02008R0767 — LT — 11.06.2019 — 004.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 767/2008

2008 m. liepos 9 d.

dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas)

(OL L 218 2008.8.13, p. 60)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 810/2009 2009 m. liepos 13 d.

  L 243

1

15.9.2009

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 610/2013 2013 m. birželio 26 d.

  L 182

1

29.6.2013

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2226 2017 m. lapkričio 30 d.

  L 327

20

9.12.2017

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/817 2019 m. gegužės 20 d.

  L 135

27

22.5.2019


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 284, 12.11.2018, p.  39 (Nr. 767/2008)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 284, 12.11.2018, p.  38 (Nr. 810/2009,)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 767/2008

2008 m. liepos 9 d.

dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas)I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu apibrėžiamas Vizų informacinės sistemos (VIS), sukurtos Sprendimo 2004/512/EB 1 straipsniu, tikslas, funkcijos ir su ja susiję įsipareigojimai. Jame nustatomos apsikeitimo duomenimis tarp valstybių narių apie trumpalaikių vizų prašymus ir dėl jų priimtus sprendimus, įskaitant sprendimus panaikinti, atšaukti arba pratęsti vizą, sąlygos ir procedūros, siekiant palengvinti tokių prašymų nagrinėjimą ir susijusių sprendimų priėmimą.

▼M4

Bendroje tapatybės duomenų saugykloje (bendroje TDS), sukurtoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/817 ( 1 ) 17 straipsnio 1 dalimi, saugant tapatybės duomenis, kelionės dokumento duomenis ir biometrinius duomenis, VIS prisideda prie palankesnių sąlygų teisingam VIS registruotų asmenų tapatybės nustatymui sudarymo ir jo palengvinimo to reglamento 20 straipsnio sąlygomis ir tikslais.

▼B

2 straipsnis

Tikslas

VIS tikslas – gerinti bendros vizų politikos įgyvendinimą, konsulinį bendradarbiavimą ir centrinių vizų institucijų konsultavimąsi, sudarant palankesnes sąlygas valstybėms narėms keistis duomenimis apie prašymus ir su jais susijusius sprendimus, siekiant:

a) supaprastinti prašymo išduoti vizą pateikimo tvarką;

b) išvengti valstybės narės, atsakingos už prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų nesilaikymo;

c) palengvinti kovą su sukčiavimu;

d) palengvinti patikrinimus prie valstybių narių išorės sienų perėjimo punktų ir valstybių narių teritorijoje;

e) padėti nustatyti asmens, kuris gali neatitikti ar nebeatitikti atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybę;

f) sudaryti palankesnes sąlygas Reglamento (EB) Nr. 343/2003 taikymui;

g) padėti užkirsti kelią grėsmei kiekvienos valstybės narės vidaus saugumui.

3 straipsnis

Susipažinimas su duomenimis teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais

1.  Valstybių narių paskirtos institucijos, pateikusios pagrįstą raštišką ar elektroninį prašymą, gali konkrečiu atveju naudotis VIS saugomais duomenimis, nurodytais 9–14 straipsniuose, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad naudojimasis VIS duomenimis iš esmės padės teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijai, atskleidimui ar tyrimui. Europolas gali naudotis VIS neviršydamas savo įgaliojimų ir kai to reikia jo užduotims atlikti.

2.  Duomenimis pagal 1 dalį naudojamasi per centrinį (-ius) prieigos punktą (-us), atsakingą (-us) už tai, kad būtų griežtai laikomasi prieigos sąlygų ir tvarkos, nustatytų 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendime 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais ( 2 ). Valstybės narės, vykdydamos savo konstitucinius ar teisinius reikalavimus, gali paskirti daugiau kaip vieną centrinį prieigos punktą, kad atspindėtų savo organizacinę ir administracinę struktūrą. Išimtiniu skubiu atveju centrinis (-iai) prieigos punktas (-ai) gali gauti raštišką, elektroninį arba žodinį prašymą ir tik ex-post patikrinti, ar įvykdytos visos prieigos sąlygos, įskaitant tai, ar buvo išimtinis skubus atvejis. Ex-post patikra vyksta be nepagrįsto delsimo po to, kai apsvarstomas prašymas.

3.  Iš VIS gauti duomenys pagal sprendimą, nurodytą 2 dalyje, neperduodami arba nepateikiami trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai. Tačiau išimtiniu skubiu atveju tokie duomenys gali būti perduodami arba pateikiami trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai tik teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos ir atskleidimo tikslais tame sprendime nustatytomis sąlygomis. Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės, užtikrina, kad tokie duomenų perdavimo atvejai būtų registruojami ir pareikalavus įrašai būtų pateikiami nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms. Valstybės narės, įvedusios duomenis į VIS, duomenų perdavimui taikoma tos valstybės narės nacionalinė teisė.

4.  Šiuo reglamentu nepažeidžiami jokie galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose numatyti įsipareigojimai nusikaltimų prevencijos, tyrimo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais perduoti atsakingoms institucijoms informaciją apie susijusią nusikalstamą veiką, kurią, vykdydamos savo pareigas, nustato 6 straipsnyje nurodytos institucijos.

4 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

1) „viza“:

▼M1

a) „vienoda viza“, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, įsteigiančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksą) ( 3 ) 2 straipsnio 3 dalyje;

▼M1 —————

▼M1

c) „oro uosto tranzitinė viza“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 810/2009 2 straipsnio 5 dalyje;

d) „riboto teritorinio galiojimo viza“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 810/2009 2 straipsnio 4 dalyje;

▼M1 —————

▼B

2) vizos įklija – vienoda vizų forma, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1683/95;

3) vizų institucijos – institucijos, kurios kiekvienoje valstybėje narėje atsako už prašymų dėl vizos nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą dėl jų ir už sprendimų panaikinti, atšaukti arba pratęsti vizas priėmimą, įskaitant centrines vizų institucijas ir už vizų išdavimą pasienyje atsakingas institucijas pagal 2003 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 415/2003 dėl vizų išdavimo pasienyje, įskaitant tokių vizų išdavimą tranzitu vykstantiems jūrininkams ( 4 );

4) prašymo forma – vienoda prašymo išduoti vizą forma, pateikta Bendrųjų konsulinių instrukcijų 16 priede;

5) prašytojas – asmuo, kuriam taikomas vizų režimas pagal 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus ( 5 ), ir kuris pateikia prašymą gauti vizą;

6) grupės nariai – vizos prašantys asmenys, kurie dėl teisinių priežasčių privalo kartu atvykti į valstybių narių teritoriją ir kartu iš jos išvykti;

7) kelionės dokumentas – pasas arba kitas lygiavertis dokumentas, kuris suteikia jo turėtojui teisę vykti per išorės sienas ir į kurį gali būti įklijuota viza;

8) atsakinga valstybė narė – valstybė narė, įvedusi duomenis į VIS;

9) patikrinimas – duomenų rinkinių lyginimo procesas, siekiant nustatyti nurodytos tapatybės autentiškumą (lyginimas „vienas su vienu“);

10) identifikavimas – asmens tapatybės nustatymo procesas, atliekant paiešką duomenų bazėje, kai lyginama su įvairiais duomenų rinkiniais (lyginimas „vienas su daugeliu“);

11) raidiniai ir skaitmeniniai duomenys – raidėmis, skaičiais, specialiais ženklais, tarpais ir skyrybos ženklais pateikiami duomenys;

▼M4

12) VIS duomenys – visi VIS centrinėje sistemoje ir bendroje TDS pagal 9–14 straipsnius saugomi duomenys;

13) tapatybės duomenys – 9 straipsnio 4 punkto a ir aa papunkčiuose nurodyti duomenys;

14) pirštų atspaudų duomenys – duomenys, susiję su penkiais dešinės rankos ir, jeigu yra, kairės rankos smiliaus, didžiojo, bevardžio, mažojo piršto ir nykščio atspaudais.

▼B

5 straipsnis

Duomenų kategorijos

▼C1

1.  Tik šių kategorijų duomenys registruojami į VIS:

a) raidiniai ir skaitmeniniai duomenys apie vizos prašantį asmenį ir apie prašomas, išduotas, neišduotas, panaikintas, atšauktas arba pratęstas vizas, nurodytas 9 straipsnio 1–4 punktuose ir 10–14 straipsniuose;

b) nuotraukos, nurodytos 9 straipsnio 5 punkte;

c) pirštų atspaudų duomenys, nurodyti 9 straipsnio 6 punkte;

d) nuorodos į kitus prašymus, nurodytus 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

▼M4

1a.  Bendroje TDS laikomi 9 straipsnio 4 punkto a–c papunkčiuose, 5 ir 6 punktuose nurodyti duomenys. Likę VIS duomenys saugomi VIS centrinėje sistemoje.

▼B

2.  Pranešimai, perduoti naudojantis VIS infrastruktūra, nurodyta 16 straipsnyje, 24 straipsnio 2 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje, neregistruojami VIS, nepažeidžiant duomenų tvarkymo operacijų registravimo pagal 34 straipsnį.

6 straipsnis

Sistemos naudojimas duomenims įvesti, keisti, naikinti ir patikrinti

1.  Pasinaudoti VIS 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims įvesti, keisti ar naikinti pagal šį reglamentą gali tik tinkamai įgaliotas vizų institucijų personalas.

▼M4

2.  Prieiga prie VIS duomenų siekiant su jais susipažinti suteikiama tik tinkamai įgaliotam kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų, turinčių kompetencijos įgyvendinti 15–22 straipsniuose nustatytus tikslus, personalui ir tinkamai įgaliotam kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų bei Sąjungos agentūrų, turinčių kompetencijos įgyvendinti Reglamento (ES) 2019/817 20 ir 21 straipsniuose nustatytus tikslus, personalui. Tokios prieigos apimtis yra tik tokia, kokia yra būtina jo užduotims atlikti siekiant tų tikslų, ir turėtų būti proporcinga siekiamiems tikslams.

▼B

3.  Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas institucijas, tinkamai įgaliotą personalą, kuris turi prieigą prie VIS, kad įvestų, keistų, ištrintų joje esančius duomenis ar jais naudotųsi. Kiekviena valstybė narė nedelsdama perduoda Komisijai šių institucijų, įskaitant 41 straipsnio 4 dalyje nurodytas institucijas, sąrašą ir praneša apie jo pakeitimus. Tame sąraše nurodoma, kokiu tikslu kiekviena institucija gali tvarkyti duomenis VIS.

Per 3 mėnesius nuo VIS veikimo pradžios pagal 48 straipsnio 1 dalį Komisija bendrą sąrašą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jei sąrašas keičiamas, Komisija vieną kartą per metus skelbia atnaujintą bendrą sąrašą.

