2009R0041 — LT — 10.02.2009 — 000.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 41/2009

2009 m. sausio 20 d.

dėl maisto produktų, tinkančių glitimo netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir ženklinimo

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 016, 21.1.2009, p.3)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 171, 1.7.2009, p. 48  (41/09)
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 41/2009

2009 m. sausio 20 d.

dėl maisto produktų, tinkančių glitimo netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir ženklinimo

(Tekstas svarbus EEE)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvą 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo ( 1 ), ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį ir 4a straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 89/398/EEB susijusi su specialios paskirties maisto produktais, kurie dėl specifinės sudėties ar gamybos būdo yra skirti tam tikrų grupių žmonėms, turintiems specifinių mitybos reikalavimų. ►C1  Viena iš tokių žmonių grupių – celiakija sergantys žmonės, nuolat netoleruojantys glitimo ◄ .

(2)

Maisto pramonėje sukurta produktų, kurie yra pristatomi kaip esantys „be glitimo“ arba apibūdinami kitais analogiškais teiginiais. Dėl skirtingų nacionalinių nuostatų, susijusių su tokių produktų aprašų naudojimo sąlygomis, gali susidaryti kliūčių laisvam susijusių produktų judėjimui ir tai gali trukdyti užtikrinti vienodą aukštą vartotojų apsaugos lygį. Siekiant aiškumo ir norint, kad vartotojams nekiltų painiavos dėl skirtingų produktų aprašų tipų nacionaliniu lygmeniu, reikėtų Bendrijos lygmeniu nustatyti teiginių dėl glitimo nebuvimo vartojimo sąlygas.

(3)

Moksliškai nustatyta, kad kviečiai (t. y. visos Triticum rūšys, kaip antai kietieji kviečiai, speltos ir kamutas), rugiai ir miežiai yra grūdai, kuriuose yra glitimo. Šiuose grūduose esantis glitimas gali sukelti nepageidaujamą poveikį glitimo netoleruojančių asmenų sveikatai, todėl tokie asmenys turi vengti jo vartoti.

(4)

Pašalinti glitimą iš grūdų, kuriuose jo yra, yra labai sunku dėl techninių ir ekonominių priežasčių, todėl pagaminti maisto produktų, kuriuose visai nebūtų glitimo, sudėtinga. Taigi daugelyje tokių rinkai tiekiamų specialios paskirties maisto produktų galima rasti nedidelį kiekį glitimo likučių.

(5)

Dauguma, bet ne visi glitimo netoleruojantys žmonės gali mitybai vartoti avižas ir nepatirti nepageidaujamo poveikio sveikatai. Šį klausimą šiuo metu tiria mokslininkai. Tačiau didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad į avižas, nuimant grūdų derlių, gabenant, sandėliuojant ar apdorojant, patenka kviečių, rugių ar miežių. Todėl, ženklinant produktus, kurių sudėtyje yra avižų, reikia atsižvelgti į glitimo priemaišų šiuose produktuose pavojų.

(6)

Glitimo netoleruojantys žmonės gali toleruoti skirtingą nedidelį glitimo kiekį, neviršijantį tam tikrų ribų. Siekiant sudaryti žmonėms galimybę rasti rinkoje įvairių maisto produktų, atitinkančių jų poreikius ir jautrumo lygį, turėtų būti sudaryta galimybė rinktis produktus, kuriuose būtų skirtingas nedidelis glitimo kiekis, neviršijantis tam tikrų ribų. Tačiau labai svarbu skirtingus produktus atitinkamai ženklinti, kad glitimo netoleruojantys žmonės galėtų juos teisingai vartoti, o valstybės narės turėtų organizuoti informacinių kampanijų šia tema.

(7)

Specialios paskirties maisto produktai, kurie yra specialiai sudaryti, apdoroti arba paruošti taip, kad atitiktų glitimo netoleruojančių žmonių mitybos poreikius, ir teikiami rinkai tokia paskirtimi, turėtų būti ženklinami įrašais „labai mažas glitimo kiekis“ arba „be glitimo“, laikantis šio reglamento nuostatų. Taip ženklinti galima tokiu atveju, kai maisto produktai yra specialiai apdorojami taip, kad būtų sumažintas vieno ar kelių sudedamųjų dalių glitimo kiekis ir (arba) kai maisto produktų sudedamosios dalys, kuriose yra glitimo, pakeičiamos kitomis sudedamosiomis dalimis, kuriose glitimo nėra.

(8)

Direktyvos 89/398/EEB 2 straipsnio 3 dalies nuostata leidžiama nurodyti, kad įprasti maisto produktai yra tinkami vartoti kaip specialios paskirties produktai, jeigu jie atitinka šią funkciją. Todėl turėtų būti sudaryta galimybė teiginius, kad produktas yra be glitimo, nurodyti ant įprastų maisto produktų, kurie gali būti vartojami kaip mitybos režimo be glitimo dalis, kadangi juose nėra sudedamųjų dalių, pagamintų grūdų ar avižų, kuriuose yra glitimo. 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo ( 2 ) reikalaujama, kad tokie teiginiai neklaidintų vartotojo sudarant įspūdį, kad maisto produktas turi ypatingų savybių, kai iš esmės visi panašūs produktai turi tokias savybes.

(9)

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, iš dalies keičiančia Direktyvą 1999/21/EB ( 3 ), draudžiama tokių maisto produktų gamybai naudoti sudedamąsias dalis, kuriose yra glitimo. Todėl naudoti teiginius „labai mažas glitimo kiekis“ ar „be glitimo“ tokių maisto produktų etiketėse turėtų būti draudžiama, kadangi toks ženklinimas pagal šį reglamentą naudojamas, kai glitimo kiekis atitinkamai yra ne didesnis kaip 100 mg/kg ar 20 mg/kg.

