2009R0669 — LT — 01.07.2011 — 004.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 669/2009

2009 m. liepos 24 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 194, 25.7.2009, p.11)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 212/2010 2010 m. kovo 12 d.

  L 65

16

13.3.2010

 M2

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 878/2010 2010 m. spalio 6 d.

  L 264

1

7.10.2010

 M3

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1099/2010 2010 m. lapkričio 26 d.

  L 312

9

27.11.2010

 M4

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 187/2011 2011 m. vasario 25 d.

  L 53

45

26.2.2011

►M5

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 433/2011 2011 m. gegužės 4 d.

  L 115

5

5.5.2011
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 669/2009

2009 m. liepos 24 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB

(Tekstas svarbus EEE)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių ( 1 ), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį ir 63 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras ( 2 ), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 882/2004 Bendrijos lygmeniu nustatomos suderintos bendros oficialios kontrolės, įskaitant iš trečiųjų šalių įvežamų maisto produktų ir pašarų oficialią kontrolę, taisyklės. Be to, juo nustatoma, kad turi būti sudarytas negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų, kuriems, atsižvelgiant į žinomą arba kylantį pavojų, įvežimo į vieną iš I priede nurodytų teritorijų punktuose turi būti taikoma sustiprinta oficiali kontrolė, sąrašas (toliau – sąrašas). Vykdant tokią sustiprintą kontrolę, būtų galima veiksmingiau panaikinti žinomą arba kylantį pavojų ir surinkti tikslius stebėsenos duomenis apie nepalankių laboratorinių tyrimų rezultatų atsiradimą ir paplitimą.

(2)

Sudarant sąrašą reikėtų atsižvelgti į tam tikrus kriterijus, kurie leistų nustatyti esamą ar kylantį pavojų, susijusį su konkrečiais negyvūninės kilmės pašarais arba maisto produktais.

(3)

Kol nebus priimti standartiniai sąrašo sudarymo metodai ir kriterijai, sudarant sąrašą ir jį atnaujinant reikėtų atsižvelgti į pranešimų, gautų per skubaus įspėjimo apie maisto produktus ir pašarus sistemą (RASFF), duomenis, kaip nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 178/2002, Maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimus, iš trečiųjų šalių gautus pranešimus, Komisijos, valstybių narių ir Europos maisto saugos tarnybos pasikeistą informaciją bei mokslinius vertinimus.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatyta, kad sustiprintai oficialiai kontrolei atlikti valstybės narės turi nustatyti įvežimo punktus, kuriuose sudaryta galimybė naudotis įvairių tipų pašarų ir maisto produktų kontrolės įranga. Todėl tikslinga šiame reglamente nustatyti minimalius nustatytų įvežimo punktų reikalavimus, kad būtų užtikrinta vienodai veiksminga kontrolė.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatyta, kad sustiprintai oficialiai kontrolei atlikti valstybės narės turi reikalauti už siuntas atsakingų pašarų ir maisto verslo operatorių iš anksto pranešti apie siuntų atvežimą ir pobūdį. Taigi, reikėtų nustatyti bendro įvežimo dokumento (BĮD), skirto šiame reglamente aptariamų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importui, pavyzdį, kad būtų užtikrintas vienodo metodo taikymas visoje Bendrijoje. BĮD turėtų būti prieinamas muitinės institucijoms, kai deklaruojamos išleisti į laisvą apyvartą skirtos siuntos.

(6)

Be to, siekiant Bendrijos lygmeniu užtikrinti tam tikrą sustiprintos oficialios kontrolės nuoseklumą, tikslinga šiame reglamente nustatyti, kad tokia kontrolė apimtų dokumentų, atitikties ir fizinį tikrinimus.

(7)

Sustiprintai oficialiai kontrolei rengti reikėtų skirti atitinkamus finansinius išteklius. Todėl valstybės narės turėtų rinkti mokesčius tokios kontrolės išlaidoms padengti. Šie mokesčiai turėtų būti apskaičiuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VI priede nustatytus kriterijus.

(8)

2005 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimu 2005/402/EB dėl neatidėliotinų priemonių dėl paprikos, paprikos produktų, ciberžolės ir palmių aliejaus ( 3 ) nustatyta, kad prie visų šių produktų siuntų turi būti pridėtos analitinės ataskaitos, kuriomis būtų įrodoma, kad produkto sudėtyje nėra jokių toliau išvardytų medžiagų: Sudano I (CAS Nr. 842–07–9), Sudano II (CAS Nr. 3118–97–6), Sudano III (CAS Nr. 85–86–9) arba Sudano IV (85–83–6). Priėmus šias priemones RASFF pranešimų sumažėjo ir tai rodo, kad Sudano dažų aptikimo atitinkamuose produktuose padėtis gerėja. Todėl tikslinga panaikinti reikalavimą teikti kiekvienos Sprendime 2005/402/EB nustatytų įvežamų produktų siuntos analitines ataskaitas ir vietoje jo nustatyti vienodą sustiprintą tų siuntų kontrolę įvežimo į Bendriją punktuose. Todėl Sprendimas 2005/402/EB turėtų būti panaikintas.

