02010R0605 — LT — 02.09.2018 — 007.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

►M6  KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 605/2010

2010 m. liepos 2 d.

kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną, pieno gaminius, priešpienį ir priešpienio gaminius, skirtus vartoti žmonėms ◄

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 175 2010.7.10, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 914/2011 2011 m. rugsėjo 13 d.

  L 237

1

14.9.2011

 M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 957/2012 2012 m. spalio 17 d.

  L 287

5

18.10.2012

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 300/2013 2013 m. kovo 27 d.

  L 90

71

28.3.2013

 M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013

►M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 556/2013 2013 m. birželio 14 d.

  L 164

13

18.6.2013

►M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 209/2014 2014 m. kovo 5 d.

  L 66

11

6.3.2014

►M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/83 2018 m. sausio 19 d.

  L 16

6

20.1.2018

►M8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1120 2018 m. rugpjūčio 10 d.

  L 204

31

13.8.2018
▼B

▼M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 605/2010

2010 m. liepos 2 d.

kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną, pieno gaminius, priešpienį ir priešpienio gaminius, skirtus vartoti žmonėms

▼B

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi:

▼M6

a) visuomenės sveikatos ir gyvūnų sveikatos sąlygos ir sertifikavimo reikalavimai, taikomi įvežant į Europos Sąjungą žalio pieno, pieno gaminių, priešpienio ir priešpienio gaminių siuntas;

▼B

b) trečiųjų šalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tas siuntas, sąrašas.

▼M1

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant kitų konkrečių sertifikavimo reikalavimų, nustatytų kituose Sąjungos teisės aktuose ar Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimuose.

▼M6

2 straipsnis

Žalio pieno, pieno gaminių, priešpienio ir priešpienio gaminių importas iš trečiųjų šalių ar jų dalių, išvardytų I priedo A skiltyje

Valstybės narės leidžia importuoti žalio pieno, pieno gaminių, priešpienio ir priešpienio gaminių siuntas iš trečiųjų šalių ar jų dalių, išvardytų I priedo A skiltyje.

▼B

3 straipsnis

Tam tikrų pieno gaminių importas iš trečiųjų šalių ar jų dalių, išvardytų I priedo B skiltyje

Valstybės narės leidžia importuoti iš I priedo B skiltyje išvardytų trečiųjų šalių ar jų dalių, kuriose nėra pavojaus užsikrėsti snukio ir nagų liga, karvių, avių, ožkų ar buivolių žalio pieno gaminių siuntas, jei šie produktai arba žalias pienas, iš kurio jie pagaminti, buvo pasterizuoti vieną kartą juos termiškai apdorojant:

a) jei terminis poveikis bent lygus pasterizacijos 15 sekundžių esant ne mažesnei kaip 72 °C temperatūrai poveikiui;

b) jei taikytina, tokio apdorojimo pakanka, kad būtų užtikrinta neigiama reakcija į šarminės fosfatazės tyrimą, vykdomą iš karto po terminio apdorojimo.

4 straipsnis

Tam tikrų pieno gaminių importas iš trečiųjų šalių ar jų dalių, išvardytų I priedo C skiltyje

►M3

 

Valstybės narės leidžia importuoti iš I priedo C skiltyje išvardytų trečiųjų šalių ar jų dalių, kuriose yra pavojus užsikrėsti snukio ir nagų liga, pieno gaminių, pagamintų iš karvių, avių, ožkų ir buivolų arba, jeigu specialiai nurodyta I priede, Camelus dromedarius rūšies kupranugarių žalio pieno, siuntas, jei šie produktai arba žalias pienas, iš kurio jie pagaminti, buvo termiškai apdoroti:

 ◄

a) sterilizuojant, kai pasiekiama trijų arba didesnė F0 vertė;

b) esant ultraaukštai temperatūrai (angl. UHT), tinkamą laiką laikant ne mažesnėje kaip 135 °C;

c)

 

i) trumpalaikiu pasterizavimu esant aukštai temperatūrai (angl. HTST), kai pienas, kurio pH vertė lygi arba didesnė nei 7,0, du kartus po 15 sekundžių apdorojamas esant 72 °C temperatūrai ir iš karto po terminio apdorojimo, jei taikytina, tikrinama reakcija į šarminės fosfatazės tyrimą yra neigiama; arba

ii) pasiekiant i punkte nurodytam pasterizavimo poveikiui lygiavertį poveikį, kai iš karto po terminio apdorojimo, jei taikytina, tikrinama reakcija į šarminės fosfatazės tyrimą yra neigiama;

d) taikant HTST, jei pieno pH vertė mažesnė nei 7,0; arba

e) taikant HTST kartu su kitu fiziniu apdorojimu:

i) bent vienai valandai sumažinant pH vertę žemiau 6; arba

ii) papildomai termiškai apdorojant, kai temperatūra 72 °C arba didesnė ir išdžiovinant.

