02010R0206 — LT — 01.07.2017 — 023.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

▼C1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 206/2010,

2010 m. kovo 12 d.

kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

▼B

(OL L 073 2010.3.20, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 810/2010 2010 m. rugsėjo 15 d.

  L 243

16

16.9.2010

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 144/2011 2011 m. vasario 17 d.

  L 44

7

18.2.2011

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 342/2011 2011 m. balandžio 8 d.

  L 96

10

9.4.2011

 M4

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 801/2011 2011 m. rugpjūčio 9 d.

  L 205

27

10.8.2011

 M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1112/2011 2011 m. lapkričio 3 d.

  L 287

32

4.11.2011

 M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 497/2012 2012 m. birželio 7 d.

  L 152

1

13.6.2012

 M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 546/2012 2012 m. birželio 25 d.

  L 165

25

26.6.2012

►M8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 644/2012 2012 m. liepos 16 d.

  L 187

18

17.7.2012

 M9

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1036/2012 2012 m. lapkričio 7 d.

  L 308

13

8.11.2012

►M10

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1160/2012 2012 m. gruodžio 7 d.

  L 336

9

8.12.2012

►M11

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 71/2013 2013 m. sausio 25 d.

  L 26

7

26.1.2013

►M12

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 102/2013 2013 m. vasario 4 d.

  L 34

4

5.2.2013

►M13

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 191/2013 2013 m. kovo 5 d.

  L 62

22

6.3.2013

►M14

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 196/2013 2013 m. kovo 7 d.

  L 65

13

8.3.2013

 M15

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 482/2013 2013 m. gegužės 24 d.

  L 139

6

25.5.2013

►M16

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013

►M17

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 556/2013 2013 m. birželio 14 d.

  L 164

13

18.6.2013

►M18

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 780/2013 2013 m. rugpjūčio 14 d.

  L 219

1

15.8.2013

 M19

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 854/2013 2013 m. rugsėjo 4 d.

  L 237

1

5.9.2013

►M20

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1044/2013 2013 m. spalio 25 d.

  L 284

12

26.10.2013

►M21

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1218/2014 2014 m. lapkričio 13 d.

  L 329

20

14.11.2014

►M22

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/604 2015 m. balandžio 16 d.

  L 100

60

17.4.2015

 M23

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/917 2015 m. birželio 15 d.

  L 149

11

16.6.2015

►M24

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/535 2016 m. balandžio 5 d.

  L 89

8

6.4.2016

►M25

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/922 2016 m. birželio 10 d.

  L 154

21

11.6.2016

►M26

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1248 2016 m. liepos 28 d.

  L 204

112

29.7.2016

►M27

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1832 2016 m. spalio 17 d.

  L 280

13

18.10.2016

►M28

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/384 2017 m. kovo 2 d.

  L 59

3

7.3.2017

►M29

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/731 2017 m. balandžio 25 d.

  L 108

7

26.4.2017


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 146, 11.6.2010, p.  1 (206/2010,)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 049, 24.2.2011, p.  53 (144/2011,)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 238, 6.9.2013, p.  23 (780/2013,)

►C4

Klaidų ištaisymas, OL L 146, 3.6.2016, p.  37 (2016/535,)
▼B

▼C1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 206/2010,

2010 m. kovo 12 d.

kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiame reglamente nustatomi veterinarinio sertifikavimo reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą siuntas, sudarytas iš šių gyvų gyvūnų ar šviežios mėsos:

a) kanopinių;

b) IV priedo 2 dalyje nurodytų gyvūnų;

c) žmonėms vartoti skirtos kanopinių ir arklinių šviežios mėsos, išskyrus mėsos pusgaminius.

2.  Šiame reglamente pateikiamas trečiųjų šalių, teritorijų ar jų dalių, iš kurių į Sąjungą galima įvežti 1 dalyje nurodytas siuntas, sąrašas.

▼M18 —————

▼C1

4.  Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant kitų konkrečių sertifikavimo reikalavimų, nustatytų kituose Sąjungos teisės aktuose ar Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimuose.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a) kanopiniai – kaip apibrėžta Direktyvos 2004/68/EB 2 straipsnio d punkte;

b) šviežia mėsa – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.10 punkte;

c) arkliniai – kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 90/426/EEB 2 straipsnio b punkte ( 1 );

d) ūkis – ūkis ar kita oficialiai prižiūrima žemės ūkio, pramonės arba komercinė įmonė, įskaitant zoologijos sodus, pramogų parkus ir laukinių gyvūnų arba medžioklės rezervatus, kuriuose gyvi gyvūnai nuolat laikomi ar veisiami.II SKYRIUS

GYVŲ GYVŪNŲ ĮVEŽIMO Į BENDRIJĄ SĄLYGOS

3 straipsnis

Kanopinių įvežimo į Sąjungą bendrosios sąlygos

Kanopinių siuntos įvežamos į Sąjungą tik jei jos tenkina šias sąlygas:

a) jos vežamos iš I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1, 2 ir 3 skiltyse nurodytų trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, kurioms I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 4 skiltyje pateiktas atitinkamai siuntai skirtas veterinarijos sertifikato pavyzdys;

b) jos vežamos pateikiant tinkamą veterinarijos sertifikatą, surašytą pagal I priedo 2 dalyje pateiktą atitinkamą veterinarijos sertifikato pavyzdį, atsižvelgiant į to priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 6 skiltyje nurodytas specialias sąlygas, užpildytą ir pasirašytą eksportuojančios trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo;

c) atitinka b punkte nurodytame veterinarijos sertifikate nustatytus reikalavimus, taip pat:

i) tame sertifikate nurodytas papildomas garantijas, jei taip nurodyta I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 5 skiltyje;

ii) visus sertifikate nurodytus papildomus veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, kuriuos paskirties valstybė narė gali nustatyti remdamasi Sąjungos veterinarijos teisės aktais.

▼M18

3a straipsnis

Kanopinių, skirtų patvirtintai įstaigai, institutui arba centrui, įvežimo sąlygos

1.  Nukrypstant nuo 3 straipsnio nuostatų, valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti įvežti į savo teritoriją VI priedo 1 dalies 1, 2 ir 3 lentelėse išvardytų rūšių kanopinių siuntas, jei jos skirtos patvirtintai įstaigai, institutui arba centrui, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

a) paskirties valstybės narės kompetentinga institucija atliko pavojaus gyvūnų sveikatai, kurį kiekviena siunta gali kelti Sąjungai, įvertinimą;

b) atitinkama siunta atvežta iš trečiosios šalies, teritorijos arba jos dalies, įtrauktos į vieną iš sąrašų, pateiktų:

i) šio reglamento I priedo 1 dalyje arba II priedo 1 dalyje,

ii) Sprendime 2004/211/EB ( 2 ), Sprendime 2007/777/EB ( 3 ), Reglamente (EB) Nr. 798/2008 ( 4 ), Reglamente (EB) Nr. 119/2009 ( 5 ), Reglamente (ES) Nr. 605/2010 ( 6 ),

c) kanopiniai yra atvežti iš įstaigos, instituto arba centro, esančio trečiojoje šalyje, teritorijoje arba jos dalyje, nurodytoje a punkte, įtraukto į sąrašą, sudarytą pagal 3c straipsnį;

d) kanopiniai buvo laikomi c punkte nurodytos įstaigos, instituto arba centro nuo užkrato pernešėjų apsaugotose karantino patalpose atitinkamuose sertifikatuose nurodytą laikotarpį;

e) kanopiniai buvo išsiųsti tiesiogiai patvirtintai įstaigai, institutui arba centrui paskirties valstybėje narėje;

f) su kanopiniais vežamas tinkamas veterinarijos sertifikatas, surašytas pagal atitinkamą VI priedo 1 dalies 1, 2 ir 3 lentelėse nurodytą ir to priedo 2 dalyje pateiktą veterinarijos sertifikato pavyzdį;

g) kanopiniai atitinka f punkte nurodytame veterinarijos sertifikato pavyzdyje nustatytus reikalavimus.

Paskirties valstybė narė, prieš įvežant kanopinius į jos teritoriją, praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete apie leidimą, suteiktą pagal pirmą pastraipą.

2.  Jeigu dėl išimtinių aplinkybių neįmanoma laikytis 1 dalies c ir d punktų nuostatų, paskirties valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti įvežti į tos valstybės teritoriją VI priedo 1 dalies 1, 2 ir 3 lentelėse išvardytų rūšių kanopinius iš kitų ūkių, kurie neatitinka tuose punktuose nustatytų reikalavimų, jeigu tenkinami 1 dalies a, b ir e–g punktų reikalavimai ir įvykdytos šios papildomos sąlygos:

a) savininkas arba jam atstovaujantis fizinis asmuo pateikė išankstinę paraišką ir paskirties valstybė narė, atlikusi rizikos vertinimą ir nustačiusi, kad į jos teritoriją įvežami atitinkami kanopiniai nekelia pavojaus Sąjungos gyvūnų sveikatai, suteikė tokį leidimą;

b) kanopiniai buvo laikomi kilmės trečiojoje šalyje, teritorijoje arba jos dalyje karantino patalpose ir buvo oficialiai prižiūrimi tiek laiko, kiek reikia, kad jie atitiktų f punkte nurodytame veterinarijos sertifikato pavyzdyje nustatytas gyvūnų sveikatos sąlygas:

i) gyvūno kilmės trečiosios šalies, teritorijos arba jos dalies kompetentingos institucijos patvirtintoje vietoje;

ii) laikantis leidime nustatytų sąlygų, kuriomis suteikiamos bent tokios pat garantijos, kaip nustatytosios 1 dalies a, b ir e–g punktuose.

Jeigu kanopiniai įvežami į Sąjungą pagal pirmą pastraipą, jie laikomi paskirties patvirtintos įstaigos, instituto arba centro karantino patalpose ne trumpiau kaip šešis mėnesius nuo jų įvežimo į Sąjungą, o tuo laikotarpiu kompetentingos institucijos gali taikyti Tarybos direktyvos 90/425/EEB 8 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus reikalavimus.

Valstybė narė, leidžianti įvežti kanopinius pagal pirmą pastraipą, prieš įvežant kanopinius į jos teritoriją praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete apie tokį leidimą.

3b straipsnis

Kanopinių, skirtų patvirtintai įstaigai, institutui arba centrui, įvežimo į valstybes nares, kurios nėra paskirties valstybės narės, ir vežimo per jas tranzitu sąlygos

3a straipsnyje nurodytus kanopinius leidžiama vežti tranzitu per valstybę narę, kuri nėra paskirties valstybė narė, tik jeigu yra išduotas tranzito valstybės kompetentingos institucijos leidimas. Toks leidimas gali būti išduotas tik remiantis tos kompetentingos institucijos rizikos vertinimu, atsižvelgiant į paskirties valstybės narės jai pateiktą informaciją.

Paskirties valstybė narė, išduodanti leidimą įvežti gyvūnus 3a straipsnyje numatytomis sąlygomis, prieš tranzitą praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete apie tokį leidimą.

3c straipsnis

Trečiųjų šalių, teritorijų ir jų dalių patvirtintų įstaigų, institutų arba centrų sąrašas

1.  Patikrinusi atitiktį 2 dalyje nustatytoms sąlygoms kiekviena valstybė narė gali sudaryti įstaigų, institutų arba centrų, iš kurių pagal 3a straipsnio 1 dalį gali būti leidžiama įvežti į jos teritoriją kanopinius.

2.  Trečiosios šalies, teritorijos arba jos dalies įstaiga, institutas arba centras į 1 dalyje nurodytą sąrašą gali būti įtrauktas tik jeigu įvykdytos šios sąlygos:

a) įstaiga, institutas arba centras atitinka VI priedo 3 dalyje nustatytus reikalavimus;

b) įstaiga, institutas arba centras yra patvirtintas trečiosios šalies, teritorijos arba jos dalies, kurioje jis yra, kompetentingos institucijos;

c) trečiosios šalies, teritorijos arba jos dalies kompetentinga institucija pateikia pakankamų garantijų, kad įvykdytos įstaigų, institutų arba centrų patvirtinimo sąlygos, nustatytos VI priedo 4 dalyje.

3.  Valstybė narė į 1 dalyje nurodytą sąrašą gali įtraukti trečiųjų šalių įstaigas, institutus arba centrus, kurie jau yra įtraukti į kitos valstybės narės sudarytą sąrašą, netikrindama atitikties 2 dalyje nustatytoms sąlygoms.

4.  Valstybės narės nuolat atnaujina 1 dalyje nurodytus sąrašus, visų pirma atsižvelgdamos į bet kokį trečiosios šalies, teritorijos arba jos dalies kompetentingos institucijos suteikto tose šalyse esančių ir į minėtus sąrašus įtrauktų įstaigų, institutų arba centrų patvirtinimo galiojimo sustabdymą arba atšaukimą.

5.  Valstybės narės internetiniuose informacijos puslapiuose viešai skelbia 1 dalyje nurodytus sąrašus ir reguliariai atnaujina tą informaciją.

6.  Valstybės narės savo internetinių informacijos puslapių adresą praneša Komisijai.

▼M18

4 straipsnis

Įvežant tam tikras kanopinių siuntas surinkimo centrams taikomos sąlygos

1.  Kanopinių siuntos, kuriose yra gyvi gyvūnai iš daugiau nei vieno ūkio, į Sąjungą įvežamos tik su sąlyga, kad jos surenkamos surinkimo centruose, pagal I priedo 5 dalyje nustatytus reikalavimus patvirtintuose kilmės trečiosios šalies, teritorijos arba jos dalies kompetentingos institucijos.

2.  Kanopinių siuntos, įvežamos į Sąjungą pagal 3a arba 6 straipsnius neturi būti kilusios iš daugiau nei vieno ūkio ir neturi būti surinktos surinkimo centruose.

▼C1

5 straipsnis

Kanopinių gyvūnų medžiagų, mėginių ėmimo ir tyrimų procedūrų standartizavimo protokolai

Jei veterinarijos sertifikatuose, nurodytuose I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 4 skiltyje, reikalaujama, kad dėl to priedo 6 dalyje nurodytų ligų būtina paimti mėginius ir atlikti tyrimus, norint į Sąjungą įvežti kanopinių siuntas, mėginių ėmimas ir tyrimai vykdomi kilmės trečiosios šalies kompetentingos institucijos arba jai vadovaujant, kaip nurodyta to priedo 6 dalyje nustatytose medžiagų ir tyrimų procedūrų standartizavimo protokoluose.

6 straipsnis

Specialiosios sąlygos, taikomos kai kurioms iš Sen Pjero ir Mikelono į Sąjungą importuojamoms kanopinių siuntoms

I priedo 7 dalyje nurodytų rūšių kanopinių siuntos, įvežtos į Sen Pjerą ir Mikeloną mažiau nei prieš šešis mėnesius iki išvežimo iš Sen Pjero ir Mikelono į Sąjungą, į Sąjungą įvežamos tik jei:

a) jos atitinka tos dalies 1 skyriuje nustatytus laikymo ir karantino reikalavimus;

b) jos buvo ištirtos pagal tos dalies 2 skyriuje nustatytus gyvūnų sveikatos tyrimų reikalavimus.

7 straipsnis

Tam tikrų rūšių bičių įvežimo į Sąjungą bendrosios sąlygos

1.  IV priedo 2 dalyje pateiktoje 1 lentelėje nurodytų rūšių bičių siuntos į Sąjungą įvežamos tik iš trečiųjų šalių ar teritorijų:

a) nurodytų II priedo 1 dalyje;

b) kuriose privaloma pranešti apie užkrėtimo amerikiniu puviniu, mažais avilių vabalais (Aethina tumida) ir erkėmis Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) visoje atitinkamos trečiosios šalies ar teritorijos teritorijoje.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, bičių siuntas galima įvežti į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos, nurodytų II priedo 1 dalyje, dalies, jei ji:

a) geografiškai ir epidemiologiškai atskirta nuo trečiosios šalies ar teritorijos;

b) nurodyta IV priedo 1 dalies 1 skyriuje pateiktos lentelės trečiojoje skiltyje.

Jei taikoma leidžianti nukrypti nuostata, į Sąjungą draudžiama įvežti bičių siuntas iš visų kitų trečiosios šalies arba teritorijos dalių, neišvardytų IV priedo 1 dalies 1 skyriuje pateiktos lentelės trečiojoje skiltyje.

3.  IV priedo 2 dalyje pateiktoje 1 lentelėje nurodytų rūšių bičių siuntose yra:

a) bičių motinėlių (Apis mellifera ir Bombus spp.) narveliai, kuriuose yra viena bičių motinėlė ir ne daugiau kaip 20 bičių palydovių; arba

b) kamanių (Bombus spp.) talpyklos, kuriose yra viena ne daugiau kaip 200 suaugusių kamanių kolonija.

4.  IV priedo 2 dalyje pateiktoje 1 lentelėje nurodytų rūšių bičių siuntos:

a) vežamos pateikiant tinkamą veterinarijos sertifikatą, surašytą pagal IV priedo 2 dalyje pateiktą atitinkamą veterinarijos sertifikato pavyzdį, užpildytą ir pasirašytą eksportuojančios trečiosios šalies valstybinio inspektoriaus;

b) atitinka a punkte nurodytame veterinarijos sertifikate nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Gyvų gyvūnų vežimo į Sąjungą bendrosios sąlygos

Nuo gyvų gyvūnų siuntų pakrovimo kilmės trečiojoje šalyje iki atvežimo į Sąjungos pasienio postą, šios siuntos:

a) nevežamos kartu su gyvais gyvūnais, kurie

i) neskirti įvežti į Sąjungą; arba

ii) kurių sveikatos būklė prastesnė;

▼M18

b) neiškraunami arba, vežant oru, neperkeliami į kitą orlaivį, arba nevežami keliais, geležinkeliais ar nevaromi per trečiąją šalį, teritoriją ar jų dalį, iš kurių neleidžiama importuoti atitinkamų gyvūnų į Sąjungą.