(9)

2006 m. liepos 12 d. Komisijos sprendime 2006/504/EB dėl specialiųjų reikalavimų, taikomų tam tikrų maisto produktų, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, importui iš tam tikrų trečiųjų šalių ( 4 ), nustatyta taikyti sustiprintą kontrolę (50 % visų siuntų), siekiant aptikti aflatoksinus Brazilijos kilmės riešutuose. Priėmus tas priemones, sumažėjo su Brazilijos kilmės riešutais susijusių RASFF pranešimų. Todėl tikslinga nebetaikyti Sprendimu 2006/504 nustatytų priemonių tokioms prekėms ir vietoje minėtų priemonių joms turėtų būti taikoma vienoda sustiprinta kontrolė įvežimo į Bendriją punktuose. Todėl Sprendimas 2006/504/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(10)

Valstybėms narėms gali kilti praktinių sunkumų dėl būtiniausių nustatytiems įvežimo punktams taikomų reikalavimų. Todėl šiuo Reglamentu reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį reikalavimus būtų galima įgyvendinti palaipsniui. Taigi, kompetentingoms valstybių narių institucijoms turėtų būti leidžiama pereinamuoju laikotarpiu atlikti būtinus atitikties ir fizinius tikrinimus kitame kontrolės punkte nei nustatytasis įvežimo punktas. Tokiu atveju šie kontrolės punktai turėtų atitikti šiame reglamente išdėstytus būtiniausius nustatytiems įvežimo punktams taikomus reikalavimus.

(11)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl sustiprintos oficialios kontrolės, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 15 straipsnio 5 dalį turi būti atliekama įvežimo į I priede nurodytas teritorijas punktuose šio reglamento I priede išvardytiems negyvūninės kilmės pašarams ir maisto produktams.

2 straipsnis

I priedo atnaujinimas

Sudarant ir periodiškai atnaujinant I priedą reikia atsižvelgti bent į šiuos informacijos šaltinius:

a) per RASFF gautų pranešimų duomenys;

b) Maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos ataskaitos ir informacija;

c) trečiųjų šalių ataskaitos ir informacija;

d) informacija, kuria keičiasi Komisija, valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba;

e) jei taikoma, moksliniai vertinimai.

I priedo sąrašas turi būti periodiškai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį peržiūrimas.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) bendras įvežimo dokumentas (BĮD) – dokumentas, kurį turi pildyti pašarų ir maisto verslo operatorius arba jo (jos) atstovas, kaip nustatyta 6 straipsnyje, ir kompetentinga institucija, patvirtinanti, kad oficiali kontrolė atlikta; dokumento pavyzdys pateiktas II priede;

b) nustatytas įvežimo punktas (NĮP) – Reglamento (EB) Nr. 882/2004 17 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje nustatytas įvežimo į I priede nurodytas teritorijas punktas; jei siuntos atgabenamos jūra, iškraunamos ir perkraunamos į kitus laivus, kad būtų toliau gabenamos į kitų valstybių narių uostus, nustatytu įvežimo punktu laikomi pastarieji uostai;

c) siunta – šio reglamento I priede išvardytų visų tos pačios klasės ar to paties aprašo negyvūninės kilmės pašarų arba maisto produktų, kuriems išduotas tas (tie) pats (patys) dokumentas (-ai), gabenamų ta pačia transporto priemone ir atvežamų iš tos pačios trečiosios šalies ar tos šalies regiono, kiekis.

4 straipsnis

Nustatytiems įvežimo punktams taikomi minimalūs reikalavimai

Nepažeidžiant 19 straipsnio, nustatytuose įvežimo punktuose turėtų būti bent:

a) pakankamas skaičius tinkamą kvalifikaciją ir patirtį turinčių darbuotojų numatytiems siuntų tikrinimams atlikti;

b) tinkamos biuro patalpos, kad kompetentinga institucija galėtų atlikti reikiamus tikrinimus;

c) išsamūs nurodymai, susiję su tirtinų mėginių ėmimu ir jų siuntimu tirti į laboratoriją, paskirtą pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnio 1 dalį (toliau – paskirtoji laboratorija);

