02010R1060 — LT — 07.03.2017 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1060/2010

2010 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 314 2010.11.30, p. 17)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 518/2014 2014 m. kovo 5 d.

  L 147

1

17.5.2014

►M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/254 2016 m. lapkričio 30 d.

  L 38

1

15.2.2017


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 078, 24.3.2011, p.  70 (1060/2010,)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1060/2010

2010 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiame reglamente nustatomi iš elektros tinklo maitinamų buitinių šaldymo aparatų, kurių naudingoji talpa yra 10–1 500 litrų, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.  Šis reglamentas taikomas iš elektros tinklo maitinamiems buitiniams šaldymo aparatams, įskaitant aparatus, kurie parduodami ne buitinėms reikmėms ar ne maisto produktams šaldyti ir įmontuojamuosius aparatus.

Jis taip pat taikomas iš elektros tinklo maitinamiems šaldymo aparatams, kurie gali veikti su baterijomis.

3.  Šis reglamentas netaikomas:

a) šaldymo aparatams, kurie pirmiausia maitinami ne iš elektros tinklo, bet iš kitų energijos šaltinių, kaip antai suskystintos naftos dujos, žibalas ir biodyzelinis kuras;

b) iš baterijos maitinamiems šaldymo aparatams, kuriuos su elektros tinklu galima sujungti per atskirai įsigyjamą nuolatinės ir (arba) kintamosios srovės keitiklį;

c) pagal užsakymą pagamintiems vienetiniams šaldymo aparatams, kurie nėra kitų šaldymo aparatų modelių atitikmuo;

d) paslaugų sektoriuje naudojamiems šaldymo aparatams, kuriuose yra elektroniniai davikliai, reaguojantys, jei išimamas šaldytas maistas, ir kurie informaciją per tinklo jungtį gali automatiškai perduoti į nuotolinę apskaitos valdymo sistemą;

e) aparatams, kurių pirminė paskirtis nėra laikyti maisto produktus visą jų šaldymo laiką, pavyzdžiui, autonominiams ledo gaminimo aparatams arba atvėsintų gėrimų išdavimo įrenginiams.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje, taikomos šios apibrėžtys:

1)

maisto produktai – maistas, sudedamosios dalys, gėrimai, įskaitant vyną, kiti pirmiausia vartoti skirti produktai, kurie turi būti laikomi šaltai tam tikroje nustatytoje temperatūroje;

2)

buitinis šaldymo aparatas – izoliuota spinta, kurioje yra viena ar kelios neprofesionalioms reikmėms skirtiems maisto produktams šaldyti ar užšaldyti arba atšaldytiems ar užšaldytiems maisto produktams laikyti skirtos kameros ir kuriose šaldoma vienu ar keliais energijos vartojimo procesais, įskaitant aparatus, kurie parduodami kaip surenkami rinkiniai ir kuriuos surenka pats galutinis naudotojas;

3)

įmontuojamasis aparatas – stacionarus šaldymo aparatas, kuris skirtas įmontuoti į spintelę, paruoštą nišą sienoje ar panašioje vietoje ir kuriam reikalinga baldų apdaila;

4)

šaldytuvas – maisto produktams laikyti skirtas šaldymo aparatas, kuriame yra bent viena kamera šviežiems maisto produktams ir (arba) gėrimams, įskaitant vyną, laikyti;

5)

kompresorinis šaldymo aparatas – šaldymo aparatas, kuriame šaldoma varikliu varomu kompresoriumi;

6)

absorbcinis šaldymo aparatas – šaldymo aparatas, kuriame šaldoma sugerties procesu kaip energijos šaltinį naudojant šilumą;

7)

šaldytuvas-šaldiklis – bent vieną kamerą šviežiems maisto produktams laikyti ir bent vieną kamerą šviežiems maisto produktams užšaldyti ir užšaldytiems maisto produktams laikyti trijų žvaigždučių skyriaus sąlygomis (maisto produktų užšaldymo kamerą) turintis šaldymo aparatas;

8)

užšaldytų maisto produktų laikymo spinta – vieną arba daugiau užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų turintis šaldymo aparatas;

9)

maisto produktų šaldiklis – šaldymo aparatas, turintis vieną arba daugiau maisto produktų užšaldymo kamerų (šaldymo temperatūros intervalas: nuo aplinkos oro temperatūros iki – 18 °C laipsnių), kuriame užšaldytus maisto produktus galima laikyti trijų žvaigždučių skyriaus sąlygomis; maisto produktų šaldiklyje taip pat gali būti dviejų žvaigždučių skyrius, o jo spintoje – dviejų žvaigždučių kamera;

10)

vyno šaldytuvas – šaldymo aparatas, kuriame nėra kitų kamerų, kaip tik viena ar kelios kameros vynui laikyti;

11)

daugiafunkcis aparatas – šaldymo aparatas, kuriame nėra kitų kamerų, kaip tik viena ar kelios daugiafunkcės kameros;

12)

lygiavertis buitinis šaldymo aparatas – rinkai tiekiamas buitinio šaldymo aparato modelis, kurio bendroji bei naudingoji talpos ir techninės, efektyvumo bei eksploatacinės savybės ir kamerų tipai yra tokie patys kaip kito buitinio šaldymo aparato, kuriam tas pats gamintojas yra suteikęs kitokį komercinį kodą;

13)

galutinis naudotojas – buitinį šaldymo aparatą perkantis arba jį pirkti ketinantis vartotojas;

14)

pardavimo vieta – buitinių šaldymo aparatų rodymo ar siūlymo parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta.

