02009R0767 — LT — 01.01.2018 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 767/2009

2009 m. liepos 13 d.

dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantis Direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 229 2009.9.1, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 568/2010 2010 m. birželio 29 d.

  L 163

30

30.6.2010

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 939/2010 2010 m. spalio 20 d.

  L 277

4

21.10.2010

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2279 2017 m. gruodžio 11 d.

  L 328

3

12.12.2017
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 767/2009

2009 m. liepos 13 d.

dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantis Direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB

(Tekstas svarbus EEE)1

SKYRIUS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo reglamentu pagal Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytus bendruosius principus siekiama suderinti pašarų pateikimo į rinką ir naudojimo sąlygas, siekiant užtikrinti aukštą pašarų saugos lygį ir atitinkamai aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį, taip pat suteikti tinkamą informaciją naudotojams ir vartotojams bei sustiprinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šiame Reglamente nustatomos maistui skirtų ir ne maistui skirtų gyvūnų pašarų pateikimo į rinką ir naudojimo Bendrijoje taisyklės, įskaitant reikalavimus, susijusius su ženklinimu, pakavimu ir pateikimu.

2.  Šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų, taikomų gyvūnų mitybos srityje, visų pirma:

a) Direktyvos 90/167/EEB;

b) Direktyvos 2002/32/EB;

c) 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles ( 1 );

d) 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms ( 2 );

e) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų ( 3 );

f) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ( 4 );

g) Reglamento (EB) Nr. 1831/2003; ir

h) 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ( 5 ).

3.  Šis reglamentas netaikomas vandeniui, kurį gyvūnai vartoja tiesiogiai arba kuris sąmoningai įmaišomas į pašarus. Tačiau šis reglamentas taikomas su vandeniu maišomiems pašarams.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

1.  Šiame reglamente taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a) „pašaras“, „pašarų verslas“ ir „tiekimas rinkai“ - kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 178/2002;

b) „pašarų priedas“, „premiksas“, „pagalbinė perdirbimo medžiaga“ ir „paros racionas“ – kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1831/2003; ir

c) „ūkio subjektas“ ir „kompetentinga institucija“ – kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 183/2005.

2.  Taip pat taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a) „pašarų verslo operatorius“ – fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad jo kontroliuojamame pašarų versle būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų laikymasis;

b) „gyvūnų šėrimas per burną“ – pašarų patekimas į gyvūno virškinamąjį traktą per burną, norint patenkinti gyvūno mitybos poreikius ir (arba) palaikyti sveikų gyvūnų produktyvumą;

c) „maistui skirtas gyvūnas“ – gyvūnas, kuris penimas, veisiamas arba laikomas žmonių vartojamam maistui, įskaitant gyvūnus, kurie nevalgomi, tačiau priklauso tokių rūšių gyvūnams, kurie paprastai naudojami žmonių maistui Bendrijoje;

d) „ne maistui skirtas gyvūnas“ – gyvūnas, kuris penimas, veisiamas arba laikomas, tačiau nevartojamas žmonių maistui, pavyzdžiui, kailiniai žvėreliai, gyvūnai augintiniai ir laboratorijose, zoologijos soduose arba cirkuose laikomi gyvūnai;

e) „kailinis žvėrelis“ – ne maistui skirtas gyvūnas, penimas, veisiamas arba laikomas kailių gamybai ir nevartojamas žmonių maistui;

f) „gyvūnas augintinis“ – ne maistui skirtas gyvūnas, priklausantis penimoms, veisiamoms arba laikomoms rūšims, bet paprastai nenaudojami žmonių maistui Bendrijoje;

g) „pašarinės žaliavos“ – natūralūs, švieži arba apdoroti augalinės arba gyvūninės kilmės produktai, kurie pirmiausia yra skirti gyvūnų mitybos poreikiams tenkinti ir pramoniniu būdu perdirbti šie produktai bei organinės ir neorganinės medžiagos su pašarų priedais arba be jų, skirti gyvūnams tiesiogiai šerti arba, juos perdirbus ar ruošiant kombinuotuosius pašarus, arba kaip premiksų užpildas;

h) „kombinuotasis pašaras“ – mažiausiai dviejų pašarinių žaliavų mišinys su pašarų priedais arba be jų, naudojamas kaip visavertis pašaras arba pašaro papildas gyvūnams šerti;

i) „visavertis pašaras“ – kombinuotasis pašaras, kurio sudėtis atitinka paros racioną;

j) „pašaro papildas“ – kombinuotasis pašaras, kuriame yra daug tam tikrų medžiagų, tačiau kurio sudėtis atitinka paros racioną tik tuo atveju, jei jis derinamas su kitais pašarais;

k) „mineralinis papildas“ – pašaro papildas, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % žalių pelenų;

l) „pieno pakaitalas“ – kombinuotasis sausas arba atskiestas tam tikru skysčio kiekiu pašaras, šeriamas kaip papildas arba kaip natūralaus pieno pakaitalas gyvūnų jaunikliams pokrekeniniu laikotarpiu arba skersti skirtiems jauniems gyvūnams, pavyzdžiui, veršeliams, ėriukams arba ožiukams;

m) „užpildas“ – medžiaga, skirta tirpinti, skiesti, skaidyti ar kitaip fiziškai pakeisti pašarų priedus, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jiems ruošti, taikyti arba naudoti, nekeičiant jų technologinės funkcijos ir nedarant jokio tiesioginio technologinio poveikio;

n) „specialioji mityba“ – tikslas patenkinti specialius gyvūnų, kurių asimiliacijos, absorbcijos arba metabolizmo procesas gali sutrikti arba yra laikinai arba negrįžtamai sutrikęs ir kuriems dėl to reikia ėsti jų būklę atitinkančius pašarus, mitybos poreikius;

o) „specialusis pašaras“ – pašaras, kuriuo galima patenkinti specialiosios mitybos poreikius dėl tam tikros jo sudėties arba gamybos būdo, dėl kurių jis gali būti aiškiai išskirtas iš paprastųjų pašarų. Specialusis pašaras neapima vaistinių pašarų, kaip apibrėžta Direktyvoje 90/167/EEB;

p) „užterštos žaliavos“ – pašaras, kuriame nepageidaujamų medžiagų kiekis viršija pagal Direktyvą 2002/32/EB leidžiamą normą;

q) „minimali saugojimo trukmė“ – laikotarpis, kurio metu už ženklinimą atsakingas asmuo tinkamomis saugojimo sąlygomis garantuoja, kad pašaras išlaiko deklaruotas jo savybes; gali būti nurodyta tik viena minimali pašaro saugojimo trukmė, kuri nustatoma atsižvelgiant į atskirų jo sudėtinių dalių minimalią saugojimo trukmę;

r) „partija“ – nustatomas pašarų kiekis, kuriam būdingos vienodos savybės, pavyzdžiui, kilmė, rūšis, pakuotės tipas, pakuotojas, siuntėjas arba ženklinimas; kalbant apie gamybos procesą – vienos gamybos įmonės naudojant vienodus gamybos parametrus pagamintas produkcijos vienetas arba keletas tokių vienetų, pagamintų vienas po kito ir saugomų kartu;

s) „ženklinimas“ – žodžių, duomenų, prekių ženklų, prekių rūšių pavadinimų, iliustruojamosios medžiagos arba simbolių priskyrimas pašarui, pateikiant šią informaciją bet kurioje laikmenoje, kurioje daroma nuoroda į tokį pašarą arba kuri pridedama prie tokio pašaro, pavyzdžiui, ant pakuotės, talpyklos, pranešime, etiketėje, dokumente, ant žiedo, antkaklio arba internete, įskaitant šios informacijos pateikimą reklamos tikslais;

t) „etiketė“ – žymena, prekės ženklas, ženklas, iliustruojamoji arba kitokia aprašomoji medžiaga, surašyti, atspausdinti, uždėti trafaretu, pažymėti, įspausti, atspausti arba pritvirtinti ant pakuotės arba ant pašarų talpyklos;

u) „pateikimas“ – forma, išvaizda arba pakuotė ir pašarams naudojamos pakavimo medžiagos, taip pat išdėstymas ir išdėstymo aplinka.2

SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4 straipsnis

Saugos ir prekybos reikalavimai

1.  Pašarai gali būti tiekiami rinkai ir naudojami tik tuo atveju, jei:

a) jie yra saugūs; ir

b) jie neturi tiesioginio neigiamo poveikio aplinkai arba gyvūnų gerovei.

Ne maistui skirtų gyvūnų pašarams mutatis mutandis taikomi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 15 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

2.  Be šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, pašarus rinkai tiekiantys pašarų verslo operatoriai turi užtikrinti, kad pašarai būtų:

a) tinkami vartoti, autentiški, atitinkantys tikslą ir tokios kokybės, kad juos galima būtų parduoti; ir

b) paženklinti, supakuoti ir pateikti laikantis šiame reglamente ir kituose taikytinuose Bendrijos teisės aktuose įtvirtintų nuostatų.

Ne maistui skirtų gyvūnų pašarams mutatis mutandis taikomi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 16 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

3.  Pašarai turi atitikti šio reglamento I priede išdėstytas technines nuostatas dėl priemaišų ir kitų cheminių veiksnių.

5 straipsnis

Pašarų verslo atsakomybė ir įsipareigojimai

1.  Pašarų verslo operatoriai laikosi mutatis mutandis įsipareigojimų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 178/2002 18 ir 20 straipsniuose bei Reglamento (EB) Nr. 183/2005 4 straipsnio 1 dalyje, susijusių su ne maistui skirtų gyvūnų pašarais.

2.  Už pašarų ženklinimą atsakingas asmuo kompetentingoms institucijoms pateikia visą informaciją apie pašarų, kuriuos jis tiekia rinkai, sudėtį arba skelbiamas savybes, kad būtų galima patikrinti ženklinant nurodytos informacijos tikslumą, įskaitant tikslią procentinę kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių pašarinių žaliavų svorio dalį.

3.  Kilus pavojui žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai, kompetentinga institucija, nepažeisdama Direktyvos 2004/48/EB nuostatų, gali suteikti pirkėjui informaciją, kuri jai buvo pateikta pagal šio straipsnio 2 dalį, jei ji, įvertinusi atitinkamus teisėtus gamintojų ir pirkėjų interesus, nusprendžia, kad pagrįsta pateikti šią informaciją. Jei reikia, kompetentinga institucija perduoda informaciją su sąlyga, kad pirkėjas pasirašys konfidencialumo deklaraciją.