7 straipsnis

Bendrieji principai

1.  Kiekviena kompetentinga institucija, įgaliota naudotis VIS pagal šį reglamentą, užtikrina, kad naudojimasis VIS būtų reikalingas, tinkamas ir proporcingas siekiant atlikti kompetentingų institucijų užduotis.

2.  Naudodamasi VIS, kiekviena kompetentinga institucija užtikrina, kad vizos prašantys asmenys ir vizos turėtojai nebūtų diskriminuojami dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos ir kad būtų gerbiamas vizos prašančio asmens arba vizos turėtojo žmogiškas orumas ir neliečiamybė.II SKYRIUS

DUOMENŲ ĮVEDIMAS IR JŲ NAUDOJIMAS VIZŲ INSTITUCIJOSE

8 straipsnis

Duomenų įvedimo, gavus prašymą, procedūros

1.   ►M1  Tuo atveju, kai prašymas priimtinas pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 19 straipsnį ◄ , vizų institucija nedelsdama sukuria prašymo bylą, įvesdama į VIS 9 straipsnyje nurodytus duomenis, jei šiuos duomenis turi pateikti vizos prašantis asmuo.

2.  Kurdama prašymo bylą, vizų institucija pagal 15 straipsnį patikrina VIS sistemoje, ar kuri nors valstybė narė yra užregistravusi VIS sistemoje ankstesnį konkretaus prašytojo prašymą.

3.  Jeigu ankstesnis prašymas yra užregistruotas, vizų institucija kiekvieną naują prašymo bylą sujungia su ankstesnio prašymo byla apie tą prašytoją.

4.  Jeigu prašytojas keliauja grupėje su kitais prašytojais ar su savo sutuoktiniu ir (arba) vaikais, vizų institucija sukuria prašymo bylą kiekvienam prašytojui ir sujungia kartu keliaujančių asmenų prašymų bylas.

5.  Kai dėl teisinių priežasčių nereikia pateikti tam tikrų duomenų arba tam tikri duomenys negali būti pateikti faktiškai, tų duomenų skiltyje (-yse) įrašoma „netaikoma“. Dėl pirštų atspaudų duomenų sistema 17 straipsnio tikslais leidžia atskirti bylas, kur nereikia pateikti pirštų atspaudų dėl teisinių priežasčių, nuo bylų, kur jie negali būti pateikti faktiškai. Pasibaigus ketverių metų laikotarpiui ši tvarka nustoja galioti, nebent ji būtų patvirtinta Komisijos sprendimu, priimtu remiantis 50 straipsnio 4 dalyje nurodytu įvertinimu.

9 straipsnis

▼M1

Pateikus prašymą įvedami duomenys

▼B

Vizų institucija į prašymo bylą įveda šiuos duomenis:

1) prašymo numerį;

2) informaciją apie padėtį, kad vizos buvo paprašyta;

3) instituciją, kuriai buvo pateiktas prašymas, įskaitant jos vietą, ir duomenis apie tai, ar prašymas buvo pateiktas tai institucijai, kuri atstovauja kitai valstybei narei;

4) šiuos duomenis, kurie turi būti paimti iš prašymo blanko:

▼M4

a) pavardė; vardas (-ai); gimimo data; lytis;

aa) pavardė gimimo metu (ankstesnė (-ės) pavardė (-ės)); gimimo vieta ir šalis; dabartinė pilietybė ir pilietybė gimus;

b) kelionės dokumento (-ų) rūšis, numeris ir kelionės dokumentą (-us) išdavusios šalies trijų raidžių kodas;

c) kelionės dokumento (-ų) galiojimo pabaigos data;

ca) kelionės dokumentą išdavusi institucija, išdavimo data;

▼B

d) prašymo pateikimo vieta ir data;

▼M1 —————

▼B

f) informacija apie kviečiantį asmenį ir (arba) asmenį, kuris gali apmokėti prašytojo patirtas gyvenimo išlaidas buvimo metu;

i) jei fizinis asmuo – asmens pavardė bei vardas ir adresas;

ii) jei bendrovė ar kita organizacija – bendrovės ar kitos organizacijos pavadinimas ir adresas, kontaktinio asmens toje bendrovėje ar organizacijoje pavardė ir vardas;

▼M1

g) pagrindinio kelionės tikslo valstybė (-ės) narė (-ės) ir numatomo buvimo ar vykimo tranzitu trukmė;

h) pagrindinį kelionės tikslą (-us);

i) numatoma atvykimo į Šengeno erdvę data ir numatoma išvykimo iš Šengeno erdvės data;

j) valstybę narę, į kurią atvykstama pirmiausia;

k) prašytojo namų adresas;

▼B

l) dabartinis užsiėmimas ir darbdavys; studentams: ►M1  švietimo įstaigos ◄ pavadinimas;

m) jei vizos prašoma nepilnamečiam asmeniui – prašytojo ►M1  tėvų teises turinčio asmens arba teisėto globėjo ◄ pavardė ir vardas (-ai);

5) prašytojo nuotrauka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1683/95;

6) prašytojo pirštų atspaudai, remiantis atitinkamomis Bendrųjų konsulinių instrukcijų nuostatomis.

10 straipsnis

Įtrauktini duomenys apie išduotą vizą

1.  Priėmus sprendimą išduoti vizą, vizą išdavusi institucija į prašymo bylą įtraukia šiuos duomenis:

a) informaciją apie padėtį, kad viza buvo išduota;

b) vizą išdavusią instituciją, įskaitant jos vietą, ir duomenis apie tai, ar institucija išdavė ją kitos valstybės narės vardu;

c) sprendimo išduoti vizą priėmimo vietą ir datą;

d) vizos rūšį;

▼M3

da) jei taikoma, informaciją, kad išduota viza yra riboto teritorinio galiojimo, remiantis Reglamento (EB) 810/2009 25 straipsnio 1 dalies b punktu;

▼B

e) vizos įklijos numerį;

f) teritoriją, kurioje vizos turėtojas turi teisę keliauti, remiantis atitinkamomis Bendrųjų konsulinių instrukcijų nuostatomis;

g) vizos galiojimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas;

h) vizoje numatytą atvykimų skaičių į teritoriją, kurioje viza galioja;

i) vizoje numatytą buvimo trukmę;

j) jei taikoma, informaciją apie tai, kad buvo išduota viza atskirame lape pagal 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 333/2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų formų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė ( 6 );

▼M1

k) jei taikoma, informaciją apie tai, kad vizos įklija užpildyta ranka;

▼M3

l) jei taikoma – asmens statusą, nurodant, kad tas trečiosios šalies pilietis yra Sąjungos piliečio šeimos narys, kuriam taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB ( 7 ), arba trečiosios šalies piliečio, pagal Sąjungos teisę besinaudojančio laisvo judėjimo teise, pagal Sąjungos ir jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą atitinkančia Sąjungos piliečių teisę, šeimos narys.

▼B

2.  Jeigu prašymas buvo atsiimtas arba prašytojas nebesiekia, kad jis būtų nagrinėjamas, nespėjus priimti spendimo dėl vizos išdavimo, vizų institucija, kuriai buvo pateiktas prašymas, nurodo, kad prašymas buvo atsiimtas dėl šių priežasčių, taip pat nurodo prašymo nagrinėjimo užbaigimo datą.

11 straipsnis

Įtrauktini duomenys nutraukus prašymo nagrinėjimą

▼M1

Kai kitai valstybei narei atstovaujanti vizų institucija nutraukia prašymo nagrinėjimą, ji į prašymo bylą įtraukia šiuos duomenis:

▼B

1) informaciją apie padėtį, kad prašymo nagrinėjimas nutrauktas;

2) instituciją, kuri nutraukė prašymo nagrinėjimą, įskaitant jos vietą;

3) sprendimo nutraukti nagrinėjimą priėmimo vietą ir datą;

4) kompetentingą nagrinėti prašymą valstybę narę.

12 straipsnis

Įtrauktini duomenys apie neišduotą vizą

1.  Jeigu buvo priimtas sprendimas neišduoti vizos, vizų institucija, kuri atsisakė išduoti vizą, į prašymo bylą įtraukia šiuos duomenis:

▼M1

a) informacija apie statusą, kurioje nurodoma, kad buvo atsisakyta išduoti vizą ir tai, ar ta institucija atsisakė ją išduoti kitos valstybės narės vardu;

▼B

b) instituciją, kuri atsisakė išduoti vizą, įskaitant jos vietą;

c) sprendimo atsisakyti išduoti vizą priėmimo vietą ir datą.

▼M1

2.  Prašymo byloje taip pat nurodomas (-i) pagrindas (-ai), dėl kurio (-ių) buvo atsisakyta išduoti vizą; tai gali būti vienas ar keli iš toliau išvardytų pagrindų:

a) prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo:

i) pateikia netikrą, suklastotą arba padirbtą kelionės dokumentą;

ii) nepagrindžia numatomo buvimo tikslo ir sąlygų;

iii) nepateikia įrodymų, kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba kad gali teisėtai gauti tokių lėšų;

▼M2

iv) valstybių narių teritorijoje jau išbuvo 90 dienų per pastarąjį 180 dienų laikotarpį, turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą;

▼M1

v) yra asmuo, dėl kurio SIS buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;

vi) laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma, kai valstybių narių nacionaliniuose registruose buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių;

vii) nepateikia įrodymo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kai to reikalaujama;

b) buvo pateikta nepatikima informacija apie numatomo buvimo tikslo ir sąlygų pagrindimą;

c) nebuvo galima nustatyti, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio pabaigos;

d) nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo negalėjo pateikti prašymo išduoti vizą iš anksto ir todėl pagrįstai pateikė prašymą išduoti vizą pasienyje.

13 straipsnis

Panaikinus ar atšaukus vizą įvedami duomenys

1.  Priėmus sprendimą panaikinti ar atšaukti vizą, šį sprendimą priėmusi vizų institucija į prašymo bylą įveda šiuos duomenis:

a) informacija apie statusą, kurioje nurodoma, kad viza buvo panaikinta ar atšaukta;

b) vizą panaikinusi arba atšaukusi institucija, įskaitant jos buvimo vietą;

c) sprendimo priėmimo vieta ir data.

2.  Prašymo byloje taip pat nurodomas (-i) pagrindas (-ai), kuriuo (-iais) remiantis viza buvo panaikinta ar atšaukta:

a) vienas ar keli iš 12 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų;

b) vizos turėtojo prašymas atšaukti vizą.

▼M3

3.  Jeigu priimamas sprendimas panaikinti arba atšaukti vizą, sprendimą priėmusi vizų institucija nedelsdama gauna iš VIS ir eksportuoja į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2226 ( 8 ) įsteigtą atvykimo ir išvykimo sistemą (AIS) to reglamento 19 straipsnio 1 dalyje išvardytus duomenis.

