamas prašymas dėl vykdytino dokumento, kuris buvo pamestas, pakartotinio parengimo.

II.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies c ir d punktus

1. Prašyme dėl sprendimo dėl vaiko išlaikymo priėmimo turėtų būti nurodyta kiekvienam kreditoriui skirtina mėnesio suma vaikui išlaikyti, kurios prašoma dokumente.

2. Prašymas ir prašymo pagrindai turi būti asmeniškai pasirašyti kreditoriaus (-ų), o nepilnamečių atveju – jų teisinio atstovo.

3. Nurodant prašymo dėl sprendimo priėmimo pagrindus būtina išdėstyti visas prašymą pagrindžiančias faktines aplinkybes, visų pirma pateikti informaciją apie:

a) kreditoriaus ir skolininko santykius: vaikas (santuokinis vaikas/skolininko oficialiai pripažintas vaikas/vaiko tėvystė nustatyta teisminio proceso metu), kitas giminaitis, sutuoktinis, buvęs sutuoktinis, susijęs asmuo;

b) kreditoriaus finansinę padėtį; turėtų būti pateikti duomenys apie:

 kreditoriaus amžių, sveikatos būklę ir išsilavinimą,

 kreditoriaus mėnesio išlaidas (maistas, rūbai, asmens higiena, ligų prevencija, vaistai, reabilitacija, mokymasis, laisvalaikis, nepaprastosios išlaidos ir pan.),

 (jei vaiko išlaikymo reikalaujama iš daugiau nei vieno tokią pareigą turinčio asmens – pirmiau išvardyti duomenys turėtų būti pateikti apie kiekvieną iš šių asmenų),

 to iš tėvų, kuris rūpinasi nepilnamečiu kreditoriumi, išsilavinimą, įgytą specialybę ir dabartinę profesiją,

 to iš tėvų, kuris rūpinasi kreditoriumi, pajamų šaltinius ir mėnesio pajamų dydį,

 to iš tėvų, kuris rūpinasi nepilnamečiu kreditoriumi, mėnesio išlaidas, skirtas ne tik nuo jo išlaikymo priklausančiam kreditoriui, bet ir sau pačiam ir kitiems išlaikyti;

c) skolininko finansinę padėtį; taip pat turėtų būti pateikti duomenys apie skolininko išsilavinimą, įgytą specialybę ir dabartinę profesiją.

4. Reikėtų nurodyti, kurios iš pagrinduose pateiktų faktinių aplinkybių turi būti nurodytos renkant įrodymus (pvz., skaitant dokumentą teismo posėdyje, išklausant liudytoją (-us), išklausant kreditorių arba jo teisinį atstovą, išklausant skolininką ir pan.).

5. Būtina nurodyti kiekvieną reikalingą įrodymą ir pateikti visą informaciją, kuri būtina, kad teismas galėtų surinkti tokius įrodymus.

6. Dokumentų originalai arba patvirtintos kopijos turėtų būti pateikti raštu ir pridedami prie prašymo; prie užsienio kalba parengtų dokumentų turėtų būti pridėti patvirtinti vertimai į lenkų kalbą.

7. Liudytojai: turėtų būti nurodytas kiekvieno liudytojo vardas, pavardė ir adresas.

III.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktus

1. Prašyme dėl sprendimo dėl išlaikymo keitimo turi būti nurodyta:

a) teismo, kuris priėmė sprendimą, pavadinimas, teismo sprendimo priėmimo data ir teisminio proceso šalių vardai ir pavardės;

b) mėnesio išlaikymo suma, kurios reikalaujama kiekvieno kreditoriaus vardu vietoj anksčiau nustatytos išlaikymo sumos.

2. Nurodant prašymo pagrindus apibūdinamos pasikeitusios aplinkybės, kuriomis pateisinamas reikalavimas pakeisti išlaikymo sumą.

3. Prašymas ir prašymo pagrindai turi būti asmeniškai pasirašyti kreditoriaus (-ų), o nepilnamečių atveju – jų teisinio atstovo.

4. Reikėtų nurodyti, kurios iš pagrinduose pateiktų faktinių aplinkybių turi būti nurodytos renkant įrodymus (pvz., skaitant dokumentą teismo posėdyje, išklausant liudytoją (-us), išklausant kreditorių arba jo teisinį atstovą, išklausant skolininką ir pan.).