6 straipsnis

Apribojimas ir draudimas

1.  Pašarų sudėtyje neturi būti arba jie neturi būti sudaryti iš žaliavų, kurių tiekimas rinkai arba naudojimas gyvūnų mitybos tikslams yra apribotas arba draudžiamas. Šių žaliavų sąrašas pateikiamas III priede.

2.  Komisija iš dalies keičia apribotų arba draudžiamų tiekti rinkai arba naudoti gyvūnų mitybos tikslams žaliavų sąrašą, atsižvelgdama visų pirma į mokslinius įrodymus, technologinį vystymąsi, Skubaus įspėjimo apie maisto produktus ir pašarus sistemos (RASFF) pranešimus arba oficialios kontrolės pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 rezultatus.

Tos priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos laikantis 28 straipsnio 4 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Dėl neišvengiamos skubos priežasčių, Komisija, siekdama patvirtinti šias priemones, gali taikyti 28 straipsnio 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą.3

SKYRIUS

KONKREČIŲ PAŠARŲ RŪŠIŲ TIEKIMAS RINKAI

7 straipsnis

Pašarų rūšių savybės

1.  Pagal 28 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą Komisija gali priimti gaires, kuriose paaiškinama, kuo skiriasi pašarinės žaliavos, pašarų priedai ir kiti produktai, pavyzdžiui, veterinariniai vaistai.

2.  Prireikus Komisija gali patvirtinti priemones, padėsiančias nustatyti, ar, kaip apibrėžiama šiame reglamente, tam tikras produktas laikomas pašaru.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

8 straipsnis

Pašarų priedų kiekis

1.  Nepažeidžiant atitinkamame teisės akte, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą pašarų priedą, nurodytų naudojimo sąlygų, pašarų priedų kiekis pašarinėse žaliavose ir pašarų papilduose neturi daugiau kaip 100 kartų viršyti atitinkamo nustatyto didžiausio leistino kiekio visaverčiuose pašaruose arba daugiau kaip penkis kartus kokcidiostatikų ir histomonostatų atveju.

2.  1 dalyje nurodyta riba gali būti viršyta tik tuo atveju, jei atitinkamų produktų sudėtis atitinka konkretų mitybos tikslą atsižvelgiant į numatytą paskirtį kaip nurodyta šio reglamento 10 straipsnyje. Tokių pašarų naudojimo sąlygos išsamiai apibrėžiamos numatytų paskirčių sąraše. Jei šių pašarų gamintojo kontroliuojami ūkio subjektai naudoja Reglamento (EB) 183/2005 IV priedo 2 skyriuje nurodytus pašarų priedus, jie turi gauti to reglamento 10 straipsnio b punkte numatytą patvirtinimą.

9 straipsnis

Prekyba pašarais, skirtais konkretiems mitybos tikslams

Pašarais, skirtais konkretiems mitybos tikslams, galima prekiauti kaip tokiais tik tuo atveju, jei jų numatytoji paskirtis yra įtraukta į numatytųjų paskirčių sąrašą, kuris sudaromas pagal 10 straipsnį, ir jei jie pasižymi atitinkamam konkrečiam mitybos tikslui nustatytomis pagrindinėmis maistingumo savybėmis, nurodytomis tame sąraše.

10 straipsnis

Pašarų, skirtų konkretiems mitybos tikslams, numatytųjų paskirčių sąrašas

1.  Komisija gali atnaujinti Direktyvoje 2008/38/EB nurodytą numatytųjų paskirčių sąrašą, papildydama jį numatytąja paskirtimi, išbraukdama numatytąją paskirtį arba papildydama, išbraukdama ar keisdama su tokia konkrečia paskirtimi susijusias sąlygas.

2.  Numatytųjų paskirčių sąrašo atnaujinimo procedūrą galima pradėti Bendrijoje įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui arba valstybei narei pateikus Komisijai paraišką. Tokia paraiška pateikiama Komisijai. Paraiška galioja, jei pridedami dokumentai, kuriais įrodoma, kad konkreti pašarų sudėtis atitinka konkretų numatytą mitybos tikslą ir kad ji neturi neigiamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai, aplinkai ir gyvūnų gerovei.

3.  Komisija nedelsdama pateikia paraišką ir dokumentus valstybėms narėms susipažinti.

4.  Jei, remdamasi turima moksline ir technologine informacija, Komisija gali pagrįstai manyti, kad konkrečių pašarų naudojimas gali neatitikti konkretaus numatyto mitybos tikslo arba gali turėti neigiamą poveikį gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai, aplinkai ar gyvūnų gerovei, Komisija per tris mėnesius nuo galiojančios paraiškos gavimo, paprašo Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pateikti nuomonę. Tarnyba per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo pateikia nuomonę. Šis terminas pratęsiamas, jeigu Tarnyba pareiškėjo paprašo papildomos informacijos.

5.  Per šešis mėnesius nuo galiojančios paraiškos gavimo arba atitinkamais atvejais nuo Tarnybos nuomonės gavimo, Komisija priima reglamentą, kuriuo atnaujinamas numatytųjų paskirčių sąrašas, jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Tos priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos laikantis 28 straipsnio 6 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

6.  Nukrypdama nuo 5 dalies, Komisija per šešis mėnesius nuo galiojančios paraiškos gavimo arba, atitinkamais atvejais, nuo Tarnybos nuomonės gavimo dienos bet kuriame etape gali nutraukti procedūrą ir nuspręsti nebevykdyti atnaujinimo, jeigu ji mano, kad toks atnaujinimas nepagrįstas. Komisija tai atlieka pagal 28 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

Tokiais atvejais Komisija prireikus tiesiogiai praneša apie tai pareiškėjui ir valstybėms narėms laišku, kuriame ji nurodo priežastis, dėl kurių, jos nuomone, atnaujinimas yra nepagrįstas.

7.  Laikydamasi 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, susijusias su prašymų rengimu ir pateikimu.4

SKYRIUS

ŽENKLINIMAS, PATEIKIMAS IR PAKAVIMAS

11 straipsnis

Bendrieji principai

1.  Pašarų ženklinimas ir pateikimas neturi klaidinti naudotojo, visų pirma:

a) numatyto pašarų naudojimo arba savybių, ypač pobūdžio, gamybos metodo, savybių, sudėties, kiekio, patvarumo ir gyvūnų, kuriems jie skirti, rūšių arba kategorijų atžvilgiu,

b) priskiriant pašarams poveikį arba savybes, kuriomis jie nepasižymi, arba teigiant, kad jie pasižymi ypatingomis savybėmis, kai iš tiesų visi panašūs pašarai pasižymi tokiomis savybėmis, arba

c) ženklinimo atitikties 24 ir 25 straipsniuose nurodytiems Bendrijos katalogui ir Bendrijos kodeksams atžvilgiu.

2.  Pagal 23 straipsnio 2 dalį kartu su pašarinėmis žaliavomis arba kombinuotaisiais pašarais, kurie parduodami palaidi arba sandariai neuždarytose pakuotėse ar talpyklose, pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomi visi privalomi ženklinimo rekvizitai pagal šį reglamentą.

3.  Tais atvejais, kai pašarai parduodami naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis ( 6 ), 2 straipsnyje, pagal šį reglamentą reikalaujami privalomi ženklinimo rekvizitai, išskyrus 15 straipsnio b, d ir e punktuose, 16 straipsnio 2 dalies c punkte arba 17 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją, pateikiami medžiagoje, kuria naudojantis vykdoma nuotolinė prekyba, arba perduodami naudojantis kitomis tinkamomis priemonėmis prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį. 15 straipsnio b, d ir e punktuose, 16 straipsnio 2 dalies c punkte arba 17 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta informacija pateikiama vėliausiai pašarų pristatymo metu.

4.  Be šiame skyriuje išdėstytų ženklinimo nuostatų, II priede yra išdėstytos papildomos ženklinimo nuostatos.

5.  Leistini pašarinių žaliavų arba kombinuotųjų pašarų pažymėtų sudėties verčių nuokrypiai nuo verčių, analizuotų atliekant oficialią kontrolę, kaip numatyta pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004, išvardyti šio reglamento IV priede.

12 straipsnis

Atsakomybė

1.  Už ženklinimą atsakingas asmuo užtikrina ženklinimo rekvizitų pateikimą bei tinkamą tikslumą.

2.  Už ženklinimą atsakingas asmuo yra pašarų verslo operatorius, kuris pirmą kartą tiekia pašarus rinkai arba, atitinkamais atvejais, kurio vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas nurodomas prekiaujant pašarais.

3.  Jeigu pašarų verslo operatorių veikla daro poveikį ženklinimui jų kontroliuojamame versle, jie užtikrina, kad bet kurioje laikmenoje pateikiama informacija atitiktų šio reglamento reikalavimus.

4.  Pašarų verslo operatoriai, atsakingi už mažmeninę prekybą ar platinimo veiklą, kuri neturi poveikio ženklinimui, rūpestingai padeda užtikrinti atitiktį ženklinimo reikalavimams, visų pirma netiekdami pašarų, kurie, kaip jie žino arba būtų turėję numanyti pagal jų turimą informaciją bei kaip specialistai, neatitinka tų reikalavimų.

5.  Pašarų verslo operatoriai savo kontroliuojamame versle užtikrina, kad privalomi ženklinimo rekvizitai būtų perduodami visoje maisto grandinėje, siekiant sudaryti galimybę suteikti informaciją galutiniam pašarų naudotojui, vadovaujantis šiuo reglamentu.