▼B

14 straipsnis

Įtrauktini duomenys apie pratęstą vizą

▼M1

1.  Priėmus sprendimą pratęsti išduotos vizos galiojimą ir (arba) buvimo pagal išduotą vizą trukmę, vizos galiojimą pratęsusi vizų institucija į prašymo bylą įveda šiuos duomenis:

▼B

a) informaciją apie padėtį, kad viza buvo pratęsta;

b) vizą pratęsusią instituciją, įskaitant jos vietą;

c) sprendimo priėmimo vietą ir datą;

▼M1

d) pratęstos vizos įklijos numerį;

▼B

e) pratęsto laikotarpio pradžios ir pabaigos datas;

f) leistinos buvimo trukmės pratęsimo laikotarpį;

▼M1

g) teritoriją, kurioje vizos turėtojas turi teisę keliauti, jei pratęstos vizos teritorinis galiojimas skiriasi nuo pirminės vizos galiojimo;

▼B

h) pratęstos vizos rūšį.

2.  Prašymo byloje taip pat nurodomas (-i) vizos galiojimo laiko pratęsimo pagrindas (-ai); tai gali būti vienas ar keli iš toliau išvardytų pagrindų:

a)  force majeure;

b) humanitarinės priežastys;

▼M1 —————

▼B

d) rimtos asmeninės priežastys.

▼M3

3.  Vizų institucija, priėmusi sprendimą pratęsti išduotos vizos galiojimo laikotarpį, buvimo pagal išduotą vizą trukmę arba abiem atvejais nedelsdama gauna iš VIS Reglamento (ES) 2017/2226 19 straipsnio 1 dalyje išvardytus duomenis ir eksportuoja juos į AIS.

▼B

15 straipsnis

VIS naudojimas nagrinėjant prašymus

1.  Kompetentinga vizų institucija pateikia užklausą į VIS, nagrinėdama prašymus ir priimdama su jais susijusius sprendimus, įskaitant sprendimą dėl vizos panaikinimo, atšaukimo, ►M1  arba galiojimo pratęsimo ◄ pagal atitinkamas nuostatas.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais kompetentingai vizų institucijai turi būti suteikta galimybė atlikti vieno ar kelių iš toliau nurodytų duomenų paiešką:

a) prašymo numerio;

▼M3

b) pavardės (-džių), vardo (-ų); gimimo datos; pilietybės (-ių); lyties;

c) kelionės dokumento rūšies ir numerio; kelionės dokumentą išdavusios šalies trijų raidžių kodo ir kelionės dokumento galiojimo pabaigos datos;

▼C1

d) 9 straipsnio 4 punkto f papunktyje nurodyto fizinio asmens vardo, pavardės ir adreso arba bendrovės arba kitos organizacijos pavadinimo ir adreso;

▼B

e) pirštų atspaudų;

f) anksčiau išduotos vizos įklijos numerio ir anksčiau išduotos vizos išdavimo datos.

3.  Jeigu vieno ar kelių 2 dalyje nurodytų duomenų paieška rodo, kad duomenys apie prašytoją yra įregistruoti į VIS, kompetentigai vizų institucijai išimtinai 1 dalyje nurodytais tikslais suteikiamas priėjimas pagal 8 straipsnio 3 bei 4 dalis prie prašymo bylos (-ų) ir prijungtos (-ų) prašymo bylos (-ų).

▼M3

4.  Kad kompetentinga vizų institucija galėtų susipažinti su AIS duomenimis, kurių jai reikia pagal Reglamento (ES) 2017/2226 24 straipsnį nagrinėjant prašymus išduoti vizą ir priimant dėl jų sprendimus, jai suteikiama prieiga tiesiogiai iš VIS atlikti AIS vienos ar kelių rūšių duomenų, nurodytų tame straipsnyje, paiešką.

5.  Jeigu atlikus paiešką pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį nėra įrašyti į AIS, arba jeigu kyla abejonių dėl trečiosios šalies piliečio tapatybės, kompetentingai vizų institucijai pagal 20 straipsnį suteikiama prieiga prie duomenų tapatybei nustatyti.

▼B

16 straipsnis

VIS naudojimas konsultavimuisi ir dokumentų prašymui

1.  Kad centrinės vizų institucijos galėtų pasikonsultuoti apie prašymus pagal Šengeno konvencijos 17 straipsnio 2 dalį, prašymas dėl konsultacijos ir atsakymai į jį perduodami pagal šio straipsnio 2 dalį.

2.  Už prašymo nagrinėjimą atsakinga valstybė narė perduoda prašymą dėl konsultacijos kartu su prašymo numeriu į VIS, nurodydama valstybę narę arba valstybes nares, su kuria ar kuriomis bus konsultuojamasi.

VIS perduoda prašymą nurodytai valstybei narei ar valstybėms narėms.

Valstybė narė arba valstybės narės, su kuria ar kuriomis konsultuojamasi, perduoda atsakymą į VIS, kuri persiunčia tą atsakymą prašymą dėl konsultacijos pateikusiai valstybei narei.

3.  Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti taikoma informacijos apie riboto teritorinio galiojimo vizų išdavimą ir kitų pranešimų, susijusių su konsuliniu bendradarbiavimu, perdavimui, taip pat prašymų, kad kompetentinga vizų institucija atsiųstų kelionės ir kitų prašymą patvirtinančių dokumentų kopijas, perdavimui ir tų dokumentų elektroninių kopijų perdavimui. Kompetentingos vizų institucijos nedelsdamos pateikia atsakymą.

4.  Asmens duomenys, perduodami pagal šį straipsnį, naudojami tik centrinių vizų institucijų konsultavimuisi ir konsuliniam bendradarbiavimui.

17 straipsnis

Duomenų naudojimas ataskaitoms ir statistikai

Kompetentingos vizų institucijos turi galimybę tikrinti šiuos duomenis tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, tačiau negali identifikuoti atskirų vizos prašančių asmenų:

1. informaciją apie padėtį;

2) kompetentingą vizų instituciją, įskaitant jos vietą;

3) dabartinę prašytojo pilietybę;

▼M1

4) valstybę narę, į kurią atvykstama pirmiausia;

▼B

5) prašymo pateikimo arba sprendimo dėl vizos priėmimo datą ir vietą;

▼M1

6) išduotos vizos rūšis;

▼B

7) kelionės dokumento rūšį;

8) nurodytus bet kokio sprendimo dėl vizos ar vizos prašymo priėmimo pagrindus;

9) kompetentingą vizų instituciją, įskaitant jos vietą, kuri atsisakė patenkinti prašymą išduoti vizą, ir atsisakymo datą;

10) atvejus, kai tas pats vizos prašantis asmuo daugiau nei vienos vizų institucijos prašė išduoti vizą, nurodant tas vizų institucijas, jų vietą ir atsisakymo datas;

▼M1

11) pagrindinį kelionės tikslą (-us);

▼C1

12) atvejus, kai 9 straipsnio 6 punkte nurodyti duomenys negali būti pateikti faktiškai pagal 8 straipsnio 5 dalies antrą sakinį;

13) atvejus, kai 9 straipsnio 6 punkte nurodytų duomenų nereikia pateikti dėl teisinių priežasčių pagal 8 straipsnio 5 dalies antrą sakinį;

14) atvejus, kai asmeniui, kuris faktiškai negalėjo pateikti 9 straipsnio 6 punkte nurodytų duomenų, buvo atsisakyta išduoti vizą pagal 8 straipsnio 5 dalies antrą sakinį.

▼BIII SKYRIUS

KITŲ INSTITUCIJŲ PRIEIGA PRIE DUOMENŲ

▼M3

17a straipsnis

Sąveikumas su AIS

1.  AIS pradėjus veikti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2226 66 straipsnio 1 dalyje, siekiant didesnio patikrinimų kertant sieną veiksmingumo ir spartos, užtikrinamas AIS ir VIS sąveikumas. Šiuo tikslu „eu-LISA“ sukuria saugų ryšių kanalą tarp AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos. Tiesioginė informacijos paieška tarp šių sistemų galima tik tuo atveju, jeigu tokia galimybė numatyta ir šiame reglamente, ir Reglamente (ES) 2017/2226. Su viza susiję duomenys tiesiogiai iš VIS gaunami, eksportuojami į AIS ir atnaujinami tiesiogiai iš VIS į AIS automatizuoto proceso būdu, kai atitinkama institucija inicijuoja konkrečią operaciją.

2.  VIS naudojančioms vizų institucijoms sąveikumu suteikiama galimybė susipažinti su AIS duomenimis naudojantis VIS, kad jos:

a) susipažintų su AIS duomenimis nagrinėdamos prašymus išduoti vizą ir priimdamos dėl jų sprendimus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2226 24 straipsnyje ir šio reglamento 15 straipsnio 4 dalyje;

b) gautų su vizomis susijusius duomenis tiesiogiai iš VIS ir eksportuotų juos į AIS tais atvejais, kai viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama pagal Reglamento (ES) 2017/2226 19 straipsnį ir šio reglamento 13 ir 14 straipsnius.

3.  AIS naudojančioms sienos apsaugos institucijoms sąveikumu suteikiama galimybė susipažinti su VIS duomenimis naudojantis AIS, kad jos:

a) gautų su viza susijusius duomenis tiesiogiai iš VIS ir importuotų juos į AIS, kai norima sukurti arba atnaujinti vizos turėtojo atvykimo ar išvykimo įrašą arba atsisakymo leisti atvykti įrašą AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 14, 16 ir 18 straipsnius ir šio reglamento 18a straipsnį;

b) gautų su vizomis susijusius duomenis tiesiogiai iš VIS ir importuotų juos į AIS tais atvejais, kai viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama pagal Reglamento (ES) 2017/2226 19 straipsnį ir šio reglamento 13 ir 14 straipsnius;

c) patikrintų vizos autentiškumą bei galiojimą, patikrintų, ar įvykdytos atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlygos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 ( 9 ) 6 straipsnį, arba patikrintų abi šias aplinkybes, kaip nurodyta šio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje;

d) patikrintų, ar trečiųjų šalių piliečiai, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą ir kurių asmens byla neįregistruota AIS, buvo anksčiau registruoti VIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnį ir šio reglamento 19a straipsnį;

e) jeigu vizos turėtojo tapatybė tikrinama naudojant pirštų atspaudus, patikrintų vizos turėtojo tapatybę palygindamos pirštų atspaudus su VIS duomenimis pagal Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnio 2 ir 4 dalis ir šio reglamento 18 straipsnio 6 dalį.

4.  Reglamento (ES) 2017/2226 13 straipsnyje nurodytos AIS saityno paslaugos veikimo tikslais atskira to reglamento (ES) 2017/2226 13 straipsnio 5 dalyje nurodyta tik skaitymo režimu prieinama duomenų bazė kas dieną Vizų informacinės sistemos atnaujinama taikant vienpusio VIS duomenų poaibio išgavimo procedūrą, per kurią surenkami tik būtiniausi duomenys.