5. Būtina nurodyti kiekvieną prašomą įrodymą ir pateikti visą informaciją, kuri būtina, kad teismas galėtų surinkti tokius įrodymus.

6. Dokumentų originalai arba patvirtintos kopijos turėtų būti pateikti raštu ir pridedami prie prašymo; prie užsienio kalba parengtų dokumentų turėtų būti pridėti patvirtinti vertimai į lenkų kalbą.

7. Liudytojai: turėtų būti nurodytas kiekvieno liudytojo vardas, pavardė ir adresas.

IV.    Prašymai pagal 10 straipsnio 2 dalies b ir c punktus

1. Prašyme dėl sprendimo dėl išlaikymo keitimo turi būti nurodyta:

a) teismo, kuris priėmė sprendimą, pavadinimas, teismo sprendimo priėmimo data ir teisminio proceso šalių vardai ir pavardės;

b) mėnesio išlaikymo suma, kurios reikalaujama kiekvieno kreditoriaus vardu vietoj anksčiau nustatytos išlaikymo sumos.

2. Nurodant prašymo pagrindus apibūdinamos pasikeitusios aplinkybės, kuriomis pateisinamas reikalavimas pakeisti išlaikymo sumą.

3. Prašymas ir prašymo pagrindai turi būti asmeniškai pasirašyti skolininko.

4. Reikėtų nurodyti, kurios iš pagrinduose pateiktų faktinių aplinkybių turi būti nurodytos renkant įrodymus (pvz., skaitant dokumentą teismo posėdyje, išklausant liudytoją (-us), išklausant kreditorių arba jo teisinį atstovą, išklausant skolininką ir pan.).

5. Būtina nurodyti kiekvieną prašomą įrodymą ir pateikti visą informaciją, kuri būtina, kad teismas galėtų surinkti tokius įrodymus.

6. Dokumentų originalai arba patvirtintos kopijos turėtų būti pateikti raštu ir pridedami prie prašymo; prie užsienio kalba parengtų dokumentų turėtų būti pridėti patvirtinti vertimai į lenkų kalbą.

7. Liudytojai: turėtų būti nurodytas kiekvieno liudytojo vardas, pavardė ir adresas.

Portugalijos Respublika:

I.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies b punktą

Prie prašymo vykdyti sprendimą, be 25 straipsnyje nurodytų dokumentų, taip pat pridedama:

1. išsamus įsiskolinimų sąrašas, o vykdytino reikalavimo indeksavimo atveju – indeksavimo apskaičiavimo metodas; jeigu nustatyta pareiga mokėti teisės aktuose nustatyto dydžio palūkanas, – informacija apie teisės aktuose nustatyto dydžio palūkanų normą ir pareigos galiojimo pradžios datą;

2. išsamūs banko sąskaitos, į kurią turi būti pervedamos sumos, duomenys.

II.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies c ir d punktus

Prie prašymo priimti sprendimą dėl vaiko išlaikymo, kaip nurodyta 15 straipsnyje, pridedami tokie patvirtinamieji dokumentai:

1. vaiko išlaikymo suma per mėnesį, kurios prašoma kiekvienam kreditoriui;

2. prašymo priimti tokį sprendimą pagrindas – reikia nurodyti visus prašymą pagrindžiančius faktus ir pateikti informaciją apie:

a) kreditoriaus ir skolininko santykius: vaikas (santuokinis vaikas/skolininko oficialiai pripažintas vaikas/vaiko tėvystė nustatyta teisminio proceso metu), taip pat pateikti tėvystę ar įvaikinimą patvirtinantį dokumentą;

b) kreditoriaus (-ių) teisinio atstovo (vieno iš tėvų ar globėjų) finansinę padėtį, nurodant:

 išlaikymo išlaidas per mėnesį: maistas, sveikatos priežiūra, rūbai, būstas, lavinimas (jei išlaikymo prašoma daugiau kaip vienam teisę į jį turinčiam vaikui, šie duomenys turi būti pateikti apie kiekvieną iš jų),

 to iš tėvų, kuris rūpinasi kreditoriumi, pajamų šaltinius ir mėnesio pajamų dydį,

 to iš tėvų, kuris rūpinasi nepilnamečiu kreditoriumi, mėnesio išlaidas, skirtas sau pačiam ir visiems asmenims, už kuriuos jis atsakingas, išlaikyti;

3. prašymą ir prašymo pagrindus, asmeniškai pasirašytus kreditoriaus (-ių) arba, jei jis (jie) nepilnametis (-čiai), jo (jų) teisinio atstovo.