▼C1

9 straipsnis

Gyvų gyvūnų vežimo į Sąjungą laiko ribojimai

Gyvų gyvūnų siuntos įvežamos į Sąjungą tik tuo atveju, jei siunta atvežama į įvežimo į Sąjungą pasienio postą per 10 dienų nuo atitinkamo veterinarijos sertifikato išdavimo dienos.

Jei siunta vežama jūra, 10 dienų laikotarpis pratęsiamas papildomu vežimo jūra laikotarpiu, patvirtintu pasirašytu laivo kapitono deklaracijos, parengtos pagal I priedo 3 dalį, originalu, pridėtu prie veterinarijos sertifikato.

10 straipsnis

Į Sąjungą oro transportu vežamų gyvų gyvūnų siuntų apipurškimo insekticidais specialiosios sąlygos

Vežant gyvų gyvūnų, išskyrus bites, siuntas oro transportu, gardas arba talpykla, kuriuose jie vežami, ir aplinkinė zona purškiami tinkamu insekticidu.

Purškiama pakrovus siuntas, prieš pat uždarant orlaivio duris ir po to kiekvieną kartą atidarius duris trečiojoje šalyje tol, kol orlaivis pasiekia galutinę paskirties vietą.

Orlaivio kapitonas patvirtina, kad apipurškimas buvo įvykdytas, pasirašydamas pagal I priedo 4 dalį sudarytą deklaraciją, kurios originalas pridedamas prie veterinarijos sertifikato.

11 straipsnis

Tam tikras kanopinių siuntas įvežus į Sąjungą taikytinos sąlygas

▼M18

1.  Į Sąjungą įvežtos kitų nei 3a straipsnyje nurodytų kanopinių siuntos nedelsiant vežamos paskirties ūkiui nuo užkrato pernešėjų apsaugotose transporto priemonėse.

Tame ūkyje tie kanopiniai laikomi ne mažiau kaip 30 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai jie išvežami tiesiai į skerdyklas.

▼C1

2.  Į Sąjungą įvežtos kanopinių, skirtų iš karto skersti, siuntos nedelsiant perduodamos paskirties skerdykloms ir ten kanopiniai paskerdžiami per penkias darbo dienas nuo atvežimo į skerdyklą dienos.

12 straipsnis

Tam tikrų kanopinių siuntų vežimo tranzitu per trečiąsias šalis specialiosios sąlygos

Kai taikoma I priedo 1 dalies I specialioji sąlyga, siekiant sudaryti galimybę toje sąlygoje nurodytas vienos valstybės narės kilmės kanopinių siuntas, skirtas kitai valstybei narei, vežti tranzitu per trečiąją šalį, teritoriją ar jos dalį, išvardytas I priedo 1 dalyje pateiktoje lentelėje, jai atitinkamų kanopinių siuntoms nėra numatytas tinkamas veterinarijos sertifikato pavyzdys, nurodytas tos lentelės 4 skiltyje, taikomos šios sąlygos:

a) penėti skirtiems galvijams:

i) galutiniai paskirties ūkiai turi būti iš anksto paskirti galutinės paskirties vietos kompetentingos institucijos;

ii) siuntos gyvi gyvūnai neturi būti perkeliami iš galutinės paskirties ūkio, išskyrus tuos atvejus, kai jie vežami iš karto skersti;

iii) visi gyvų gyvūnų pervežimai į galutinės paskirties ūkį ir iš jo turi būti vykdomi kompetentingai institucijai vadovaujant, jei siuntos gyvūnai laikomi ūkyje;

b) iš karto skersti skirtiems kanopiniams taikoma 11 straipsnio 2 dalis.

▼M8

12a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl tam tikrų veisimui ir gamybai skirtų gyvų galvijų siuntų vežimo tranzitu per Lietuvą

1.  Veisimui ir gamybai skirtų gyvų galvijų siuntas iš Rusijos Kaliningrado srities į ne Sąjungoje esančią paskirties vietą leidžiama vežti tranzitu keliais per Lietuvą laikantis tokių sąlygų:

a) gyvūnai įvežami į Lietuvą per Kybartų kelio pasienio kontrolės postą ir išvežami per Medininkų Lietuvos pasienio kontrolės postą;

b) gyvūnai vežami kelių transporto priemonėmis talpyklose, kurias Lietuvos kompetentingos institucijos veterinarijos tarnybos įvežant į Sąjungą Kybartų kelio pasienio kontrolės poste užplombuoja serijos numeriu pažymėta plomba;

c) Tarybos direktyvos 91/496/EEB 7 straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje nurodyti dokumentai, įskaitant tinkamai užpildytą veterinarijos sertifikatą, atitinkantį šio reglamento I priedo 2 dalyje pateiktą veterinarijos sertifikato pavyzdį BOV-X-TRANSIT-RU, pridedami vežant gyvūnus nuo Kybartų kelio pasienio kontrolės posto iki Medininkų pasienio kontrolės posto, kiekviename lape pažymimi kompetentingos institucijos, atsakingos už Kybartų kelio pasienio kontrolės postą, valstybinio veterinarijos gydytojo spaudu „TIK VEŽTI TRANZITU IŠ RUSIJOS KALININGRADO SRITIES PER LIETUVĄ“;

d) laikomasi Tarybos direktyvos 91/496/EB 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

e) bendrajame veterinarijos įvežimo dokumente, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 282/2004 ( 7 ) 1 straipsnio 1 dalyje, patvirtinama, kad siunta yra tinkama vežti tranzitu per Lietuvą, o tas dokumentas pasirašytas Kybartų kelio pasienio kontrolės posto valstybinio veterinarijos gydytojo;

f) gyvūnai vežami pateikiant sveikatos sertifikatą, kuriuo leidžiama netrukdomai įvežti juos į Baltarusiją, ir veterinarijos sertifikatą, išduotą gyvūnui paskirties vietai Rusijoje.

2.  Siunta negali būti iškrauta Sąjungoje; ji vežama tiesiai į Medininkų išvežimo pasienio kontrolės postą.

Po to, kai išvežant atliekamomis patikromis patvirtinama, kad siunta yra ta pati, kuri buvo įvežta per Kybartų kelio pasienio kontrolės postą, Medininkų pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo bendrojo veterinarijos įvežimo dokumento 3 dalį.

3.  Jei vežant siuntas tranzitu nustatomas pažeidimas ar įvyksta nenumatytas atvejis, tranzito valstybė narė prireikus taiko ir Direktyvos 90/425/EEB ( 8 ) 8 straipsnio 1 dalies b punkto antroje įtraukoje nurodytas priemones.

4.  Lietuvos kompetentingos institucijos reguliariai tikrina, kad iš Sąjungos įvežamų siuntų skaičius atitiktų išvežamų siuntų skaičių.

▼C1

13 straipsnis

7 straipsnyje nurodytas bičių siuntas įvežus į Sąjungą taikytinos sąlygos

1.  7 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytos bičių motinėlių siuntos nedelsiant perkeliamos į paskirtąją galutinės paskirties vietą, kurios avilius prižiūri kompetentinga institucija; prieš patalpinimą į vietos kolonijas, bičių motinėlės perkeliamos į naujus narvelius.

2.  Narveliai, bitės palydovės ir kita medžiaga, atvežta su bičių motinėlėmis iš kilmės trečiosios šalies, siunčiama į kompetentingos institucijos paskirtą laboratoriją, siekiant ištirti, ar yra:

a) mažų avilių vabalų (Aethina tumida), jų kiaušinėlių ar lervų;

b) erkių Tropilaelaps požymių (Tropilaelaps spp.).

Atlikus laboratorinį tyrimą, narveliai, bitės palydovės ir medžiaga sunaikinami.

3.  7 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytos kamanių (Bombus spp.) siuntos nedelsiant perduodamos paskirtajai paskirties vietai.

Kamanės gali būti laikomos talpykloje, kurioje jos įvežtos į Sąjungą, iki kolonijos gyvenimo ciklo pabaigos.

Ta talpykla ir kartu su kamanėmis iš kilmės trečiosios šalies atvežta medžiaga sunaikinama ne vėliau kaip pasibaigus kolonijos gyvenimo laikotarpiui.

▼M18

13a straipsnis

Sąlygos, taikytinos įvežus kanopinių siuntas, skirtas patvirtintoms įstaigoms, institutams arba centrams

1.  Į Sąjungą įvežtos kanopinių, skirtų patvirtintoms įstaigoms, institutams arba centrams, siuntos nedelsiant vežamos paskirties įstaigai, institutui arba centrui nuo užkrato pernešėjų apsaugotose transporto priemonėse, kurios yra sukonstruotos taip, kad gyvūnai negalėtų pabėgti ir vežant išmatos, šlapalas, kraikas, pakratai, šiukšlės ar bet kuri kita medžiaga neištekėtų ar neiškristų iš transporto priemonės ar talpyklos.

2.  Kanopiniai laikomi paskirties valstybės narės patvirtintos įstaigos, instituto arba centro nuo užkrato pernešėjų apsaugotose karantino patalpose ne mažiau kaip 30 dienų. Praėjus 30 dienų karantino laikotarpiui gyvūnai gali būti vežami kitai patvirtintai įstaigai, institutui arba centrui.

3.  Į patvirtintą įstaigą, institutą arba centrą atvežtus gyvūnus galima vežti į kitą nei patvirtintos įstaiga, institutas arba centras paskirties vietą, jeigu:

a) nuo jų įvežimo į Sąjungą praėjo ne mažiau kaip šeši mėnesiai ir

b) jie vežami pagal Direktyvos 92/65/EEB C priedo 4 dalį.

4.  Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, gyvūnai gali būti išvežti iš patvirtintos įstaigos, instituto arba centro anksčiau nei po toje dalyje nurodyto šešių mėnesių laikotarpio, tik jeigu įvykdytos šios sąlygos:

a) gyvūnai eksportuojami į trečiąją šalį, teritoriją arba jos dalį;

b) eksportuojami gyvūnai, kaip nurodyta a punkte, vežami nuo užkrato pernešėjų apsaugotose transporto priemonėse, kurios yra sukonstruotos taip, kad gyvūnai negalėtų pabėgti ir vežant išmatos, šlapalas, kraikas, pakratai, atliekos ar bet kuri kita medžiaga neištekėtų ar neiškristų iš transporto priemonės ar talpyklos.

▼C1III SKYRIUS

ŠVIEŽIOS MĖSOS ĮVEŽIMO Į BENDRIJĄ SĄLYGOS

14 straipsnis

Šviežios mėsos importavimo bendrosios sąlygos

Žmonėms vartoti skirtos šviežios mėsos siuntos importuojamos į Sąjungą tik jei jos tenkina šias sąlygas:

a) jų kilmės vieta – į II priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1, 2 ir 3 skiltyse išvardyta trečioji šalis, teritorija ar jų dalis, kurioms II priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 4 skiltyje nurodytas atitinkamai siuntai skirtas veterinarijos sertifikato pavyzdys;

b) jos pristatomos į įvežimo į Sąjungą pasienio postą pateikiant tinkamą veterinarijos sertifikatą, surašytą pagal II priedo 2 dalyje pateiktą atitinkamą veterinarijos sertifikato pavyzdį, atsižvelgiant į to priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 6 skiltyje nurodytas specialiąsias sąlygas, užpildytą ir pasirašytą eksportuojančios trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo;

c) jos atitinka b punkte nurodytame veterinarijos sertifikate nustatytus reikalavimus, taip pat:

i) tame sertifikate nustatytas papildomas garantijas, jei taip nurodyta II priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 5 skiltyje;

ii) visus sertifikate nurodytus papildomus veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, kuriuos paskirties valstybė narė gali nustatyti remdamasi Sąjungos veterinarijos teisės aktais.

15 straipsnis

Importavus laukinių poranagių gyvūnų skerdenas su oda taikytinos sąlygos

Remiantis Tarybos direktyvos 97/78/EB ( 9 ) 8 straipsnio 2 dalimi, po tolesnio apdorojimo žmonėms vartoti skirtos laukinių poranagių medžiojamųjų gyvūnų skerdenų su odomis siuntos nedelsiant perduodamos paskirties apdorojimo įmonėms.

16 straipsnis

Šviežios mėsos vežimas tranzitu ir sandėliavimas

Į Sąjungą importuoti neskirtos šviežios mėsos siuntos, vežamos į trečiąją šalį tiesiogiai tranzitu per Sąjungą arba po sandėliavimo Sąjungoje pagal Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnį, gali būti įvežamos į Sąjungą tik jei tos siuntos tenkina šias sąlygas:

a) jos vežamos iš II priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1, 2 ir 3 skiltyse išvardytų trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, kurioms II priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 4 skiltyje nurodytas atitinkamai siuntai skirtas veterinarijos sertifikato pavyzdys;

b) jos atitinka konkrečius gyvūnų sveikatos reikalavimus, keliamus toms siuntoms, kaip nustatyta a punkte nurodytame veterinarijos sertifikato pavyzdyje;

c) jos vežamos pateikiant veterinarijos sertifikatą, surašytą pagal III priedo pateiktą veterinarijos sertifikato pavyzdį, užpildytą ir pasirašytą eksportuojančios trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo;

d) jos patvirtintos kaip tinkamos vežti tranzitu, taip pat prireikus sandėliuoti, bendrajame veterinarinio įvežimo dokumente, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 136/2004 ( 10 ) 2 straipsnio 1 dalyje, pasirašytame įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto valstybinio veterinarijos gydytojo.

17 straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl vežimo tranzitu per Latviją, Lietuvą ir Lenkiją

1.  Nukrypstant nuo 16 straipsnio, iš Rusijos ir tiesiogiai į Rusiją arba per kitą trečiąją šalį vežamas siuntas leidžiama vežti tranzitu per Sąjungą keliais arba geležinkeliais tarp paskirtųjų Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos pasienio kontrolės postų, išvardytų Komisijos sprendime 2009/821/EB ( 11 ), jei tenkinamos šios sąlygos:

a) įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste kompetentingos institucijos veterinarijos tarnyba siuntą užplombuoja serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b) už įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postą atsakingos kompetentingos institucijos valstybinis veterinarijos gydytojas ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į RUSIJĄ PER ES“;

c) laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų,

d) įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.  Sąjungos teritorijoje neleidžiama iškrauti tokių siuntų arba jas sandėliuoti, kaip nurodyta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.  Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos teritorijos išvežamų ir į ją įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.

▼M17

17a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl siuntų iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtų trečiosioms šalims, vežimo tranzitu per Kroatiją

1.  Nukrypstant nuo 16 straipsnio, siuntas iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtas trečiosioms šalims, leidžiama tiesiogiai vežti tranzitu per Sąjungą keliais tarp Nova Selos pasienio kontrolės posto ir Pločės pasienio kontrolės posto, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste užplombuoja siuntą serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b) valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į TREČIĄSIAS ŠALIS PER ES“;

c) laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d) įvežimo pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 136/2004 2 straipsnio 1 dalyje, patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.  Sąjungos teritorijoje neleidžiama iškrauti arba sandėliuoti tokių siuntų, kaip apibrėžta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.  Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos išvežamų ir į Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.

▼C1IV SKYRIUS

BENDROSIOS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Sertifikavimas

Veterinarijos sertifikatai, kurių reikalaujama pagal šį reglamentą, pildomi pagal V priede pateiktas aiškinamąsias pastabas.

Tačiau šiuo reikalavimu neužkretamas kelias taikyti elektroninį sertifikavimą arba kitas sutartas sistemas, suderintas Sąjungos lygmeniu.

19 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

▼M1

Pereinamuoju laikotarpiu žmonių maistui skirtos gyvų gyvūnų, išskyrus bites iš Havajų valstijos, ir šviežios mėsos siuntos, sertifikuotos iki 2010 m. lapkričio 30 d. pagal sprendimus 79/542/EEB ir 2003/881/EB, gali būti įvežamos į Sąjungą iki 2011 m. gegužės 31 d.

▼C1

20 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2003/881/EB panaikinamas.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

KANOPINIAI

▼M8

1   DALISTrečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių sąrašas (1)

Trečiosios šalies ISO kodas ir pavadinimas

Teritorijos kodas

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių sąrašas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Pavyzdys (-iai)

PG

1

2

3

4

5

6

▼M28 —————

▼M28

CA – Kanada

CA-0

Visa šalies teritorija

POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

 

IVb

IX

V

XIII (6)

▼M8

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalies teritorija

 (3)

 

 

CL – Čilė

CL-0

Visa šalies teritorija

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalies teritorija

OVI-X, RUM

 

V

▼M16 —————

▼M8

IS – Islandija

IS-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Juodkalnija

ME-0

Visa šalies teritorija

 

 

I

MK - buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

MK-0

Visa šalies teritorija

 

 

I

▼M22

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y,

RUM,

POR-X, POR-Y

OVI-X, OVI-Y

 

III

V

XII

▼M8

PM – Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbija (5)

RS-0

Visa šalies teritorija

 

 

I

RU – Rusija

RU-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

RU-1

Visa šalies teritorija, išskyrus Kaliningrado sritį

 

 

 

RU-2

Kaliningrado sritis

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

▼M12

US – Jungtinės Valstijos

US-0

Visa šalies teritorija

POR-X

D

 

▼M8

(*1)   Nedarant poveikio nei viename susijusiame Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarime numatytiems specialiems sertifikavimo reikalavimams.

(*2)   Tik gyviems gyvūnams, išskyrus priskiriamus Cervidae šeimos rūšims.

(*3)   Sertifikatai pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

(*4)   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija: dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.

(*5)   Neįskaitant Kosovo pagal JTST rezoliuciją Nr. 1244/99.