5.  Komisija pagal Reglamento (ES) 2017/2226 36 straipsnį patvirtina priemones, būtinas, kad būtų užtikrintas sąveikumas ir aukšto lygio jo projektavimas. Siekdama užtikrinti sąveikumą su AIS, valdymo institucija nustato reikalingus centrinės VIS, kiekvienos valstybės narės nacionalinės sąsajos ir centrinės Vizų informacinės sistemos ir nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros pakeitimus ir pritaikymo priemones. Valstybės narės pritaiko ir plėtoja nacionalinę infrastruktūrą.

▼M3

18 straipsnis

Prieiga prie duomenų tikrinimo tikslu prie sienų, prie kurių naudojama AIS

1.  Tik tam, kad būtų patikrinta vizų turėtojų tapatybė, vizos autentiškumas, galiojimo terminas, teritorinis galiojimas ir statusas ir (arba) tai, ar įvykdytos Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnyje nustatytos atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlygos, institucijoms, turinčioms kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga paieškai VIS atlikti naudojant šiuos duomenis:

a) pavardę, vardą (-us); gimimo datą; pilietybę (-es); lytį; kelionės dokumento (-ų) rūšį ir numerį; kelionės dokumentą (-us) išdavusios šalies trijų raidžių kodą ir kelionės dokumento (-ų) galiojimo pabaigos datą arba

b) vizos įklijos numerį.

2.  Tik 1 dalyje nurodytais tikslais, kai pagal Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnio 2 dalį atliekama paieška AIS, kompetentinga sienos apsaugos institucija pradeda paiešką VIS tiesiogiai iš AIS, naudodama šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus duomenis.

3.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, kai pagal Reglamento (ES) 2017/2226, 23 straipsnio 2 arba 4 dalį atliekama paieška AIS, kompetentinga sienos apsaugos institucija gali atlikti paiešką VIS nesinaudodama sąveikumu su AIS, jei to reikia dėl konkrečių aplinkybių, visų pirma kai dėl trečiosios šalies piliečio konkrečios padėties tinkamesnė yra paieška naudojant šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus duomenis, arba tuo atveju, kai laikinai nėra techninių galimybių susipažinti su AIS duomenimis, arba jeigu AIS neveikia.

4.  Jeigu atlikus paiešką pagal 1 dalyje išvardytus duomenis paaiškėja, kad VIS saugomi duomenys apie vieną arba kelias išduotas arba pratęstas vizas, kurios galioja laiko ir teritorijos atžvilgiu kertant sieną, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais suteikiama prieiga prie toliau nurodytų atitinkamos prašymo bylos ir susietos (-ų) prašymo bylos (-ų) duomenų pagal 8 straipsnio 4 dalį, kad ji galėtų su jais susipažinti:

a) informacijos apie statusą ir duomenų iš prašymo formos, nurodytų 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse;

b) nuotraukų;

c) 10, 13 ir 14 straipsniuose nurodytų ir įvestų duomenų apie išduotą (-as), panaikintą (-as), atšauktą (-as) vizą (-as) arba vizą (-as), kurių galiojimas pratęstas.

Be to, dėl vizų turėtojų, kurių atveju dėl teisinių priežasčių nereikalaujama pateikti tam tikrų duomenų arba tokių duomenų faktiškai neįmanoma pateikti, institucija, turinti kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, gauna pranešimą, susijusį su atitinkamu (-ais) konkrečių duomenų lauku (-ais); jis (jie) pažymimas (-i) „netaikoma“.

5.  Jeigu atlikus paiešką pagal šio straipsnio 1 dalyje išvardytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie asmenį yra įrašyti į VIS, tačiau neįregistruota galiojanti viza, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais suteikiama prieiga prie toliau nurodytų prašymo byloje (-ose) ir pagal 8 straipsnio 4 dalį susietoje (-ose) prašymo (-ų) byloje (-ose) esančių duomenų, kad ji galėtų su jais susipažinti:

a) informacijos apie statusą ir duomenų iš prašymo formos, nurodytų 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse;

b) nuotraukų;

c) 10, 13 ir 14 straipsniuose nurodytų ir įvestų duomenų apie išduotą (-as), panaikintą (-as), atšauktą (-as) vizą (-as) arba vizą (-as), kurių galiojimas pratęstas.

6.  Be pagal šio straipsnio 1 dalį atliekamos paieškos, institucija, turinti kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, patikrina asmens tapatybę VIS, jeigu atlikus paiešką pagal šio straipsnio 1 dalyje išvardytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie tą asmenį yra įrašyti į VIS ir tenkinama viena iš toliau nurodytų sąlygų:

a) asmens tapatybės neįmanoma patikrinti AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnio 2 dalį, kadangi:

i) vizos turėtojas dar neįregistruotas AIS;

ii) atitinkamame sienos perėjimo punkte tapatybė tikrinama naudojant pirštų atspaudus pagal Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnio 2 dalį;

iii) kyla abejonių dėl vizos turėtojo tapatybės;

iv) dėl bet kurios kitos priežasties;

b) asmens tapatybę galima patikrinti AIS, bet taikoma Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnio 5 dalis.

Institucijos, turinčios kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, patikrina vizos turėtojo pirštų atspaudus palygindama juos su VIS įregistruotais pirštų atspaudais. Vizų turėtojų, kurių pirštų atspaudų negalima naudoti, atveju 1 dalyje nurodyta paieška atliekama tik pagal 1 dalyje nurodytus raidinius skaitmeninius duomenis.

7.  Siekdama patikrinti pirštų atspaudus VIS, kaip numatyta 6 dalyje, kompetentinga institucija gali iš AIS pradėti paiešką VIS.

8.  Jei nepavyksta patikrinti vizos turėtojo ar vizos arba yra abejonių dėl vizos turėtojo tapatybės arba vizos arba kelionės dokumento autentiškumo, šių kompetentingų institucijų tinkamai įgaliotam personalui atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga prie duomenų pagal 20 straipsnio 1 ir 2 dalis.

▼M3

18a straipsnis

VIS duomenų gavimas kuriant ar atnaujinant vizos turėtojo atvykimo/išvykimo įrašą arba atsisakymo leisti atvykti įrašą AIS

Tik vizos turėtojo atvykimo ar išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo sukūrimo arba atnaujinimo AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 14 straipsnio 2 dalį ir 16 bei 18 straipsnius tikslais, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga, kad ji gautų VIS duomenis, kurie yra saugomi VIS ir išvardyti to reglamento 16 straipsnio 2 dalies c–f punktuose, ir importuotų juos į AIS.

▼B

19 straipsnis

Prieiga prie duomenų vizų tikrinimo tikslais valstybių narių teritorijoje

1.  Tik tam, kad patikrintų vizos turėtojo asmens tapatybę ir (arba) vizos autentiškumą ir (arba) tai, ar įvykdytos atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygos, kompetentingos institucijos, įgaliotos atlikti patikrinimus valstybių narių teritorijoje dėl atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygų įvykdymo, turi teisę atlikti atitinkamų duomenų paiešką pagal vizos įklijos numerį ir vizos turėtojo pirštų atspaudus arba vien pagal vizos įklijos numerį.

Kalbant apie vizų turėtojus, kurių pirštų atspaudų negalima panaudoti, paieška atliekama tik pagal vizos įklijos numerį.

2.  Jei paieška pagal 1 dalyje išvardytus duomenis rodo, kad duomenys apie vizos turėtoją yra įregistruoti VIS, kompetentingai institucijai suteikiama teisė tik 1 dalyje nustatytais tikslais naudotis toliau nurodytais prašymo bylos ir susietos (-ų) prašymo (-ų) bylos (-ų) duomenimis pagal 8 straipsnio 4 dalį:

▼C1

a) informacija apie padėtį ir duomenimis iš prašymo formos, nurodytais 9 straipsnio 2 ir 4 punktuose;

▼B

b) nuotraukomis;

c) įvestais duomenimis apie išduotą (-as), panaikintą (-as), atšauktą (-as) vizą (-as) arba jos (jų) galiojimo pratęsimą ►M1  ————— ◄ , nurodytais 10, 13 ir 14 straipsniuose.

3.  Kai nepavyksta patikrinti vizos turėtojo ar vizos arba yra abejonių dėl vizos turėtojo tapatybės, vizos ir (arba) kelionės dokumento autentiškumo, kompetentingų institucijų tinkamai įgaliotam personalui suteikiama prieiga prie duomenų pagal 20 straipsnio 1 ir 2 dalis.

▼M3

19a straipsnis

VIS naudojimas prieš sukuriant AIS trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, asmens bylas

1.  Siekdamos patikrinti, ar asmuo buvo anksčiau įregistruotas VIS, institucijos, turinčios kompetenciją pagal Reglamentą (ES) 2016/399 atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose, susipažįsta su VIS duomenimis, prieš sukurdamos AIS trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, asmens bylas, kaip nustatyta Reglamento 2017/2226 17 straipsnyje.

2.  Taikant šio straipsnio 1 dalį, kai taikoma Reglamento 2017/2226 23 straipsnio 4 dalis, o pagal to reglamento 27 straipsnį atlikus paiešką paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį neįrašyti į AIS, institucijai, turinčiai atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga paieškai VIS atlikti naudojant šiuos duomenis: pavardę (-es), vardą (-us); gimimo datą; pilietybę (-es); lytį; kelionės dokumento rūšį ir numerį; kelionės dokumentą išdavusios šalies trijų raidžių kodą ir kelionės dokumento galiojimo pabaigos datą.

3.  Tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, be pagal Reglamento (ES) 2017/2226, 23 straipsnio 4 dalį AIS pradėtos paieškos, institucija, turinti kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, gali tiesiogiai iš AIS pradėti paiešką VIS naudodama šio straipsnio 2 dalyje numatytus raidinius skaitmeninius duomenis.

4.  Be to, jeigu atlikus paiešką pagal 2 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį yra įrašyti į VIS, institucija, turinti kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, patikrina to trečiosios šalies piliečio pirštų atspaudus palygindama juos su VIS įregistruotais pirštų atspaudais. Ta institucija gali pradėti tikrinimą AIS. Trečiųjų šalių piliečių, kurių pirštų atspaudų negalima naudoti, atveju paieška atliekama tik pagal 2 dalyje numatytus raidinius skaitmeninius duomenis.