13 straipsnis

Teiginiai

1.  Ženklinant ir pateikiant pašarines žaliavas ir kombinuotuosius pašarus galima ypač atkreipti dėmesį į tai, kad pašarų sudėtyje yra arba nėra tam tikros medžiagos, į konkrečią maistinę savybę ar mitybos procesą, arba į konkrečią su tokia savybe ar procesu susijusią funkciją, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a) teiginys yra objektyvus, jį gali patikrinti kompetentingos institucijos ir jis yra suprantamas pašarų naudotojui; ir

b) už ženklinimą atsakingas asmuo kompetentingos institucijos prašymu pateikia mokslinį teiginio pagrindimą, remdamasis viešai skelbiamais moksliniais įrodymais arba dokumentais patvirtintu bendrovės atliktu moksliniu tyrimu. Mokslinį pagrindimą reikia turėti tuo metu, kai pašarai tiekiami rinkai. Pirkėjai turi teisę pareikšti kompetentingai institucijai abejones dėl teiginio teisingumo. Jeigu nustatoma, kad teiginys nepakankamai pagrįstas, su šiuo teiginiu susiję ženklinimo rekvizitai laikomi klaidinančiais, kaip apibrėžta 11 straipsnyje. Tuo atveju, kai kompetentinga institucija abejoja atitinkamo teiginio moksliniu pagrindimu, ji gali perduoti šį klausimą svarstyti Komisijai. Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę ir laikydamasi 28 straipsnio 2 dalyje nustatytos patariamosios procedūros, prireikus gali priimti sprendimą.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, teiginiai apie mitybos optimizavimą ir fiziologinių sąlygų palaikymą arba išsaugojimą yra leidžiami, jei nepateikiama 3 dalies a punkte nurodytų teiginių.

3.  Ženklinant arba pateikiant pašarines žaliavas ir kombinuotuosius pašarus negalima teigti, kad:

a) jie užkirs kelią ligai, ją gydys ar nuo jos išgydys, išskyrus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 leidžiamus naudoti kokcidiostatikus ir histomonostatus; tačiau šis punktas netaikomas teiginiams apie mitybos sutrikimus, kai nėra susijusių patologinių simptomų;

b) jie skirti konkrečiam mitybos tikslui, kaip numatyta 9 straipsnyje nurodytame numatytųjų paskirčių sąraše, nebent jie atitiktų šiame sąraše numatytus reikalavimus.

4.  1 ir 2 dalyse nurodyti reikalavimai gali būti įtraukiami į 25 straipsnyje nurodytus Bendrijos kodeksus.

14 straipsnis

Ženklinimo rekvizitų pateikimas

1.  Privalomi ženklinimo rekvizitai pastebimai, aiškiai įskaitomai, neištrinamai ir jų netrumpinant pateikiami gerai matomoje vietoje ant pakuotės, talpyklos, prie jų pritvirtintos etiketės arba 11 straipsnio 2 dalyje numatyto pridedamo dokumento valstybės narės arba regiono, kuriuose pašarai tiekiami rinkai, oficialia kalba arba bent viena iš oficialių kalbų.

2.  Privalomi ženklinimo rekvizitai turi būti lengvai atpažįstami ir nenustelbti jokios kitos informacijos. Jie pateikiami naudojant tokius spalvą, šriftą ir dydį, kurie nenustelbia ir išskirtinai nenurodo jokios informacijos dalies, išskyrus atvejus, kai išskyrimu siekiama atkreipti dėmesį į įspėjamuosius teiginius.

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai ir 22 straipsnyje nurodyto savanoriško ženklinimo pateikimo specifikacijos gali būti įtrauktos į 25 straipsnyje nurodytus Bendrijos kodeksus.

15 straipsnis

Bendrieji privalomi ženklinimo reikalavimai

Pašarinė žaliava arba kombinuotieji pašarai tiekiami rinkai tik tuo atveju, jei ženklinant nurodomi šie rekvizitai:

a) pašarų rūšis: atitinkamai – „pašarinė žaliava“, „visavertis pašaras“ arba „pašaro papildas“;

 atitinkamais atvejais vietoj pavadinimo „visavertis pašaras“ galima vartoti pavadinimą „visavertis pieno pakaitalas“,

 atitinkamais atvejais vietoj pavadinimo „pašaro papildas“ galima vartoti šiuos pavadinimus: „mineralinis papildas“ arba „pieno pakaitalo papildas“,

 gyvūnų augintinių, išskyrus kates ir šunis, atveju vietoj pavadinimo „visavertis pašaras“ arba „pašaro papildas“ galima vartoti pavadinimą „kombinuotasis pašaras“;

b) už ženklinimo rekvizitus atsakingo pašarų verslo operatoriaus vardas bei pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas;

c) jeigu yra, už ženklinimą atsakingo asmens įmonės patvirtinimo numeris, suteiktas pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 13 straipsnį (kalbant apie įmones, patvirtintas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 23 straipsnio 2 dalies a – c punktais), arba pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 17 straipsnį ar Reglamento (EB) Nr. 183/2005 10 straipsnį. Jeigu už ženklinimą atsakingam asmeniui suteikti keli patvirtinimo numeriai, jis turi naudoti tą, kuris suteiktas pagal Reglamentą (EB) Nr. 183/2005;

d) partijos identifikavimo numeris;

e) grynasis kiekis, išreikštas masės vienetais, kai produktai yra kieti, ir masės arba tūrio vienetais, kai jie skysti;

f) pašarų priedų sąrašas, pradžioje nurodant pavadinimą „Priedai“ ir kiekį pagal atitinkamai VI arba VII priedų I skyrių ir nepažeidžiant ženklinimo nuostatų, nustatytų teisės akte, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą pašarų priedą;

g) drėgnis pagal I priedo 6 punktą.

16 straipsnis

Specialūs privalomi pašarinių žaliavų ženklinimo reikalavimai

1.  Be 15 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ženklinant pašarines žaliavas taip pat nurodoma:

a) pašarinės žaliavos pavadinimas; šis pavadinimas turi būti nurodytas laikantis 24 straipsnio 5 dalies reikalavimų; ir

b) privalomojo deklaravimo duomenys, atitinkantys V priede pateiktame sąraše nustatytą atitinkamą kategoriją; privalomojo deklaravimo duomenys gali būti pakeisti 24 straipsnyje nurodytame Bendrijos kataloge atitinkamos kategorijos pašarinėms medžiagoms nustatyta informacija.

2.  Be 1 dalyje nustatytų reikalavimų, ženklinant pašarines žaliavas, kai į pašarinių medžiagų sudėtį įtraukiami priedai, nurodoma:

a) gyvūnų, kuriems skirta pašarinė žaliava, rūšys arba kategorijos, jei atitinkamų priedų nebuvo leista naudoti visų rūšių gyvūnų pašarui arba jei minėtuosius priedus tam tikrų rūšių gyvūnų pašarui leista naudoti nurodžius didžiausią leistiną kiekį;

b) tinkamo naudojimo instrukcijos pagal II priedo 4 dalį, kai nustatyti didžiausi leistini atitinkamų priedų kiekiai; ir

c) minimali priedų, išskyrus technologinius priedus, saugojimo trukmė.

17 straipsnis

Specialūs privalomi kombinuotųjų pašarų ženklinimo reikalavimai

1.  Be 15 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ženklinant kombinuotuosius pašarus taip pat nurodoma:

a) gyvūnų, kuriems skirtas kombinuotasis pašaras, rūšys arba kategorijos;

b) tinkamo naudojimo instrukcijos, nurodant tikslą, kuriam skirtas pašaras; atitinkamais atvejais šios instrukcijos turi atitikti II priedo 4 dalies nuostatas;

c) jeigu gamintojas nėra už ženklinimo rekvizitus atsakingas asmuo, pateikiama ši informacija:

 gamintojo vardas bei pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas, arba

 15 straipsnio c punkte nurodytas gamintojo patvirtinimo numeris arba pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 9, 23 arba 24 straipsnius suteiktas identifikavimo numeris; jeigu tokio numerio nėra, gamintojo arba importą vykdančio pašarų verslo operatoriaus prašymu pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 V priedo II skyriuje nurodytą struktūrą suteiktas identifikavimo numeris;

d) minimali saugojimo trukmė pagal šiuos reikalavimus:

 „tinka vartoti iki…“ nurodant datą (konkrečią dieną) tuo atveju, jei pašarai yra greitai gendantys dėl skilimo procesų,

 „geriausias iki…“ nurodant datą (konkretų mėnesį) kitų pašarų atveju.

Jeigu ženklinant nurodoma pagaminimo data, minimalaus saugojimo trukmės datą taip pat galima nurodyti tokia forma: „… (laikotarpis dienomis arba mėnesiais) po pagaminimo datos“;

e) pašarinių žaliavų, iš kurių sudaryti pašarai, sąrašas (su antrašte „Sudėtis“), kuriame pagal 16 straipsnio 1 dalies a punktą nurodomas kiekvienos pašarinės žaliavos pavadinimas ir šios pašarinės žaliavos išvardijamos mažėjančia tvarka pagal svorį, apskaičiuotą atsižvelgiant į kombinuotųjų pašarų drėgnį; šiame sąraše taip pat galima nurodyti procentines svorio dalis; ir

f) atitinkamai VI arba VII priedų II skyriuje nustatyti privalomojo deklaravimo duomenys.

2.  1 dalies e punkte numatytam sąrašui taikomi šie reikalavimai:

a) jeigu ženklinant pašarinės žaliavos buvimas yra išskirtinai nurodomas žodžiais, priešiniais arba grafiniais ženklais, nurodomi pašarinės žaliavos pavadinimas ir procentinė svorio dalis;

b) jeigu maistui skirtų gyvūnų kombinuotųjų pašarų sudėtyje esančių pašarinių žaliavų procentinės svorio dalys nėra nurodomos ženklinant, už ženklinimą atsakingas asmuo, nepažeisdamas Direktyvos 2004/48/EB nuostatų, pirkėjo prašymu pateikia informaciją apie kiekybinės sudėties duomenis su leistinu +/– 15 % nuokrypiu atsižvelgiant į pašarų sudėtį; ir

c) jeigu kombinuotieji pašarai skirti ne maistui skirtiems gyvūnams, išskyrus kailinius žvėrelius, vietoje konkretaus pašarinės žaliavos pavadinimo galima nurodyti kategorijos, kuriai priklauso pašarinės žaliavos, pavadinimą.

3.  Kilus pavojui žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai kompetentinga institucija, nepažeisdama Direktyvos 2004/48/EB nuostatų, gali suteikti pirkėjui informaciją, kuri jai buvo pateikta pagal 5 straipsnio 2 dalį, jei ji, įvertinusi atitinkamus teisėtus gamintojų ir pirkėjų interesus, nusprendžia, kad pagrįsta pateikti šią informaciją. Jei reikia, kompetentinga institucija perduoda informaciją su sąlyga, kad pirkėjas pasirašys konfidencialumo deklaraciją.