(*6)    ►M28  Kanada: pagal OIE Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksą teritorija laikoma neužkrėsta mėlynojo liežuvio liga nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 15 d. ◄

Specialiosios sąlygos (žr. kiekvieno sertifikato išnašas):

I

:

Iš karto skersti skirtų gyvų gyvūnų arba penėti skirtų gyvų galvijų, vežamų iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę serijos numeriu pažymėta plomba užplombuotuose sunkvežimiuose, tranzitui per trečiosios šalies teritoriją.

Plombos numeris turi būti nurodytas skersti ir penėti skirtų gyvų galvijų sveikatos sertifikatuose, išduotuose pagal Direktyvos 64/432/EEB ( 12 ) F priede nustatytą pavyzdį, ir skersti skirtų avių ir ožkų sveikatos sertifikatuose, išduotuose pagal Direktyvos 91/68/EEB ( 13 ) E priedo I pavyzdį

Be to, sunkvežimiui atvažiavus į nurodytą įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postą, plomba turi būti nepažeista, o jos numeris turi būti įregistruotas Sąjungos integruotoje kompiuterizuotoje veterinarijos sistemoje (TRACES).

Prieš įvažiuojant į vieną ar kelias trečiąsias tranzito šalis Sąjungos išvežimo punkte ant sertifikato turi būti uždėtas kompetentingos veterinarijos institucijos spaudas su šiuo tekstu: „TIK TRANZITUI TARP ĮVAIRIŲ EUROPOS SĄJUNGOS DALIŲ PER BUVUSIĄJĄ JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKĄ MAKEDONIJĄ / JUODKALNIJĄ / SERBIJĄ ( *1 ) ( *2 )“.

Penėti skirti galvijai turi būti vežami tiesiai į paskirties ūkį, kurį nurodo kompetentinga paskirties vietos veterinarijos institucija. Šie gyvūnai turi likti tame ūkyje, jeigu nėra skirti iš karto skersti.

II

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta tuberkulioze.

III

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta brucelioze.

IVa

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta enzootine galvijų leukoze (EGL).

IVb

:

Teritorija, kurios bandos oficialiai patvirtintos neužkrėstomis enzootine galvijų leukoze (EGL) pagal reikalavimus, lygiaverčius Direktyvos 64/432/EEB D priede nustatytiems reikalavimams, gyvų gyvūnų, sertifikuotų pagal sertifikato pavyzdį BOV-X, eksporto į Sąjungą tikslais.

V

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį OVI-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta brucelioze.

VI

:

Geografiniai apribojimai.

VII

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį RUM sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta tuberkulioze.

VIII

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį RUM sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta brucelioze.

IX

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį POR-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta Aujeskio liga.

X

:

Tik veisimui ir (arba) gamybai skirtų galvijų vežimui tranzitu per Lietuvą iš Kaliningrado srities į kitus Rusijos regionus.

▼M21

XI

:

Ūkiai arba ūkių grupės, pripažinti taikančiais kontroliuojamąsias laikymo sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2075/2005 8 straipsnyje.

▼M22

XII

:

Teritorija, kurioje pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdžius BOV-X arba BOV-Y sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais, remiantis Direktyvos 64/432/EEB A priedo I dalies 1 ir 2 pastraipose nustatytomis sąlygomis, galvijų bandos oficialiai pripažintos neapimtomis tuberkuliozės.

▼M28

XIII

:

Teritorija, kuri pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdį BOV-X, OVI-X, OVI-Y ar RUM sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta sezoniškai neužkrėsta mėlynojo liežuvio liga.

▼M8

2   DALIS

Veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai

Pavyzdžiai

BOV-X

Naminių galvijų (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), skirtų veisimui ir (arba) gamybai po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

BOV-Y

Naminių galvijų (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), skirtų skersti iš karto po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

BOV-X-TRANSIT-RU

Naminių galvijų (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), skirtų vežti tranzitu iš Kaliningrado srities į kitus Rusijos regionus per Lietuvos teritoriją, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

OVI-X

Naminių avių (Ovis aries) ir naminių ožkų (Capra hircus), skirtų veisimui ir (arba) gamybai po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

OVI-Y

Naminių avių (Ovis aries) ir naminių ožkų (Capra hircus), skirtų skersti iš karto po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

▼M12

POR-X

naminių kiaulių (Sus scrofa), skirtų veisimui ir (arba) gamybai po importavimo, arba skirtų vežti tranzitu per Sąjungą iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

▼M8

POR-Y

Naminių kiaulių (Sus scrofa), skirtų skersti iš karto po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

RUM

Poranagių (Artiodactyla) būrio gyvūnų (išskyrus galvijus (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), Ovis aries, Capra hircus, Suidae ir Tayassuidae) ir Rhinocerotidae bei Elephantidae šeimų gyvūnų veterinarijos sertifikato pavyzdys.

SUI

Laukinių Suidae, Tayassuidae ir Tapiridae šeimų gyvūnų veterinarijos sertifikato pavyzdys.

CAM

Specialaus gyvūnų, importuotų iš Sen Pjero ir Mikelono pagal I priedo 7 dalyje nustatytas sąlygas, patvirtinimo pavyzdys.

PG (papildomos garantijos)

▼M28

A

Garantijos dėl mėlynojo liežuvio ir epizootinės hemoraginės ligos tyrimų, tiriant gyvūnus, sertifikuotus pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdžius BOV-X (II.2.1 d punktas), OVI-X (II.2.1 d punktas) ir RUM (II.2.1 c punktas).

▼M8

B

Garantijos dėl kiaulių vezikulinės ligos ir klasikinio kiaulių maro tyrimų, tiriant gyvūnus, sertifikuotus pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdžius POR-X (II.2.4 B punktas) ir SUI (II.2.4 B punktas).

C

Garantijos dėl bruceliozės tyrimo, tiriant gyvūnus, sertifikuotus pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdžius POR-X (II.2.4 C punktas) ir SUI (II.2.4 C punktas).

▼M12

D

garantijos dėl vezikulinio stomatito tyrimo, tiriant gyvūnus, sertifikuotus pagal veterinarijos sertifikato pavyzdį POR-X (II.2.1b punktas).

▼M28

Pavyzdys BOV-X

image

image

image ►(1) M29  

image

image

image ►(1) M29  

image

▼M22

image

image

►(1) M29  

image

image

►(1) M29  

image

▼M10

Pavyzdys BOV-X-TRANSIT-RU

image

image

image

▼M28

Pavyzdys OVI-X

image

image

image

image

image

image

image

Pavyzdys OVI-Y

image

image

image

image

image

▼M12

Pavyzdys POR-X

image

image

►(1) M21  

image

image

►(1) M21  

▼C1

image

image

►(1) M21  

image

image

►(1) M21  

▼M28

Pavyzdys RUM

image

image

image

image

image

image

image

▼C1

image

image

image

image

image

image

image

image

3   DALIS

Gyvūnų vežimo jūros transportu priedėlis

(užpildomas ir pridedamas prie veterinarijos sertifikato, jei bent dalį kelionės iki Sąjungos sienos gyvūnai vežami laivu)Laivo kapitono deklaracija

Aš, toliau pasirašęs laivo (pavadinimas …) kapitonas, patvirtinu, kad pridedame veterinarijos sertifikate Nr. … nurodyti gyvūnai buvo laikomi laive kelionės iš … (eksportuojanti šalis) į … Sąjungoje, ir kad laivas, plaukdamas į Sąjungą, nebuvo įplaukęs į kitas vietoves už … (eksportuojanti šalis) ribų, išskyrus … (uostai, į kuriuos įplaukiama laivo kelionės metu). Be to, per kelionę šie gyvūnai neturėjo sąlyčio su kitais laive esančiais gyvūnais, kurių sveikatos būklė yra prastesnė.

Pasirašyta …, …

(atvykimo uostas)

(atvykimo data)

(antspaudas)

(kapitono parašas)

(vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis ir pareigos)

4   DALIS

Gyvūnų vežimo oro transportu priedėlis

(užpildomas ir pridedamas prie veterinarijos sertifikato, jei bent dalį kelionės iki Sąjungos sienos gyvūnai vežami oro transportu)Orlaivio kapitono deklaracija

Aš, toliau pasirašęs orlaivio (pavadinimas …) kapitonas, pareiškiu, kad gardas arba talpykla ir zona aplink gardą arba talpyklą, kuriuose laikomas (-i) pridedame veterinarijos sertifikate Nr. … nurodytas (-ti) gyvūnai, prieš išvykimą buvo apipurkšti insekticidu.

Pasirašyta …, …

(išvykimo oro uostas)

(išvykimo data)

(antspaudas)

(kapitono parašas)

(vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis ir pareigos)

5   DALIS

Surinkimo centrų patvirtinimo reikalavimai (kaip nurodyta 4 straipsnyje)

Kad būtų patvirtinti, surinkimo centrai turi atitikti šiuos reikalavimus:

I. Juos turi prižiūrėti valstybinis veterinarijos gydytojas.

II. Jie visi turi būti ne mažiau kaip 20 km skersmens vietovės centre, kurioje pagal oficialius duomenis ne mažiau kaip 30 dienų iki jų kaip patvirtintų surinkimo centrų naudojimo nebuvo nė vieno snukio ir nagų ligos atvejo.

III. Prieš kiekvieną jų kaip patvirtintų surinkimo centrų naudojimą jie turi būti išvalomi ir dezinfekuojami eksportuojančios šalies oficialiai patvirtinta, veiksmingai snukio ir nagų ligos kontrolei tinkama dezinfekavimo priemone.

IV. Centruose, atsižvelgiant į jų talpą, turi būti:

a) patalpos, naudojamos tik kaip surinkimo centras;

b) tinkamos, nesunkiai valomos ir dezinfekuojamos patalpos gyvūnams tinkamai pakrauti, iškrauti, laikyti, girdyti, šerti ir prireikus – gydyti;

c) tinkamos patalpos gyvūnams tikrinti ir izoliuoti;

d) tinkama įranga patalpoms ir sunkvežimiams valyti ir dezinfekuoti;

e) tinkama teritorija pašarui, pakratams ir mėšlui laikyti;

f) tinkamos sistemos nuotekoms rinkti ir šalinti;

g) valstybinio veterinarijos gydytojo kabinetas.

V. Veiklos metu centruose turi būti pakankamai veterinarijos gydytojų visoms 5 dalyje nurodytoms pareigoms vykdyti.

VI. Į centrus turi būti priimami tik gyvūnai, kuriuos galima individualiai identifikuoti, taip užtikrinant atsekamumą. Todėl priėmus gyvūnus, centro savininkas ar atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad gyvūnai yra tinkamai identifikuoti ir kartu pateikiami atitinkamos rūšies ir kategorijos gyvūnams būtini veterinarijos dokumentai ar sertifikatai.

Be to, centro savininkas ar atsakingas asmuo turi registre ar duomenų bazėje registruoti ir bent trejus metus saugoti gyvūnų savininko vardą ir pavardę, kilmės vietą, įvežimo ir išvežimo datas, identifikavimo numerį arba kilmės bandos ir paskirties ūkio registracijos numerį, vežėjo registracijos numerį ir sunkvežimio, atvežančio ar išvežančio gyvūnus iš surinkimo centro, registracijos numerį.

VII. Visi pro surinkimo centrą vežami gyvūnai turi atitikti atitinkamos kategorijos gyvūnų įvežimui į Sąjungą taikomus sveikatos reikalavimus.

VIII. Į Sąjungą pro surinkimo centrą vežami gyvūnai per šešias dienas nuo atvežimo į surinkimo centrą turi būti pakrauti ir vežami tiesiai į eksportuojančios šalies pasienio zoną:

a) neturėdami sąlyčio su poranagiais gyvūnais, išskyrus gyvūnus, atitinkančius nustatytus atitinkamos kategorijos gyvūnų įvežimo į Sąjungą sveikatos reikalavimus;

b) sugrupuoti į atskiras siuntas, kad vienoje siuntoje nebūtų kartu vežami veisimui ar gamybai ir iš karto skersti skirti gyvūnai;

c) transporto priemonėse ar talpyklose, iš anksto išvalytose ir dezinfekuotose eksportuojančios šalies oficialiai patvirtinta, veiksmingai snukio ir nagų ligos kontrolei tinkama dezinfekavimo priemone, sukonstruotose taip, kad vežant išmatos, šlapalas, kraikas ir pakratai neištekėtų ar neiškristų.

IX. Jei gyvūnų eksporto į Sąjungą reikalavimuose nurodyta, kad per tam tikrą laikotarpį iki pakrovimo turi būti atliktas tyrimas, šis laikotarpis turi apimti visą surinkimo laikotarpį, ne ilgesnį kaip šešios dienos nuo gyvūnų atvežimo į patvirtintą surinkimo centrą dienos.

X. Eksportuojanti šalis turi paskirti patvirtintus centrus gyvūnams, skirtiems veisimui ir gamybai, ir patvirtintus centrus gyvūnams, skirtiems skerdimui, ir turi pranešti Komisijai ir valstybės narės kompetentingoms centrinėms institucijoms tokių patalpų pavadinimus ir adresus. Ta informacija turi būti nuolat atnaujinama.

XI. Eksportuojanti šalis nustato patvirtintų surinkimo centrų oficialios priežiūros tvarką ir užtikrina, kad ši priežiūra būtų vykdoma.

XII. Patvirtinti surinkimo centrai turi būti nuolat tikrinami trečiosios šalies kompetentingos institucijos, siekiant įsitikinti, kad laikomasi I–XI punktuose nustatytų patvirtinimo reikalavimų.

Jei atliekant šiuos patikrinimus nustatoma, kad reikalavimų nebesilaikoma, centro patvirtinimas sustabdomas. Patvirtinimas gali būti atnaujintas tik trečiosios šalies kompetentingai institucijai įsitikinus, kad centras visiškai atitinka I–XI punktuose nustatytus reikalavimus.

6   DALIS

Medžiagų ir tyrimų procedūrų standartizavimo protokolai

(numatyta 5 straipsnyje)

Tuberkuliozė (TBL)

Vienkartiniai poodiniai tuberkulino tyrimai, naudojant galvijų tuberkuliną, atliekami pagal Direktyvos 64/432/EEB B priedą. Suidae gyvūnams – vienkartinis poodinis tuberkulino tyrimas, naudojant paukščių tuberkuliną, atliekamas pagal Direktyvos 64/432/EEB B priedą, išskyrus tai, kad injekcijos vieta yra laisva oda ties ausies pagrindu.

▼M2

Bruceliozė (Brucella abortus) (BRL)

Serumo agliutinacijos, komplemento fiksacijos, buferizuoto Brucella antigeno, imunofermentiniai (ELISA) tyrimai ir fluorescencijos poliarizacijos bandymas (FPA) atliekami pagal Direktyvos 64/432/EEB C priedą.

▼C1

Bruceliozė (Brucella melitensis) (BRL)

Tyrimai atliekami pagal Direktyvos 91/68/EEB C priedą.

Enzootinė galvijų leukozė (EGL)

Agaro gelio imuninės difuzijos ir imunofermentinis (ELISA) tyrimai atliekami pagal Direktyvos 64/432/EEB D priedo II skyriaus A ir C poskyrius.

Mėlynojo liežuvio liga (MLL)

A)

Blokuojamasis arba konkurencinis ELISA tyrimas atliekamas pagal šį protokolą:

Konkurenciniu ELISA tyrimu, naudojant monokloninį antikūną 3-17-A3, galima nustatyti visų žinomų mėlynojo liežuvio ligos viruso (MLLV) serotipų antikūnus.

Tyrimo principas yra reakcijos tarp MLLV antigeno ir grupei būdingo monokloninių antikūno (3-17-A3) pertraukimas pridedant tiriamojo serumo. MLLV antikūnai tiriamajame serume blokuoja monokloninio antikūno (Mab) reaktyvumą ir susilpnina lauktos spalvos ryškumą, pridėjus pažymėtų fermentų priešpelinio antikūnų ir chromogeno/substrato. Serumas gali būti tiriamas vieną kartą atskiedžiant 1: 5 (lašinė analizė – 1 priedėlis) arba gali būti titruojamas (serumo titravimas – 2 priedėlis) kol pasiekiamas tirpalo ekvivalentinis taškas. Didesnės kaip 50 % nuslopinimo vertės laikomos teigiamomis.

Medžiagos ir reagentai

1. Tinkamos ELISA mikrotitro plokštelės.

2. Antigenas: pateikiamas kaip koncentratas, ekstrahuotas iš ląstelių, paruoštas kaip apibūdinta toliau ir laikomas – 20 °C arba – 70 °C.

3. Blokuojamasis buferinis tirpalas: fosfato buferinis fiziologinis tirpalas (PBS), turintis 0,3 % MLLV neigiamo suaugusio galvijo serumo, 0,1 % (V/V) Tween-20 (pateikiamo kaip polioksietileno sorbitono monolaurato sirupas) PBS.

4. Monokloninis antikūnas: 3-17-A3 (pateikiamas kaip hibridomos audinio kultūros paviršinis sluoksnis, nukreiptas prieš grupei būdingą polipeptidą p7, laikomas – 20 °C temperatūroje arba sausai užšaldytas ir prieš naudojimą skiedžiamas 1/100 su blokuojamuoju buferiniu tirpalu.

5. Konjugatas: prieš pelių ląsteles veikiantis triušio globulinas (adsorbuotas ir išplautas), konjuguotas su krieno peroksidaze ir laikomas tamsoje, 4 °C temperatūroje.

6. Chromogenas ir substratas: Ortofenileno diamino (OPD-chromogenas) galutinė koncentracija – 0,4 mg/ml steriliame distiliuotame vandenyje. Vandenilio peroksido (30 % w/v substratas) 0,05 % v/v, pridedama nedelsiant prieš panaudojimą (5μl H2 O2 / 10 ml OPD). (Su OPD elgtis atsargiai, dėvėti gumines pirštines, įtariamas mutagenas.).