III.    Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktus

Prašyme dėl sprendimo dėl išlaikymo keitimo turi būti nurodyta:

1. sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, teismo sprendimo priėmimo data ir teisminio proceso šalių tapatybės duomenys;

2. mėnesio išlaikymo suma, kurios reikalaujama kiekvienam kreditoriui vietoj anksčiau nustatytos išlaikymo sumos;

3. prašymo pagrindas, nurodant pasikeitusias aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas pakeisti išlaikymo sumą;

4. patvirtinamųjų dokumentų sąrašas, o šie dokumentai (originalai ar patvirtintos kopijos) pridedami prie prašymo;

5. prašymas ir prašymo pagrindai, asmeniškai pasirašyti kreditoriaus (-ių) arba, jei jis (jie) nepilnametis (-čiai), jo (jų) teisinio atstovo.

IV.    Prašymai pagal 10 straipsnio 2 dalies b ir c punktus

(Skolininko teikiamame) prašyme pakeisti sprendimą dėl išlaikymo nurodoma:

1. sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, teismo sprendimo priėmimo data ir teisminio proceso šalių tapatybės duomenys;

2. mėnesio išlaikymo suma, kurios reikalaujama kiekvienam kreditoriui vietoj anksčiau nustatytos išlaikymo sumos;

3. prašymo pagrindas, nurodant pasikeitusias aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas pakeisti išlaikymo sumą;

4. patvirtinamųjų dokumentų sąrašas, o šie dokumentai (originalai ar patvirtintos kopijos) pridedami prie prašymo;

5. prašymas ir prašymo pagrindai, asmeniškai pasirašyti skolininko (-ų).

Slovakijos Respublika:

 informacija apie visų suinteresuotųjų šalių pilietybę.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė:

Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies b punktą

Sprendimo originalas ir (arba) patvirtinta kopija; vykdomumo pažymėjimas; įsiskolinimų suvestinė; dokumentas, kuriame nurodyta, kad skolininkas dalyvavo pirminiame bylos nagrinėjime, o jei nedalyvavo – dokumentas, kuriame patvirtinama, kad skolininkui buvo pranešta apie tą procesą ir jam buvo įteiktas kvietimas atvykti, arba kad jam buvo pranešta apie pirminį sprendimą ir suteikta galimybė pasirengti gynybai arba pateikti apeliaciją; pažyma apie skolininko buvimo vietą – gyvenamąją ir darbo; pažyma apie skolininko tapatybę; skolininko nuotrauka, jei turima; dokumentas, kuriame nurodoma, kokiu mastu ieškovas pasinaudojo nemokama teisine pagalba; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; patvirtinta santuokos liudijimo kopija, jei taikoma; nutarties ar kito dokumento, kuriuo įrodoma ištuoka ar kitų santykių nutraukimas, patvirtinta kopija, jei taikoma.

Sprendimo originalas ir (arba) patvirtinta kopija; vykdomumo pažymėjimas; įsiskolinimų suvestinė; dokumentas, kuriame nurodyta, kad skolininkas dalyvavo pirminiame bylos nagrinėjime, o jei nedalyvavo – dokumentas, kuriame patvirtinama, kad skolininkui buvo pranešta apie tą procesą arba apie pirminį sprendimą ir suteikta galimybė pateikti apeliaciją; pažyma apie skolininko buvimo vietą; pažyma apie skolininko tapatybę; skolininko nuotrauka, jei turima; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma.

Sprendimo originalas ir (arba) patvirtinta kopija; vykdomumo pažymėjimas; įsiskolinimų suvestinė; dokumentas, kuriame nurodyta, kad skolininkas dalyvavo pirminiame bylos nagrinėjime, o jei nedalyvavo – dokumentas, kuriame patvirtinama, kad skolininkui buvo pranešta apie tą procesą arba apie pirminį sprendimą ir suteikta galimybė pateikti apeliaciją; pažyma apie skolininko buvimo vietą – gyvenamąją ir darbo; pažyma apie skolininko tapatybę; skolininko nuotrauka, jei turima; dokumentas, kuriame nurodoma, kokiu mastu ieškovas pasinaudojo nemokama teisine pagalba; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; patvirtinta santuokos liudijimo kopija, jei taikoma.

Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies c punktą

Dokumentai, susiję su finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); pažyma apie atsakovo buvimo vietą – gyvenamąją ir darbo; pažyma apie atsakovo tapatybę; atsakovo nuotrauka, jei turima; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; santuokos liudijimo kopija, jei taikoma; nutarties ar kito dokumento, kuriuo įrodoma ištuoka ar kitų santykių nutraukimas, patvirtinta kopija, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; teisinės pagalbos prašymas; tėvystę įrodantis dokumentas, jei taikoma; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma.

Dokumentai, susiję su finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); pažyma apie atsakovo buvimo vietą; pažyma apie atsakovo tapatybę; atsakovo nuotrauka, jei turima; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; santuokos liudijimo kopija, jei taikoma; teisinės pagalbos prašymas; tėvystę įrodantis dokumentas, jei taikoma.

Dokumentai, susiję su finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); pažyma apie atsakovo buvimo vietą – gyvenamąją ir darbo; pažyma apie atsakovo tapatybę; atsakovo nuotrauka, jei turima; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; santuokos liudijimo kopija, jei taikoma; patvirtinta sąlygiškai galutinio teismo sprendimo (tarpinio ištuokos liudijimo) kopija, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; teisinės pagalbos prašymas; tėvystę įrodantis dokumentas, jei taikoma; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma.

Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies d punktą

Sprendimo, susijusio su 20 straipsniu arba 22 straipsnio b arba e punktais, patvirtinta kopija ir su to sprendimo priėmimu susiję dokumentai; dokumentas, kuriame nurodoma, kokiu mastu ieškovas pasinaudojo nemokama teisine pagalba; dokumentai, susiję su finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); pažyma apie atsakovo buvimo vietą – gyvenamąją ir darbo; pažyma apie atsakovo tapatybę; atsakovo nuotrauka, jei turima; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; santuokos liudijimo kopija, jei taikoma; nutarties ar kito dokumento, kuriuo įrodoma ištuoka ar kitų santykių nutraukimas, patvirtinta kopija, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; tėvystę įrodantis dokumentas, jei taikoma; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma.

Tas pats, kaip ir teikiant prašymus pagal 10 straipsnio 1 dalies c punktą.

Sprendimo, susijusio su 20 straipsniu arba 22 straipsnio b arba e punktais, patvirtinta kopija ir su to sprendimo priėmimu susiję dokumentai; dokumentas, kuriame nurodoma, kokiu mastu ieškovas pasinaudojo nemokama teisine pagalba; dokumentai, susiję su finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); pažyma apie atsakovo buvimo vietą – gyvenamąją ir darbo; pažyma apie atsakovo tapatybę; atsakovo nuotrauka, jei turima; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; santuokos liudijimo kopija, jei taikoma; patvirtinta sąlygiškai galutinio teismo sprendimo (tarpinio ištuokos liudijimo) kopija, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; tėvystę įrodantis dokumentas, jei taikoma; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma.

Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies e punktą

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, kopija; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); teisinės pagalbos prašymas; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo civiline būkle, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma; rašytinis patvirtinimas, kad procese dalyvavo abi šalys, o jei dalyvavo tik ieškovas – dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kitai šaliai buvo įteiktas kvietimas į procesą, originalas arba notaro patvirtinta kopija.

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, kopija; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); teisinės pagalbos prašymas; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu.

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, kopija; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); teisinės pagalbos prašymas; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo civiline būkle, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma.