2.  Valstybės narės leidžia importuoti iš I priedo C skiltyje išvardytų trečiųjų šalių ar jų dalių, kuriose yra pavojus užsikrėsti snukio ir nagų liga, kitų gyvūnų, išskyrus nurodytus 1 dalyje, žalio pieno gaminių siuntas, jei šie produktai arba žalias pienas, iš kurio jie pagaminti, buvo apdoroti:

a) sterilizuojant, kai pasiekiama trijų arba didesnė F0 vertė; arba

b) esant ultraaukštai temperatūrai (angl. UHT), tinkamą laiką laikant ne mažesnėje kaip 135 °C.

5 straipsnis

Sertifikatai

Siuntos, kurias remiantis 2, 3 ir 4 straipsniais leidžiama importuoti, įvežamos pateikiant veterinarijos sertifikatą, surašytą pagal atitinkamai prekei skirtą II priedo 2 dalyje pateiktą pavyzdį ir užpildytą remiantis to priedo 1 dalyje pateiktomis aiškinamosiomis pastabomis.

Šio straipsnio reikalavimu neužkertamas kelias taikyti elektroninį sertifikavimą arba kitas sutartas sistemas, suderintas Europos Sąjungos lygmeniu.

▼M6

6 straipsnis

Vežimo tranzitu ir sandėliavimo sąlygos

Į Europos Sąjungą importuoti neskirtos žalio pieno, pieno gaminių, priešpienio ir priešpienio gaminių siuntos, vežamos į trečiąją šalį tiesiogiai tranzitu per Europos Sąjungą arba po sandėliavimo Europos Sąjungoje pagal Tarybos direktyvos 97/78/EB 11, 12 arba 13 straipsnius, gali būti įvežamos į Europos Sąjungą tik jei tos siuntos tenkina šias sąlygas:

a) siuntos vežamos iš trečiosios šalies ar jos dalies, kuri yra įtraukta į I priedą, iš kurios į Europos Sąjungą leidžiama įvežti žalią pieną, pieno gaminius, priešpienį ar priešpienio gaminius ir kuri tenkina tokioms siuntoms taikytinas terminio apdorojimo sąlygas, nurodytas 2, 3 ir 4 straipsniuose;

b) siuntos tenkina specialias gyvūnų sveikatos sąlygas, taikytinas importuojant į Europos Sąjungą atitinkamus žalią pieną, pieno gaminius, priešpienį ar priešpienio gaminius, kaip nustatyta II priedo 2 dalyje pateikto atitinkamo veterinarijos sertifikato pavyzdžio II.1 dalies gyvūnų sveikumo patvirtinime;

c) siuntos įvežamos pateikiant veterinarijos sertifikatą, surašytą pagal atitinkamai prekei skirtą II priedo 3 dalyje pateiktą pavyzdį ir užpildytą remiantis to priedo 1 dalyje pateiktomis aiškinamosiomis pastabomis;

d) siuntos patvirtintos kaip tinkamos vežti tranzitu, taip pat prireikus sandėliuoti, bendrajame veterinarinio įvežimo dokumente, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 136/2004 2 straipsnio 1 dalyje, pasirašytame įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto valstybinio veterinarijos gydytojo.

▼B

7 straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl vežimo tranzitu ir sandėliavimo sąlygų

1.  Nukrypstant nuo 6 straipsnio, iš Rusijos ir tiesiogiai į Rusijai arba per kitą trečiąją šalį vežamas siuntas leidžiama vežti tranzitu per Europos Sąjungą keliais arba geležinkeliais tarp paskirtųjų pasienio kontrolės postų Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, išvardytų Komisijos sprendime 2009/821/EB ( 1 ), jei tenkinamos šios sąlygos:

a) įvažiavimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės poste kompetentingos institucijos veterinarijos tarnyba siuntą užplombuoja serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b) už įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės postą atsakingos kompetentingos institucijos valstybinis veterinarijos gydytojas ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į RUSIJĄ PER ES“;

c) laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d) įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.  Europos Sąjungos teritorijoje neleidžiama iškrauti tokių siuntų arba jų sandėliuoti, kaip nurodyta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.  Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Europos Sąjungos teritorijos išvežamų ir į Europos Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.