7. 1 molio sieros rūgštis: 26,6 ml rūgšties įpilama į 473,4 ml distiliuoto vandens. (Prisiminkite, kad rūgštis visada pilama į vandenį, ne vanduo – į rūgštį.).

8. Sukamoji purtyklė.

9. ELISA plokštelių skaitytuvas (tyrimą galima skaityti vizualiai).

Tyrimo formatas

Cc: konjugatų kontrolė (be serumo/be monokloninio antikūno); C++: stipri teigiama serumo kontrolė; C+: silpna teigiama serumo kontrolė; C-: neigiama serumo kontrolė; Cm: Cm monokloninio antikūno kontrolė (be serumo).1 PRIEDĖLIS

Lašinis praskiedimas (1:5) formatas (40 serumo/plokštelių)

 

Patikrinimai

Tyrimui naudojami serumai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

H

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402 PRIEDĖLIS

Serumo titravimo formatas (10 serumo/plokštelių)

 

Patikrinimai

Tyrimui naudojami serumai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 

 

 

 

 

 

 

 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 

 

 

 

 

 

 

 

1:10

C

C++

C++

1:20

 

 

 

 

 

 

 

 

1:20

D

C++

C++

1:40

 

 

 

 

 

 

 

 

1:40

E

C+

C+

1:80

 

 

 

 

 

 

 

 

1:80

F

C+

C+

1:160

 

 

 

 

 

 

 

 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 

 

 

 

 

 

 

 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 

 

 

 

 

 

 

 

1:640

Tyrimų protokolas

Konjugatų kontrolė (Cc)

:

1A ir 1B duobutės yra kontrolinės duobutės, pripildytos MLLV antigeno ir konjugato. Gali būti naudojama ELISA skaitytuvui išvalyti.

Mab kontrolė (Cm)

:

1 ir 2 stulpeliuose, G ir H eilutėse atliekama monokloninio antikūno kontrolė; jie pripildyti BTV antigeno, monokloninio antikūno ir konjugato. Šios duobutės rodo intensyviausią spalvą. Šios kontrolės optinio tankio duomenų reikšmė rodo 0 % slopinimo vertę.

Teigiama kontrolė (C++, C+)

:

1 ir 2 stulpeliai, C-D-E-F eilutės. Šiose duobutėse yra MLLV antigenas, atitinkamai, MLLV stiprus ir silpnas teigiami antiserumai, Mab ir konjugatas.

Neigiama kontrolė (C–)

:

2A ir 2B duobutėse atliekama neigiama kontrolė, jose yra MLLV antigenas, MLLV neigiamas antiserumas, Mab ir konjugatas.

Tyrimui naudojami serumai

:

didelio masto serologiniams tyrimams ir greitiems patikrinimams serumai gali būti tiriamas skiedžiant vieną kartą – 1:5 (1 priedėlis). Alternatyviai – 10 serumų gali būti tiriami skiedžiant nuo 1:5 iki 1:640 (2 priedėlis). Taip bus gaunamas tam tikras antikūnų titro rodmuo tiriamame serume.

Procedūra

1. Atskieskite MLLV antigeną fosfato buferizuotame fiziologiniame tirpale iki iš anksto titruotos koncentracijos, trumpai paveikite garsu išsklaidydami susikaupusį virusą (jei nėra garso prietaiso, stipriai pumpuokite pipete) ir įpilkite 50 μl į visas ELISA plokštelės duobutes. Pabarbenkite plokštelės kraštus, kad antigenas išsisklaidytų.

2. Inkubuokite 60 minučių 37 °C temperatūroje sukamojoje purtyklėje. Išplaukite plokšteles tris kartus užpildami ir ištuštindami duobutes nesteriliu PBS ir nusausinkite sugeriamuoju popieriumi.

3. Kontrolinės duobutės: Į Cc duobutes įpilkite 100 μl blokuojamojo buferinio tirpalo. Įpilkite 50 μl teigiamo ir neigiamo kontrolinio serumo, skiedžiant 1:5 (10 μl serumo + 40 μl blokuojamojo buferinio tirpalo) į atitinkamas duobutes – C–, C+ ir C++. Į Mab kontrolines duobutes įpilkite 50 μl blokuojamojo buferinio tirpalo.

Lašinio titravimo metodas: įpilkite praskiesto santykiu 1:5 kiekvieno tiriamojo serumo su blokuojamuoju buferiniu tirpalu į dvigubas 3 ir 12 stulpelių duobutes (10 μl serumo + 40 μl blokuojamojo buferinio tirpalo),

arba

Serumo titravimo metodas: paruoškite dvigubo skiedimo kiekvieno tyrimo mėginio (nuo 1:5 iki 1:640) blokuojamajame buferiniame tirpale serijas išilgai aštuonių duobučių viengubuose stulpeliuose nuo 3 iki 12.

4. Vos įpylę tiriamuosius serumus, atskieskite Mab 1:100 blokuojamajame buferiniame tirpale ir į visas, išskyrus kontrolines, plokštelės duobutes įpilkite 50 μl.

5. Inkubuokite 60 minučių 37 °C temperatūroje sukamojoje purtyklėje. Išplaukite plokšteles PBS ir nusausinkite sugeriamuoju popieriumi.

6. Prieš pelių ląsteles veikiantį triušių koncentratą atskieskite iki 1/5000 blokuojamajame buferiniame tirpale ir į visas plokštelės duobutes įpilkite 50 μl.

7. Inkubuokite 60 minučių 37 °C temperatūroje sukamojoje purtyklėje. Išplaukite plokšteles PBS ir nusausinkite sugeriamuoju popieriumi.

8. Pašildykite o-fenilenediamino dihidrochloridą (OPD) ir iš karto prieš naudojimą į kiekvieną 10 ml OPD įpilkite 5 μl 30 % vandenilio peroksido. Į visas plokštelės duobutes įpilkite 50 μl. Apie 10 minučių laukite, kol išryškės spalva, ir sustabdykite reakciją 1 moliu sieros rūgšties (50 μl duobutei). Spalva turėtų išryškėti Mab kontrolinėse duobutėse ir serumu be MLLV antikūnų užpildytose duobutėse.

9. Patikrinkite ir užregistruokite plokštelių parodymus vizualiai arba naudodami spektrofotometrinį skaitytuvą.

Rezultatų analizė

Naudodami programinės įrangos paketą, išspausdinkite tyrimo ir kontroliniam serumų optinio tankio (OD) ir procentinio slopinimo (PI) vertes, pagrįstas vidurkiu, užregistruotu antigeno kontrolinėse duobutėse. Duomenys, gauti kaip OD ir PI vertės, naudojami nustatant, ar tyrimas atliktas tinkamose ribose. Viršutinės kontrolės ribos (UCL) ir apatinės kontrolės ribos (LCL) Mab kontrolei (antigenas ir Mab be tyrimo serumų) yra tarp 0,4 ir 1,4 OD. Bet kokia šių kriterijų neatitinkanti plokštelė turi būti atmesta.

Jei nėra programinės įrangos paketo, OD vertes spausdinkite ELISA spausdintuvu. Suskaičiuokite antigeno kontrolinių duobučių OD vertės vidurkį, kuris yra lygus 100 % vertės. Nustatykite 50 % OD vertę ir suskaičiuokite kiekvieno mėginio teigiamumą ir neigiamumą.

Procentinio slopinimo (PI) vertė = 100 – (kiekvieno tyrimo kontrolės OD/Cm vidutinis OD) × 100.

Dvigubose neigiamo serumo kontrolės duobutėse ir dvigubose kontrolinėse duobutėse PI vertės turi būti tarp + 25 % ir – 25 % ir, atitinkamai, tarp + 95 % ir + 105 %. Jeigu vertės nėra tarp šių ribų, plokštelės nėra negaliojančios, tačiau pagrindo spalva tikriausiai dar kinta. Stiprių ir silpnų teigiamų kontrolinių serumų PI vertės turi būti tarp + 81 % ir + 100 % ir, atitinkamai, tarp + 51 % ir + 80 %.

Diagnostinis slenkstis tyrimo serumams yra 50 % (PI 50 % arba OD 50 %). < 50 % PI verčių mėginiai yra neigiami. Mėginiai, kurių dvigubų duobučių PI vertės didesnės ir mažesnės nei slenkstis, laikomi abejotinais; tokius mėginius galima tirti iš naujo taškiniu tyrimu ir (arba) titruojant. Teigiami mėginiai taip pat gali būti titruojami teigiamumo laipsniui nustatyti.

Vizualus skaitymas: teigiami ir neigiami mėginiai lengvai atskiriami vizualiai; silpnai teigiamus ar stipriai neigiamus pavyzdžius gali būti sunkiau aiškinti vizualiai.

MLLV ELISA antigeno paruošimas

1. Tris kartus išplaukite susiliejančioms BHK-21 ląstelėms skirtų 40–60 Roux indų serumo neturinčia Eagle terpe ir infekuokite mėlynojo liežuvio ligos viruso 1 serotipu, paskleistu serumo neturinčioje Eagle terpėje.

2. Inkubuokite 37 °C temperatūroje ir kasdien tikrinkite, ar nėra citofatinio efekto (CPE).

3. Jei CPE įvyksta nuo 90 % iki 100 % ląstelių lakšto kiekviename Roux inde, surinkite virusą, nukratydami visas prie stiklo prikibusias ląsteles.

4. Centrifuguokite nuo 2 000 iki 3 000 apsisukimų per minutę, kad ląstelės susigranuliuotų.

5. Pašalinkite paviršinį sluoksnį ir ląsteles vėl suspenduokite maždaug 30 ml PBS, kuriame yra 1 % Sarkosyl ir 2 ml fenilmetilsulfonilo fluorido (lizės buferinio tirpalo). Tai gali sukelti ląstelių gelio formavimąsi, todėl šiam efektui sumažinti gali būti pridėta dar lizės buferinio tirpalo. (Pastaba. fenilmetilsulfonilo fluoridas yra kenksmingas – elkitės ypač atsargiai.).

6. Suardykite ląsteles, 60 sekundžių veikdami ultragarso zondu 30 mikronų amplitudėje.

7. Centrifuguokite sukite 10 minučių 10 000 apsisukimų per minutę.

8. Paviršinį sluoksnį laikykite + 4 °C temperatūroje ir likusias ląstelių granules vėl suspenduokite nuo 10 iki 20 ml lizės buferiniame tirpale.

9. Paveikite garsu ir skaidrinkite, iš viso tris kartus, kiekviename etape saugodami paviršinį sluoksnį

10. Kartu supilkite paviršinius sluoksnius ir centrifuguokite 24 000 apsisukimų per minutę (100,000 g) 120 minučių + 4 °C temperatūroje virš 5 ml 40 % saharozės pagalvės (w/v PBS), naudodami 30 ml Bekmano centrifugos mėgintuvėlius ir SW 28 rotorių.

11. Pašalinkite paviršinį sluoksnį, kruopščiai nusausinkite mėgintuvėlius ir veikdami garsu vėl įdėkite granules į PBS. Antigeną laikykite alikvotomis – 20 °C temperatūroje.

MLLV ELISA antigeno titravimas

Mėlynojo liežuvio ligos ELISA antigenas titruojamas netiesioginiu ELISA. Dvigubi antigeno tirpalai titruojami lyginant su pastoviu monokloninio antikūno 3-17-A3 tirpalu (1/100). Protokolas:

1. Titruokite MLLV antigeno, ištirpinto 1:20 PBS, tirpalą mikrotitro plokštelėje dvigubo skiedimo serijomis (50 μl/duobutė), naudodami daugiakanalę pipetę.

2. Inkubuokite vienai valandai 37 °C temperatūroje sukamojoje purtyklėje.

3. Išplaukite tris kartus plokšteles PBS.

4. Į visas mikrotitro plokštelės duobutes įpilkite 50 μl (atskiesto 1/100) monokloninio antikūno 3-17-A3.

5. Inkubuokite vienai valandai 37 °C temperatūroje sukamojoje purtyklėje.

6. Išplaukite tris kartus plokšteles PBS.

7. Įpilkite 50 μl prieš pelių ląsteles veikiančio triušio globulino, konjuguoto su krieno peroksidaze, atskiesto iki iš anksto titruotos optimalios koncentracijos, į kiekvieną mikrotitro plokštelės duobutę.

8. Inkubuokite vienai valandai 37 °C temperatūroje sukamojoje purtyklėje.

9. Kaip apibūdinta ankščiau, įpilkite chromogeno ir substrato. Po 10 minučių sustabdykite reakciją, pridėdami 1 molio sieros rūgšties (50 μl/duobutė).

Atliekant konkurencinę analizę, turi būti monokloninio antikūno perviršis, todėl pasirenkamas tas antigeno skiedinys, kuris atitinka titravimo kreivę (ne plokščiojoje dalyje), kai OD vertė po 10 minučių būna lygi maždaug 0,8.

B)

Agaro gelio imuninės difuzijos tyrimas atliekamas pagal šį protokolą:

Antigenas

Nusodinimo antigenas paruošiamas bet kokioje ląstelių kultūros sistemoje, kurioje mėlynojo liežuvio ligos viruso pamatinė padermė gali greitai daugintis. Rekomenduojamos BHK arba Vero ląstelės. Viruso dauginimosi pabaigoje antigeno yra paviršiniame skystyje, tačiau reikalinga nuo 1:50 iki 1:100 koncentracija, kad būtų veiksmingas. Tai gali būti pasiekiama bet kokia standartine baltymų koncentracijos procedūra, virusą antigene galima deaktyvuoti įpilant 0,3 % (v/v) beta-propiolaktono.

Žinomas teigiamas kontrolinis serumas

Naudojant tarptautinį pamatinį serumą ir antigeną, gaminamas nacionalinio standarto serumas, standartizuotas optimalia proporcija lyginant su tarptautiniu pamatiniu serumu, kuris sausai užšaldomas ir kiekviename tyrime naudojamas kaip žinomas kontrolinis serumas.

Tyrimo serumas

Procedūra

:

Į mažiausiai 3,0 mm gylio Petri lėkštelę įpilama 1 % agarozės, paruoštos borato arba natrio barbitolio buferiniame tirpale, pH nuo 8,5 iki 9,0. Agare išpjaunamas tyrimo modelis su septyniomis nedrėgnomis duobutėmis, kurių diametras yra 5,0 mm. Modelis sudarytas iš vienos centrinės ir šešių aplink ją ratu, 3 cm spinduliu išdėstytų duobučių. Centrinė duobutė užpildoma standartiniu antigenu. 2, 4 ir 6 periferinės duobutės užpildomos žinomu teigiamu serumu, 1, 3 ir 5 užpildomos tiriamuoju serumu. Sistema inkubuojama iki 72 valandų kambario temperatūros drėgnoje uždaroje kameroje.

Aiškinimas

:

Tyrimo serumas yra teigiamas, jei jis sudaro specifinę nusodinimo liniją su antigenu ir identišką liniją su kontroliniu serumu. Tyrimo serumas yra neigiamas, jei nesudaro specifinės linijos su antigenu ir neiškreipia kontrolinio serumo linijos. Petri lėkštelės turi būti tikrinamos tamsiame fone, naudojant netiesioginį apšvietimą.

Epizootinė hemoraginė liga (EHL)

Agaro gelio imuninės difuzijos tyrimas atliekamas pagal šį protokolą:

Antigenas

Nusodinimo antigenas paruošiamas bet kokioje ląstelių kultūros sistemoje, kurioje epizootinės hemoraginės ligos viruso atitinkamas (-i) serotipas (-ai) gali greitai daugintis. Rekomenduojamos BHK arba Vero ląstelės. Viruso dauginimosi pabaigoje antigeno yra paviršiniame skystyje, tačiau reikalinga nuo 1:50 iki 1:100 koncentracija, kad būtų veiksmingas. Tai gali būti pasiekiama bet kokia standartine baltymų koncentracijos procedūra, virusą antigene galima deaktyvuoti įpilant 0,3 % (v/v) beta-propiolaktono.

Žinomas teigiamas kontrolinis serumas

Naudojant tarptautinį pamatinį serumą ir antigeną, gaminamas nacionalinio standarto serumas, standartizuotas optimalia proporcija lyginant su tarptautiniu pamatiniu serumu, kuris sausai užšaldomas ir kiekviename tyrime naudojamas kaip žinomas kontrolinis serumas.

Tyrimo serumas

Procedūra

:

Į mažiausiai 3,0 mm gylio Petri lėkštelę įpilama 1 % agarozės, paruoštos borato arba natrio barbitolio buferiniame tirpale, pH nuo 8,5 iki 9,0. Agare išpjaunamas tyrimo modelis su septyniomis nedrėgnomis duobutėmis, kurių diametras yra 5,0 mm. Modelis sudarytas iš vienos centrinės ir šešių aplink ją ratu, 3 cm spinduliu išdėstytų duobučių. Centrinė duobutė užpildoma standartiniu antigenu. 2, 4 ir 6 periferinės duobutės užpildomos žinomu teigiamu serumu, 1, 3 ir 5 užpildomos tiriamuoju serumu. Sistema inkubuojama iki 72 valandų kambario temperatūros drėgnoje uždaroje kameroje.

Aiškinimas

:

Tyrimo serumas yra teigiamas, jei jis sudaro specifinę nusodinimo liniją su antigenu ir identišką liniją su kontroliniu serumu. Tyrimo serumas yra neigiamas, jei nesudaro specifinės linijos su antigenu ir neiškreipia kontrolinio serumo linijos. Petri lėkštelės turi būti tikrinamos tamsiame fone, naudojant netiesioginį apšvietimą.

Infekcinis galvijų rinotracheitas (IGR)/infekcinis pustulinis vulvovaginitas (IPV)

A)

Serumo neutralizavimo tyrimas atliekamas pagal šį protokolą:

Serumas

:

Visi serumai prieš naudojimą 30 minučių deaktyvuojami karščiu 56 °C temperatūroje.