Prašymai pagal 10 straipsnio 1 dalies f punktą

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, originalas ir (arba) patvirtinta kopija; dokumentas, kuriame nurodyta, kad skolininkas dalyvavo pirminiame bylos nagrinėjime, o jei nedalyvavo – dokumentas, kuriame patvirtinama, kad skolininkui buvo pranešta apie tą procesą arba apie pirminį sprendimą ir suteikta galimybė pateikti apeliaciją; dokumentas, kuriame nurodoma, kokiu mastu ieškovas pasinaudojo nemokama teisine pagalba; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); vykdomumo pažymėjimas; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu; santuokos liudijimo kopija, jei taikoma; nutarties ar kito dokumento, kuriuo įrodomas santuokos ar kitų santykių nutraukimas, patvirtinta kopija, jei taikoma; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo civiline būkle, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; pažyma apie skolininko buvimo vietą – gyvenamąją ir darbo; pažyma apie skolininko tapatybę; skolininko nuotrauka, jei turima; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma; rašytinis patvirtinimas, kad procese dalyvavo abi šalys, o jei dalyvavo tik ieškovas – dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kitai šaliai buvo įteiktas kvietimas į procesą, originalas arba notaro patvirtinta kopija.

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, originalas ir (arba) patvirtinta kopija; dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad skolininkui buvo pranešta apie tą procesą arba apie pirminį sprendimą ir suteikta galimybė pateikti apeliaciją; dokumentas, kuriame nurodoma, kokiu mastu ieškovas pasinaudojo nemokama teisine pagalba; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); vykdomumo pažymėjimas; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo civiline būkle, jei taikoma; pažyma apie skolininko buvimo vietą; pažyma apie skolininko tapatybę; skolininko nuotrauka, jei turima.

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, originalas ir (arba) patvirtinta kopija; dokumentas, kuriame nurodyta, kad skolininkas dalyvavo pirminiame bylos nagrinėjime, o jei nedalyvavo – dokumentas, kuriame patvirtinama, kad skolininkui buvo pranešta apie tą procesą arba apie pirminį sprendimą ir suteikta galimybė pateikti apeliaciją; dokumentas, kuriame nurodoma, kokiu mastu ieškovas pasinaudojo nemokama teisine pagalba; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); vykdomumo pažymėjimas; patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu; santuokos liudijimo kopija, jei taikoma; patvirtinta sąlygiškai galutinio teismo sprendimo (tarpinio ištuokos liudijimo) kopija, jei taikoma; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo civiline būkle, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; pažyma apie skolininko buvimo vietą – gyvenamąją ir darbo; pažyma apie skolininko tapatybę; skolininko nuotrauka, jei turima; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma.

Prašymai pagal 10 straipsnio 2 dalies b punktą

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, kopija; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); teisinės pagalbos prašymas; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo civiline būkle, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma.

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, kopija; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); teisinės pagalbos prašymas; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu.

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, kopija; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); teisinės pagalbos prašymas; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo civiline būkle, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma.

Prašymai pagal 10 straipsnio 2 dalies c punktą

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, originalas ir (arba) patvirtinta kopija; vykdomumo pažymėjimas; dokumentas, kuriame nurodoma, kokiu mastu ieškovas pasinaudojo nemokama teisine pagalba; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu; santuokos liudijimo kopija, jei taikoma; nutarties ar kito dokumento, kuriuo įrodomas santuokos ar kitų santykių nutraukimas, patvirtinta kopija, jei taikoma; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo civiline būkle, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; pažyma apie skolininko buvimo vietą – gyvenamąją ir darbo; pažyma apie skolininko tapatybę; skolininko nuotrauka, jei turima; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma.

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, originalas ir (arba) patvirtinta kopija; dokumentas, kuriame nurodoma, kokiu mastu ieškovas pasinaudojo nemokama teisine pagalba; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su ieškovo finansinės padėties pasikeitimu; pažyma apie skolininko buvimo vietą; pažyma apie skolininko tapatybę; skolininko nuotrauka, jei turima.

Teismo sprendimo, kuris turi būti keičiamas, originalas ir (arba) patvirtinta kopija; vykdomumo pažymėjimas; dokumentas, kuriame nurodoma, kokiu mastu ieškovas pasinaudojo nemokama teisine pagalba; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo finansine padėtimi (pajamos, išlaidos, turtas); patvirtinta vaiko (-ų) gimimo ar įvaikinimo liudijimo kopija, jei taikoma; pažymėjimas iš mokyklos/koledžo, jei taikoma; dokumentai, susiję su vaiko (-ų) padėties pasikeitimu; santuokos liudijimo kopija, jei taikoma; patvirtinta sąlygiškai galutinio teismo sprendimo (tarpinio ištuokos liudijimo) kopija, jei taikoma; dokumentai, susiję su ieškovo/atsakovo civiline būkle, jei taikoma; susijusių teismo nutarčių kopija; pažyma apie skolininko buvimo vietą – gyvenamąją ir darbo; pažyma apie skolininko tapatybę; skolininko nuotrauka, jei turima; kiti dokumentai, nurodyti 16 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose bei 3 dalies b punkte ir 30 straipsnio 3 dalyje, jei taikoma.