4.  Taikant 2 dalies c punktą, Komisija sudaro pašarinių žaliavų kategorijų, kurios ženklinant ne maistui skirtiems gyvūnams, išskyrus kailinius žvėrelius, skirtus pašarus gali būti nurodomos vietoj atskirų pašarinių žaliavų, sąrašą.

Tos priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos laikantis 28 straipsnio 4 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

18 straipsnis

Papildomi privalomi pašarų, skirtų konkretiems mitybos tikslams, ženklinimo reikalavimai

Be 15, 16 ar 17 straipsniuose nustatytų atitinkamų bendrųjų ženklinimo reikalavimų, ženklinant pašarus, skirtus konkretiems mitybos tikslams, taip pat nurodoma:

a) apibrėžiantis žodis „dietinis“ šiuo atveju taikomas tik pašarams, skirtiems konkretiems mitybos tikslams, šalia pašarų pavadinimo, kaip nustatyta 15 straipsnio a punkte;

b) informacija, kurią privaloma nurodyti atitinkamos numatytosios paskirties atveju 9 straipsnyje nurodyto numatytųjų paskirčių sąrašo 1–6 skiltyse; ir

c) nurodymas, kad prieš naudojant pašarus arba prieš pratęsiant jų naudojimo laikotarpį reikėtų pasikonsultuoti su mitybos specialistu arba veterinaru.

19 straipsnis

Papildomi privalomi gyvūnų augintinių ėdalo ženklinimo reikalavimai

Gyvūnų augintinių ėdalo etiketėje nurodomas nemokamas telefono numeris arba kitos ryšių priemonės, kad pirkėjai galėtų gauti ne tik privalomos, bet ir papildomos informacijos apie:

a) gyvūnų augintinių ėdalo sudėtyje esančius pašarų priedus; ir

b) sudėtyje esančias pašarines žaliavas, kurios žymimos nurodant kategoriją, kaip nustatyta 17 straipsnio 2 dalies c punkte.

20 straipsnis

Papildomi privalomi reikalavimų neatitinkančių pašarų ženklinimo reikalavimai

1.  Be 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose nustatytų reikalavimų, pašarai, kurie neatitinka Bendrijos teisės aktų reikalavimų, išdėstytų VIII priede, pvz., užterštos žaliavos, ženklinami nurodant šiame priede numatytą informaciją.

2.  Komisija gali iš dalies pakeisti VIII priedą, kad jis atitiktų pažangą teisėkūros srityje siekiant nustatyti standartus.

Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

21 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos

1.  15 straipsnio c, d, e ir g punktuose ir 16 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija nėra privaloma, jeigu prieš kiekvieną sandorį pirkėjas pareiškia raštu, kad jis neprašo šios informacijos. Sandorį gali sudaryti keletas siuntų.

2.  15 straipsnio c, d ir e punktuose ir 16 straipsnio 2 dalies c punkte arba 17 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodyta informacija supakuotų pašarų atveju gali būti pateikiama kitoje, o ne etiketės vietoje, kaip nurodyta 14 straipsnio 1 dalyje. Tokiais atvejais nurodoma, kurioje vietoje pateikiama ši informacija.

3.  Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 183/2005 I priedo, šio reglamento 15 straipsnio c, d, e ir g punktuose ir 16 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija neprivaloma pašarinių žaliavų, kurių sudėtyje nėra pašarų priedų, išskyrus konservantus ar siloso priedus, ir kurias pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 5 straipsnio 1 dalį pašarų verslo operatorius pagamino ir pristatė pirminės gamybos pašarų naudotojui naudoti jo ūkyje, atveju.

4.  17 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytas privalomasis deklaravimas neprivalomas nesmulkintų grūdų, sėklų ir vaisių mišinių atveju.

5.  Tuo atveju, kai kombinuotieji pašarai sudaryti iš ne daugiau kaip trijų pašarinių žaliavų, 17 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija neprivaloma, jeigu naudotos pašarinės žaliavos aiškiai nurodomos apraše.

6.  Jeigu pašarinių žaliavų arba kombinuotųjų pašarų, kurie skirti galutiniam naudotojui ir parduodami palaidi, kiekiai neviršija 20 kg, į 15, 16 ir 17 straipsniuose nurodytą informaciją pirkėjo dėmesį galima atkreipti pardavimo vietoje pateikiant atitinkamą pranešimą. Šiuo atveju atitinkamai 15 straipsnio a punkte, 16 straipsnio 1 dalyje arba 17 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija pirkėjui suteikiama ne vėliau kaip pateikiant sąskaitą.

7.  Jeigu gyvūnų augintinių ėdalo kiekiai parduodami taroje su keliomis pakuotėmis, 15 straipsnio b, c, f ir g punktuose ir 17 straipsnio 1 dalies b, c, e ir f punktuose nurodyta informacija gali būti pateikiama tik ant išorinės taros, o ne ant kiekvienos pakuotės, jei bendras visos taros svoris neviršija 10 kg.

8.  Nukrypstant nuo šio reglamento nuostatų, valstybės narės gali taikyti nacionalines nuostatas, taikomas moksliniams arba eksperimentiniams tikslams laikomų gyvūnų pašarams, su sąlyga, kad jų etiketėje būtų aiškiai nurodomas toks tikslas. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tokias nuostatas.

22 straipsnis

Savanoriškas ženklinimas

1.  Be privalomų ženklinimo reikalavimų, ženklinant pašarines žaliavas ir kombinuotuosius pašarus taip pat galima nurodyti savanoriškus ženklinimo rekvizitus, jei laikomasi šio reglamento reikalavimų.

2.  Papildomos savanoriško ženklinimo sąlygos gali būti nurodytos 25 straipsnyje nurodytuose Bendrijos kodeksuose.

23 straipsnis

Pakavimas

1.  Pašarinės žaliavos ir kombinuotieji pašarai gali būti pateikiami į rinką tik sandariai uždarytose pakuotėse arba talpyklose. Pakuotės arba talpyklos sandariai uždaromos taip, kad atidarius pakuotę arba talpyklą būtų pažeidžiama plomba ir jos nebebūtų galima panaudoti dar kartą.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, palaidi arba sandariai neuždarytose pakuotėse ar talpyklose gali būti tiekiami rinkai:

a) pašarinės žaliavos;

b) kombinuotieji pašarai, tik tuo atveju, jei jie gaunami sumaišant grūdus arba nesusmulkintus vaisius;

c) kombinuotieji pašarai, jei gamintojai pristato juos vieni kitiems;

d) kombinuotieji pašarai, jei gamintojas juos tiesiogiai pristato pašarų naudotojui;

e) kombinuotieji pašarai, jei gamintojai juos pristato pakavimo firmoms;

f) kombinuotųjų pašarų, kurie skirti galutiniam naudotojui ir imami tiesiogiai iš sandariai uždarytos pakuotės arba talpyklos, kiekiai, kurių svoris neviršija 50 kilogramų;

g) pašarų luitai arba laižomi pašarai.5

SKYRIUS

BENDRIJOS PAŠARINIŲ ŽALIAVŲ KATALOGAS IR BENDRIJOS GEROS ŽENKLINIMO PRAKTIKOS KODEKSAI

24 straipsnis

Bendrijos pašarinių žaliavų katalogas

1.  Siekiant pagerinti pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų ženklinimą, sudaromas Bendrijos pašarinių žaliavų katalogas (toliau – katalogas). Šio katalogo paskirtis – palengvinti keitimąsi informacija apie produkto savybes ir pateikti neišsamų pašarinių žaliavų sąrašą. Kiekvienos išvardytos pašarinės žaliavos atveju nurodoma bent ši informacija:

a) pavadinimas;

b) identifikavimo numeris;

c) pašarinės žaliavos aprašas, atitinkamais atvejais įskaitant informaciją apie gamybos procesą;

d) informacija, pakeičianti privalomojo deklaravimo duomenis 16 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo tikslais; ir

e) terminų žodynėlis, kuriame apibrėžiami įvairūs minėtieji procesai ir techniniai išsireiškimai.

2.  Pirmoji Bendrijos katalogo redakcija pagal 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą priimama ne vėliau kaip 2010 m. kovo 21 d., o šio katalogo įrašai – Direktyvos 96/25/EB priedo B dalyje ir Direktyvos 82/471/EEB priedo 2–4 skiltyse išvardyti įrašai. Direktyvos 96/25/EB priedo A dalies IV punkte turi būti pateiktas terminų žodynėlis.

3.  Iš dalies keičiant katalogą taikoma 26 straipsnyje nustatyta tvarka.

4.  Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant 4 straipsnyje nustatytų saugos reikalavimų.

5.  Pašarų verslo operatoriai katalogu naudojasi savanoriškai. Vis dėlto Bendrijos kataloge nurodytas pašarinės žaliavos pavadinimas gali būti naudojamas tik tuo atveju, jei laikomasi visų atitinkamų katalogo nuostatų.

6.  Asmuo, pirmą kartą į rinką pateikiantis pašarines žaliavas, kurios dar neįtrauktos į katalogą, nedelsdamas praneša apie šių žaliavų naudojimą 26 straipsnio 1 dalyje nurodytiems Europos pašarų verslo sektoriaus atstovams. Europos pašarų verslo sektoriaus atstovai internete viešai skelbia ir nuolat atnaujina šių pranešimų registrą.

25 straipsnis

Bendrijos geros ženklinimo praktikos kodeksai

1.  Komisija ragina parengti du Bendrijos geros ženklinimo praktikos kodeksus (toliau – kodeksai), kurių vienas būtų skirtas gyvūnų augintinių ėdalui, o kitas – maistui skirtų gyvūnų kombinuotiesiems pašarams (į šį kodeksą galėtų būti įtrauktas skyrius, skirtas kailinių žvėrelių kombinuotiesiems pašarams).

2.  Šių kodeksų paskirtis – gerinti ženklinimo tinkamumą. Juose visų pirma reglamentuojamas pagal 14 straipsnį reikalaujamų ženklinimo rekvizitų pateikimas, pagal 22 straipsnį numatytas savanoriškas ženklinimas ir pagal 13 straipsnį nustatytų teiginių naudojimas.