Procedūra

:

Pastovaus įvairiems virusams skirtingo serumo neutralizavimo tyrime ant mikrotitro pokštelių naudojamos MDBK arba kitos neatsparios ląstelės. Kolorado, Oksfordo ar bet kokia kita viruso pamatinė padermė naudojama 100 TCID50/0,025 ml; deaktyvuoti nepraskiesto serumo mėginiai maišomi su tokio pat tūrio (0,025 ml) viruso suspensija. Prieš įdedant MDBK ląsteles, viruso/serumo mišiniai mikrotitro pokštelėse inkubuojami 24 valandoms 37 °C temperatūroje. Ląstelės yra tokios koncentracijos, kad po 24 valandų galėtų susiformuoti vientisas vienmolekulis sluoksnis.

Kontrolė

:

i) viruso užkrečiamumo analizė, ii) serumo toksiškumo kontrolė, iii) neinokuliuotos ląstelių kultūros kontrolė, iv) pamatiniai antiserumai.

Aiškinimas

:

Neutralizavimo tyrimo rezultatai ir tyrimui naudoto viruso titras registruojami po 3–6 inkubacijos dienos 37 °C temperatūroje. Serumo titrai laikomi neigiamais, jei neįvyksta neutralizacija atskiedus 1/2 (neskiestą serumą).

B)

Bet koks tyrimas, patvirtintas pagal Sprendimą 2004/558/EB ( 14 ).

Snukio ir nagų liga (SNL)

A)

Stemplės/ryklės mėginiai renkami ir tyriami pagal šį protokolą:

Reagentai

:

Prieš imant mėginius paruošiama transportavimo terpė. Medžiaga padalinama po du ml į tiek talpų, kiek yra tirtinų gyvūnų. Talpos turi būti pritaikytos šaldymui kietame CO2 arba skystame azote. Mėginiai imami naudojant specialiai tam skirtą seilių surinkėją arba elastinį zondą. Išgaunant mėginį, elastinio zondo taurė stumiama per burną virš liežuvio nugarėlės žemyn iki viršutinės stemplės dalies. Šoniniais ir išilginiais judesiais bandoma nugremžti epitelio paviršiaus nuo viršutinės stemplės ir ryklės. Tuomet elastinis zondas ištraukiamas, jei įmanoma, gyvūnui nurijus. Taurė turi būti pilna gleivių, seilių, stemplės skysčio ir ląstelinių nuosėdų. Būtina užtikrinti, kad kiekviename ėminyje būtų tam tikras matomas plika akimi ląstelinės medžiagos kiekis. Reikėtų vengti šiurkščių veiksmų, dėl kurio gyvūnas gali pradėti kraujuoti. Kai kurių gyvūnų mėginiai gali būti smarkiai užteršti atrajojimo turiniu. Tokius mėginius reikia išmesti ir gyvūno burną praplauti vandeniu ar, pageidautina, druskos fiziologiniu tirpalu prieš pakartotinį mėginio paėmimą.

Mėginių apdorojimas

:

Patikrinama visų mėginių, surinktų į elastinio zondo taurę, kokybė ir 2 ml įpilama į tokio pat tūrio transportavimo terpę šaldymui pritaikytame inde. Indai sandariai uždaromi, užplombuojami, dezinfekuojami ir paženklinami etiketėmis. Mėginiai laikomi vėsiai (+ 4 °C) ir patikrinami per tris ar keturias valandas arba dedami į sausą ledą (– 69 °C) ar skystą azotą ir laikomi užšaldyti iki tyrimo. Po kiekvieno poėmio elastinis zondas dezinfekuojamas ir plaunamas tris kartus keičiamu švariu vandeniu.

SNL viruso tyrimas

:

Mėginiai inokuliuojami į pirmines galvijų tiroidinių ląstelių kultūrų kultūras, mėginiui naudojant bent tris mėgintuvėlius. Kitos neatsparios, pvz., pirminės galvijų ar kiaulių inkstų ląstelės taip pat gali būti naudojamos, bet reikia atsižvelgti į tai, kad kai kurioms SNL viruso padermėms jos yra mažiau jautrios. Mėgintuvėliai inkubuojami 37 °C temperatūroje ritininiame aparate ir kasdien 48 valandas tiriami, ar nėra citopatinio poveikio (CPE). Jei rezultatai neigiami, kultūros aklinai pernešamos į naujas kultūras ir iš naujo tiriamos 48 valandas. Bet kokio CPE specifiškumas turi būti patvirtintas.

Rekomenduojama transportavimo terpė

1. 0,08 M fosfato buferinis tirpalas, pH 7,2, turintis 0,01 % galvijų serumo albumino, 0,002 % raudonojo fenolio ir antibiotikų.

2. Audinio kultūros terpė (pvz., Eagle MEM), turinti 0,04 M Hepes buferinio tirpalo, 0,01 % galvijų serumo albumino ir antibiotikų, pH 7,2.

3. Į transportavimo terpę reikia įpilti antibiotikų (per ml galutinio), pvz., 1 000 IU penicilino, 100 IU neomicino sulfato, 50 IU polimiksino B sulfato, 100 IU mikostatino.

B)

Viruso neutralizavimo tyrimas atliekamas pagal šį protokolą:

Reagentai

:

Įprastinis SNLV antigenas paruošiamas ląstelių kultūrose arba ant galvijų liežuvių ir saugomas – 70 °C temperatūroje arba mažesnėje, arba – 20 °C temperatūroje, pridėjus 50 % glicerino. Tai yra įprastinis antigenas. SNLV yra stabilus tokiomis sąlygomis, titrai kinta tik labai nedaug per keletą mėnesių.

Procedūra

:

Tyrimas atliekamas plokščiadugnėse audinio kultūros markės mikrotitro plokštelėse, naudojant neatsparias ląsteles, pvz., IB-RS-2, BHK-21 arba veršiuko inkstų ląsteles. Tyrimo serumai praskiedžiami 1/4 serumo neturinčioje ląstelių kultūros terpėje pridedant 100 IU/ml neomicino ar kito tinkamo antibiotiko. Serumai deaktyvuojami 56 °C temperatūroje 30 minučių, 0,05 ml kiekiai naudojami dvigubai serijai ant mikrotitro plokštelių ruošti, naudojant 0,05 ml tirpalo kilpas. Iš anksto titruotas virusas taip pat praskiedžiamas kultūros terpėje, kurioje nėra serumo ir yra 100 TCID 50/0,05 ml, ir įdedamas į kiekvieną duobutę. Vieną valandą vyksta inkubacija 37 °C temperatūroje, kad įvyktų neutralizavimas, tada 0,05 suspensijos ląstelių, kuriose yra nuo 0,5 iki 1,0 × 106 ląstelių viename ml ląstelių kultūros terpės, kurioje yra serumo be SNL antikūnų, įpilama į kiekvieną duobutę, o plokštelės užsandarinamos. Plokštelės inkubuojamos 37 °C temperatūroje. Vienmolekuliai sluoksniai paprastai suteka per 24 valandas. CPE per 48 valandas paprastai pakankamai būna išsivystęs mikroskopiniam tyrimo skaitymui. Tuo metu gali būti atliekamas galutinis mikroskopinis skaitymas arba plokštelės gali būti tvirtinamos ir dažomos makroskopiniam skaitymui, pvz., naudojant 10 % formolo fiziologinį tirpalą ir 0,05 % mėlynojo metileno.

Kontrolė

:

Kontrolė kiekviename tyrime apima žinomo titro vienarūšį antiserumą, ląstelės kontrolę, serumo toksiškumo kontrolę, terpės kontrolę ir viruso titravimą, pagal kurį apskaičiuojamas tikrasis viruso kiekis tyrime.

Aiškinimas

:

Duobutės su CPE požymiais laikomi užkrėstomis, o neutralizavimo titrai išreiškiami kaip atvirkštinis dydis galutinai praskiesto serumo, esančio serumo ir viruso mišinyje 50 % galutiniame taške, kuris apskaičiuojamas pagal Spearmano ir Karberio metodą (Karber G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, 480). Tyrimai laikomi galiojančiais, kai tikrasis viruso, naudoto kiekvienoje duobutėje tyrimo metu, kiekis yra tarp 101,5 ir 102,5 TCID 50 ir kai pamatinio serumo titras neviršija dvigubos laukto titro vertės, apskaičiuojamos ankstesnių titravimų būdu. Kai kontrolės viršija šias ribas, tyrimai kartojami. Jei galutinis titras yra 1/11 arba mažesnis, jis laikomas neigiamu.

C)

Antikūno aptikimas ir kiekybinė analizė naudojant ELISA atliekami pagal šį protokolą:

Reagentai

:

Triušio antiserumai septynių tipų snukio ir nagų ligos viruso (SNLV) 146S antigenui naudojami iš anksto nustatyta tinkamiausia koncentracija karbonato arba bikarbonato buferiniame tirpale, pH 9,6. Antigenai paruošiami iš atrinktų padermių viruso, užauginto vienmolekuliuose BHK-21 ląstelių sluoksniuose. Negryninti paviršiniai sluoksniai naudojami ir iš anksto titruojami pagal protokolą, tačiau be serumo, siekiant gauti skiedinį, kuris, pridėjus tokį pat tūrį PBST (fosfato buferiuotas fiziologinis tirpalas, turintis 0,05 % Tween-20 ir fenolio raudonojo rodiklio), pateiks optinius tankio rodmenis tarp 1,2 ir 1,5. Galima naudoti deaktyvuotus virusus. PBST naudojamas kaip skiediklis. Jūrų kiaulytės antiserumai paruošiami inokuliuojant jūrų kiaulytes kiekvieno serotipo 146S antigenu. Iš anksto nustatyta tinkamiausia koncentracija paruošiama PBST, turinčiame 10 % normalaus galvijų serumo ir 5 % normalaus triušių serumo. Prieš jūrų kiaulyčių ląsteles veikiantis triušio imunoglobulinas, konjuguotas su krieno peroksidaze, naudojamas iš anksto nustatyta tinkamiausia koncentracija PBST, turinčiame 10 % normalaus galvijų serumo ir 5 % normalaus triušių serumo. Tyrimo serumai skiedžiami PBST.

Procedūra.

1. ELISA plokštelės padengiamos 50 ml triušio antivirusiniais serumais per naktį drėgmės kameroje kambario temperatūroje.

2. Penkiasdešimt mikrolitrų duplikato, dviguba kiekvieno tiriamojo serumo serija pradedant nuo 1/4, paruošiama U-dugnėse plokštelėse su daug duobučių (nešiojimo plokštelėse). Penkiasdešimt pastovios dozės antigeno mikrolitrų įpilama į kiekvieną duobutę, šis mišinys paliekamas nakčiai 4 °C temperatūroje. Antigeno pridėjimas sumažina pradinį serumo praskiedimą iki 1/8.

3. ELISA plokštelės penkis kartus plaunamos PBST.

4. Penkiasdešimt mikrolitrų serumo ir antigeno mišinių pernešami iš nešiojimo plokštelių į triušio serumu padengtas ELISA plokšteles ir inkubuojami vieną valandą 37 °C temperatūroje išcentrinėje purtyklėje.

5. Nuplovus, į kiekvieną duobutę įpilama 50 ml jūrų kiaulytės antiserumo antigenui, naudotam 4 punkte. Plokštelės inkubuojamos vieną valandą 37 °C temperatūroje išcentrinėje purtyklėje.

6. Plokštelės plaunamos, į kiekvieną duobutę įpilama 50 ml prieš jūrų kiaulyčių ląsteles veikiančio triušio imunoglobulino, konjuguoto su krieno peroksidaze. Plokštelės inkubuojamos vieną valandą 37 °C temperatūroje išcentrinėje purtyklėje.

7. Plokštelės plaunamos, į kiekvieną duobutę įpilama 50 ml ortofenilendiamino, turinčio 0,05 % H2O2 (30 %) w/v.

8. Po 15 minučių reakcija sustabdoma 1,25 M H2SO4.

Plokštelės skaitomos spektrofotometriškai, sujungtu su mikrokompiuteriu ELISA skaitytuvu, esant 492 nm.

Kontrolė

:

Kiekvienam naudotam antigenui 40 duobučių nėra serumo, tačiau yra antigeno, praskiesto PBST. Duplikuota dvejopa homologinio galvijų pamatinio antiserumo praskiedimo serija. Duplikuota dvejopa neigiamojo galvijų serumo praskiedimo serija.

Aiškinimas

:

Antikūno titrai išreiškiami kaip galutinis praskiedimas tiriamųjų serumų, duodantis 50 % vidutinės OD vertės, užrašytos viruso kontrolės duobutėse, kuriose nėra tiriamojo serumo. Titrai, viršijantys 1/40, laikomi teigiamais.

Nuorodos

:

Hamblin C, Barnett ITR and Hedger RS (1986) A new enzyme-linked immunosorbent assay (Elisa) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA. Journal of Immunological Methods, 93, 115 iki 121.11.

Aujeskio liga (AJL)

A)

Serumo neutralizavimo tyrimas atliekamas pagal šį protokolą:

Serumas

:

Visi serumai prieš naudojimą 30 minučių deaktyvuojami karščiu 56 °C temperatūroje.

Procedūra

:

Pastovaus skirtingo įvairiems virusams serumo neutralizavimo tyrime ant mikrotitro plokštelių naudojamos Vero arba kitos jautrios ląstelių sistemos. Aujeskio ligos virusas naudojamas 100 TCID50 per 0,025 ml; deaktyvuoti nepraskiesto serumo mėginiai maišomi su tokio pat tūrio (0,025 ml) viruso suspensija. Viruso ir serumo mišiniai inkubuojami dvi valandas 37 °C temperatūroje mikrotitro plokštelėse, tada įdedama atitinkamų ląstelių. Ląstelės yra tokios koncentracijos, kad po 24 valandų galėtų susiformuoti vientisas vienmolekulis sluoksnis.

Kontrolė

:

i) viruso užkrečiamumo analizė, ii) serumo toksiškumo kontrolė, iii) neinokuliuotos ląstelių kultūros kontrolė, iv) pamatiniai antiserumai.

Aiškinimas

:

Neutralizavimo tyrimo rezultatai ir tyrimui naudoto viruso titras registruojami po 3–7 inkubacijos dienų 37 °C temperatūroje. Serumo titrai, mažesni nei 1/2 (nepraskiestas serumas), laikomi neigiamais.

B)

Bet koks tyrimas, patvirtintas pagal Sprendimą 2008/185/EB ( 15 ).

Užkrečiamasis gastroenteritas (UGE)

Serumo neutralizavimo tyrimas atliekamas pagal šį protokolą:

Serumas

:

Visi serumai prieš naudojimą 30 minučių deaktyvuojami karščiu 56 °C temperatūroje.

Procedūra

:

Pastovaus įvairiems virusams skirtingo serumo neutralizavimo tyrime ant mikrotitro plokštelių naudojamos A72 (šuns naviko) ląstelės arba kitos jautrios ląstelių sistemos. UGE virusas naudojamas 100 TCID50 per 0,025 ml; deaktyvuoti nepraskiesto serumo mėginiai maišomi su tokio pat tūrio (0,025 ml) viruso suspensija. Viruso ir serumo mišiniai inkubuojami nuo 30 iki 60 minučių 37 °C temperatūroje mikrotitro plokštelėse, tada įdedama atitinkamų ląstelių. Ląstelės yra tokios koncentracijos, kad po 24 valandų galėtų susiformuoti vientisas vienmolekulis sluoksnis. Kiekviena ląstelė gauna 0,1 ml ląstelių suspensijos.

Kontrolė

:

i) viruso užkrečiamumo analizė, ii) serumo toksiškumo kontrolė, iii) neinokuliuotos ląstelių kultūros kontrolė, iv) pamatiniai antiserumai.

Aiškinimas

:

Neutralizavimo tyrimo rezultatai ir tyrimui naudoto viruso titras registruojami po 3–5 inkubacijos dienų 37 °C temperatūroje. Serumo titrai, mažesni nei 1/2 (galutinis praskiedimas), laikomi neigiamais. Jei nepraskiesto serumo mėginiai yra toksiški audinių kultūroms, šiuos serumus galima skiesti 1/2 prieš naudojant tyrime. Tai sudarys 1/4 galutinai praskiesto serumo. Serumo titrai, mažesni nei 1/4 (galutinis praskiedimas), tokiais atvejais laikomi neigiamais.

Kiaulių vezikulinė liga (KVL)

Kiaulių vezikulinės ligos (KVL) tyrimai atliekami pagal Sprendimą 2000/428/EB ( 16 ).

Klasikinis kiaulių maras (KKM)

Klasikinio kiaulių maro (KKM) tyrimai atliekami pagal Sprendimą 2002/106/EB ( 17 ).

KKM tyrimai turi būti atliekami pagal atitinkamą Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo skyrių.

Serologinių KKM tyrimų jautrumas ir specifiškumas vertinami nacionalinėje laboratorijoje, kurioje taikoma kokybės užtikrinimo sistema. Naudojami tyrimai turi atskleisti silpnai ir stipriai teigiamų pamatinių serumų diapazoną ir nustatyti antikūnus ankstyvoje ligos ir pasveikimo fazėje.

▼M12

Vezikulinis stomatitas (VS)

Viruso neutralizacijos (VN) tyrimas atliekamas laikantis OIE Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo 2.1.19 skyriuje nurodytų tyrimų protokolų.

Serumai, kurie praskiesti 1:32 arba didesniu santykiu neleidžia atsirasti citopatiniam efektui (CPE), laikomi turinčiais vezikulinio stomatito viruso antikūnų.

▼C1

7   DALIS

Gyvūnų, importuotų į Sen Pjerą ir Mikeloną per trumpesnį nei šešių mėnesių laikotarpį iki įvežimo į Sąjungą, sveikatos reikalavimai, taikomi šiuos gyvūnus importuojant ir laikant karantine

(kaip nurodyta 6 straipsnyje)

Gyvūnų rūšys, kurioms taikomi šie reikalavimaiTaksonas

BŪRYS

ŠEIMA

GENTIS IR RŪŠYS

Artiodactyla

Camelidae

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

1 SKYRIUS

Laikymas ir karantinas

1.