Teikiant prašymus pagal 10 straipsnį, įskaitant 10 straipsnio 1 dalies a punktą ir 10 straipsnio 2 dalies a punktą, Anglijos ir Velso centrinė institucija norėtų gauti po tris kiekvieno dokumento (kartu su vertimu į anglų kalbą, jei reikia) kopijas.

Teikiant prašymus pagal 10 straipsnį, įskaitant 10 straipsnio 1 dalies a punktą ir 10 straipsnio 2 dalies a punktą, Šiaurės Airijos centrinė institucija norėtų gauti po tris kiekvieno dokumento (kartu su vertimu į anglų kalbą) kopijas.

2.   KONVENCIJOS 44 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTI PAREIŠKIMAI

Europos Sąjunga pareiškia, kad toliau išvardytos valstybės narės priima prašymus ir susijusius dokumentus, išverstus ne tik į jų valstybinę kalbą, bet ir į kalbas, nurodytas kiekvienos iš išvardytų valstybių narių atveju:

Čekijos Respublika: slovakų kalba

Estijos Respublika: anglų kalba

Kipro Respublika: anglų kalba

Lietuvos Respublika: anglų kalba

Maltos Respublika: anglų kalba

Slovakijos Respublika: čekų kalba

Suomijos Respublika: anglų kalba

3.   KONVENCIJOS 44 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTI PAREIŠKIMAI

Europos Sąjunga pareiškia, kad Belgijos Karalystėje dokumentai parengiami prancūzų, olandų ar vokiečių kalbomis arba išverčiami į tas kalbas priklausomai nuo Belgijos teritorijos, kurioje tie dokumentai turi būti pateikti, dalies.

Informacija apie tai, kokia kalba turi būti vartojama konkrečioje Belgijos teritorijos dalyje, pateikiama gaunančiųjų agentūrų vadove pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ( 4 ). Šį vadovą galima rasti interneto svetainėje http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm

Spausti:

„Dokumentų įteikimas (Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007)“/„Dokumentai“/„Žinynas“/„Belgija“/„Geographical areas of competence“ (p. 13 ir t. t.)

arba eiti tiesiai šiuo adresu:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf

ir spausti „Geographical areas of competence“ (p. 13 ir t. t.).

▼B
IV PRIEDAS

Europos Sąjungos vienašalis pareiškimas patvirtinant 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo

Europos Sąjunga pateikia šį vienašalį pareiškimą:

„Europos Sąjunga norėtų pabrėžti, jog ji mano, kad 2007 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo yra labai svarbi. Sąjunga pripažįsta, jog Konvencijos taikymo srities išplėtimas, kad ji apimtų visas išlaikymo prievoles, kylančias iš šeimos santykių, tėvystės ar motinystės, santuokos ar giminystės, turėtų gerokai padidinti jos veiksmingumą, nes visi išlaikymo kreditoriai galėtų pasinaudoti Konvencija nustatyta administracinio bendradarbiavimo sistema.

Tuo vadovaudamasi, Europos Sąjunga ketina, Konvencijai įsigaliojus Sąjungai, išplėsti jos II ir III skyrių taikymo sritį, kad jie būtų taikomi ir sutuoktinių bei buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymui.

Be to, Europos Sąjunga įsipareigoja per septynerius metus, atsižvelgdama į įgytą patirtį ir galimus kitų Susitariančiųjų Šalių pareiškimus dėl išplėtimo, išnagrinėti galimybę išplėsti visos Konvencijos taikymo sritį, kad ji apimtų visas išlaikymo prievoles, kylančias iš šeimos santykių, tėvystės ar motinystės, santuokos ar giminystės.“( 1 ) 2010 m. vasario 11 d. pareikšta nuomonė (OL C 341E, 2010 12 16, p. 98).

( 2 ) OL L 7, 2009 1 10, p. 1.

( 3 ) OL L 93, 2011 4 7, p. 9.

( 4 ) OL L 324, 2007 12 10, p. 79.