02010R1015 — LT — 09.01.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1015/2010

2010 m. lapkričio 10 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 293 2010.11.11, p. 21)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2282 2016 m. lapkričio 30 d.

  L 346

51

20.12.2016


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 298, 16.11.2010, p.  87 (1015/2010,)
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1015/2010

2010 m. lapkričio 10 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiame reglamente nustatomi rinkai pateikiamų į elektros tinklą jungiamų buitinių skalbyklių ir į elektros tinklą jungiamų buitinių skalbyklių, kurias taip pat galima maitinti iš baterijų, įskaitant parduodamas ne namų ūkio reikmėms ir įmontuojamąsias buitines skalbykles, ekologinio projektavimo reikalavimai.

2.  Šis reglamentas netaikomas buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų, be jau pateiktų Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnyje, apibrėžtys:

1)

buitinė skalbyklė – automatinė skalbyklė tekstilės gaminiams skalbti ir skalauti vandeniu, turinti ir gręžimo funkciją, skirta naudoti daugiausia neprofesionaliais tikslais;

2)

įmontuojamoji buitinė skalbyklė – buitinė skalbyklė, kuri skirta įmontuoti į spintelę, paruoštą nišą sienoje ar panašioje vietoje ir kuriai reikalinga baldų apdaila;

3)

automatinė skalbyklė – skalbyklė, kurioje įkrovą visiškai apdoroja pati skalbyklė ir naudotojui nereikia įsikišti jokiu programos etapu;

4)

buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė, kuri turi ir gręžimo funkciją, ir tekstilės gaminių džiovinimo įrangą, kuria skalbiniai paprastai džiovinami šildant ir vartant;

5)

programa – iš anksto nustatytų operacijų, kurias gamintojas nurodė kaip tinkamas tam tikrų rūšių tekstilės gaminiams skalbti, seka;

6)

ciklas – pagal pasirinktą programą nustatytas užbaigtas skalbimo, skalavimo ir gręžimo procesas;

7)

programos trukmė – laikas nuo programos įjungimo iki užbaigimo, išskyrus bet kokią galutinio naudotojo nustatytą delsą;

8)

vardinis pajėgumas – gamintojo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti buitine skalbykle pagal pasirinktą programą, masė (dvi gretimas masės vertes skiria 0,5 kg), jeigu gaminiai į ją įdedami pagal gamintojo instrukcijas;

9)

dalinė įkrova – pusė buitinės skalbyklės vardinio pajėgumo įkrovos pagal tam tikrą programą;

10)

liekamasis drėgnis – gręžimo etapo pabaigoje įkrovoje likusio skysčio kiekis;

11)

išjungties režimas – būsena, kai galutiniam naudotojui prieinamais ir, kai buitinė skalbyklė naudojama įprastai, jam skirtais naudoti valdymo įtaisais arba jungikliais buitinė skalbyklė išjungiama, kad vartotų kuo mažiau energijos; šis mažiausio energijos vartojimo režimas gali išlikti neribotą laiką, kai buitinė skalbyklė sujungta su maitinimo šaltiniu ir naudojama pagal gamintojo instrukcijas; jeigu galutiniam naudotojui prieinamo valdymo įtaiso arba jungiklio nėra, išjungties režimas yra būsena, kuri atsiranda, kai buitinė skalbyklė savaime persijungia į stabilaus energijos vartojimo režimą;

12)

baigtos programos režimas – mažiausios vartojamosios galios režimas, kuriuo, užbaigus programą, buitinė skalbyklė gali veikti neribotą laiką, jeigu galutinis naudotojas nesiima jokių kitų veiksmų, išskyrus skalbinių išėmimą iš buitinės skalbyklės;

13)

lygiavertė skalbyklė – rinkai pateiktas buitinės skalbyklės modelis, kurio vardinis pajėgumas, techninės ir eksploatacinės charakteristikos, suvartojamos energijos ir vandens kiekis ir skalbiant bei gręžiant keliamas akustinis triukšmas yra tokie patys kaip kito buitinės skalbyklės modelio, kurį tas pats gamintojas pateikė į rinką priskyręs kitokį komercinį kodą.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

Bendrieji buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti I priedo 1 punkte.

Specialieji buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti I priedo 2 punkte.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.  Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tai tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba jos V priede nustatyta valdymo sistema.

2.  Atliekant atitikties vertinimą pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį į techninių dokumentų rinkinį įtraukiama pagal šio reglamento II priedą atlikto apskaičiavimo rezultatų kopija.

