2010D0412 — LT — 13.07.2010 — 000.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 13 d.

dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo

(2010/412/ES)

(OL L 195, 27.7.2010, p.3)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 202, 4.8.2010, p. 16  (412/2010)
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 13 d.

dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo

(2010/412/ES)EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2010 m. gegužės 11 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją Europos Sąjungos vardu pradėti Sąjungos ir Jungtinių Valstijų derybas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų teikimo Jungtinių Valstijų iždo departamentui, siekiant užkirsti kelią terorizmui ir terorizmo finansavimui ir su tuo kovoti.

(2)

Pagal 2010 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 2010/411/ES ( 1 ) Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (toliau – Susitarimas) pasirašytas 2010 m. birželio 28 d., atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti sudarytas.

(4)

Šiuo Susitarimu užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, pripažįstama chartijos 7 straipsnyje, teisė į asmens duomenų apsaugą, pripažįstama chartijos 8 straipsnyje, ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, pripažįstama chartijos 47 straipsnyje. Susitarimas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus.

(5)

Pagal Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(6)

Pagal Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius bei nedarant poveikio to Protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikytinas.

(7)

Pagal Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai nėra privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (toliau – Susitarimas) ( 2 ).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Komisija kviečiama ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai teisinį ir techninį duomenų atrinkimo ES teritorijoje pagrindą.

Komisija kviečiama per trejus metus nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti lygiavertės ES sistemos, atsižvelgiant į Susitarimo 11 straipsnį, kūrimo pažangos ataskaitą.

Jei per penkerius metus nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos nėra sukuriama lygiavertė ES sistema, Sąjunga svarsto ar atnaujinti Susitarimą pagal jo 21 straipsnio 2 dalį.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos vardu pasikeisti Susitarimo 23 straipsnyje nurodytais patvirtinimo aktais ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.( 1 ►C1  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1. ◄

( 2 ) Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.