02011D0172 — LT — 21.03.2020 — 010.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/172/BUSP

2011 m. kovo 21 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte

(OL L 076 2011.3.22, p. 63)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/159/BUSP 2012 m. kovo 19 d.

  L 80

18

20.3.2012

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/723/BUSP 2012 m. lapkričio 26 d.

  L 327

44

27.11.2012

 M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/144/BUSP 2013 m. kovo 21 d.

  L 82

54

22.3.2013

 M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/153/BUSP 2014 m. kovo 20 d.

  L 85

9

21.3.2014

 M5

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/486 2015 m. kovo 20 d.

  L 77

16

21.3.2015

 M6

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/411 2016 m. kovo 18 d.

  L 74

40

19.3.2016

 M7

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/496 2017 m. kovo 21 d.

  L 76

22

22.3.2017

 M8

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/498 2017 m. kovo 21 d.

  L 76

33

22.3.2017

 M9

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/466 2018 m. kovo 21 d.

  L 78I

3

21.3.2018

►M10

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/468 2019 m. kovo 21 d.

  L 80

40

22.3.2019

►M11

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/418 2020 m. kovo 19 d.

  L 86

11

20.3.2020
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/172/BUSP

2011 m. kovo 21 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte1 straipsnis

1.  Įšaldomos visos priede išvardytiems asmenims, kurie, kaip nustatyta, yra atsakingi už Egipto valstybės lėšų pasisavinimą ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  Neleidžiama priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) 

būtini priede išvardytų fizinių asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams patenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) 

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) 

skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d) 

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentingos institucijos apie motyvus, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

▼M2

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) 

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtrauktas į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki arba po tos dienos;

b) 

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurie yra garantuoti tokiu sprendimu arba kurie yra pripažinti teisėtais tokiame sprendime, patenkinti, neperžengiant ribų, nustatytų taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises;

c) 

sprendimas nėra priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai ir

d) 

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

▼B

5.  1 dalis neužkerta kelio tam, kad įvardytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į priedą dienos, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo, subjektas ar organizacija.

▼M2

6.  2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a) 

palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis, arba

b) 

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki tos dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyje numatytos priemonės, arba

c) 

mokėjimais pagal teisminius, administracinius ar arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje ar kurie vykdytini atitinkamoje valstybėje narėje,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams tebetaikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

▼B

2 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nusprendžia nustatyti priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keisti.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai praneša apie 1 dalyje nurodytą sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pateikti savo pastabas.

3.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį, subjektą ar organizaciją.

3 straipsnis

1.  Priede nurodomi 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašą motyvai.

2.  Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų tapatybei nustatyti. Tokia apie fizinius asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, taip pat pareigas arba profesiją. Tokia apie juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas pateikiama informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

4 straipsnis

Kad 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios numatytos šiame sprendime.

▼M1

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M11

Šis sprendimas taikomas iki 2021 m. kovo 22 d.

▼M1

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

▼M10
PRIEDAS

A.   1 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas 

Vardas, pavardė

(ir galimi slapyvardžiai)

Tapatybės informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

▼M11

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Buvęs Egipto Arabų Respublikos prezidentas

Gimimo data: 1928 5 4

Lytis: vyras

Asmuo (miręs), kuriam Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą dėl valstybės lėšų pasisavinimo.

▼M10

2.

Suzanne Saleh Thabet

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sutuoktinė

Gimimo data: 1941 2 28

Lytis: moteris

Susijusi su Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, kurio atžvilgiu Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą dėl valstybės lėšų pasisavinimo.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sūnus

Gimimo data: 1960 11 26

Lytis: vyras

Asmuo, kuriam Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras. arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą dėl valstybės lėšų pasisavinimo.