Jeigu į techninių dokumentų rinkinį įtraukta tam tikros buitinės skalbyklės modelio informacija buvo nustatyta atlikus apskaičiavimą remiantis projekto duomenimis, arba ji buvo nustatyta ekstrapoliuojant lygiavertės skalbyklės duomenis ar buvo taikomi abu metodai, tai dokumentuose pateikiami išsamūs šio apskaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kurių siekdami patikrinti atliktų apskaičiavimų tikslumą ėmėsi tiekėjai, duomenys. Šiais atvejais kartu su informacija taip pat pateikiamas visų kitų lygiaverčių buitinių skalbyklių modelių, apie kuriuos į techninius dokumentus įtraukta informacija buvo nustatyta minėtu būdu, sąrašas.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų reikalavimų, valstybės narės taiko šio reglamento III priede aprašytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Etaloninės charakteristikos

Geriausių darbinių parametrų buitinių skalbyklių, kurios turimos rinkoje įsigaliojant šiam reglamentui, orientacinės etaloninės charakteristikos nustatytos IV priede.

7 straipsnis

Persvarstymas

Atsižvelgdama į technologijos pažangą, Komisija šį reglamentą persvarstys ne vėliau kaip po ketverių metų nuo jo įsigaliojimo ir šio persvarstymo rezultatus pateiks Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Atliekant persvarstymą visų pirma vertinamos III priede nustatytos leidžiamos patikros nuokrypos, galimybė nustatyti skalavimo ir gręžimo efektyvumo reikalavimus ir karšto vandens įleidimo galimybės.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Tačiau toliau išvardyti ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi laikantis tokio tvarkaraščio:

a) I priedo 1 punkto 1 papunktyje nustatyti bendrieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2012 m. gruodžio 1 d.;

▼C1

b) I priedo 1 punkto 2 papunktyje nustatyti bendrieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2012 m. birželio 1 d.;

▼B

c) I priedo 1 punkto 3 papunktyje nustatyti bendrieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2013 m. gruodžio 1 d.;

d) I priedo 2 punkto 2 papunktyje nustatyti specialieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2013 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   BENDRIEJI EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

1. Apskaičiuojant buitinių skalbyklių suvartojamos energijos kiekį ir kitus parametrus naudojami ciklai, kuriuos pasirinkus skalbiami įprasto nešvarumo lygio medvilnės skalbiniai (toliau – standartinės medvilnės programos), esant 40 °C ir 60 °C temperatūrai. Šiuos ciklus įmanoma lengvai atpažinti buitinių skalbyklių programos pasirinkimo įtaise arba buitinių skalbyklių rodytuve, jeigu jis įmontuotas (arba ir įtaise, ir rodytuve); šie ciklai nurodomi kaip „standartinė medvilnės 60 °C programa“ ir „standartinė medvilnės 40 °C programa“.

2. Gamintojo pateikiamoje instrukcijų knygelėje nurodoma ši informacija:

a) standartinės medvilnės 60 °C ir 40 °C programos, nurodytos kaip „standartinė medvilnės 60 °C programa“ ir „standartinė medvilnės 40 °C programa“, ir pažymima, kad šios programos tinka įprasto nešvarumo lygio medvilnės skalbiniams skalbti ir kad tai yra efektyviausios programos pagal bendrą suvartojamos energijos ir vandens kiekį šio tipo medvilnės skalbiniams skalbti; be to, nurodoma, kad faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos ciklo temperatūros;

b) išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia;

c) orientacinė informacija apie programos trukmę, liekamąjį drėgnį, suvartojamos energijos ir vandens kiekį atliekant pagrindines skalbimo programas (įdėjus visą ar dalinę įkrovą, arba įdėjus ir visą, ir dalinę įkrovą);

d) rekomendacija dėl ploviklių, kuriuos dera naudoti pasirinkus skirtingas skalbimo temperatūras, tipo.

3. Galutinių naudotojų reikmėms buitinėse skalbyklėse numatomas 20 °C temperatūros ciklas. Šią programą įmanoma lengvai atpažinti buitinių skalbyklių programos pasirinkimo įtaise arba buitinių skalbyklių rodytuve (jeigu jis yra), arba ir įtaise, ir rodytuve.

2.   SPECIALIEJI EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

Buitinės skalbyklės atitinka šiuos reikalavimus:

1. Nuo 2011 m. gruodžio 1 d.:

 visų buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (angl. Energy Efficiency Index, EEI) yra mažesnis kaip 68,

 buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas didesnis kaip 3 kg, skalbimo efektyvumo koeficientas (Iw ) yra didesnis kaip 1,03,

 buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas 3 kg arba mažesnis, skalbimo efektyvumo koeficientas (Iw ) yra didesnis kaip 1,00,

 visų buitinių skalbyklių suvartojamo vandens kiekis (Wt ) yra:

  Wt ≤ 5 × c + 35

 čia: c – buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas, jeigu naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdedama visa įkrova) arba standartinė medvilnės 40 °C programa (įdedama visa įkrova); pasirenkama mažesnė vertė.