5.  Jeigu atlikus paiešką pagal šio straipsnio 2 dalyje išvardytus duomenis ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytą patikrinimą paaiškėja, kad duomenys apie asmenį yra įrašyti į VIS, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais suteikiama prieiga prie toliau nurodytų atitinkamos (-ų) prašymo bylos (-ų) ir susietos (-ų) prašymo (-ų) bylos (-ų) duomenų pagal 8 straipsnio 4 dalį, kad ji galėtų su jais susipažinti:

a) informacijos apie statusą ir duomenų iš prašymo formos, nurodytų 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse;

b) nuotraukų;

c) 10, 13 ir 14 straipsniuose nurodytų ir įvestų duomenų apie išduotą (-as), panaikintą (-as), atšauktą (-as) vizą (-as) arba vizą (-as), kurių galiojimas pratęstas.

6.  Kai tikrinimo pagal šio straipsnio 4 arba 5 dalis nepavyksta atlikti arba kai kyla abejonių dėl asmens tapatybės arba kelionės dokumento autentiškumo, tų kompetentingų institucijų tinkamai įgaliotiems darbuotojams atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga prie duomenų pagal 20 straipsnio 1 ir 2 dalis. Institucija, turinti kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, gali AIS pradėti 20 straipsnyje nurodytus tapatybės nustatymo veiksmus.

▼B

20 straipsnis

Prieiga prie duomenų identifikavimo tikslais

▼M3

1.  Tik siekiant nustatyti bet kurio asmens, kuris anksčiau galėjo būti įregistruotas VIS arba kuris gali neatitikti ar nebeatitikti atvykimo į valstybių narių teritoriją, ar buvimo ar gyvenimo joje sąlygų, tapatybę, institucijoms, turinčioms kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, arba patikrinimus valstybių narių teritorijoje dėl atvykimo į valstybių narių teritoriją, ar buvimo ar gyvenimo joje sąlygų įvykdymo, suteikiama prieiga paieškai VIS pagal to asmens pirštų atspaudus atlikti.

▼C1

Jeigu šio asmens pirštų atspaudų negalima panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, duomenų ieškoma pagal 9 straipsnio 4 punkto a ir (arba) c papunkčiuose nurodytus duomenis; taip papildomai ieškoti galima ir pagal 9 straipsnio 4 punkto b papunktyje nurodytus duomenis.

▼B

2.  Jei paieška pagal 1 dalyje išvardytus duomenis rodo, kad duomenys apie vizos prašantį asmenį yra įregistruoti VIS, kompetentingai institucijai suteikiama teisė tik 1 dalyje nustatytais tikslais naudotis toliau nurodytais prašymo bylos ir susietos (-ų) prašymo bylos (-ų) duomenimis pagal 8 straipsnio 3 ir 4 dalis:

a) prašymo numeriu, informacija apie padėtį ir instituciją, kuriai buvo pateiktas prašymas;

▼C1

b) duomenimis iš prašymo formos, nurodytais 9 straipsnio 4 punkte;

▼B

c) nuotraukomis;

d) įvestais duomenimis apie išduotą, atsisakytą išduoti, panaikintą, atšauktą vizą arba jos galiojimo pratęsimą ►M1  ————— ◄ , arba apie prašymus, kurių nagrinėjimas buvo nutrauktas, nurodytais 10–14 straipsniuose.

3.  Dėl vizos turėtojų kompetentingos institucijos gali naudotis VIS pirmiausia pagal 18 arba 19 straipsnių nuostatas.

▼C1

21 straipsnis

Prieiga prie duomenų nustatant atsakomybę už prieglobsčio prašymus

1.  Tik tam, kad nustatytų valstybę narę, kuri yra atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą pagal Reglamento (EB) Nr. 343/2003 9 ir 21 straipsnius, kompetentingos prieglobsčio institucijos turi teisę atlikti atitinkamų duomenų paiešką pagal prieglobsčio prašančio asmens pirštų atspaudus.

Jeigu prieglobsčio prašančio asmens pirštų atspaudų negalima panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, duomenų ieškoma pagal 9 straipsnio 4 punkto a ir (arba) c papunkčiuose nurodytus duomenis. Taip papildomai galima ieškoti ir pagal 9 straipsnio 4 punkto b papunktyje nurodytus duomenis.

2.  Jei paieška pagal vieną ar kelis iš 1 dalyje išvardytų duomenų rodo, kad VIS yra įregistruota išduota viza, kurios galiojimo laikas baigiasi likus ne daugiau kaip šešiems mėnesiams iki prieglobsčio prašymo pateikimo datos, ir (arba) pratęsta viza, kurios galiojimo laikas baigiasi likus ne daugiau kaip šešiems mėnesiams iki prieglobsčio prašymo pateikimo datos, kompetentinga prieglobsčio institucija turi teisę tik 1 dalyje nurodytu tikslu naudotis toliau nurodytais prašymo bylos duomenimis ir g punkte nurodytais susijusiais duomenimis apie sutuoktinį ir vaikus pagal 8 straipsnio 4 dalį, tai yra:

a) prašymo numeris ir vizą išdavusi ar pratęsusi institucija bei tai, ar institucija išdavė ją kitos valstybės narės vardu;

b) 9 straipsnio 4 punkto a ir b papunkčiuose nurodyti duomenys iš prašymo formos;

c) vizos rūšis;

d) vizos galiojimo laikotarpis;

e) numatomo buvimo trukmė;

f) nuotraukos;

g) 9 straipsnio 4 punkto a ir b papunkčiuose nurodyti susietos (-ų) prašymo bylos (-ų) duomenys apie sutuoktinį ir vaikus.

3.  Naudotis VIS pagal 1 ir 2 dalis gali tik paskirtos nacionalinės institucijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 343/2003 21 straipsnio 6 dalyje.

▼B

22 straipsnis

Prieiga prie duomenų nagrinėjant prieglobsčio prašymą

1.  Tik tam, kad išnagrinėtų prieglobsčio prašymą, kompetentingos prieglobsčio institucijos turi teisę pagal Reglamento (EB) Nr. 343/2003 21 straipsnį atlikti atitinkamų duomenų paiešką pagal prieglobsčio prašančio asmens pirštų atspaudus.

▼C1

Jeigu prieglobsčio prašančio asmens pirštų atspaudų negalima panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, duomenų ieškoma pagal 9 straipsnio 4 punkto a ir (arba) c papunkčiuose nurodytus duomenis; taip papildomai ieškoti galima ir pagal 9 straipsnio 4 punkto b papunktyje nurodytus duomenis.

▼B

2.  Jei paieška pagal 1 dalyje išvardytus duomenis rodo, kad VIS yra įregistruota išduota viza, kompetentingai prieglobsčio institucijai suteikiama teisė tik 1 dalyje nustatytu tikslu naudotis toliau nurodytais vizos prašančio asmens prašymo bylos ir susietų prašymo bylų duomenimis pagal 8 straipsnio 3 dalį ir e punkte nurodytais susijusiais duomenimis apie sutuoktinį ir vaikus pagal 8 straipsnio 4 dalį, tai yra:

a) prašymo numeris;

▼C1

b) duomenys iš prašymo formos, nurodyti 9 straipsnio 4 punkto a, b ir c papunkčiuose;

▼B

c) nuotraukos;

d) įvesti duomenys apie išduotą, panaikintą, atšauktą vizą arba jos galiojimo pratęsimą ►M1  ————— ◄ , nurodyti 10, 13 ir 14 straipsniuose;

▼C1

e) 9 straipsnio 4 punkto a ir b papunkčiuose nurodyti susietos (-ų) prašymo bylos (-ų) duomenys apie sutuoktinį ir vaikus.

▼B

3.  Naudotis VIS pagal 1 ir 2 dalis gali tik paskirtos nacionalinės institucijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 343/2003 21 straipsnio 6 dalyje.IV SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR KEITIMAS

23 straipsnis

Duomenų saugojimo laikotarpis

1.  Kiekviena prašymo byla saugoma VIS ne ilgiau kaip penkerius metus, tačiau tai neturi įtakos 24 ir 25 straipsniuose nurodytam duomenų ištrynimui ir 34 straipsnyje nurodytam įrašų saugojimui.

Tas laikotarpis prasideda nuo:

a) vizos galiojimo pabaigos datos, jei viza buvo išduota;

b) vizos naujos galiojimo pabaigos datos, jei viza buvo pratęsta;

c) prašymo bylos sukūrimo VIS datos, jei prašymas buvo atsiimtas, nenagrinėjamas ar buvo nutrauktas jo nagrinėjimas;

d) vizų institucijos sprendimo priėmimo datos, jei vizą buvo atsisakyta išduoti, ji buvo panaikinta ►M1  ————— ◄ ar ji buvo atšaukta.

2.  Pasibaigus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, VIS automatiškai ištrinama prašymo byla ir nuoroda (-os) į šią bylą, kaip nurodyta 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

24 straipsnis

Duomenų keitimas

1.  Tik atsakinga valstybė narė turi teisę keisti duomenis, kuriuos ji perdavė į VIS, ištaisydama arba ištrindama tokius duomenis.

2.  Jei valstybė narė turi įrodymų, kad VIS tvarkomi duomenys yra netikslūs arba kad duomenys joje buvo tvarkomi nesilaikant šio reglamento, ji nedelsdama apie tai praneša atsakingai valstybei narei. Tokia informacija gali būti perduota naudojantis VIS infrastruktūra.

3.  Atsakinga valstybė narė patikrina atitinkamus duomenis ir, jei reikia, nedelsdama juos ištaiso arba ištrina.

25 straipsnis

Išankstinis duomenų ištrynimas

1.  Vizos prašančio asmens, kuris įgijo kurios nors valstybės narės pilietybę nepasibaigus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, atveju atitinkamą (-as) prašymo bylą (-as) ir nuorodas sukūrusi valstybė narė nedelsdama ištrina iš VIS 8 straipsnio 3 bei 4 dalyse nurodytas prašymo bylas ir nuorodas, susijusias su vizos prašančiu asmeniu.

2.  Kiekviena valstybė narė nedelsdama informuoja atsakingą (-as) valstybę (-es) narę (-es), jei vizos prašantis asmuo įgijo jos pilietybę. Tokia informacija gali būti perduota naudojantis VIS infrastruktūra.

3.  Jei teismas ar apeliacinė komisija panaikina sprendimą neišduoti vizos, valstybė narė, atsisakiusi išduoti vizą, nedelsdama ištrina 12 straipsnyje nurodytus duomenis, kai tik sprendimas panaikinti sprendimą neišduoti vizos tampa galutinis.V SKYRIUS

VEIKIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

26 straipsnis

Operacijų valdymas

1.  Po pereinamojo laikotarpio valdymo institucija, finansuojama iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto, atsako už centrinės VIS ir nacionalinių sąsajų operacijų valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis valdymo institucija užtikrina, kad centrinėje VIS ir nacionalinėse sąsajose visada būtų taikomos geriausios turimos technologijos, remiantis ekonominės naudos analize.