▼M11

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

(dar žinoma kaip Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh)

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento sūnaus Alaa Mohamed Elsayed Mubarak sutuoktinė

Gimimo data: 1971 10 5

Lytis: moteris

Asmuo, kurio atžvilgiu Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą dėl valstybės lėšų pasisavinimo; taip pat šis asmuo susijęs su Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

▼M10

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sūnus

Gimimo data: 1963 12 28

Lytis: vyras

Asmuo, kuriam Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą dėl valstybės lėšų pasisavinimo.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento sūnaus Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak sutuoktinė

Gimimo data: 1982 10 13

Lytis: moteris

Asmuo, kurio atžvilgiu Egipto valdžios institucijos Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą dėl valstybės lėšų pasisavinimo; taip pat šis asmuo susijęs su Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Buvęs turizmo ministras

Gimimo data: 1959 2 20

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Buvęs vidaus reikalų ministras

Gimimo data: 1938 3 1

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli sutuoktinė

Gimimo data: 1963 1 23

Lytis: moteris

Asmuo, kurio atžvilgiu, remiantis Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taikomos teisminės procedūros dėl valstybės lėšų pasisavinimo; taip pat šis asmuo susijęs su Habib Ibrahim Eladli.

▼M11

B.   Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą pagal Egipto teisę

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą

Iš Egipto Konstitucijos 54, 97 ir 98 straipsnių, Egipto baudžiamojo proceso akto 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 bei 277 straipsnių ir Egipto advokatūros akto (1983 m. Įstatymas Nr. 17) 93 ir 94 straipsnių matyti, kad pagal Egipto teisę užtikrinamos šios teisės:

— 
bet kuriam asmeniui, įtariamam arba kaltinamam nusikalstama veika:
1. 

teisė į bet kurio akto ar administracinio sprendimo teisminę peržiūrą;

2. 

teisė apsiginti pačiam ar naudojantis savo paties pasirinkta teisine pagalba arba, jei jis neturi pakankamai lėšų sumokėti už teisinę pagalbą ir kai tai būtina teisingumo interesams apsaugoti, teisė gauti ją nemokamai;

— 
bet kuriam asmeniui, kaltinamam nusikalstama veika:
1. 

teisė būti skubiai ir išsamiai jam suprantama kalba informuotam apie jam pateikiamo kaltinimo pobūdį ir priežastį;

2. 

teisė turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai;

3. 

teisė pačiam apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;

4. 

teisė nemokamai naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis, jeigu jis nesupranta teismo procese vartojamos kalbos ar ja nekalba.

Teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą taikymas

1. 

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta M. Mubarak teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai visų pirma įrodo toliau išvardyti faktai.

Byla

2013 m. birželio 27 d. M. Mubarak ir kiti du asmenys buvo apkaltinti viešųjų lėšų pasisavinimu, o 2013 m. lapkričio 17 d. Kairo baudžiamajame teisme buvo pradėtas teismo procesas. 2014 m. gegužės 21 d. šis teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį visiems trims kaltinamiesiems. Kaltinamieji šį teismo sprendimą apskundė Kasaciniam teismui. 2015 m. sausio 13 d. Kasacinis teismas nuosprendį panaikino ir nurodė atlikti pakartotinį bylos nagrinėjimą. Pakartotinio bylos nagrinėjimo metu, 2015 m. balandžio 4 d. ir 29 d., bylos šalys pateikė žodinius ir rašytinius pareiškimus. 2015 m. gegužės 9 d. Kairo baudžiamasis teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį kaltinamiesiems, nurodė grąžinti pasisavintas lėšas ir sumokėti baudą. 2015 m. gegužės 24 d. buvo pateiktas apeliacinis skundas Kasaciniam teismui. 2016 m. sausio 9 d. Kasacinis teismas patvirtino apkaltinamuosius nuosprendžius. 2016 m. kovo 8 d. kaltinamieji pasiekė susitarimą 2015 m. Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 2873 įsteigtame Ekspertų komitete. 2016 m. kovo 9 d. tą susitarimą patvirtino Ministrų kabinetas. Tas susitarimas nebuvo pateiktas Kasaciniam teismui, kad jį galutinai patvirtintų generalinis prokuroras, nes Ekspertų komitetas nebuvo kompetentingas komitetas. Kaltinamieji gali pateikti prašymą dėl susitarimo Nacionaliniam užsienyje esančio turto susigrąžinimo komitetui, kuris yra kompetentingas komitetas. 2019 m. kovo mėn. baudos suma buvo išieškota. Grąžintina suma šiuo metu susigrąžinama Egipto valdžios institucijoms pateikus savitarpio teisinės pagalbos prašymus dviem trečiosioms valstybėms.

