02008R0451 — LT — 26.07.2019 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 451/2008

2008 m. balandžio 23 d.

nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 145 2008.6.4, p. 65)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1209/2014 2014 m. spalio 29 d.

  L 336

1

22.11.2014

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1243 2019 m. birželio 20 d.

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 451/2008

2008 m. balandžio 23 d.

nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomas naujas bendras CPA Bendrijoje, siekiant užtikrinti atitikimą ekonominei tikrovei ir nacionalinių, Bendrijos ir tarptautinių klasifikatorių bei nacionalinės, Bendrijos ir tarptautinės statistikos palyginamumą.

2.  Terminas „produktas“ reiškia ekonominės veiklos rezultatus – prekes arba paslaugas.

3.  Šis reglamentas taikomas tik statistiniams tikslams naudojamam klasifikavimui.

2 straipsnis

CPA lygiai ir struktūra

1.  CPA sudaro:

a) pirmasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal abėcėlinį vienaženklį kodą (sekcijos);

b) antrasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį dviejų pozicijų kodą (skyriai);

c) trečiasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį trijų pozicijų kodą (grupės);

d) ketvirtasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį keturių pozicijų kodą (klasės);

e) penktasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį penkių pozicijų kodą (kategorijos);

f) šeštasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį šešių pozicijų kodą (pakategorės).

2.  CPA pateikiamas priede.

3 straipsnis

CPA naudojimas

Komisija CPA naudoja visai statistikai, kur klasifikuojami produktai pagal veiklos rūšį.

4 straipsnis

Nacionaliniai produktų klasifikatoriai pagal veiklos rūšis

1.  Valstybės narės gali naudoti CPA suvestinei arba išsamiai, nacionalinei, specifinei arba funkcinei adaptacijai, kuri grindžiama CPA pakategorėmis.

2.  Tokie klasifikatoriai turi būti susieti su CPA laikantis šių taisyklių:

a) klasifikatoriai, kurie yra mažiau detalūs nei CPA, turi būti sudaryti iš CPA pakategorių tikslių junginių;

b) klasifikatoriai, kurie yra detalesni nei CPA, turi būti sudaryti iš pozicijų visiškai padengiančių CPA pakategores.

Pagal šią dalį sudarytų klasifikatorių kodavimo sistema gali būti kitokia.

3.  Valstybės narės gali naudoti nacionalinius produktų klasifikatorius pagal ekonominės veiklos rūšis, sudarytus pagal CPA. Tokiu atveju jos persiunčia Komisijai projektus, kuriuose apibūdinami jų nacionaliniai klasifikatoriai. Gavusi tokį projektą, Komisija per tris mėnesius patikrina, ar numatytas nacionalinis klasifikatorius atitinka 2 dalį ir jį perduoda nacionalinį klasifikatorių kitoms valstybėms narėms susipažinti. Valstybių narių nacionaliniuose klasifikatoriuose pateikiamos jų ir CPA atitikties lentelės.

5 straipsnis

Komisijos veikla

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina CPA platinimą, priežiūrą ir propagavimą, visų pirma:

a) rengdama, tobulindama ir skelbdama aiškinamąsias CPA pastabas;

b) rengdama ir skelbdama CPA taikymo gaires;

c) skelbdama šias atitikties lenteles: naujosios ir ankstesnės CPA versijos; ankstesnės ir naujosios CPA versijos; CPA ir Kombinuotosios nomenklatūros (KN), pateiktos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ( 1 ) I priede;

d) siekdama didesnės darnos su kitais klasifikatoriais.

6 straipsnis

▼M2

Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

▼B

1.  Pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą priimamos šios priemonės, skirtos įgyvendinti ir tobulinti šį reglamentą:

a) sprendimai, kurių reikia kilus CPA įgyvendinimo problemoms, įskaitant produktų priskyrimą tam tikroms klasėms; ir

b) techninės priemonės, užtikrinančios visiškai koordinuotą perėjimą nuo buvusios CPA versijos.

▼M2

2.  Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant atsižvelgti į technologinius ar ekonominius pokyčius arba jį suderinti su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais.

Naudodamasi tais įgaliojimais, Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais nebūtų sukuriama didelė papildoma našta ar išlaidos valstybėms narėms ar respondentams.

▼B

3.  Turi būti skiriamas dėmesys principui, kad CPA tobulinimo nauda viršytų išlaidas, ir principui, kad papildomos išlaidos ir našta būtų protingo dydžio.

▼M2

6a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 26 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ( ( 2 )) nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

▼B

7 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

▼M2 —————

▼B

8 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3696/93 panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 3696/93 panaikinamas nuo 2008 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
PRIEDASKodas

Pozicija

A

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI

01

Žemės ūkio, medžioklės produktai ir susijusios paslaugos

01.1

Vienmečiai augalai

01.11

Varpiniai (išskyrus ryžius) ir ankštiniai javai ir aliejingosios sėklos

01.11.1

Kviečiai

01.11.11

Kietieji kviečiai

01.11.12

Kviečiai, išskyrus kietuosius kviečius

01.11.2

Kukurūzai

01.11.20

Kukurūzai

01.11.3

Miežiai, rugiai ir avižos

01.11.31

Miežiai

01.11.32

Rugiai

01.11.33

Avižos

01.11.4

Sorgai, soros ir kiti javai

01.11.41

Sorgai

01.11.42

Soros

01.11.43

Kvietrugiai

01.11.49

Kiti javai

01.11.5

Javų šiaudai ir išaižos

01.11.50

Javų šiaudai ir išaižos

01.11.6

Žalios ankštinės daržovės

01.11.61

Žalios pupos

01.11.62

Žali žirniai

01.11.69

Kitos žalios ankštinės daržovės

01.11.7

Džiovintos ankštinės daržovės

01.11.71

Sausos pupos

01.11.72

Sausos pupelės

01.11.73

Sausi avinžirniai

01.11.74

Sausi lęšiai

01.11.75

Sausi žirniai

01.11.76

Pupuolės

01.11.77

Sausi kajanai

01.11.79

Niekur kitur nepriskirti ankštiniai augalai (džiovintos ankštinės daržovės)

01.11.8

Sojų pupelės ir žemės riešutai

01.11.81

Sojų pupelės

01.11.82

Negliaudyti žemės riešutai

01.11.9

Kitos aliejingosios sėklos

01.11.91

Sėmenys

01.11.92

Garstyčių sėklos

01.11.93

Rapsų ar rapsukų sėklos

01.11.94

Sezamų sėklos

01.11.95

Saulėgrąžų sėklos

01.11.96

Paprastojo ricinmedžio sėklos

01.11.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, aliejingosios sėklos

01.12

Lukštenti ryžiai

01.12.1

Lukštenti ryžiai

01.12.10

Lukštenti ryžiai

01.13

Daržovės ir melionai, šakniavaisiai ir gumbavaisiai

01.13.1

Lapinės arba stiebinės daržovės

01.13.11

Smidrai

01.13.12

Kopūstai

01.13.13

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

01.13.14

Salotos

01.13.15

Trūkažolės

01.13.16

Špinatai

01.13.17

Artišokai

01.13.19

Kitos lapinės arba stiebinės daržovės

01.13.2

Melionai

01.13.21

Arbūzai

01.13.29

Kiti melionai

01.13.3

Kitos vaisinės daržovės

01.13.31

Žali ankštiniai pipirai ir vienmetės paprikos (tik Capsicum)

01.13.32

Agurkai ir kornišonai

01.13.33

Baklažanai

01.13.34

Pomidorai

01.13.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisinės daržovės

01.13.4

Šakniavaisinės, svogūninės arba gumbavaisinės daržovės

01.13.41

Morkos ir ropės

01.13.42

Česnakai

01.13.43

Svogūnai

01.13.44

Porai ir kitos svogūninės arba česnakinės daržovės

01.13.49

Kitos šakniavaisinės, svogūninės arba gumbavaisinės daržovės (neturinčios daug krakmolo arba inulino)

01.13.5

Valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino

01.13.51

Bulvės

01.13.52

Batatai

01.13.53

Maniokai

01.13.54

Valgomoji kolokazija

01.13.59

Kiti valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino

01.13.6

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

01.13.60

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

01.13.7

Cukriniai runkeliai ir cukrinių runkelių sėklos

01.13.71

Cukriniai runkeliai

01.13.72

Cukrinių runkelių sėklos

01.13.8

Grybai ir trumai

01.13.80

Grybai ir trumai

01.13.9

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

01.13.90

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

01.14

Cukranendrės

01.14.1

Cukranendrės

01.14.10

Cukranendrės

01.15

Neperdirbtas tabakas

01.15.1

Neperdirbtas tabakas

01.15.10

Neperdirbtas tabakas

01.16

Pluoštiniai augalai

01.16.1

Pluoštiniai augalai

01.16.11

Valyta ar nevalyta medvilnė

01.16.12

Džiutas, kenafas ir kiti tekstilės karnienos pluoštai, žaliaviniai arba mirkyti, išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę

01.16.19

Niekur kitur nepriskirti linai, tikrosios kanapės ir žaliaviniai pluoštiniai augalai

01.19

Kiti vienmečiai augalai

01.19.1

Pašariniai augalai

01.19.10

Pašariniai augalai

01.19.2

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai; gėlių sėklos

01.19.21

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai

01.19.22

Gėlių sėklos

01.19.3

Runkelių sėklos, pašarinių augalų sėklos; kitos augalinės žaliavos

01.19.31

Runkelių sėklos (išskyrus cukrinių runkelių sėklas) ir pašarinių augalų sėklos

01.19.39

Niekur kitur nepriskirtos augalinės žaliavos

01.2

Daugiamečiai augalai

01.21

Vynuogės

01.21.1

Vynuogės

01.21.11

Valgomosios vynuogės

01.21.12

Kitos šviežios vynuogės

01.22

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

01.22.1

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

01.22.11

Avokadai

01.22.12

Bananai, paprastieji bananai ir panašūs vaisiai

01.22.13

Datulės

01.22.14

Figos

01.22.19

Kiti tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

01.23

Citrusiniai vaisiai

01.23.1

Citrusiniai vaisiai

01.23.11

Didieji greipfrutai ir greipfrutai

01.23.12

Citrinos ir žaliosios citrinos

01.23.13

Apelsinai

01.23.14

Tikrieji mandarinai, mandarinai, klementinai

01.23.19

Kiti citrusiniai vaisiai

01.24

Sėklavaisiai ir kaulavaisiai

01.24.1

Obuoliai

01.24.10

Obuoliai

01.24.2

Kiti sėklavaisiai ir kaulavaisiai

01.24.21

Kriaušės

01.24.22

Svarainiai

01.24.23

Abrikosai

01.24.24

Vyšnios

01.24.25

Persikai

01.24.26

Nektarinai

01.24.27

Slyvos

01.24.28

Dygiosios slyvos

01.24.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėklavaisiai ir kaulavaisiai

01.25

Kiti vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisiai

01.25.1

Šilauogių genties augalų uogos ir vaisiai

01.25.11

Kiviai

01.25.12

Avietės

01.25.13

Braškės

01.25.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šilauogių genties augalų vaisiai ir uogos

01.25.2

Vaisių sėklos

01.25.20

Vaisių sėklos

01.25.3

Riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)

01.25.31

Migdolai

01.25.32

Kaštainiai

01.25.33

Lazdyno riešutai

01.25.34

Pistacijos

01.25.35

Graikiniai riešutai

01.25.39

Kiti riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)

01.25.9

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos

01.25.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos

01.26

Aliejinių augalų vaisiai ir uogos

01.26.1

Alyvuogės

01.26.11

Valgomosios alyvuogės

01.26.12

Alyvuogės aliejui spausti

01.26.2

Kokosai

01.26.20

Kokosai

01.26.9

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

01.26.90

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

01.27

Gėrimams gaminti naudojami augalai

01.27.1

Gėrimams gaminti naudojami augalai

01.27.11

Neskrudintos kavos pupelės

01.27.12

Arbatžolės

01.27.13

Matės lapeliai

01.27.14

Kakavos pupelės

01.28

Prieskoniniai, kvapieji, vaistiniai ir farmacijos pramonėje naudojami augalai

01.28.1

Neperdirbti prieskoniai

01.28.11

Žaliaviniai pipirai (Piper spp.)

01.28.12

Žaliaviniai sausi (Capsicum spp.) ankštiniai pipirai ir žaliavinės vienmetės paprikos

01.28.13

Žaliaviniai muskatai, muskato kevalai ir kardamonas

01.28.14

Žaliaviniai žvaigždanyžiai, anyžinės ožiažolės, kalendros, kmynai, kmyniniai kuminai, pankoliai ir kadagių uogos

01.28.15

Žaliavinis cinamonas

01.28.16

Žaliaviniai gvazdikėliai (su stiebais)

01.28.17

Žaliavinis sausas imbieras

01.28.18

Žaliavinė vanilė

01.28.19

Kiti neperdirbti prieskoniai

01.28.2

Apynių spurgai

01.28.20

Apynių spurgai

01.28.3

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

01.28.30

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

01.29

Kiti daugiamečiai augalai

01.29.1

Gamtinis kaučiukas

01.29.10

Gamtinis kaučiukas

01.29.2

Nukirstos kalėdinės eglutės

01.29.20

Nukirstos kalėdinės eglutės

01.29.3

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

01.29.30

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

01.3

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

01.30

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

01.30.1

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

01.30.10

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

01.4

Gyvi gyvūnai ir gyvūniniai produktai

01.41

Gyvi pieniniai galvijai, žalias pieninių galvijų pienas

01.41.1

Gyvi pieniniai galvijai

01.41.10

Gyvi pieniniai galvijai

01.41.2

Žalias pieninių galvijų pienas

01.41.20

Žalias pieninių galvijų pienas

01.42

Kiti gyvi galvijai ir buivolai bei jų sperma

01.42.1

Kiti gyvi galvijai ir buivolai

01.42.11

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus veršelius

01.42.12

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai

01.42.2

Galvijų ir buivolų sperma

01.42.20

Galvijų ir buivolų sperma

01.43

Gyvi arkliai ir kiti arklinių šeimos gyvūnai

01.43.1

Gyvi arkliai ir kiti arklinių šeimos gyvūnai

01.43.11

Gyvi arkliai

01.43.12

Gyvi asilai, mulai (asilėnai) ir arklėnai

01.44

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos gyvūnai

01.44.1

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos gyvūnai

01.44.10

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos gyvūnai

01.45

Gyvos avys ir ožkos; avių ir ožkų žalias pienas ir kirpta vilna

01.45.1

Gyvos avys ir ožkos

01.45.11

Gyvos avys

01.45.12

Gyvos ožkos

01.45.2

Žalias avių ir ožkų pienas

01.45.21

Žalias avių pienas

01.45.22

Žalias ožkų pienas

01.45.3

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

01.45.30

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

01.46

Gyvos kiaulės

01.46.1

Gyvos kiaulės

01.46.10

Gyvos kiaulės

01.47

Gyvi naminiai paukščiai ir kiaušiniai

01.47.1

Gyvi naminiai paukščiai

01.47.11

Gyvos vištos ir viščiukai

01.47.12

Gyvi kalakutai

01.47.13

Gyvos žąsys

01.47.14

Gyvos antys ir patarškos

01.47.2

Švieži kiaušiniai su lukštais

01.47.21

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais

01.47.22

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su lukštais

01.47.23

Vištų periniai

01.47.24

Kitų naminių paukščių periniai

01.49

Kiti ūkiniai gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai

01.49.1

Kiti gyvi ūkiniai gyvūnai

01.49.11

Gyvi naminiai triušiai

01.49.12

Niekur kitur nepriskirti gyvi ūkiniai paukščiai

01.49.13

Gyvi ūkiniai ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

01.49.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvi ūkiniai gyvūnai

01.49.2

Kiti ūkinių gyvūnų produktai

01.49.21

Natūralus medus

01.49.22

Niekur kitur nepriskirtas žalias pienas

01.49.23

Šviežios, atšaldytos, užšaldytos, džiovintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu sraigės, išskyrus jūrų sraiges

01.49.24

Niekur kitur nepriskirti ūkinių gyvūnų valgomieji produktai

01.49.25

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvijimui

01.49.26

Rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas vabzdžių vaškas ir spermacetas

01.49.27

Veisimui skirti gyvūnų embrionai

01.49.28

Niekur kitur nepriskirti nevalgomieji ūkinių gyvūnų produktai

01.49.3

Neišdirbti kailiai ir įvairios žaliavinės odos ir kailiai

01.49.31

Neišdirbti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų kailius

01.49.32

Neišdirbti kailinių ėriukų kailiai

01.49.39

Niekur kitur nepriskirtos neišdirbtos gyvūnų odos (šviežios arba konservuotos, bet toliau neapdorotos)

01.6

Žemės ūkio ir gyvulininkystės paslaugos (išskyrus veterinarijos paslaugas)

01.61

Augalininkystei būdingos paslaugos

01.61.1

Augalininkystei būdingos paslaugos

01.61.10

Augalininkystei būdingos paslaugos

01.62

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

01.62.1

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

01.62.10

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

01.63

Derliaus apdorojimo paslaugos

01.63.1

Derliaus apdorojimo paslaugos

01.63.10

Derliaus apdorojimo paslaugos

01.64

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

01.64.1

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

01.64.10

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

01.7

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

01.70

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

01.70.1

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

01.70.10

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

02

Miškininkystės, medienos ruošos produktai ir susijusios paslaugos

02.1

Miško medžiai ir medelynų paslaugos

02.10

Miško medžiai ir medelynų paslaugos

02.10.1

Augantys miško medžių sodinukai; miško medžių sėklos

02.10.11

Augantys miško medžių sodinukai

02.10.12

Miško medžių sėklos

02.10.2

Miško medžių medelynų paslaugos

02.10.20

Miško medžių medelynų paslaugos

02.10.3

Miško medžiai

02.10.30

Miško medžiai

02.2

Padarinė mediena

02.20

Padarinė mediena

02.20.1

Padarinė mediena

02.20.11

Spygliuočių rąstai

02.20.12

Lapuočių rąstai, išskyrus atogrąžų medžių rąstus

02.20.13

Atogrąžų medžių rąstai

02.20.14

Spygliuočių malkos

02.20.15

Lapuočių malkos

02.3

Laukiniai nemedieniniai produktai

02.30

Laukiniai nemedieniniai produktai

02.30.1

Gamtinės dervos

02.30.11

Balata, gutaperčia, gvajulės derva, čiklė ir panašios gamtinės dervos

02.30.12

Šelakas, balzamai ir kitos gamtinės dervos bei sakai

02.30.2

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

02.30.20

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

02.30.3

Dekoratyviniams tikslams tinkamos augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės

02.30.30

Dekoratyviniams tikslams tinkamos augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės

02.30.4

Laukinių augalų valgomieji produktai

02.30.40

Laukinių augalų valgomieji produktai

02.4

Miškininkystei būdingos paslaugos

02.40

Miškininkystei būdingos paslaugos

02.40.1

Miškininkystei būdingos paslaugos

02.40.10

Miškininkystei būdingos paslaugos

03

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

03.0

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

03.00

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

03.00.1

Nemaistinės gyvos žuvys

03.00.11

Laukinės dekoratyvinės žuvytės

03.00.12

Ūkiuose užaugintos dekoratyvinės žuvytės

03.00.13

Kitos nemaistinės gyvos laukinės žuvys, įskaitant akvakultūros sėklas ir pašarus

03.00.14

Kitos nemaistinės gyvos ūkiuose užaugintos žuvys, įskaitant akvakultūros sėklas ir pašarus

03.00.2

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės žuvys

03.00.21

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės laukinės jūros žuvys

03.00.22

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės laukinės gėlavandenės žuvys

03.00.23

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės ūkiuose užaugintos jūros žuvys

03.00.24

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės ūkiuose užaugintos gėlavandenės žuvys

03.00.3

Neužšaldyti vėžiagyviai

03.00.31

Neužšaldyti laukiniai vėžiagyviai

03.00.32

Neužšaldyti ūkiuose užauginti vėžiagyviai

03.00.4

Kiti gyvi, švieži arba užšaldyti moliuskai ir vandens bestuburiai

03.00.41

Gyvos, šviežios arba atšaldytos laukinės austrės

03.00.42

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti laukiniai moliuskai

03.00.43

Gyvos, šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos austrės

03.00.44

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose užauginti moliuskai

03.00.45

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose užauginti vandens bestuburiai

03.00.46

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti vandens laukiniai bestuburiai

03.00.5

Neapdoroti perlai

03.00.51

Gamtiniai neapdoroti perlai

03.00.52

Dirbtiniu būdu išauginti neapdoroti perlai

03.00.6

Kiti vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai

03.00.61

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai ir sepijų skeleto plokštelės

03.00.62

Gyvūninės natūraliosios pintys

03.00.63

Jūriniai maistiniai laukiniai vandens augalai ir kiti dumbliai

03.00.64

Jūriniai maistiniai ūkiuose užauginti vandens augalai ir kiti dumbliai

03.00.65

Jūriniai nemaistiniai laukiniai vandens augalai ir kiti dumbliai

03.00.66

Jūriniai nemaistiniai ūkiuose užauginti vandens augalai ir kiti dumbliai

03.00.69

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai

03.00.7

Žuvininkystei ir akvakultūrai būdingos paslaugos

03.00.71

Žuvininkystei būdingos paslaugos

03.00.72

Akvakultūrai būdingos paslaugos

B

KASYBOS IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMO PRODUKTAI

05

Akmens ir rusvosios anglys (lignitas)

05.1

Juodosios akmens anglys (antracitas)

05.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)

05.10.1

Juodosios akmens anglys (antracitas)

05.10.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)

05.2

Rusvosios anglys (lignitas)

05.20

Rusvosios anglys (lignitas)

05.20.1

Rusvosios anglys (lignitas)

05.20.10

Rusvosios anglys (lignitas)

06

Žalia nafta ir gamtinės dujos

06.1

Žalia nafta

06.10

Žalia nafta

06.10.1

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš bituminių mineralų

06.10.10

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš bituminių mineralų

06.10.2

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis

06.10.20

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis

06.2

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

06.20

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

06.20.1

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

06.20.10

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

07

Metalo rūda

07.1

Geležies rūda

07.10

Geležies rūda

07.10.1

Geležies rūda

07.10.10

Geležies rūda

07.2

Spalvotųjų metalų rūda

07.21

Urano ir torio rūda

07.21.1

Urano ir torio rūda

07.21.10

Urano ir torio rūda

07.29

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

07.29.1

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

07.29.11

Vario rūda ir koncentratai

07.29.12

Nikelio rūda ir koncentratai

07.29.13

Aliuminio rūda ir koncentratai

07.29.14

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

07.29.15

Švino, cinko ir alavo rūda bei koncentratai

07.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

08

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

08.1

Akmuo, smėlis ir molis

08.11

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo, klintys, gipsas, kreida ir skalūnai

08.11.1

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo

08.11.11

Marmuras ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai kalkakmeniai

08.11.12

Granitas, smiltainis ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys

08.11.2

Klintys ir gipsas

08.11.20

Klintys ir gipsas

08.11.3

Kreida ir nedegtas dolomitas

08.11.30

Kreida ir nedegtas dolomitas

08.11.4

Skalūnai

08.11.40

Skalūnai

08.12

Žvyras, smėlis, molis ir kaolinas

08.12.1

Žvyras ir smėlis

08.12.11

Gamtinis smėlis

08.12.12

Akmenų granulės, trupiniai ir milteliai; gargždas, žvyras

08.12.13

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms

08.12.2

Molis ir kaolinas

08.12.21

Kaolinas ir kitas kaolininis molis

08.12.22

Kitas molis, andalūzitas, kianitas ir silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas

08.9

Niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

08.91

Mineralai cheminėms medžiagoms ir trąšoms

08.91.1

Mineralai cheminėms medžiagoms ir trąšoms

08.91.11

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai

08.91.12

Nedegti geležies piritai; nevalyta arba nerafinuota siera

08.91.19

Kiti mineralai cheminėms medžiagoms ir trąšoms

08.92

Durpės

08.92.1

Durpės

08.92.10

Durpės

08.93

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

08.93.1

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

08.93.10

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

08.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

08.99.1

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

08.99.10

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

08.99.2

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys; pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos gamtinės abrazyvinės medžiagos; kiti mineralai

08.99.21

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (išskyrus pramoninius deimantus), neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti

08.99.22

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos gamtinės abrazyvinės medžiagos

08.99.29

Kiti mineralai

09

Kalnakasybai būdingos paslaugos

09.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

09.10

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

09.10.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

09.10.11

Gręžimo paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba

09.10.12

Gręžimo bokštų montavimo, remonto, ardymo ir kitos paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba

09.10.13

Gamtinių dujų suskystinimo ir suskystintųjų dujų vertimo dujomis, ruošiant jas gabenti, paslaugos, atliekamos gavybos vietoje

09.9

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

09.90

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

09.90.1

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

09.90.11

Juodųjų akmens anglių gavybai būdingos paslaugos

09.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kasybos ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

C

PAGAMINTI PRODUKTAI

10

Maisto produktai

10.1

Konservuota mėsa ir mėsos produktai

10.11

Perdirbta ir konservuota mėsa

10.11.1

Šviežia arba atšaldyta galvijiena, kiauliena, aviena, ožkiena, arkliena ir kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa

10.11.11

Šviežia arba atšaldyta galvijiena

10.11.12

Šviežia arba atšaldyta kiauliena

10.11.13

Šviežia arba atšaldyta aviena

10.11.14

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

10.11.15

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa

10.11.2

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji subproduktai

10.11.20

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji subproduktai

10.11.3

Užšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai; kita mėsa ir valgomieji subproduktai

10.11.31

Užšaldyta galvijiena

10.11.32

Užšaldyta kiauliena

10.11.33

Užšaldyta aviena

10.11.34

Užšaldyta ožkiena

10.11.35

Užšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa

10.11.39

Kita šviežia, atšaldyta arba užšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai

10.11.4

Galvijų arba arklinių šeimos gyvūnų, avių ir ožkų pešta vilna ir žaliavinė oda

10.11.41

Neplauta pešta vilna, įskaitant plautą vilnos plaką

10.11.42

Žaliavinė galvijų oda arba arklena

10.11.43

Kita žaliavinė galvijų oda arba arklena

10.11.44

Žaliavinė avena arba ėrena

10.11.45

Žaliavinė ožkena arba ožiukena

10.11.5

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

10.11.50

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

10.11.6

Nevalgoma subproduktų žaliava

10.11.60

Nevalgoma subproduktų žaliava

10.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis

10.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis

10.12

Perdirbta ir konservuota paukštiena

10.12.1

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

10.12.10

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

10.12.2

Užšaldyta paukštiena

10.12.20

Užšaldyta paukštiena

10.12.3

Naminių paukščių taukai

10.12.30

Naminių paukščių taukai

10.12.4

Valgomieji paukštienos subproduktai

10.12.40

Valgomieji paukštienos subproduktai

10.12.5

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

10.12.50

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

10.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis

10.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis

10.13

Paukštienos ir kitos mėsos gaminiai

10.13.1

Konservai ir gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

10.13.11

Kiauliena, sukapota gabalais, sūdyta, džiovinta arba rūkyta (šoninė ir kumpis)

10.13.12

Galvijiena, sūdyta, džiovinta arba rūkyta

10.13.13

Kita mėsa ir valgomieji subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti (išskyrus kiaulieną ir galvijiena); valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

10.13.14

Dešros ir panašūs gaminiai iš mėsos, subproduktų arba kraujo

10.13.15

Kita paruošta ir konservuota mėsa, mėsos subproduktai arba kraujas

10.13.16

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos; lydytų taukų likučiai

10.13.9

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis

10.13.91

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos

10.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis

10.2

Perdirbta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai

10.20

Perdirbta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai

10.20.1

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta žuvis

10.20.11

Žuvies filė ir kita žuviena (malta arba nemalta), šviežia arba atšaldyta

10.20.12

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti

10.20.13

Užšaldyta žuvis

10.20.14

Užšaldyta žuvies filė

10.20.15

Užšaldyta (malta arba nemalta) žuviena

10.20.16

Užšaldytos žuvies kepenys, ikrai ir pieniai

10.20.2

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis; ikrai ir ikrų pakaitalai

10.20.21

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

10.20.22

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, galvos, uodegos, plaukiojimo pūslės ir kiti valgomieji subproduktai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai žuvų miltai, rupiniai ir granulės

10.20.23

Džiovinta, sūdyta arba ne arba užpilta sūrymu žuvis

10.20.24

Rūkyta žuvis, įskaitant filė

10.20.25

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis, išskyrus paruoštus žuvies patiekalus

10.20.26

Ikrai ir ikrų pakaitalai

10.20.3

Užšaldyti vėžiagyviai, moliuskai, vandens augalai ir kiti vandens bestuburiai, jų gaminiai arba konservai

10.20.31

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu vėžiagyviai

10.20.32

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu moliuskai

10.20.33

Kiti užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu vandens bestuburiai ir vandens augalai

10.20.34

Kitaip paruošti arba konservuoti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai bei vandens augalai

10.20.4

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės bei kiti, niekur kitur nepriskirti, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių bei vandens augalų produktai

10.20.41

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ar vandens augalų

10.20.42

Kiti nevalgomieji produktai iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ar vandens augalų

10.20.9

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis

10.20.91

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos

10.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis

10.3

Perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės

10.31

Perdirbtos ir konservuotos bulvės

10.31.1

Perdirbtos ir konservuotos bulvės

10.31.11

Užšaldytos bulvės

10.31.12

Džiovintos bulvės, supjaustytos stambiais gabalais ar griežinėliais arba nesupjaustytos, bet papildomai neparuoštos

10.31.13

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, granulės ir kruopos

10.31.14

Paruoštos arba konservuotos bulvės

10.31.9

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų bulvių gamybos dalis

10.31.91

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos

10.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų bulvių gamybos dalis

10.32

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

10.32.1

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

10.32.11

Pomidorų sultys

10.32.12

Apelsinų sultys

10.32.13

Greipfrutų sultys

10.32.14

Ananasų sultys

10.32.15

Vynuogių sultys

10.32.16

Obuolių sultys

10.32.17

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

10.32.19

Kitos vaisių ir uogų bei daržovių sultys

10.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamybos dalis

10.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamybos dalis

10.39

Kiti perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės

10.39.1

Perdirbtos ir konservuotos daržovės, išskyrus bulves

10.39.11

Užšaldytos daržovės

10.39.12

Laikinai konservuotos daržovės

10.39.13

Džiovintos daržovės

10.39.14

Pjaustyti ir fasuoti vaisiai, uogos ir daržovės

10.39.15

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

10.39.16

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

10.39.17

Kitos kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos daržovės, išskyrus bulves ir paruoštus daržovių patiekalus

10.39.18

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

10.39.2

Perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai

10.39.21

Užšaldyti nevirti arba virti vaisiai, uogos ir riešutai

10.39.22

Džemai, vaisių, uogų drebučiai (želė) ir vaisių, uogų arba riešutų tyrės bei pastos

10.39.23

Žemės ir kiti riešutai, skrudinti, sūdyti ar kitaip paruošti

10.39.24

Laikinai konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai, neskirti vartoti nedelsiant

10.39.25

Gliaudyti žemės ir kiti riešutai

10.39.29

Kiti paruošti, džiovinti arba konservuoti vaisiai ir riešutai

10.39.3

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai

10.39.30

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai

10.39.9

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti; operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis

10.39.91

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti

10.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis

10.4

Augalinis aliejus ir augaliniai bei gyvūniniai riebalai ir taukai

10.41

Aliejus, riebalai ir taukai

10.41.1

Neapdoroti gyvūniniai riebalai ir taukai bei jų frakcijos

10.41.11

Neemulsuotas, nesumaišytas arba kitaip neapdorotas kiaulinių taukų stearinas, taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajus

10.41.12

Žuvų ir jūrų žinduolių riebalai ir taukai bei jų frakcijos

10.41.19

Kiti gyvūniniai riebalai ir taukai bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

10.41.2

Neapdorotas augalinis aliejus

10.41.21

Neapdorotas žemės riešutų aliejus

10.41.22

Neapdorotas alyvuogių aliejus

10.41.23

Neapdorotas saulėgrąžų aliejus

10.41.24

Neapdorotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus

10.41.25

Neapdorotas alyvpalmių aliejus

10.41.29

Kitas neapdorotas augalinis aliejus

10.41.3

Medvilnės pūkai

10.41.30

Medvilnės pūkai

10.41.4

Išspaudos ir augalinių riebalų arba aliejaus liekanos; aliejingųjų sėklų arba vaisių miltai ir rupiniai

10.41.41

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba aliejaus liekanos

10.41.42

Miltai ir rupiniai iš aliejinių augalų (išskyrus garstyčias) sėklų arba vaisių

10.41.5

Rafinuotas aliejus, išskyrus liekanas

10.41.51

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas sojų aliejus ir jo frakcijos

10.41.52

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos

10.41.53

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos

10.41.54

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas saulėgrąžų aliejus ir jo frakcijos

10.41.55

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos

10.41.56

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus bei jo frakcijos

10.41.57

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvpalmių aliejus ir jo frakcijos

10.41.58

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas kokosų aliejus ir jo frakcijos

10.41.59

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur kitur nepriskirtas, augalinis aliejus (išskyrus kukurūzų aliejų) ir jų frakcijos, rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

10.41.6

Gyvūniniai riebalai ir taukai arba augaliniai riebalai ir aliejai bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti

10.41.60

Gyvūniniai riebalai ir taukai arba augaliniai riebalai ir aliejai bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti

10.41.7

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus); degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo liekanos

10.41.71

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus)

10.41.72

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo liekanos

10.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip aliejaus ir riebalų gamybos dalis

10.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip aliejaus ir riebalų gamybos dalis

10.42

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

10.42.1

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

10.42.10

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

10.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

10.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

10.5

Pieno gaminiai

10.51

Pieno ir sūrių gaminiai

10.51.1

Perdirbtas skystas pienas ir grietinėlė

10.51.11

Perdirbtas skystas pienas

10.51.12

Nekoncentruotas ir nesaldintas pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 6 %

10.51.2

Pieno ir grietinėlės milteliai

10.51.21

Nugriebto pieno ir grietinėlės milteliai

10.51.22

Nenugriebto pieno ir grietinėlės milteliai

10.51.3

Sviestas ir tepieji pieno riebalai

10.51.30

Sviestas ir tepieji pieno riebalai

10.51.4

Sūris ir varškė

10.51.40

Sūris ir varškė

10.51.5

Kiti pieno gaminiai

10.51.51

Koncentruoti arba su cukrumi ar kitais saldikliais pienas ir grietinėlė, išskyrus pieno ir grietinėlės miltelius

10.51.52

Jogurtas ir kitas fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinė

10.51.53

Kazeinas

10.51.54

Laktozė ir laktozės sirupas

10.51.55

Išrūgos

10.51.56

Niekur kitur nepriskirti pieno gaminiai

10.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių gaminių gamybos dalis

10.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių gaminių gamybos dalis

10.52

Grietininiai ledai

10.52.1

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

10.52.10

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

10.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis

10.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis

10.6

Grūdų malimo produktai, krakmolas ir krakmolo produktai

10.61

Grūdų malimo produktai

10.61.1

Pusiau arba visiškai malti, lukštenti arba skaldyti ryžiai

10.61.11

Lukštenti ryžiai

10.61.12

Pusiau arba visiškai malti arba skaldyti ryžiai

10.61.2

Javų ir daržovių miltai; jų mišiniai

10.61.21

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio miltai

10.61.22

Kitų javų miltai

10.61.23

Daržovių miltai ir rupūs miltai

10.61.24

Mišiniai kepiniams kepti

10.61.3

Kruopos, rupūs miltai ir granulės bei kiti javų grūdų produktai

10.61.31

Kviečių kruopos ir rupūs miltai

10.61.32

Niekur kitur nepriskirtos javų kruopos, rupūs miltai ir granulės

10.61.33

Grūdai pusryčiams ir kiti javų grūdų produktai

10.61.4

Sėlenos, išsijos ir kitos malimo liekanos

10.61.40

Sėlenos, išsijos ir kitos malimo liekanos

10.61.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis

10.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis

10.62

Krakmolas ir krakmolo produktai

10.62.1

Krakmolas ir krakmolo produktai; niekur kitur nepriskirtas cukrus ir cukraus sirupas

10.62.11

Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; dekstrinai ir kitoks modifikuotas krakmolas

10.62.12

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo pagaminti jo pakaitalai, dribsnių, grūdų arba panašaus pavidalo

10.62.13

Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir fruktozės sirupas; invertuotasis cukrus; niekur kitur nepriskirtas cukrus ir cukraus sirupas

10.62.14

Kukurūzų aliejus

10.62.2

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

10.62.20

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

10.62.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis

10.62.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis

10.7

Kepyklos ir miltiniai produktai

10.71

Duona; švieži pyragai ir bandelės

10.71.1

Duona, švieži pyragai ir bandelės

10.71.11

Šviežia duona

10.71.12

Švieži pyragai ir bandelės

10.71.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip šviežios arba užšaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

10.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip šviežios arba užšaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

10.72

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

10.72.1

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

10.72.11

Traškučiai, džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai

10.72.12

Meduoliai su imbieru ir panašūs gaminiai; saldieji sausainiai; vafliai ir sausblyniai

10.72.19

Kiti sausi arba ilgai išsilaikantys kepiniai

10.72.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

10.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

10.73

Makaronai, lakštiniai, kuskusas ir panašūs miltiniai produktai

10.73.1

Makaronai, lakštiniai, kuskusas ir panašūs miltiniai produktai

10.73.11

Makaronai, lakštiniai ir panašūs miltiniai produktai

10.73.12

Kuskusas

10.73.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, lakštinių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis

10.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, lakštinių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis

10.8

Kiti maisto produktai

10.81

Cukrus

10.81.1

Žaliavinis arba rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus; melasa

10.81.11

Žaliavinis kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

10.81.12

Rafinuotas kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, be aromatinių arba dažiųjų medžiagų

10.81.13

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, į kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; klevų cukrus ir klevų sirupas

10.81.14

Melasa

10.81.2

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

10.81.20

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

10.81.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis

10.81.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis

10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

10.82.1

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai, kakavos sviestas, riebalai ir aliejus, kakavos milteliai

10.82.11

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

10.82.12

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

10.82.13

Kakavos milteliai be cukraus arba kitų saldiklių

10.82.14

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitokių saldiklių

10.82.2

Šokoladas ir cukraus saldumynai

10.82.21

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), birios formos

10.82.22

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), išskyrus birios formos

10.82.23

Cukraus saldumynai be kakavos (įskaitant baltąjį šokoladą)

10.82.24

Cukruje konservuoti vaisiai, uogos, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys

10.82.3

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

10.82.30

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

10.82.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

10.82.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

10.83

Perdirbta arbata ir kava

10.83.1

Perdirbta arbata ir kava

10.83.11

Kava, be kofeino arba skrudinta

10.83.12

Kavos pakaitalai; kavos arba kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai; kavos išaižos ir luobelės

10.83.13

Nefermentuota žalioji arbata, fermentuota ir iš dalies fermentuota juodoji arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes, kuriuose jos masė ne didesnė kaip 3 kg

10.83.14

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei mišiniai

10.83.15

Žolių užpilai

10.83.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis

10.83.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis

10.84

Uždarai ir pagardai

10.84.1

Actas; padažai; maišyti užgardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai; paruoštos garstyčios

10.84.11

Actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

10.84.12

Padažai; sumaišyti užgardai ir sumaišyti pagardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos garstyčios

10.84.2

Perdirbti prieskoniai

10.84.21

Perdirbti pipirai (Piper spp.)

10.84.22

Perdirbtos sausos paprikos ir perdirbti pipirai (Capsicum spp.)

10.84.23

Perdirbtas cinamonas; kiti perdirbti prieskoniai

10.84.3

Maistinė druska

10.84.30

Maistinė druska

10.84.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis

10.84.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis

10.85

Paruošti valgiai ir patiekalai

10.85.1

Paruošti valgiai ir patiekalai

10.85.11

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

10.85.12

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų

10.85.13

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

10.85.14

Paruošti valgiai ir patiekalai iš miltinių produktų

10.85.19

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai

10.85.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis

10.85.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis

10.86

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

10.86.1

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

10.86.10

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

10.86.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis

10.86.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis

10.89

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai

10.89.1

Sriubos, kiaušiniai, mielės ir kiti maisto produktai; mėsos, žuvies ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

10.89.11

Sriubos ir sultiniai bei jų mišiniai

10.89.12

Švieži arba konservuoti kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai; konservuoti arba virti kiaušiniai su lukštais; kiaušinių baltymai

10.89.13

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai; paruošti kepimo milteliai

10.89.14

Mėsos, žuvies ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

10.89.15

Augalų gyvasakiai ir ekstraktai; pektino medžiagos; augaliniai klijai ir tirštikliai

10.89.16

Paruošti gedieji maisto produktai, pavyzdžiui, sumuštiniai ir šviežios picos

10.89.17

Maisto papildai žmonėms

10.89.19

Niekur kitur nepriskirti įvairūs maisto produktai

10.89.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

10.89.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

10.9

Paruošti pašarai gyvūnams

10.91

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai

10.91.1

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai, išskyrus liucernų rupinius ir granules

10.91.10

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai, išskyrus liucernų rupinius ir granules

10.91.2

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės

10.91.20

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės

10.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ūkiniams gyvūnams paruoštų pašarų gamybos dalis

10.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ūkiniams gyvūnams paruoštų pašarų gamybos dalis

10.92

Paruoštas gyvūnų augintinių ėdalas

10.92.1

Paruoštas gyvūnų augintinių ėdalas

10.92.10

Paruoštas gyvūnų augintinių ėdalas

10.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto gyvūnų augintinių ėdalo gamybos dalis

10.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto gyvūnų augintinių ėdalo gamybos dalis

11

Gėrimai

11.0

Gėrimai

11.01

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

11.01.1

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

11.01.10

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

11.01.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis

11.01.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis

11.02

Vynuogių vynas

11.02.1

Šviežių vynuogių vynas; vynuogių misa

11.02.11

Šviežių vynuogių putojantis vynas

11.02.12

Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį vyną; vynuogių misa

11.02.2

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

11.02.20

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

11.02.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis

11.02.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis

11.03

Sidras ir kiti vaisių ir uogų vynai

11.03.1

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

11.03.10

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

11.03.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

11.03.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

11.04

Kiti nedistiliuoti fermentuoti gėrimai

11.04.1

Vermutas ir kitas aromatizuotas šviežių vynuogių vynas

11.04.10

Vermutas ir kitas aromatizuotas šviežių vynuogių vynas

11.04.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

11.04.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

11.05

Alus

11.05.1

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

11.05.10

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

11.05.2

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

11.05.20

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

11.05.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis

11.05.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis

11.06

Salyklas

11.06.1

Salyklas

11.06.10

Salyklas

11.06.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis

11.06.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis

11.07

Gaivieji gėrimai; mineralinis vanduo ir kitas vanduo buteliuose

11.07.1

Mineralinis vanduo ir gaivieji gėrimai

11.07.11

Nesaldytas ir nearomatizuotas mineralinis ir gazuotas vanduo

11.07.19

Kiti nealkoholiniai gėrimai

11.07.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

11.07.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

12

Tabako gaminiai

12.0

Tabako gaminiai

12.00

Tabako gaminiai

12.00.1

Tabako gaminiai, išskyrus atliekas

12.00.11

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigariukai ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais

12.00.12

Vytinti tabako lapai, iš kurių pašalintos vidurinės gyslos

12.00.19

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; homogenizuotas arba regeneruotas tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

12.00.2

Tabako atliekos

12.00.20

Tabako atliekos

12.00.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis

12.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis

13

Tekstilės gaminiai

13.1

Tekstilės verpalai ir siūlai

13.10

Tekstilės verpalai ir siūlai

13.10.1

Vilnos riebalai (įskaitant lanoliną)

13.10.10

Vilnos riebalai (įskaitant lanoliną)

13.10.2

Verpti paruošti natūralieji tekstilės pluoštai

13.10.21

Šilko žaliava (nesukta)

13.10.22

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta ir nešukuota vilna

13.10.23

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos

13.10.24

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

13.10.25

Karšta arba šukuota medvilnė

13.10.26

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę)

13.10.29

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai

13.10.3

Verpti paruošti cheminiai tekstilės kuokšteliniai pluoštai

13.10.31

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

13.10.32

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

13.10.4

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

13.10.40

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

13.10.5

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

13.10.50

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

13.10.6

Medvilniniai verpalai; medvilniniai siuvimo siūlai

13.10.61

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.62

Medvilniniai siuvimo siūlai

13.10.7

Verpalai iš augalinių tekstilės pluoštų, išskyrus medvilnę (įskaitant linus, džiutą, koirą ir tikrąsias kanapes); popieriaus verpalai

13.10.71

Lininiai verpalai

13.10.72

Džiuto verpalai ar kitų tekstilės karnienos pluoštų verpalai; verpalai iš kitų augalinių tekstilės pluoštų; popieriaus verpalai

13.10.8

Tekstilės verpalai ir siūlai iš cheminių gijų arba kuokštelinių pluoštų

13.10.81

Mažmeninei prekybai neskirti gretintiniai arba daugiasukiai cheminių gijų verpalai, (išskyrus siuvimo siūlus, labai atsparius tempimui poliamido, poliesterio arba viskozės pluošto verpalus); mažmeninei prekybai skirti cheminių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.82

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

13.10.83

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės

13.10.84

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.85

Siuvimo siūlai ir verpalai iš dirbtinių ir sintetinių gijų ir pluoštų

13.10.9

Pešenos; natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis

13.10.91

Vilnų arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų pešenos

13.10.92

Medvilnės pešenos ir kitos medvilnės atliekos

13.10.93

Natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos

13.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis

13.2

Tekstilės audiniai

13.20

Tekstilės audiniai

13.20.1

Nemedvilniniai natūraliojo pluošto audiniai (išskyrus specialiuosius audinius)

13.20.11

Šilko arba šilko atliekų audiniai

13.20.12

Sukarštos arba šukuotos vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

13.20.13

Lino audiniai

13.20.14

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų (išskyrus lino, tikrųjų kanapių, ramės) audiniai

13.20.19

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai

13.20.2

Medvilnės audiniai

13.20.20

Medvilnės audiniai

13.20.3

Audiniai (išskyrus specialiuosius audinius) iš cheminių gijų ir kuokštelinių pluoštų

13.20.31

Audiniai iš sintetinių ir dirbtinių gijų verpalų

13.20.32

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų

13.20.33

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai

13.20.4

Pūkiniai, kilpiniai rankšluosčių ir kiti specialieji audiniai

13.20.41

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių ir juostinius audinius)

13.20.42

Medvilniniai kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus juostinius audinius

13.20.43

Kiti kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus juostinius audinius

13.20.44

Gazas (išskyrus juostinius audinius)

13.20.45

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos, išskyrus kilimus

13.20.46

Stiklo pluoštų audiniai (įskaitant juostinius audinius)

13.20.5

Austinė kailio imitacija

13.20.50

Austinė kailio imitacija

13.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis

13.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis

13.3

Tekstilės apdailos paslaugos

13.30

Tekstilės apdailos paslaugos

13.30.1

Tekstilės apdailos paslaugos

13.30.11

Pluoštų ir verpalų balinimo ir dažymo paslaugos

13.30.12

Audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius) balinimo paslaugos

13.30.13

Audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius) dažymo paslaugos

13.30.19

Kitos audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius) apdailos paslaugos

13.9

Kitos tekstilės medžiagos

13.91

Megztinės (trikotažas) ir nertinės medžiagos

13.91.1

Megztinės arba nertinės medžiagos

13.91.11

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar kilpinės medžiagos

13.91.19

Kitos megztinės arba nertinės medžiagos, įskaitant megztinį dirbtinį kailį

13.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių arba nertinių audinių gamybos dalis

13.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių arba nertinių audinių gamybos dalis

13.92

Gatavi tekstilės gaminiai, išskyrus drabužius

13.92.1

Gatavi namų apyvokos tekstilės gaminiai

13.92.11

Antklodės ir kelioniniai pledai, išskyrus elektrines antklodes

13.92.12

Patalynės skalbiniai

13.92.13

Stalo skalbiniai

13.92.14

Kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai

13.92.15

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos; užuolaidų arba lovų dekoratyvinės juostos

13.92.16

Niekur kitur nepriskirti gaminiai baldams ir būstui dekoruoti; audinių, verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams, gobelenams ir panašiems tekstilės gaminiams gaminti

13.92.2

Kiti gatavi tekstilės gaminiai

13.92.21

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

13.92.22

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės; laivų, burlenčių arba vėjaračių burės; palapinės ir stovyklaviečių reikmenys (įskaitant pripučiamus čiužinius)

13.92.23

Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus) ir rotošiutai; jų dalys

13.92.24

Vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės, pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs gaminiai, spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti bet kokiomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos gumos ar iš plastikų

13.92.29

Kiti gatavi tekstilės gaminiai (įskaitant audinius grindims, indams plauti, dulkėms šluostyti ir panašius valymui skirtus audinius, gelbėjimosi diržus ir gelbėjimosi liemenes)

13.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

13.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

13.93

Kilimai ir kilimėliai

13.93.1

Kilimai ir kilimėliai

13.93.11

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga

13.93.12

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtinė ir neklijuotinė

13.93.13

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga

13.93.19

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, įskaitant pagamintą iš veltinio

13.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis

13.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis

13.94

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai

13.94.1

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai, išskyrus atliekas

13.94.11

Virvelės, virvės, lynai ir trosai iš džiuto arba kitų tekstilės karnienos pluoštų

13.94.12

Tinklai rišti iš virvelių, virvių arba lynų, gatavi žvejybos tinklai iš tekstilės medžiagų; niekur kitur nepriskirti gaminiai iš verpalų arba juostelių

13.94.2

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti gaminiai iš tekstilės medžiagų

13.94.20

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti gaminiai iš tekstilės medžiagų

13.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis

13.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis

13.95

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai, išskyrus drabužius

13.95.1

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai, išskyrus drabužius

13.95.10

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai, išskyrus drabužius

13.95.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

13.95.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

13.96

Kiti techniniai ir pramoniniai tekstilės gaminiai

13.96.1

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai; audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų; guminiai siūlai ir kordai, padengti tekstilės medžiaga, ir techninės paskirties tekstilės gaminiai

13.96.11

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai

13.96.12

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų

13.96.13

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkytos arba padengtos guma ar plastikais

13.96.14

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti arba aptraukti tekstilės audiniai

13.96.15

Padangų kordo audinys iš sustiprinto nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės pluošto verpalų

13.96.16

Techninės paskirties tekstilės gaminiai (įskaitant dagtis, kaitinimo tinklelius, tekstilines žarnas, konvejerių juostas, pavarų diržus, sietų audinius ir filtravimo audinius)

13.96.17

Juostiniai audiniai; juostiniai audiniai, kuriuos sudaro tik metmenys be ataudų, surišti lipnia medžiaga; apsiuvai ir panašūs gaminiai

13.96.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

13.96.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

13.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, tekstilės gaminiai

13.99.1

Tiulis, nėriniai ir siuvinėjimo dirbiniai; apvytiniai verpalai ir juostelės; pūkajuosčių verpalai; fasoniniai kilpotieji arba pumpuruotieji verpalai

13.99.11

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas), megztinės arba nertinės medžiagos; nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

13.99.12

Siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

13.99.13

Aptrauktas, padengtas arba sluoksniuotasis veltinys

13.99.14

Tekstilės plaušeliai, kurių ilgis neviršija 5 mm, tekstilės dulkės ir gumuliukai

13.99.15

Galioniniai verpalai ir juostelės; pūkajuosčių verpalai; fasoniniai kilpotieji arba pumpuruotieji verpalai

13.99.16

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime

13.99.19

Kita, niekur kitur nepriskirta, tekstilė ir tekstilės gaminiai

13.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

13.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

14

Drabužiai

14.1

Drabužiai, išskyrus kailinius drabužius

14.11

Odiniai drabužiai

14.11.1

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

14.11.10

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

14.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis

14.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis

14.12

Darbiniai drabužiai

14.12.1

Vyriški darbiniai drabužiai

14.12.11

Vyriški darbiniai ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.12.12

Vyriškos darbinės ir profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.12.2