2.  Valdymo institucija taip pat atsakinga už toliau išvardytas su ryšių infrastruktūra tarp centrinės VIS ir nacionalinių sąsajų susijusias užduotis:

a) priežiūrą;

b) saugumą;

c) valstybių narių ir tiekėjo ryšių koordinavimą.

3.  Komisija atsakinga už visas kitas su ryšių infrastruktūra tarp centrinės VIS ir nacionalinių sąsajų susijusias užduotis, visų pirma:

a) biudžeto vykdymą;

b) įsigijimą ir atnaujinimą;

c) sutarčių klausimus.

▼M3

3a.  Nuo 2018 m. birželio 30 d. valdymo institucija atsako už 3 dalyje nurodytų užduočių vykdymą.

▼B

4.  Pereinamuoju laikotarpiu, kol valdymo institucija pradės vykdyti savo įsipareigojimus, už VIS operacijų valdymą atsakinga Komisija. Komisija gali patikėti šį valdymą ir biudžeto vykdymą, laikydamasi 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento ( 10 ), nacionalinėms viešojo sektoriaus institucijoms dviejose skirtingose valstybėse narėse.

5.  Kiekviena 4 dalyje nurodyta nacionalinė viešojo sektoriaus institucija turi atitikti pirmiausia šiuos atrankos kriterijus:

a) ji privalo įrodyti turinti ilgalaikę patirtį valdyti didelės apimties informacinę sistemą;

b) ji privalo turėti ilgalaikės patirties didelės apimties informacinės sistemos paslaugoms ir saugumui keliamų reikalavimų srityje;

c) joje turi dirbti pakankamai ir patyrusių darbuotojų, turinčių tinkamos profesinės patirties ir kalbinių įgūdžių dirbti tarptautinio bendradarbiavimo aplinkoje, pvz., atitinkančioje VIS reikalavimus;

d) ji privalo turėti saugią ir specialiai pritaikytą infrastruktūrą, pirmiausia galinčią užtikrinti, kad būtų daroma atsarginė kopija, ir garantuoti, kad didelės apimties informacinės sistemos nepertraukiamai veiktų; ir

e) jos administracinė aplinka turi sudaryti sąlygas tinkamai atlikti užduotis ir vengti interesų konflikto.

6.  Prieš atlikdama kiekvieną tokį pavedimą, nurodytą 4 dalyje, o paskui reguliariai Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie pavedimo sąlygas, tikslią pavedimo taikymo sritį ir apie institucijas, kurioms pavestos užduotys.

7.  Kai Komisija pereinamuoju laikotarpiu pagal 4 dalį paveda savo pareigas kitam organui, ji užtikrina, kad šis pavedimas visiškai atitiktų ribas, kurios numatytos Sutartyje nustatytoje institucinėje sistemoje. Ji visų pirma užtikrina, kad šis pavedimas neturėtų neigiamos įtakos jokiam pagal Bendrijos teisę Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ar Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdomos veiksmingos kontrolės mechanizmui.

8.  VIS operacijų valdymas apima visas užduotis, reikalingas tam, kad VIS veiktų visą parą visomis savaitės dienomis pagal šį reglamentą, ypač techninės priežiūros darbą bei techninius pakeitimus, būtinus siekiant užtikrinti, kad sistema veiktų pakankamai kokybiškai, visų pirma laiko, kurio konsulinėms įstaigoms reikia norint pateikti užklausą centrinėje duomenų bazėje, požiūriu (turėtų reikėti kuo mažiau laiko).

9.  Nepažeisdama Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų, įtvirtintų Reglamnte (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 ( 11 ) 17 straipsnio, visiems savo darbuotojams, kuriems tenka dirbti su VIS duomenimis, valdymo institucija taiko profesinę paslaptį ar kitus lygiaverčius konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles. Šis įsipareigojimas taip pat taikomas šiems darbuotojams išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

27 straipsnis

Centrinės vizų informacinės sistemos vieta

Pagrindinė centrinė VIS, kuri atlieka techninės priežiūros ir administravimo funkcijas, yra Strasbūre (Prancūzija), o atsarginė centrinė VIS, sugedus pagrindinei centrinei VIS galinti užtikrinti visų jos funkcijų atlikimą, yra Sankt Johann im Pongau (Austrija).

28 straipsnis

Ryšys su nacionalinėmis sistemomis

1.  VIS sujungiama su kiekvienos valstybės narės nacionaline sistema per tos valstybės narės nacionalinę sąsają.

2.  Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę instituciją, kuri 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms kompetentingoms institucijoms suteikia prieigą prie VIS, ir prijungia tą nacionalinę instituciją prie nacionalinės sąsajos.

3.  Kiekviena valstybė narė laikosi automatizuotų duomenų tvarkymo procedūrų.

4.  Kiekviena valstybė narė yra atsakinga už:

a) nacionalinės sistemos parengimą ir (arba) jos pritaikymą prie VIS pagal Sprendimo 2004/512/EB 2 straipsnio 2 dalį;

b) savo nacionalinės sistemos organizavimą, valdymą, veikimą ir priežiūrą;

c) valdymą ir priemones, kad tinkamai įgaliotas kompetentingų nacionalinių institucijų personalas turėtų prieigą prie VIS pagal šį reglamentą, ir už personalo bei jo kvalifikacijos sąrašo sudarymą ir nuolatinį jo atnaujinimą;

d) nacionalinių sistemų patirtų išlaidų ir tų sistemų prijungimo prie nacionalinės sąsajos išlaidų padengimą, įskaitant investicijas bei veiklos išlaidas, susijusias su nacionalinės sąsajos ir nacionalinės sistemos ryšių infrastruktūra.

5.  Prieš suteikiant leidimą tvarkyti VIS saugomus duomenis, prieigos prie VIS teisę turintis institucijų personalas deramai supažindinamas su duomenų saugumo ir duomenų apsaugos taisyklėmis ir jam pranešama apie atitinkamas nusikalstamas veikas ir sankcijas.

29 straipsnis

Įsipareigojimai naudojant duomenis

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad duomenys būtų tvarkomi teisėtai, visų pirma, kad tik tinkamai įgaliotas personalas turėtų prieigą prie VIS tvarkomų duomenų jų užduotims atlikti pagal šį reglamentą. Atsakinga valstybė narė pirmiausia užtikrina, kad:

a) duomenys būtų renkami teisėtai;

b) duomenys būtų teisėtai perduodami į VIS;

c) į VIS perduodami duomenys būtų tikslūs ir nauji.

2.  Valdymo institucija užtikrina, kad VIS veiktų pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles, nurodytas 45 straipsnio 2 dalyje. Pirmiausia valdymo institucija:

a) imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų Centrinės VIS bei Centrinės VIS ir nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros saugumą, nepažeisdama kiekvienos valstybės narės įsipareigojimų;

b) užtikrina, kad tik tinkamai įgaliotas personalas turėtų prieigą prie VIS tvarkomų duomenų valdymo institucijos užduotims pagal šį reglamentą vykdyti.

3.  Valdymo institucija informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją apie priemones, kurių ji imasi pagal 2 dalį.

30 straipsnis

VIS duomenų saugojimas nacionaliniuose archyvuose

1.  VIS duomenys gali būti saugomi valstybių narių archyvuose tik atitinkančiais VIS tikslus pavieniais atvejais pagal tam tikras teisės nuostatas, įskaitant ir tas, kurios reglamentuoja duomenų apsaugą, ir ne ilgiau, negu reikia, šiuo pavieniu atveju.

2.  1 dalies nuostatos nepažeidžia valstybės narės teisės saugoti savo archyvuose duomenis, kuriuos ji įrašė į VIS.

3.  Bet koks duomenų panaudojimas, neatitinkantis 1 ir 2 dalių nuostatų, laikomas piktnaudžiavimu pagal kiekvienos valstybės narės teisę.

31 straipsnis

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms

1.  Pagal šį reglamentą VIS tvarkomi duomenys neperduodami arba nepateikiami trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai.

▼C1

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, 9 straipsnio 4 punkto a, b, c, k ir m papunkčiuose nurodyti duomenys gali būti perduodami arba pateikiami trečiajai šaliai ar priede nurodytai tarptautinei organizacijai, kai atskirais atvejais tai būtina norint įrodyti trečiosios šalies piliečių tapatybę, taip pat ir sugrąžinimo tikslais, tik įvykdžius šias sąlygas:

▼B

a) Komisija priėmė sprendimą dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos toje trečiojoje šalyje pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį arba galioja Bendrijos ir tos trečiosios šalies susitarimas dėl readmisijos ar taikomos Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatos;

b) trečioji šalis ar tarptautinė organizacija sutinka naudoti duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo suteikti;

c) duomenys perduodami arba pateikiami laikantis susijusių Bendrijos teisės nuostatų, visų pirma susitarimų dėl readmisijos, ir valstybės narės, kuri perdavė ar pateikė duomenis, nacionalinės teisės nuostatų, įskaitant su duomenų saugumu ir duomenų apsauga susijusias teisines nuostatas; ir

d) duotas valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) įvedė duomenis į VIS, sutikimas.

3.  Tokiu asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms nepažeidžiamos pabėgėlių ir tarptautinės apsaugos prašančių asmenų teisės, visų pirma susijusios su negrąžinimu.

32 straipsnis

Duomenų saugumas

1.  Atsakinga valstybė narė užtikrina duomenų saugumą iki jų perdavimo į nacionalinę sąsają ir to perdavimo metu. Kiekviena valstybė narė užtikrina iš VIS gautų duomenų saugumą.

2.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių (įskaitant apsaugos plano rengimą), skirtų nacionalinei sistemai, siekdama:

a) fiziškai apsaugoti duomenis, be kita ko, sudarydama nenumatytų atvejų planus, skirtus svarbios infrastruktūros apsaugai;

b) neleisti, kad leidimo neturintys asmenys prieitų prie nacionalinių įrenginių, kuriuose valstybė narė atlieka operacijas pagal VIS tikslus (tikrinimas prie įėjimo į įrenginį);

c) neleisti, kad leidimo neturintys asmenys galėtų skaityti, kopijuoti, keisti ar naikinti duomenis bei jų laikmenas (duomenų laikmenų kontrolė);

d) užkirsti kelią neleistinam asmens duomenų įvedimui ir neleistinam jų tikrinimui, keitimui ar naikinimui (saugojimo kontrolė);

e) užkirsti kelią neleistinam duomenų tvarkymui VIS sistemoje ir neleistinam joje įrašytų duomenų keitimui ar naikinimui (duomenų įvedimo kontrolė);

f) užtikrinti, kad asmenims, kuriems leista naudotis VIS, būtų suteikta prieiga tik prie tų duomenų, kuriems takomas jų prieigos leidimas, nurodant asmeninę ir vienintelę naudotojo tapatybę ir taikant konfidencialią prieigos formą (prieigos prie duomenų kontrolė);

g) užtikrinti, kad visos institucijos, turinčios prieigos prie VIS teisę, sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių prieigos prie VIS teisę, naršyti, atnaujinti, naikinti ir ieškoti joje duomenų, funkcijos bei pareigos, ir pareikalavus nedelsdamos pateiktų šiuos aprašus 41 straipsnyje nurodytoms nacionalinėms priežiūros institucijoms (personalo aprašai);

h) užtikrinti galimybę patikrinti ir nustatyti, kurioms įstaigoms asmens duomenys gali būti perduodami naudojant duomenų perdavimo įrangą (perdavimo kontrolė);

i) užtikrinti, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kas, kada, kokiu tikslu ir kokius duomenis tvarkė VIS (duomenų registravimo kontrolė);

j) užkirsti kelią neleistinai skaityti, kopijuoti, keisti ar naikinti asmens duomenis, perduodant juos į VIS arba iš jos arba gabenant duomenų laikmenas, visų pirma naudojant deramas kodavimo priemones (gabenimo kontrolė);

k) stebėti šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių veiksmingumą ir imtis būtinų su vidaus stebėsena susijusių organizacinių priemonių, siekiant užtikrinti šio reglamento reikalavimų laikymąsi (savikontrolė).