3.  Sudarant ir iš dalies keičiant kodeksus taikoma 26 straipsnyje nustatyta tvarka.

4.  Pašarų verslo operatoriai kodeksais naudojasi savanoriškai. Vis dėlto ženklinimo rekvizituose nurodyti, kad remiamasi kodeksų ženklinimo reikalavimais, už ženklinimą atsakingas asmuo gali tik tuo atveju, jei laikomasi visų atitinkamo kodekso nuostatų.

26 straipsnis

Kodeksų sudarymas ir Bendrijos katalogo bei Bendrijos kodeksų pakeitimai

1.  Bendrijos katalogo pakeitimų projektus ir kodeksų projektus, taip pat kodeksų pakeitimų projektus rengia ir iš dalies keičia visi atitinkami Europos pašarų verslo sektorių atstovai:

a) konsultuodamiesi su kitomis suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, pašarų naudotojais;

b) bendradarbiaudami su kompetentingomis valstybių narių institucijomis ir atitinkamais atvejais su Tarnyba;

c) atsižvelgdami į atitinkamą patirtį, susijusią su Tarnybos paskelbtomis nuomonėmis, ir į mokslinių ar techninių žinių pokyčius.

2.  Nepažeisdama trečios dalies, Komisija priima šio straipsnio taikymui reikalingas priemones laikydamasi 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

3.  Priimami katalogo, kuriame nurodomi didžiausi leistini I priedo 1 punkte minimų cheminių priemaišų kiekiai, I priedo 2 punkte nustatytas botaninio grynumo lygis, 16 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija, kuri gali pakeisti privalomojo deklaravimo duomenis, arba I priedo 6 punkte nustatytas pašarų drėgnio lygis, pakeitimai. Šios bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos laikantis 28 straipsnio 4 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

4.  Bet kokios šiame straipsnyje numatytos priemonės tvirtinamos laikantis šių sąlygų:

a) jos buvo parengtos laikantis 1 dalies;

b) jų turinys pritaikomas visoje Bendrijoje sektoriams, kuriems jos skirtos; ir

c) jos tinkamos šio reglamento tikslams pasiekti.

5.  Katalogas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje. Kodeksų pavadinimai ir nuorodos į juos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.6

SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.  Komisija gali iš dalies keisti priedus, siekdama juos patikslinti atsižvelgiant į mokslinę ir techninę pažangą.

Tos priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.  Kitos šio reglamento taikymui būtinos įgyvendinimo priemonės patvirtinamos pagal 28 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, jeigu konkrečiai nenurodyta kitaip.

28 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsniu įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

3.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

4.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

5.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

6.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys, 5 dalies b punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte, 4 dalies b punkte ir 4 dalies e punkte nustatyti terminai – atitinkamai du mėnesiai, vienas mėnuo ir du mėnesiai.

29 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1. 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a) d punktas pakeičiamas taip:

„d) tam tikrais atvejais, pašarų priedą arba premiksą gaminančio arba pateikiančio į rinką ūkio subjekto patvirtinimo numeris pagal 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus ( *1 ), 10 straipsnį arba atitinkamai pagal Direktyvos 95/69/EB 5 straipsnį;

b) 1 dalies pabaigoje pridedama ši pastraipa:

„Premiksų atveju b, d, e ir g punktai netaikomi įtrauktiems pašarų priedams.“;

2. 3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, ant pašarų priedo, priklausančio kuriai nors III priede nurodytai funkcinei grupei, arba ant premikso, kurio sudėtyje yra priedo, priklausančio kuriai nors III priede nurodytai funkcinei grupei, pakuotės arba talpyklos pastebimai, aiškiai įskaitomai ir neištrinamai pateikiama informacija, nurodyta tame priede.“;

3. 4 dalis pakeičiama taip:

„4.  Premiksų atveju etiketėje įrašomas žodis „premiksas“. Pašarinių žaliavų atveju deklaruojami užpildai, vadovaujantis 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo ( *2 ) 17 straipsnio 1 dalies e punktu, ir tuo atveju, kai vanduo naudojamas kaip užpildas, nurodomas premikso drėgnis. Gali būti nurodyta tik viena minimali kiekvieno premikso saugojimo trukmė. Ši minimali saugojimo trukmė nustatoma atsižvelgiant į atskirų jo sudėtinių dalių minimalią saugojimo trukmę.

30 straipsnis

Panaikinimas

Direktyvos 70/524/EEB 16 straipsnis, direktyvos 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EEB, 93/74/EEB, 93/113/EB ir 96/25/EB ir Sprendimas 2004/217/EB panaikinami nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.

Nuorodos į panaikintas direktyvas aiškinamos kaip nuorodos į šį reglamentą ir skaitomos pagal IX priede pateiktą atitikties lentelę.

31 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 3 d. praneša Komisijai apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

32 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  Nukrypstant nuo 33 straipsnio 2 dalies, pašarai, kurie pagal direktyvų 79/373/EEB, 82/471/EEB, 93/74/EEB ir 96/25/EB nuostatas buvo patiekti rinkai arba paženklinti iki 2010 m. rugsėjo 1 d., gali likti rinkoje, kol baigsis jų atsargos.

2.  Nukrypstant nuo 8 straipsnio 2 dalies, tame straipsnyje nurodytų rūšių pašarai, kurie buvo teisėtai patiekti rinkai iki 2010 m. rugsėjo 1 d., gali likti rinkoje kol bus priimtas sprendimas dėl 10 straipsnyje nurodyto prašymo atnaujinti numatytų paskirčių sąrašą, jei minėtas prašymas buvo pateiktas iki 2010 m. rugsėjo 1 d.

3.  Nukrypstant nuo šio reglamento I priedo 1 punkto, galima toliau tiekti rinkai ir naudoti pašarines medžiagas, kol bus nustatytas konkretus didžiausias leistinas cheminių priemaišų, atsiradusių gamybos proceso metu ir dėl naudojamų pagalbinių perdirbimo medžiagų, kiekis, jei minėtosios pašarinės medžiagos atitinka bent jau Direktyvos 96/25/EB priedo A dalies II skyriaus 1 punkte nustatytus reikalavimus. Vis dėlto šią leidžiančią nukrypti nuostatą gali taikyti ne ilgiau kaip 2012 m. rugsėjo 1 d.

4.  Galima patvirtinti priemones siekiant palengvinti perėjimą prie šio reglamento taikymo. Visų pirma galima nustatyti sąlygas, kurių laikantis būtų galima ženklinti pašarus pagal šio reglamento reikalavimus iki jo taikymo datos. Tokios priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, tvirtinamos laikantis 28 straipsnio 4 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

33 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.

Tačiau 31 ir 32 straipsniai taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Techninės nuostatos dėl priemaišų, pieno pakaitalų, pašarinių žaliavų, skirtų surišimui arba denatūravimui, pelenų kiekio ir drėgnio, kaip nurodyta 4 straipsnyje

1. Remiantis gera praktika, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 183/2005 4 straipsnyje, pašarinėse žaliavose neturi būti dėl jų gamybos proceso ir dėl pagalbinių perdirbimo medžiagų atsiradusių cheminių priemaišų, išskyrus atvejus, kai 24 straipsnyje nurodytame kataloge nustatomas konkretus didžiausias leistinas kiekis.

2. Botaninis pašarinių žaliavų grynumas turi būti ne mažesnis kaip 95 %, išskyrus atvejus, kai 24 straipsnyje nurodytame kataloge nustatomas kitoks kiekis. Botanines priemaišas sudaro augalinių žaliavų priemaišos, neturinčios neigiamo poveikio gyvūnams, pvz., kitų kultivuojamų rūšių arba piktžolių šiaudai ir sėklos. Botaninės priemaišos, pavyzdžiui, kitų aliejinių augalų sėklų arba aliejinių vaisių likučiai, susidarę per ankstesnį gamybos procesą, neturi viršyti 0,5 % kiekvienos aliejinių augalų sėklų arba aliejinių vaisių rūšies atveju.

3. Geležies kiekis pieno pakaitaluose, skirtuose veršiukams, kurių gyvasis svoris yra 70 kilogramų arba mažesnis, turi būti ne mažesnis kaip 30 miligramų viename visaverčių pašarų, kurių drėgnis 12 %, kilograme.

4. Jeigu pašarinės žaliavos naudojamos kitų pašarinių žaliavų denatūravimui arba surišimui, toks produktas vis tiek gali būti laikomas pašarine žaliava. Ženklinant turi būti nurodomi surišimui arba denatūravimui naudojamos pašarinės žaliavos pavadinimas, pobūdis ir kiekis. Jeigu pašarinė žaliava yra surišama kita pašarine žaliava, pastarosios procentinė dalis neturi viršyti 3 % bendro svorio.

5. Druskos rūgštyje netirpių pelenų kiekis neturi viršyti 2,2 % sausosios medžiagos. Tačiau 2,2 % kiekį galima viršyti tokiuose pašaruose:

 pašarinėse žaliavose,

 kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose yra leidžiamų mineralinių rišamųjų medžiagų,

 mineraliniuose pašaruose,

 kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % ryžių arba cukrinių runkelių šalutinių produktų,

 ūkiuose auginamoms žuvims skirtuose kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose žuvų miltų kiekis viršija 15 %,

su sąlyga, kad kiekis nurodomas etiketėje.