Moteriški darbiniai drabužiai

14.12.21

Moteriški darbiniai ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.12.22

Moteriškos darbinės arba profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.12.3

Kiti darbiniai drabužiai

14.12.30

Kiti darbiniai drabužiai

14.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbinių drabužių gamybos dalis

14.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbinių drabužių gamybos dalis

14.13

Kiti viršutiniai drabužiai

14.13.1

Megztiniai arba nertiniai viršutiniai drabužiai

14.13.11

Vyriški arba berniukų megztiniai arba nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai

14.13.12

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkeliai, sportiniai švarkai, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.13

Moteriški arba mergaičių megztiniai arba nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai

14.13.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški ir mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai, suknelės, sijonai, sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.2

Kiti vyriški arba berniukų viršutiniai drabužiai

14.13.21

Audekliniai vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai

14.13.22

Audekliniai vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai

14.13.23

Audekliniai vyriški arba berniukų švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.13.24

Audeklinės vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.3

Kiti moteriški ir mergaičių viršutiniai drabužiai

14.13.31

Moteriški arba mergaičių audekliniai paltai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs tekstilės gaminiai

14.13.32

Audekliniai moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai

14.13.33

Audekliniai moteriški arba mergaičių švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.13.34

Audeklinės moteriškos arba mergaičių suknelės, sijonai ir sijonkelnės

14.13.35

Audeklinės moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.4

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai

14.13.40

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai

14.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis

14.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis

14.14

Apatiniai drabužiai

14.14.1

Megztiniai arba nertiniai apatiniai drabužiai

14.14.11

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba berniukų marškiniai

14.14.12

Megztinės arba nertinės vyriškos arba berniukų apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

14.14.13

Megztinės arba nertinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

14.14.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

14.14.2

Audekliniai apatiniai drabužiai

14.14.21

Audekliniai vyriški arba berniukų marškiniai

14.14.22

Audekliniai vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai

14.14.23

Audeklinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

14.14.24

Audekliniai moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

14.14.25

Megztinės, nertinės arba ne liemenėlės, juosmenėlės, korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys

14.14.3

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai

14.14.30

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai

14.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis

14.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis

14.19

Kiti drabužiai ir drabužių priedai

14.19.1

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai, sportiniai kostiumai ir kiti drabužiai, drabužių reikmenys ir dalys

14.19.11

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai ir jų reikmenys

14.19.12

Megztiniai arba nertiniai sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai, maudymosi kostiumai ir kiti drabužiai

14.19.13

Megztinės arba nertinės pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

14.19.19

Kiti megztiniai arba nertiniai gatavų drabužių priedai ir drabužių bei drabužių priedų dalys

14.19.2

Audekliniai kūdikių drabužėliai, kiti drabužiai ir drabužių priedai, ne megzti arba nerti

14.19.21

Audekliniai kūdikių drabužėliai ir jų priedai, ne megzti arba nerti

14.19.22

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir maudymosi kostiumai; kiti audekliniai drabužiai, ne megzti arba nerti

14.19.23

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, vualiai, kaklajuostės, kaklaraiščiai, pirštinės ir kiti gatavų drabužių priedai; niekur kitur nepriskirtos, audeklinių drabužių ar drabužių priedų dalys

14.19.3

Odiniai drabužių priedai; drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų; drabužiai iš padengtų tekstilės audinių

14.19.31

Drabužių priedai iš odos arba kompozicinės odos, išskyrus sportines pirštines

14.19.32

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų, įmirkytų ar padengtų tekstilės medžiagų

14.19.4

Skrybėlės ir galvos apdangalai

14.19.41

Veltiniai skrybėlių modeliai, korpusai ir gobtuvai; veltiniai plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai; skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių

14.19.42

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, iš veltinio, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių, megztiniai arba nertiniai ar pagaminti iš nėrinių arba iš kitų tekstilės medžiagų; tinkleliai plaukams

14.19.43

Kiti galvos apdangalai, išskyrus galvos apdangalus iš gumos ar plastiko, apsauginius galvos apdangalus, galvos apdangalus iš asbesto; kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams

14.19.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis

14.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis

14.2

Kailiniai gaminiai

14.20

Kailiniai gaminiai

14.20.1

Aprangos gaminiai, drabužių priedai ir kiti gaminiai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus

14.20.10

Aprangos gaminiai, drabužių priedai ir kiti gaminiai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus

14.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių gaminių gamybos dalis

14.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių gaminių gamybos dalis

14.3

Megztiniai arba nertiniai drabužiai

14.31

Megztiniai arba nertiniai trikotažo gaminiai

14.31.1

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megztiniai arba nertiniai gaminiai

14.31.10

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megztiniai arba nertiniai gaminiai

14.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip megztinių arba nertinių gaminių gamybos dalis

14.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip megztinių arba nertinių gaminių gamybos dalis

14.39

Kiti megztiniai arba nertiniai drabužiai

14.39.1

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megztiniai (trikotažiniai) arba nertiniai gaminiai

14.39.10

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megztiniai (trikotažiniai) arba nertiniai gaminiai

14.39.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztinių arba nertinių drabužių gamybos dalis

14.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztinių arba nertinių drabužių gamybos dalis

15

Oda ir odos gaminiai

15.1

Rauginta ir išdirbta oda; lagaminai, rankinės, balno reikmenys ir pakinktai; išdirbti ir dažyti kailiai

15.11

Rauginta ir išdirbta oda; išdirbti ir dažyti kailiai

15.11.1

Rauginti ir išdirbti kailiai

15.11.10

Rauginti ir išdirbti kailiai

15.11.2

Zomša; lakinė oda ir lakinė laminuota oda; metalizuota oda

15.11.21

Zomša

15.11.22

Lakinė oda ir lakinė laminuota oda; metalizuota oda

15.11.3

Galvijų odos arba arklenos be plaukų

15.11.31

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

15.11.32

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

15.11.33

Arklenos be plaukų

15.11.4

Avių, ožkų odos be vilnos arba kiaulenos be plaukų

15.11.41

Avių arba ėriukų odos be vilnos

15.11.42

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

15.11.43

Kiaulenos

15.11.5

Kitų gyvūnų oda; kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda

15.11.51

Kitų gyvūnų oda be plaukų

15.11.52

Kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda arba odos pluoštai

15.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

15.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

15.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, balno reikmenys ir pakinktai

15.12.1

Balno reikmenys ir pakinktai; lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys; kiti gaminiai iš odos

15.12.11

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno reikmenys ir pakinktai įvairiems gyvūnams

15.12.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, iš odos arba kompozicinės odos, iš lakštinio plastiko, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto pluošto arba kartono; kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

15.12.13

Laikrodžių dirželiai (išskyrus metalinius), juostelės ir apyrankės bei jų dalys

15.12.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant gaminius, naudojamus mašinose arba mechaniniuose aparatuose, ir kitos techninės paskirties gaminius)

15.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis

15.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis

15.2

Avalynė

15.20

Avalynė

15.20.1

Avalynė, išskyrus sportinę ir apsauginę avalynę bei ortopedinius batus

15.20.11

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis

15.20.12

Avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, išskyrus neperšlampamą arba sportinę avalynę

15.20.13

Avalynė su odiniais batviršiais, išskyrus sportinę avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis ir įvairią specialią avalynę

15.20.14

Avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų, išskyrus sportinę avalynę

15.20.2

Sportinė avalynė

15.20.21

Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė

15.20.29

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir čiuožimo batus

15.20.3

Kita, niekur kitur nepriskirta, apsauginė ir kitokia avalynė

15.20.31

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis

15.20.32

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur kitur nepriskirta, avalynė

15.20.4

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs gaminiai; antbačiai, antblauzdžiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys

15.20.40

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs gaminiai; antbačiai, antblauzdžiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys

15.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis

15.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis

16

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai (išskyrus baldus); gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų

16.1

Obliuotoji pjautinė mediena

16.10

Obliuotoji pjautinė mediena

16.10.1

Mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta; neįmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

16.10.11

Spygliuočių mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta

16.10.12

Lapuočių mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta

16.10.13

Neįmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.2

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono; medienos vilna; medienos miltai; medienos skiedros arba smulkiniai

16.10.21

Spygliuočių mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

16.10.22

Bambuko mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

16.10.23

Kitokia mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

16.10.24

Medienos vilna; medienos miltai

16.10.25

Medienos skiedros arba smulkiniai

16.10.3

Padarinė mediena; įmirkyti arba kitaip apdirbti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.31

Padarinė mediena, apdirbta dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

16.10.32

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.39

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpus ir kuolus

16.10.9

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės medienos gamybos dalis

16.10.91

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos

16.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės medienos gamybos dalis

16.2

Dirbiniai iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų

16.21

Faneravimo danga ir medienos plokštės

16.21.1

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena; medienos smulkinių ir panašios plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų

16.21.11

Bambuko klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

16.21.12

Medienos smulkinių plokštės

16.21.13

Orientuotosios medienos drožlių plokštės (OSB)

16.21.14

Kitos medienos arba panašių į medieną medžiagų plokštės

16.21.15

Medienos plaušų plokštės arba kitos panašių į medieną medžiagų plaušų plokštės

16.21.16

Kita spygliuočių medienos klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

16.21.17

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena, kurių bent išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių medienos

16.21.18

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena iš kitokios medienos

16.21.2

Faneravimo danga; sluoksniuotos klijuotinės medienos plokštės; tankioji mediena

16.21.21

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profiliuočių pavidalo mediena

16.21.22

Faneravimo danga ir sluoksniuotos klijuotinės medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš spygliuočių medienos

16.21.23

Faneravimo dangos ir klijuotos sluoksninės medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš atogrąžų medžių medienos

16.21.24

Faneravimo dangos ir klijuotos sluoksninės medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš kitokios medienos

16.21.9

Skydų bei plokščių apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos dalis

16.21.91

Skydų ir plokščių apdailos paslaugos

16.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos dalis

16.22

Surinktas grindų parketas

16.22.1

Surinktos parketo plokštės

16.22.10

Surinktos parketo plokštės

16.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip surinktų parketo grindų gamybos dalis

16.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip surinktų parketo grindų gamybos dalis

16.23

Kiti statybiniai dailidžių ir stalių dirbiniai

16.23.1

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos (išskyrus surenkamuosius medinius pastatus)

16.23.11

Mediniai langai, prancūziškieji langai ir jų staktos, durys ir jų staktos bei slenksčiai

16.23.12

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir skalos

16.23.19

Niekur kitur nepriskirti mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai

16.23.2

Surenkamieji mediniai pastatai

16.23.20

Surenkamieji mediniai pastatai

16.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

16.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

16.24

Medinė tara

16.24.1

Medinė tara

16.24.11

Mediniai padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovinių padėklai

16.24.12

Statinės ir panašūs medienos dirbiniai

16.24.13

Kita medinė tara ir jos dalys

16.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis

16.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis

16.29

Kiti medienos gaminiai; dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų

16.29.1

Kiti medienos gaminiai

16.29.11

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai, ruošiniai, naudojami pypkėms gaminti, kurpaliai arba kailiamaučiai

16.29.12

Mediniai stalo ir virtuvės indai

16.29.13

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji mediena, medinės papuošalų ar stalo įrankių dėžutės ir panašūs medienos dirbiniai, statulėlės ir kiti mediniai puošybiniai dirbiniai

16.29.14

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti mediniai gaminiai bei dirbiniai

16.29.15

Supresuotos ir aglomeruotos medienos ir augalinių atliekų bei laužo granulės ir briketai

16.29.2

Dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ar kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

16.29.21

Gamtinė kamštiena, nužievinta arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį arba bloką, plokštę, lakštą arba juostą; trupinta, granuliuota arba malta kamštiena; kamštienos atliekos

16.29.22

Gamtinės kamštienos gaminiai ir dirbiniai

16.29.23

Blokai, plokštės, lakštai ir juostos, tašeliai, įvairios formos malksnos, vientisi cilindrai iš aglomeruotos kamštienos

16.29.24

Aglomeruota kamštiena; niekur kitur nepriskirti gaminiai ir dirbiniai iš aglomeruotos kamštienos

16.29.25

Dirbiniai iš šiaudų, kibiosios ašuotenės arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

16.29.9

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų medienos produktų, dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis

16.29.91

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos

16.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis

17

Popierius ir popieriaus gaminiai

17.1

Plaušiena, popierius ir kartonas

17.11

Plaušiena

17.11.1

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena

17.11.11

Cheminė tirpioji medienos plaušiena

17.11.12

Cheminė natroninė arba sulfatinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

17.11.13

Cheminė sulfitinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

17.11.14

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena

17.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis

17.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis

17.12

Popierius ir kartonas

17.12.1

Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas nepadengtas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

17.12.11

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

17.12.12

Rankų darbo popierius ir kartonas

17.12.13

Popierius ir kartonas šviesai, šilumai arba elektrai jautriam popieriui gaminti; popierius kopijavimo popieriui gaminti; apmušalų popierius

17.12.14

Kitas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

17.12.2

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

17.12.20

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

17.12.3

Taros kartonas

17.12.31

Nepadengtas nebalintas tvirtasis apdarinis popierius

17.12.32

Tvirtasis apdarinis popierius baltu viršumi; padengtas tvirtasis apdarinis popierius

17.12.33

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius

17.12.34

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks gofruojamasis popierius

17.12.35

Specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis kartonas)

17.12.4

Nepadengtas popierius

17.12.41

Nepadengtas tvirtasis popierius; krepinis ar klostytas maišinis tvirtasis popierius

17.12.42

Sulfitinis vyniojamasis popierius ir kitas nepadengtas popierius (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

17.12.43

Filtravimo popierius ir kartonas; fetrinis popierius

17.12.44

Rūkomasis popierius, nesupjaustytas pagal nustatytus matmenis, taip pat knygelių arba tūtelių pavidalo

17.12.5

Nepadengtas kartonas (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

17.12.51

Nepadengtas kartonas pilku vidumi

17.12.59

Kitas nepadengtas kartonas

17.12.6

Augalinis pergamentas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau permatomas popierius

17.12.60

Augalinis pergamentas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau permatomas popierius

17.12.7

Apdorotas popierius ir kartonas

17.12.71

Sudėtinis popierius ir kartonas, nepadengtu paviršiumi ar neįmirkytas

17.12.72

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas popierius ir kartonas

17.12.73

Kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis padengtas popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams

17.12.74

Tvirtasis popierius (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.75

Tvirtasis kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.76

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba vaizdų perkėlimo ritininis arba lakštinis popierius

17.12.77

Ritininis arba lakštinis popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluošto klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su spaudais

17.12.78

Pilkas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.79

Kitas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis

17.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis

17.2

Popieriaus ir kartono gaminiai

17.21

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir kartono

17.21.1

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir kartono

17.21.11

Ritininis arba lakštinis gofruotasis kartonas

17.21.12

Popieriniai maišai ir krepšiai

17.21.13

Dėžutės, dėžės ir dėklai iš gofruotojo popieriaus ar gofruotojo kartono

17.21.14

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš negofruotojo popieriaus arba kartono

17.21.15

Kartotekų dėžės, rašomojo popieriaus dėtuvės, dėklai ir panašūs gaminiai iš popieriaus, naudojami įstaigose, prekybos įmonėse (parduotuvėse) arba kitur

17.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis

17.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis

17.22

Buitiniai, higienos ir tualeto reikmenys

17.22.1

Buitinis ir tualetinis popierius bei popieriaus gaminiai

17.22.11

Tualetinis popierius, popierinės nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir popieriniai rankšluosčiai, staltiesės ir stalo servetėlės iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų

17.22.12

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs sanitariniai gaminiai, aprangos gaminiai ir drabužių reikmenys iš popieriaus masės, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų

17.22.13

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs gaminiai iš popieriaus arba kartono

17.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių, higienos ir tualeto reikmenų gamybos dalis

17.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių, higienos ir tualeto reikmenų gamybos dalis

17.23

Popieriniai raštinės reikmenys

17.23.1

Popieriniai raštinės reikmenys

17.23.11

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo bei vaizdų perkėlimo popierius; popierinės kopijavimo aparatų matricos arba ofsetinės plokštės

17.23.12

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis

17.23.13

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba kartono

17.23.14

Kitos popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti ar spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, t. y. spaudos, įspaustinės arba perforuotos

17.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis

17.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis

17.24

Sienų apmušalai

17.24.1

Sienų apmušalai

17.24.11

Sienų apmušalai ir panašios sienų dangos; skaidrios popierinės langų dangos

17.24.12

Tekstiliniai sienų apmušalai

17.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų gamybos dalis

17.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų gamybos dalis

17.29

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai

17.29.1

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai

17.29.11

Popierinės arba kartoninės etiketės

17.29.12

Filtravimo blokai, lakštai ir plokštės iš popieriaus plaušienos

17.29.19

Rūkomasis popierius; tūtelės, ritės, šeivos ir panašūs laikikliai; filtravimo popierius ir kartonas; kiti, niekur kitur nepriskirti, popieriaus ir kartono gaminiai

17.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

17.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

18

Spausdinimo ir įrašymo paslaugos

18.1

Spausdinimo paslaugos ir su spausdinimu susijusios paslaugos

18.11

Laikraščių spausdinimo paslaugos

18.11.1

Laikraščių spausdinimo paslaugos

18.11.10

Laikraščių spausdinimo paslaugos

18.12

Kitos spausdinimo paslaugos

18.12.1

Kitos spausdinimo paslaugos

18.12.11

Pašto ženklų, mokesčių ženklų, disponavimo prekėmis dokumentų, lustinių kortelių, čekių ir kitokio nepadirbamojo popieriaus bei panašių gaminių spausdinimo paslaugos

18.12.12

Reklaminių katalogų, brošiūrų, plakatų arba kitokių reklamos leidinių spausdinimo paslaugos

18.12.13

Žurnalų ir periodinių leidinių, leidžiamų rečiau kaip keturis kartus per savaitę, spausdinimo paslaugos

18.12.14

Knygų, žemėlapių, jūrlapių arba panašių schemų, paveikslėlių, piešinių ir nuotraukų bei atvirukų spausdinimo paslaugos

18.12.15

Etikečių ir žymenų spausdinimo paslaugos

18.12.16

Spausdinimo ant medžiagų, išskyrus popierių, paslaugos

18.12.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spausdinimo paslaugos

18.13

Parengiamosios spausdinimo ir žiniasklaidos paslaugos

18.13.1

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

18.13.10

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

18.13.2

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos laikmenos, naudojamos spausdinti

18.13.20

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos laikmenos, naudojamos spausdinti

18.13.3

Pagalbinės su spausdinimu susijusios paslaugos

18.13.30

Pagalbinės su spausdinimu susijusios paslaugos

18.14

Įrišimo ir susijusios paslaugos

18.14.1

Įrišimo ir susijusios paslaugos

18.14.10

Įrišimo ir susijusios paslaugos

18.2

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos

18.20

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos

18.20.1

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

18.20.10

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

18.20.2

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

18.20.20

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

18.20.3

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

18.20.30

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

19.1

Koksavimo krosnių produktai

19.10

Koksavimo krosnių produktai

19.10.1

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys

19.10.10

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys

19.10.2

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kitos mineralinės dervos

19.10.20

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kitos mineralinės dervos

19.10.3

Pikis ir pikio koksas

19.10.30

Pikis ir pikio koksas

19.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis

19.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis

19.2

Rafinuoti naftos produktai

19.20

Rafinuoti naftos produktai

19.20.1

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras

19.20.11

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš akmens anglių

19.20.12

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš rusvųjų anglių (lignito)

19.20.13

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš durpių

19.20.2

Naftinis kuras ir dujos; tepalinės alyvos

19.20.21

Automobilinis benzinas (benzinas)

19.20.22

Aviacinis benzinas

19.20.23

Vaitspiritas

19.20.24

Benzininis ir žibalinis reaktyvinių variklių kuras

19.20.25

Pirminis benzinas

19.20.26

Gazoliai

19.20.27

Vidutiniosios naftos alyvos; niekur kitur nepriskirti vidutiniųjų alyvų preparatai

19.20.28

Niekur kitur nepriskirtas naftinis kuras

19.20.29

Tepalinės naftos alyvos; niekur kitur nepriskirti sunkiųjų alyvų preparatai

19.20.3

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas

19.20.31

Suskystintas propanas ir butanas

19.20.32

Etilenas, propilenas, butilenas, butadienas

19.20.39

Kitos naftos dujos arba dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas

19.20.4

Kiti naftos produktai

19.20.41

Vazelinas; parafinas; naftos vaškas ir kitoks vaškas

19.20.42

Naftos koksas; naftos bitumas ir kiti naftos alyvų likučiai

19.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis

19.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

20.1

Pagrindiniai chemikalai, trąšos ir azoto junginiai, pirminių formų plastikai ir sintetinis kaučiukas

20.11

Pramoninės dujos

20.11.1

Pramoninės dujos

20.11.11

Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis

20.11.12

Anglies dioksidas ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

20.11.13

Skystasis ir suslėgtasis oras

20.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis

20.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis

20.12

Dažikliai ir pigmentai

20.12.1

Oksidai, peroksidai ir hidroksidai

20.12.11

Cinko oksidas ir peroksidas; titano oksidas

20.12.12

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai bei hidroksidai

20.12.19

Kiti metalų oksidai, peroksidai ir hidroksidai

20.12.2

Rauginimo ar dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; niekur kitur nepriskirtos dažiosios medžiagos

20.12.21

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos ir jų pagrindu pagaminti preparatai; sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo medžiagos arba kaip švytalai; spalvotieji lakai ir jų pagrindu pagaminti preparatai

20.12.22

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai; augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos

20.12.23

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos; neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo preparatai; fermentiniai parengiamojo rauginimo preparatai

20.12.24

Niekur kitur nepriskirtos dažiosios medžiagos; neorganinės medžiagos, naudojamos kaip švytalai

20.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis

20.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis

20.13

Kiti pagrindiniai neorganiniai chemikalai

20.13.1

Sodrintasis uranas ir plutonis; nuskurdintasis uranas ir toris; kiti radioaktyvieji elementai

20.13.11

Sodrintasis uranas ir plutonis bei jų junginiai

20.13.12

Nuskurdintasis uranas ir toris bei jų junginiai

20.13.13

Kiti radioaktyvieji elementai, izotopai ir junginiai; lydiniai, dispersijos, keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra šių elementų, izotopų arba junginių

20.13.14

Neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)

20.13.2

Niekur kitur nepriskirti cheminiai elementai; neorganinės rūgštys ir junginiai

20.13.21

Metaloidai

20.13.22

Nemetalų junginiai su halogenais ar siera

20.13.23

Šarminiai arba šarminiai žemių metalai; retieji žemių metalai, skandis ir itris; gyvsidabris

20.13.24

Vandenilio chloridas; oleumas; difosforo pentoksidas; kitos neorganinės rūgštys; silicio ir sieros dioksidai

20.13.25

Oksidai, hidroksidai ir peroksidai; hidrazinas, hidroksilaminas ir jų neorganinės druskos

20.13.3

Metalo halogenidai; hipochloritai, chloratai ir perchloratai

20.13.31

Metalo halogenitai

20.13.32

Hipochloritai, chloratai ir perchloratai

20.13.4

Sulfidai, sulfatai; nitratai, fosfatai ir karbonatai

20.13.41

Sulfidai, sulfitai ir sulfatai

20.13.42

Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai, polifosfatai ir nitratai (išskyrus kalio nitratus)

20.13.43

Karbonatai

20.13.5

Kitų metalų druskos

20.13.51

Metalų oksorūgščių ar peroksorūgščių druskos; tauriųjų metalų koloidai

20.13.52

Niekur kitur nepriskirti neorganiniai junginiai, įskaitant distiliuotą vandenį; amalgamos ne iš tauriųjų metalų

20.13.6

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pagrindiniai neorganiniai chemikalai

20.13.61

Niekur kitur nepriskirti izotopai ir jų junginiai (įskaitant sunkųjį vandenį)

20.13.62

Cianidai, oksicianidai ir cianidų kompleksai; fulminatai, cianatai ir tiocianatai; silikatai; boratai; peroksoboratai; kitos neorganinių rūgščių arba perokso rūgščių druskos

20.13.63

Vandenilio peroksidas

20.13.64

Fosfidai, karbidai, hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai

20.13.65

Retųjų žemių metalų, itrio ar skandžio junginiai

20.13.66

Siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą

20.13.67

Degti geležies piritai

20.13.68

Pjezoelektrinis kvarcas; kiti neapdirbti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys

20.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

20.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

20.14

Kiti pagrindiniai organiniai chemikalai

20.14.1

Angliavandeniliai ir jų dariniai

20.14.11

Alifatiniai (acikliniai) angliavandeniliai

20.14.12

Cikliniai angliavandeniliai

20.14.13

Chlorinti alifatinių (aciklinių) angliavandenilių dariniai

20.14.14

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti

20.14.19

Kiti angliavandenilių dariniai

20.14.2

Alkoholiai, fenoliai, fenolalkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai; pramoniniai riebalų alkoholiai

20.14.21

Pramoniniai riebalų alkoholiai

20.14.22

Monohidroksiliai alkoholiai

20.14.23

Dioliai, polialkoholiai, cikliniai alkoholiai ir jų dariniai

20.14.24

Fenoliai; fenolalkoholiai ir fenolių dariniai

20.14.3

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; karboksirūgštys ir jų dariniai

20.14.31

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rafinuotas rūgštusis aliejus

20.14.32

Sočiosios alifatinės (aciklinės) monokarboksirūgštys ir jų dariniai

20.14.33

Nesočiosios monokarboksirūgštys, cikloalkaninės, cikloalkeninės ir cikloterpeninės alifatinės (aciklinės) polikarboksirūgštys ir jų dariniai

20.14.34

Aromatinės polikarboksirūgštys ir karboksirūgštys, kurių struktūroje yra papildomoji funkcinė deguonies grupė; jų dariniai, išskyrus salicilo rūgštį ir jos druskas