3.  Valdymo institucija imasi priemonių, kurių reikia 2 dalyje nustatytiems, su VIS veikla susijusiems tikslams pasiekti, įskaitant saugumo plano patvirtinimą.

33 straipsnis

Atsakomybė

1.  Kiekvienas asmuo arba kiekviena valstybė narė, patyrę žalą dėl neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar kokio nors veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę iš valstybės narės, atsakingos už padarytą žalą, gauti kompensaciją. Ta valstybė narė iš dalies arba visiškai atleidžiama nuo atsakomybės, jei ji įrodo, kad ji nėra atsakinga už įvykį, dėl kurio buvo padaryta žala.

2.  Jei dėl to, kad valstybė narė nesilaiko savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą, padaroma žala VIS, ta valstybė narė laikoma atsakinga už tą žalą, nebent valdymo institucija arba kita valstybė narė nesiėmė deramų priemonių, kad neleistų tai žalai atsirasti arba kuo labiau sumažintų jos poveikį, ir tokiu mastu, kokiu tai nebuvo padaryta.

3.  Kompensacijos reikalavimus valstybei narei už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja pažeidimu kaltinamos valstybės narės nacionalinės teisės nuostatos.

34 straipsnis

Registravimas

▼M3

1.  Kiekviena valstybė narė ir valdymo institucija saugo įrašus apie visas VIS sistemoje vykdomas duomenų tvarkymo operacijas. Tuose įrašuose nurodomas:

a) prieigos tikslas, nurodytas 6 straipsnio 1 dalyje ir 15–22 straipsniuose;

b) data ir laikas;

c) perduotų duomenų tipas, kaip nurodyta 9–14 straipsniuose;

d) užklausai naudotų duomenų tipas, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnyje ir 18 straipsnio 1 ir 6 dalyse, 19 straipsnio 1 dalyje, 19a straipsnio 2 ir 4 dalyse, 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 1 dalyje, ir

e) duomenis įvedusios arba juos gavusios institucijos pavadinimas.

Be to, kiekviena valstybė narė saugo įrašus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus įvesti arba gauti duomenis.

▼M3

1a.  Atliekant 17a straipsnyje išvardytas operacijas, įrašas apie kiekvieną VIS ir AIS atliktą duomenų tvarkymo operaciją saugomas pagal šį straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/2226, 46 straipsnį.

▼B

2.  Tokie įrašai gali būti naudojami tik duomenų apsaugai kontroliuojant duomenų tvarkymo leistinumą, taip pat siekiant užtikrinti duomenų saugumą. Įrašai turi būti deramomis priemonėmis saugomi nuo nesankcionuoto priėjimo ir panaikinami praėjus vieneriems metams po 23 straipsnio 1 dalyje minimo saugojimo laikotarpio pabaigos, jei jie yra nereikalingi jau prasidėjusioms kontrolės procedūroms.

35 straipsnis

Savikontrolė

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie VIS duomenų teisę, imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir prireikus bendradarbiautų su nacionaline priežiūros institucija.

36 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad būtų baudžiama už bet kokį netinkamą į VIS įvestų duomenų naudojimą, t. t. už tai būtų taikomos sankcijos, įskaitant nacionalinę teisę atitinkančias administracines ir (arba) baudžiamąsias sankcijas, kurios yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.VI SKYRIUS

TEISĖS IR DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪRA

▼C1

37 straipsnis

Teisė gauti informaciją

1.  Atsakinga valstybė narė informuoja prašytojus ir 9 straipsnio 4 punkto f papunktyje nurodytus asmenis apie:

a) 41 straipsnio 4 dalyje nurodyto duomenų valdytojo tapatybę ir jo kontaktinius duomenis;

b) duomenų tvarkymo VIS tikslus;

c) duomenų gavėjų kategorijas, įskaitant 3 straipsnyje nurodytas institucijas;

d) duomenų saugojimo laikotarpį;

e) tai, kad duomenų rinkimas yra būtinas prašymui išnagrinėti;

f) priėjimo prie duomenų apie tą asmenį teisę ir teisę prašyti, kad netikslūs duomenys apie juos būtų ištaisyti ar neteisėtai tvarkomi duomenys apie juos būtų ištrinti, įskaitant teisę gauti informaciją apie naudojimosi tomis teisėmis procedūras, ir 41 straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių priežiūros institucijų, kurios nagrinėja paraiškas dėl asmens duomenų apsaugos, kontaktinius duomenis.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija raštu suteikiama prašytojui tada, kai iš prašymo blanko surenkami 9 straipsnio 4, 5 ir 6 punktuose nurodyti duomenys, nuotrauka ir pirštų atspaudų duomenys.

3.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 9 straipsnio 4 punkto f papunktyje nurodytiems asmenims blankuose, kuriuos tie asmenys turi pasirašyti, pateikę įrodymų apie kvietimą, lėšas ir apgyvendinimą.

Jeigu nėra tokių formų, pasirašytų tų asmenų, ši informacija pateikiama pagal Direktyvos 95/46/EB 11 straipsnį.

▼B

38 straipsnis

Teisė prieiti prie duomenų, juos taisyti ir naikinti

1.  Nepažeidžiant įsipareigojimo teikti kitą informaciją pagal Direktyvos 95/46/EB 12 straipsnio a punktą, kiekvienas asmuo turi teisę gauti pranešimą apie su juo susijusius duomenis, kurie įrašyti į VIS, ir apie valstybę narę, perdavusią juos į VIS. Tokį priėjimą prie duomenų gali suteikti tik kuri nors valstybė narė. Kiekviena valstybė narė registruoja visus prašymus suteikti tokią teisę.

2.  Kiekvienas asmuo gali paprašyti, kad netikslūs su juo susiję duomenys būtų pataisyti ir kad neteisėtai įrašyti duomenys būtų panaikinti. Atsakinga valstybė narė, laikydamasi savo įstatymų, kitų teisės aktų ir procedūrų, nedelsdama pataiso ir panaikina duomenis.

3.  Jeigu prašymas, kaip nurodyta 2 dalyje, yra adresuotas ne tai valstybei narei, kuri yra atsakinga, valstybės narės, kuriai buvo adresuotas prašymas, institucijos per 14 dienų susisiekia su atsakingos valstybės narės institucijomis. Atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo VIS sistemoje teisėtumą.

4.  Jeigu išaiškėja, kad duomenys buvo įrašyti į VIS neteisėtai, atsakinga valstybė narė pagal 24 straipsnio 3 dalį pataiso arba panaikina duomenis. Atsakinga valstybė narė nedelsdama raštiškai patvirtina tam asmeniui, kad ji ėmėsi veiksmų su juo susijusiems duomenims pataisyti arba panaikinti.

5.  Jeigu atsakinga valstybė narė nesutinka, kad į VIS įrašyti duomenys yra netikslūs arba kad jie buvo įrašyti neteisėtai, ji nedelsdama raštiškai paaiškina tam asmeniui, kodėl ji nesirengia taisyti arba naikinti su juo susijusių duomenų.

6.  Atsakinga valstybė narė taip pat suteikia tam asmeniui informacijos apie veiksmus, kurių jis gali imtis, jei nesutinka su pateiktu paaiškinimu. Ji informuoja, kaip pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba teismams ieškinį arba skundą, įskaitant 41 straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių priežiūros institucijų informaciją, ir informuoja apie bet kurią pagalbą, kuri numatyta tos valstybės narės įstatymuose, kituose teisės aktuose ir procedūrose.

39 straipsnis

Bendradarbiavimas užtikrinant teises į duomenų apsaugą

1.  Valstybės narės aktyviai bendradarbiauja, įgyvendindamos 38 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytas teises.

2.  Kiekvienoje valstybėje narėje nacionalinė priežiūros institucija atitinkamo asmens prašymu padeda jam pasinaudoti savo teise taisyti arba naikinti su juo arba ja susijusius duomenis pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 4 dalį, ir konsultuoja jį šiuo klausimu.

3.  Duomenis perdavusios atsakingos valstybės narės nacionalinė priežiūros institucija ir valstybės narės, kuriai buvo pateiktas prašymas, nacionalinės priežiūros institucijos bendradarbiauja šiuo tikslu.

40 straipsnis

Teisės gynimo priemonės

1.  Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo turi teisę pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba kompetentingiems teismams ieškinį arba skundą, jei jam nesuteikiama teisė susipažinti su duomenimis apie jį arba nesuteikiama teisė juos taisyti ar naikinti, kaip numatyta 38 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

2.  Nacionalinių priežiūros institucijų pagalbos teikimu, nurodytu 39 straipsnio 2 dalyje, galima pasinaudoti per visą ieškinio ar skundo nagrinėjimo procedūros laiką.

41 straipsnis

Nacionalinės priežiūros institucijos vykdoma priežiūra

1.  Institucija arba institucijos, kurias paskiria kiekviena valstybė narė ir kurioms suteikiami Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje (Nacionalinė priežiūros institucija) nurodyti įgaliojimai, atlieka nepriklausomą 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmens duomenų tvarkymo atitinkamoje valstybėje narėje teisėtumo, įskaitant jų perdavimą į VIS ir iš jos, kontrolę.

2.  Nacionalinė priežiūros institucija užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal Tarptautinius audito standartus būtų atliekamas duomenų tvarkymo operacijų nacionalinėje sistemoje auditas.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinė priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu joms patikėtoms užduotims atlikti.

4.  Asmens duomenų tvarkymo VIS tikslais kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, kuri pagal Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d punktą turi būti laikoma duomenų valdytoja ir kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už šios valstybės narės vykdomą duomenų tvarkymo veiklą. Kiekviena valstybė narė praneša apie šią instituciją Komisijai.