d) patalpos, kuriose sulaikymo laikotarpiu tinkamomis sąlygomis būtų laikomos siuntos (ir siuntos konteineriuose), kol, jei taikoma, bus gauti c punkte nurodyto tyrimo rezultatai, ir pakankamas skaičius laikymo patalpų, įskaitant šaldymo sandėlius tiems atvejams, kai dėl siuntos pobūdžio būtina reguliuoti temperatūrą;

e) iškrovimo įranga ir tinkama mėginių ėmimo tyrimams įranga;

f) jei būtina, sąlygos iškrauti krovinį ir paimti jo mėginį dengtoje aikštelėje;

g) c punkte nurodytus tyrimus galinti atlikti paskirtoji laboratorija turi būti tokioje vietoje, kad mėginiai galėtų būti nuvežti greitai.

5 straipsnis

Nustatytų įvežimo punktų sąrašas

Valstybės narės saugo ir viešai skelbia internete atnaujintą kiekvieno I priede išvardyto produkto nustatytų įvežimo punktų sąrašą. Valstybės narės praneša Komisijai interneto svetainių, kuriose jos skelbia minėtus sąrašus, adresus.

Komisija informacijos tikslais savo svetainėje skelbia nuorodas į nacionalinius sąrašus.

6 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie siuntas

Pašarų ir maisto verslo operatoriai arba jų atstovai iš anksto tinkamai praneša apie numatomą fizinio siuntos atvežimo į oficialų įvežimo punktą datą ir laiką ir apie siuntos pobūdį.

Tuo tikslu jie užpildo bendro įvežimo dokumento I dalį ir persiunčia jį kompetentingai institucijai nustatytame įvežimo punkte likus mažiausiai vienai darbo dienai iki siuntos atvežimo.

7 straipsnis

Bendro įvežimo dokumentų kalba

Bendri įvežimo dokumentai rengiami tos valstybės narės, kurioje yra nustatytas įvežimo punktas, oficialia kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų.

Tačiau valstybės narės gali sutikti parengti bendrus įvežimo dokumentus kita oficialia Bendrijos kalba.

8 straipsnis

Sustiprinta oficiali kontrolė nustatytame įvežimo punkte

1.  Nustatytame įvežimo punkte kompetentinga institucija nedelsdama atlieka:

a) per dvi darbo dienas nuo atvykimo į NĮP – visų siuntų dokumentų tikrinimą, išskyrus atvejus, kai susiklosto ypatingos neišvengiamos aplinkybės;

b) atitikties ir fizinius tikrinimus, įskaitant laboratorinius tyrimus, I priede nurodytu dažnumu ir tokiu būdu, kad pašarų ir maisto verslo operatoriai arba jų atstovai negalėtų numatyti, ar bus atliekami tokie kurios nors konkrečios siuntos tikrinimai; fizinių tikrinimų rezultatai turi būti paskelbiami kuo greičiau.

2.  Baigusi 1 dalyje nustatytus tikrinimus kompetentinga institucija:

a) užpildo bendro įvežimo dokumento II dalies atitinkamą dalį; tą dokumentą antspauduoja ir pasirašo atsakingas kompetentingos institucijos pareigūnas;

b) padaro pasirašyto ir antspauduoto bendro įvežimo dokumento kopiją ir ją saugo.

Bendro įvežimo dokumento originalas pridedamas prie siuntos vežant ją toliau ir saugomas iki BĮD nurodytos paskirties vietos.

Kompetentinga NĮP institucija gali leisti toliau gabenti siuntą, nors fizinių tikrinimų rezultatai dar nepateikti. Suteikusi leidimą, kompetentinga NĮP institucija praneša kompetentingai kontrolės punkto institucijai ir imasi tinkamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad siuntą toliau nuolat tikrintų kompetentingos institucijos ir kad ji nebūtų kokiu nors būdu pažeista, kol laukiama fizinių tikrinimų rezultatų.

Jei siunta gabenama, kai fizinių tikrinimų rezultatai dar nepateikti, turi būti išduota patvirtinta BĮD kopija.

9 straipsnis

Ypatingos aplinkybės

1.  Atitinkamai valstybei narei paprašius Komisija gali leisti tam tikrų nustatytų įvežimo punktų, kurių veiklą veikia tam tikri geografiniai apribojimai, kompetentingoms institucijoms atlikti fizinius tikrinimus verslo operatoriaus patalpose, jei laikomasi toliau išvardytų sąlygų:

a) nedaromas neigiamas poveikis NĮP atliekamos kontrolės veiksmingumui;

b) patalpos atitinka 4 straipsnio reikalavimus ir yra šiuo tikslu patvirtintos valstybės narės;

c) imtasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad nuo siuntos atvežimo į NĮP ją nuolat tikrintų kompetentingos NĮP institucijos ir kad ji nebūtų kokiu nors būdu pažeista per visus tikrinimus.