2. Nuo 2013 m. gruodžio 1 d.:

 buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas 4 kg arba didesnis, energijos vartojimo efektyvumo koeficientas yra mažesnis kaip 59,

 visų buitinių skalbyklių suvartojamo vandens kiekis yra,

  Wt ≤ 5 × c½ + 35

 čia: c½ – buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas, jeigu naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdedama dalinė įkrova) arba standartinė medvilnės 40 °C programa (įdedama dalinė įkrova); pasirenkama mažesnė vertė.

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI), skalbimo efektyvumo koeficientas (Iw ) ir suvartojamo vandens kiekis (Wt ) apskaičiuojami pagal II priedą.
II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo koeficiento, skalbimo efektyvumo koeficiento, suvartojamo vandens kiekio ir liekamojo drėgnio apskaičiavimo metodas

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KOEFICIENTO APSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuojant tam tikro modelio buitinės skalbyklės energijos vartojimo efektyvumo koeficientą (EEI), buitinės skalbyklės svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis, apskaičiuotas remiantis energijos kiekiu, suvartojamu atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą (kai įdėta visa įkrova ir dalinė įkrova), ir energijos kiekiu, suvartojamu atliekant standartinę medvilnės 40 °C programą (kai įdėta dalinė įkrova), lyginamas su įprastu šios buitinės skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekiu.

a) Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI) apskaičiuojamas ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

image

čia:

AEC

=

svertinis buitinės skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekis;

SAEC

=

įprastas buitinės skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekis.

b) Įprastas per metus suvartojamos energijos kiekis (SAEC) apskaičiuojamas (kWh per metus) ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

image

čia:

c

=

buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai įdėta visa įkrova (pasirenkama mažesnė vertė).

c) Svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas (kWh per metus) ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

i) 
image

čia:

Et

=

svertinis suvartojamos energijos kiekis;

Po

=

svertinė išjungties režimo galia;

Pl

=

svertinė baigtos programos režimo galia;

Tt

=

programos trukmė;

220

=

bendras standartinių skalbimo ciklų skaičius per metus.

ii) Jeigu buitinėje skalbyklėje įdiegta galios reguliavimo sistema, pagal kurią pasibaigus programai buitinė skalbyklė savaime ima veikti išjungties režimu, svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas pagal šią formulę (atsižvelgiant į baigtos programos režimo faktinę trukmę):

image

čia:

Tl

=

baigtos programos režimo trukmė.

d) Svertinis suvartojamos energijos kiekis (Et) apskaičiuojamas (kWh) ir suapvalinamas tūkstantųjų tikslumu:

image

čia:

Et,60

=

atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą suvartojamos energijos kiekis;

Et,60½

=

atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą suvartojamos energijos kiekis, kai įdėta dalinė įkrova;

Et,40½

=

atliekant standartinę medvilnės 40 °C programą suvartojamos energijos kiekis, kai įdėta dalinė įkrova.

e) Svertinė išjungties režimo galia (Po ) apskaičiuojama (vatais) ir suapvalinama šimtųjų tikslumu:

image

čia:

Po,60

=

galia veikiant išjungties režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta visa įkrova);

Po,60½

=

galia veikiant išjungties režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta dalinė įkrova);

Po,40½

=

galia veikiant išjungties režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 40 °C programa (įdėta dalinė įkrova).

f) Svertinė baigtos programos režimo galia (Pl) apskaičiuojama (vatais) ir suapvalinama šimtųjų tikslumu:

image

čia:

Pl,60

=

galia veikiant baigtos programos režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta visa įkrova);

Pl,60½

=

galia veikiant baigtos programos režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta dalinė įkrova);

Pl,40½

=

galia veikiant baigtos programos režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 40 °C programa (įdėta dalinė įkrova).

g) Svertinė programos trukmė (Tt ) apskaičiuojama (minutėmis) ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

image

čia:

Tt,60

=

standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė (įdėta visa įkrova);

Tt,60½

=

standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė (įdėta dalinė įkrova);

Tt,40½

=

standartinės medvilnės 40 °C programos trukmė (įdėta dalinė įkrova).

h) Svertinė baigtos programos režimo trukmė (Tl ) apskaičiuojama (minutėmis) ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

image

čia:

Tl,60

=

baigtos programos režimo trukmė atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą (įdėta visa įkrova);

Tl,60½

=

baigtos programos režimo trukmė atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą (įdėta dalinė įkrova);

Tl,40½

=

baigtos programos režimo trukmė atliekant standartinę medvilnės 40 °C programą (įdėta dalinė įkrova).

2.   SKALBIMO EFEKTYVUMO KOEFICIENTO APSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuojant skalbimo efektyvumo koeficientą (Iw ), buitinės skalbyklės svertinis skalbimo efektyvumo koeficientas, apskaičiuotas remiantis standartinės medvilnės 60 °C programos skalbimo efektyvumu (kai įdėta visa įkrova ir dalinė įkrova) ir standartinės medvilnės 40 °C programos skalbimo efektyvumu (kai įdėta dalinė įkrova), lyginamas su standartinės skalbyklės skalbimo efektyvumo koeficientu, jeigu standartinės skalbyklės charakteristikos atitinka nustatytąsias naudojant visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant metodus, nurodytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

a) Skalbimo efektyvumo koeficientas (Iw ) apskaičiuojamas ir suapvalinamas tūkstantųjų tikslumu:

image

čia:

IW,60

=

standartinės medvilnės 60 °C programos (įdėta visa įkrova) skalbimo efektyvumo koeficientas;

IW,60½

=

standartinės medvilnės 60 °C programos (įdėta dalinė įkrova) skalbimo efektyvumo koeficientas;

IW,40½

=

standartinės medvilnės 40 °C programos (įdėta dalinė įkrova) skalbimo efektyvumo koeficientas.

b) Vienos standartinės medvilnės gaminių skalbimo programos (p) skalbimo efektyvumo koeficientas apskaičiuojamas taip:

image

čia:

WT,i

=

bandomosios buitinės skalbyklės vieno bandymo ciklo (i) skalbimo efektyvumo koeficientas;

WR,a

=

standartinės skalbyklės vidutinis skalbimo efektyvumo koeficientas;

n

=

bandymo ciklų skaičius, n ≥ 3, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta visa įkrova), n ≥ 2, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta dalinė įkrova), ir n ≥ 2, kai naudojama standartinė medvilnės 40 °C programa (įdėta dalinė įkrova).

c) Skalbimo efektyvumas (W) – kiekvienos bandymų juostelės šviesos atspindėjimo verčių vidurkis užbaigus bandymo ciklą.

3.   SUVARTOJAMO VANDENS KIEKIO APSKAIČIAVIMAS

Suvartojamo vandens kiekis (Wt ) apskaičiuojamas ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

Wt = Wt,60

čia:

Wt,60

=

standartinės medvilnės 60 °C programos (įdėta visa įkrova) suvartojamo vandens kiekis.

4.   LIEKAMOJO DRĖGNIO APSKAIČIAVIMAS

Užbaigus skalbimo programą liekamasis drėgnis (D) apskaičiuojamas kaip procentinis dydis ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

▼M1
III PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; gamintojas ar importuotojas jų nenaudoja kaip leidžiamųjų nuokrypų nustatydamas vertes techniniuose dokumentuose ir nesiremia jomis aiškindamas šias vertes, norėdamas įrodyti, kad gaminys atitinka reikalavimus, ar bet kokiomis priemonėmis nurodyti geresnius veikimo rodiklius.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente pagal Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalį nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1) Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a) pagal Direktyvos 2009/125/EB IV priedo 2 punktą techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos šioms vertėms apskaičiuoti, nėra gamintojui ar importuotojui palankesnės už atitinkamų matavimų, atliktų pagal to punkto g papunktį, rezultatus ir

b) deklaruotos vertės atitinka visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus, o gamintojo ar importuotojo paskelbtoje reikalaujamoje informacijoje apie gaminį nėra nurodytos jokios vertės, kurios gamintojui ar importuotojui būtų palankesnės už deklaruotas vertes, ir

c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3) Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinės skalbyklės modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

4) Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Taikant alternatyvų būdą, galima atrinkti tris papildomus vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, vienetus.

5) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

6) Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinės skalbyklės modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

7) Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais, pažangiausiais, patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo metodais, įskaitant metodus, nustatytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Valstybių narių institucijos taiko II priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 1 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikomos jokios kitos leidžiamosios nuokrypos, pavyzdžiui, leidžiamosios nuokrypos, nustatytos darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.1 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Metinis suvartojamos energijos kiekis (AE C)

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės AE C daugiau kaip 10 %.

Skalbimo efektyvumo koeficientas (I W)

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 4 % mažesnė už deklaruotą vertę I W.

Suvartojamos energijos kiekis (E t)

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės E t daugiau kaip 10 % Jei turi būti atrinkti trys papildomi vienetai, bandant šiuos tris vienetus nustatytų verčių aritmetinis vidurkis neviršija deklaruotos vertės E t daugiau kaip 6 %.

Programos trukmė (T t)

Nustatytos vertės neviršija deklaruotų verčių T t daugiau kaip 10 %.

Suvartojamo vandens kiekis (W t)

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės W t daugiau kaip 10 %.

Išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia (P o ir P l)

Nustatytos didesnės kaip 1,00 W vartojamosios galios vertės P o ir P l neviršija deklaruotų verčių P o ir P l daugiau kaip 10 %. Nustatytos ne didesnės kaip 1,00 W vartojamosios galios vertės P o ir P l neviršija deklaruotų verčių P o ir P l daugiau kaip 0,10 W.

Baigtos programos režimo trukmė (T l)

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės T l daugiau kaip 10 %.

▼B
IV PRIEDAS

Etaloninės charakteristikos

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui, geriausia (vertinant pagal vandens ir energijos vartojimą, skalbimo efektyvumą ir skalbiant bei gręžiant sukeliamą akustinį triukšmą, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa ir kai įdėta visa įkrova) rinkoje turima buitinių skalbyklių technologija yra ( *1 ):

1. Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 3 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,57 kWh per ciklą (arba 0,19 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 117,84 kWh per metus, iš kurio 105,34 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)

suvartojamo vandens kiekis – 39 litrai per ciklą, t. y. 8 580 litrų per metus (220 ciklų);

c)

skalbimo efektyvumo koeficientas – 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (900 sūkių per minutę) – nėra duomenų.

2. Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 3,5 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,66 kWh per ciklą (arba 0,19 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 134,50 kWh per metus, iš kurio 122,00 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)

suvartojamo vandens kiekis – 39 litrai per ciklą, t. y. 8 580 litrų per metus (220 ciklų);

c)

skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 100 sūkių per minutę) – nėra duomenų.

3. Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 4,5 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,76 kWh per ciklą (arba 0,17 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 152,95 kWh per metus, iš kurio 140,45 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)

suvartojamo vandens kiekis – 40 litrų per ciklą, t. y. 8 800 litrų per metus (220 ciklų);

c)

skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 000 sūkių per minutę) – 55/70 dB(A) re 1pW.

4. Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 5 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,850 kWh per ciklą (arba 0,17 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 169,60 kWh per metus, iš kurio 157,08 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)

suvartojamo vandens kiekis – 39 litrai per ciklą, t. y. 8 580 litrų per metus (220 ciklų);

c)

skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 200 sūkių per minutę) – 53/73 dB(A) re 1pW.

5. Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 6 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 0,90 kWh per ciklą (arba 0,15 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 178,82 kWh per metus, iš kurio 166,32 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)

suvartojamo vandens kiekis – 37 litrai per ciklą, t. y. 8 140 litrų per metus (220 ciklų);

c)

skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 600 sūkių per minutę) – nėra duomenų.

6. Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 7 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 1,05 kWh per ciklą (arba 0,15 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 201,00 kWh per metus, iš kurio 188,50 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)

suvartojamo vandens kiekis – 43 litrai per ciklą, t. y. 9 460 litrų per metus (220 ciklų);

c)

skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 000 sūkių per minutę) – 57/73 dB(A) re 1pW;

e)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 400 sūkių per minutę) – 59/76 dB(A) re 1pW;

f)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 200 sūkių per minutę) – 48/62 dB(A) re 1pW (įmontuojamosios buitinės skalbyklės).

7. Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 8 kg:

a)

suvartojamos energijos kiekis – 1,200 kWh per ciklą (arba 0,15 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 234,26 kWh per metus, iš kurio 221,76 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)

suvartojamo vandens kiekis – 56 litrai per ciklą, t. y. 12 320 litrų per metus (220 ciklų);

c)

skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 400 sūkių per minutę) – 54/71 dB(A) re 1pW;

e)

akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 600 sūkių per minutę) – 54/74 dB(A) re 1pW.( *1 ) Apskaičiuojant metinį suvartojamos energijos kiekį, buvo taikomas II priede nustatytas metodas, pasirinkta 90 minučių programos trukmė, 1 W galios išjungties režimas ir 2 W galios baigtos programos režimas.