6. Jeigu V priede arba 24 straipsnyje nurodytame kataloge nenustatomas kitas kiekis, pašarų drėgnis turi būti nurodytas, jei jis viršija:

 5 % – mineralinių papildų, kuriuose nėra organinių medžiagų, atveju,

 7 % – pieno pakaitalų ir kitų kombinuotųjų pašarų, kuriuose yra daugiau kaip 40 % pieno produkto, atveju,

 10 % – mineralinių papildų, kuriuose yra organinių medžiagų, atveju,

 14 % – kitų pašarų atveju.
II PRIEDAS

11 straipsnio 4 dalyje nurodytos bendrosios ženklinimo nuostatos

1. Jeigu nenurodyta kitaip, nurodyti arba deklaruotini sudėtis arba kiekiai yra susiję su pašarų mase.

2. Nurodant datą skaitmenimis laikomasi tvarkos „diena, mėnuo ir metai“ ir formatas nurodomas etiketėje pateikiant šias santrumpas: „d., mėn., m.“

3. Sinonimai tam tikromis kalbomis:

a) vokiečių kalba pavadinimas „Einzelfuttermittel“ gali būti pakeistas pavadinimu „Futtermittel-Ausgangserzeugnis“, graikų kalba – „πρώτη ύλη ζωοτροφών“ gali būti pakeistas „απλή ζωοτροφή“, italų kalba – „materie prime per mangimi“ gali būti pakeistas „mangime semplice“; čekų kalba pavadinimas „produkty ke krmení“ atitinkamais atvejais gali būti pakeistas pavadinimu „krmiva“;

▼M3

b) gyvūnų augintinių ėdalo pavadinime leidžiama vartoti tokius teiginius: bulgarų kalba – „храна“; ispanų kalba – „alimento“; čekų kalba pavadinimas „kompletní krmná směs“ gali būti pakeistas pavadinimu „kompletní krmivo“, o pavadinimas „doplňková krmná směs“ – pavadinimu „doplňkové krmivo“; anglų kalba – „pet food“; italų kalba – „alimento“; vengrų kalba – „állateledel“; olandų kalba – „samengesteld voeder“; lenkų kalba – „karma“; slovėnų kalba – „hrana za hišne živali“; suomių kalba – „lemmikkieläinten ruoka“; estų kalba – „lemmikloomatoit“; kroatų kalba – „hrana za kućne ljubimce“.

▼B

4. Pašarų papildų ir pašarinių žaliavų, kurių sudėtyje esančių priedų kiekis viršija visaverčiams pašarams nustatytus didžiausius leistinus kiekius, tinkamo naudojimo instrukcijose nurodomas didžiausias leistinas šių produktų kiekis:

 pašarų papildų ir pašarinių žaliavų kiekis gramais, kilogramais arba tūrio vienetais vienam gyvūnui per dieną, arba

 procentinė paros raciono dalis, arba

 visaverčių pašarų kilogramui tenkantis kiekis arba procentinė dalis visaverčiuose pašaruose,

siekiant užtikrinti, kad laikomasi paros racionui nustatyto didžiausio leistino atitinkamų pašarų priedų kiekio.

5. Nedarant įtakos analitiniams metodams, gyvūnų augintinių ėdalo atveju žodžiai „žali baltymai“ gali būti pakeičiami žodžiu „baltymas“, „žali aliejai ir riebalai“ gali būti pakeičiami žodžiais „riebalų kiekis“ ir „žali pelenai“ gali būti pakeičiami žodžiais „sudegę likučiai“ arba „neorganinė medžiaga“.
III PRIEDAS

Žaliavų, kurių pateikimas į rinką arba naudojimas gyvūnų mitybos tikslams yra apribotas arba draudžiamas pagal 6 straipsnio nuostatas, sąrašas

1 skyrius: Draudžiamos medžiagos

1. Fekalijos, šlapimas bei atskirtas virškinamojo trakto turinys, gautas ištuštinus ar pašalinus virškinamojo trakto turinį, nežiūrint į tai, ar šios medžiagos buvo kaip nors apdorotos ar pridėta kokių nors priemaišų.

2. Rauginimo medžiagomis apdirbti kailiai, įskaitant jų atliekas.

3. Sėklos ir kita augalų dauginamoji medžiaga, kuri po derliaus nuėmimo buvo atitinkamai apdorota su augalų apsaugai skirtais produktais atsižvelgiant į numatytąją jų paskirtį (dauginimas) bei iš jų gauti šalutiniai produktai.

4. Mediena, įskaitant pjuvenas ar kitus iš medienos, apdorotos su medienos konservantais kaip apibrėžta 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką ( 7 ) V priede, gautus produktus.

▼M1

5. Visos atliekos, gautos įvairiais miesto, buitinių ar pramoninių nuotekų, kaip apibrėžta 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo ( 8 ) 2 straipsnyje, valymo proceso etapais, nepaisant to, ar šios atliekos toliau perdirbamos, ir neatsižvelgiant į nuotekų kilmę ( 9 ).

6. Kietosios miesto atliekos ( 10 ), tokios kaip buitinės atliekos.

▼B

7. Žemės ūkio pramonės produktų pakuotės ir pakuočių dalys.

▼M1

8. Baltyminiai produktai, gauti iš Candida genties mielių, išaugintų n-alkanų terpėje.

▼B

2 skyrius: Riboto naudojimo medžiagos

▼M2
IV PRIEDAS

11 straipsnio 5 dalyje numatyti pašarinių žaliavų arba kombinuotųjų pašarų sudėties ženklinimo leistini nuokrypiai

▼M3

A dalis. Nuokrypiai, taikomi I, V, VI ir VII prieduose išvardytoms analitinėms sudedamosioms dalims

1. Šioje dalyje nustatyti nuokrypiai apima techninius ir analitinius nuokrypius. Sąjungos lygmeniu nustačius analitinius nuokrypius, apimančius matavimo neapibrėžtis ir procedūrų skirtumus, 2 dalyje nustatytos vertės turėtų būti atitinkamai patikslintos, kad jos būtų taikomos tik techniniams nuokrypiams.

2. Jeigu nustatoma, kad pašarinių žaliavų arba kombinuotųjų pašarų sudėtis skiriasi nuo ženklinant nurodytos I, V, VI ir VII prieduose išvardytų analitinių sudedamųjų dalių sudėties, taikomi tokie nuokrypiai:Sudedamoji dalis

Deklaruotas sudedamosios dalies kiekis

Nuokrypis (1)

 

[%]

Mažiau nei nurodyta etiketėje

Daugiau nei nurodyta etiketėje

žali riebalai

< 8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

žali riebalai, nemaistinių gyvūnų pašaras

< 16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

žali baltymai

< 8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

žali baltymai, nemaistinių gyvūnų pašaras

< 16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

žali pelenai

< 8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

žalia ląsteliena

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

cukrus

< 10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

krakmolas

< 10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

> 20

7

7

kalcis

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnis

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

natris

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

bendrasis fosforo kiekis

< 1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

druskos rūgštyje netirpstantys pelenai

< 1

ribos nenustatytos

0,3

1–< 5

30 %

> 5

1,5

kalis

< 1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

> 5

1

2

drėgnis

< 2

ribos nenustatytos

0,4

2–< 5

20 %

5–< 12,5

1

> 12,5

8 %

energinė vertė (2)

 

5 %

10 %

baltyminė vertė (2)

 

10 %

20 %

(1)   Nuokrypiai pateikti arba kaip absoliutus procentinis dydis (šis dydis turi būti atimtas iš deklaruoto kiekio/pridėtas prie deklaruoto kiekio), arba kaip santykinis dydis, rašomas su % ženklu (šis procentinis dydis turi būti taikomas deklaruotam kiekiui siekiant apskaičiuoti priimtiną nuokrypį).

(2)   Nuokrypiai taikomi tais atvejais, kai nuokrypis nenustatytas naudojant ES metodą arba naudojant oficialų nacionalinį valstybės narės, kurios rinkai teikiamas pašaras, metodą arba naudojant Europos standartizacijos komiteto patvirtintą metodą (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).

▼M2

B dalis.     Nuokrypiai, taikomi pagal I, V, VI ir VII priedus paženklintiems pašarų priedams

1. Šioje dalyje nustatyti nuokrypiai apima tik techninius nuokrypius. Jie taikomi į pašarų priedų sąrašą ir analitinių sudedamųjų dalių sąrašą įtrauktiems pašarų priedams.

Nuokrypiai į analitinių sudedamųjų dalių sąrašą įtrauktiems pašarų priedams taikomi visam paženklintam kiekiui, kuris laikomas garantuotu kiekiu baigiantis pašaro minimaliai saugojimo trukmei.

Jeigu nustatoma, kad pašarų priedų kiekis pašarinėse žaliavose ar kombinuotuose pašaruose yra mažesnis nei deklaruotas kiekis, taikomi šie nuokrypiai ( 11 ):

a) 10 % deklaruoto kiekio, jei deklaruotas kiekis yra 1 000 ar daugiau vienetų;

b) 100 vienetų, jei deklaruotas mažesnis kaip 1 000 vienetų, bet ne mažesnis kaip 500 vienetų kiekis;

c) 20 % deklaruoto kiekio, jei deklaruotas mažesnis kaip 500 vienetų, bet ne mažesnis kaip 1 vieneto kiekis;

d) 0,2 vieneto, jei deklaruotas mažesnis kaip 1 vieneto, bet ne mažesnis kaip 0,5 vieneto kiekis;

e) 40 % deklaruoto kiekio, jei deklaruotas mažesnis kaip 0,5 vieneto kiekis.

2. Jeigu mažiausias ir (arba) didžiausias priedo pašaruose kiekis nustatytas atitinkamame šio pašarų priedo leidime, 1 dalyje nustatyti techniniai nuokrypiai taikomi, kai reikia, tik didesniam kiekiui nei nustatytas mažiausias kiekis arba mažesniam kiekiui nei nustatytas didžiausias kiekis.

3. Jeigu nustatytas didžiausias priedo kiekis, kaip nurodyta 2 dalyje, nėra viršijamas, skirtumas nuo deklaruoto kiekio gali būti iki trijų kartų didesnis nei 1 dalyje nustatytas nuokrypis. Vis dėlto, jei mikroorganizmų grupei priklausančių pašarų priedų didžiausias kiekis nustatytas atitinkamame to pašarų priedo leidime, šis didžiausias kiekis atitinka leidžiamą viršutinę ribą.

▼B
V PRIEDAS16 straipsnio 1 dalies b punkte minėtas privalomas pašarinių žaliavų deklaravimas

 

Pašarinė žaliava sudaryta iš

Privalomasis deklaravimas

1.

Pašarinių augalų ir stambiųjų pašarų

Žali baltymai, jei > 10 %

Žalia ląsteliena

2.

Javų grūdų

 

3.

Javų grūdų produktų ir šalutinių produktų

Krakmolas, jei > 20 %

Žali baltymai, jei > 10 %

Neapdoroti aliejai ir riebalai, jei > 5 %

Žalia ląsteliena

4.