2.  Nukrypstant nuo 8 straipsnio 1 dalies, jei susiklosto ypatingos aplinkybės, sprendimu įtraukti naują produktą į I priedą galima nustatyti, kad atitikties ir fizinius tokio produkto siuntų tikrinimus kompetentinga institucija galėtų atlikti BĮD nurodytoje paskirties vietoje, prireikus, pašarų ir maisto verslo operatoriaus patalpose, jei laikomasi 1 dalies b ir c punktuose nustatytų sąlygų ir tenkinamos toliau išvardytos sąlygos:

a) dėl to, kad produktas yra greitai gendantis, arba dėl pakavimo ypatumų pavyzdžių ėmimas NĮP neabejotinai keltų didelį maisto saugos pavojų arba kiltų pavojus, kad neleistinai daug produktų būtų sugadinti;

b) kompetentingos institucijos tinkamai bendradarbiauja NĮP, o fizinius tikrinimus atliekančios kompetentingos institucijos užtikrina, kad:

i) siunta per visus tikrinimus nebūtų kokiu nors būdu pažeista;

ii) būtų visiškai laikomasi 15 straipsnyje nustatytų ataskaitų rengimo reikalavimų.

10 straipsnis

Išleidimas į laisvą apyvartą

Siuntos išleidžiamos į laisvą apyvartą pašarų ir maisto verslo operatoriui arba jų atstovui pateikus muitinėms kompetentingos institucijos tinkamai užpildytą bendrą įvežimo dokumentą arba jo elektroninį atitikmenį, kai atliekami visi tikrinimai pagal 8 straipsnio 1 dalį ir gaunami teigiami fizinių tikrinimų, jei tokių tikrinimų reikalaujama, rezultatai.

11 straipsnis

Pašarų ir maisto verslo operatorių įsipareigojimai

Jei dėl siuntos ypatumų to reikalaujama, pašarų ir maisto verslo operatorius arba jų atstovas kompetentingai institucijai suteikia:

a) pakankamus žmogiškuosius išteklius ir siuntos iškrovimo įrangą, kad būtų galima atlikti oficialią kontrolę;

b) tinkamą mėginių ėmimo tyrimams įrangą, kai yra naudojamos specialios transporto priemonės ir (arba) specifinės pakuočių rūšys, jei mėginių negalima paimti naudojant įprastą mėginių ėmimo įrangą.

12 straipsnis

Siuntų padalijimas

Siuntos gali būti dalijamos tik tada, kai baigiama sustiprinta oficiali kontrolė ir kompetentinga institucija užpildo bendrą įvežimo dokumentą, kaip nustatyta 8 straipsnyje.

Jei siunta dar kartą dalijama, prie kiekvienos siuntos dalies pridedama ir saugoma iki ji bus išleista į laisvą apyvartą patvirtinta bendro įvežimo dokumento kopija.

13 straipsnis

Nuostatų nesilaikymas

Jei atliekant oficialią kontrolę nustatoma, kad nesilaikyta reikalavimų, atsakingas kompetentingos institucijos pareigūnas užpildo bendro įvežimo dokumento III dalį ir imasi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 19, 20 ir 21 straipsnius.

14 straipsnis

Mokesčiai

1.  Valstybės narės užtikrina, kad su šiame reglamente nustatyta sustiprinta oficialia kontrole susiję mokesčiai būtų surinkti laikantis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 27 straipsnio 4 dalies ir vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VI priede nustatytais kriterijais.

2.  Už siuntą atsakingi pašarų ir maisto verslo operatoriai arba jų atstovai sumoka 1 dalyje nurodytus mokesčius.

15 straipsnis

Ataskaitų teikimas Komisijai

1.  Valstybės narės teikia Komisijai ataskaitas apie siuntas, kad ji galėtų nuolat atlikti I priede išvardytų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų vertinimą.

Ataskaita pateikiama kiekvieną ketvirtį iki po ketvirčio einančio mėnesio pabaigos.

2.  Ataskaitoje pateikiama tokia informacija:

a) kiekvienos siuntos duomenys, įskaitant:

i) kiekvienos siuntos neto svoris;

ii) kiekvienos siuntos kilmės šalį;

b) siuntų, iš kurių paimti mėginiai tyrimams, skaičius;

c) oficialios kontrolės rezultatai, kaip nustatyta 8 straipsnio 1 dalyje;

3.  Komisija apibendrina pagal 2 dalį gautas ataskaitas ir sudaro sąlygas valstybėms narėms su ja susipažinti.

16 straipsnis

Sprendimo 2006/504/EB pakeitimas

Sprendimas 2006/504/EB iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnio a punkto iii, iv ir v papunkčiai išbraukiami;

2) 5 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) iš kiekvienos Brazilijos maisto produktų siuntos“;

3) 7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

17 straipsnis

Sprendimo 2005/402/EB panaikinimas

Komisijos sprendimas 2005/402/EB panaikinamas.