▼M5

7a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl siuntų iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtų trečiosioms šalims, vežimo tranzitu per Kroatiją

1.  Nukrypstant nuo 6 straipsnio, siuntas iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtas trečiosioms šalims, leidžiama tiesiogiai vežti tranzitu per Sąjungą keliais tarp Nova Selos pasienio kontrolės posto ir Pločės pasienio kontrolės posto, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste užplombuoja siuntą serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b) valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į TREČIĄSIAS ŠALIS PER ES“;

c) laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d) įvežimo pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 136/2004 2 straipsnio 1 dalyje, patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.  Sąjungos teritorijoje neleidžiama iškrauti arba sandėliuoti tokių siuntų, kaip apibrėžta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.  Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos išvežamų ir į Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.

▼M6

8 straipsnis

Specialus apdorojimas

Pieno ir priešpienio gaminių siuntos, kurias pagal 2, 3, 4, 6 arba 7 straipsnius leidžiama įvežti į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių arba jų dalių, kuriose per 12 mėnesių iki veterinarijos sertifikato išdavimo buvo snukio ir nagų ligos protrūkis arba kuriose per ši laikotarpį skiepyta nuo šios ligos, galima įvežti į Europos Sąjungą tik jei tie gaminiai apdoroti vienu iš 4 straipsnyje nurodytų būdų.

▼B

9 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2004/438/EB panaikinamas.

Nuorodos į Sprendimą 2004/438/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2010 m. lapkričio 30 d. žalio pieno ir pieno gaminių, kaip apibrėžta Sprendime 2004/438/EB, siuntos, kurioms išduoti atitinkami veterinarijos sertifikatai pagal Sprendimą 2004/438/EB, gali būti toliau įvežamos į Europos Sąjungą.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M6
I PRIEDASTrečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti žalio pieno, pieno gaminių, priešpienio ir priešpienio gaminių siuntas, sąrašas, kuriame taip pat nurodyta, kaip tas prekes reikia termiškai apdoroti (1)

Trečiosios šalies ISO kodas

Trečioji šalis arba jos dalis

A skiltis

B skiltis

C skiltis

▼M7

AE

Jungtinių Arabų Emyratų Abu Dabio ir Dubajaus Emyratai (1)

0

0

(2)

▼M6

AD

Andora

+

+

+

AL

Albanija

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australija

+

+

+

BR

Brazilija

0

0

+

BW

Botsvana

0

0

+

BY

Baltarusija

0

0

+

BZ

Belizas

0

0

+

▼M8

BA

Bosnija ir Hercegovina

+

+

+

▼M6

CA

Kanada

+

+

+

CH

Šveicarija (2)

+

+

+

CL

Čilė

0

+

+

CN

Kinija

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kosta Rika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžyras

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenlandija

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Honkongas

0

0

+

HN

Hondūras

0

0

+

IL

Izraelis

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Islandija

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Marokas

0

0

+

▼M7

ME

Juodkalnija

+

+

+

▼M6

MG

Madagaskaras

0

0

+

MK (3)

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

0

+

+

MR

Mauritanija

0

0

+

MU

Mauricijus

0

0

+

MX

Meksika

0

0

+

NA

Namibija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Naujoji Zelandija

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paragvajus

0

0

+

RS (4)

Serbija

0

+

+

RU

Rusija

0

0

+

SG

Singapūras

0

0

+

SV

Salvadoras

0

0

+

SZ

Svazilandas

0

0

+

TH

Tailandas

0

0

+

TN

Tunisas

0

0

+

TR

Turkija

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

+

+

+

UY

Urugvajus

0

0

+

ZA

Pietų Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabvė

0

0

+

(*1)   Termiškai apdorotas priešpienis ir priešpienio gaminiai į Europos Sąjungą gali būti įvežami tik iš A skiltyje nurodytų šalių.

(*2)   Sertifikatai pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

(*3)   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; galutinis šios šalies pavadinimas bus skirtas pasibaigus šiuo metu Jungtinių Tautų Organizacijoje vykstančioms deryboms.

(*4)   Neįskaitant Kosovo, kuriame, vadovaujantis 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1244, dabar įvestas tarptautinis administravimas.

(1)   Tik pieno gaminiai, pagaminti iš Camelus dromedarius rūšies kupranugarių pieno.

(2)   Leidžiama įvežti pieno gaminius, pagamintus iš Camelus dromedarius rūšies kupranugarių pieno.

▼B
II PRIEDAS

▼M6

1    DALIS

Veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai

Milk-RM

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas žaliam pienui iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal I priedo A skiltį, skirtam toliau apdoroti Europos Sąjungoje prieš vartojant žmonių maistui.

Milk-RMP

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems žalio pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal I priedo A skiltį.

Milk-HTB

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems karvių, avių, ožkų ir buivolių pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal I priedo B skiltį.

Milk-HTC

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal I priedo C skiltį.