Taip pat taikomos I priede pateiktos apibrėžtys.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

Tiekėjai užtikrina, kad:

a) kiekvienas buitinis šaldymo aparatas būtų pateikiamas su spausdinta etikete, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos II priede;

b) būtų pateikiama III priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c) valstybių narių valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami IV priede nustatyti techniniai dokumentai;

d) kiekvienoje konkretaus buitinio šaldymo aparato modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

e) bet kurioje konkretaus buitinio šaldymo aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

▼M1

f) prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių šaldymo aparatų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių šaldymo aparatų modelių elektroninė etiketė;

g) prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių šaldymo aparatų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta III priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių šaldymo aparatų modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.

▼B

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a) kiekvieno pardavimo vietoje esančio buitinio šaldymo aparato priekinis kraštas arba viršus būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio a punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;

▼M1

b) prekiaujant buitiniais šaldymo aparatais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal V priedą tiekėjų pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio f ir g dalis buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos X priedo nuostatos;

▼B

c) kiekvienoje konkretaus buitinio šaldymo aparato modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

d) bet kurioje konkretaus buitinio šaldymo aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 straipsnį pateiktina informacija nustatoma patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, kurias taikant atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius matavimo metodus, kaip nurodyta VI priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės pagal VII priede nustatytą procedūrą įvertina, ar aparatas atitinka nurodytąją energijos vartojimo efektyvumo klasę, per metus suvartojamos energijos kiekį, šviežių ir užšaldytų maisto produktų kamerų talpą, šaldymo gebą ir skleidžiamą akustinį triukšmą.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po ketverių metų po jo įsigaliojimo. Atliekant persvarstymą visų pirma įvertinami VII priede nurodyti pataisiniai faktoriai ir galimybės panaikinti arba sumažinti VIII priede nurodytus pataisinių faktorių dydžius.

8 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 94/2/EB panaikinama nuo 2011 m. lapkričio 30 d.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  3 straipsnio d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c ir d punktai netaikomi iki 2012 m. kovo 30 d. paskelbtiems spausdintiems reklaminiams skelbimams ir spausdintai techninei reklaminei medžiagai.

2.  Buitiniai šaldymo aparatai, pateikti rinkai anksčiau kaip 2011 m. kovo 30 d., turi atitikti Direktyvos 94/2/EB nuostatas.

3.  Buitiniai šaldymo aparatai, atitinkantys šio reglamento nuostatas ir pateikti rinkai arba siūlyti parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma anksčiau kaip 2011 m. lapkričio 30 d., laikomi atitinkančiais Direktyvos 94/2/EB reikalavimus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo 2011 m. lapkričio 30 d. Tačiau 3 straipsnio d bei e punktai ir 4 straipsnio b, c bei d punktai taikomi nuo 2012 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

II–IX prieduose taikomos apibrėžtys

II–IX prieduose taikomos šios apibrėžtys:

a)

bešerkšnė sistema – sistema, kuri automatiškai veikia taip, kad nesusidarytų nuolatinis šerkšnas, kai aušinama priverstine oro cirkuliacija, garintuvas ar garintuvai atitirpinami automatine atitirpinimo sistema, o tirpsmo vanduo šalinamas automatiškai;

b)

bešerkšnė kamera – bet kuri bešerkšne sistema atitirpinama kamera;

c)

šaldytuvas su rūsio temperatūros šaldymo įrenginiu – šaldymo aparatas, kuriame yra bent viena šviežių maisto produktų laikymo kamera ir viena rūsio temperatūros kamera; tačiau nėra užšaldytų maisto produktų laikymo, vėsinimo arba ledo gaminimo kameros;

d)

rūsio temperatūros šaldymo įrenginys – tik vieną arba daugiau rūsio temperatūros kamerų turintis šaldymo aparatas;

e)

šaldytuvas-vėsintuvas – šaldymo aparatas, kuriame yra bent viena šviežių maisto produktų laikymo kamera ir bent viena vėsinimo kamera, bet nėra užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų;

f)

kameros – bet kurios g–n punktuose nurodytos kameros;

g)

šviežių maisto produktų laikymo kamera – neužšaldytiems maisto produktams laikyti skirta kamera, kuri dar gali būti padalyta į mažesnes kameras;

h)

rūsio temperatūros kamera – kamera, skirta tam tikriems maisto produktams arba gėrimams laikyti šiltesnėje nei šviežių maisto produktų laikymo kameros temperatūroje;

i)

vėsinimo kamera – kamera, specialiai skirta labai greitai gendantiems maisto produktams laikyti;

j)

ledo gaminimo kamera – žemos temperatūros kamera, specialiai skirta ledui sušaldyti ir laikyti;

k)

užšaldytų maisto produktų laikymo kamera –

žemos temperatūros kamera, specialiai skirta šaldytiems maisto produktams laikyti ir klasifikuojama pagal temperatūrą:

i)

vienos žvaigždutės kamera : kamera šaldytiems maisto produktams laikyti, kurioje temperatūra ne aukštesnė kaip – 6 °C;

ii)

dviejų žvaigždučių kamera : kamera šaldytiems maisto produktams laikyti, kurioje temperatūra ne aukštesnė kaip – 12 °C;

iii)

trijų žvaigždučių kamera : kamera šaldytiems maisto produktams laikyti, kurioje temperatūra ne aukštesnė kaip – 18 °C;

iv)

maisto produktų užšaldymo kamera (arba keturių žvaigždučių kamera) : bent 4,5 kg maisto produktų užšaldyti 100 litrų naudingosios talpos, ir jokiu būdu ne mažiau kaip 2 kg, tinkama kamera, kurioje temperatūra per 24 val. nukrenta nuo aplinkos temperatūros iki – 18 °C ir kuri taip pat tinka šaldytiems maisto produktams laikyti trijų žvaigždučių sąlygomis; kameroje gali būti dviejų žvaigždučių skyrių;

v)