Į Sen Pjerą ir Mikeloną importuoti gyvūnai turi būti laikomi patvirtintoje karantino stotyje ne trumpiau kaip 60 dienų iki išvežimo į Sąjungą. Šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dėl atskirų rūšių gyvūnų tyrimų reikalavimų. Be to, gyvūnai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) Į karantino stotį gyvūnai gali būti atvežami atskiromis siuntomis. Tačiau įvežus gyvūnus į karantino stotį visi tos pačios rūšies gyvūnai turi būti laikomi viena grupe. Visos grupės karantino laikotarpis turi prasidėti tada, kai paskutinis gyvūnas įvežamas į karantino patalpas.

b) Karantino stotyje kiekviena gyvūnų grupė turi būti laikoma atskirai, neturėdama tiesioginio ar netiesioginio sąlyčio su bet kokiais kitais gyvūnais, taip pat kitų siuntų gyvūnais, kurių gali būti stotyje.

Kiekviena siunta turi būti laikoma patvirtintoje karantino stotyje ir apsaugota nuo ligas pernešančių vabzdžių.

c) Jei karantino metu gyvūnų grupės izoliacija pažeidžiama ir jie turi sąlytį su kitais gyvūnais, pradedamas naujas karantino laikotarpis, kurio trukmė tokia pati, kokia buvo nurodyta gyvūnus įvežant į karantino stotį.

d) Per karantino stotį į Sąjungą vežami gyvūnai turi būti kraunami ir išsiųsti tiesiai į Sąjungą:

i) taip, kad neturėtų sąlyčio su gyvūnais, išskyrus gyvūnus, atitinkančius nustatytus atitinkamos kategorijos gyvūnų įvežimo į Sąjungą sveikatos reikalavimus;

ii) sugrupuoti siuntomis taip, kad siuntos gyvūnai neturėtų sąlyčio su gyvūnais, neatitinkančiais importavimo į Sąjungą reikalavimų;

iii) transporto priemonėse ar talpyklose, iš anksto išvalytose ir dezinfekuotose Sen Pjero ir Mikelone oficialiai patvirtinta, veiksmingai 2 skyriuje nurodytų ligų kontrolei tinkama dezinfekavimo priemone, kurios yra sukonstruotos taip, kad vežant išmatos, šlapalas, kraikas ir pakratai neištekėtų ar neiškristų iš transporto priemonės ar talpyklos.

2.

Karantino patalpos turi atitikti bent būtinuosius standartus, nustatytus Direktyvos 91/496/EEB ( 18 ) B priede ir šiuos reikalavimus:

a) Jas turi prižiūrėti valstybinis veterinarijos gydytojas.

b) Jos turi būti ne mažiau kaip 20 km skersmens vietovės centre, kurioje pagal oficialius duomenis ne mažiau kaip 30 dienų iki jų kaip karantino stočių naudojimo nebuvo nė vieno snukio ir nagų ligos atvejo.

c) Prieš jų kaip karantino stočių naudojimą jos turi būti išvalytos ir dezinfekuotos Sen Pjero ir Mikelone oficialiai patvirtinta, veiksmingai 2 skyriuje nurodytų ligų kontrolei tinkama dezinfekavimo priemone.

d) Karantino patalpose, atsižvelgiant į jų talpą, turi būti:

i) patalpos, skirtos tik gyvūnų karantinui, taip pat ir gyvūnams tinkamai laikyti skirtos talpyklos;

ii) tinkami įrengimai:

 kuriuos paprasta kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti,

 kuriais būtų galima saugiai pakrauti ir iškrauti gyvūnus,

 kuriais galima tenkinti visus gyvūnų girdymo ir šėrimo reikalavimus,

 kurių pagalba galima atlikti bet kokias būtinas veterinarinio gydymo procedūras;

iii) tinkamos patalpos gyvūnams tikrinti ir izoliuoti;

iv) tinkama įranga patalpoms ir transporto priemonėms valyti ir dezinfekuoti;

v) tinkama teritorija pašarui, pakratams ir mėšlui laikyti;

vi) tinkama nuotekų surinkimo sistema;

vii) valstybinio veterinarijos gydytojo kabinetas.

e) Veiklos metu stotyje turi būti pakankamai veterinarijos gydytojų visoms pareigoms vykdyti.

f) Į karantino stotis turi būti priimami tik gyvūnai, kuriuos galima individualiai identifikuoti, taip užtikrinant atsekamumą. Todėl priėmus gyvūnus, karantino stoties savininkas ar atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad gyvūnai yra tinkamai identifikuoti ir kartu pateikiami atitinkamos rūšies ir kategorijos gyvūnams būtini veterinarijos sertifikatai. Be to, karantino stoties savininkas ar atsakingas asmuo turi registre ar duomenų bazėje registruoti ir bent trejus metus saugoti gyvūnų savininko vardą ir pavardę, siuntos gyvūnų kilmės vietą, įvežimo ir išvežimo datas, siuntos gyvūnų identifikavimo numerį ir jų paskirties vietą.

g) Kompetentinga institucija turi nustatyti karantino stočių oficialios priežiūros tvarką ir užtikrinti, kad ši priežiūra būtų vykdoma; jos turi būti reguliariai tikrinamos, siekiant įsitikinti, kad toliau vykdomos patvirtinimui gauti nustatytos sąlygos. Neatitikimo ir sustabdymo atveju, patvirtinimas gali būti atnaujintas tik tada, jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad karantino patalpos visiškai tenkina a–g punktuose nustatytus reikalavimus.

2 SKYRIUS

Gyvūnų sveikatos tyrimai

1.   BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Gyvūnai turi būti ištirti toliau nurodytais tyrimais, naudojant kraujo mėginius, paimtus, jei nenurodyta kitaip, ne anksčiau kaip per 21 dieną nuo izoliacijos laikotarpio pradžios.

Laboratoriniai tyrimai turi būti vykdomi patvirtintoje Sąjungos laboratorijoje ir kartu su veterinarijos sertifikatu turi būti nurodomi visi laboratoriniai tyrimai, jų rezultatai, vakcinacijos ir gydymas.

Siekiant kuo mažiau trikdyti gyvūnus, mėginių ėmimą, tyrimus ir vakcinaciją reikia kiek įmanoma grupuoti, atsižvelgiant į mažiausius laiko tarpus, nurodytus šio skyriaus 2 dalyje pateiktuose tyrimų protokoluose.

2.   SPECIALŪS REIKALAVIMAI

2.1   CAMELIDAE

2.1.1   Tuberkuliozė

a)  Atliktini tyrimai. Lyginamasis poodinis reakcijos tyrimas, naudojant galvijų išvalytą proteino darinį (PPD) ir paukščių PPD, atitinkančius galvijų ir paukščių tuberkulinų gamybos standartus, nustatytus Direktyvos 64/432/EEB B priedo 2.1.2 punkte.

Tyrimas turi būti atliekamas zonoje už peties (pirmojo šonkaulio zonoje), laikantis Direktyvos 64/432/EEB B priedo 2.2.4 punkte nurodyto metodo.

b) Tyrimo laikas. Gyvūnai turi būti ištirti per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį ir praėjus 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Tyrimo rezultatų aiškinimas

Reakcija laikoma:

 neigiama, jei odos storis padidėja mažiau nei 2 mm,

 teigiama, jei odos storis padidėja daugiau nei 4 mm,

 neaiškia, jei naudojant galvijų PPD odos storis padidėja 2–4 mm, arba daugiau nei 4 mm, bet mažiau nei naudojant paukščių PPD.

d)  Galimi veiksmai po tyrimo

Jei gyvūno poodinė reakcija į galvijų PPD yra teigiama, gyvūnas atskiriamas nuo grupės, o kiti gyvūnai pakartotinai tiriami praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo teigiamo tyrimo dienos ir šis tyrimas laikomas pirmuoju tyrimu, apibūdintu b punkte.

Jei daugiau nei vieno grupės gyvūno reakcija teigiama, visą grupę draudžiama eksportuoti į Sąjungą.

Jei vieno ar kelių tos pačios grupės gyvūnų reakcija neaiški, visa grupė pakartotinai tiriama praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo teigiamo tyrimo dienos ir šis tyrimas laikomas pirmuoju tyrimu, apibūdintu b punkte.

2.1.2   Bruceliozė

a)  Atliktini tyrimai

i)  Brucella abortus. Tyrimas Rose Bengal (RBT) ir serumo agliutinacijos tyrimas (SAT), apibūdinti atitinkamai Direktyvos 64/432/EEB C priedo 2.5 ir 2.6 punktuose. Jei rezultatas teigiamas, patvirtinimui atliekamas komplemento fiksacijos tyrimas, kaip apibūdinta Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 6 dalyje.

ii)  Brucella melitensis. RTB ir SAT tyrimai, apibūdinti atitinkamai Direktyvos 64/432/EEB C priedo 2.5 ir 2.6 punktuose. Jei rezultatas teigiamas, atliekamas komplemento fiksacijos tyrimas, taikant Direktyvos 91/68/EEB C priede apibūdintą metodą.

iii)  Brucella ovis. Komplemento fiksacijos tyrimas, apibūdintas Direktyvos 91/68/EEB D priede.

b)  Tyrimo laikas. Gyvūnai turi būti ištirti per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį ir praėjus 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Tyrimo rezultatų aiškinimas

Teigiama reakcija į tyrimus apibūdinta Direktyvos 64/432/EEB C priede.

d)  Galimi veiksmai po tyrimo

Gyvūnai, kurių reakcija į vieną iš tyrimų teigiama, atskiriami nuo grupės, o kiti gyvūnai pakartotinai tiriami praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo teigiamo tyrimo dienos; šis tyrimas laikomas pirmuoju tyrimu, apibūdintu b punkte.

Į Sąjungą leidžiama įvežti tik tuos gyvūnus, kurių reakcija į du tyrimus, atliktus vienas paskui kitą kaip apibūdinta b punkte, buvo neigiama.

2.1.3   Mėlynojo liežuvio liga ir epizootinė hemoraginė liga (EHL)

a)  Atliktini tyrimai. Agaro gelio imunodifuzinis tyrimas (AGID), apibūdintas Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 6 dalyje.

Jei reakcija teigiama, šioms dviem ligoms atskirti gyvūnai tiriami konkurenciniu ELISA tyrimu, apibūdintu Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 6 dalyje.

b)  Tyrimo laikas

Dviejų tyrimų rezultatai turi būti neigiami: pirmasis tyrimas atliekamas per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį, antrasis – praėjus ne mažiau kaip 21 dienai nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Galimi veiksmai po tyrimo

i) Mėlynojo liežuvio liga

Jei vieno ar kelių gyvūnų reakcija į ELISA tyrimą teigiama, kaip apibūdinta Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 6 dalyje, šis (šie) gyvūnas (-ai) atskiriami nuo grupės, o likę grupės gyvūnai laikomi karantine 100 dienų, pradedant nuo teigiamo tyrimo mėginių ėmimo dienos. Laikoma, kad grupė nėra užkrėsta mėlynojo liežuvio liga, tik jei per karantino metu valstybinio veterinaro atliekamus nuolatinius patikrinimus nenustatoma klinikinių ligos požymių ir karantino stotyje nėra mėlynojo liežuvio ligos pernešėjų (Culicoides).

Jei per pirmojoje dalyje nurodytą karantino laikotarpį dar vienam gyvūnui pasireiškia klinikiniai mėlynojo liežuvio ligos požymiai, visus grupės gyvūnus draudžiama įvežti į Sąjungą.

ii) Epizootinė hemoraginė liga (EHL)

Jei atlikus patvirtinamąjį ELISA tyrimą paaiškėja, kad vieno ar kelių gyvūnų, kurių tyrimų rezultatai yra teigiami, mėginiuose yra EHL viruso antikūnų, laikoma, kad to (tų) gyvūno (-ų) tyrimų rezultatai teigiami ir gyvūnas (-ai) atskiriamas (-i) nuo grupės, o visa grupė tiriama pakartotinai praėjus ne mažiau kaip 21 dienai nuo pirmosios teigiamos diagnozės ir vėliau dar kartą – praėjus ne mažiau kaip 21 dienai nuo pakartotinio tyrimo; abiejų tyrimų rezultatai turi būti neigiami.

Jei atliekant vieną iš dviejų pakartotinių tyrimų arba juos abu nustatoma, kad vieno ar kelių kitų gyvūnų rezultatai teigiami, visą grupę draudžiama įvežti į Sąjungą.

2.1.4   Snukio ir nagų liga (SNL)

a)  Atliktini tyrimai. Diagnostiniai tyrimai (elastiniu zondu ir serologiniai), taikant ELISA ir viruso neutralizacijos (VN) metodus, atliekami pagal Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 6 dalį.

b)  Tyrimo laikas. Gyvūnų dviejų tyrimų rezultatai turi būti neigiami: pirmasis tyrimas atliekamas per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį, antrasis – praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Galimi veiksmai po tyrimo. Jei grupės gyvūno SNL viruso tyrimo rezultatas teigiamas, visus karantino stotyje esančius gyvūnus draudžiama įvežti į Sąjungą.

Pastaba: Jei nustatomi struktūrinių ar nestruktūrinių SNL viruso proteinų antikūnai, laikoma, kad tai yra ankstesnio užsikrėtimo SNL rezultatas, neatsižvelgiant į vakcinacijos statusą.

2.1.5   Galvijų maras

a)  Atliktini tyrimai. Konkurencinis ELISA tyrimas, apibūdintas naujausios redakcijos Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų standartų vadove, laikomas taikytinu tyrimu, vykdant tarptautinę prekybą ir yra rekomenduojamas. Taip pat galima naudoti serumo neutralizacijos tyrimą ar kitus patvirtintus tyrimus, atliekamus pagal atitinkamose PGSO vadovo skyriuose nustatytus protokolus.

b)  Tyrimo laikas. Gyvūnai tiriami du kartus: pirmasis tyrimas atliekamas per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį, antrasis – praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Galimi veiksmai po tyrimo. Jei grupės gyvūno galvijų maro viruso tyrimo rezultatas teigiamas, visus karantino stotyje esančius gyvūnus draudžiama įvežti į Sąjungą.

2.1.6   Vezikulinis stomatitas

a)  Atliktini tyrimai. ELISA, viruso neutralizacijos tyrimas ar kiti patvirtinti tyrimai, atliekami pagal atitinkamose PGSO vadovo skyriuose nustatytus protokolus.

b)  Tyrimo laikas. Gyvūnai tiriami du kartus: pirmasis tyrimas atliekamas per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį, antrasis – praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Galimi veiksmai po tyrimo. Jei grupės gyvūno vezikulinio stomatito viruso tyrimo rezultatas teigiamas, visus karantino stotyje esančius gyvūnus draudžiama įvežti į Sąjungą.

2.1.7   Rifto slėnio karštinė

a)  Atliktini tyrimai. ELISA, viruso neutralizacijos tyrimas ar kiti patvirtinti tyrimai, atliekami pagal atitinkamose PGSO vadovo skyriuose nustatytus protokolus.

b)  Tyrimo laikas. Gyvūnai tiriami du kartus: pirmasis tyrimas atliekamas per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį, antrasis – praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Galimi veiksmai po tyrimo. Jei nustatoma, kad grupės gyvūnas paveiktas Rifto slėnio karštinės sukėlėjo, visus karantino stotyje esančius gyvūnus draudžiama įvežti į Sąjungą.

2.1.8   Žvynelinė

a)  Atliktini tyrimai. Serologinis, taikant ELISA, viruso neutralizacijos tyrimas ar kiti patvirtinti tyrimai, atliekami pagal atitinkamose PGSO vadovo skyriuose nustatytus protokolus.

b)  Tyrimo laikas. Gyvūnai tiriami du kartus: pirmasis tyrimas atliekamas per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį, antrasis – praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Galimi veiksmai po tyrimo. Jei nustatoma, kad grupės gyvūnas paveiktas žvynelinės, visus karantino stotyje esančius gyvūnus draudžiama įvežti į Sąjungą.

2.1.9   Krymo-Kongo hemoraginė karštinės

a)  Atliktini tyrimai. ELISA, viruso neutralizacijos tyrimas, imunofluorescencinės analizės tyrimas ar kiti patvirtinti tyrimai.

b)  Tyrimo laikas. Gyvūnai tiriami du kartus: pirmasis tyrimas atliekamas per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį, antrasis – praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Galimi veiksmai po tyrimo. Jei nustatoma, kad grupės gyvūnas paveiktas Krymo-Kongo hemoraginės karštinės sukėlėjo, visus karantino stotyje esančius gyvūnus draudžiama įvežti į Sąjungą.

2.1.10   Tripanozomozė (Trypanosoma evansi (T. evansi))

a)  Atliktini tyrimai. Sukėlėją galima nustatyti koncentruotuose kraujo mėginiuose, kaip nurodyta atitinkamuose PGSO vadovo skyriuose nustatytuose protokoluose.

b)  Tyrimo laikas. Gyvūnai tiriami du kartus: pirmasis tyrimas atliekamas per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį, antrasis – praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Galimi veiksmai po tyrimo. Jei siuntos gyvūno mėginyje nustatytas T. evansi, gyvūną draudžiama įvežti į Sąjungą. Kitiems grupės gyvūnams taikomas vidinis ir išorinis antiparazitinis gydymas, naudojant tinkamas T. evansi veikiančias veikliąsias medžiagas.