5.  Kiekviena valstybė narė suteikia nacionalinių priežiūros institucijų prašomą informaciją, visų pirma informaciją apie vykdytą veiklą pagal 28 straipsnį ir 29 straipsnio 1 dalį, bei suteikia joms teisę naudotis jų sąrašais, nurodytais 28 straipsnio 4 dalies c punkte, ir jų įrašais, kaip nurodyta 34 straipsnyje, ir leidžia joms bet kuriuo metu patekti į visas savo patalpas.

42 straipsnis

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdoma priežiūra

1.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas prižiūri, kad valdymo institucijos asmens duomenų tvarkymo veikla būtų vykdoma pagal šį reglamentą. Atitinkamos pareigos ir įgaliojimai nurodyti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 47 straipsniuose.

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus Tarptautinius audito standartus būtų atliekamas valdymo institucijos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, valdymo institucijai, Komisijai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. Prieš patvirtinant ataskaitą, valdymo institucijai leidžiama pateikti pastabas.

3.  Valdymo institucija bet kada suteikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pageidaujamą informaciją, priėjimą prie visų dokumentų ir savo įrašų, minimų 34 straipsnio 1 dalyje, ir leidžia jam patekti į visas jos patalpas.

43 straipsnis

Nacionalinių priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bendradarbiavimas

1.  Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pagal savo kompetenciją aktyviai bendradarbiauja, laikydamiesi savo pareigų, ir užtikrina suderintą VIS ir nacionalinių sistemų priežiūrą.

2.  Pagal savo kompetenciją jie keičiasi atitinkama informacija, padeda vieni kitiems atlikti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su nepriklausoma priežiūra ar naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl problemų bendrų sprendimų ir prireikus didina informuotumą apie su duomenų apsauga susijusias teises.

3.  Tuo tikslu nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas rengia posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus. Šių posėdžių išlaidas padengia ir susijusias paslaugas teikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Pirmame posėdyje patvirtinamos darbo tvarkos taisyklės. Tolesni darbo metodai rengiami bendrai, atsižvelgiant į poreikį.

4.  Kas dvejus metus Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir valdymo institucijai siunčiama bendra veiklos ataskaita. Į šią ataskaitą įtraukiamas skyrius, skirtas kiekvienai valstybei narei, kurį rengia tos valstybės narės nacionalinė priežiūros institucija.

44 straipsnis

Duomenų apsauga pereinamuoju laikotarpiu

Kai pereinamuoju laikotarpiu pagal 26 straipsnio 4 dalį Komisija paveda savo pareigas kitam organui, ji užtikrina, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų teisę ir galimybę atlikti visas savo užduotis, įskaitant galimybę atlikti patikrinimus vietoje arba vykdyti kitus įgaliojimus, kurie suteikiami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 47 straipsnį.VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45 straipsnis

Komisijos atliekami diegimo darbai

1.  Įsigaliojus šiam reglamentui, Komisija kuo greičiau įdiegia centrinę VIS, kiekvienos valstybės narės nacionalinę sąsają ir centrinės VIS bei nacionalinių sąsajų komunikacijų infrastruktūrą, įskaitant 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų biometrinių duomenų tvarkymo funkcijas.

2.  Centrinės VIS, nacionalinių sąsajų ir centrinės VIS bei nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros techniniam įdiegimui reikalingos priemonės priimamos 49 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, jos visų pirma skirtos:

a) duomenims įvesti ir prašymams susieti pagal 8 straipsnį;

b) prieigai prie duomenų pagal 15 straipsnį ir 17–22 straipsnius;

c) duomenims keisti, trinti ir iš anksto ištrinti pagal 23–25 straipsnius;

d) įrašams saugoti ir jais naudotis pagal 34 straipsnį;

e) konsultacijų mechanizmui ir 16 straipsnyje nurodytoms procedūroms.

46 straipsnis

Šengeno konsultavimosi tinklo techninių funkcijų integravimas

16 straipsnyje nurodytas konsultavimosi mechanizmas pakeičia Šengeno konsultavimosi tinklą nuo datos, nustatytos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, kai visos valstybės narės, kurios šio reglamento įsigaliojimo dieną naudojasi Šengeno konsultavimosi tinklu, praneša apie teisines ir technines priemones, susijusias su VIS naudojimu centrinių vizų įstaigų konsultavimuisi prašymų išduoti vizą klausimais pagal Šengeno konvencijos 17 straipsnio 2 dalį.

47 straipsnis

Perdavimo pradžia

Kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją, kad ji parengė technines ir teisines priemones, būtinas 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims perduoti į Centrinę VIS per nacionalinę sąsają.

48 straipsnis

Veikimo pradžia

1.  Komisija nustato datą, nuo kurios VIS turi pradėti veikti, kai:

a) imtasi 45 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių;

b) Komisija praneša sėkmingai atlikusi kartu su valstybėmis narėmis išsamų VIS veikimo bandymą;

c) patvirtinusios technines priemones, valstybės narės praneša Komisijai, kad jos parengė būtinas technines ir teisines priemones 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims, kurie susiję su visais pirmo regiono, nustatyto pagal 4 dalį, prašymais, surinkti ir perduoti į VIS, įskaitant priemones, skirtas duomenims rinkti ir (arba) perduoti kitos valstybės narės vardu.

2.  Komisija apie bandymo, atlikto 1 dalies b punkte nustatyta tvarka, rezultatus informuoja Europos Parlamentą.

3.  Kiekviename kitame regione Komisija nustato datą, nuo kurios 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis tampa privalu perduoti, kai valstybės narės praneša Komisijai, kad jos ėmėsi būtinų techninių ir teisinių priemonių 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims, kurie susiję su visais atitinkamo regiono prašymais, perduoti į VIS, įskaitant priemones, skirtas duomenims rinkti ir (arba) perduoti kitos valstybės narės vardu. Iki šios datos kiekviena valstybė narė gali pradėti operacijas bet kuriame iš šių regionų, kai tik ji praneša Komisijai, jog ėmėsi būtinų techninių ir teisinių priemonių bent 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytiems duomenims surinkti ir perduoti į VIS.

4.  1 ir 2 dalyse nurodyti regionai nustatomi 49 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka; šie regionai nustatomi atsižvelgiant į šiuos kriterijus: nelegalios imigracijos rizika, pavojus valstybių narių vidaus saugumui ir galimybės rinkti biometrinius duomenis visose regiono vietose įgyvendinamumas.

5.  Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia operacijų kiekviename regione pradžios datas.

6.  Nė viena valstybė narė negali naudotis duomenimis, kuriuos kitos valstybės narės perdavė į VIS, kol ji arba kita šiai valstybei nariai atstovaujanti valstybė narė nepradėjo įvesti duomenų pagal 1 ir 3 dalis.

49 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo ( 12 ).

2.  Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra du mėnesiai.

3.  Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra du mėnesiai.

50 straipsnis

Kontrolė ir vertinimas

1.  Valdymo institucija užtikrina, kad būtų įdiegtos sistemos, kurios kontroliuotų, kaip funkcionuojant VIS sistemai įgyvendinami jos tikslai, atsižvelgiant į rezultatus, veiksmingumą, saugumą ir funkcionavimo kokybę.

2.  Techninio aptarnavimo tikslais valdymo institucijai suteikiama prieiga prie būtinos informacijos, susijusios su VIS atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis.

3.  Praėjus dvejiems metams nuo VIS veikimo pradžios, o vėliau kas dvejus metus, valdymo institucija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ataskaitą apie VIS ir komunikacijų infrastruktūros techninį funkcionavimą, įskaitant jų saugumą.

4.  Praėjus trejiems metams nuo VIS veikimo pradžios, o vėliau kas ketverius metus, Komisija pateikia bendrąjį VIS įvertinimą. Komisija jame apsvarsto tikslų įgyvendinimo rezultatus ir įvertina sistemos pagrindo tolesnį tinkamumą, šio reglamento taikymo VIS tinkamumą, VIS saugumą, naudojimąsi 31 straipsnyje nurodytomis nuostatomis bei VIS veikimo ateityje pasekmes. Komisija pateikia įvertinimų ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Prieš pasibaigiant 18 straipsnio 2 dalyje nurodytiems laikotarpiams, Komisija praneša apie techninę pažangą, pasiektą pirštų atspaudų naudojimo prie išorės sienų požiūriu ir su tuo susijusias pasekmes paieškos naudojant vizos įklijos numerį ir vizos turėtojo pirštų atspaudus trukmei, taip pat tai, ar dėl numatomos tokios paieškos trukmės tenka pernelyg ilgai laukti sienos kirtimo punktuose. Komisija pateikia įvertinimų ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. Remdamiesi šiuo įvertinimu, Europos Parlamentas ir Taryba prireikus gali paraginti Komisiją pasiūlyti reikiamus šio reglamento pakeitimus.

6.  Valstybės narės pateikia valdymo institucijai ir Komisijai informaciją, reikalingą 3, 4 ir 5 dalyse nurodytoms ataskaitoms parengti.

7.  Valdymo institucija pateikia Komisijai informaciją, reikalingą 4 dalyje nurodytam bendram įvertinimui parengti.

8.  Pereinamuoju laikotarpiu, kol valdymo institucija pradės vykdyti savo įsipareigojimus, už 3 dalyje nurodytų ataskaitų rengimą ir teikimą atsakinga Komisija.

51 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo 48 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos.

3.  26, 27, 32, 45, 48 straipsnio 4 dalis ir 49 straipsnis taikomi nuo 2008 m. rugsejo 2 d.

4.  26 straipsnio 4 dalyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu nuorodos šiame reglamente į valdymo instituciją laikomos nuorodomis į Komisiją.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.
PRIEDAS

31 straipsnio 2 dalyje nurodytų tarptautinių organizacijų sąrašas

1. JT organizacijos (tokios kaip UNHCR).

2. Tarptautinė migracijos organizacija (IOM).

3. Tarptautinis Raudonojo kryžiaus komitetas.( 1 ) 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/817 dėl ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 ir (ES) 2018/1861 bei Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR (OL L 135, 2019 5 22, p. 27).

( 2 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 129.

( 3 ) OL L 243, 2009 9 15, p. 1

( 4 ) OL L 64, 2003 3 7, p. 1.

( 5 ) OL L 81, 2001 3 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1932/2006 (OL L 405, 2006 12 30, p. 23).

( 6 ) OL L 53, 2002 2 23, p. 4.

( 7 ) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

( 8 ) 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys ir nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiantis Konvenciją, įgyvendinančią Šengeno susitarimą, ir reglamentus (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).

( 9 ) 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

( 10 ) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).

( 11 ) OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 337/2007 (OL L 90, 2007 3 30, p. 1).

( 12 ) OL L 381, 2006 12 28, p. 4.