žvaigždutėmis nepažymėta kamera : kamera šaldytiems maisto produktams laikyti, kurioje temperatūra yra < 0 °C ir kurią galima naudoti ledui sušaldyti ir laikyti, bet kuri neskirta labai greitai gendantiems maisto produktams laikyti;

l)

vyno laikymo kamera –

kamera, specialiai skirta vynui laikyti trumpą laiką, kad jis taptų tinkamiausios gerti temperatūros, arba ilgą laiką, kad vynas subręstų, ir kuriai būdingos tokios savybės:

i) nuolatinė laikymo temperatūra (arba iš anksto nustatyta, arba nustatoma rankiniu būdu pagal gamintojo instrukcijas) – nuo + 5 °C iki + 20 °C;

ii) laikymo temperatūra per tam tikrą laiką kinta mažiau nei 0,5 K, esant nurodytai aplinkos temperatūrai, kuri priklauso nuo buitinių šaldymo aparatų klimato klasės;

iii) aktyvioji ir pasyvioji kameros drėgmės kontrolė nuo 50 % iki 80 %;

iv) pagaminta taip, kad būtų sumažintas šaldytuvo kompresoriaus arba bet kurių išorės šaltinių keliamos vibracijos perdavimas į kamerą;

m)

daugiafunkcė kamera – kamera, skirta naudoti dviem ar keliais kameros tipą atitinkančiais temperatūros režimais, kuriuos pagal gamintojo instrukcijas gali nustatyti galutinis naudotojas, kad nuolat būtų palaikoma kiekvienam kameros tipui būdingo diapazono darbinė temperatūra; tačiau, jei kamera turi savybę, leidžiančią kameros temperatūrą pakeisti kitokia darbine temperatūra tik ribotam laikui (pvz., greito užšaldymo įranga), kamera nėra daugiafunkcė kamera, kaip apibrėžta šiame reglamente;

n)

kita kamera – kamera, išskyrus vyno laikymo kamerą, skirta tam tikriems maisto produktams laikyti aukštesnėje kaip + 14 °C temperatūroje;

o)

dviejų žvaigždučių skyrius – maisto produktų šaldiklio, maisto produktų užšaldymo kameros, trijų žvaigždučių kameros ar trijų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų laikymo spintos dalis, kurioje nėra atskirų durų ar dangčio ir kurioje temperatūra ne aukštesnė kaip – 12 °C;

p)

skrynios tipo šaldiklis – maisto produktų šaldiklis, kuriame kamera (-os) pasiekiama (-os) per aparato viršų, arba kuriame įrengtos ir viršuje atsidarančios kameros, ir vertikalaus tipo kameros, bet kurio viršuje atsidarančios (-ių) kameros (-ų) bendra talpa yra didesnė kaip 75 % visos bendros aparato talpos;

q)

atidaromas iš viršaus arba skrynios tipo – šaldymo aparatas, kurio kamera (-os) pasiekiama (-os) per aparato viršų;

r)

vertikalaus tipo aparatas – šaldymo aparatas, kurio kamera (-os) yra pasiekiama (-os) per aparato priekį;

s)

greitas užšaldymas – pasirenkamoji savybė, kurią pagal gamintojo instrukcijas aktyvina galutinis naudotojas šaldiklio ar šaldiklio kameros laikymo temperatūrai sumažinti, kad neužšaldyti maisto produktai greičiau užšaltų;

t)

modelio žymuo – paprastai raidinis ir skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikro modelio šaldymo aparatą įmanoma atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties tiekėjo pavadinimo modelių.
II PRIEDAS

Etiketė

1.   BUITINIŲ ŠALDYMO APARATŲ, KLASIFIKUOJAMŲ PAGAL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASES NUO A+++ IKI C, ETIKETĖ

image

1) Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. tiekėjo modelio žymuo;

III. pagal IX priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma buitinio šaldymo aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV. iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus), apskaičiuotas pagal VIII priedo 3 punkto 2 papunktį;

V. bendroji naudingoji visų kamerų, kurios neatitinka „žvaigždutės“ kamerai taikomų reikalavimų (t. y. jų darbinė temperatūra > – 6 °C), talpa, suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI. bendroji naudingoji visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios atitinka „žvaigždutės“ kamerai taikomus reikalavimus (t. y. jų darbinė temperatūra ≤ – 6 °C), talpa, suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, ir kameros, kuriai tenka didžiausia tos bendrosios talpos dalis, įvertinimas žvaigždutėmis; jeigu buitiniame šaldymo aparate nėra užšaldytų maisto produktų laikymo kameros (-ų), tiekėjas vietoje vertės įrašo „- L“, o įvertinimui žvaigždutėmis skirtą vietą palieka tuščią;

VII. dB(A) re1 pW išreikštas skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

Tačiau vyno šaldytuvams V ir VI punktai pakeičiami vardine talpa, išreikšta standartinių 75 centilitrų talpos butelių, kurie, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis, gali būti sudėti į tokį šaldytuvą, skaičiumi.

2) Etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 3 punkto 1 papunktyje. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ( 1 ) suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.   BUITINIŲ ŠALDYMO APARATŲ, KLASIFIKUOJAMŲ PAGAL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASES NUO D IKI G, ETIKETĖ

image

1) Šioje etiketėje pateikiama 1 punkto 1 papunktyje nurodyta informacija.

2) Etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 3 punkto 2 papunktyje. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

3.   ETIKETĖS FORMA

1) Buitinių šaldymo aparatų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki C, išskyrus vyno šaldytuvus, etiketės forma yra tokia:

image

Čia:

a) Etiketė yra ne mažesnė kaip 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b) Etiketės fonas yra baltos spalvos.

c) Spalvos yra šios CMYK spalvos: žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00–70-X-00–0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d) Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą):

image   ES etiketės apvado linija: 5 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

image   ES ženklas – Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

image  

Energijos ženklas

:

Spalva: X-00–00–00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją; ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

image   Ženklų apvado linija: 1 pt, spalva:100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

image   A-G skalė

  Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70–00-X-00,

trečia klasė: 30–00-X-00,

ketvirta klasė: 00–00-X-00,

penkta klasė: 00–30-X-00,

šešta klasė: 00–70-X-00,

žemiausia klasė: 00-X-X-00.

  Tekstas: Calibri bold 19 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 13 pt, didžiosios raidės, balti, vienoje eilėje.

image   Energijos vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juoda.

  Tekstas: Calibri bold 29 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, balti, vienoje eilėje.

image   Energija

  Tekstas: Calibri regular 11 pt, didžiosios raidės, juodas.

image   Per metus suvartojamos energijos kiekis:

  Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė: Calibri bold 45 pt, 100 % juoda.

  Antra eilutė: Calibri regular 17 pt, 100 % juoda.

image   Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa:

  Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė:Calibri bold 25 pt, 100 % juoda. Calibri regular 17 pt, 100 % juoda.

image   Skleidžiamo akustinio triukšmo lygis:

  Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

 

Vertė

:

Calibri bold 25 pt, 100 % juoda.

Calibri regular 17 pt, 100 % juoda.

image   Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa:

  Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

 

Vertė

:

Calibri bold 25 pt, 100 % juoda.

Calibri regular 17 pt, 100 % juoda.

image   Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

image   Tiekėjo modelio žymuo

image  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 90 x 15 mm plote.

image   Reglamento numeris:

Tekstas:Calibri bold 11 pt.

2) Buitinių šaldymo aparatų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo D iki G, išskyrus vyno šaldytuvus, etiketės forma yra tokia:

image

Čia:

Etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 3 punkto 1 papunktyje, išskyrus 8 numeriu pažymėtą elementą, kuriam taikomi šie reikalavimai:

image   Per metus suvartojamos energijos kiekis:

  Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė: Calibri bold 32 pt, 100 % juoda.

  Antra eilutė: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

3) Vyno šaldytuvų etiketės forma yra tokia:

image

Čia:

a) Etiketė yra ne mažesnė kaip 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b) Etiketės fonas yra baltos spalvos.

c) Spalvos yra šios CMYK spalvos: žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00–70-X-00–0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d) Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą):

image   ES ženklo apvado linija: 5 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   ES ženklas – Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

image  

Energijos ženklas

:

Spalva: X-00–00–00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją; ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

image   Ženklų apvado linija: 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

image   A–G skalė

  Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70–00-X-00,

trečia klasė: 30–00-X-00,

ketvirta klasė: 00–00-X-00,

penkta klasė: 00–30-X-00,

šešta klasė: 00–70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės): 00-X-X-00.

  Tekstas: Calibri bold 19 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 13 pt, didžiosios raidės, balti, vienoje eilėje.

image   Energijos vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juoda.

  Tekstas: Calibri bold 29 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, balti, vienoje eilėje.

image   Energija

  Tekstas: Calibri regular 11 pt, didžiosios raidės, juodas.

image   Per metus suvartojamos energijos kiekis:

  Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė: Calibri bold 30 pt, 100 % juoda.

  Antra eilutė: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

image   Vardinė talpa išreikšta standartinių vyno butelių skaičiumi:

  Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

 

Vertė

:

Calibri bold 28 pt, 100 % juoda.

Calibri regular 15pt, 100 % juoda.

image   Skleidžiamo akustinio triukšmo lygis:

  Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

 

Vertė

:

Calibri bold 25 pt, 100 % juoda.

Calibri regular 17 pt, 100 % juoda.

image   Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

image   Tiekėjo modelio žymuo

image  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 90 x 15 mm plote.

image   Reglamento numeris:

Tekstas: Calibri bold 11 pt.
III PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1. Informacija gaminio vardinių parametrų lentelėje pateikiama toliau nurodyta tvarka, ir ji taip pat pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente.