18 straipsnis

Taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 25 d.

▼M1

19 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  Jei nustatytame įvežimo punkte nėra įrengta patalpų, reikalingų 8 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytiems atitikties ir fiziniams tikrinimams atlikti, penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos tie tikrinimai gali būti atliekami kitame kontrolės punkte toje pačioje valstybėje narėje, kai tuo tikslu tai leidžia kompetentinga institucija, prieš prekes deklaruojant išleisti į laisvą apyvartą, jei tas kontrolės punktas atitinka 4 straipsnyje nustatytus minimalius reikalavimus.

2.  Valstybės narės elektroniniu būdu savo svetainėse viešai skelbia pagal 1 dalį nustatytų kontrolės punktų sąrašą.

▼B

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M5
I PRIEDAS

A)    Negyvūninės kilmės pašarai ir maisto produktai, kuriems taikoma sustiprinta oficiali kontrolė nustatytame įvežimo punktePašarai ir maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas (%)

—  Negliaudyti žemės riešutai

—  1202 10 90

Argentina

Aflatoksinai

10

—  Gliaudyti žemės riešutai

—  1202 20 00

—  Žemės riešutų sviestas

—  2008 11 10

—  Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

—  Negliaudyti žemės riešutai

—  1202 10 90

Brazilija

Aflatoksinai

10

—  Gliaudyti žemės riešutai

—  1202 20 00

—  Žemės riešutų sviestas

—  2008 11 10

—  Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Džiovinti lakštiniai

ex19 02

Kinija

Aliuminis

10

(Maisto produktai)

—  Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Dominikos Respublika

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (3)

50

—  Raukšlėtasis svaidenis (Momordica charantia)

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Ilgmoliūgis (Lagenaria siceraria)

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Pipirai (Capsicum spp)

—  0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

—  Baklažanai

—  0709 30 00; ex071080 95

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

—  Apelsinai (švieži arba džiovinti)

—  0805 10 20; 0805 10 80

Egiptas

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (7)

10

—  Persikai

—  0809 30 90

—  Granatai

—  ex081090 95

—  Braškės

—  0810 10 00

—  Žalios pupelės

—  ex070820 00

(Maisto produktai – švieži vaisiai ir daržovės)

 

—  Negliaudyti žemės riešutai

—  1202 10 90

Gana

Aflatoksinai

50

—  Gliaudyti žemės riešutai

—  1202 20 00

—  Žemės riešutų sviestas

—  2008 11 10

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Kario lapai (Bergera ir murraya koenigii)

ex121190 85

Indija

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (5)

10

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

—  Sveikos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

—  ex090420 10

Indija

Aflatoksinai

50

—  Grūstos arba maltos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

—  ex090420 90

—  Paprikos produktai (karis)

—  0910 91 05

—  Muskatai (Myristica fragrans)

—  0908 10 00

—  Macis (Myristica fragrans )

—  0908 20 00

—  Imbieras (Zingiber officinale)

—  0910 10 00

—  Curcuma longa (ciberžolė)

—  0910 30 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

—  Negliaudyti žemės riešutai

—  1202 10 90

Indija

Aflatoksinai

20

—  Gliaudyti žemės riešutai

—  1202 20 00

—  Žemės riešutų sviestas

—  2008 11 10

—  Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Šviežios ybiškės

ex070990 90

Indija

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (2)

10

(Maisto produktai)

Arbūzų (egusi, citrullus lanatus) sėklos ir jų produktai

ex120799 97; ex110630 90; ex200899 99;

Nigerija

Aflatoksinai

50

(Maisto produktai)

Basmati ryžiai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti

ex10 06 30

Pakistanas

Aflatoksinai

20

(Maisto produktai – visiškai nulukštenti ryžiai)

—  Sveikos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

—  ex090420 10

Peru

Aflatoksinai ir ochratoksinas A

10

—  Grūstos arba maltos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

—  ex090420 90

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

—  Negliaudyti žemės riešutai

—  1202 10 90

Pietų Afrikos Respublika

Aflatoksinai

10

—  Gliaudyti žemės riešutai

—  1202 20 00

—  Žemės riešutų sviestas

—  2008 11 10

—  Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

—  Šviežios aitriosios paprikos (Capsicum spp)

ex070960 10, ex071080 51; ex070960 99, ex071080 59

Tailandas

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (9)