Aliejinių augalų sėklų, aliejinių vaisių

 

5.

Aliejinių augalų sėklų, aliejinių vaisių produktų ir šalutinių produktų

Žali baltymai, jei > 10 %

Neapdoroti aliejai ir riebalai, jei > 5 %

Žalia ląsteliena

6.

Ankštinių augalų sėklų

 

7.

Ankštinių augalų sėklų produktų ir šalutinių produktų

Žali baltymai, jei > 10 %

Žalia ląsteliena

8.

Šakniagumbių, šakniavaisių

 

9.

Šakniagumbių ir šakniavaisių produktų bei šalutinių produktų

Krakmolas

Žalia ląsteliena

Druskos rūgštyje netirpūs pelenai, jei > 3,5 % sausos medžiagos

10.

Cukrinių runkelių perdirbimo pramonės produktų ir šalutinių produktų

Žalia ląsteliena, jei > 15 %

Bendras cukraus kiekis, išreikštas sacharoze

Druskos rūgštyje netirpūs pelenai, jei > 3,5 % sausos medžiagos

11.

Cukranendrių perdirbimo pramonės produktų ir šalutinių produktų

Žalia ląsteliena, jei > 15 %

Bendras cukraus kiekis, išreikštas sacharoze

12.

Kitų sėklų ir vaisių, jų produktų bei šalutinių produktų, išskyrus nurodytus 2–7 skiltyse

Žali baltymai

Žalia ląsteliena

Neapdoroti aliejai ir riebalai, jei > 10 %

13.

Kitų augalų, jų produktų ir šalutinių produktų, išskyrus nurodytus 8–11 skiltyse

Žali baltymai, jei > 10 %

Žalia ląsteliena

14.

Pieno produktų ir šalutinių produktų

Žali baltymai

Drėgnis, jei > 5 %

Laktozė, jei > 10 %

15.

Sausumos gyvūnų produktų ir šalutinių produktų

Žali baltymai, jei > 10 %

Neapdoroti aliejai ir riebalai, jei > 5 %

Drėgnis, jei > 8 %

16.

Žuvų, kitų jūros gyvūnų, jų produktų ir šalutinių produktų

Žali baltymai, jei > 10 %

Žali riebalai, jei > 5 %

Drėgnis, jei > 8 %

17.

Mineralų

Kalcis

Natris

Fosforas

Kiti atitinkami mineralai

18.

Įvairių kitų produktų

Žali baltymai, jei > 10 %

Žalia ląsteliena

Neapdoroti aliejai ir riebalai, jei > 10 %

Krakmolas, jei > 30 %

Bendras cukraus kiekis, išreikštas sacharoze, jei > 10 %

Druskos rūgštyje netirpūs pelenai, jei > 3,5 % sausos medžiagos

▼M3
VI PRIEDAS

Pašarinių medžiagų ir kombinuotųjų pašarų ženklinimo duomenys maistui skirtų gyvūnų atveju

I skyrius. Privalomas ir savanoriškas pašarų priedų ženklinimas, kaip nurodyta 15 straipsnio f punkte ir 22 straipsnio 1 dalyje

1. Šie priedai išvardijami nurodant konkretų jų pavadinimą, identifikavimo numerį, pridėtą kiekį ir atitinkamą funkcinės grupės pavadinimą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede, arba minėtojo reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą kategoriją:

a) priedai, kurių nustatytas maksimalus kiekis bent vienam maistiniam gyvūnui;

b) priedai, priskiriami prie „zootechninių priedų“ ir „kokcidiostatikų bei histomonostatų“ kategorijų;

c) priedai, kurių rekomenduojamas didžiausias kiekis, nustatytas teisės aktu, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą, yra viršijamas.

Ženklinimo duomenys nurodomi vadovaujantis teisės aktu, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pridėtas kiekis išreiškiamas kaip pašarų priedo kiekis, išskyrus atvejus, kai teisės akte, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą, skiltyje „mažiausias/didžiausias kiekis“ yra nurodyta medžiaga. Pastaruoju atveju pridėtas kiekis išreiškiamas kaip tos medžiagos kiekis.

2. Pašarų priedų, priklausančių vitaminų, provitaminų ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagų funkcinėms grupėms, kurie turi būti įtraukti į sąrašą pagal 1 dalį, etiketėse gali būti nurodytas ne pridėtas kiekis skirsnyje „Priedai“, o bendras garantuojamas kiekis visu laikymo trukmės laikotarpiu skirsnyje „Analitinės sudedamosios dalys“.

3. Funkcinių grupių pavadinimai, kaip nurodyta 1, 4 ir 6 dalyse, gali būti pakeisti toliau pateiktomis santrumpomis, jei tokios santrumpos nenustatytos Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede:Funkcinė grupė

Pavadinimas ir apibūdinimas

Sutrumpintas pavadinimas

1h

Taršos radionuklidais reguliavimo medžiagos: medžiagos, kurios stabdo radionuklidų sugėrimą ar skatina jų šalinimą

Radionuklidų reguliatoriai

1m

Pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiagos: medžiagos, kurios gali stabdyti arba mažinti mikotoksinų absorbciją, skatinti jų šalinimą arba pakeisti jų veikimo pobūdį

Mikotoksinų mažinimo medžiagos

1n

Higieninių savybių stiprikliai: medžiagos arba, jei taikoma, mikroorganizmai, kurie mažina specifinę mikrobiologinę taršą ir taip daro teigiamą poveikį pašarų higieninėms savybėms

Higienos gerinimo medžiagos

2b

Kvapieji junginiai: medžiagos, kurių įdėjus į pašarus, pagerėja pašarų aromato ir skonio savybės

Kvapiosios medžiagos

3a

Vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos

Vitaminai

3b

Mikroelementų junginiai

Mikroelementai

3c

Aminorūgštys, jų druskos ir analogai

Aminorūgštys

3d

Karbamidas ir jo produktai

Karbamidas

4c

Medžiagos, palankiai veikiančios aplinką

Aplinkos gerinimo medžiagos

4. Pašarų priedai, etiketėse išskirtinai nurodyti žodžiais, piešiniais ar grafiniais ženklais, nurodomi vadovaujantis 1 arba 2 dalimi, jei tinkama.

5. Už ženklinimą atsakingas asmuo pirkėjo prašymu atskleidžia 1, 2 ir 4 dalyse nenurodytų pašarų priedų pavadinimus, identifikavimo numerį ir atitinkamą funkcinės grupės pavadinimą. Ši nuostata netaikoma kvapiesiems junginiams.

6. 1, 2 ir 4 dalyje nenurodytų pašarų priedų atvejais gali būti savanoriškai nurodomas bent jų pavadinimas arba kvapiųjų junginių atveju – bent jų funkcinė grupė.

7. Nedarant poveikio 6 daliai, jei juslinis arba maistinis pašarų priedas ženklinamas savanoriškai, jo pridėtas kiekis nurodomas vadovaujantis 1 arba 2 dalimi, jei taikoma.

8. Jei priedas priskiriamas prie daugiau kaip vienos funkcinės grupės, nurodoma jo pagrindinę funkciją susijusių pašarų atžvilgiu atitinkanti funkcinė grupė arba kategorija.

9. Nurodomi ženklinimo duomenys, susiję su tinkamu pašarinių medžiagų ir kombinuotųjų pašarų, nurodytų teisės akte, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą pašarų priedą, naudojimu.

II skyrius. Analitinių sudedamųjų dalių, kaip nurodyta 17 straipsnio 1 dalies f punkte ir 22 straipsnio 1 dalyje, ženklinimas

1. Maistinių gyvūnų kombinuotųjų pašarų analitinės sudedamosios dalys nurodomos etiketėje skirsnyje „Analitinės sudedamosios dalys“ ( 12 ) taip:Kombinuotieji pašarai

Tikslinės rūšys

Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai

Visaverčiai pašarai

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Kiaulės ir naminiai paukščiai

— Žali baltymai

— Žalia ląsteliena

— Žali riebalai

— Žali pelenai

— Kalcis

— Natris

— Fosforas

— Lizinas

— Metioninas

Mineraliniai pašarų papildai

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Atrajotojai

— Kalcis

— Natris

— Fosforas

— Lizinas

— Metioninas

— Magnis

Kiti pašarų papildai

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Atrajotojai

— Žali baltymai

— Žalia ląsteliena

— Žali riebalai

— Žali pelenai

— Kalcis ≥ 5 %

— Natris

— Fosforas ≥ 2 %

— Lizinas

— Metioninas

— Magnis ≥ 0,5 %

2. Turi būti nurodytas visas šiame skirsnyje nurodytų medžiagų, kurios taip pat yra jusliniai ar maistiniai priedai, kiekis.

3. Jei nurodoma energinė vertė ir (arba) baltyminė vertė, ši nuoroda turi būti pateikta pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 11 straipsnį.
VII PRIEDAS

Nemaistinių gyvūnų pašarinių medžiagų ir kombinuotųjų pašarų ženklinimo duomenys

I skyrius. Privalomas ir savanoriškas pašarų priedų ženklinimas, kaip nurodyta 15 straipsnio f punkte ir 22 straipsnio 1 dalyje

1. Šie priedai išvardijami nurodant konkretų jų pavadinimą, ir (arba) identifikavimo numerį, pridėtą kiekį ir atitinkamą funkcinės grupės pavadinimą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede, arba minėtojo reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą kategoriją:

a) priedai, kurių nustatytas maksimalus kiekis bent vienam nemaistiniam gyvūnui;

b) priedai, priskiriami prie „zootechninių priedų“ ir „kokcidiostatikų bei histomonostatų“ kategorijų;

c) priedai, kurių rekomenduojamas didžiausias kiekis, nustatytas teisės aktu, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą, yra viršijamas.

Ženklinimo duomenys nurodomi vadovaujantis teisės aktu, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pridėtas kiekis išreiškiamas kaip pašarų priedo kiekis, išskyrus atvejus, kai teisės akte, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą, skiltyje „mažiausias/didžiausias kiekis“ yra nurodyta medžiaga. Pastaruoju atveju pridėtas kiekis išreiškiamas kaip tos medžiagos kiekis.