a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b) tiekėjo modelio žymuo, kaip apibrėžta I priedo t punkte;

c) buitinio šaldymo aparato modelio kategorija pagal VIII priedo 1 punktą;

d) modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal IX priedą;

e) jeigu modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas ES ekologinis ženklas, šią informaciją galima įtraukti į lentelę;

f) iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus), apskaičiuotas pagal VIII priedo 3 punkto 2 papunktį. Šis kiekis apibūdinamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis – „XYZ“ kWh per metus, grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandymo rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas ir kur jis bus pastatytas“;

g) kiekvienos kameros naudingoji talpa ir jos žvaigždučių skaičius pagal II priedo VI dalies 1 punkto 1 papunktį, jei taikoma;

h) I priedo n punkte apibrėžtų kitų kamerų projektinė temperatūra. Nurodoma vyno laikymo kamerų žemiausia temperatūra, kurią kameroje galima nustatyti iš anksto arba kurią gali nustatyti galutinis naudotojas ir kurią pagal gamintojo instrukcijas įmanoma išlaikyti visą laiką;

i) nuoroda apie bešerkšnes kameras, kaip apibrėžta I priedo b punkte, jei jų yra;

j) „Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas neatšyla „X“ valandų“ – ši trukmė apibrėžiama kaip temperatūros kilimo trukmė;

k) šaldymo geba (kg/24 h);

l) klimato klasė, nustatoma pagal VIII priedo 1 punkto 3 lentelę ir apibūdinama taip: „Klimato klasė – W [klimato klasė]. Šis aparatas skirtas naudoti nuo X [žemiausia temperatūra] iki Y [aukščiausia temperatūra] °C aplinkos temperatūroje.“;

m) dB(A) re1 pW išreikštas skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

n) jeigu modelis skirtas naudoti kaip įmontuojamasis aparatas, tai nurodoma;

o) apie vyno šaldytuvus pateikiama ši informacija: „Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti.“ Šis punktas netaikomas nei buitiniams šaldymo aparatams, kurie nėra skirti pirmiausia vynui laikyti, tačiau kuriuos vis dėlto galima naudoti šiam tikslui, nei buitiniams šaldymo aparatams su vyno laikymo kamera, sujungta su bet kurio kito tipo kamera.

2. Keliems to paties tiekėjo šaldymo aparatų modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

3. Į vardinių parametrų lentelę įtrauktą informaciją galima pateikti kaip etiketės kopiją (ji gali būti spalvota arba nespalvota). Jeigu pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, 1 punkte nurodyta informacija, kuri neįtraukta į etiketę, taip pat pateikiama.
IV PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1. Į 3 straipsnio c dalyje nurodytus techninius dokumentus įtraukiama:

a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) bendras šaldymo aparato modelio aprašas, kurio pakaktų aiškiai ir lengvai jį identifikuoti;

c) jei taikoma, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d) jei taikoma, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f) šių matavimų, nustatomų pagal VIII priedą, techniniai parametrai:

i) bendrieji matmenys;

ii) bendras naudojant užimamas plotas;

iii) visa bendroji talpa;

iv) naudingoji talpa ir bendroji naudingoji talpa;

v) užšaldytų maisto produktų laikymo kameros (-ų) žvaigždučių skaičius;

vi) atitirpinimo tipas;

vii) laikymo temperatūra;

viii) suvartojamos energijos kiekis;

ix) temperatūros kilimo laikas;

x) šaldymo geba;

xi) vartojamoji galia;

xii) vyno laikymo kameros drėgnumas;

xiii) skleidžiamo akustinio triukšmo lygis;

g) pagal VIII priedą atliktų skaičiavimų rezultatai.

2. Jeigu į techninių dokumentų rinkinį įtraukta tam tikro buitinio šaldymo aparato modelio informacija buvo nustatyta atlikus skaičiavimą, kurį atliekant buvo remiamasi projekto duomenimis arba ji buvo nustatyta ekstrapoliuojant kitų lygiaverčių šaldymo aparatų duomenis ar buvo taikomi abu metodai, tokiu atveju dokumentuose pateikiami išsamūs šio skaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kurių siekdami patikrinti atliktų skaičiavimų tikslumą ėmėsi tiekėjai, duomenys. Kartu su informacija taip pat pateikiamas visų kitų lygiaverčių buitinių šaldymo aparatų modelių, apie kuriuos informacija buvo nustatyta minėtu būdu, sąrašas.
V PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1. 4 straipsnio b dalyje nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a) IX priede apibrėžta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

b) per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus ir apskaičiuotas pagal VIII priedo 3 punkto 2 papunktį;

c) kiekvienos kameros naudingoji talpa ir jos žvaigždučių skaičius pagal II priedo VI dalies 1 punkto 1 papunktį, jei taikoma;

d) klimato klasė pagal VIII priedo 1 punkte pateiktą 3 lentelę;

e) dB(A) re1 pW išreikštas skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

f) jeigu modelis skirtas įmontuoti, nuoroda apie tai;

g) apie vyno šaldytuvus pateikiama ši informacija: „Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti“. Šis punktas netaikomas nei buitiniams šaldymo aparatams, kurie nėra skirti pirmiausia vynui laikyti, tačiau kuriuos vis dėlto galima naudoti šiam tikslui, nei buitiniams šaldymo aparatams su vyno laikymo kamera, sujungta su bet kurio kito tipo kamera.

2. Jeigu pateikiama ir kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąją III priede.

3. Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti toks, kad informaciją būtų lengva perskaityti.
VI PRIEDAS

Matavimai

1.

Siekiant atitikties šio reglamento reikalavimams ir tikrinant atitiktį šiems reikalavimams matavimai atliekami taikant patikimą, tikslią ir atkuriamą matavimo procedūrą, atsižvelgiant į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant metodus, nurodytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.