2. 

Suzanne Saleh Thabet

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta S. Thabet teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai visų pirma įrodo toliau išvardyti faktai.

Nutarimas įšaldyti

2011 m. vasario 28 d. generalinis prokuroras pagal Egipto baudžiamojo proceso akto 208a straipsnio a punktą priėmė nutarimą, kuriuo S. Thabet ir kitiems asmenims nustatytas draudimas disponuoti savo turtu ir lėšomis; šiuo punktu generaliniam prokurorui leidžiama uždrausti kaltinamajam, jo žmonai ir vaikams disponuoti savo turtu, jeigu yra įtarimų, kad toks turtas yra neteisėtai įgytas dėl to kaltinamojo įvykdytų nusikaltimų. 2011 m. kovo 8 d. draudžiamąjį nutarimą patvirtino kompetentingas baudžiamasis teismas. Vadovaujantis Egipto Arabų Respublikos įstatymais, kaltinamieji turi teisę teismo nutartį dėl draudžiamojo nutarimo apskųsti tame pačiame teisme. 2011 m. kovo 8 d. nutarties S. Thabet neapskundė.

3. 

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta Alaa Mubarak teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai visų pirma įrodo toliau išvardyti faktai.

Nutarimas įšaldyti

2011 m. vasario 28 d. generalinis prokuroras pagal Egipto baudžiamojo proceso akto 208a straipsnio a punktą priėmė nutarimą, kuriuo Alaa Mubarak ir kitiems asmenims nustatytas draudimas disponuoti savo turtu ir lėšomis; šiuo punktu generaliniam prokurorui leidžiama uždrausti kaltinamajam, jo žmonai ir vaikams disponuoti savo turtu, jeigu yra įtarimų, kad toks turtas yra neteisėtai įgytas dėl to kaltinamojo įvykdytų nusikaltimų. 2011 m. kovo 8 d. draudžiamąjį nutarimą patvirtino kompetentingas baudžiamasis teismas. Vadovaujantis Egipto Arabų Respublikos įstatymais, kaltinamieji turi teisę teismo nutartį dėl draudžiamojo nutarimo apskųsti tame pačiame teisme. 2011 m. kovo 8 d. nutarties Alaa Mubarak neapskundė.

Pirmoji byla

2012 m. gegužės 30 d. kaltinamojo ir kito asmens byla buvo perduota baudžiamajam teismui (Kairo baudžiamajam teismui). 2013 m. birželio 6 d. teismas grąžino bylą prokuratūrai tolesniam tyrimui. Baigus tyrimą byla vėl buvo grąžinta teismui. 2018 m. rugsėjo 15 d. Kairo baudžiamasis teismas priėmė sprendimą, kuriuo: i) paprašė savo paskirto ekspertų komiteto papildyti 2018 m. liepos mėn. teismui pateiktą ekspertų ataskaitą, ii) nurodė suimti kaltinamuosius ir iii) paprašė galimo taikinimo tikslais perduoti kaltinamųjų bylą Nacionaliniam užsienyje esančio turto susigrąžinimo komitetui. Kaltinamieji sėkmingai apskundė suėmimo orderį ir po to, kai buvo pateiktas prašymas dėl teisėjų kolegijos nušalinimo, byla buvo perduota kitos apygardos baudžiamajam teismui nagrinėti iš esmės, o šis 2020 m. vasario 22 d. jį išteisino. Šis sprendimas nėra galutinis ir prokuratūra dar gali jį apskųsti.