10

(Maisto produktai)

—  Kalendros lapai

—  ex070990 90

Tailandas

Salmonelė (6)

10

—  Bazilikas (šventasis, kvapusis)

—  ex121190 85

—  Mėtos

—  ex121190 85

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

—  Kalendros lapai

—  ex070990 90

Tailandas

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

20

—  Bazilikas (šventasis, kvapusis)

—  ex121190 85

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

—  Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Tailandas

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

50

—  Baklažanai

—  0709 30 00; ex071080 95

—  Kopūstinės daržovės

—  0704; ex071080 95

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

—  Saldieji pipirai (Capsicum annuum)

—  0709 60 10; 0710 80 51

Turkija

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (8)

10

—  Pomidorai

—  0702 00 00; 0710 80 70

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

Džiovintos vynuogės (vynui gaminti)

0806 20

Uzbekistanas

Ochratoksinas A

50

(Maisto produktai)

—  Grūstos arba maltos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

—  ex090420 90

Visos trečiosios šalys

Sudano dažai

10

—  Paprikos produktai (karis)

—  0910 91 05

—  Curcuma longa (ciberžolė)

—  0910 30 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

—  Raudonasis palmių aliejus

—  ex151110 90

(Maisto produktai)

 

(1)   Jei turi būti tikrinami tik tam tikri bet kuriuo KN kodu paženklinti produktai, o prekių nomenklatūroje tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“ (pavyzdžiui, ex10 06 03: tik Basmati ryžiai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti).

(2)   Visų pirma šių medžiagų likučiai: acefato, metamidofoso, triazofoso, endosulfano, monokrotofoso.

(3)   Visų pirma šių medžiagų likučiai: amitrazo, acefato, aldikarbo, benomilo, karbendazimo, chlorfenapiro, chlorpirifoso, CS2 (ditiokarbomatai), diafentiurono, diazinono, dichlorvoso, dikofolio, dimetoato, endosulfano, fenamidono, imidakloprido, malationo, metamidofoso, metiokarbo, metomilo, monokrotofoso, ometoato, oksamilo, profenofoso, propikonazolo, tiabendazolo, tiakloprido.

(4)   Visų pirma šių medžiagų likučiai: acefato, karbarilo, karbendazimo, karbofurano, chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, dimetoato, etiono, malationo, metalaksilo, metamidofoso, metomilo, monokrotofoso, ometoato, profenofoso, protiofoso, kvinalfoso, triadimefono, triazofoso, dikrotofoso, EPN, triforino.

(5)   Visų pirma šių medžiagų likučiai: triazofoso, metiloksidemetono, chlorpirifoso, acetamiprido, tiametoksamo, klotianidino, metamidofoso, acefato, propargito, monokrotofoso.

(6)   Etaloninis metodas EN/ISO 6579 arba metodas, kurio tinkamumas šiuo atveju patvirtintas, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 1) 5 straipsnyje.

(7)   Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbendazimo, ciflutrino ciprodinilo, diazinono, dimetoato, etiono, fenitrotiono, fenpropatrino, fludioksonilo, heksaflumurono, liambda-cihalotrino, metiokarbo, metomilo, ometoato, oksamilo, fentoato, metiltiofanato.

(8)   Visų pirma šių medžiagų likučiai: metomilo, oksamilo, karbendazimo, klofentezino, diafentiurono, dimetoato, formetanato, malationo, procimidono, tetradifono, metiltiofanato.

(9)   Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbofurano, metomilo, ometoato, dimetoato, triazofoso, malationo, profenofoso, protiofoso, etiono, karbendazimo, triforino, procimidono, formetanato.

B)    Apibrėžtys

Šiame priede Sudano dažai reiškia šias chemines medžiagas:

i) Sudano I (CAS Nr. 842–07–9);

ii) Sudano II (CAS Nr. 3118–97–6);

iii) Sudano III (CAS Nr. 85–86–9);

iv) skaisčiai raudonasis arba Sudano IV (CAS Nr. 85–83–6).

▼B
II PRIEDAS

BENDRAS ĮVEŽIMO DOKUMENTAS (BĮD)

image

image

▼M1

BĮD gairės

Bendra informacija

:

bendro įvežimo dokumentą pildykite didžiosiomis raidėmis. Gairės sunumeruotos pagal atitinkamo langelio numerį.

I dalis.

Šią dalį turi pildyti pašarų ir maisto verslo subjektas arba jo atstovas, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

I.1 langelis.

Siuntėjas: siuntą išsiunčiančio fizinio arba juridinio asmens (pašarų ir maisto verslo subjekto) pavadinimas ir tikslus adresas. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.2 langelis.