2.1.11   Piktybinė viršutinių kvėpavimo takų karštinė

a)  Atliktini tyrimai. Virusinė DNR nustatoma imunofluorescencinės analizės tyrimu arba imunocitocheminės analizės tyrimu, atliekamais pagal atitinkamuose PGSO vadovo skyriuose nustatytus protokolus.

b)  Tyrimo laikas. Gyvūnai tiriami du kartus: pirmasis tyrimas atliekamas per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį, antrasis – praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Galimi veiksmai po tyrimo. Jei nustatoma, kad grupės gyvūnas piktybinės viršutinių kvėpavimo takų karštinės, visus karantino stotyje esančius gyvūnus draudžiama įvežti į Sąjungą.

2.1.12   Pasiutligė

Vakcinacija. Gyvūnai gali būti vakcinuojami nuo pasiutligės, jei to reikalauja paskirties valstybė narė; taip pat imami gyvūnų kraujo mėginiai ir atliekamas serumo neutralizavimo tyrimas antikūnams nustatyti.

2.1.13

Enzootinė galvijų leukozė (tik jei gyvūnai skirti valstybei narei ar regionui, oficialiai patvirtintiems neužkrėstais enzootine galvijų leukoze, kaip nurodyta Direktyvos 64/432/EEB 2 straipsnio 2 dalies k punkte)

a)  Atliktini tyrimai. AGID arba blokuojamasis ELISA, atliekami pagal naujausios redakcijos PGSO vadove nustatytus protokolus.

b)  Tyrimo laikas. Gyvūnai tiriami du kartus: pirmasis tyrimas atliekamas per dvi dienas nuo atvežimo į karantino stotį, antrasis – praėjus ne mažiau kaip 42 dienoms nuo pirmojo tyrimo dienos.

c)  Galimi veiksmai po tyrimo. Gyvūnai, kurių reakcija į a punkte nurodytus tyrimus teigiama, atskiriami nuo karantine laikomos gyvūnų grupės, o kiti gyvūnai pakartotinai tiriami praėjus ne mažiau kaip 21 dienai nuo pirmojo teigiamo tyrimo dienos; šis tyrimas laikomas pirmuoju tyrimu, apibūdintu b punkte.

Į Sąjungą leidžiama įvežti tik tuos gyvūnus, kurių reakcija į du tyrimus, atliktus vienas paskui kitą kaip apibūdinta b punkte, buvo neigiama.
II PRIEDAS

ŠVIEŽIA MĖSA

▼M2

1   DALISTrečiųjų šalių, teritorijų ir jų dalių sąrašas (1)

Trečiosios šalies ISO kodas ir pavadinimas

Teritorijos kodas

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių sąrašas

Veterinarijos sertifikatas

Specialieji reikalavimai

Galiojimo pabaigos diena (2)

Galiojimo pradžios diena (3)

Pavyzdys (-iai)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albanija

AL-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

▼M25

AR – Argentina

AR-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

 

 

AR-1

Provincijos:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (9),

Entre Ríos,

La Riocha,

Mendoza,

Misiones,

Neuquén dalis (išskyrus teritoriją, įtrauktą į AR-2),

Río Negro dalis (išskyrus teritoriją, įtrauktą į AR-2),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco,

Formosa,

Jujuy,

Salta (išskyrus teritoriją, įtrauktą į AR-3),

BOV

RUF

RUW (9)

A

1

 

2010 m. rugpjūčio 1 d.

AR-2

Provincijos:

Chubut,

Santa Cruz,

Tierra del Fuego,

Neuquén dalis (išskyrus Confluencia esančią zoną į rytus nuo provincijos kelio Nr. 17 ir Picun Leufú esančią zoną į rytus nuo provincijos kelio Nr. 17),

Río Negro dalis (išskyrus: Avellaneda esančią zoną į šiaurę nuo provincijos kelio Nr. 7 ir į rytus nuo provincijos kelio Nr. 250, Conesa esančią zoną į rytus nuo provincijos kelio Nr. 2, El Cuy esančią zoną į šiaurę nuo provincijos kelio Nr. 7 susikirtimo su provincijos keliu Nr. 66 iki Avellaneda departamento ribos, ir San Antonio esančią zoną į rytus nuo provincijos kelių Nr. 250 ir Nr. 2)

BOV

OVI

RUW

RUF

 

 

 

2008 m. rugpjūčio 1 d.

AR-3

Salta dalis: 25 km pločio buferinė zona, kuri tęsiasi palei sieną su Bolivija ir Paragvajumi nuo Santa Catalina rajono Jujuy provincijoje iki Laishi rajono Formosa provincijoje (ankstesnė intensyvios priežiūros buferinė zona)

BOV

RUF

RUW

A

1

 

2016 m. liepos 1 d.

▼M2

AU – Australija

AU-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

▼M28

BA – Bosnija ir Hercegovina (10)

BA-0

Visa šalies teritorija

BOV

 

 

 

 

▼M2

BH – Bahreinas

BH-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

▼M25

BR – Brazilija

BR-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

 

 

BR-1

Minas Gerais valstija,

Espírito Santo valstija,

Goiás valstija,

Mato Grosso valstija,

Rio Grande Do Sul valstija

Mato Grosso Do Sul valstija (išskyrus teritoriją, įtrauktą į BR-4).

BOV

A ir H

1

 

2008 m. gruodžio 1 d.

BR-2

Santa Catarina valstija

BOV

A ir H

1

 

2008 m. sausio 31 d.

BR-3

Paraná ir São Paulo valstijos

BOV

A ir H

1

 

2008 m. rugpjūčio 1 d.

BR-4

Dalis Mato Grosso Do Sul valstijos: 15 km zona nuo išorinių sienų Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã ir Mundo Novo municipalitetuose ir zona Corumbá ir Ladário municipalitetuose (ankstesnė nustatyta intensyvios priežiūros zona)

BOV

A ir H

1

 

2016 m. liepos 1 d.

▼M26

BW – Botsvana

BW-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Veterinarinės ligų kontrolės zonos Nr. 3c, 4b, 5, 8, 9 ir 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2011 m. gegužės 11 d.

2012 m. birželio 26 d.

BW-2

Veterinarinės ligų kontrolės zonos Nr. 10, 11, 13 ir 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

2002 m. kovo 7 d.

BW-3

Veterinarinės ligų kontrolės zona Nr. 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2008 m. spalio 20 d.

2009 m. sausio 20 d.

BW-4

Veterinarinės ligų kontrolės zona Nr. 4a, išskyrus 10 km intensyvios priežiūros buferinę zoną, einančią palei skiepijimo nuo snukio ir nagų ligos zonos ir laukinės gyvūnijos kontrolės teritorijos ribą

BOV

F

1

2013 m. gegužės 28 d.

2011 m. vasario 18 d.

BW-5

Veterinarinės ligų kontrolės zonos Nr. 6a ir 6b

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2013 m. gegužės 28 d.

2016 m. rugpjūčio 18 d.

▼M2

BY – Baltarusija

BY-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

BZ – Belizas

BZ-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW

G

 

 

 

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalies teritorija

*

 

 

 

 

CL – Čilė

CL-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN – Kinija

CN-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

CO – Kolumbija

CO-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

 

 

CR – Kosta Rika

CR-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

 

 

CU – Kuba

CU-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ – Alžyras

DZ-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

ET – Etiopija

ET-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

FK – Folklando salos

FK-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT – Gvatemala

GT-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

 

 

HK – Honkongas

HK-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

HN – Hondūras

HN-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

 

 

▼M16 —————

▼M22

IL – Izraelis (6)

IL-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

▼M2

IN – Indija

IN-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

▼M14

JP - Japonija

JP

Visa šalies teritorija

BOV

 

 

 

2013 m. kovo 28 d.

▼M2

KE – Kenija

KE-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

MA – Marokas

MA-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

 

 

ME – Juodkalnija

ME-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG – Madagaskaras

MG-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

▼M28

MK – buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

MK-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

▼M2

MU – Mauricijus

MU-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Teritorija į pietus nuo kordono, besitęsianti nuo Palgrave Point vakaruose iki Gamo rytuose

BOV, OVI, RUF, RUW

F ir J

1

 

 

NC – Naujoji Kaledonija

NC-0

Visa šalies teritorija

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI – Nikaragva

NI-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA – Panama

PA-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

 

 

▼M22

PY – Paragvajus

PY-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

 

 

PY-0

Visa šalies teritorija

BOV

A

1

 

2015 m. balandžio 17 d.

▼M2

RS – Serbija (5)

RS-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU – Rusija

RU-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

RU-1

Murmansko regionas, Jamalo nencų autonominė apygarda

RUF

 

 

 

 

▼M24

SG – Singapūras (7)

SG-0

Visa šalies teritorija

NZ-TRANSIT-SG (8)

 

 

 

 

▼M2

SV – Salvadoras

SV-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

SZ – Svazilandas

SZ-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Teritorija į vakarus nuo „raudonosios linijos“, kuri tęsiasi į šiaurę nuo Usutu upės iki sienos su Pietų Afrika, esančios į vakarus nuo Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Veterinarinės snukio ir nagų ligos priežiūros ir vakcinacijos stebėjimo teritorijos pagal Vyriausybės oficialiajame leidinyje 2001 m. teisiniu pranešimu Nr. 51 paskelbtą teisinį dokumentą

BOV, RUF, RUW

F

1

 

2003 m. rugpjūčio 4 d.

TH – Tailandas

TH-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

TN – Tunisas

TN-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

TR – Turkija

TR-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

TR-1

Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat ir Kirikkale provincijos

EQU

 

 

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

US – Jungtinės Valstijos

US-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU,SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

▼M11

UY – Urugvajus

UY-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

 

 

BOV

A ir J

1

 

2001 m. lapkričio 1 d.

OVI

A

1

 

 

▼M3

ZA – Pietų Afrika

ZA-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Visa šalies teritorija, išskyrus:

— snukio ir nagų ligos kontrolės teritorijos dalį, esančią Mpumalanga ir šiaurės provincijų veterinariniuose regionuose, Natal veterinarinio regiono Ingwavuma rajone ir pasienio zonoje prie Botsvanos į rytus nuo 28° ilgumos, ir

— KwaZulu-Natal provincijos Camperdown rajoną

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2011 m. vasario 11 d.

 

▼M2

ZW – Zimbabvė

ZW-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

 

(1)   Nepažeidžiant specialiųjų sertifikavimo reikalavimų, numatytų Sąjungos susitarimuose su trečiosiomis šalimis.

(2)   Gyvūnų, paskerstų iki 7 skiltyje nurodytos datos arba tą dieną, mėsa gali būti importuojama į Sąjungą 90 dienų nuo tos datos. Atvira jūra laivais vežamos siuntos gali būti importuojamos į Sąjungą, jei jos sertifikuotos iki 7 skiltyje nurodytos datos, 40-čiai dienų nuo tos datos. (Pastaba. Datos nebuvimas 7 skiltyje reiškia, kad nėra laiko ribojimų).

(3)   Tik gyvūnų, paskerstų 8 skiltyje nurodytą dieną arba po šios datos, mėsa gali būti importuojama į Sąjungą (jei 8 skiltyje data nenurodyta, laiko ribojimų nėra).

(4)   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; laikinas kodas, kuris neturi įtakos galutiniam šalies pavadinimui, kuris bus skirtas pasibaigus šiuo metu Jungtinių Tautų Organizacijoje vykstančioms deryboms.

(5)   Neįskaitant Kosovo, kuriame, vadovaujantis 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1244, dabar įvestas tarptautinis administravimas.

(6)   Toliau suprantamas kaip Izraelio valstybė, neįskaitant nuo 1967 m. birželio mėn. Izraelio administracijos kontroliuojamų teritorijų, t. y. Golano aukštumų, Gazos Ruožo, Rytų Jeruzalės ir likusios Vakarų Kranto dalies.

(7)   Tik šviežiai mėsai, kurios kilmės šalis yra Naujoji Zelandija ir kurią iš Naujosios Zelandijos leidžiama įvežti į Sąjungą kartu pateikiant Naujosios Zelandijos kompetentingos institucijos išduotą atitinkamo pavyzdžio veterinarijos sertifikatą, kuri skirta Sąjungai ir iškraunama, sandėliuojama arba nesandėliuojama bei perkraunama patvirtintoje įmonėje gabenant tranzitu per Singapūrą.

(8)   Įvežant į Sąjungą siuntas, turėtų būti kartu pateikti Singapūro kompetentingos institucijos per TRACES sistemą išduotas šio pavyzdžio veterinarijos sertifikatas ir Naujosios Zelandijos kompetentingos institucijos išduotas atitinkamo pavyzdžio veterinarijos sertifikatas šviežiai mėsai importuoti, kurį Singapūro kompetentinga institucija gali pridėti TRACES sistemoje.

(9)   „RUW“: išskyrus šiuos Corrientes provincijos departamentus: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme ir San Luís del Palmar departamentus.

(10)   Tik naminių galvijų šviežios mėsos siuntų vežimui tranzitu per Bulgariją į Turkiją.

* = Reikalavimai, atitinkantys Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

- = Sertifikatas nėra nustatytas ir šviežios mėsos importas yra uždraustas (išskyrus toms rūšims, kurios yra nurodytos visai šalies teritorijai skirtoje eilutėje).

„1“  Kategorijos apribojimai

Į Sąjungą neleidžiama įvežti subproduktų (išskyrus galvijų diafragmas ir kramtomuosius raumenis).

▼M1

2   DALIS

Veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai

Pavyzdys (-džiai)

BOV

:

šviežios naminių galvijų (įskaitant Bison ir Bubalus rūšių galvijus ir jų mišrūnus) mėsos, įskaitant smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

OVI

:

šviežios naminių avių (Ovis aries) ir naminių ožkų (Capra hircus) mėsos, įskaitant smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

POR

:

šviežios naminių kiaulių (Sus scrofa) mėsos, įskaitant smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

EQU

:

šviežios naminių neporanagių gyvūnų (Equus caballus, Equus asinus ir jų mišrūnų) mėsos, išskyrus smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

RUF

:

ūkiuose auginamų laukinių Artiodactyla būrio gyvūnų (išskyrus galvijus (įskaitant Bison ir Bubalus rūšių galvijus ir jų mišrūnus), Ovis aries, Capra hircus, Suidae ir Tayassuidae) ir Rhinocerotidae bei Elephantidae šeimų gyvūnų šviežios mėsos, išskyrus subproduktus ir smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

RUW

:

laukinių Artiodactyla būrio gyvūnų (išskyrus galvijus (įskaitant Bison ir Bubalus rūšių galvijus ir jų mišrūnus), Ovis aries, Capra hircus, Suidae ir Tayassuidae) ir Rhinocerotidae bei Elephantidae šeimų gyvūnų šviežios mėsos, išskyrus subproduktus ir smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

SUF

:

ūkiuose auginamų laukinių Suidae, Tayassuidae arba Tapiridae šeimų gyvūnų šviežios mėsos, išskyrus subproduktus ir smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

SUW

:

laukinių Suidae, Tayassuidae arba Tapiridae šeimų gyvūnų šviežios mėsos, išskyrus subproduktus ir smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

EQW

:

Hippotigris (Zebra) pogentės laukinių neporanagių šviežios mėsos, išskyrus subproduktus ir smulkintą mėsą, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

▼M24

NZ-TRANSIT-SG

:

Veterinarijos sertifikato tik Naujosios Zelandijos kilmės šviežiai mėsai, kurią iš Naujosios Zelandijos leidžiama įvežti į Sąjungą ir kuri tinkama įvežti į Sąjungą ir skirta Sąjungai, gabenti tranzitu per Singapūrą, ją iškrauti su galimybe sandėliuoti ir perkrauti pavyzdys.

▼M1

PG (Papildomos garantijos)

A

:

garantijos dėl šviežios mėsos, išskyrus subproduktus, sertifikuotos pagal BOV (II.2.6 punktas), OVI (II.2.6 punktas), RUF (II.2.7 punktas) ir RUW (II.2.4 punktas) veterinarijos sertifikatų pavyzdžius, subrandinimo, pH nustatymo ir iškaulinėjimo.

C

:

garantijos dėl skerdenų, iš kurių gauta pagal SUW veterinarijos sertifikato pavyzdį (II.2.3 B punktas) sertifikuota šviežia mėsa, laboratorinio tyrimo siekiant nustatyti, ar gyvūnai nebuvo užsikrėtę klasikiniu kiaulių maru.

D

:

garantijos dėl pašarų gyvūnų ūkyje (-iuose), iš kurio (-ių) gauta pagal POR veterinarijos sertifikato pavyzdį (II.2.3 punkto d papunktis) sertifikuota šviežia mėsa.

E

:

garantijos dėl gyvūnų, iš kurių gauta pagal BOV veterinarijos sertifikato pavyzdį (II.2.4 punkto d papunktis) sertifikuota šviežia mėsa, tuberkuliozės tyrimo.

F

:

garantijos dėl šviežios mėsos, išskyrus subproduktus, sertifikuotos pagal BOV (II.2.6 punktas), OVI (II.2.6 punktas), RUF (II.2.6 punktas) ir RUW (II.2.7 punktas) veterinarijos sertifikatų pavyzdžius, subrandinimo ir iškaulinėjimo.

G

:

garantijos dėl 1) subproduktų ir nugaros smegenų pašalinimo ir 2) elninių chroniškos išsekimo ligos tyrimo ir kilmės, kaip nurodyta RUF (II.1.7 punktas) ir RUW (II.1.8 punktas) veterinarijos sertifikatų pavyzdžiuose.

H

:

papildomos garantijos, kurias turi teikti Brazilija. Kadangi Brazilijos Santa Katarinos valstijoje neskiepijama nuo snukio ir nagų ligos, nuoroda į skiepijimo programą netaikoma toje valstijoje kilusių ir paskerstų gyvūnų mėsai.

J

:

garantijos dėl galvijų, avių ir ožkų vežimo iš ūkių į skerdyklą, pagal kurią leidžiama juos vežti per surinkimo centrą (įskaitant prekybos vietas) prieš vežant tiesiai į skerdyklą.