Antroji byla

2013 m. birželio 27 d. Alaa Mubarak ir kiti du asmenys buvo apkaltinti viešųjų lėšų pasisavinimu, o 2013 m. lapkričio 17 d. Kairo baudžiamajame teisme buvo pradėtas teismo procesas. 2014 m. gegužės 21 d. šis teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį visiems trims kaltinamiesiems. Kaltinamieji šį teismo sprendimą apskundė Kasaciniam teismui. 2015 m. sausio 13 d. Kasacinis teismas nuosprendį panaikino ir nurodė atlikti pakartotinį bylos nagrinėjimą. Pakartotinio bylos nagrinėjimo metu, 2015 m. balandžio 4 d. ir 29 d., bylos šalys pateikė žodinius ir rašytinius pareiškimus. 2015 m. gegužės 9 d. Kairo baudžiamasis teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį kaltinamiesiems, nurodė grąžinti pasisavintas lėšas ir sumokėti baudą. 2015 m. gegužės 24. buvo pateiktas apeliacinis skundas Kasaciniam teismui. 2016 m. sausio 9 d. Kasacinis teismas patvirtino apkaltinamuosius nuosprendžius. 2016 m. kovo 8 d. kaltinamieji pasiekė susitarimą 2015 m. Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 2873 įsteigtame Ekspertų komitete. 2016 m. kovo 9 d. tą susitarimą patvirtino Ministrų kabinetas. Tas susitarimas nebuvo pateiktas Kasaciniam teismui, kad jį galutinai patvirtintų generalinis prokuroras, nes Ekspertų komitetas nebuvo kompetentingas komitetas. Kaltinamieji gali pateikti prašymą dėl susitarimo Nacionaliniam užsienyje esančio turto susigrąžinimo komitetui, kuris yra kompetentingas komitetas. 2019 m. kovo mėn. baudos suma buvo išieškota. Grąžintina suma šiuo metu susigrąžinama Egipto valdžios institucijoms pateikus savitarpio teisinės pagalbos prašymus dviem trečiosioms valstybėms.

4. 

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta H. Rasekh teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai visų pirma įrodo toliau išvardyti faktai.

Nutarimas įšaldyti

2011 m. vasario 28 d. generalinis prokuroras pagal Egipto baudžiamojo proceso akto 208a straipsnio a punktą priėmė nutarimą, kuriuo H. Rasekh ir kitiems asmenims nustatytas draudimas disponuoti savo turtu ir lėšomis; šiuo punktu generaliniam prokurorui leidžiama uždrausti kaltinamajam, jo žmonai ir vaikams disponuoti savo turtu, jeigu yra įtarimų, kad toks turtas yra neteisėtai įgytas dėl to kaltinamojo įvykdytų nusikaltimų. 2011 m. kovo 8 d. draudžiamąjį nutarimą patvirtino kompetentingas baudžiamasis teismas. Vadovaujantis Egipto Arabų Respublikos įstatymais, kaltinamieji turi teisę teismo nutartį dėl draudžiamojo nutarimo apskųsti tame pačiame teisme. 2011 m. kovo 8 d. nutarties H. Rasekh neapskundė.

5. 

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta Gamal Mubarak teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai visų pirma įrodo toliau išvardyti faktai.

Nutarimas įšaldyti

2011 m. vasario 28 d. generalinis prokuroras pagal Egipto baudžiamojo proceso akto 208a straipsnio a punktą priėmė nutarimą, kuriuo Gamal Mubarak ir kitiems asmenims nustatytas draudimas disponuoti savo turtu ir lėšomis; šiuo punktu generaliniam prokurorui leidžiama uždrausti kaltinamajam, jo žmonai ir vaikams disponuoti savo turtu, jeigu yra įtarimų, kad toks turtas yra neteisėtai įgytas dėl to kaltinamojo įvykdytų nusikaltimų. 2011 m. kovo 8 d. draudžiamąjį nutarimą patvirtino kompetentingas baudžiamasis teismas. Vadovaujantis Egipto Arabų Respublikos įstatymais, kaltinamieji turi teisę teismo nutartį dėl draudžiamojo nutarimo apskųsti tame pačiame teisme. 2011 m. kovo 8 d. nutarties Gamal Mubarak neapskundė.