20.14.4

Organiniai junginiai, kurių molekulėse yra azotinė funkcinė grupė

20.14.41

Junginiai su funkcine amino grupe

20.14.42

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė, išskyrus liziną ir glutamo rūgštis

20.14.43

Ureinai; junginiai su funkcine karboksiimido grupe, junginiai su funkcine nitrilo grupe; jų dariniai

20.14.44

Junginiai su kitomis funkcinėmis azoto grupėmis

20.14.5

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir neorganiniai junginiai; niekur kitur nepriskirti heterocikliniai junginiai

20.14.51

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir neorganiniai junginiai

20.14.52

Niekur kitur nepriskirti heterocikliniai junginiai; nukleino rūgštys ir jų druskos

20.14.53

Fosfato rūgšties esteriai arba kitų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

20.14.6

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir hemiacetaliai; kiti organiniai junginiai

20.14.61

Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidinė funkcinė grupė

20.14.62

Junginiai, kurių molekulėse yra ketono ir chinono funkcinė grupė

20.14.63

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir hemiacetaliai bei jų dariniai

20.14.64

Fermentai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, organiniai junginiai

20.14.7

Įvairūs pagrindiniai organiniai cheminiai dariniai

20.14.71

Augalinių arba dervų produktų dariniai

20.14.72

Medžio anglys

20.14.73

Akmens anglių deguto distiliavimo aukštoje temperatūroje alyvos ir kiti produktai bei panašūs produktai

20.14.74

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio

20.14.75

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas denatūruotas bet kokio stiprumo spiritas

20.14.8

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą

20.14.80

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą

20.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

20.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

20.15

Trąšos ir azoto junginiai

20.15.1

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

20.15.10

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

20.15.2

Amonio chloridas; nitritai

20.15.20

Amonio chloridas; nitritai

20.15.3

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos

20.15.31

Karbamidas

20.15.32

Amonio sulfatas

20.15.33

Amonio nitratas

20.15.34

Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai

20.15.35

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos

20.15.36

Karbamido ir amonio nitrato tirpalai

20.15.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, azoto trąšos ir mišiniai

20.15.4

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos

20.15.41

Superfosfatai

20.15.49

Kitos fosforo trąšos

20.15.5

Mineralinės arba cheminės kalio trąšos

20.15.51

Kalio chloridas

20.15.52

Kalio sulfatas

20.15.59

Kitos kalio trąšos

20.15.6

Natrio nitratas

20.15.60

Natrio nitratas

20.15.7

Niekur kitur nepriskirtos trąšos

20.15.71

Trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis

20.15.72

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas)

20.15.73

Mononatrio fosfatas

20.15.74

Trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas

20.15.75

Trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas ir kalis

20.15.76

Kalio nitratai

20.15.79

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra bent du trąšų elementai (azotas, fosfatas, potašas)

20.15.8

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės arba augalinės trąšos

20.15.80

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės arba augalinės trąšos

20.15.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis

20.15.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis

20.16

Pirminių formų plastikai

20.16.1

Pirminių formų etileno polimerai

20.16.10

Pirminių formų etileno polimerai

20.16.2

Pirminių formų stireno polimerai

20.16.20

Pirminių formų stireno polimerai

20.16.3

Pirminių formų vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų polimerai

20.16.30

Pirminių formų vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų polimerai

20.16.4

Pirminių formų poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminių formų polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai

20.16.40

Pirminių formų poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminių formų polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai

20.16.5

Kiti pirminių formų plastikai; jonitai

20.16.51

Pirminių formų propeno arba kitų alkenų polimerai

20.16.52

Pirminių formų vinilacetato arba kitų vinilesterių polimerai ir kiti vinilo polimerai

20.16.53

Pirminių formų akrilo polimerai

20.16.54

Pirminių formų poliamidai

20.16.55

Pirminių formų karbamido dervos, tiokarbamido dervos ir melamino dervos

20.16.56

Kitos pirminių formų amino dervos, fenolio dervos ir poliuretanai

20.16.57

Pirminių formų silikonai

20.16.59

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pirminių formų plastikai

20.16.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių formų plastikų gamybos dalis

20.16.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių formų plastikų gamybos dalis

20.17

Pirminių formų sintetinis kaučiukas

20.17.1

Pirminių formų sintetinis kaučiukas

20.17.10

Pirminių formų sintetinis kaučiukas

20.17.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminių formų sintetinio kaučiuko gamybos dalis

20.17.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminių formų sintetinio kaučiuko gamybos dalis

20.2

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

20.20

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

20.20.1

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

20.20.11

Insekticidai

20.20.12

Herbicidai

20.20.13

Augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai

20.20.14

Dezinfekcijos priemonės

20.20.15

Fungicidai

20.20.16

Pavojingieji pesticidai

20.20.19

Kiti pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

20.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrochemijos produktų gamybos dalis

20.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrochemijos produktų gamybos dalis

20.3

Dažai, lakai ir panašios dangos medžiagos, spaustuviniai dažai ir mastikos

20.30

Dažai, lakai ir panašios dangos medžiagos, spaustuviniai dažai ir mastikos

20.30.1

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra polimerai

20.30.11

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra akrilo arba vinilo polimerai, ištirpdyti vandeninėje terpėje

20.30.12

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra poliesteriai, akrilo arba vinilo polimerai, ištirpdyti nevandeninėje terpėje; tirpalai

20.30.2

Kiti dažai ir lakai bei panašios medžiagos; dažai dailininkams ir spaustuviniai dažai

20.30.21

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir dažikliai, stiklėjantys emaliniai dažai ir glazūros, angobai, skysti blizgikliai ir panašūs preparatai; fritas

20.30.22

Kiti dažai ir lakai; paruošti džiovikliai

20.30.23

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažikliai ir panašios medžiagos

20.30.24

Spaustuviniai dažai

20.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangos medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis

20.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangos medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis

20.4

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai, kvepalų ir tualeto priemonės

20.41

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai

20.41.1

Glicerolis

20.41.10

Glicerolis

20.41.2

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus muilą

20.41.20

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus muilą

20.41.3

Muilas, skalbikliai ir valikliai

20.41.31

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos bei preparatai, naudojami kaip muilas; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos, vilktos arba padengtos muilu arba plovikliu

20.41.32

Plovikliai ir skalbikliai

20.41.4

Kvapieji preparatai ir vaškas

20.41.41

Patalpų oro kvėpinimo arba gaivinimo preparatai

20.41.42

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas

20.41.43

Blizginimo priemonės ir tepalai avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai

20.41.44

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai

20.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

20.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

20.42

Kvepalai ir tualeto priemonės

20.42.1

Kvepalai ir tualeto priemonės

20.42.11

Kvepalai ir tualetinis vanduo

20.42.12

Lūpų ir akių makiažo preparatai

20.42.13

Manikiūro ar pedikiūro preparatai

20.42.14

Kosmetinės ar tualetinės pudros

20.42.15

Niekur kitur nepriskirti gražinimosi, makiažo ar odos priežiūros preparatai (įskaitant įdegio imitavimo preparatus)

20.42.16

Šampūnai, plaukų lakai, ilgalaikio plaukų garbanojimo arba ištiesinimo preparatai

20.42.17

Losjonai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, plaukų preparatai

20.42.18

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai (įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius), tarpdančių valymo siūlai

20.42.19

Preparatai, naudojami skutimuisi; kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo; vonios preparatai; kiti, niekur kitur nepriskirti, parfumerijos, kosmetikos ar tualetiniai preparatai

20.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis

20.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis

20.5

Kitos cheminės medžiagos

20.51

Sprogmenys

20.51.1

Paruošti sprogmenys; degtuvai; sprogdinimo arba padegimo kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai; fejerverkai

20.51.11

Šovininis parakas ir paruošti sprogmenys

20.51.12

Degtuvai; sprogdikliai; kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai

20.51.13

Fejerverkai

20.51.14

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai, išskyrus fejerverkus

20.51.2

Degtukai

20.51.20

Degtukai

20.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis

20.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis

20.52

Klijai

20.52.1

Klijai

20.52.10

Klijai

20.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis

20.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis

20.53

Eteriniai aliejai

20.53.1

Eteriniai aliejai

20.53.10

Eteriniai aliejai

20.53.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinių aliejų gamybos dalis

20.53.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinių aliejų gamybos dalis

20.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos

20.59.1

Fotografinės plokštelės ir juostos, momentinės fotografijos juostos; cheminiai preparatai ir nesumaišytos medžiagos, skirtos naudoti fotografijoje

20.59.11

Fotografinės plokštelės ir juostos bei momentinės fotografijos juostos, įjautrintos ir neeksponuotos; fotografijos popierius

20.59.12

Jautrinančiosios emulsijos, skirtos naudoti fotografijoje; niekur kitur nepriskirti cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje

20.59.2

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejus; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejų mišiniai

20.59.20

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejus; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejų mišiniai

20.59.3

Rašalai ar tušai

20.59.30

Rašalai ar tušai

20.59.4

Tepimo priemonės; priedai; antifriziniai preparatai

20.59.41

Tepimo priemonės

20.59.42

Antidetonaciniai preparatai; mineralinių alyvų priedai ir panašios medžiagos

20.59.43

Hidraulinių stabdžių skysčiai; antifriziniai preparatai ir paruošti skysčiai nuo apledėjimo

20.59.5

Įvairios cheminės medžiagos

20.59.51

Peptonai, kitos, niekur kitur nepriskirtos, baltyminės medžiagos ir jų dariniai; odos milteliai

20.59.52

Modeliavimo pastos; odontologinis vaškas ar kiti preparatai, skirti odontologijai, daugiausia pagaminti iš gipso; gesintuvų preparatai ir užpildai; paruoštos terpės mikroorganizmų kultūroms auginti; niekur kitur nepriskirti sudėtiniai diagnostiniai ir laboratoriniai reagentai

20.59.53

Disko pavidalo cheminiai elementai ir legiruotieji junginiai, skirti naudoti elektronikoje

20.59.54

Aktyvintosios anglys

20.59.55

Apdailos reagentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti ir kitos panašios medžiagos

20.59.56

Pikeliavimo preparatai; fliusai; paruošti kaučiuko vulkanizavimo greitikliai; sudėtiniai gumos arba plastikų plastifikatoriai ir stabilizatoriai; niekur kitur nepriskirti kataliziniai preparatai; niekur kitur nepriskirti mišrieji alkilbenzenai ir mišrieji alkilnaftalenai

20.59.57

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; cheminės medžiagos

20.59.58

Biodyzelinas

20.59.59

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos

20.59.6

Želatina ir jos dariniai, įskaitant pieno baltymus

20.59.60

Želatina ir jos dariniai, įskaitant pieno baltymus

20.59.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

20.59.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

20.6

Cheminiai pluoštai

20.60

Cheminiai pluoštai

20.60.1

Sintetiniai pluoštai

20.60.11

Nekaršti ir nešukuoti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės

20.60.12

Sustiprinti poliamidų ir poliesterių gijiniai verpalai

20.60.13

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, vienagijai

20.60.14

Sintetiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš sintetinių tekstilės medžiagų

20.60.2

Dirbtiniai pluoštai

20.60.21

Nekaršti ir nešukuoti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės

20.60.22

Sustiprinti viskozės gijiniai siūlai

20.60.23

Kiti dirbtiniai vienagijai siūlai

20.60.24

Dirbtiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš dirbtinių tekstilės medžiagų

20.60.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis

20.60.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis

21

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai

21.1

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai

21.10

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai

21.10.1

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir esteriai

21.10.10

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir esteriai

21.10.2

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų druskos

21.10.20

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų druskos

21.10.3

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra nekondensuotas pirazolo, pirimidino, piperazino žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar toliau nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo dariniai; sulfamidai

21.10.31

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra nekondensuotas pirazolo, pirimidino, piperazino žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar toliau nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo dariniai

21.10.32

Sulfamidai

21.10.4

Niekur kitur nepriskirtas chemiškai grynas cukrus; niekur kitur nepriskirti cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos

21.10.40

Niekur kitur nepriskirtas chemiškai grynas cukrus; niekur kitur nepriskirti cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos

21.10.5

Provitaminai, vitaminai ir hormoniniai preparatai; glikozidai ir augaliniai alkaloidai bei jų dariniai; antibiotikai

21.10.51

Provitaminai, vitaminai ir jų dariniai

21.10.52

Hormoniniai preparatai, jų dariniai; kiti steroidai, daugiausia vartojami kaip hormoniniai preparatai

21.10.53

Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

21.10.54

Antibiotikai

21.10.6

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos

21.10.60

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos

21.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

21.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

21.2

Farmaciniai preparatai

21.20

Farmaciniai preparatai

21.20.1

Vaistai

21.20.11

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar kitų antibiotikų

21.20.12

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų preparatų, bet nėra antibiotikų

21.20.13

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų darinių, bet nėra hormonų ar antibiotikų

21.20.2

Kiti farmaciniai preparatai

21.20.21

Imuniniai serumai ir vakcinos

21.20.22

Cheminės kontraceptinės priemonės, kurių pagrindinės medžiagos yra hormonai arba spermicidai

21.20.23

Diagnostikos reagentai ir kiti farmaciniai preparatai

21.20.24

Lipnioji tvarsliava, ketgutas ir panašios medžiagos; pirmosios pagalbos vaistinėlės

21.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip farmacinių preparatų gamybos dalis

21.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip farmacinių preparatų gamybos dalis

22

Guminiai ir plastikiniai gaminiai

22.1

Guminiai gaminiai

22.11

Guminės padangos ir kameros; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

22.11.1

Naujos guminės padangos ir kameros

22.11.11

Naujos pneumatinės guminės variklinių automobilių padangos

22.11.12

Naujos pneumatinės guminės motociklų arba dviračių padangos

22.11.13

Naujos pneumatinės guminės autobusų, krovininių automobilių arba orlaivių padangos

22.11.14

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos naujos guminės pneumatinės padangos

22.11.15

Guminės kameros, pilnavidurės padangos, keičiami padangų protektoriai ir padangų ratjuosčiai

22.11.16

Protektorių juostos guminėms padangoms restauruoti

22.11.2

Restauruotos pneumatinės guminės padangos

22.11.20

Restauruotos pneumatinės guminės padangos

22.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

22.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

22.19

Kiti gumos gaminiai

22.19.1

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių pavidalo regeneruotasis kaučiukas

22.19.10

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių pavidalo regeneruotasis kaučiukas

22.19.2

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai; vulkanizuotas kaučiukas (guma) (išskyrus kietąją gumą), siūlų, kordų, plokščių, lakštų, juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalo

22.19.20

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai; vulkanizuotas kaučiukas (guma) (išskyrus kietąją gumą), siūlų, kordų, plokščių, lakštų, juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalo

22.19.3

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.30

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.4

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės pavaros iš gumos

22.19.40

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės pavaros iš gumos

22.19.5

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo audinius

22.19.50

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo audinius

22.19.6

Aprangos detalės ir drabužių priedai iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.60

Aprangos detalės ir drabužių priedai iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.7

Niekur kitur nepriskirti gaminiai ir dirbiniai iš gumos; kietoji guma; gaminiai iš kietosios gumos

22.19.71

Higienos arba farmacijos gaminiai (įskaitant čiulptukus) iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.72

Grindų dangos ir dembliai iš neakytosios gumos

22.19.73

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gumos gaminiai; įvairaus pavidalo kietoji guma ir gaminiai iš jos; grindų dangos ir dembliai iš akytosios gumos

22.19.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių gaminių gamybos dalis

22.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių gaminių gamybos dalis

22.2

Plastikiniai gaminiai

22.21

Plastikinės plokštės, lakštai, vamzdžiai ir profiliuočiai

22.21.1

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis nei 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai

22.21.10

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis nei 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai

22.21.2

Plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, taip pat jų jungiamosios detalės

22.21.21

Dirbtinės žarnos iš sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių medžiagų; plastikiniai standieji vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos

22.21.29

Kiti plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jų jungiamosios detalės

22.21.3

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis medžiagomis

22.21.30

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis medžiagomis

22.21.4

Kitos plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės

22.21.41

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš akytųjų plastikų

22.21.42

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytųjų plastikų

22.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

22.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

22.22

Plastikinės pakuotės

22.22.1

Plastikinės pakuotės

22.22.11

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš polietileno

22.22.12

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš kitų plastikų, išskyrus polietileną

22.22.13

Plastikinės dėžės, skrynutės, dėžės ir panašūs gaminiai

22.22.14

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, kolbos ir panašūs gaminiai

22.22.19

Kitos plastikinės pakuotės

22.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis

22.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis

22.23

Plastikiniai statybos gaminiai

22.23.1

Plastikiniai statybos gaminiai; linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga

22.23.11

Plastikinė grindų, sienų arba lubų danga, susukta į ritinius arba plokščių pavidalo

22.23.12

Plastikinės vonios, praustuvės, unitazai, unitazų dangčiai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai

22.23.13

Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų

22.23.14

Plastikinės durys, langai bei staktos ir durų slenksčiai; langinės, žaliuzės ir panašūs gaminiai bei jų dalys

22.23.15

Linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga, t. y. elastinga grindų danga, tokia kaip vinilas, linoleumas ir pan.

22.23.19

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai statybos gaminiai

22.23.2

Surenkamieji plastikiniai statiniai

22.23.20

Surenkamieji plastikiniai statiniai

22.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos gaminių gamybos dalis

22.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos gaminių gamybos dalis

22.29

Kiti plastikiniai gaminiai

22.29.1

Plastikinė apranga ir drabužių reikmenys (įskaitant pirštines)

22.29.10

Plastikinė apranga ir drabužių reikmenys (įskaitant pirštines)

22.29.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, plastikiniai gaminiai

22.29.21

Plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kiti plokštieji gaminiai, susukti į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

22.29.22

Kitos plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos

22.29.23

Plastikiniai valgomieji reikmenys ir virtuvės indai, kiti namų apyvokos ir tualeto reikmenys

22.29.24

Niekur kitur nepriskirtos plastikinės lempų ir šviestuvų dalys, šviečiančiosios iškabos ir panašūs plastikiniai gaminiai

22.29.25

Plastikiniai įstaigos arba mokyklos reikmenys

22.29.26

Plastikinės baldų, kėbulų ar panašių gaminių jungiamosios detalės; plastikinės statulėlės ir kiti dekoratyviniai gaminiai

22.29.29

Kiti plastikiniai gaminiai

22.29.9

Kitų plastikinių gaminių gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių gaminių gamybos dalis

22.29.91

Kitų plastikinių gaminių gamybos paslaugos

22.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių gaminių gamybos dalis

23

Kiti nemetalo mineraliniai gaminiai

23.1

Stiklas ir stiklo gaminiai

23.11

Plokščiasis stiklas

23.11.1

Plokščiasis stiklas

23.11.11

Lietinio, valcuotojo, temptojo ar pūstinio stiklo lakštai, kitaip neapdirbti

23.11.12

Flotacinio stiklo ir stiklo šlifuotu arba poliruotu paviršiumi lakštai, bet kitaip neapdirbti

23.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.12

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas

23.12.1

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas

23.12.11

Plokščiasis, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitaip apdirbtas, bet neįrėmintas ar neįmontuotas stiklas

23.12.12

Beskeveldris stiklas

23.12.13

Stikliniai veidrodžiai; daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo

23.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.13

Tuščiaviduris stiklas

23.13.1

Tuščiaviduris stiklas

23.13.11

Buteliai, stiklainiai, buteliukai ir kitos stiklinės talpyklos, išskyrus ampules; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

23.13.12

Stikliniai geriamieji indai, išskyrus pagamintas iš stiklo keramikos

23.13.13

Stiklo gaminiai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualete, biure, interjerams dekoruoti ir panašios paskirties gaminiai

23.13.14

Stiklinės nedidelių termosų arba kitų vakuuminių indų kolbos

23.13.9

Tuščiavidurio stiklo apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis

23.13.91

Taurių ir stiklinių bei kitų stiklinių indų, naudojamų stalui serviruoti ar virtuvėje, apdailos paslaugos

23.13.92

Stiklinių talpyklų apdailos paslaugos

23.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis

23.14

Stiklo pluoštai

23.14.1

Stiklo pluoštai

23.14.11

Sluoksnos, pusverpaliai, verpalai ir kapotos sruogos iš stiklo pluoštų

23.14.12

Vualiai, tinklai, dembliai, čiužiniai, plokštės ir panašūs neaustiniai gaminiai iš stiklo pluoštų

23.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis

23.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis

23.19

Kitas apdorotas stiklas, įskaitant stiklo dirbinius techninėms reikmėms

23.19.1

Kiti stiklo pusgaminiai

23.19.11

Neapdirbta stiklo masė, rutulių (išskyrus mikrosferas), strypų arba vamzdžių pavidalo

23.19.12

Grindinio blokai, plytos, plytelės ir kiti statybiniai gaminiai iš presuoto arba formuoto stiklo; švinu aptaisyto stiklo langai (vitražai) ir panašūs gaminiai; akytasis stiklas arba putstiklis, blokų, plokščių arba panašaus pavidalo

23.19.2

Techninis ir kitas stiklas

23.19.21

Atviri stikliniai gaubtai bei jų stiklinės dalys, skirtos elektros lempoms, elektroniniams vamzdžiams ir panašiems gaminiams

23.19.22

Optiškai neapdirbti įvairių tipų laikrodžių ir akinių stiklai; tuščiavidurės stiklinės sferos ir jų segmentai, skirti tokių stiklų gamybai

23.19.23

Stikliniai indai, skirti laboratorijoms, higienos arba farmacijos reikmėms; stiklinės ampulės

23.19.24

Stiklinės lempų ir šviestuvų dalys, šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai iš stiklo

23.19.25

Stikliniai elektros izoliatoriai

23.19.26

Niekur kitur nepriskirti stiklo gaminiai

23.19.9

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą stiklą, apdorojimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirtą stiklą, gamybos dalis

23.19.91

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą stiklą, apdorojimo paslaugos

23.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirtą stiklą, gamybos dalis

23.2

Ugniai atsparūs gaminiai

23.20

Ugniai atsparūs gaminiai

23.20.1

Ugniai atsparūs gaminiai

23.20.11

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keraminiai gaminiai iš birių silicingų uolienų ar silicingų žemių

23.20.12

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs keraminiai statybiniai gaminiai, išskyrus iš birių silicingų uolienų ar silicingų žemių

23.20.13

Ugniai atsparus cementas, statybiniai skiediniai, betonas ir panašūs, niekur kitur nepriskirti mišiniai

23.20.14

Nedegti ugniai atsparūs gaminiai ir kiti ugniai atsparūs keraminiai gaminiai

23.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai atsparių gaminių gamybos dalis

23.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai atsparių gaminių gamybos dalis

23.3

Statybinės medžiagos iš molio

23.31

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

23.31.1

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

23.31.10

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

23.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis

23.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis

23.32

Degto molio plytos, plytelės ir statybiniai gaminiai

23.32.1

Degto molio plytos, plytelės ir statybiniai gaminiai

23.32.11

Ugniai neatsparios keraminės statybinės plytos, grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs gaminiai

23.32.12

Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir gaubtai, vidinės kaminų dangos, architektūrinės puošybos ir kiti statybiniai gaminiai iš keramikos

23.32.13

Keraminiai vamzdžiai, vandentakiai, stoglatakiai ir vamzdžių jungiamosios detalės

23.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio plytų, plytelių ir statybinių gaminių gamybos dalis

23.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio plytų, plytelių ir statybinių gaminių gamybos dalis

23.4

Kiti porceliano ir keramikos gaminiai

23.41

Keraminiai buities ir puošybos gaminiai

23.41.1

Keraminiai buities ir puošybos gaminiai

23.41.11

Valgomieji reikmenys ir virtuvės indai bei kiti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys

23.41.12

Keraminiai valgomieji reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto reikmenys, išskyrus porcelianinius arba kiniškojo porceliano

23.41.13

Statulėlės ir kiti puošybiniai keraminiai gaminiai

23.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių buities ir puošybos gaminių gamybos dalis

23.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių buities ir puošybos gaminių gamybos dalis

23.42

Keraminiai santechnikos gaminiai

23.42.1

Keraminiai santechnikos gaminiai

23.42.10

Keraminiai santechnikos gaminiai

23.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių santechnikos gaminių gamybos dalis

23.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių santechnikos gaminių gamybos dalis

23.43

Keraminiai izoliatoriai ir keraminės izoliacinės detalės

23.43.1

Keraminiai elektros izoliatoriai; keraminiai izoliaciniai elementai elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai

23.43.10

Keraminiai elektros izoliatoriai; keraminiai izoliaciniai elementai elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai

23.43.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis

23.43.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis

23.44

Kiti techninės paskirties keraminiai gaminiai

23.44.1

Kiti techninės paskirties keraminiai gaminiai

23.44.11

Keraminiai indai laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitos techninės paskirties, pagaminti iš porceliano arba kiniškojo porceliano

23.44.12

Keraminiai indai laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitos techninės paskirties, išskyrus pagamintuosius iš porceliano arba kiniškojo porceliano

23.44.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės paskirties keraminių gaminių dalis

23.44.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės paskirties keraminių gaminių dalis

23.49

Kiti keraminiai gaminiai

23.49.1

Kiti keraminiai gaminiai

23.49.11

Keraminiai gaminiai, naudojami žemės ūkyje bei prekėms gabenti arba pakuoti

23.49.12

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nestatybiniai keraminiai gaminiai

23.49.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių gaminių gamybos dalis

23.49.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių gaminių gamybos dalis

23.5

Cementas, kalkės ir gipsas

23.51

Cementas

23.51.1

Cementas

23.51.11

Cemento klinkeriai

23.51.12

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas ir panašus hidraulinis cementas

23.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento gamybos dalis

23.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento gamybos dalis

23.52

Kalkės ir gipsas

23.52.1

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės

23.52.10

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės

23.52.2

Gipsas

23.52.20

Gipsas

23.52.3

Degintas arba aglomeruotas dolomitas

23.52.30

Degintas arba aglomeruotas dolomitas

23.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso gamybos dalis

23.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso gamybos dalis

23.6

Betono, cemento ir gipso gaminiai

23.61

Statybiniai betono gaminiai

23.61.1

Statybiniai betono gaminiai

23.61.11

Plytelės, šaligatvio arba grindinio plokštės, plytos ir panašūs gaminiai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens

23.61.12

Surenkamieji konstrukciniai komponentai, naudojami pastatų arba inžinerinių statinių statybai, iš cemento, betono arba dirbtinio akmens

23.61.2

Surenkamieji betoniniai statiniai

23.61.20

Surenkamieji betoniniai statiniai

23.61.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms reikmėms skirtų betono gaminių gamybos dalis

23.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms reikmėms skirtų betono gaminių gamybos dalis

23.62

Statybiniai gipso gaminiai

23.62.1

Statybiniai gipso gaminiai

23.62.10

Statybiniai gipso gaminiai

23.62.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių gipso gaminių gamybos dalis

23.62.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių gipso gaminių gamybos dalis

23.63

Prekinis betono mišinys

23.63.1

Prekinis betono mišinys

23.63.10

Prekinis betono mišinys

23.63.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinio betono mišinio gamybos dalis

23.63.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinio betono mišinio gamybos dalis

23.64

Statybiniai skiediniai

23.64.1

Statybiniai skiediniai

23.64.10

Statybiniai skiediniai

23.64.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių skiedinių gamybos dalis

23.64.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių skiedinių gamybos dalis

23.65

Cemento pluoštas

23.65.1

Gaminiai iš cemento pluošto

23.65.11

Plokštės, blokai ir panašūs gaminiai iš augalinių pluoštų, šiaudų ar medienos atliekų, aglomeruotų mineraliniais rišikliais

23.65.12

Gaminiai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento arba panašių medžiagų

23.65.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis

23.65.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis

23.69

Kiti betono, gipso ir cemento gaminiai

23.69.1

Kiti betono, gipso ir cemento gaminiai

23.69.11

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš gipso arba mišinių, kurių pagrindas yra gipsas

23.69.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens

23.69.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, betono, gipso ir cemento gaminių gamybos dalis

23.69.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, betono, gipso ir cemento gaminių gamybos dalis

23.7

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

23.70

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

23.70.1

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

23.70.11

Apdirbtas marmuras, klintinis tufas, alebastras ir jų gaminiai bei dirbiniai (išskyrus tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio plokštes, plyteles, kubelius ir panašius gaminius); dirbtinai dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš marmuro, klintinio tufo ir alebastro

23.70.12

Kiti apdirbti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys bei jų dirbiniai; kitos dirbtinai dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš gamtinių akmenų; dirbiniai ir gaminiai iš aglomeruotų skalūnų

23.70.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų, tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis

23.70.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų, tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis

23.9

Kiti nemetalo mineraliniai gaminiai

23.91

Abrazyviniai gaminiai

23.91.1

Abrazyviniai gaminiai

23.91.11

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs gaminiai be aptaisų, naudojami akmenims ir jų dalims iš gamtinių akmenų, iš aglomeruotų gamtinių arba dirbtinių abrazyvų arba iš keramikos apdirbti

23.91.12

Abrazyviniai milteliai arba grūdeliai, pritvirtinti prie audinio, popieriaus arba kartono

23.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių gaminių gamybos dalis

23.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių gaminių gamybos dalis

23.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai gaminiai

23.99.1

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai gaminiai

23.99.11

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio karbonato; gaminiai iš tokių mišinių arba iš asbesto; frikcinės medžiagos, skirtos stabdžiams, sankaboms arba panašioms nesumontuotoms detalėms

23.99.12

Gaminiai iš asfalto arba iš panašių medžiagų

23.99.13

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinių ir dirbtinų akmens medžiagų ir bitumo, gamtinio asfalto arba panašių rišiklių

23.99.14

Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas; preparatų, daugiausia iš grafito arba kitų anglies atmainų, pusgaminiai

23.99.15

Dirbtinis korundas

23.99.19

Niekur kitur nepriskirti nemetalo mineraliniai gaminiai

23.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių gaminių gamybos dalis

23.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių gaminių gamybos dalis

24

Pagrindiniai metalai

24.1

Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai

24.10

Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai

24.10.1

Geležies ir plieno pirminės medžiagos

24.10.11

Ketus ir veidrodinis ketus luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalo

24.10.12

Ferolydiniai

24.10.13

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą, ir kiti korėti juodųjų metalų produktai luitų, granulių arba panašių formų pavidalo; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės luitų, granulių arba panašių formų pavidalo

24.10.14

Ketaus, veidrodinio ketaus ar plieno granulės ir milteliai

24.10.2

Neapdorotas plienas

24.10.21

Nelegiruotasis plienas luitų arba kitų pirminių formų pavidalo ir nelegiruotojo plieno pusgaminiai

24.10.22

Nerūdijantis plienas luitų arba kitų pirminių formų pavidalo ir nerūdijančio plieno pusgaminiai

24.10.23

Kitas legiruotasis plienas luitų arba kitų pirminių formų pavidalo ir kito legiruotojo plieno pusgaminiai

24.10.3

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti

24.10.31

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.32

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.33

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.34

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.35

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.36

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis 600 mm (išskyrus silicinį elektrotechninį plieną)

24.10.4

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.41

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.42

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.43

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.5

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, ir plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno ir silicinio elektrotechninio plieno

24.10.51

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti, padengti ar apvilkti

24.10.52

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti, padengti ar apvilkti

24.10.53

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.54

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.55

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.6

Karštai apdorotos plieno juostos ir strypai

24.10.61

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nelegiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

24.10.62

Kiti strypai ir juostos iš plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

24.10.63

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

24.10.64

Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

24.10.65

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

24.10.66

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

24.10.67

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos

24.10.7

Karštai apdoroti atviri plieno profiliuočiai, profiliuotieji plieno lakštai ir geležinkelio arba tramvajaus bėgių statybinė medžiaga iš plieno

24.10.71

Atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

24.10.72

Atviri profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

24.10.73

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

24.10.74

Profiliuotieji plieno lakštai ir suvirintieji atviri plieno profiliuočiai

24.10.75

Geležinkelio arba tramvajaus bėgių statybinė medžiaga iš plieno

24.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis

24.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis

24.2

Plieniniai vamzdžiai, vamzdeliai, tuščiaviduriai profiliuočiai ir susijusios jungiamosios detalės

24.20

Plieniniai vamzdžiai, vamzdeliai, tuščiaviduriai profiliuočiai ir susijusios jungiamosios detalės

24.20.1

Plieniniai besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai

24.20.11

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.12

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

24.20.13

Kiti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno

24.20.14

Plieniniai neapvalaus skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai

24.20.2

Suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm

24.20.21

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.22

Suvirinti apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

24.20.23

Kiti suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm

24.20.24

Kiti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu

24.20.3

Suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

24.20.31

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.32

Suvirinti apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

24.20.33

Kiti suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

24.20.34

Suvirintieji neapvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

24.20.35

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

24.20.4

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno

24.20.40

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno

24.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profiliuočių ir susijusių jungiamųjų detalių gamybos dalis

24.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profiliuočių ir susijusių jungiamųjų detalių gamybos dalis

24.3

Kiti plieno pirminio apdirbimo gaminiai

24.31

Šaltai tempti strypai

24.31.1

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno

24.31.10

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno

24.31.2

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantysis plienas

24.31.20

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantysis plienas

24.31.3

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

24.31.30

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

24.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų strypų gamybos dalis

24.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų strypų gamybos dalis

24.32

Šaltai valcuotos siauros juostos

24.32.1

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.10

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.2

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.20

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos dalis

24.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos dalis

24.33

Šaltojo formavimo ar lankstymo gaminiai

24.33.1

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai

24.33.11

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno

24.33.12

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

24.33.2

Briaunoti nelegiruotojo plieno lakštai

24.33.20

Briaunoti nelegiruotojo plieno lakštai

24.33.3

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų

24.33.30

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų

24.33.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo formavimo ar lankstymo gaminių gamybos dalis

24.33.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo formavimo ar lankstymo gaminių gamybos dalis

24.34

Šaltai tempta viela

24.34.1

Šaltai tempta viela

24.34.11

Šaltai tempta viela iš nelegiruotojo plieno

24.34.12

Šaltai tempta viela iš nerūdijančiojo plieno

24.34.13

Šaltai tempta viela iš kito legiruotojo plieno

24.34.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos vielos gamybos dalis

24.34.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos vielos gamybos dalis

24.4

Pagrindiniai taurieji metalai ir kiti spalvotieji metalai

24.41

Taurieji metalai

24.41.1

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras

24.41.10

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras

24.41.2

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas

24.41.20

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas

24.41.3

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina

24.41.30

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina

24.41.4

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

24.41.40

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

24.41.5

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

24.41.50

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

24.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų metalų gamybos dalis

24.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų metalų gamybos dalis

24.42

Aliuminis

24.42.1

Neapdirbtas aliuminis; aliuminio oksidas

24.42.11

Neapdirbtas aliuminis

24.42.12

Aliuminio oksidas, išskyrus dirbtinį korundą

24.42.2

Pusgaminiai iš aliuminio ar aliuminio lydinių

24.42.21

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

24.42.22

Aliuminio strypai, juostos ir profiliuočiai

24.42.23

Aliumininė viela

24.42.24

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

24.42.25

Aliumininė folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,2 mm

24.42.26

Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės

24.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio gamybos dalis

24.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio gamybos dalis

24.43

Švinas, cinkas ir alavas

24.43.1

Neapdirbtas švinas, cinkas ir alavas

24.43.11

Neapdirbtas švinas

24.43.12

Neapdirbtas cinkas

24.43.13

Neapdirbtas alavas

24.43.2

Pusgaminiai iš švino, cinko, alavo ar jų lydinių

24.43.21

Švino plokštės, lakštai, juostelės ir folija; švino milteliai ir žvyneliai

24.43.22

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai

24.43.23

Cinko juostos, strypai, profiliuočiai ir viela; cinko plokštės, lakštai, juostelės ir folija

24.43.24

Alavo juostos, strypai, profiliuočiai ir viela

24.43.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir alavo gamybos dalis

24.43.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir alavo gamybos dalis

24.44

Varis

24.44.1

Neapdirbtas varis; vario šteinai; cementacinis varis

24.44.11

Vario šteinai; cementacinis varis

24.44.12

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrolitiniam rafinavimui

24.44.13

Neapdirbtas rafinuotasis varis ir neapdirbti vario lydiniai; vario ligatūros

24.44.2

Pusgaminiai iš vario ar jo lydinių

24.44.21

Vario milteliai ir žvyneliai

24.44.22

Vario strypai, juostos ir profiliuočiai

24.44.23

Varinė viela

24.44.24

Varinės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,15 mm

24.44.25

Varinė folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm

24.44.26

Variniai vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės

24.44.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario gamybos dalis

24.44.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario gamybos dalis

24.45

Kiti spalvotieji metalai

24.45.1

Neapdirbtas nikelis; tarpiniai nikelio metalurgijos produktai

24.45.11

Neapdirbtas nikelis

24.45.12

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai

24.45.2

Pusgaminiai iš nikelio ar jo lydinių

24.45.21

Nikelio milteliai ir žvyneliai

24.45.22

Nikelio juostos, strypai, profiliuočiai ir viela

24.45.23

Nikelio plokštės, lakštai, juostelės ir folija

24.45.24

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės

24.45.3

Kiti spalvotieji metalai bei jų gaminiai; kermetas (metalo keramika); pelenai ir kitos liekanos, kuriose yra metalų arba metalų junginių

24.45.30

Kiti spalvotieji metalai bei jų gaminiai: kermetas (metalo keramika); pelenai ir kitos liekanos, kuriose yra metalų arba metalų junginių

24.45.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis

24.45.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis

24.46

Perdirbtas branduolinis kuras

24.46.1

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra gamtinio urano arba gamtinio urano junginių

24.46.10

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra gamtinio urano arba gamtinio urano junginių

24.46.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto branduolinio kuro gamybos dalis

24.46.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto branduolinio kuro gamybos dalis

24.5

Liejimo iš metalų paslaugos

24.51

Liejimo iš geležies paslaugos

24.51.1

Liejimo iš ketaus paslaugos

24.51.11

Liejimo iš kaliojo ketaus paslaugos

24.51.12

Liejimo iš ketaus su rutuliškuoju grafitu paslaugos

24.51.13

Liejimo iš pilkojo ketaus paslaugos

24.51.2

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profililiuočiai iš ketaus

24.51.20

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profililiuočiai iš ketaus

24.51.3

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus

24.51.30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus

24.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies lydinių gamybos dalis

24.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies lydinių gamybos dalis

24.52

Liejimo iš plieno paslaugos

24.52.1

Liejimo iš plieno paslaugos

24.52.10

Liejimo iš plieno paslaugos

24.52.2

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto plieno

24.52.20

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto plieno

24.52.3

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno lydinių

24.52.30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno lydinių

24.53

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

24.53.1

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

24.53.10

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

24.54

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

24.54.1

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

24.54.10

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

25

Metaliniai gaminiai, išskyrus mašinas ir įrangą

25.1

Konstrukciniai metaliniai gaminiai

25.11

Metalinės konstrukcijos ir jų dalys

25.11.1

Surenkamieji metaliniai pastatai

25.11.10

Surenkamieji metaliniai pastatai

25.11.2

Konstrukciniai metaliniai gaminiai ir jų dalys

25.11.21

Geležiniai arba plieniniai tiltai ir tiltų sekcijos

25.11.22

Geležiniai arba plieniniai bokštai ir ažūriniai stiebai

25.11.23

Kitos statybinės konstrukcijos ir jų dalys, plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai gaminiai ir panašūs gaminiai iš geležies, plieno arba aliuminio

25.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis

25.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis

25.12

Metalinės durys ir langai

25.12.1

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai

25.12.10

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai

25.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių durų ir langų gamybos dalis

25.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių durų ir langų gamybos dalis

25.2

Metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

25.21

Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai

25.21.1

Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai

25.21.11

Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai iš geležies arba plieno

25.21.12

Centrinio šildymo katilai, skirti vandeniui kaitinti arba mažo slėgio vandens garams generuoti

25.21.13

Centrinio šildymo katilų dalys

25.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis

25.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis

25.29

Kitos metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

25.29.1

Kitos metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

25.29.11

Geležiniai, plieniniai arba aliumininiai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos (išskyrus suslėgtų ir suskystintų dujų talpyklas), kurių talpa didesnė kaip 300 l, be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos)

25.29.12

Metalinės suslėgtųjų ir suskystintų dujų talpyklos

25.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis

25.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis

25.3

Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus

25.30

Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus

25.30.1

Garo generatoriai ir jų dalys

25.30.11

Vandens arba kitokių garų generavimo katilai; perkaitinto vandens katilai

25.30.12

Pagalbiniai agregatai, skirti naudoti kartu su katilais; garo arba kitų garų jėgainių kondensatoriai

25.30.13

Garo generatorių dalys

25.30.2

Branduoliniai reaktoriai ir jų dalys

25.30.21

Branduoliniai reaktoriai, išskyrus izotopų separatorius

25.30.22

Branduolinių reaktorių, išskyrus izotopų separatorius, dalys

25.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilus, gamybos dalis

25.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilus, gamybos dalis

25.4

Ginklai ir šaudmenys

25.40

Ginklai ir šaudmenys

25.40.1

Ginklai ir šaudmenys bei jų dalys

25.40.11

Kariniai ginklai, kitokie negu revolveriai, pistoletai ir kiti ginklai

25.40.12

Revolveriai, pistoletai, nekariniai šaunamieji ginklai ir panašūs įtaisai

25.40.13

Bombos, raketos ir panašūs kariniai šaudmenys; šoviniai, kiti šaudmenys ir kulkos bei jų dalys

25.40.14

Karinių ir kitų ginklų dalys

25.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir šaudmenų gamybos dalis

25.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir šaudmenų gamybos dalis

25.5

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo paslaugos; miltelių metalurgija

25.50

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo paslaugos; miltelių metalurgija

25.50.1

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir valcavimo paslaugos

25.50.11

Metalo kalimo paslaugos

25.50.12

Metalo štampavimo paslaugos

25.50.13

Kitos metalo formavimo paslaugos

25.50.2

Miltelių metalurgija

25.50.20

Miltelių metalurgija

25.6

Metalų apdorojimo ir dengimo paslaugos; mechaninis apdirbimas

25.61

Metalų apdorojimo ir dengimo paslaugos

25.61.1

Metalų dengimo paslaugos

25.61.11

Metalų dengimo metalais paslaugos

25.61.12

Metalų dengimo nemetalais paslaugos

25.61.2

Kitos metalų apdorojimo paslaugos

25.61.21

Metalų šiluminio apdorojimo paslaugos, išskyrus dengimą metalais

25.61.22

Kitos metalų paviršiaus apdorojimo paslaugos

25.62

Mechaninio apdirbimo paslaugos

25.62.1

Metalinių dalių tekinimo paslaugos

25.62.10

Metalinių dalių tekinimo paslaugos

25.62.2

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos

25.62.20

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos

25.7

Valgomieji ir pjovimo įrankiai, kiti įrankiai ir bendrieji metalo dirbiniai

25.71

Valgomieji ir kiti pjovimo įrankiai

25.71.1

Valgomieji ir kiti pjovimo įrankiai

25.71.11

Peiliai (išskyrus skirtus staklėms) ir žirklės bei jų geležtės

25.71.12

Skustuvai ir skustuvų peiliukai, įskaitant juostinius skustuvų peiliukų ruošinius

25.71.13

Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai

25.71.14

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų samčiai, torto mentelės, žuvies peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai

25.71.15

Kalavijai, kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys

25.71.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų įrankių gamybos dalis

25.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų įrankių gamybos dalis

25.72

Spynos ir vyriai

25.72.1

Spynos ir vyriai

25.72.11

Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos, naudojamos variklinėms transporto priemonėms, bei spynos, naudojamos balduose, iš netauriųjų metalų

25.72.12

Kitos spynos iš netauriųjų metalų

25.72.13

Skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis; jų dalys

25.72.14

Vyriai, lankstai, aptaisai, jungiamosios detalės ir panašūs gaminiai, tinkantys variklinėms transporto priemonėms, durims, langams, baldams ir panašiems gaminiams, iš netauriųjų metalų

25.72.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių gamybos dalis

25.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių gamybos dalis

25.73

Įrankiai

25.73.1

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje

25.73.10

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje

25.73.2

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų geležtės

25.73.20

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų geležtės

25.73.3

Kiti rankiniai įrankiai

25.73.30

Kiti rankiniai įrankiai

25.73.4

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių keičiamieji įrankiai

25.73.40

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių keičiamieji įrankiai

25.73.5

Liejimo formos; metalo liejimo formadėžės; formadėžių pagrindai; liejimo modeliai

25.73.50

Liejimo formos; metalo liejimo formadėžės; formadėžių pagrindai; liejimo modeliai

25.73.6

Kiti įrankiai

25.73.60

Kiti įrankiai

25.73.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių gamybos dalis

25.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių gamybos dalis

25.9

Kiti metalo gaminiai

25.91

Plieninės statinės ir panašios talpyklos

25.91.1

Plieninės statinės ir panašios talpyklos

25.91.11

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės, dėžės ir panašios įvairioms medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos talpyklos, kurių talpa ne mažesnė kaip 50 l, bet ne didesnė kaip 300 l, iš geležies ar plieno, be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos

25.91.12

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės (išskyrus uždaromas užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu), dėžės ir panašios įvairioms medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos talpyklos iš geležies ar plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 l, be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos

25.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis

25.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis

25.92

Tara, pagaminta iš lengvųjų metalų

25.92.1

Tara, pagaminta iš lengvųjų metalų

25.92.11

Skardinės, uždaromos užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu, kurių talpa mažesnė kaip 50 litrų, iš geležies ar plieno

25.92.12

Aliuminio statinaitės, statinės, skardinės, dėžės ir panašios įvairių medžiagų (išskyrus dujas) talpyklos, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų

25.92.13

Vainikiniai kamščiai ir kamščiai, gaubteliai ir dangteliai iš netauriųjų metalų

25.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš lengvųjų metalų gamybos dalis

25.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš lengvųjų metalų gamybos dalis

25.93

Vielos gaminiai, grandinės ir spyruoklės

25.93.1

Vielos gaminiai, grandinės ir spyruoklės

25.93.11

Suvyta daugiagyslė viela, kabeliai, pintos juostos, stropai ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno be elektros izoliacijos

25.93.12

Spygliuota viela iš geležies arba plieno; suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs gaminiai iš vario arba aliuminio be elektros izoliacijos

25.93.13

Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės, plieninės arba varinės vielos; kirstiniai temptiniai metalo lakštai iš geležies, plieno arba vario

25.93.14

Vinys, plačiagalvės vinutės, braižybos smeigtukai, smeigės ir panašūs gaminiai

25.93.15

Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai su fliuso apvalkalais arba šerdimis

25.93.16

Geležinės arba plieninės spyruoklės ir jų lakštai; varinės spyruoklės

25.93.17

Grandinės (išskyrus šarnyrines plokščiagrandes grandines) ir jų dalys

25.93.18

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai, ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjamosios adatos iš geležies arba iš plieno ir panašūs gaminiai, skirti dirbti rankomis; žiogeliai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, segtukai, iš geležies arba plieno

25.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis

25.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis

25.94

Tvirtinimo detalės ir sriegimo mašinų gaminiai

25.94.1

Tvirtinimo detalės ir sriegimo mašinų gaminiai

25.94.11

Niekur kitur nepriskirtos sriegtos tvirtinimo detalės iš geležies ar plieno

25.94.12

Niekur kitur nepriskirtos besriegės tvirtinimo detalės iš geležies ar plieno

25.94.13

Sriegtos ir besriegės varinės tvirtinimo detalės

25.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis

25.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis

25.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, metaliniai gaminiai

25.99.1

Metaliniai gaminiai voniai ir virtuvei

25.99.11

Kriauklės, praustuvai, vonios ir kita santechnikos įranga bei jos dalys iš geležies, plieno, vario arba aliuminio

25.99.12

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies, plieno, vario arba aliuminio

25.99.2

Kiti reikmenys iš netauriųjų metalų

25.99.21

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, vertybių saugyklų durys ir seifai, dėžės pinigams arba dokumentams saugoti ir panašūs netauriųjų metalų gaminiai

25.99.22

Popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo priemonių padėklai ir stovai, įstaigos antspaudų dėklai ir panašūs įstaigos arba darbo stalo reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų, išskyrus biuro baldus

25.99.23

Segtuvų arba aplankų susegimo įtaisai, laiškų spaustukai ir panašūs įstaigos reikmenys, taip pat juostinės apkabėlės iš netauriųjų metalų

25.99.24

Statulėlės ir kiti puošybiniai dirbiniai bei fotografijų, paveikslų arba panašūs rėmai ir veidrodžiai iš netauriųjų metalų

25.99.25

Drabužių, avalynės, tentų, rankinių, kelionės reikmenų arba kitų gatavų gaminių sąsagos, įtvarai su sąsagomis, sagtys, sąsagos su sagtimis, kabliukai, kilpelės, ąselės ir panašūs netauriųjų metalų gaminiai; vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš netauriųjų metalų; karoliukai ir blizgučiai iš netauriųjų metalų

25.99.26

Laivasraigčiai ir jų mentės

25.99.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, netauriųjų metalų gaminiai

25.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalinių gaminių gamybos dalis

25.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalinių gaminių gamybos dalis

26

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai

26.1

Elektroniniai komponentai ir plokštės

26.11

Elektroniniai komponentai

26.11.1

Elektroninės lempos ir vamzdžiai su termoelektroniniu, šaltuoju katodu arba fotokatodu, įskaitant elektroninius vamzdžius

26.11.11

Elektroniniai kineskopai; televizijos perdavimo vamzdžiai; kiti elektroniniai vamzdžiai

26.11.12

Magnetronai, klistronai, mikrobanginės lempos ir kiti kenotronai

26.11.2

Diodai ir tranzistoriai

26.11.21

Diodai; tranzistoriai; tiristoriai, simetriniai dinistoriai ir simetriniai triodiniai tiristoriai

26.11.22

Puslaidininkiniai įtaisai; šviesos diodai; sumontuoti pjezoelektriniai kristalai; jų dalys

26.11.3

Elektroniniai integriniai grandynai

26.11.30

Elektroniniai integriniai grandynai

26.11.4

Elektroninių lempų ir vamzdžių ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektroninių komponentų dalys

26.11.40

Elektroninių lempų ir vamzdžių ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektroninių komponentų dalys

26.11.5

Bekorpusės spausdintinių grandynų plokštės

26.11.50

Bekorpusės spausdintinių grandynų plokštės

26.11.9

Paslaugos, susijusios su elektroninių integrinių grandynų gamyba; operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektroninių komponentų gamybos dalis

26.11.91

Paslaugos, susijusios su elektroninių integrinių grandynų gamyba

26.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektroninių komponentų gamybos dalis

26.12

Sumontuotos elektroninės plokštės

26.12.1

Sumontuoti spausdintiniai grandynai

26.12.10

Sumontuoti spausdintiniai grandynai

26.12.2

Garso, vaizdo, tinklo ir panašios automatinio duomenų apdorojimo mašinų kortelės

26.12.20

Garso, vaizdo, tinklo ir panašios automatinio duomenų apdorojimo mašinų kortelės

26.12.3

Intelektinės kortelės

26.12.30

Intelektinės kortelės

26.12.9

Paslaugos, susijusios su grandynų spausdinimu; operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų elektroninių plokščių gamybos dalis

26.12.91

Paslaugos, susijusios su grandynų spausdinimu ir spausdintinių grandynų mikrodalių surinkimu

26.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų elektroninių plokščių gamybos dalis

26.2

Kompiuteriai ir išorinė įranga

26.20

Kompiuteriai ir išorinė įranga

26.20.1

Skaičiavimo mašinos, jų dalys ir reikmenys

26.20.11

Nešiojamosios automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg, tokios kaip nešiojamieji ir knyginiai kompiuteriai; delniniai ir panašūs kompiuteriai