▼M21

K

:

ūkiai arba ūkių grupės, pripažinti taikančiais kontroliuojamąsias laikymo sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2075/2005 8 straipsnyje.

▼M1

Pavyzdys BOV

image image ►(1) M29   image
►(1) M29   image image
►(1) M13   image
►(3) M13  
►(3) M29  
►(3) M29  

Pavyzdys OVI

image image ►(1) M29   image
►(1) M29   image
►(1) M13   image
►(2) M13  
►(2) M29  

▼C1

image

image

►(1) M21  

image

►(1) M13  

image

►(2) M13  

►(2) M21  

image

image

►(1) M27  

image

image

►(2) M13  

►(2) M13  

image

image

image

image

►(1) M13  

image

►(1) M13  

image

image

image

image

image

image

image

image

►(2) M13  

►(2) M13  

image

image

image

image

image

image

image

▼M24

image

image

►(1) C4  

image

▼C1
III PRIEDAS

image

image

image
IV PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 1 DALIES b PUNKTE NURODYTI GYVŪNAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių sąrašas

1 SKIRSNIS

7 straipsnio 2 dalyje nurodytos trečiųjų šalių ar teritorijų dalys

▼M1Šalis arba teritorija

Šalies arba teritorijos dalies kodas

Šalies arba teritorijos dalies aprašymas

US – Jungtinės Amerikos Valstijos

US-A

Havajų valstija (1)

(1)   Neįtraukiama nuo 2010 m. gegužės 5 d.

▼C1

2 DALIS

Gyvūnų ir atitinkamų veterinarijos sertifikatų pavyzdžių lentelė1 lentelė

 

QUE:

bičių motinėlių ir kamanių motinėlių (Apis mellifera ir Bombus spp.) siuntų veterinarijos sertifikato pavyzdys.

BEE:

kamanių (Bombus spp.) šeimų siuntų veterinarijos sertifikato pavyzdys.

Būrys

Šeima

Gentys ir rūšys

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera, Bombus spp.

▼M20

QUE pavyzdys

image

image

▼C1

image

image
V PRIEDAS

Veterinarijos sertifikatų pildymo aiškinamosios pastabos

(numatyta 18 straipsnyje)

a) Veterinarijos sertifikatus išduoda eksportuojanti trečioji šalis, remdamasi I, II ir IV priedų 2 dalyje ir III priede pateiktais pavyzdžiais ir laikydamasi atitinkamiems gyviems gyvūnams ir (arba) šviežiai mėsai skirto pavyzdžio išdėstymo.

Pavyzdžiuose nurodyta eilės tvarka sertifikatuose yra išdėstomi patvirtinimai, kuriuos turi pateikti visos trečiosios šalys, ir, kartais, papildomos garantijos, kurias turi pateikti eksportuojančioji trečioji šalis arba jos dalis.

Jei paskirties valstybė narė nustato papildomų gyvų gyvūnų ir (arba) šviežios mėsos sertifikavimo reikalavimų, į pirminį veterinarijos sertifikatą taip pat įtraukiami patvirtinimai, kad šių reikalavimų laikomasi.

b) Jei sertifikate nurodoma, kad reikia palikti tinkamą tam tikrų teiginių variantą, nebūtini teiginiai gali būti perbraukti, paženklinant tvirtinančiojo pareigūno inicialais ir antspaudu, arba juos galima visiškai išbraukti iš sertifikato.

c) Gyviems gyvūnams ir (arba) šviežiai mėsai, eksportuojamiems iš I, II ar IV priedų 1 dalies 2 ir 3 skiltyse nurodytos tos pačios eksportuojančios šalies teritorijos ar teritorijų ir vežamiems į tą pačią paskirties vietą ir tame pačiame geležinkelio vagone, sunkvežimyje, lėktuve ar laive, turi būti pateiktas atskiras ir vienintelis sertifikatas.

d) Kiekvieno sertifikato originalą sudaro vienas popieriaus lapas arba, jei būtino teksto yra daugiau, visi būtini popieriaus lapai turi sudaryti bendrą nedalijamą visumą.

e) Sertifikatas surašomas bent viena oficialia valstybės narės, pro kurios pasienio postą siunta įvežama į Sąjungą, kalba ir paskirties valstybės narės kalba. Tačiau šios valstybės narės gali leisti surašyti sertifikatą oficialia kitos valstybės narės kalba, prireikus, kartu pateikiant oficialų vertimą.

f) Kai siuntos prekėms identifikuoti (veterinarijos sertifikato pavyzdyje I.28 punkte pateikiama lentelė) prie sertifikato pridedami papildomi popieriaus lapai, jie taip pat laikomi sertifikato originalo dalimi, jei patvirtinantis pareigūnas kiekviename lape pasirašo ir uždeda antspaudą.

g) Kai sertifikatas, įskaitant f punkte minimas papildomas lenteles, susideda iš daugiau negu vieno lapo, visi puslapiai apačioje numeruojami (puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius), o viršuje užrašomas kompetentingos institucijos priskirtas sertifikato nuorodos numeris.

h) Sertifikato originalą privalo užpildyti ir pasirašyti valstybinis veterinarijos gydytojas arba kitas paskirtas valstybinis inspektorius, jei ši galimybė numatyta veterinarijos sertifikato pavyzdyje. Jei vežami gyvi gyvūnai, sertifikatas turi būti užpildytas ir pasirašytas per 24 valandas iki siuntos pakrovimo įvežti į Sąjungą. Eksportuojančios trečiosios šalies kompetentingos institucijos užtikrina, kad tai darant būtų laikomasi sertifikavimo reikalavimų, lygiaverčių nustatytiems Direktyvoje 96/93/EB ( 19 ).

Parašo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos. Šis reikalavimas taip pat taikomas ir antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba su vandens ženklais.

i) Sertifikato numerį, nurodytą I.2 ir II.a punktuose, turi skirti kompetentinga institucija.

▼M18
VI PRIEDAS

1   DALIS1 lentelė

 

„RUM-A“: Toliau išvardytų rūšių gyvūnų, kurie kilę iš patvirtintos įstaigos, instituto arba centro ir yra jiems skirti, veterinarijos sertifikato pavyzdys

Būrys (lotynų kalba)

Šeima (lotynų kalba)

Gentys ir rūšys (lotynų kalba)

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (įskaitant Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (įskaitant anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (įskaitant Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (įskaitant Nemorhaedus ir Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (įskaitant Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.2 lentelė

 

„SUI-A“: Toliau išvardytų rūšių gyvūnų, kurie kilę iš patvirtintos įstaigos, instituto arba centro ir yra jiems skirti, veterinarijos sertifikato pavyzdys

Būrys (lotynų kalba)

Šeima (lotynų kalba)

Gentys ir rūšys (lotynų kalba)

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.,

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

 

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.3 lentelė

 

„TRE-A“: Toliau išvardytų rūšių gyvūnų, kurie kilę iš patvirtintos įstaigos, instituto arba centro ir yra jiems skirti, veterinarijos sertifikato pavyzdys

Būrys (lotynų kalba)

Šeima (lotynų kalba)

Gentys ir rūšys (lotynų kalba)

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

 

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

2   DALIS

image

image

►(1) C3  

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

3   DALIS

Reikalavimai, taikomi trečiųjų šalių įstaigoms, institutams arba centrams

Trečiosios šalies įstaiga, institutas arba centras privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

a) turi turėti aiškias ribas ir būti atskirti nuo supančios aplinkos;

b) turi turėti reikiamas priemones gyvūnams pagauti, uždaryti į gardą bei izoliuoti ir turėti parengtas tinkamas karantino patalpas ir patvirtintas standartines veiklos procedūras, skirtas nežinomos kilmės gyvūnams;

c) turi turėti nuo užkrato pernešėjų apsaugotas patalpas, atitinkančias šiuos reikalavimus:

i) įėjimo ir išėjimo vietose yra įrengti tinkami fiziniai užtvarai;

ii) nuo užkrato pernešėjų apsaugotų patalpų angos turi būti uždengtos nuo pernešėjų saugančiu tinkamo tankumo tinkleliu, kuris reguliariai impregnuojamas patvirtintu insekticidu laikantis gamintojo nurodymų;

iii) pernešėjų priežiūra ir kontrolė vykdoma patalpose, apsaugotose nuo užkrato pernešėjų, ir aplink jas;

iv) imamasi priemonių apriboti ar panaikinti pernešėjų veisimosi vietas, esančias netoli patalpų, apsaugotų nuo užkrato pernešėjų;

v) yra nustatytos standartinės veiklos procedūros, įskaitant atsarginių ir apsauginių sistemų aprašus, taikomos patalpose, apsaugotose nuo užkrato pernešėjų, ir pervežant gyvūnus iš tų patalpų į pakrovimo vietas;

d) ne trumpiau kaip dešimt metų turi saugoti aktualius įrašus, kuriuose reikia nurodyti:

i) kiekvienos rūšies gyvūnų, esančių tose patalpose, skaičių ir tapatybės duomenis (amžių, lytį, rūšį ir atskirą identifikaciją, jei tikslinga);

ii) į jų patalpas atvežamų arba iš ten išvežamų gyvūnų skaičių ir tapatybės duomenis (amžių, lytį, rūšį ir atskirą identifikaciją, jei tikslinga), taip pat informaciją apie jų kilmę arba paskirties vietą, transporto priemones ir tų gyvūnų sveikatos būklę;

iii) jų patalpose tiems gyvūnams atliktų kraujo tyrimų arba visų kitų diagnostinių procedūrų rezultatus;

iv) ligos atvejus ir, jei tikslinga, skirtą gydymą;

v) jų patalpose kritusių gyvūnų, tarp jų gimusių negyvų, tyrimų rezultatus;

vi) tai, kas pastebėta izoliacijos ar karantino metu;

e) jame bent pastaruosius trejus turi būti nenustatyta Direktyvos 92/65/EEB A priede išvardytų arba šio reglamento VI priedo 2 dalyje pateiktuose atitinkamų rūšių gyvūnų veterinarijos sertifikatuose nurodytų ligų, ir tai turi būti patvirtinta įrašais, saugomais pagal d punkto nuostatas, bei jų patalpose tiems gyvūnams atliktų klinikinių ir laboratorinių tyrimų rezultatais;

f) turi turėti reikiamas sutartis su kompetentingos institucijos patvirtinta laboratorija dėl kritusių gyvūnų tyrimų arba turėti vieną ar daugiau tinkamų patalpų, kur tokius tyrimus galėtų atlikti asmuo, pavaldus patvirtintam veterinarijos gydytojui;

g) turi užtikrinti, kad nuo ligos kritusių arba užmigdytų gyvūnų skerdenos būtų pašalinamos;

h) sutartimi arba kitokia teisine priemone užtikrinti paslaugas, teikiamas veterinarijos gydytojo, kuris yra patvirtintas kompetentingos institucijos ir jai pavaldus ir kuris privalo atlikti bent šias užduotis:

i) užtikrinti, kad toje įstaigoje, institute arba centre būtų taikomos tinkamos ligų priežiūros ir kontrolės priemonės. Tokios priemonės turi būti patvirtintos trečiosios šalies, teritorijos arba jos dalies, kurioje yra įstaiga, institutas arba centras, kompetentingos institucijos, atsižvelgiant į ligos būklę, ir turi apimti bent šiuos elementus:

 metinį ligos priežiūros planą, kuriame būtų numatytos tinkamos patalpose esančių gyvūnų zoonozių kontrolės priemonės,

 įtariamų užsikrėtus užkrečiamosiomis ligomis ir zoonozėmis gyvūnų klinikinius, laboratorinius ir kritusių gyvūnų tyrimus,

 ligoms imlių gyvūnų skiepijimą nuo užkrečiamų ligų ir zoonozių;

ii) užtikrinti, kad apie bet kokius įtartinus gyvūnų kritimo atvejus arba bet kokius kitus simptomus, leidžiančius įtarti, kad gyvūnai yra užsikrėtę viena ar daugiau Direktyvos 92/65/EEB A priede išvardytų arba šio reglamento VI priedo 2 dalyje pateiktuose atitinkamų rūšių gyvūnų veterinarijos sertifikatuose nurodytų ligų, būtų nedelsiant pranešama kompetentingai institucijai, jei tai yra viena iš ligų, apie kurią toje trečiojoje šalyje, teritorijoje arba jos dalyje būtina pranešti;

iii) užtikrinti, kad atvežti gyvūnai prireikus būtų uždaromi į karantino patalpas vadovaujantis kompetentingos institucijos pateiktomis instrukcijomis;

iv) užtikrinti atitiktį gyvūnų sveikatos reikalavimams, kuriuos turi atitikti į Sąjungą įvežami gyvūnai.

4   DALIS

Trečiųjų šalių įstaigų, institutų arba centrų tvirtinimo sąlygos

1. Patvirtinimas turi būti suteikiamas tik toms įstaigoms, institutams arba centrams, kurie atitinka 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

2. Jeigu reikalaujama turėti apsaugą nuo užkrato pernešėjų, patalpos turi būti patvirtinamos kaip apsaugotos nuo užkrato pernešėjų, tik jeigu tenkinami 3 dalies c punkte nustatyti kriterijai. Tam, kad galėtų suteikti patvirtinimą, kompetentinga institucija bent tris kartus per reikiamą apsaugos laikotarpį (laikotarpio pradžioje, viduryje ir pabaigoje) turi patikrinti apsaugos nuo užkrato pernešėjų priemonių veiksmingumą apsaugotose patalpose įrengdama spąstus užkrato pernešėjams.

3. Kiekvienai patvirtintai įstaigai, institutui arba centrui turi būti priskiriamas patvirtinimo numeris.

4. Patvirtinimas išlieka tik tol, kol laikomasi šių sąlygų:

patalpas prižiūri valstybinis veterinarijos gydytojas, kuris turi atlikti bent šias užduotis:

i) bent kartą per metus tikrina įstaigos, instituto arba centro patalpas;

ii) tikrina 3 dalies h punkte nurodyto veterinarijos gydytojo veiklą ir tai, kaip įgyvendinamas kasmetinis ligų priežiūros planas, nurodytas h punkto i papunkčio pirmoje įtraukoje;

iii) užtikrina, kad būtų laikomasi 3 ir 4 dalies nuostatų;

iv) tikrina:

 atitiktį gyvūnų sveikatos reikalavimams, kuriuos turi atitikti į Sąjungą įvežami gyvūnai;

 ar gyvūnų klinikinių, post-mortem ir laboratorinių tyrimų rezultatai rodo, kad nėra Direktyvos 92/65/EEB A priede išvardytų arba šio reglamento VI priedo 2 dalyje pateiktuose atitinkamų rūšių gyvūnų veterinarijos sertifikatuose nurodytų ligų.

5. Kompetentingai institucijai nustačius, kad 3 dalies reikalavimai nebetenkinami, patvirtinimas turi būti panaikinamas.

6. Kai pranešama, kad įtariama viena iš Direktyvos 92/65/EEB A priede išvardytų arba šio reglamento VI priedo 2 dalyje pateiktuose atitinkamų rūšių gyvūnų veterinarijos sertifikatuose nurodytų ligų, kompetentinga institucija sustabdo įstaigos, instituto arba centro patvirtinimą iki tol, kol įtarimas oficialiai paneigiamas. Atsižvelgiant į įtariamos ligos ir ligos perdavimo pavojų, patvirtinimo sustabdymas gali būti taikomas visai įstaigai, institutui arba centrui, arba tik tam tikroms atitinkamai ligai imlių gyvūnų kategorijoms. Kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad būtų imamasi priemonių įtarimui patvirtinti arba paneigti ir užkirsti kelią ligos plitimui.

7. Jei 6 punkte nurodyta įtariama liga patvirtinama, įstaigos, instituto arba centro patvirtinimas turi būti panaikinamas.

8. Jei įstaigos, instituto arba centro patvirtinimas buvo panaikintas, jis turi būti atnaujinamas, tik jeigu laikomasi šių sąlygų:

a) susijusios įstaigos, instituto arba centro patalpose liga ir infekcijos šaltinis buvo išnaikinti;

b) susijusios įstaigos, instituto arba centro patalpos buvo tinkamai išvalytos ir dezinfekuotos;

c) susijusi įstaiga, institutas arba centras atitinka 3 dalies a–d ir f–h punktuose nustatytus reikalavimus.

9. Kompetentinga institucija, kuri patvirtino įstaigą, institutą arba centrą, turi informuoti valstybes nares, kurios įtraukė atitinkamas įstaigas, institutus arba centrus į savo patvirtintų įstaigų, institutų arba centrų sąrašą, apie patvirtinimo sustabdymą, panaikinimą arba atnaujinimą.( 1 ) OL L 224, 1990 8 18, p. 42.

( 2 ) OL L 73, 2004 3 11, p. 1.

( 3 ) OL L 312, 2007 11 30, p. 49.

( 4 ) OL L 226, 2008 8 23, p. 1.

( 5 ) OL L 39, 2009 2 10, p. 12.

( 6 ) OL L 175, 2010 7 10, p. 1.

( 7 ) OL L 49, 2004 2 19, p. 11.

( 8 ) OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

( 9 ) OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

( 10 ) OL L 21, 2004 1 28, p. 11.

( 11 ) OL L 296, 2009 11 12, p. 1.

( 12 ) OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

( 13 ) OL L 46, 1991 2 19, p. 19.

( *1 ) Išbraukti šalį, kuriai tai netaikoma.

( *2 ) Serbija, neįskaitant Kosovo pagal JTST rezoliuciją Nr. 1244/99.

( 14 ) OL L 249, 2004 7 23, p. 20.

( 15 ) OL L 59, 2008 3 4, p. 19.

( 16 ) OL L 167, 2000 7 7, p. 22.

( 17 ) OL L 39, 2002 2 9, p. 71.

( 18 ) OL L 268, 1991 9 24, p. 56.

( 19 ) OL L 13, 1997 1 16, p. 28.