Šį langelį turi pildyti kompetentingos nustatyto įvežimo punkto (NĮP) institucijos.

I.3 langelis.

Gavėjas: fizinio arba juridinio asmens (pašarų ir maisto verslo subjekto), kuriam skirta siunta, pavadinimas ir tikslus adresas. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.4 langelis.

Už siuntą atsakingas asmuo: asmuo (pašarų ir maisto verslo subjektas arba jo atstovas, arba jų vardu deklaraciją teikiantis asmuo), atsakingas už siuntą, kai ji pristatoma į NĮP, ir kuris importuotojo vardu pateikia būtinas deklaracijas NĮP kompetentingai institucijai. Nurodyti pavadinimą ir tikslų adresą. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.5 langelis.

Kilmės šalis: trečioji šalis, iš kurios prekė kilusi, joje išauginta, kurioje nuimtas jos derlius arba kurioje ji pagaminta.

I.6 langelis.

Išsiuntimo šalis: šalis, iš kurios siunta buvo pakrauta į galutinę transporto priemonę vežti į Sąjungą.

I.7 langelis.

Importuotojas: pavadinimas ir tikslus adresas. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.8 langelis.

Paskirties vieta: pristatymo adresas Sąjungoje. Rekomenduojama nurodyti telefono ir fakso numerius arba e. pašto adresą.

I.9 langelis.

Atvykimas į NĮP: nurodyti numatytą siuntos atvežimo į NĮP datą.

I.10 langelis.

Dokumentai: prireikus nurodyti prie siuntos pridėtų oficialių dokumentų išdavimo datą ir numerį.

I.11 langelis.

Pateikti išsamius duomenis apie atvežimo transporto priemonę: lėktuvams – skrydžio numerį, laivams – laivo pavadinimą, kelių transporto priemonėms – registracijos numerį su priekabos numeriu, prireikus, geležinkelių transporto priemonėms – traukinio ir vagono identifikacinį numerį.

Dokumentai: oro transporto važtaraščio numeris, važtaraštis arba geležinkelių transporto ar kelių transporto priemonės komercinis numeris.

I.12 langelis.

Prekės aprašymas: pateikti išsamų prekės aprašymą (įskaitant pašarų rūšį).

I.13 langelis.

Prekės kodas arba Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos kodas.

I.14 langelis.

Bruto svoris: bendras svoris kilogramais. Nustatomas kaip bendra produktų ir pirminių pakuočių bei visų pakuočių masė, tačiau neįskaitant vežimo pakuočių ir kitos transporto įrangos.

Grynasis svoris: konkretaus produkto svoris kg, neįskaitant pakuotės. Jis nustatomas kaip pačių produktų masė, neįskaitant pirminės ar kitos pakuotės.

I.15 langelis.

Pakuočių skaičius.

I.16 langelis.

Temperatūra: pažymėti tinkamą transporto priemonės ir (arba) laikymo temperatūrą.

I.17 langelis.

Pakuočių rūšis: nurodyti produktų pakavimo būdą.

I.18 langelis.

Prekės paskirtis: pažymėti tinkamą langelį, priklausomai nuo to, ar prekė skirta žmonėms vartoti be išankstinio rūšiavimo ar fizinio apdorojimo (tokiu atveju pažymėti „žmonėms vartoti“), skirta žmonėms vartoti po tokio apdorojimo (tokiu atveju pažymėti „tolesnis perdirbimas“), ar skirta naudoti pašarams (tokiu atveju pažymėti „pašarams“).

I.19 langelis.

Prireikus nurodyti visus plombų ir pakuočių identifikacinius numerius.

I.20 langelis.

Vežimas į kontrolės punktą: 19 straipsnio 1 dalyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu NĮP pažymi šį langelį, kad būtų leista toliau vežti į kitą kontrolės punktą.

I.21 langelis.

Netaikoma.

I.22 langelis.

Importuojant: šis langelis turi būti pažymimas, jei siunta skirta importui į Sąjungą (8 straipsnis).

I.23 langelis.

Netaikoma.

I.24 langelis.

Pažymėti tinkamą transporto priemonę.

II dalis

Šią dalį turi pildyti kompetentinga institucija.

II.1 langelis.

Naudoti tą patį numerį kaip ir I.2 langelyje.

II.2 langelis.

Prireikus pildo muitinės tarnybos.

II.3 langelis.

Dokumentų tikrinimas: atliekamas visoms siuntoms.

II.4 langelis.

Kompetentinga NĮP institucija nurodo, ar pasirinkta atlikti siuntos fizinį tikrinimą, kuris 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu gali būti atliktas kitame kontrolės punkte.