(10)

2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams ( 4 ) reikalaujama nurodyti, ar maisto produkte yra glitimo, jei jis skirtas jaunesniems nei šešių mėnesių kūdikiams. Jei tokiuose produktuose glitimo nėra, tai turi būti nurodyta laikantis šio reglamento reikalavimų.

(11)

2008 m. liepą Codex Alimentarius komisija 31 posėdyje priėmė Glitimo netoleruojančių žmonių specialaus mitybos režimo maisto produktų Codex standartą ( 5 ), siekiant suteikti tokiems žmonėms galimybę rasti rinkoje įvairių maisto produktų, atitinkančių jų poreikius ir jautrumo glitimui lygį. Į šį standartą šiame reglamente reikia tinkamai atsižvelgti.

(12)

Siekiant, kad ūkinės veiklos subjektai galėtų pritaikyti naudojamus gamybos būdus, šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti po reikiamo pereinamojo laikotarpio. Tačiau produktai, kurie atitinka reglamento reikalavimus reglamentui įsigaliojant, gali būti teikiami Bendrijos rinkai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(13)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas visiems maisto produktams, išskyrus pradinius mišinius kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinius, kuriems taikoma Direktyva 2006/141/EB.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos tokios sąvokų apibrėžtys:

a) glitimo netoleruojantiems žmonėms skirti maisto produktai – specialios paskirties maisto produktai, kurie yra specialiai pagaminti, paruošti ir (arba) apdoroti taip, kad atitiktų glitimo netoleruojančių žmonių mitybos poreikius;

b)  ►C1  glitimas – tai kviečių, rugių, miežių, avižų ar jų hibridų baltymų frakcija ir jos dariniai, kurių dalis žmonių netoleruoja ir kurie netirpsta vandenyje bei 0,5 M natrio chlorido tirpale ◄ ;

c) kviečiai – visos Triticum rūšys.

3 straipsnis

Glitimo netoleruojantiems žmonėms skirtų maisto produktų sudėtis ir ženklinimas

1.   ►C1  Glitimo netoleruojantiems žmonėms skirtuose maisto produktuose, kuriuos sudaro ar kurių sudėtyje yra viena ar daugiau sudedamųjų dalių, pagamintų iš kviečių, rugių, miežių, avižų ar jų hibridų, specialiai apdorotų siekiant sumažinti glitimo kiekį, glitimo kiekis negali viršyti 100 mg/kg galutiniam vartotojui parduodamo maisto produkto ◄ .

2.  1 dalyje nurodytų produktų etiketėse, reklamoje ir juos pristatant vartojamas teiginys „labai mažas glitimo kiekis“. Jei glitimo kiekis neviršija 20 mg/kg galutiniam vartotojui parduodamo maisto produkto, galima vartoti teiginį „be glitimo“.

3.   ►C1  Glitimo netoleruojantiems žmonėms skirtuose maisto produktuose naudojamos avižos turi būti specialiai pagamintos, paruoštos ir (arba) apdorotos, kad jose nebūtų kviečių, rugių, miežių ar jų hibridų priemaišų, o glitimo kiekis tokiose avižose neturi viršyti 20 mg/kg ◄ .

4.   ►C1  Glitimo netoleruojantiems žmonėms skirtuose maisto produktuose, kuriuos sudaro ar kurių sudėtyje yra viena ar daugiau sudedamųjų dalių, kuriomis pakeičiami kviečiai, rugiai, miežiai, avižos ar jų hibridai, glitimo kiekis negali viršyti 20 mg/kg galutiniam vartotojui parduodamo maisto produkto. Tokių produktų etiketėse, reklamoje ir juos pristatant vartojamas teiginys „be glitimo“ ◄ .

5.   ►C1  Jei glitimo netoleruojantiems žmonėms skirtų maisto produktų sudėtyje yra ir sudedamųjų dalių, pagamintų iš kviečių, rugių, miežių, avižų ar iš jų hibridų, specialiai apdorotų siekiant sumažinti glitimo kiekį, ir sudedamųjų dalių, kuriomis pakeičiami kviečiai, rugiai, miežiai, avižos ar jų hibridai, šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalys taikomos, o 4 netaikoma ◄ .

6.  2 ir 4 dalyse nurodyti teiginiai „labai mažas glitimo kiekis“ arba „be glitimo“ pateikiami šalia parduodamo maisto produkto pavadinimo.

4 straipsnis

Glitimo netoleruojantiems žmonėms tinkančių maisto produktų sudėtis ir ženklinimas

1.  Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunkčio toliau nurodytų maisto produktų etiketėse, reklamoje ir juos pristatant galima vartoti teiginį „be glitimo“, jeigu glitimo kiekis neviršija 20 mg/kg galutiniam vartotojui parduodamo maisto produkto:

a) įprastų maisto produktų;

b) specialios paskirties maisto produktų, kurie yra specialiai sudaryti, apdoroti ir (arba) paruošti taip, kad atitiktų specialios mitybos, išskyrus specialią glitimo netoleruojančių žmonių mitybą, poreikius, ir kurie dėl sudėties atitinka glitimo netoleruojančių žmonių specialios mitybos poreikius.

2.  1 dalyje nurodytų maisto produktų etiketėse, reklamoje ir juos pristatant teiginys „labai mažas glitimo kiekis“ nevartojamas.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Tačiau produktai, kurie atitinka reglamento reikalavimus jam įsigaliojant, gali būti teikiami Bendrijos rinkai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) OL L 186, 1989 6 30, p. 27.

( 2 ) OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

( 3 ) OL L 401, 2006 12 30, p. 1.

( 4 ) OL L 339, 2006 12 6, p. 16.

( 5 ) http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf