2008R1295 — LT — 16.11.2015 — 005.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1295/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl apynių importo iš trečiųjų šalių

(kodifikuota redakcija)

(OL L 340 2008.12.19, p. 45)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 267/2009 2009 m. balandžio 1 d.

  L 90

3

2.4.2009

 M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 117/2012 2012 m. vasario 10 d.

  L 38

33

11.2.2012

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 631/2012 2012 m. liepos 12 d.

  L 182

27

13.7.2012

►M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013

►M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2000 2015 m. lapkričio 9 d.

  L 292

4

10.11.2015
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1295/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl apynių importo iš trečiųjų šalių

(kodifikuota redakcija)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) ( 1 ), ir ypač į jo 192 straipsnio 2 dalį ir 195 straipsnio 2 dalį kartu su jo 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

1978 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3076/78 dėl apynių importo iš šalių, kurios nėra narės ( 2 ), ir 1978 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3077/78 dėl patvirtinimų, lydinčių iš šalių, kurios nėra Bendrijos narės, importuotus apynius, atitikimo Bendrijos sertifikatams ( 3 ) buvo keletą kartų iš esmės keičiami ( 4 ). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėti reglamentai turėtų būti kodifikuoti, sujungiant juos į vieną tekstą.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 158 straipsnio 1 dalis numato, kad apyniai ir apynių produktai iš trečiųjų šalių gali būti importuojami tik tuo atveju, jei jų kokybės standartai atitinka bent reikalavimus, nustatytus panašiems produktams, išaugintiems Bendrijoje arba gautiems iš jų. Minėto straipsnio 2 dalyje, kita vertus, numatyta, kad šie produktai turėtų būti laikomi atitinkančiais minėtus standartus, jei juos lydi jų kilmės šalies atsakingų institucijų išduotas atestavimo dokumentas, pripažįstamas lygiaverčiu Bendrijos kilmės apynių ir apynių produktų pardavimui reikalaujamam sertifikatui.

(3)

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1850/2006, nustatantis išsamias apynių ir apynių produktų sertifikavimo taisykles ( 5 ), nustato labai griežtus pardavimo reikalavimus apynių produktams ir ypač mišiniams. Šiuo metu nėra veiksmingo būdo prie sienų tikrinti, kad šių reikalavimų yra laikomasi. Tokį tikrinimą gali atstoti tiktai eksportuojančių šalių įsipareigojimas laikytis šiems produktams Bendrijos taikomų pardavimo reikalavimų. Dėl to būtina reikalauti, kad tokius produktus lydėtų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 158 straipsnyje 2 dalį nurodytas atestavimo dokumentas.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad Bendrijos apynių sertifikavimo taisyklių būtų laikomasi, valstybės narės turėtų tikrinti, ar importuoti apyniai atitinka minimalius pardavimo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (EB) Nr. 1850/2006.

(5)

Tam tikros trečiosios šalys įsipareigojo laikytis apynių ir apynių produktų pardavimui nustatytų reikalavimų ir įgaliojo atitinkamas įstaigas išduoti atitikties atestatus. Dėl to šie atestatai turėtų būti pripažinti lygiaverčiais Bendrijos sertifikatams, o jais patvirtinti produktai turėtų būti išleidžiami į laisvą apyvartą.

(6)

Būtent trečiųjų šalių atitinkamų įstaigų pareiga yra atnaujinti I priede esamą informaciją ir palaikyti glaudžius ryšius su Komisija teikiant jai atitinkamą informaciją.

(7)

Siekiant palengvinti valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamą funkciją, svarbu nustatyti atestavimo dokumento formą ir, jei reikia, atestavimo dokumento turinį bei jo naudojimo taisykles.

(8)

Siekiant atsižvelgti į verslo praktiką, kompetentingos institucijos, tais atvejais, kai siunta daloma, turi būti įgaliotos prižiūrėti, kad kiekvienai naujai padalijus susidariusiai siuntai būtų parengtas atestavimo dokumento išrašas.

(9)

Pagal analogiją su Bendrijos sertifikavimo sistema tam tikriems produktams dėl jų paskirties nereikėtų taikyti šiame reglamente numatyto reikalavimo pateikti atestavimo dokumentus.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

1.  Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 1 straipsnio f punkte išvardyti produktai iš trečiųjų šalių pateikiami į laisvą apyvartą Bendrijoje tik pateikus įrodymus, kad laikomasi to reglamento 158 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų.

2.  Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje minėti įrodymai teikiami pateikiant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 158 straipsnio 2 dalyje numatytą pažymėjimą, toliau vadinamą „atitikties atestatu“.

2 straipsnis

Šiame reglamente „siunta“ – tai tas pačias savybes turinčio ir to paties siuntėjo tuo pačiu metu tam pačiam gavėjui išsiųsto produkto kiekis.

3 straipsnis

Iš trečiųjų šalių importuotus apynius ir apynių produktus lydintys atestavimo dokumentai, kuriuos yra išdavusi I priede nurodyta trečiosios šalies kilmės įgaliota įstaiga, pripažįstami atitikties atestatais.

I priedas keičiamas remiantis trečiųjų šalių pateikta informacija.

4 straipsnis

1.  Atitikties atestatas yra reikalingas kiekvienai siuntai ir jį sudaro originalas ir dvi kopijos, parengtos pagal formą, atitinkančią II priede nustatytą pavyzdį, ir pagal IV priede pateiktus nurodymus.

2.  Atitikties atestatas galioja tik tinkamai užpildytas ir patvirtintas vienos iš institucijų, nurodytų I priede.

3.  Tinkamai patvirtintas atitikties atestatas yra tas, kuriame nurodyta išdavimo vieta ir data ir kuris yra pasirašytas ir patvirtintas išduodančios institucijos antspaudu.

5 straipsnis

1.  Ant visų pakuočių, kuriems išduotas atitikties atestatas, viena iš oficialių Bendrijos kalbų nurodomi šie duomenys:

a) produkto aprašymas,

b) veislė ar veislės,

c) kilmės šalis,

d) žymos ir numeriai, nurodyti atitikties atestato arba išrašo 9 skyrelyje.

2.  1 dalyje numatyti duomenys pateikiami pakuotės išorėje įskaitomais, neištrinamais, vienodo dydžio rašmenimis.

6 straipsnis

1.  Tais atvejais, kai siunta, kuriai išduotas atitikties atestatas, yra dalijama ir prieš patekdama į laisvą apyvartą toliau siunčiama įvairiais adresais, kiekvienai naujai po tokio padalijimo sudarytai siuntai parengiamas atestato išrašas.

Atestatą pakeičia tiek jo išrašų, kiek yra reikalinga.

Suinteresuotas asmuo parengia kiekvieno išrašo originalą ir dvi kopijas pagal formą, atitinkančią III priede pateiktą pavyzdį, ir pagal IV priede išdėstytas nuostatas.

2.  Muitinės institucijos atitinkamai patvirtina atitikties atestato originalą bei dvi kopijas ir parašu patvirtina kiekvieno išrašo originalą ir dvi kopijas.

Jos pasilieka atitikties atestato originalą, nusiunčia dvi kopijas Reglamento (EB) Nr. 1850/2006 21 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai ir suinteresuotam asmeniui grąžina kiekvieno originalo išrašą bei dvi kopijas.

7 straipsnis

Atlikus reikiamus muitinės formalumus, kad produktas, kuriam išduotas atitikties atestatas arba išrašas, galėtų patekti į laisvą apyvartą Bendrijoje, originalas ir dvi kopijos pateikiami muitinės institucijoms, kurios juos patvirtina parašu ir pasilieka originalą. Vieną kopiją muitinės institucijos siunčia valstybės narės, kurioje produktas patenka į laisvą apyvartą, Reglamento (EB) Nr. 1850/2006 21 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai. Antra kopija grąžinama importuotojui, kuris privalo saugoti ją ne trumpiau kaip trejus metus.

8 straipsnis

Jei į laisvą apyvartą išleista siunta perparduodama arba padalijama, produktą turi lydėti pardavėjo faktūra arba kitas prekybos dokumentas, kuriuose nurodomas atitikties atestato arba išrašo numeris ir juos išdavusios institucijos pavadinimas.

Prekybos dokumente arba pardavėjo faktūroje iš atitikties atestato arba išrašo, atsižvelgiant į konkretų atvejį, taip pat turėtų būti perrašyta ši informacija:

a) apie apynių spurgus:

i) produkto aprašymas,

ii) bendrasis svoris,

iii) auginimo vieta,

iv) derliaus metai,

v) veislė,

vi) kilmės šalis,

vii) atestato 9 skyrelyje pateiktos žymos ir atpažinimo numeriai;

b) apie iš apynių pagamintus produktus, papildant a punkte nurodytus duomenis – perdirbimo vieta ir data.

9 straipsnis

1.  Valstybės narės atsitiktinės atrankos būdu reguliariai tikrina, ar apyniai, importuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 158 straipsnį, atitinka Reglamento (EB) Nr. 1850/2006 I priede išdėstytus minimalius pardavimo reikalavimus.

2.  Kasmet iki birželio 30 d. valstybės narės praneša Komisijai apie praėjusiais metais iki minėtos datos atliktų patikrinimų dažnumą, pobūdį ir rezultatus. Patikrinimai turi apimti ne mažiau kaip 5 % per tuos metus iš trečiosios šalies į valstybę narę importuoti numatytų apynių siuntų skaičiaus.

3.  Jei valstybių narių kompetentingos institucijos nustato, kad ištirti prekės pavyzdžiai neatitinka 1 dalyje nurodytų pardavimo reikalavimų, atitinkamos siuntos negali būti parduodamos Bendrijoje.

4.  Jei valstybė narė nustato, kad produkto savybės neatitinka tą produktą lydinčiame atitikties atestate nurodytų duomenų, ji apie tai praneša Komisijai.

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti priimtas sprendimas tokiems produktams atitikties atestatą išdavusią įstaigą išbraukti iš šio reglamento I priede pateikto sąrašo.

▼M5

5.  2 ir 4 dalyse nurodyti pranešimai teikiami pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 ( 6 ).

▼B

10 straipsnis

Nukrypstant nuo šio reglamento pateikti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą atitikties atestatą ir laikytis 5 straipsnio nuostatų nereikalaujama išleidžiant į laisvą apyvartą toliau išvardytus apynius ir apynių produktus, jei jų svoris atskiroje pakuotėje neviršija 1 kilogramo apynių spurgų ir apynių miltelių bei 300 gramų apynių ekstraktų:

a) mažas pakuotes, skirtas parduoti privatiems fiziniams asmenims jų pačių reikmėms;

b) moksliniams ir techniniams bandymams;

c) parodoms pagal specialius susitarimus su muitine.

Ant pakuotės turi būti pateikiamas produkto aprašymas, svoris ir galutinio panaudojimo būdas.

11 straipsnis

Reglamentai (EEB) Nr. 3076/78 ir (EEB) Nr. 3077/78 yra panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3
I PRIEDASĮSTAIGOS, ĮGALIOTOS IŠDUOTI TOLIAU IŠVARDYTŲ PRODUKTŲ ATESTAVIMO DOKUMENTUS

Apynių spurgai KN kodas ex  12 10

Apynių milteliai KN kodas ex  12 10

Apynių syvai ir ekstraktai KN kodas 1302 13 00

Kilmės šalis

Įgaliotos organizacijos

Adresas

Kodas

Telefonas

Faksas

E. paštas (neprivaloma)

(AR) Argentina

Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV).

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Centro Regional Patagonia Norte

Calle 9 de Julio 933.General Roca, Provincia de Río Negro,Cod 8334

(54-298)

44 28 594

44 32 190

44 28 594

44 32 190

groca@senasa.gov.ar

cpaulovich@senasa.gov.ar

jesparza@senasa.gov.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Av. Pasco Colon 367Ciudad Aut. de Buenos Aires,C1063ACD

(54-11)

41 21 50 00

41 21 50 00

webmaster@senasa.gob.ar

cdei@senasa.gob.ar

(AU) Australija

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,Moonah, 7009Tasmania,Australia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

(CA) Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,Camelot DriveNapean, Ontario,K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

(CH) Šveicarija

Labor Veritas

Engimattstrasse 11Postfach 353CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

(CN) Kinija

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,Hexi DistrictTianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun2nd Avenue, TEDATianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,Saihan District, Huhhot CityInner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu RoadUrumqi CityXinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

(NZ) Naujoji Zelandija

Ministry of Agriculture and Forestry

P.O. Box 2526Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

▼M4 —————

▼M3

(RS) Serbija

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/

Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi SadMaksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Operator:

4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

(UA) Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

(US) Jungtinės Amerikos Valstijos

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary RoadP.O. Box 790Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NESalem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview RoadSacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 ou 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito ParkwayPortland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador DriveKansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

(ZA) Pietų Afrikos Respublika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

(ZW) Zimbabvė

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,Northridge ParkBorrowdale,P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw

▼B
II PRIEDAS

ATITIKTIES ATESTATO FORMA

image
III PRIEDAS

ATESTATO IŠRAŠO FORMA

image
IV PRIEDAS

4 IR 6 STRAIPSNIUOSE NURODYTAS FORMAS REGLAMENTUOJANČIOS TAISYKLĖS

I.   POPIERIUS

Naudojamas baltas popierius, ne mažesnio kaip 40 g/m2 svorio.

II.   DYDIS

Dydis: 210 × 297 mm.

III.   KALBOS

A. Atitikties atestatas turi būti išspausdintas viena iš Bendrijos oficialių kalbų; jis taip pat gali būti išspausdintas išduodančios šalies oficialia kalba arba viena iš oficialių kalbų.

B. Atitikties atestato išrašas turi būti išspausdintas viena iš Bendrijos oficialių kalbų, nustatyta išduodančios valstybės narės atsakingos institucijos.

IV.   FORMŲ UŽPILDYMAS

A. Formos užpildomos rašomąja mašinėle arba ranka; antruoju atveju užpildoma įskaitomai, rašalu ir spausdintomis raidėmis.

B. Kiekviena forma žymima išduodančios institucijos suteiktu numeriu, o originalo ir jo dviejų kopijų numeris turi būti tas pats.

C. Atitikties atestatuose ir jų išrašuose:

1) 5 skyrelis nepildomas iš apynių mišinių pagamintiems produktams;

2) 7 ir 8 skyreliai nepildomi visiems iš apynių pagamintiems produktams;

3) produktų aprašymas (9 skyrelis) yra vienas iš šių:

a) „neparuošti apyniai“, t. y. apyniai, kurie yra tik apdžiovinti ir supakuoti;

b) „paruošti apyniai“, t. y. apyniai, kurie yra visiškai išdžiovinti ir supakuoti;

c) „apynių milteliai“ (kuriuose yra apynių granulių ir praturtintų apynių miltelių);

d) „izomerizuotas apynių ekstraktas“, t. y. ekstraktas, kuriame beveik visiškai izomerizuotos alfa rūgštys;

e) „apynių ekstraktas“, t. y. kiti, neizomerizuoti apynių ekstraktai;

f) „mišrūs apynių produktai“, t. y. c, d ir e punktuose nurodytų produktų, išskyrus apynius, mišiniai;

4) po aprašymo „neparuošti apyniai“ arba „paruošti apyniai“ pridedami žodžiai „be sėklų“, jei sėklos sudaro mažiau kaip 2 % apynių svorio, ir žodžiai „su sėklomis“ kitais atvejais;

5) tais atvejais, kai apynių produktai yra pagaminti iš skirtingų apynių veislių ir (arba) yra iš skirtingų auginimo vietų, tos skirtingos veislės ir (arba) auginimo vietos nurodomos 9 skyrelyje, pažymint kiekvienos veislės iš kiekvieno auginimo rajono procentinį svorio dydį tame mišinyje.
V PRIEDASPanaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3076/78

(OL L 367, 1978 12 28, p. 17)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1465/79

(OL L 177, 1979 7 14, p. 35)

tik 2 straipsnis ir 3 straipsnio nuoroda į Reglamentą (EEB) Nr. 3076/78

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 4060/88

(OL L 356, 1988 12 24, p. 42)

tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2264/91

(OL L 208, 1991 7 30, p. 20)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2940/92

(OL L 294, 1992 10 10, p. 8)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 717/93

(OL L 74, 1993 3 27, p. 45)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2918/93

(OL L 264, 1993 10 23, p. 37)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3077/78

(OL L 367, 1978 12 28, p. 28)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 673/79

(OL L 85, 1979 4 5, p. 25)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1105/79

(OL L 138, 1979 6 6, p. 9)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1466/79

(OL L 177, 1979 7 14, p. 37)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3042/79

(OL L 343, 1979 12 31, p. 5)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3093/81

(OL L 310, 1981 10 30, p. 17)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 541/85

(OL L 62, 1985 3 1, p. 57)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3261/85

(OL L 311, 1985 11 22, p. 20)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3589/85

(OL L 343, 1985 12 20, p. 19)

tik 1 straipsnio 2 dalis

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1835/87

(OL L 174, 1987 7 1, p. 14)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3975/88

(OL L 351, 1988 12 21, p. 23)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 4060/88

(OL L 356, 1988 12 24, p. 42)

tik 2 straipsnis

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2835/90

(OL L 268, 1990 9 29, p. 88)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2238/91

(OL L 204, 1991 7 27, p. 13)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2915/93

(OL L 264, 1993 10 23, p. 29)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 812/94

(OL L 94, 1994 4 13, p. 4)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1757/94

(OL L 183, 1994 7 19, p. 11)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 201/95

(OL L 24, 1995 2 1, p. 121)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 972/95

(OL L 97, 1995 4 29, p. 62)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2132/95

(OL L 214, 1995 9 8, p. 7)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 539/98

(OL L 70, 1998 3 10, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 81/2005

(OL L 16, 2005 1 20, p. 52)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 495/2007

(OL L 117, 2007 5 5, p. 6)

 
VI PRIEDASAtitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 3076/78

Reglamentas (EEB) Nr. 3077/78

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 3 dalis

 

2 straipsnis

 

1 straipsnio pirmas sakinys

3 straipsnio pirma pastraipa

 

1 straipsnio antras sakinys

3 straipsnio antra pastraipa

2 straipsnis

 

4 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies pirma–ketvirta įtraukos

 

5 straipsnio 1 dalies a–d punktai

3 straipsnio 2 dalis

 

5 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

 

5 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

 

6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalies antras sakinys

 

6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 1 dalies trečias sakinys

 

6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

5 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

 

6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 2 dalies antras sakinys

 

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

6 straipsnis

 

7 straipsnis

7 straipsnio pirmos pastraipos pirmas sakinys

 

8 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio pirmos pastraipos antras sakinys ir 1 punktas

 

8 straipsnio antros pastraipos įžanginiai žodžiai

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio įžanginiai žodžiai

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto įžanginiai žodžiai

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio pirma įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto i papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio antra įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto ii papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio trečia įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto iii papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio ketvirta įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto iv papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio penkta įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto v papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio šešta įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto vi papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio septinta įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto vii papunktis

7 straipsnio 1 punkto b papunktis

 

8 straipsnio antros pastraipos b punktas

7 straipsnio 2 punktas

 

7b straipsnio pirmos pastraipos pirmas sakinys

 

9 straipsnio 1 dalis

7b straipsnio pirmos pastraipos antras ir trečias sakiniai

 

9 straipsnio 2 dalis

7b straipsnio antra pastraipa

 

9 straipsnio 3 dalis

7b straipsnio trečios pastraipos pirmas sakinys

 

9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

7b straipsnio trečios pastraipos antras sakinys

 

9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

8 straipsnis

 

10 straipsnis

9 straipsnis

 

10 straipsnis

 

11 straipsnis

12 straipsnis

 

Priedas

I priedas

I priedas

 

II priedas

II priedas

 

III priedas

III priedas

 

IV priedas

 

IV priedas

V priedas

VI priedas( 1 ) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

( 2 ) OL L 367, 1978 12 28, p. 17.

( 3 ) OL L 367, 1978 12 28, p. 28.

( 4 ) Žr. V priedą.

( 5 ) OL L 355, 2006 12 15, p. 72.

( 6 ) 2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).