26.20.12

Kasos aparatų galiniai įtaisai, bankomatai ir panašios mašinos, kurias galima prijungti prie duomenų apdorojimo mašinos arba tinklo

26.20.13

Skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kurių bent centrinis procesorius bei įvesties ir išvesties įtaisai sumontuoti viename korpuse, suderinti arba nesuderinti

26.20.14

Skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, pateikiamos kaip sistemos

26.20.15

Kitos skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kuriose yra arba nėra šios vienos arba dviejų rūšių įrangos: atminties įrangos, įvesties įrangos, išvesties įrangos

26.20.16

Įvesties arba išvesties įranga, viename korpuse turinti arba neturinti atminties įtaisų

26.20.17

Monitoriai ir projektoriai, daugiausia naudojami automatinio duomenų apdorojimo sistemoje

26.20.18

Įranga, atliekanti ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų: spausdinimo, skenavimo, kopijavimo, faksimilinio ryšio perdavimo

26.20.2

Atminties įranga ir kiti duomenų saugojimo įrenginiai

26.20.21

Atminties įtaisai

26.20.22

Kietosios būsenos netriniosios atminties duomenų saugojimo įranga

26.20.3

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įtaisai

26.20.30

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įtaisai

26.20.4

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys

26.20.40

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys

26.20.9

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos dalis

26.20.91

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos paslaugos

26.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos dalis

26.3

Ryšio įranga

26.30

Ryšio įranga

26.30.1

Radijo arba televizijos perdavimo aparatūra; televizijos kameros

26.30.11

Siųstuvai su įmontuotais imtuvais

26.30.12

Siųstuvai be įmontuotų imtuvų

26.30.13

Televizijos kameros

26.30.2

Elektrinė laidinės telefonijos arba telegrafijos aparatūra; vaizdo telefonai

26.30.21

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais rageliais

26.30.22

Korinių tinklų telefonai (mobilieji telefonai) arba kitokių belaidžių tinklų telefonai

26.30.23

Kiti telefono aparatai, kuriais galima perduoti arba gauti garsą, vaizdą arba kitus duomenis, įskaitant aparatus, skirtus laidiniam ir belaidžiam tinklui (pavyzdžiui, vietiniams arba regioniniams tinklams)

26.30.3

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos aparatūros dalys

26.30.30

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos aparatūros dalys

26.30.4

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai (reflektoriai) bei jų dalys; radijo ir televizijos siųstuvų dalys ir televizijos kameros

26.30.40

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai (reflektoriai) bei jų dalys; radijo ir televizijos siųstuvų dalys ir televizijos kameros

26.30.5

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašūs aparatai

26.30.50

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašūs aparatai

26.30.6

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašių aparatų dalys

26.30.60

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašių aparatų dalys

26.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ryšių įrangos gamybos dalis

26.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ryšių įrangos gamybos dalis

26.4

Plataus vartojimo elektroninė įranga

26.40

Plataus vartojimo elektroninė įranga

26.40.1

Radijo transliavimo imtuvai

26.40.11

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus naudojamus variklinėse transporto priemonėse), kombinuoti arba nekombinuoti su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais ar laikrodžiais

26.40.12

Radijo transliavimo imtuvai, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio, naudojami variklinėse transporto priemonėse

26.40.2

Televizijos imtuvai, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais

26.40.20

Televizijos imtuvai, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais

26.40.3

Garso ar vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatūra

26.40.31

Plokštelių grotuvai, įrašų grotuvai, kasetiniai grotuvai ir kita garso atkūrimo aparatūra

26.40.32

Magnetofonai ir kita garso įrašymo aparatūra

26.40.33

Vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu ir kiti vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatai

26.40.34

Monitoriai ir projektoriai, neįmontuoti į televizijos imtuvus ir naudojami ne vien tik automatinio duomenų apdorojimo sistemoje

26.40.4

Mikrofonai, garsiakalbiai, priėmimo aparatūra, skirta radijo telefonijai arba radijo telegrafijai

26.40.41

Mikrofonai ir jų stovai

26.40.42

Garsiakalbiai; ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, ir kombinuoti įtaisai, sudaryti iš mikrofono ir garsiakalbio

26.40.43

Garsinio dažnio signalo stiprintuvai; elektrinė garso stiprinimo aparatūra

26.40.44

Niekur kitur nepriskirta priėmimo aparatūra radijo telefonijai arba radijo telegrafijai

26.40.5

Garso ir vaizdo aparatūros dalys

26.40.51

Garso ir vaizdo aparatūros dalys ir reikmenys

26.40.52

Radijo imtuvų ir siųstuvų dalys

26.40.6

Vaizdo žaidimų valdymo pultai (jungiami su televizijos imtuvu arba su atskiru žaidimo ekranu) ir kiti gebėjimus lavinantys arba rizikos žaidimai su elektroniniu ekranu

26.40.60

Vaizdo žaidimų valdymo pultai (jungiami su televizijos imtuvu arba su atskiru žaidimo ekranu) ir kiti gebėjimus lavinantys arba rizikos žaidimai su elektroniniu ekranu

26.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plataus vartojimo elektroninės įrangos gamybos dalis

26.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plataus vartojimo elektroninės įrangos gamybos dalis

26.5

Matavimo, bandymo ir navigacijos įranga; įvairių tipų laikrodžiai

26.51

Matavimo, bandymo ir navigacinė įranga

26.51.1

Navigacijos, meteorologijos, geofizikos ir panašūs prietaisai ir aparatai

26.51.11

Krypties nustatymo kompasai; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai

26.51.12

Teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai); kiti geodezijos, hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir aparatai

26.51.2

Radarinė ir radionavigacijos aparatūra

26.51.20

Radarinė ir radionavigacijos aparatūra

26.51.3

Tiksliosios svarstyklės; braižybos, skaičiavimo, ilgio matavimo ir panašūs prietaisai

26.51.31

Svarstyklės, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg

26.51.32

Braižybos stalai ir mašinos bei kiti braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai

26.51.33

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio matuokliai (įskaitant mikrometrus ir slankmačius)

26.51.4

Elektrinių dydžių arba jonizuojančiosios spinduliuotės matuokliai

26.51.41

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba aptikimo prietaisai ir aparatai

26.51.42

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir katodinės spinduliuotės oscilografai

26.51.43

Elektrinių dydžių matuokliai be rašytuvų

26.51.44

Telekomunikacijų prietaisai ir aparatai

26.51.45

Niekur kitur nepriskirti elektrinių dydžių matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai

26.51.5

Kitų fizinių charakteristikų kontrolės prietaisai

26.51.51

Areometrai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai ir psichrometrai

26.51.52

Skysčių ir dujų srauto, lygio, slėgio arba kitų parametrų matavimo ir tikrinimo prietaisai

26.51.53

Niekur kitur nepriskirti prietaisai ir aparatai fizinei arba cheminei analizei atlikti

26.51.6

Kiti matavimo, tikrinimo ir bandymo prietaisai ir įtaisai

26.51.61

Mikroskopai (išskyrus optinius mikroskopus) ir difrakciniai aparatai

26.51.62

Medžiagų mechaninių ypatybių bandymo mašinos ir įtaisai

26.51.63

Dujų, skysčių arba elektros tiekimo arba gamybos skaitikliai

26.51.64

Sūkių skaičiaus ir produkcijos kiekio skaitikliai, taksometrai; greitmačiai (spidometrai) ir tachometrai

26.51.65

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai, hidrauliniai arba pneumatiniai

26.51.66

Niekur kitur nepriskirti matavimo ar tikrinimo prietaisai, įtaisai ir mašinos

26.51.7

Termostatai, manostatai ir kiti automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

26.51.70

Termostatai, manostatai ir kiti automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

26.51.8

Matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos dalys ir pagalbiniai reikmenys

26.51.81

Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūros dalys

26.51.82

Gaminių, priskirtų CPA 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4 ir 26.51.5 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys; mikrotomai; niekur kitur nepriskirtos dalys

26.51.83

Mikroskopų (kitokių negu optiniai) ir difraktometrų dalys ir pagalbiniai reikmenys

26.51.84

Gaminių, priskirtų CPA 26.51.63 ir 26.51.64 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys

26.51.85

Prietaisų ir aparatų, priskirtų CPA 26.51.65 , 26.51.66 ir 26.51.70 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys

26.51.86

Prietaisų ir aparatų, priskirtų CPA 26.51.11 ir 26.51.62 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys

26.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos gamybos dalis

26.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos gamybos dalis

26.52

Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai

26.52.1

Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, išskyrus jų mechanizmus ir dalis

26.52.11

Rankiniai ir kišeniniai laikrodžiai, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais

26.52.12

Kiti rankiniai, kišeniniai ir kitokie laikrodžiai, įskaitant sekundmačius

26.52.13

Prietaisų skydų ir panašūs transporto priemonių laikrodžiai

26.52.14

Laikrodžiai su rodymo mechanizmais; žadintuvai ir sieniniai laikrodžiai; kiti laikrodžiai

26.52.2

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai ir dalys

26.52.21

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai

26.52.22

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių korpusai ir jų dalys

26.52.23

Kitos rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dalys

26.52.24

Laikmačiai, laiko rašytuvai, automobilių stovėjimo trukmės skaitikliai; išjungikliai su rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmais

26.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių gamybos dalis

26.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių gamybos dalis

26.6

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapinė įranga

26.60

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapinė įranga

26.60.1

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapinė įranga

26.60.11

Aparatūra, kurios veikimas pagrįstas rentgeno ar alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu

26.60.12

Elektriniai diagnostikos aparatai, naudojami medicinoje

26.60.13

Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės aparatai, naudojami medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje

26.60.14

Stimuliatoriai; klausos aparatai

26.60.9

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamybos dalis

26.60.91

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos

26.60.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamybos dalis

26.7

Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga

26.70

Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga

26.70.1

Fotografijos įranga ir jos dalys

26.70.11

Objektyvai fotoaparatams, projektoriams, fotografiniams didintuvams ir mažintuvams

26.70.12

Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms arba cilindrams paruošti; fotoaparatai, naudojami dokumentams mikrofilmuose, mikrokortose arba kitose mikroformose atkurti

26.70.13

Skaitmeniniai fotoaparatai

26.70.14

Momentinės fotografijos fotoaparatai ir kiti fotoaparatai

26.70.15

Kinematografijos kameros

26.70.16

Kinematografijos projektoriai

26.70.19

Kita fotografijos įranga; fotografijos įrangos dalys ir reikmenys

26.70.2

Kiti optiniai prietaisai ir jų dalys

26.70.21

Poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; aptaisyti arba neaptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti optiniai elementai (išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo), kurie nėra skirti fotoaparatams, projektoriams, fotografiniams didintuvams ir mažintuvams

26.70.22

Binokliai, monokuliarai ir kiti optiniai teleskopai; kiti astronomijos prietaisai; optiniai mikroskopai

26.70.23

Skystakristaliai įtaisai; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai prietaisai ir įtaisai

26.70.24

Optiniai matavimo ir tikrinimo įtaisai ir prietaisai

26.70.25

Binoklių, monokuliarų ir kitų optinių teleskopų, kitų astronomijos prietaisų ir optinių mikroskopų dalys ir pagalbiniai reikmenys

26.70.26

Skystųjų kristalų įtaisų dalys ir pagalbiniai reikmenys, lazeriai (išskyrus lazerinius diodus), kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai prietaisai ir įtaisai

26.70.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos dalis

26.70.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos dalis

26.8

Magnetinės ir optinės laikmenos

26.80

Magnetinės ir optinės laikmenos

26.80.1

Magnetinės ir optinės laikmenos

26.80.11

Magnetinės laikmenos, neįrašytos, išskyrus korteles su magnetine juostele

26.80.12

Neįrašytos optinės laikmenos

26.80.13

Kitos įrašų laikmenos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir formas

26.80.14

Kortelės su magnetine juostele

26.80.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip magnetinių arba optinių laikmenų gamybos dalis

26.80.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip magnetinių arba optinių laikmenų gamybos dalis

27

Elektros įranga

27.1

Elektros varikliai, generatoriai, transformatoriai ir elektros skirstomoji bei valdymo įranga

27.11

Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai

27.11.1

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W; kiti nuolatinės srovės varikliai; nuolatinės srovės generatoriai

27.11.10

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W; kiti nuolatinės srovės varikliai; nuolatinės srovės generatoriai

27.11.2

Universalieji kintamosios ir nuolatinės srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W; kiti kintamosios srovės varikliai; Kintamosios srovės generatoriai

27.11.21

Universalieji kintamosios ir nuolatinės srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W

27.11.22

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai

27.11.23

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 750 W

27.11.24

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia nuo 750 W iki 75 kW

27.11.25

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW

27.11.26

Kintamosios srovės generatoriai

27.11.3

Elektros generavimo agregatai ir vieninkariai keitikliai

27.11.31

Elektros generavimo agregatai, varomi stūmoklinių dyzelinių variklių

27.11.32

Elektros generavimo agregatai, varomi kibirkštinio uždegimo variklių; kiti elektros generavimo agregatai; vieninkariai elektros keitikliai

27.11.4

Elektros transformatoriai

27.11.41

Transformatoriai su skystuoju dielektriku

27.11.42

Kiti transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 16 kVA

27.11.43

Kiti transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 16 kVA

27.11.5

Dujošvyčių lempų arba vamzdžių balastiniai įtaisai; kiti induktoriai

27.11.50

Dujošvyčių lempų arba vamzdžių balastiniai įtaisai; kiti induktoriai

27.11.6

Elektros variklių, generatorių ir transformatorių dalys

27.11.61

Dalys elektros varikliams ir generatoriams

27.11.62

Transformatorių ir induktorių dalys

27.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamybos dalis

27.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamybos dalis

27.12

Elektros skirstomoji ir valdymo įranga

27.12.1

Elektros aparatūra aukštesnės kaip 1 000  V įtampos grandinėms perjungti arba apsaugoti

27.12.10

Elektros aparatūra aukštesnės kaip 1 000  V įtampos grandinėms perjungti arba apsaugoti

27.12.2

Elektros aparatūra ne aukštesnės kaip 1 000  V įtampos grandinėms perjungti arba apsaugoti

27.12.21

Lydieji saugikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.12.22

Automatiniai elektrinių grandinių išjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.12.23

Niekur kitur nepriskirta elektrinių grandinių apsaugos aparatūra, skirta ne aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.12.24

Relės, skirtos ne aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.12.3

Skydai

27.12.31

Skydai ir kiti izoliaciniai pagrindai, kuriuose sumontuota elektros perjungimo ar apsauginė aparatūra, skirta ne aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.12.32

Skydai ir kiti izoliaciniai pagrindai, kuriuose sumontuota elektros perjungimo ar apsauginė aparatūra, skirta aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.12.4

Elektros skirstomosios ir valdymo aparatūros dalys

27.12.40

Elektros skirstomosios ir valdymo aparatūros dalys

27.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamybos dalis

27.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamybos dalis

27.2

Baterijos ir akumuliatoriai

27.20

Baterijos ir akumuliatoriai

27.20.1

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos bei jų dalys

27.20.11

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos

27.20.12

Galvaninių elementų ir galvaninių baterijų dalys

27.20.2

Elektros akumuliatoriai ir jų dalys

27.20.21

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stūmokliniams varikliams užvesti

27.20.22

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, išskyrus naudojamus stūmokliniams varikliams užvesti

27.20.23

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido, ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies bei kitokie elektros akumuliatoriai

27.20.24

Elektros akumuliatorių dalys, įskaitant skirtuvus (separatorius)

27.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip galvaninių elementų ir akumuliatorių gamybos dalis

27.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip galvaninių elementų ir akumuliatorių gamybos dalis

27.3

Laidai ir instaliacijos įtaisai

27.31

Optiniai skaiduliniai kabeliai

27.31.1

Optiniai skaiduliniai kabeliai

27.31.11

Optiniai skaiduliniai kabeliai, sudaryti iš atskirai padengtų skaidulų

27.31.12

Optinės skaidulos ir optinių skaidulų grįžtės; optiniai skaiduliniai kabeliai (išskyrus sudarytus iš atskirai padengtų skaidulų)

27.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių skaidulinių kabelių gamybos dalis

27.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių skaidulinių kabelių gamybos dalis

27.32

Kiti elektronikos ir elektros laidai bei kabeliai

27.32.1

Kiti elektronikos ir elektros laidai bei kabeliai

27.32.11

Izoliuotieji apvijiniai laidai

27.32.12

Bendraašiai kabeliai ir kiti bendraašiai elektros laidininkai

27.32.13

Kiti elektros laidininkai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.32.14

Kiti elektros laidininkai, skirti aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų elektronikos ir elektros laidų bei kabelių gamybos dalis

27.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų elektronikos ir elektros laidų bei kabelių gamybos dalis

27.33

Instaliacijos įtaisai

27.33.1

Instaliacijos įtaisai

27.33.11

Perjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.33.12

Elektros lempų lizdai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.33.13

Niekur kitur nepriskirti kištukai, kištukiniai lizdai ir kita įranga, naudojama elektrinėms grandinėms perjungti ar apsaugoti

27.33.14

Elektros izoliacinės jungiamosios detalės iš plastiko

27.33.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip instaliacijos įtaisų gamybos dalis

27.33.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip instaliacijos įtaisų gamybos dalis

27.4

Elektros apšvietimo įranga

27.40

Elektros apšvietimo įranga

27.40.1

Elektrinės kaitinamosios ar dujošvytės lempos; lankinės lempos

27.40.11

Sandariosios kryptingų spindulių lempos

27.40.12

Volframinės halogeninės kaitinamosios lempos, išskyrus ultravioletines arba infraraudonąsias lempas

27.40.13

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios lempos, kurių galia ne didesnė kaip 200 W, o įtampa didesnė kaip 100 V

27.40.14

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios lempos

27.40.15

Dujošvytės lempos; ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės lempos; lankinės lempos

27.40.2

Lempos ir šviestuvai

27.40.21

Nešiojamosios elektros lempos, maitinamos iš sausųjų baterijų, akumuliatorių, magnetų

27.40.22

Stalinės, biuro, naktinės arba ant grindų statomos elektros lempos

27.40.23

Neelektrinės lempos ir šviestuvai

27.40.24

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai

27.40.25

Sietynai ir kiti palubiniai ar sieniniai elektriniai šviestuvai

27.40.3

Kitos lempos ir šviestuvai

27.40.30

Kitos lempos ir šviestuvai

27.40.4

Lempų ir apšvietimo įrangos dalys

27.40.41

Kaitinamųjų arba dujošvyčių lempų dalys

27.40.42

Lempų ir apšvietimo įrangos dalys

27.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros apšvietimo įrangos gamybos dalis

27.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros apšvietimo įrangos gamybos dalis

27.5

Buitiniai aparatai arba prietaisai

27.51

Buitiniai elektriniai aparatai arba prietaisai

27.51.1

Šaldytuvai ir šaldikliai; skalbimo mašinos; elektrinės antklodės; vėdintuvai (ventiliatoriai)

27.51.11

Buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai

27.51.12

Buitinės indaplovės

27.51.13

Buitinės drabužių skalbimo ir džiovinimo mašinos

27.51.14

Elektrinės antklodės

27.51.15

Buitiniai vėdintuvai (ventiliatoriai) ir ventiliaciniai arba recirkuliaciniai garų rinktuvai

27.51.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, buitiniai elektriniai aparatai arba prietaisai

27.51.21

Elektromechaniniai buitiniai aparatai arba prietaisai su įmontuotu elektros varikliu

27.51.22

Skustuvai, plaukų šalinimo įtaisai ir plaukų kirpimo mašinėlės su įmontuotu elektros varikliu

27.51.23

Elektroterminiai plaukų ar rankų džiovintuvai; elektrinės laidynės

27.51.24

Kiti elektroterminiai aparatai

27.51.25

Elektriniai momentiniai arba netekančiojo vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai

27.51.26

Elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo aparatai

27.51.27

Mikrobangų krosnys

27.51.28

Kitos orkaitės; viryklės, viryklių plokštės, lankainiai; kepimo grotelės ir keptuvai

27.51.29

Elektros kaitinimieji varžai

27.51.3

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų dalys

27.51.30

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų dalys

27.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

27.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

27.52

Buitiniai neelektriniai aparatai arba prietaisai

27.52.1

Buitinė neelektrinė virimo ir šildymo įranga

27.52.11

Buitiniai neelektriniai kepimo ir virimo aparatai, prietaisai ir plokšti šildytuvai iš geležies, plieno ar vario

27.52.12

Kiti buitiniai aparatai arba prietaisai, kūrenami dujiniu kuru arba tiek dujiniu, tiek kitų rūšių kuru, skystuoju arba kietuoju kuru

27.52.13

Niekur kitur nepriskirti neelektriniai oro šildytuvai ir karštojo oro skirstytuvai iš geležies arba plieno

27.52.14

Neelektriniai tekančiojo arba netekančiojo vandens šildytuvai

27.52.2

Krosnių, viryklių, plokščių šildytuvų ir panašių neelektrinių buitinių prietaisų ir aparatų dalys

27.52.20

Krosnių, viryklių, plokščių šildytuvų ir panašių neelektrinių buitinių prietaisų ir aparatų dalys

27.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių neelektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

27.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių neelektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

27.9

Kita elektros įranga

27.90

Kita elektros įranga

27.90.1

Kita elektros įranga ir jos dalys

27.90.11

Elektrinės mašinos ir aparatai su tam tikromis funkcijomis

27.90.12

Elektros izoliatoriai; izoliaciniai elementai elektros mašinoms ar įrangai; elektros laidų vamzdžiai

27.90.13

Anglies elektrodai ir kiti gaminiai iš grafito arba kitos rūšies anglies, skirti naudoti elektrotechnikoje

27.90.2

Kontroliniai skydai su skystųjų kristalų įranga arba šviesos diodais; elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos prietaisai

27.90.20

Kontroliniai skydai su skystųjų kristalų įranga arba šviesos diodais; elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos prietaisai

27.90.3

Elektrinės minkštojo ir kietojo litavimo bei suvirinimo staklės, paviršiaus grūdinimo ir karštojo purškimo mašinos ir aparatai

27.90.31

Elektrinės minkštojo ir kietojo litavimo bei suvirinimo mašinos ir aparatai; elektrinės metalų arba kermetų karštojo purškimo mašinos ir aparatai

27.90.32

Elektrinių minkštojo ir kietojo litavimo bei suvirinimo mašinų, įrangos ir aparatų dalys; elektrinės metalų arba kermetų karštojo purškimo mašinos ir aparatai

27.90.33

Kitos elektrinės įrangos dalys; niekur kitur nepriskirtos elektrinės mašinų, įrangos arba aparatūros dalys

27.90.4

Kita, niekur kitur nepriskirta, elektrinė įranga

27.90.41

Apgręžikliai, lygintuvai, keitikliai

27.90.42

Kuro elementai

27.90.43

Viršįtampių slopintuvai, skirti aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

27.90.44

Prietaisų laidai, ilgintuvai ir kiti elektros laidų rinkiniai su izoliuotaisiais laidais ir jungtimis

27.90.45

Elektromagnetai; elektromagnetiniai sujungimai ir stabdžiai; elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai; elektriniai dalelių greitintuvai; elektriniai signalų generatoriai ir kita, niekur kitur nepriskirta, elektros įranga

27.90.5

Elektros kondensatoriai

27.90.51

Pastovieji kondensatoriai, skirti naudoti 50/60 Hz elektrinėse grandinėse, kurių reaktyvioji galia ne mažesnė kaip 0,5 kvar

27.90.52

Kiti pastovieji kondensatoriai

27.90.53

Kintamieji arba derinamieji kondensatoriai

27.90.6

Elektros varžai, išskyrus kaitinamuosius varžus

27.90.60

Elektros varžai, išskyrus kaitinamuosius varžus

27.90.7

Elektrinė geležinkelių, tramvajaus bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo įranga

27.90.70

Elektrinė geležinkelių, tramvajaus bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo įranga

27.90.8

Elektrinių kondensatorių, varžų, reostatų ir potenciometrų dalys

27.90.81

Elektrinių kondensatorių dalys

27.90.82

Elektrinių varžų, reostatų ir potenciometrų dalys

27.90.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos elektros įrangos gamybos dalis

27.90.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos elektros įrangos gamybos dalis

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

28.1

Bendrosios paskirties mašinos

28.11

Varikliai ir turbinos, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius

28.11.1

Varikliai, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius

28.11.11

Pakabinamieji laivų varikliai

28.11.12

Laivų kibirkštinio uždegimo varikliai; kiti varikliai

28.11.13

Kiti dyzeliniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai

28.11.2

Turbinos

28.11.21

Vandens ir kitų garų turbinos

28.11.22

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai

28.11.23

Dujų turbinos, kitokios negu turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai varikliai

28.11.24

Vėjo turbinos

28.11.3

Turbinų dalys

28.11.31

Vandens ir kitų garų turbinų dalys

28.11.32

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, įskaitant reguliatorius

28.11.33

Dujų turbinų, išskyrus turboreaktyvinius ir turbosraigtinius variklius, dalys

28.11.4

Variklių dalys

28.11.41

Kibirkštinio uždegimo stūmoklinių vidaus degimo variklių dalys, išskyrus orlaivių variklių dalis