Pirmoji byla

Gamal Mubarak ir kito asmens byla teismui (Kairo baudžiamasis teismas) nagrinėti buvo perduota 2012 m. gegužės 30 d.2013 m. birželio 6 d. teismas grąžino bylą prokuratūrai tolesniam tyrimui. Baigus tyrimą byla vėl buvo grąžinta teismui. 2018 m. rugsėjo 15 d. Kairo baudžiamasis teismas priėmė sprendimą, kuriuo: i) paprašė savo paskirto ekspertų komiteto papildyti 2018 m. liepos mėn. teismui pateiktą ekspertų ataskaitą, ii) nurodė suimti kaltinamuosius ir iii) paprašė galimo taikinimo tikslais perduoti kaltinamųjų bylą Nacionaliniam užsienyje esančio turto susigrąžinimo komitetui. Kaltinamieji sėkmingai apskundė suėmimo orderį ir po to, kai buvo pateiktas prašymas dėl teisėjų kolegijos nušalinimo, byla buvo perduota kitos apygardos baudžiamajam teismui nagrinėti iš esmės, o šis 2020 m. vasario 22 d. jį išteisino. Šis sprendimas nėra galutinis ir prokuratūra dar gali jį apskųsti.

Antroji byla

2013 m. birželio 27 d. Gamal Mubarak ir kiti du asmenys buvo apkaltinti viešųjų lėšų pasisavinimu, o 2013 m. lapkričio 17 d. Kairo baudžiamajame teisme buvo pradėtas teismo procesas. 2014 m. gegužės 21 d. šis teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį visiems trims kaltinamiesiems. Kaltinamieji šį teismo sprendimą apskundė Kasaciniam teismui. 2015 m. sausio 13 d. Kasacinis teismas nuosprendį panaikino ir nurodė atlikti pakartotinį bylos nagrinėjimą. Pakartotinio bylos nagrinėjimo metu, 2015 m. balandžio 4 d. ir 29 d., bylos šalys pateikė žodinius ir rašytinius pareiškimus. 2015 m. gegužės 9 d. Kairo baudžiamasis teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį kaltinamiesiems, nurodė grąžinti pasisavintas lėšas ir sumokėti baudą. 2015 m. gegužės 24 d. buvo pateiktas apeliacinis skundas Kasaciniam teismui. 2016 m. sausio 9 d. Kasacinis teismas patvirtino apkaltinamuosius nuosprendžius. 2016 m. kovo 8 d. kaltinamieji pasiekė susitarimą 2015 m. Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 2873 įsteigtame Ekspertų komitete. 2016 m. kovo 9 d. tą susitarimą patvirtino Ministrų kabinetas. Tas susitarimas nebuvo pateiktas Kasaciniam teismui, kad jį galutinai patvirtintų generalinis prokuroras, nes Ekspertų komitetas nebuvo kompetentingas komitetas. Kaltinamieji gali pateikti prašymą dėl susitarimo Nacionaliniam užsienyje esančio turto susigrąžinimo komitetui, kuris yra kompetentingas komitetas. 2019 m. kovo mėn. baudos suma buvo išieškota. Grąžintina suma šiuo metu susigrąžinama Egipto valdžios institucijoms pateikus savitarpio teisinės pagalbos prašymus dviem trečiosioms valstybėms.

6. 

Khadiga Mahmoud El Gammal

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta K. El Gammal teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai visų pirma įrodo toliau išvardyti faktai.