BENDROSIOS BANDYMŲ SĄLYGOS

Taikomos šios bendrosios bandymų sąlygos:

1) jei yra nuo kondensacijos saugantys šildytuvai, kuriuos įjungti ir išjungti gali galutinis naudotojas, jie įjungiami ir, jei reguliuojami, nustatomi didžiausia galia;

2) jei yra duryse įmontuotų įrenginių (pvz., ledo ar atvėsinto vandens ir (arba) gėrimų išdavimo įtaisai), kuriuos įjungti ir išjungti gali galutinis naudotojas, matuojant energijos vartojimą jie įjungiami, bet neeksploatuojami;

3) daugiafunkcių aparatų ir kamerų laikymo temperatūra matuojant energijos vartojimą yra gamintojo instrukcijose nurodyta vardinė nuolat įprastai naudojamos šalčiausio tipo kameros temperatūra;

4) buitinio šaldymo aparato suvartojamos energijos kiekis nustatomas šaldymo aparato skyriuose įjungus žemiausią temperatūrą, atsižvelgiant į gamintojo instrukcijas dėl bet kurios kitos kameros, kaip apibrėžta VIII priedo 5 lentelėje, nuolatinio įprasto naudojimo.

3.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Nustatomi šie parametrai:

a) bendrieji matmenys, išmatuojami milimetrų tikslumu;

b) bendras naudojant užimamas plotas, išmatuojamas milimetrų tikslumu;

c) bendroji talpa, kuri matuojama apvalinant iki artimiausio sveiko kubinių decimetrų ar litrų skaičiaus;

d) naudingoji talpa ir bendroji naudingoji talpa, kuri matuojama apvalinant iki artimiausio sveiko kubinių decimetrų ar litrų skaičiaus;

e) atitirpinimo tipas;

f) laikymo temperatūra;

g) suvartojamos energijos kiekis, kuris išreiškiamas kilovatvalandėmis per 24 valandas (kWh/24h) tūkstantųjų tikslumu;

h) temperatūros kilimo laikas;

i) šaldymo geba;

j) vyno laikymo kameros drėgnumas, kuris išreiškiamas procentais apvalinant iki artimiausio sveiko skaičiaus; ir

k) skleidžiamo akustinio triukšmo lygis.

▼M2
VII PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1) Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a) pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b) etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3) Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinio šaldymo aparato modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4) Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6) Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinio šaldymo aparato modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

7) Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VI ir VIII prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 1 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.1 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Bendroji talpa

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 3 % arba 1 litru (atsižvelgiant į tai, kuri vertė yra didesnė) mažesnė už deklaruotą vertę.

Naudingoji talpa

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 3 % arba 1 litru (atsižvelgiant į tai, kuri vertė yra didesnė) mažesnė už deklaruotą vertę. Jei rūsio temperatūros kameros ir šviežių maisto produktų laikymo kameros talpos gali būti vartotojo reguliuojamos vieną padidinant, o kitą sumažinant, talpa bandoma, kai nustatyta mažiausia rūsio temperatūros kameros talpa.

Šaldymo geba

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 10 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Suvartojamos energijos kiekis

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės (E24h ) daugiau kaip 10 %.

Vyno šaldytuvų drėgnumas

Per bandymą nustatyta santykinio drėgnumo vertė nėra daugiau kaip 10 % mažesnė arba didesnė už deklaruoto intervalo apatinę ir viršutinę ribas.

Skleidžiamas akustinis triukšmas

Nustatyta vertė atitinka deklaruotą vertę.

▼B
VIII PRIEDAS

Buitinių šaldymo aparatų klasifikavimas, lygiavertės talpos ir energijos vartojimo efektyvumo indekso apskaičiavimo metodas

1.   BUITINIŲ ŠALDYMO APARATŲ KLASIFIKAVIMAS

Buitiniai šaldymo aparatai klasifikuojami pagal kategorijas, nurodytas 1 lentelėje.

Kiekvienai kategorijai būdinga konkreti kamerų sudėtis, kaip nurodyta 2 lentelėje; nustatant kategoriją neatsižvelgiama į durų ir (arba) stalčių skaičių.1  lentelė

Buitinių šaldymo aparatų kategorijos

Kategorija

Apibūdinimas

1

Šaldytuvas su viena ar keliomis šviežių maisto produktų laikymo kameromis

2

Šaldytuvas su rūsio temperatūros šaldymo įrenginiu, rūsio temperatūros šaldymo įrenginys ir vyno šaldytuvas

3

Šaldytuvas-vėsintuvas ir šaldytuvas su žvaigždutėmis nepažymėta kamera

4

Šaldytuvas su vienos žvaigždutės kamera

5

Šaldytuvas su dviejų žvaigždučių kamera

6

Šaldytuvas su trijų žvaigždučių kamera

7

Šaldytuvas-šaldiklis

8

Vertikalaus tipo šaldiklis

9

Skrynios tipo šaldiklis

10

Daugiafunkcis ir kiti šaldymo aparatai

Buitiniai šaldymo aparatai, kurių atsižvelgiant į kameros temperatūrą neįmanoma priskirti 1–9 kategorijoms, laikomi 10 kategorijos šaldymo aparatais.2  lentelė

Buitinių šaldymo aparatų klasifikavimas ir atitinkama kamerų sudėtis

Vardinė temperatūra (EEI) (°C)

Projektinė T

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategorija

(skaičius)

Kamerų tipai

Kitas

Vyno laikymo

Rūsio temperatūros

Šviežių maisto produktų

Vėsinimo

Žvaigždutėmis nepažymėta, ledo gaminimo

Vienos žvaigždutės

Dviejų žvaigždučių

Trijų žvaigždučių

Keturių žvaigždučių

Aparato kategorija

Kamerų derinys

Šaldytuvas su viena ar keliomis šviežių maisto produktų laikymo kameromis

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

ŠALDYTUVAS SU RŪSIO TEMPERATŪROS ŠALDYMO ĮRENGINIU, RŪSIO TEMPERATŪROS ŠALDYMO ĮRENGINYS ir VYNO ŠALDYTUVAS

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

ŠALDYTUVAS-VĖSINTUVAS ir ŠALDYTUVAS SU ŽVAIGŽDUTĖMIS NEPAŽYMĖTA KAMERA

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

ŠALDYTUVAS SU VIENOS ŽVAIGŽDUTĖS KAMERA

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

ŠALDYTUVAS SU DVIEJŲ ŽVAIGŽDUČIŲ KAMERA

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

ŠALDYTUVAS SU TRIJŲ ŽVAIGŽDUČIŲ KAMERA

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

VERTIKALAUS TIPO ŠALDIKLIS

N

N

N

N

N

N

N

O

(Y) ()

Y

8

SKRYNIOS TIPO ŠALDIKLIS

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

DAUGIAFUNKCIS IR KITI APARATAI

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

(1)   Taip pat įtraukiamos trijų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų spintos.

Pastabos:

Y – kamera yra; N – kameros nėra; O – kamera neprivaloma.

Buitiniai šaldymo aparatai priskiriami vienai arba daugiau klimato klasių (žr. 3 lentelę).3  lentelė

Klimato klasės

Klasė

Simbolis

Vidutinė aplinkos temperatūra

°C

Išplėstoji vidutinė

SN

nuo + 10 iki + 32

Vidutinė

N

nuo + 16 iki + 32

Subtropinė

ST

nuo + 16 iki + 38

Tropinė

T

nuo + 16 iki + 43

Reikiama laikymo temperatūra vienu metu turi būti užtikrinama įvairiose šaldymo aparato kamerose ir neturi būti viršijami (per atšildymo ciklą) leidžiami temperatūros nuokrypiai, nustatyti 4 lentelėje skirtingų tipų buitiniams šaldymo aparatams, naudojamiems tam tikros klimato klasės sąlygomis.

Daugiafunkciuose aparatuose ir kamerose, kuriose temperatūrą pagal gamintojo instrukcijas gali nustatyti galutinis naudotojas, turi būti išlaikoma reikiama laikymo temperatūra.4  lentelė

Laikymo temperatūra

Laikymo temperatūra (°C)

Kitos kameros

Vyno laikymo kamera

Rūsio temperatūros kamera

Šviežių maisto produktų laikymo kamera

Vėsinimo kamera

Vienos žvaigždutės kamera

Dviejų žvaigždučių kamera ir (arba) skyrius

Maisto produktų šaldiklis ir trijų žvaigždučių kamera ir (arba) spinta

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 ()

≤ – 18 ()

(1)   Bešerkšnių buitinių šaldymo aparatų atitirpinimo ciklo metu leidžiamas ne didesnis kaip 3 K per 4 val. arba 20 % darbinio ciklo trukmės, atsižvelgiant į tai, kas vyksta trumpiau, temperatūros nuokrypis.

Pastabos:

— tom – kitos kameros temperatūra.

— twma – vyno laikymo kameros temperatūra su 0,5 K pokyčiu.

— tcm – rūsio temperatūros kameros temperatūra.

— t1m, t2m, t3m – šviežių maisto produktų laikymo kameros temperatūra.

— tma – vidutinė šviežių maisto produktų laikymo kameros temperatūra.

— tcc – momentinė vėsinimo kameros temperatūra.

— t*, t**, t*** – didžiausia užšaldytų maisto produktų laikymo kameros temperatūra.

— ledo gaminimo kameros ir žvaigždutėmis nepažymėtos kameros temperatūra yra žemesnė kaip 0 °C.

2.   LYGIAVERTĖS TALPOS APSKAIČIAVIMAS

Lygiavertė buitinio šaldymo aparato talpa – visų kamerų lygiavertės talpos suma. Ji apskaičiuojama litrais ir apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

image

Čia:

  n – kamerų skaičius,

  Vc – kameros (-ų) naudingoji talpa,

  Tc – vardinė kameros (-ų) temperatūra, kaip nustatyta 2 lentelėje,

 
image 5 lentelėje nustatytas termodinaminis faktorius,

  FFc , CC ir BI 6 lentelėje nustatyti talpos pataisiniai faktoriai.

Termodinaminis pataisinis faktorius
image - tai skirtumas tarp vardinės kameros temperatūros Tc (kaip apibrėžta 2 lentelėje) ir aplinkos temperatūros standartinėmis bandymo sąlygomis, esant + 25 °C, išreikštas kaip to paties skirtumo santykis, kai šviežių maisto produktų laikymo kameroje yra + 5 °C.