Colostrum-C/CPB

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems karvių, avių, ožkų ir buivolių priešpieniui ir tų pačių rūšių gyvūnų priešpienio gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal I priedo A skiltį.

Milk / Colostrum-T/S

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas žmonėms vartoti skirtiems žaliam pienui, priešpieniui, pieno ar priešpienio gaminiams, numatytiems vežti tranzitu per Europos Sąjungą arba sandėliuoti jos teritorijoje.

Aiškinamosios pastabos

a) Veterinarijos sertifikatus išduoda kompetentinga kilmės trečiosios šalies institucija, remdamasi tinkamais šio priedo 2 dalyje pateiktais pavyzdžiais ir laikydamasi žaliam pienui, priešpieniui, pieno ar priešpienio gaminiams skirto pavyzdžio išdėstymo. Pavyzdžiuose nurodyta eilės tvarka sertifikatuose yra išdėstomi patvirtinimai, kuriuos turi pateikti visos trečiosios šalys, ir, kartais, papildomos garantijos, kurias turi pateikti atitinkama eksportuojančioji trečioji šalis.

b) Veterinarijos sertifikato originalą sudaro vienas ant abiejų pusių spausdintas lapas, o kai teksto daugiau – pridėti lapai; visi šie lapai sudaro neatskiriamą ir nedalomą visumą.

c) Atskiras ir vienintelis sertifikatas turi būti pateiktas su kiekviena atitinkamos prekės siunta, eksportuojama iš I priede pateiktoje lentelėje nurodytos trečiosios šalies į tą pačią paskirties vietą ir vežama tame pačiame traukinio vagone, sunkvežimyje, lėktuve ar laive.

d) Veterinarijos sertifikato originalas ir etiketės, nurodytos sertifikato pavyzdyje, surašomi bent viena iš valstybės narės, kurioje atliekama pasienio kontrolė, oficialia kalba ir paskirties valstybės narės oficialia kalba. Tačiau tos valstybės narės gali leisti surašyti sertifikatą kita oficialia Europos Sąjungos kalba nei tos valstybės narės oficiali kalba, pridedant, jei būtina, oficialų vertimą.

e) Jeigu siuntos prekių tapatumui nustatyti prie sertifikato pridedama daugiau lapų, šie lapai taip pat yra neatskiriama originalo dalis, jeigu patvirtinantis valstybinis veterinarijos gydytojas kiekviename iš jų pasirašo ir uždeda antspaudą.

f) Kai veterinarijos sertifikatą sudaro daugiau nei vienas lapas, visi puslapiai apačioje numeruojami „–x (puslapio numeris) iš y (bendras puslapių skaičius)–“, o viršuje užrašomas kompetentingos institucijos priskirtas sertifikato numeris.

g) Veterinarijos sertifikato originalas turi būti užpildytas ir pasirašytas kompetentingos institucijos, atsakingos už žalio pieno, priešpienio, pieno ar priešpienio gaminių tikrinimą ir atitikties sveikatos sąlygoms, nustatytoms Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriuje ir Direktyvoje 2002/99/EB, patvirtinimą, atstovo.

h) Eksportuojančios trečiosios šalies kompetentingos institucijos užtikrina, kad laikytasi sertifikavimo principų, lygiaverčių nustatytiems Direktyvoje 96/93/EB ( 2 ).

i) Valstybinio veterinarijos gydytojo parašo spalva turi skirtis nuo veterinarijos sertifikato teksto spalvos. Šis reikalavimas taikomas ir antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba su vandens ženklais.

j) Veterinarijos sertifikato originalas turi būti vežamas kartu su siunta iki įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto.

k) Jei sertifikato pavyzdyje nurodoma, kad reikia palikti tinkamą tam tikrų teiginių variantą, nebūtini teiginiai gali būti perbraukti, paženklinant tvirtinančiojo pareigūno inicialais ir antspaudu, arba juos galima visiškai išbraukti iš sertifikato.

▼M1

2 DALIS

Pavyzdys Milk-RM

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas žaliam pienui iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo A skiltį, skirtam toliau apdoroti Europos Sąjungoje prieš pateikiant vartoti žmonėms

image

image

image

Pavyzdys Milk-RMP

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems žalio pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo A skiltį

image

image

image

Pavyzdys Milk-HTB

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems karvių, avių, ožkų ir buivolių žalio pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo B skiltį

image

image

image

►(1) M3  

▼M3

Pavyzdys Milk-HTC

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo C skiltį

image

image

image

▼M6

image

image

image

▼M6

3   DALIS

image

image

image( 1 ) OL L 296, 2009 11 12, p. 1.

( 2 ) OL L 13, 1997 1 16, p. 28.