Nutarimas įšaldyti

2011 m. vasario 28 d. generalinis prokuroras pagal Egipto baudžiamojo proceso akto 208a straipsnio a punktą priėmė nutarimą, kuriuo Khadiga El Gammal ir kitiems asmenims nustatytas draudimas disponuoti savo turtu ir lėšomis; šiuo punktu generaliniam prokurorui leidžiama uždrausti kaltinamajam, jo žmonai ir vaikams disponuoti savo turtu, jeigu yra įtarimų, kad toks turtas yra neteisėtai įgytas dėl to kaltinamojo įvykdytų nusikaltimų. 2011 m. kovo 8 d. draudžiamąjį nutarimą patvirtino kompetentingas baudžiamasis teismas. Vadovaujantis Egipto Arabų Respublikos įstatymais, kaltinamieji turi teisę teismo nutartį dėl draudžiamojo nutarimo apskųsti tame pačiame teisme. 2011 m. kovo 8 d. nutarties K. El Gammal neapskundė.

15. 

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta M. Garrana teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai visų pirma įrodo toliau išvardyti faktai.

Byla

Tebevyksta tyrimas, susijęs su viešųjų lėšų arba turto pasisavinimo faktais. Taryba nerado jokių požymių, kad nebuvo gerbiama M. Garrana teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

18. 

Habib Ibrahim Habib Eladli

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta H. Eladli teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai visų pirma įrodo toliau išvardyti faktai.

Byla

Tyrimą vykdantis teisėjas perdavė H. Eladli bylą kompetentingam baudžiamajam teismui, apkaltinus jį viešųjų lėšų pasisavinimu. 2016 m. vasario 7 d. teismas nusprendė, kad H. Eladli, jo sutuoktinės ir nepilnamečio sūnaus turtas turėtų būti įšaldytas. Vadovaudamasis tuo teismo sprendimu, 2016 m. vasario 10 d. generalinis prokuroras priėmė nutarimą dėl įšaldymo pagal Egipto baudžiamojo proceso akto 208a straipsnio a punktą, kuriuo generaliniam prokurorui leidžiama uždrausti kaltinamajam, jo žmonai ir vaikams disponuoti savo turtu, jeigu yra įtarimų, kad toks turtas yra neteisėtai įgytas dėl to kaltinamojo įvykdytų nusikaltimų. Vadovaujantis Egipto Arabų Respublikos įstatymais, kaltinamieji turi teisę teismo nutartį dėl draudžiamojo nutarimo apskųsti tame pačiame teisme. 2017 m. balandžio 15 d. teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį kaltinamajam. Kaltinamasis šį teismo sprendimą apskundė Kasaciniam teismui, kuris 2018 m. sausio 11 d. nuosprendį panaikino ir nurodė atlikti pakartotinį bylos nagrinėjimą. Pakartotinai išnagrinėjus bylą, 2019 m. gegužės 9 d. jam buvo skirta bauda. Tiek prokuratūra, tiek H. Eladli tą sprendimą apskundė Kasaciniam teismui. Ši byla tebenagrinėjama tame teisme.

19. 

Elham Sayed Salem Sharshar

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta E. Sharshar teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai visų pirma įrodo toliau išvardyti faktai.

Nutarimas įšaldyti

Tyrimą vykdantis teisėjas perdavė E. Sharshar vyro bylą kompetentingam baudžiamajam teismui, apkaltinus jį viešųjų lėšų pasisavinimu. 2016 m. vasario 7 d. teismas nusprendė, kad jos vyro, jos pačios ir jų nepilnamečio sūnaus turtas turėtų būti įšaldytas. Vadovaudamasis tuo teismo sprendimu, 2016 m. vasario 10 d. generalinis prokuroras priėmė nutarimą dėl įšaldymo pagal Egipto baudžiamojo proceso akto 208a straipsnio a punktą, kuriuo generaliniam prokurorui leidžiama uždrausti kaltinamajam, jo žmonai ir vaikams disponuoti savo turtu, jeigu yra įtarimų, kad toks turtas yra neteisėtai įgytas dėl to kaltinamojo įvykdytų nusikaltimų. Vadovaujantis Egipto Arabų Respublikos įstatymais, kaltinamieji turi teisę teismo nutartį dėl draudžiamojo nutarimo apskųsti tame pačiame teisme. Teismo nutarties E. Sharshar neapskundė.