II.5 langelis.

Kompetentinga NĮP institucija nurodo, į kurį kontrolės punktą 19 straipsnio 1 dalyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu po patenkinamo dokumentų patikrinimo siunta gali būti vežama atitikties ir fiziniam tikrinimui.

II.6 langelis.

Aiškiai nurodyti, kokių veiksmų turi būti imamasi, jei siunta atmetama dėl nepatenkinamų dokumentų tikrinimo rezultatų. Persiuntimo, sunaikinimo, perdirbimo ir naudojimo kitais tikslais atveju II.7 langelyje reikia nurodyti paskirties vietos adresą.

II.7 langelis.

Nurodyti atitinkamai patvirtinimo numerį ir adresą (arba laivo numerį ir uostą) visoms paskirties vietoms, kuriose būtina atlikti siuntos kontrolę, pavyzdžiui, II.6 langelyje nurodytu persiuntimo, sunaikinimo, perdirbimo arba naudojimo kitais tikslais atveju.

II.8 langelis.

Čia uždėti oficialų kompetentingos NĮP institucijos antspaudą.

II.9 langelis.

Kompetentingos NĮP institucijos atsakingo pareigūno parašas.

II.10 langelis.

Netaikoma.

II.11 langelis.

Kompetentinga NĮP institucija arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentinga kontrolės punkto institucija čia nurodo atitikties tikrinimų rezultatus.

II.12 langelis.

Kompetentinga NĮP institucija arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentinga kontrolės punkto institucija čia nurodo fizinių tikrinimų rezultatus.

II.13 langelis.

Kompetentinga NĮP institucija arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentinga kontrolės punkto institucija čia nurodo laboratorinių tyrimų rezultatus. Šiame langelyje nurodyti laboratorijoje tirtos medžiagos ar patogeno kategoriją.

II.14 langelis.

Šis langelis turi būti pildomas visoms siuntoms, skirtoms išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje.

II.15 langelis.

Netaikoma.

II.16 langelis.

Aiškiai nurodyti, kokių veiksmų turi būti imamasi, jei siunta atmetama dėl nepatenkinamų atitikties arba fizinių tikrinimų rezultatų. Persiuntimo, sunaikinimo, perdirbimo ir naudojimo kitais tikslais atveju II.18 langelyje reikia nurodyti paskirties vietos adresą.

II.17 langelis.

Atmetimo priežastys: pildyti, jei reikia pateikti atitinkamą informaciją. Pažymėti tinkamą langelį.

II.18 langelis.

Nurodyti atitinkamai patvirtinimo numerį ir adresą (arba laivo numerį ir uostą) visoms paskirties vietoms, kuriose būtina atlikti siuntos kontrolę, pavyzdžiui, II.16 langelyje nurodytu persiuntimo, sunaikinimo, perdirbimo arba naudojimo kitais tikslais atveju.

II.19 langelis.

Šį langelį pildyti, jei atidarant pakuotę pažeidžiama originali siuntos plomba. Būtina saugoti visų šiuo tikslu naudotų plombų bendrą sąrašą.

II.20 langelis.

Čia uždėti oficialų kompetentingos NĮP institucijos arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentingos kontrolės punkto institucijos antspaudą.

II.21 langelis.

Kompetentingos NĮP institucijos atsakingo pareigūno arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentingos kontrolės punkto institucijos atsakingo pareigūno parašas.

III dalis

Šią dalį turi pildyti kompetentinga institucija.

III.1 langelis.

Persiuntimo duomenys: kompetentinga NĮP institucija arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentinga kontrolės punkto institucija nurodo naudotą transporto priemonę, jos identifikacinius duomenis, paskirties šalį ir persiuntimo datą, kai tik juos sužino.

III.2 langelis.

Tolesni veiksmai: prireikus nurodyti vietos kompetentingos institucijos atsakingą skyrių, kuris atsakingas už siuntos sunaikinimo, perdirbimo arba naudojimo kitais tikslais priežiūrą. Šiame langelyje ši kompetentinga institucija nurodo, ar siunta pristatyta ir ar ji atitinka nurodytus duomenis.

III.3 langelis.

Persiuntimo atveju – kompetentingos NĮP institucijos atsakingo pareigūno arba 19 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu kompetentingos kontrolės punkto institucijos atsakingo pareigūno parašas. Sunaikinimo, perdirbimo arba naudojimo kitais tikslais atveju – vietos kompetentingos institucijos atsakingo pareigūno parašas.( 1 ) OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

( 2 ) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

( 3 ) OL L 135, 2005 5 28, p. 34.

( 4 ) OL L 199, 2006 7 21, p. 21.