28.11.42

Kitų variklių dalys

28.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklių, gamybos dalis

28.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklių, gamybos dalis

28.12

Hidraulinė įranga

28.12.1

Hidraulinė įranga, išskyrus dalis

28.12.11

Tiesinio veikimo hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai

28.12.12

Rotaciniai hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai

28.12.13

Hidrauliniai siurbliai

28.12.14

Hidrauliniai ir pneumatiniai vožtuvai ir sklendės

28.12.15

Hidrauliniai agregatai

28.12.16

Hidraulinės sistemos

28.12.2

Hidraulinės įrangos dalys

28.12.20

Hidraulinės įrangos dalys

28.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės įrangos gamybos dalis

28.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės įrangos gamybos dalis

28.13

Kiti siurbliai ir kompresoriai

28.13.1

Skysčių siurbliai; skysčių keltuvai

28.13.11

Degalų, tepalų, aušinimo skysčių ir betono siurbliai

28.13.12

Kiti skysčių siurbliai su grįžtamuoju slenkamuoju stumoklio judėjimu

28.13.13

Kiti stūmokliniai rotaciniai skysčių siurbliai

28.13.14

Kiti išcentriniai skysčių siurbliai; kiti siurbliai

28.13.2

Oro arba vakuuminiai siurbliai; oro arba kitų dujų kompresoriai

28.13.21

Vakuuminiai siurbliai

28.13.22

Rankiniai arba koja valdomi oro siurbliai

28.13.23

Kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose

28.13.24

Oro kompresoriai, sumontuoti ant važiuoklės su ratais, skirti vilkti

28.13.25

Turbokompresoriai

28.13.26

Stūmokliniai grįžtamojo slenkamojo judėjimo kompresoriai

28.13.27

Stūmokliniai rotaciniai vienveleniai arba daugiaveleniai kompresoriai

28.13.28

Kiti kompresoriai

28.13.3

Siurblių ir kompresorių dalys

28.13.31

Siurblių dalys; skysčių keltuvų dalys

28.13.32

Oro arba vakuuminių siurblių, oro arba dujų kompresorių, vėdintuvų (ventiliatorių), gaubtų dalys

28.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir kompresorių gamybos dalis

28.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir kompresorių gamybos dalis

28.14

Kiti čiaupai ir sklendės

28.14.1

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ar panašių įtaisų čiaupai, vožtuvai, sklendės ir panašūs elementai

28.14.11

Slėgio mažinimo (redukciniai), valdymo, atgaliniai ir apsauginiai vožtuvai

28.14.12

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens cisternų, vonių ir panašių įtaisų čiaupai, vožtuvai ir sklendės; centrinio šildymo radiatorių sklendės

28.14.13

Procesų valdymo vožtuvai, sklendės, rutulinės sklendės ir kiti vožtuvai

28.14.2

Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir gaminių dalys

28.14.20

Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir gaminių dalys

28.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir sklendžių gamybos dalis

28.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir sklendžių gamybos dalis

28.15

Guoliai, krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varomieji elementai

28.15.1

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

28.15.10

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

28.15.2

Kiti guoliai, krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varomieji elementai

28.15.21

Geležies ar plieno lankstinės plokščiagrandės grandinės

28.15.22

Pavarų velenai (įskaitant kumštelinius ir alkūninius velenus) ir alkūninių svirčių velenai

28.15.23

Guolių korpusai ir velenų slydimo guoliai

28.15.24

Krumpliaračiai ir krumplinės pavaros; rutuliniai ar ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai

28.15.25

Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčius

28.15.26

Sankabos ir velenų movos, įskaitant universaliuosius lankstus

28.15.3

Guolių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų dalys

28.15.31

Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai; rutulinių arba ritininių guolių dalys

28.15.32

Geležies ar plieno lankstinių plokščiagrandžių grandinių dalys

28.15.39

Niekur kitur nepriskirtų guolių ir varomųjų elementų dalys

28.15.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamybos dalis

28.15.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamybos dalis

28.2

Kitos bendrosios paskirties mašinos ir įranga

28.21

Orkaitės, krosnys ir krosnių degikliai

28.21.1

Orkaičių ir krosnių degikliai, taip pat jų dalys

28.21.11

Krosnių degikliai; mechaninės kūryklos ir grotelės; mechaniniai pelenų šalintuvai ir panašūs įtaisai

28.21.12

Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės, įskaitant atliekų deginimo ir krematoriumų krosnis, išskyrus kepyklų krosnis

28.21.13

Elektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės; indukcinė arba dielektrinė šildymo įranga

28.21.14

Krosnių degiklių, krosnių ir orkaičių dalys

28.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis

28.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis

28.22

Kėlimo ir krovimo įranga

28.22.1

Kėlimo ir krovimo įranga bei jos dalys

28.22.11

Niekur kitur nepriskirti skridininiai skrysčiai ir keltuvai

28.22.12

Viršutinės šachtos aikštelės lyniniai kėlimo įrenginiai; gervės, specialiai pritaikytos požemio darbams; kitos gervės; vertikaliosios gervės

28.22.13

Kėlikliai; keltuvai, skirti transporto priemonėms pakelti

28.22.14

Stiebiniai kranai (derikai); kranai; judamieji kėlimo rėmai, portaliniai kėlimo vežimėliai ir pramoniniai vežimėliai su įtaisytais kranais

28.22.15

Automobiliniai krautuvai su šakiškuoju griebtuvu, kiti pramoniniai vežimėliai; vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose

28.22.16

Liftai, kaušiniai keltuvai, eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai

28.22.17

Pneumatiniai ir kiti tolydžiojo veikimo prekių ir medžiagų keltuvai ir konvejeriai

28.22.18

Kitos kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinos

28.22.19

Kėlimo ir krovimo įrangos dalys

28.22.2

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai, skirti kėlimo kranams, ekskavatoriams ir kitokioms mašinoms

28.22.20

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai, skirti kėlimo kranams, ekskavatoriams ir kitokioms mašinoms

28.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir krovimo įrangos gamybos dalis

28.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir krovimo įrangos gamybos dalis

28.23

Įstaigų mašinos ir įranga (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą)

28.23.1

Apskaitos mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais

28.23.10

Apskaitos mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais

28.23.2

Įstaigų įranga ir jos dalys

28.23.21

Įstaigų įranga

28.23.22

Įstaigų įrangos dalys ir reikmenys

28.23.9

Įstaigų ir buhalterinės įrangos gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos dalis

28.23.91

Įstaigų ir buhalterinės įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos paslaugos

28.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos dalis

28.24

Varikliniai rankiniai įrankiai

28.24.1

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai; kiti nešiojamieji varikliniai įrankiai ir aparatai

28.24.11

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai su įmontuotu elektros varikliu

28.24.12

Kiti nešiojamieji varikliniai rankiniai įrankiai ir aparatai

28.24.2

Variklinių rankinių įrankių dalys

28.24.21

Elektromechaninių rankinių įrankių su įmontuotu elektros varikliu dalys

28.24.22

Kitų nešiojamųjų variklinių rankinių įrankių dalys

28.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių rankinių įrankių gamybos dalis

28.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių rankinių įrankių gamybos dalis

28.25

Nebuitiniai aušinimo ir vėdinimo įrenginiai

28.25.1

Šilumokaičiai; nebuitiniai oro kondicionavimo įrenginiai, šaldymo ir užšaldymo įranga

28.25.11

Šilumokaičiai ir oro arba kitų dujų suskystinimo įranga

28.25.12

Oro kondicionavimo įrenginiai

28.25.13

Šaldymo arba užšaldymo įranga ir šilumos siurbliai, išskyrus buitinę įrangą

28.25.14

Niekur kitur nepriskirti dujų filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai

28.25.2

Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu staliniai, grindiniai, sieniniai, langiniai, lubiniai ar stoginiai vėdintuvai (ventiliatoriai)

28.25.20

Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu staliniai, grindiniai, sieniniai, langiniai, lubiniai ar stoginiai vėdintuvai (ventiliatoriai)

28.25.3

Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šilumos siurblių dalys

28.25.30

Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šilumos siurblių dalys

28.25.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis

28.25.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis

28.29

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, bendrosios paskirties mašinos

28.29.1

Dujų generatoriai, distiliavimo ir filtravimo aparatai

28.29.11

Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai; acetileno dujų ir panašūs generatoriai; distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai

28.29.12

Skysčių filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai

28.29.13

Vidaus degimo variklių degalų, tepalų arba oro filtrai

28.29.2

Butelių arba kitos taros plovimo, užpildymo, pakavimo arba vyniojimo įrenginiai; gesintuvai, purkštuvai, garosvaidžiai ar smėliasrautės; tarpikliai

28.29.21

Butelių arba kitos taros plovimo, užpildymo, pakavimo arba vyniojimo įrenginiai

28.29.22

Gesintuvai, purkštuvai, garosvaidžiai ar smėliasrautės ir panašūs mechaniniai įtaisai, išskyrus naudojamus žemės ūkyje

28.29.23

Tarpikliai iš lakštinio metalo; mechaniniai sandarikliai

28.29.3

Pramoniniai, buitiniai ir kiti svėrimo bei matavimo įrenginiai

28.29.31

Pramoninės svarstyklės; konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės; pastovios masės svėrimo svarstyklės ir nustatytos medžiagos masės atseikėjimo svarstyklės

28.29.32

Svarstyklės žmonėms sverti ir buitinės svarstyklės

28.29.39

Kiti svėrimo ir matavimo įrenginiai

28.29.4

Centrifugos, kalandravimo mašinos ir prekybos automatai

28.29.41

Niekur kitur nepriskirtos centrifugos

28.29.42

Kalandravimo arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus įrangą metalui arba stiklui apdirbti

28.29.43

Prekybos automatai

28.29.5

Pramoninės indaplovės

28.29.50

Pramoninės indaplovės

28.29.6

Niekur kitur nepriskirta medžiagų apdorojimo temperatūros keitimo būdu įranga

28.29.60

Niekur kitur nepriskirta medžiagų apdorojimo temperatūros keitimo būdu įranga

28.29.7

Neelektrinės mašinos ir aparatai, skirti minkštajam ir kietajam litavimui bei suvirinimui, ir jų dalys; dujinės paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir prietaisai

28.29.70

Neelektrinės mašinos ir aparatai, skirti minkštajam ir kietajam litavimui bei suvirinimui, ir jų dalys; dujinės paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir prietaisai

28.29.8

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų dalys

28.29.81

Dujų arba vandens dujų generatorių dalys

28.29.82

Centrifugų dalys; skysčių ar dujų filtravimo arba gryninimo mašinų ir aparatų dalys

28.29.83

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų dalys; purškimo įrenginių dalys, svarstyklių svarsčiai

28.29.84

Niekur kitur nepriskirtos mašinų dalys, neturinčios elektrinių jungčių

28.29.85

Indų plovimo mašinų ir valymo, pripildymo, pakavimo ar įvyniojimo mašinų dalys

28.29.86

Neelektrinių mašinų ir aparatų minkštajam ir kietajam litavimui bei suvirinimui dalys; dujinės paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir prietaisai

28.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų gamybos dalis

28.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų gamybos dalis

28.3

Žemės ir miškų ūkio technika

28.30

Žemės ir miškų ūkio technika

28.30.1

Pėsčiojo valdomi traktoriai

28.30.10

Pėsčiojo valdomi traktoriai

28.30.2

Kiti žemės ūkio traktoriai

28.30.21

Traktoriai, kurių variklio galia neviršija 37 kW

28.30.22

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė nei 37 kW, bet neviršija 59 kW

28.30.23

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė kaip 59 kW

28.30.3

Dirvos apdirbimo mašinos ir įranga

28.30.31

Plūgai

28.30.32

Akėčios, purenamieji kultivatoriai, kultivatoriai, ravėtuvai ir kauptuvai

28.30.33

Sėjamosios, sodinamosios ir daigasodės

28.30.34

Mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai

28.30.39

Kitos dirvos apdirbimo mašinos ir įranga

28.30.4

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto aikštelėms pjauti

28.30.40

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto aikštelėms pjauti

28.30.5

Derliaus nuėmimo mašinos ir įranga

28.30.51

Niekur kitur nepriskirtos žoliapjovės (įskaitant juostinius žolės pjovimo įrenginius, prikabinamus prie traktoriaus)

28.30.52

Šienavimo mašinos

28.30.53

Šiaudų arba šieno pakavimo presai, įskaitant presus-rinktuvus

28.30.54

Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinos

28.30.59

Niekur kitur nepriskirtos derliaus nuėmimo ir kuliamosios mašinos

28.30.6

Skysčių arba biriųjų medžiagų įterpimo, paskleidimo arba purškimo mašinos, naudojamos žemės ūkyje ar sodininkystėje

28.30.60

Skysčių arba biriųjų medžiagų įterpimo, paskleidimo arba purškimo mašinos, naudojamos žemės ūkyje ar sodininkystėje

28.30.7

Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės

28.30.70

Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės

28.30.8

Kitos žemės ūkio mašinos ir įranga

28.30.81

Kiaušinių, vaisių, uogų arba kitų žemės ūkio produktų, išskyrus sėklas, grūdus arba džiovintas ankštines daržoves, valymo, rūšiavimo arba kalibravimo mašinos

28.30.82

Melžimo įranga

28.30.83

Gyvūnų pašarų ruošimo mašinos ir įranga

28.30.84

Paukščių perėtuvai (inkubatoriai) ir šildytuvai

28.30.85

Paukštininkystės mašinos ir įranga

28.30.86

Niekur kitur nepriskirtos žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkystės mašinos ir įranga

28.30.9

Žemės ūkio mašinų ir įrangos dalys; operacijos pagal subrangos sutartis kaip žemės ir miškų ūkio mašinų gamybos dalis

28.30.91

Niekur kitur nepriskirtų derliaus nuėmimo ir kuliamųjų mašinų dalys

28.30.92

Dirvos apdirbimo mašinų ir įrangos dalys

28.30.93

Kitų žemės ūkio mašinų ir įrangos dalys

28.30.94

Niekur kitur nepriskirtos melžimo mašinų ir pienininkystės įrangos dalys

28.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žemės ir miškų ūkio mašinų ir įrangos gamybos dalis

28.4

Metalo formavimo įranga ir staklės

28.41

Metalo formavimo įranga

28.41.1

Lazerio valdomos ir panašios metalo apdirbimo staklės; daugiatikslės (universaliosios) ir panašios staklės metalui apdirbti

28.41.11

Staklės metalui apdirbti pašalinant dalį medžiagos, veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę, ultragarsą ar panašius procesus

28.41.12

Metalo apdirbimo centrai, agregatinės vienpozicės arba daugiapozicės metalo apdirbimo staklės

28.41.2

Metalo tekinimo, gręžimo ir frezavimo staklės

28.41.21

Metalo tekinimo staklės

28.41.22

Metalo gręžimo, tekinimo ar frezavimo staklės; niekur kitur nepriskirtos sriegimo ar įsriegimo staklės

28.41.23

Atplaišų pašalinimo, galandimo, šlifavimo arba kitos metalo baigiamojo apdirbimo staklės

28.41.24

Išilginio drožimo, pjaustymo, atpjovimo arba kitos metalo pjovimo staklės

28.41.3

Kitos metalo apdirbimo staklės

28.41.31

Metalo lenkimo, briaunų lenkimo ir tiesinimo staklės

28.41.32

Metalo skylių pramušimo arba įkirtimo staklės

28.41.33

Kalimo arba štampavimo staklės ir kūjai; niekur kitur nepriskirti hidrauliniai ir metalo apdirbimo presai

28.41.34

Niekur kitur nepriskirtos metalo, sukepintų metalų karbidų arba kermeto apdirbimo nenuimant dalies medžiagos staklės

28.41.4

Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys

28.41.40

Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys

28.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo formavimo įrangos gamybos dalis

28.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo formavimo įrangos gamybos dalis

28.49

Kitos staklės

28.49.1

Akmenų, medienos ir panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės

28.49.11

Akmenų, keramikos, betono arba panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės, taip pat stiklo šaltojo apdirbimo staklės

28.49.12

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės; galvanizavimo mašinos

28.49.13

Stacionarūs sukamieji ar sukamieji smūginiai grąžtai, šlifavimo mašinos, kniedytuvai, metalo lakštų pjovimo įrankiai

28.49.2

Įrankių laikikliai

28.49.21

Staklių įrankių laikikliai ir atsiveriančiosios sriegimo galvutės

28.49.22

Staklių ruošinių laikikliai

28.49.23

Dalijimo galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai

28.49.24

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios gumos ir panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklių dalys ir reikmenys

28.49.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų staklių gamybos dalis

28.49.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų staklių gamybos dalis

28.9

Kitos specialiosios paskirties mašinos

28.91

Metalurgijos mašinos

28.91.1

Metalurgijos mašinos ir jų dalys

28.91.11

Konverteriai, liejimo kaušai, luitadėžės ir liejimo mašinos; metalo valcavimo staklynai

28.91.12

Metalurgijos mašinų dalys; metalo valcavimo staklynų dalys

28.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalurgijos mašinų gamybos dalis

28.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalurgijos mašinų gamybos dalis

28.92

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos

28.92.1

Kasybos mašinos

28.92.11

Nuolatinės veikos keltuvai ir konvejeriai, naudojami požeminiams darbams

28.92.12

Akmens anglių arba uolienų kirtimo mašinos ir tunelių kasimo mašinos; kitos gręžimo ir šulinių kasimo mašinos

28.92.2

Kitos savaeigės žemės, mineralų arba rūdų stumdymo, profiliavimo, lyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, tankinimo arba ištraukimo mašinos ir įranga (įskaitant buldozerius, mechaninius semtuvus ir plentvolius)

28.92.21

Savaeigiai buldozeriai ir universalieji buldozeriai

28.92.22

Savaeigiai greideriai ir grunto lygintuvai; varikliniai skreperiai

28.92.23

Savaeigiai plūktuvai ir plentvoliai

28.92.24

Savaeigiai priekiniai kaušiniai krautuvai

28.92.25

Savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai, kurių sukamasis antstatas važiuoklės atžvilgiu gali pasisukti 360 laipsnių kampu, išskyrus priekinius kaušinius krautuvus

28.92.26

Kiti savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai; kitos savaeigės kasybos mašinos

28.92.27

Buldozerių arba universaliųjų buldozerių verstuvai

28.92.28

Savivarčiai, nepritaikyti važiuoti greitkeliais

28.92.3

Kitos kasimo mašinos

28.92.30

Kitos kasimo mašinos

28.92.4

Mašinos gruntui, uolienoms, rūdoms arba kitoms mineralinėms medžiagoms rūšiuoti, smulkinti, maišyti arba panašiai apdirbti

28.92.40

Mašinos gruntui, uolienoms, rūdoms arba kitoms mineralinėms medžiagoms rūšiuoti, smulkinti, maišyti arba panašiai apdirbti

28.92.5

Vikšriniai traktoriai

28.92.50

Vikšriniai traktoriai

28.92.6

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų dalys

28.92.61

Gręžimo, vertikaliojo kasimo ir kasimo mašinų bei įrangos dalys; kranų dalys

28.92.62

Grunto, akmens ar kitų medžiagų rūšiavimo, smulkinimo ar kitokio apdirbimo mašinų dalys

28.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamybos dalis

28.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamybos dalis

28.93

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos

28.93.1

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos, išskyrus jų dalis

28.93.11

Išcentriniai grietinėlės separatoriai

28.93.12

Pienininkystės įranga

28.93.13

Niekur kitur nepriskirta grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių malimo arba apdorojimo įranga

28.93.14

Įranga naudojama vyno, sidro, vaisių, uogų sulčių arba panašių gėrimų gamyboje

28.93.15

Neelektrinės kepyklų krosnys; nebuitiniai maisto virimo arba šildymo įrenginiai

28.93.16

Žemės ūkio produktų džiovyklos

28.93.17

Įranga, skirta maisto arba gėrimų, įskaitant riebalus ir aliejų, pramoniniam paruošimui arba gamybai

28.93.18

Niekur kitur nepriskirta tabako ruošimo ar gamybos įranga

28.93.2

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos

28.93.20

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos

28.93.3

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo įrangos dalys

28.93.31

Gėrimų apdorojimo įrangos dalys

28.93.32

Maisto apdorojimo įrangos dalys

28.93.33

Tabako apdorojimo įrangos dalys

28.93.34

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos

28.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamybos dalis

28.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamybos dalis

28.94

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinos

28.94.1

Tekstilės paruošimo, verpimo, audimo ir mezgimo mašinos

28.94.11

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), tempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos; tekstilės pluoštų paruošimo mašinos

28.94.12

Tekstilės verptuvai; tekstilės dvejinimo, sukimo, vyniojimo arba pervijimo mašinos

28.94.13

Audimo mašinos

28.94.14

Mezgimo mašinos; mezgimo ir mezgimo prisiuvant bei panašios mašinos; kilpojimo mašinos

28.94.15

Pagalbinė įranga, naudojama kartu su tekstilės apdirbimo mašinomis; tekstilės marginimo mechaniniai įrenginiai

28.94.2

Kitos tekstilės ir siuvinių gamybos mašinos, įskaitant siuvamąsias mašinas

28.94.21

Tekstilės verpalų ir medžiagų skalbimo, valymo, gręžimo, laidymo, spaudimo, dažymo, pervijimo ir panašios mašinos; veltinio apdailos mašinos

28.94.22

Skalbyklose naudojamos skalbiamosios mašinos; sausojo valymo mašinos; džiovinimo mašinos, kurių talpa didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių

28.94.23

Išcentrinės drabužių džiovyklos

28.94.24

Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas ir buitines siuvamąsias mašinas

28.94.3

Kailių ir žaliavinių odų išdirbimo bei odų apdorojimo, taip pat avalynės arba kitų dirbinių ir gaminių gamybos arba remonto mašinos

28.94.30

Kailių ir žaliavinių odų išdirbimo bei odų apdorojimo, taip pat avalynės arba kitų dirbinių ir gaminių gamybos arba remonto mašinos

28.94.4

Buitinės siuvamosios mašinos

28.94.40

Buitinės siuvamosios mašinos

28.94.5

Audimo ir verpimo mašinų bei kitų tekstilės ir drabužių gamybos mašinų bei odos apdirbimo mašinų dalys ir reikmenys

28.94.51

Audimo ir verpimo mašinų dalys ir reikmenys

28.94.52

Kitų tekstilės ir drabužių gamybos mašinų bei odos apdirbimo mašinų dalys

28.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamybos dalis

28.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamybos dalis

28.95

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos

28.95.1

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos ir jų dalys

28.95.11

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos, išskyrus jų dalis

28.95.12

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų dalys

28.95.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamybos dalis

28.95.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamybos dalis

28.96

Plastiko ir gumos gamybos mašinos

28.96.1

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti

28.96.10

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti

28.96.2

Niekur kitur nepriskirtų mašinų gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti, dalys

28.96.20

Niekur kitur nepriskirtų mašinų gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti, dalys

28.96.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gumos arba plastiko gamybos mašinų gamybos dalis

28.96.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gumos arba plastiko gamybos mašinų gamybos dalis

28.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, specialiosios paskirties mašinos

28.99.1

Spausdinimo ir knygų įrišimo mašinos

28.99.11

Knygų įrišimo mašinos, įskaitant brošiūravimo mašinas

28.99.12

Teksto rinkimo ir iškiliaspaudės klišių bei spaudos formų paruošimo ar darymo mašinos, aparatai ir įrenginiai

28.99.13

Ofsetinės spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose

28.99.14

Kitos spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose

28.99.2

Mašinos ir aparatai, naudojamai vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai

28.99.20

Mašinos ir aparatai, naudojamai vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai

28.99.3

Niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties mašinos

28.99.31

Medienos, popieriaus masės, popieriaus arba kartono džiovyklos; niekur kitur nepriskirtos nebuitinės džiovyklos

28.99.32

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir kiti atrakcionų įrenginiai

28.99.39

Orlaivių paleidimo įrenginiai; ant laivo nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ar panašūs įrenginiai; ratų suvedimo įranga; niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties mašinos

28.99.4

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys

28.99.40

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys

28.99.5

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai, dalys; kitų specialiosios paskirties mašinų dalys

28.99.51

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai, dalys

28.99.52

Kitų specialiosios paskirties mašinų dalys

28.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamybos dalis

28.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamybos dalis

29

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės

29.1

Variklinės transporto priemonės

29.10

Variklinės transporto priemonės

29.10.1

Vidaus degimo varikliai, skirti variklinėms transporto priemonėms

29.10.11

Transporto priemonių kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1 000  cm3

29.10.12

Transporto priemonių kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1 000  cm3

29.10.13

Transporto priemonių slėginio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai

29.10.2

Keleiviniai lengvieji automobiliai

29.10.21

Transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1 500  cm3

29.10.22

Transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1 500  cm3

29.10.23

Transporto priemonės su slėginio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais (dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais)

29.10.24

Kitos variklinės transporto priemonės žmonėms vežti

29.10.3

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ar daugiau žmonių

29.10.30

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ar daugiau žmonių

29.10.4

Variklinės transporto priemonės kroviniams vežti

29.10.41

Krovininės transporto priemonės su slėginio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais (dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais)

29.10.42

Krovininės transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais; kitos krovininės transporto priemonės

29.10.43

Puspriekabių vilkikai

29.10.44

Variklinių transporto priemonių važiuoklės su pritvirtintais varikliais

29.10.5

Specialiosios paskirties variklinės transporto priemonės

29.10.51

Automobiliniai kranai

29.10.52

Variklinės transporto priemonės, skirtos važiuoti sniegu, golfo automobiliukai ir panašios variklinės transporto priemonės

29.10.59

Niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties variklinės transporto priemonės

29.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių gamybos dalis

29.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių gamybos dalis

29.2

Variklinių transporto priemonių kėbulai; priekabos ir puspriekabės

29.20

Variklinių transporto priemonių kėbulai; priekabos ir puspriekabės

29.20.1

Variklinių transporto priemonių kėbulai

29.20.10

Variklinių transporto priemonių kėbulai

29.20.2

Priekabos ir puspriekabės; konteineriai

29.20.21

Konteineriai, specialiai pritaikyti vežti vienos arba kelių rūšių transportu

29.20.22

Namelių tipo priekabos ir puspriekabės, skirtos gyventi arba stovyklauti

29.20.23

Kitos priekabos ir puspriekabės

29.20.3

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių dalys

29.20.30

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių dalys

29.20.4

Variklinių transporto priemonių modifikavimo, surinkimo, įrengimo paslaugos ir kėbulo darbai

29.20.40

Variklinių transporto priemonių modifikavimo, surinkimo, įrengimo paslaugos ir kėbulo darbai

29.20.5

Priekabinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo paslaugos

29.20.50

Priekabinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo paslaugos

29.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių gamybos dalis

29.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių gamybos dalis

29.3

Variklinių transporto priemonių dalys bei pagalbiniai reikmenys

29.31

Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninė įranga

29.31.1

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti laidų rinkiniai, naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

29.31.10

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti laidų rinkiniai, naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

29.31.2

Kita variklinių transporto priemonių elektros įranga bei jos dalys

29.31.21

Uždegimo žvakės; uždegimo magnetos; magnetų generatoriai; magnetiniai smagračiai; skirstytuvai; uždegimo ritės

29.31.22

Variklių paleidikliai ir dvejopos paskirties starteriai-generatoriai; kiti generatoriai ir kiti įrenginiai

29.31.23

Variklinių transporto priemonių ir motociklų elektriniai signalizacijos įrenginiai, stiklų valytuvai, apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įrenginiai

29.31.3

Kitos elektrinės variklinių transporto priemonių ir motociklų įrangos dalys

29.31.30

Kitos elektrinės variklinių transporto priemonių ir motociklų įrangos dalys

29.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamybos dalis

29.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamybos dalis

29.32

Kitos variklinių transporto priemonių dalys bei pagalbiniai reikmenys

29.32.1

Variklinių transporto priemonių sėdynės

29.32.10

Variklinių transporto priemonių sėdynės

29.32.2

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei reikmenys

29.32.20

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei reikmenys

29.32.3

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių dalys ir reikmenys

29.32.30

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių dalys ir reikmenys

29.32.9

Niekur kitur nepriskirtų variklinių transporto priemonių dalių ir reikmenų surinkimo paslaugos; variklinių transporto priemonių surinkimui (montavimui) skirtų konstrukcinių rinkinių komplektavimo gamybos metu paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kitų dalių bei pagalbinių reikmenų gamybos dalis

29.32.91

Subrangovų teikiamos variklinių transporto priemonių dalių rinkinių surinkimo paslaugos

29.32.92

Niekur kitur nepriskirtų variklinių transporto priemonių dalių ir reikmenų surinkimo paslaugos

29.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kitų dalių bei pagalbinių reikmenų gamybos dalis

30

Kita transporto įranga

30.1

Laivai ir valtys

30.11

Laivai ir plūdriosios konstrukcijos

30.11.1

Kariniai jūrų laivai

30.11.10

Kariniai jūrų laivai

30.11.2

Keleiviniai arba prekybiniai laivai ir panašios vandens transporto priemonės

30.11.21

Kruiziniai laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms vežti; visų rūšių keltai

30.11.22

Tanklaiviai žaliai naftai, naftos produktams, chemikalams, suskystintoms dujoms gabenti

30.11.23

Refrižeratoriniai laivai, išskyrus tanklaivius

30.11.24

Sausakrūviai laivai

30.11.3

Žvejybos ir kiti specialieji laivai

30.11.31

Žvejybos laivai; žuvų apdorojimo laivai ir kiti laivai žvejybos produktams perdirbti arba konservuoti

30.11.32

Vilkikai ir stumiantieji laivai

30.11.33

Žemsiurbės; plūdrieji švyturiai, plaukiojantieji kranai; kiti laivai

30.11.4

Atviros jūros laivai ir infrastruktūra

30.11.40

Atviros jūros laivai ir infrastruktūra

30.11.5

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant plaustus, rezervuarus, užtvankas, prieplaukas, plūdurus ir švyturius)

30.11.50

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant plaustus, rezervuarus, užtvankas, prieplaukas, plūdurus ir švyturius)

30.11.9

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų pertvarkymo, rekonstravimo ir įrengimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip laivų ir plūdriųjų konstrukcijų gamybos dalis

30.11.91

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų pertvarkymas ir rekonstrukcija

30.11.92

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų įrengimo paslaugos

30.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip laivų ir plūdriųjų konstrukcijų gamybos dalis

30.12

Pramoginiai ir sportiniai kateriai (laivai)

30.12.1

Pramoginiai ir sportiniai kateriai (laivai)

30.12.11

Pramoginiai ir sportiniai burlaiviai (išskyrus pripučiamus), su pagalbiniu varikliu arba be jo

30.12.12

Pripučiami pramoginiai ar sportiniai laivai

30.12.19

Kiti pramoginiai ar sportiniai laivai; irklinės valtys ir kanojos

30.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoginių ir sportinių katerių (laivų) gamybos dalis

30.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoginių ir sportinių katerių (laivų) gamybos dalis

30.2

Geležinkelio lokomotyvai ir riedmenys

30.20

Geležinkelio lokomotyvai ir riedmenys

30.20.1

Lokomotyvai ir lokomotyvų tenderiai

30.20.11

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros šaltinio

30.20.12

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai

30.20.13

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai

30.20.2

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir platforminiai, išskyrus techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos transporto priemones

30.20.20

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir platforminiai, išskyrus techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos transporto priemones

30.20.3

Kiti riedmenys

30.20.31

Geležinkelio arba tramvajaus techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos transporto priemonės

30.20.32

Keleiviniai nesavaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai; bagažo vagonai ir kiti specialieji vagonai

30.20.33

Nesavaeigiai prekiniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai

30.20.4

Geležinkelio, tramvajaus lokomotyvų ar riedmenų dalys; mechaniniai eismo valdymo įrenginiai

30.20.40

Geležinkelio, tramvajaus lokomotyvų ar riedmenų dalys; mechaniniai eismo valdymo įrenginiai

30.20.9

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų atnaujinimo ir įrengimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų gamybos dalis

30.20.91

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų atnaujinimo ir įrengimo paslaugos

30.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų gamybos dalis

30.3

Orlaiviai ir erdvėlaiviai bei susijusi įranga

30.30

Orlaiviai ir erdvėlaiviai bei susijusi įranga

30.30.1

Orlaivių ir erdvėlaivių varikliai; lakūnų treniruokliai bei jų dalys

30.30.11

Orlaivių kibirkštinio uždegimo (benzininiai) varikliai

30.30.12

Turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai varikliai

30.30.13

Reaktyviniai varikliai, išskyrus turboreaktyvinius variklius

30.30.14

Lakūnų stacionarieji treniruokliai ir jų dalys

30.30.15

Orlaivių kibirkštinio uždegimo (benzininių) variklių dalys

30.30.16

Turboreaktyvinių ir turbosraigtinių variklių dalys

30.30.2

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių

30.30.20

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių

30.30.3

Sraigtasparniai ir lėktuvai

30.30.31

Sraigtasparniai

30.30.32

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2 000  kg

30.30.33

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 2 000  kg, bet ne didesnė 15 000  kg

30.30.34

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 15 000  kg

30.30.4

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir erdvėlaivių paleidimo raketos

30.30.40

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir erdvėlaivių paleidimo raketos

30.30.5

Kitos orlaivių ir erdvėlaivių dalys

30.30.50

Kitos orlaivių ir erdvėlaivių dalys

30.30.6

Orlaivių ir orlaivių variklių kapitalinio remonto ir pertvarkymo paslaugos

30.30.60

Orlaivių ir orlaivių variklių kapitalinio remonto ir pertvarkymo paslaugos

30.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos dalis

30.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos dalis

30.4

Karinės kovinės transporto priemonės

30.40

Karinės kovinės transporto priemonės

30.40.1

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos bei jų dalys

30.40.10

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos bei jų dalys

30.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip karinių kovinių transporto priemonių gamybos dalis

30.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip karinių kovinių transporto priemonių gamybos dalis

30.9

Niekur kitur nepriskirta transporto įranga

30.91

Motociklai

30.91.1

Motociklai ir jų priekabos

30.91.11

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais stūmokliniais vidaus degimo varikliais su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 50 cm3

30.91.12

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 50 cm3

30.91.13

Niekur kitur nepriskirti motociklai; jų priekabos

30.91.2

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys

30.91.20

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys

30.91.3

Motociklams skirti vidaus degimo varikliai

30.91.31

Motociklų kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1 000  cm3

30.91.32

Motociklų kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1 000  cm3

30.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip motociklų gamybos dalis

30.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip motociklų gamybos dalis

30.92

Dviračiai ir vežimėliai neįgaliesiems

30.92.1

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės, be variklio

30.92.10

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės, be variklio

30.92.2

Vežimėliai neįgaliesiems, išskyrus jų dalis ir reikmenis

30.92.20

Vežimėliai neįgaliesiems, išskyrus jų dalis ir reikmenis

30.92.3

Dviračių bei kitų pedalinių transporto priemonių be variklio ir vežimėlių neįgaliesiems dalys ir reikmenys

30.92.30

Dviračių bei kitų pedalinių transporto priemonių be variklio ir vežimėlių neįgaliesiems dalys ir reikmenys

30.92.4

Vaikų vežimėliai ir jų dalys

30.92.40

Vaikų vežimėliai ir jų dalys

30.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dviračių ir vežimėlių neįgaliesiems gamybos dalis

30.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dviračių ir vežimėlių neįgaliesiems gamybos dalis

30.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga

30.99.1

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga

30.99.10

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga

30.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamybos dalis

30.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamybos dalis

31

Baldai

31.0

Baldai

31.00

Sėdimieji baldai ir jų dalys; baldų dalys

31.00.1

Sėdimieji baldai ir jų dalys

31.00.11

Sėdimieji baldai, visų pirma su metaliniais karkasais

31.00.12

Sėdimieji baldai, visų pirma su mediniais karkasais

31.00.13

Kiti sėdimieji baldai

31.00.14

Sėdimųjų baldų dalys

31.00.2

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys

31.00.20

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys

31.00.9

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip sėdimųjų baldų, jų dalių, taip pat baldų dalių gamybos dalis

31.00.91

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo paslaugos

31.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sėdimųjų baldų, jų dalių, taip pat baldų dalių gamybos dalis

31.01

Įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldai

31.01.1

Įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldai

31.01.11

Metaliniai įstaigų baldai

31.01.12

Mediniai įstaigų baldai

31.01.13

Mediniai prekybos įmonių (parduotuvių) baldai

31.01.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamybos dalis

31.01.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamybos dalis

31.02

Virtuvės baldai

31.02.1

Virtuvės baldai

31.02.10

Virtuvės baldai

31.02.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virtuvės baldų gamybos dalis

31.02.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virtuvės baldų gamybos dalis

31.03

Čiužiniai

31.03.1

Čiužiniai

31.03.11

Čiužinių karkasai

31.03.12

Čiužiniai, išskyrus čiužinių karkasus

31.03.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip čiužinių gamybos dalis

31.03.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip čiužinių gamybos dalis

31.09

Kiti baldai

31.09.1

Kiti baldai

31.09.11

Niekur kitur nepriskirti metaliniai baldai

31.09.12

Mediniai miegamojo, valgomojo ir svetainės baldai

31.09.13

Niekur kitur nepriskirti mediniai baldai

31.09.14

Baldai, pagaminti iš plastiko ar kitų medžiagų (pavyzdžiui, nendrių, vytelių ar bambuko)

31.09.9

Naujų baldų apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų baldų gamybos dalis

31.09.91

Naujų baldų apdailos paslaugos (išskyrus kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimą)

31.09.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų baldų gamybos dalis

32

Kitos pagamintos prekės

32.1

Papuošalai, juvelyriniai, bižuterijos ir panašūs gaminiai

32.11

Monetos

32.11.1

Monetos

32.11.10

Monetos

32.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip monetų gamybos dalis

32.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip monetų gamybos dalis

32.12

Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs gaminiai

32.12.1

Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs gaminiai

32.12.11

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangieji ar pusbrangiai akmenys, įskaitant sintetinius arba regeneruotus, apdirbtus, bet neįtvirtintus

32.12.12

Apdirbti pramoniniai deimantai; gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės ar milteliai

32.12.13

Juvelyriniai gaminiai bei jų dalys; aukso ar sidabro dailieji gaminiai bei jų dalys

32.12.14

Kiti tauriųjų metalų gaminiai; gaminiai iš gamtinių arba dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangiųjų ar pusbrangių akmenų

32.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip juvelyrinių ir panašių gaminių gamybos dalis

32.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip juvelyrinių ir panašių gaminių gamybos dalis

32.13

Dirbtinė bižuterija ir panašūs gaminiai

32.13.1

Dirbtinė bižuterija ir panašūs gaminiai

32.13.10

Dirbtinė bižuterija ir panašūs gaminiai

32.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbtinės bižuterijos ir panašių gaminių gamybos dalis

32.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbtinės bižuterijos ir panašių gaminių gamybos dalis

32.2

Muzikos instrumentai

32.20

Muzikos instrumentai

32.20.1

Fortepijonai, vargonai ir kiti styginiai ir pučiamieji muzikos instrumentai, klavišiniai; metronomai, kamertonai; muzikinių skrynelių mechanizmai

32.20.11

Fortepijonai ir pianinai bei kiti klavišiniai styginiai muzikos instrumentai

32.20.12

Kiti styginiai muzikos instrumentai

32.20.13

Vamzdiniai klavišiniai vargonai, fisharmonijos ir panašūs instrumentai; akordeonai ir panašūs instrumentai; lūpinės armonikėlės; pučiamieji instrumentai

32.20.14

Muzikos arba klavišiniai instrumentai, kurių garsui išgauti ar stiprinti būtina elektra

32.20.15

Kiti muzikos instrumentai

32.20.16

Metronomai, kamertonai ir vienatoniai vamzdeliai; muzikinių skrynelių mechanizmai; muzikos instrumentų stygos

32.20.2

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys

32.20.20

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys

32.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muzikos instrumentų gamybos dalis

32.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muzikos instrumentų gamybos dalis

32.3

Sporto reikmenys

32.30

Sporto reikmenys

32.30.1

Sporto reikmenys

32.30.11

Slidės ir kiti slidinėjimo reikmenys, išskyrus avalynę; pačiūžos ir riedučiai; jų dalys

32.30.12

Slidinėjimo avalynė

32.30.13

Vandens slidės, banglentės, burlentės ir kiti vandens sporto reikmenys

32.30.14

Gimnastikos, kūno rengybos centrų arba atletinių sporto šakų reikmenys ir įrenginiai

32.30.15

Kiti reikmenys ir įrenginiai, skirti sportui arba lauko žaidimams; plaukimo ir irklavimo baseinai

32.30.16

Meškerykočiai, kiti meškeriojimo reikmenys; niekur kitur nepriskirti medžioklės arba žvejybos reikmenys

32.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sporto reikmenų gamybos dalis

32.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sporto reikmenų gamybos dalis

32.4

Žaidimai ir žaislai

32.40

Žaidimai ir žaislai

32.40.1

Lėlės, turinčios tik žmogaus pavidalą; žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba ne žmonių pavidalo būtybes; jų dalys

32.40.11

Tik žmonių pavidalo lėlės

32.40.12

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas ne žmonių pavidalo būtybes

32.40.13

Žmonių pavidalo lėlių dalys ir reikmenys

32.40.2

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti sumažinti modeliai ar konstravimo rinkiniai ir konstruojamieji žaislai

32.40.20

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti sumažinti modeliai ar konstravimo rinkiniai ir konstruojamieji žaislai

32.40.3

Kiti žaislai, įskaitant žaislinius muzikos instrumentus

32.40.31

Žaislai su ratukais, pritaikyti vaikams važinėtis; lėlių vežimėliai

32.40.32

Dėlionės

32.40.39

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai

32.40.4

Kiti žaidimai

32.40.41

Lošimo kortos

32.40.42

Biliardo, pramogų, stalo arba kambario žaidimų reikmenys; kiti moneta ar žetonu įjungiami žaidimai

32.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žaidimų ir žaislų gamybos dalis

32.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žaidimų ir žaislų gamybos dalis

32.5

Medicinos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir reikmenys

32.50

Medicinos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir reikmenys

32.50.1

Medicinos, chirurgijos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir reikmenys

32.50.11

Odontologijoje naudojami instrumentai ir prietaisai

32.50.12

Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai sterilizatoriai

32.50.13

Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs reikmenys; niekur kitur nepriskirti oftalmologijos ir kiti instrumentai ir prietaisai

32.50.2

Terapijos instrumentai ir prietaisai; reikmenys, protezai ir ortopediniai įtaisai

32.50.21

Terapijos instrumentai ir prietaisai; kvėpavimo aparatai

32.50.22

Dirbtiniai sąnariai; ortopedijos įtaisai; dirbtiniai dantys; dantų tvirtinimo ir sujungimo detalės; niekur kitur nepriskirtos dirbtinės kūno dalys

32.50.23

Protezų ir ortopedijos įtaisų dalys ir reikmenys

32.50.3

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje; kirpėjų kėdės ir panašios kėdės bei jų dalys

32.50.30

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje; kirpėjų kėdės ir panašios kėdės bei jų dalys

32.50.4

Akiniai, lęšiai ir jų dalys

32.50.41

Kontaktiniai lęšiai; akinių lęšiai iš bet kokių medžiagų

32.50.42

Korekciniai, apsauginiai ir kitokie akiniai ar kiti panašūs įtaisai

32.50.43

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų rėmeliai ir aptaisai

32.50.44

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų rėmelių ir aptaisų dalys

32.50.5

Kiti medicinos arba chirurgijos reikmenys

32.50.50

Kiti medicinos arba chirurgijos reikmenys

32.50.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos dalis

32.50.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos dalis

32.9

Niekur kitur nepriskirti pramoniniai gaminiai

32.91

Šluotos ir šepečiai

32.91.1

Šluotos ir šepečiai

32.91.11

Buityje naudojamos šluotos ir šepečiai

32.91.12

Dantų šepetėliai, plaukų šepečiai ir kiti šepečiai asmens priežiūrai; dailininkų teptukai, rašymo teptukai ir kosmetiniai teptukai

32.91.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šepečiai

32.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šluotų ir šepečių gamybos dalis

32.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šluotų ir šepečių gamybos dalis

32.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pramonės gaminiai

32.99.1

Apsauginiai galvos apdangalai; plunksnakočiai ir pieštukai, lentos; spaudai datai ar numeriui žymėti, antspaudai; rašomųjų mašinėlių juostelės, antspaudų pagalvėlės

32.99.11

Apsauginiai galvos apdangalai ir kiti saugos gaminiai

32.99.12

Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų; automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis

32.99.13

Braižybai tušu skirti plunksnakočiai; automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai

32.99.14

Rašymo reikmenų rinkiniai, plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; jų dalys

32.99.15

Pieštukai, spalvotieji pieštukai, pieštukų šerdelės, pastelės, angliniai pieštukai, rašymo arba piešimo kreidelės ir siuvėjų kreidelės

32.99.16

Grifelinės lentelės ir lentos; spaudai datai ar numeriui žymėti, antspaudai ir panašūs rankiniai įtaisai; rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės; antspaudų pagalvėlės

32.99.2

Skėčiai; lazdos; sagos; sagų formos; sagtelės; jų dalys

32.99.21

Skėčiai nuo lietaus ir nuo saulės; lazdos, lazdos-sėdynės ir panašūs daiktai

32.99.22

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų, lazdų-sėdynių ir panašių gaminių dalys, puošmenos ir reikmenys

32.99.23

Spraustukai, spausteliai, kniedinės spraustės ir jų dalys; sagos; užtrauktukai

32.99.24

Sagų formos ir kitos sagų dalys; sagų ruošiniai; užtrauktukų dalys

32.99.3

Gaminiai iš žmonių ar gyvūnų plaukų; panašūs gaminiai iš tekstilės medžiagų

32.99.30

Gaminiai iš žmonių ar gyvūnų plaukų; panašūs gaminiai iš tekstilės medžiagų

32.99.4

Žiebtuvėliai, pypkės ir jų dalys; gaminiai iš degiųjų medžiagų; skystos arba suskystintos degiosios dujos

32.99.41

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai; pypkės ir cigarų arba cigarečių kandikliai bei jų dalys

32.99.42

Žiebtuvėlių dalys; piroforiniai lydiniai; gaminiai iš degiųjų medžiagų

32.99.43

Skystos arba suskystintos degiosios dujos, skirtos žiebtuvėliams, laikomos talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 300 cm3

32.99.5

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai

32.99.51

Šventiniai, karnavaliniai arba kiti pramogoms skirti gaminiai, įskaitant priemones, naudojamas triukams rodyti ir pokštams krėsti

32.99.52

Kvepalų purkštuvėliai bei jų antgaliai ir galvutės

32.99.53

Demonstravimui skirti prietaisai, aparatai ir modeliai

32.99.54

Žvakės, žvakutės ir panašūs gaminiai

32.99.55

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys

32.99.59

Įvairūs kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai

32.99.6

Iškamšų darymo paslaugos

32.99.60

Iškamšų darymo paslaugos

32.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, pramonės gaminių gamybos dalis

32.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, pramonės gaminių gamybos dalis

33

Mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo paslaugos

33.1

Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remonto paslaugos

33.11

Metalo gaminių remonto paslaugos

33.11.1

Metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.11.11

Konstrukcinių metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.11.12

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.11.13

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.11.14

Ginklų ir šaudmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.11.19

Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12

Mašinų remonto paslaugos

33.12.1

Bendrosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.11

Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.12

Hidraulinės įrangos, kitų siurblių, kompresorių, čiaupų ir sklendžių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.13

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.14

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.15

Kėlimo ir krovimo įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.16

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.17

Variklinių rankinių įrankių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.18

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.2

Specialiosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.21

Žemės ir miškų ūkio mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.22

Metalo formavimo mašinų ir staklių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.23

Metalurgijos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.24

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų remonto bei techninės priežiūros paslaugos

33.12.25

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų remonto bei techninės priežiūros paslaugos

33.12.26

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.27

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.28

Plastiko ir gumos gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.12.29

Kitų specialiosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos remonto paslaugos

33.13.1

Elektroninės ir optinės įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.13.11

Matavimo, bandymo ir navigacinės įrangos prietaisų bei aparatų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.13.12

Švitinimo įrenginių, elektrinių medicinos ir terapijos įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.13.13

Profesionalių optinių prietaisų ir fotografijos įrangos remontas bei techninė priežiūra

33.13.19

Kitos profesionalios elektroninės įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.14

Elektros įrangos remonto paslaugos

33.14.1

Elektros įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.14.11

Elektros variklių, generatorių, transformatorių ir elektros paskirstymo bei valdymo įrangos remontas ir techninė priežiūra

33.14.19

Kitos profesionalios elektros įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.15

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.15.1

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.15.10

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.16

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.16.1

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.16.10

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.17

Kitų transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.17.1

Kitų transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.17.11

Geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.17.19

Niekur kitur nepriskirtos transporto įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

33.19

Kitos įrangos remonto paslaugos

33.19.1

Kitos įrangos remonto paslaugos

33.19.10

Kitos įrangos remonto paslaugos

33.2

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

33.20.1

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, įrengimo paslaugos

33.20.11

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, įrengimo paslaugos, įskaitant metalinių vamzdynų įrengimo pramonės įmonėse paslaugas

33.20.12

Kitų metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, įrengimo paslaugos

33.20.2

Bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos

33.20.21

Įstaigų ir buhalterinės įrangos įrengimo paslaugos

33.20.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos

33.20.3

Specialiosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos

33.20.31

Pramoninių žemės ūkio mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

33.20.32

Metalo formavimo mašinų įrengimo paslaugos

33.20.33

Pramoninių metalurgijos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

33.20.34

Pramoninių kasybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

33.20.35

Pramoninių maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

33.20.36

Pramoninių tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

33.20.37

Pramoninių popieriaus ir kartono gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

33.20.38

Pramoninių plastikų ir gumos gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

33.20.39

Kitų specialiosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos

33.20.4

Elektroninės ir optinės įrangos įrengimo paslaugos

33.20.41

Profesionaliosios medicinos įrangos, tiksliųjų ir optinių prietaisų įrengimo paslaugos

33.20.42

Profesionaliosios elektroninės įrangos įrengimo paslaugos

33.20.5

Elektros įrangos įrengimo paslaugos

33.20.50

Elektros įrangos įrengimo paslaugos

33.20.6

Pramoninių procesų valdymo įrangos įrengimo paslaugos

33.20.60

Pramoninių procesų valdymo įrangos įrengimo paslaugos

33.20.7

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių įrengimo paslaugos

33.20.70

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių įrengimo paslaugos

D

ELEKTRA, DUJOS, GARAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

35

Elektra, dujos, garas ir oro kondicionavimas

35.1

Elektros perdavimo ir paskirstymo paslaugos

35.11

Elektra

35.11.1

Elektra

35.11.10

Elektra

35.12

Elektros perdavimo paslaugos

35.12.1

Elektros perdavimo paslaugos

35.12.10

Elektros perdavimo paslaugos

35.13

Elektros paskirstymo paslaugos

35.13.1

Elektros paskirstymo paslaugos

35.13.10

Elektros paskirstymo paslaugos

35.14

Elektros pardavimo paslaugos

35.14.1

Elektros pardavimo paslaugos

35.14.10

Elektros pardavimo paslaugos

35.2

Dirbtinės dujos; dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

35.21

Dirbtinės dujos

35.21.1

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos, išskyrus naftos dujas

35.21.10

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos, išskyrus naftos dujas

35.22

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

35.22.1

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

35.22.10

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

35.23

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos

35.23.1

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos

35.23.10

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos

35.3

Garo tiekimo ir oro kondicionavimo paslaugos

35.30

Garo tiekimo ir oro kondicionavimo paslaugos

35.30.1

Garas ir karštas vanduo; garo ir karšto vandens tiekimo paslaugos

35.30.11

Garas ir karštas vanduo

35.30.12

Garo ir karšto vandens tiekimo vamzdynais paslaugos

35.30.2

Ledas; atvėsinto oro ir atvėsinto vandens tiekimo paslaugos

35.30.21

Ledas, įskaitant aušinimui (t. y. ne maistui) skirtą ledą

35.30.22

Atvėsinto oro ir atvėsinto vandens tiekimo paslaugos

E

VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ VALYMO, ATLIEKŲ TVARKYMO IR REGENERAVIMO PASLAUGOS

36

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos

36.0

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos

36.00

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos

36.00.1

Gamtinis vanduo

36.00.11

Geriamasis vanduo

36.00.12

Negeriamasis vanduo

36.00.2

Vandens valymo ir paskirstymo vamzdynais paslaugos

36.00.20

Vandens valymo ir paskirstymo vamzdynais paslaugos

36.00.3

Vandens pardavimo vamzdynais paslaugos

36.00.30

Vandens pardavimo vamzdynais paslaugos

37

Nuotekų valymo paslaugos; nuotekų dumblas