2. Pašarų priedų, priklausančių vitaminų, provitaminų ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagų funkcinėms grupėms, kurie turi būti įtraukti į sąrašą pagal 1 dalį, etiketėse gali būti nurodytas ne pridėtas kiekis skirsnyje „Priedai“, o bendras garantuojamas kiekis visu laikymo trukmės laikotarpiu skirsnyje „Analitinės sudedamosios dalys“.

3. Funkcinių grupių pavadinimai, kaip nurodyta 1, 5 ir 7 dalyse, gali būti pakeisti santrumpomis pagal VI priedo 3 dalyje pateiktą lentelę, jei tokios santrumpos nenustatytos Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede.

4. Pašarų priedai, etiketėse išskirtinai nurodyti žodžiais, piešiniais ar grafiniais ženklais, nurodomi vadovaujantis 1 arba 2 dalimi, jei tinkama.

5. Nukrypstant nuo 1 dalies, prie „konservantų“, „antioksidantų“ ir „dažiklių“ ir „kvapiųjų junginių“ funkcinių grupių priskiriamų priedų atveju reikia nurodyti tik atitinkamą funkcinę grupę. Šiuo atveju 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją už ženklinimą atsakingas asmuo atskleidžia pirkėjo prašymu.

6. Už ženklinimą atsakingas asmuo pirkėjo prašymu atskleidžia 1, 2 ir 4 dalyse nenurodytų pašarų priedų pavadinimus, identifikavimo numerį ir atitinkamą funkcinės grupės pavadinimą. Ši nuostata netaikoma kvapiesiems junginiams.

7. 1, 2 ir 4 dalyje nenurodytų pašarų priedų atvejais gali būti savanoriškai nurodomas bent jų pavadinimas arba kvapiųjų junginių atveju – bent jų funkcinė grupė.

8. Juslinių ar maistinių pašarų priedų pridėtas kiekis nurodomas pagal 1 arba 2 dalį, jei jie ženklinami savanoriškai.

9. Jei priedas priskiriamas prie daugiau kaip vienos funkcinės grupės, nurodoma jo pagrindinę funkciją susijusių pašarų atžvilgiu atitinkanti funkcinė grupė arba kategorija.

10. Nurodomi ženklinimo duomenys, susiję su tinkamu pašarinių medžiagų ir kombinuotųjų pašarų, nurodytų teisės akte, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą pašarų priedą, naudojimu.

II skyrius. Analitinių sudedamųjų dalių, kaip nurodyta 17 straipsnio 1 dalies f punkte ir 22 straipsnio 1 dalyje, ženklinimas

1. Nemaistinių gyvūnų kombinuotųjų pašarų analitinės sudedamosios dalys nurodomos etiketėje skirsnyje „Analitinės sudedamosios dalys“ ( 13 ) taip:Kombinuotieji pašarai

Tikslinės rūšys

Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai

Visaverčiai pašarai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

— Žali baltymai

— Žalia ląsteliena

— Žali riebalai

— Žali pelenai

Mineraliniai pašarų papildai

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

— Kalcis

— Natris

— Fosforas

Kiti pašarų papildai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

— Žali baltymai

— Žalia ląsteliena

— Žali riebalai

— Žali pelenai

2. Turi būti nurodytas visas šiame skirsnyje nurodytų medžiagų, kurios taip pat yra jusliniai ar maistiniai priedai, kiekis.

3. Jei nurodoma energinė vertė ir (arba) baltyminė vertė, ši nuoroda turi būti pateikta pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 11 straipsnį.

▼B
VIII PRIEDAS

Specialios nuostatos dėl pašarų, kurie neatitinka ES teisės aktuose nustatytų saugumo ir pateikimo į rinką reikalavimų, ženklinimo, kaip nurodyta 20 straipsnio 1 dalyje

▼M3

1. Užterštos žaliavos ženklinamos kaip „pašarai, kurių sudėtyje yra pernelyg didelis … (nepageidaujamos (-ų) medžiagos (-ų) pavadinimas pagal Direktyvos 2002/32/EB I priedą) kiekis (-iai) ir kuriuos galima naudoti kaip pašarus tik po detoksikacijos patvirtintuose ūkio subjektuose“. Tokie ūkio subjektai patvirtinami remiantis Reglamento (EB) Nr. 183/2005 10 straipsnio 2 arba 3 dalimi.

▼B

2. Jeigu užteršimą ketinama sumažinti arba panaikinti valant, užterštos žaliavos papildomai ženklinamos kaip „pašarai, kurių sudėtyje yra pernelyg didelis … (nepageidaujamos (-ų) medžiagos (-ų) pavadinimas pagal Direktyvos 2002/32/EB I priedą) kiekis (-iai) ir kuriuos galima naudoti kaip pašarus tik tinkamai išvalius“.

▼M3

3. Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, nebevartotini maisto produktai, kurie turi būti apdoroti prieš juos naudojant kaip pašarą, ženklinami: „nebevartotini maisto produktai, kuriuos galima naudoti tik kaip pašarines žaliavas po … (tinkamo proceso pavadinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 68/2013 priedo B dalį)“.

▼B
IX PRIEDASATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 79/373/EEB

Direktyva 96/25/EB

Kiti teisės aktai: direktyvos 80/511/EEB (1), 82/471/EEB (2), 93/74/EEB (3), 93/113/EB (4), arba Sprendimas 2004/217/EB (5)

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

1 straipsnis

(2), (4): 1 straipsnis

(3): 4 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

(2), (3): 2 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

(3): 1 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

 

4 straipsnis

 

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalis

12 straipsnis

 

(3): 10 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

10a straipsnio 3 dalis

11 straipsnio b punktas

(2): 8 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

 

 

(3): 3 straipsnis

9 straipsnis

 

 

(3): 6 straipsnis

10 straipsnis

5e straipsnis

 

 

11 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalis

(2): 5 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 6 dalis

4 straipsnis ir 6 straipsnio 4 dalis

 

11 straipsnio 4 dalis

6 straipsnis

4 straipsnis

 

11 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalis

 

12 straipsnis

5e straipsnis

5 straipsnio 2 dalis

(3): 5 straipsnio 6 dalis

13 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnis

 

14 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis ir 5 dalies c punktas

5 straipsnio 1 dalis

(4): Direktyvos 70/524/EEB 7 straipsnio 1 dalies E punktas: 16 straipsnis

15 straipsnis

 

5 straipsnio 1 dalies c, d punktai ir 7 straipsnis

 

16 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis, 5c ir 5d straipsniai

 

 

17 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 2 dalis

5c straipsnio 3 dalis

 

 

17 straipsnio 3 dalis

 

 

(3): 5 straipsnio 1, 4,7 dalys ir 6 straipsnio a punktas

18 straipsnis

19 straipsnis

 

8 straipsnis

 

20 straipsnis

 

6 straipsnio 1 dalies a punktas

 

21 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 5 dalies d punktas

 

 

21 straipsnio 2 dalis

 

6 straipsnio 3 dalies a punktas

 

21 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 5 dalies b punktas

 

 

21 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 5 dalies a punktas

 

 

21 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis, 6 straipsnio 1 dalies b punktas

 

21 straipsnio 6 dalis

21 straipsnio 7 dalis

14 straipsnio c punktas

 

 

21 straipsnio 8 dalis

5 straipsnio 3 dalis, 5c straipsnio 4 dalis ir 5e straipsnis

5 straipsnio 2 dalis

 

22 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

 

(1): 1 straipsnis

23 straipsnis

24 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

 

27 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

(2): 13 ir 14 straipsniai

(3): 9 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

32 straipsnis

33 straipsnis

Priedo A dalies 2, 3, 4 punktai

Priedo A dalies II, VI skyriai

 

I priedas

Priedo A dalies 1 punktas ir

5 straipsnio 6 dalis

6 straipsnio 4 dalis

 

II priedas

 

 

(5): Priedas

III priedas

Priedo A dalies 5, 6 punktai

Priedo A dalies VII skyrius

 

IV priedas

 

Priedo C dalis

 

V priedas

Priedo B dalis

 

 

VI priedas

Priedo B dalis

 

 

VII priedas( 1 ) OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

( 2 ) OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

( 3 ) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

( 4 ) OL L 268, 2003 10 18, p. 24.

( 5 ) OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

( 6 ) OL L 144, 1997 6 4, p. 19.

( *1 ) OL L 35, 2005 2 8, p. 1.“;

( *2 ) OL L 229, 2009 9 1, p. 1“.

( 7 ) OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

( 8 ) OL L 135, 1991 5 30, p. 40.

( 9 ) Terminas „nuotekos“ neapima „gamybos procese naudojamo vandens“, t. y. vandens iš nepriklausomų vidaus vandentiekio vamzdynų, įrengtų maisto ar pašarų pramonės įmonėse; šių vamzdynų vanduo negali būti naudojamas gyvūnų mitybai, jeigu tai nėra sveikas ir švarus vanduo, kaip apibrėžta 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės 4 straipsnyje. Žuvies pramonės įmonėse nepriklausomiems vidaus vandentiekiams dar gali būti tiekiamas švarus jūros vanduo, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1) 2 straipsnyje. Gamybai naudojamas vanduo negali būti naudojamas gyvūnų mitybai, jeigu jame nėra pašarinių ar maisto medžiagų ir jei tas vanduo yra techniškai neišvalytas nuo valymo ir dezinfekavimo ar kitokių medžiagų, kurių buvimas vandenyje nenumatytas gyvūnų mitybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

( 10 ) Terminas „kietosios miesto atliekos“ neapima viešojo maitinimo atliekų, apibrėžtų Reglamente (EB) Nr. 1774/2002.

( 11 ) 1 vienetas šioje dalyje reiškia, priklausomai nuo atvejo, 1 mg, 1 000 TV, 1 × 109 KSV arba 100 fermentinio aktyvumo vienetų atitinkamo pašarų priedo (1 kg pašarų).

( 12 ) Vokiečių kalba frazė „analytische Bestandteile“ gali būti pakeista žodžiu „Inhaltsstoffe“. Švedų kalba frazė „Analytiska beståndsdelar“ gali būti pakeista fraze „Analyserat innehåll“.

( 13 ) Vokiečių kalba frazė „analytische Bestandteile“ gali būti pakeista žodžiu „Inhaltsstoffe“. Švedų kalba frazė „Analytiska beståndsdelar“ gali būti pakeista fraze „Analyserat innehåll“.