I priedo g–n punktuose aprašytų kamerų termodinaminiai faktoriai nustatyti 5 lentelėje.5  lentelė

Šaldymo aparato kamerų termodinaminiai faktoriai

Kamera

Vardinė temperatūra

(25-Tc /20)

Kitos kameros

Projektinė temperatūra

image

Rūsio temperatūros kamera ir (arba) vyno laikymo kamera

+12 °C

0,65

Šviežių maisto produktų laikymo kamera

+5 °C

1,00

Vėsinimo kamera

0 °C

1,25

Ledo gaminimo kamera ir žvaigždutėmis nepažymėta kamera

0 °C

1,25

Vienos žvaigždutės kamera

–6 °C

1,55

Dviejų žvaigždučių kamera

–12 °C

1,85

Trijų žvaigždučių kamera

–18 °C

2,15

►C1  Maisto produktų užšaldymo kamera (keturių žvaigždučių kamera) ◄

–18 °C

2,15

Pastabos:

i) daugiafunkcių kamerų termodinaminis faktorius nustatomas pagal 2 lentelėje nurodytą žemiausios temperatūros kameros vardinę temperatūrą, kurią gali nustatyti galutinis naudotojas ir kuri gali būti nuolat palaikoma pagal gamintojo instrukcijas;

ii) bet kurio dviejų žvaigždučių skyriaus (šaldiklyje) termodinaminis faktorius nustatomas, kai Tc = – 12 °C;

iii) kitų kamerų termodinaminis faktorius nustatomas pagal žemiausią projektinę temperatūrą, kurią gali nustatyti galutinis naudotojas ir kuri gali būti nuolat palaikoma pagal gamintojo instrukcijas.6  lentelė

Pataisinių faktorių dydžiai

Pataisinis faktorius

Dydis

Sąlygos

FF (bešerkšnis)

1,2

Bešerkšnės šaldytų maisto produktų laikymo kameros

1

Kitais atvejais

CC (klimato klasė)

1,2

T klasės (tropinės) aparatai

1,1

ST klasės (subtropinės) aparatai

1

Kitais atvejais

BI (įmontuojamasis)

1,2

Ne platesni kaip 58 cm įmontuojamieji aparatai

1

Kitais atvejais

Pastabos:

i)  FF – bešerkšnių kamerų talpos pataisinis faktorius;

ii)  CC – nurodytos klimato klasės talpos pataisinis faktorius. Jei šaldymo aparatas priskiriamas daugiau kaip vienai klimato klasei, skaičiuojant lygiavertę talpą imama klimato klasė, kurios pataisinis faktorius didžiausias;

iii)  BI – įmontuojamųjų aparatų talpos pataisinis faktorius.

3.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Skaičiuojant tam tikro modelio buitinio šaldymo aparato energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), buitinio šaldymo aparato per metus suvartojamos energijos kiekis lyginamas su standartiniu jo per metus suvartojamos energijos kiekiu.

1) Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas kaip nurodyta toliau ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

image

čia:

AEC

=

buitinio šaldymo aparato per metus suvartojamos energijos kiekis;

SAEC

=

standartinis buitinio šaldymo aparato per metus suvartojamos energijos kiekis.

2) Per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas kWh per metus ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

AEC = E24h × 365

čia:

E24h

buitinio šaldymo aparato suvartojamos energijos kiekis kWh/24h, suapvalintas tūkstantųjų tikslumu.

3) Standartinis per metus suvartojamos energijos kiekis (SAEC ) apskaičiuojamas kWh per metus ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

SAEC = Veq × M + N + CH

čia:

Veq – lygiavertė buitinio šaldymo aparato talpa;

buitinių šaldymo aparatų su vėsinimo kamera ir mažiausiai 15 litrų naudingąja talpa CH dydis yra 50 kWh per metus;

kiekvienos buitinių šaldymo aparatų kategorijos M ir N vertės pateikiamos 7 lentelėje.7  lentelė

M ir N vertės pagal buitinio šaldymo aparato kategoriją

Kategorija

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (1)

 (1)

(*1)    Pastaba. 10 kategorijos buitinių šaldymo aparatų M ir N vertės priklauso nuo žemiausios laikymo temperatūros kameros žvaigždučių skaičiaus ir temperatūros, kurią gali nustatyti galutinis naudotojas ir kuri gali būti nuolat palaikoma pagal gamintojo instrukcijas. Kai yra tik kita kamera, kaip apibrėžta 2 lentelėje ir I priedo n punkte, naudojamos 1 kategorijos M ir N vertės. Aparatai su trijų žvaigždučių kameromis arba maisto produktų užšaldymo kameromis laikomi šaldytuvais-šaldikliais.
IX PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Buitinio šaldymo aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė nuo 2011 m. gruodžio 20 d. iki 2014 m. birželio 30 d. nustatoma pagal 1 lentelėje nurodytą jo energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), o nuo 2014 m. liepos 1 d. – pagal 2 lentelėje nustatytą EEI.

Buitinio šaldymo aparato energijos vartojimo efektyvumo indeksas nustatomas pagal VIII priedo 3 punktą.1  lentelė

Energijos vartojimo efektyvumo klasės iki 2014 m. birželio 30 d.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

►C1  A+++ (aukščiausia) ◄

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

►C1  G (žemiausia) ◄

EEI ≥ 1502  lentelė

Energijos vartojimo efektyvumo klasės nuo 2014 m. liepos 1 d.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

►C1  A+++ (aukščiausia) ◄

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

►C1  G (žemiausia) ◄

EEI ≥ 150

▼M1
X PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1. Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a) rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b) įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c) jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d) alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2. Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga II priedo 3 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3. Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a) yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b) kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c) paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

image

4. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a) rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b) paveikslėlis yra susietas su etikete;

c) etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d) etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e) jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f) etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g) jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5. Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.( 1 ) OL L 27, 2010 1 30, p. 1.