02008L0119 — LT — 14.12.2019 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA 2008/119/EB

2008 m. gruodžio 18 d.

nustatanti būtiniausius veršelių apsaugos standartus

(kodifikuota redakcija)

(OL L 010 2009.1.15, p. 7)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/625 2017 m. kovo 15 d.

  L 95

1

7.4.2017


Pataisyta:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 137, 24.5.2017, p.  40 (2017/625)
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 2008/119/EB

2008 m. gruodžio 18 d.

nustatanti būtiniausius veršelių apsaugos standartus

(kodifikuota redakcija)1 straipsnis

Ši direktyva nustato būtiniausius veršelių auginimo ir penėjimo apsaugos standartus.

2 straipsnis

Šios direktyvos tikslais taikomos tokios sąvokų apibrėžtys:

1) veršelis – galvijas iki šešių mėnesių;

▼M1

2) kompetentingos institucijos – kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ►C1  (ES) 2017/625 ◄  ( 1 ) 3 straipsnio 3 punkte.

▼B

3 straipsnis

1.  Nuo 1998 m. sausio 1 d. šios nuostatos taikomos visuose naujai sukurtuose ar rekonstruotuose ūkiuose bei visuose ūkiuose, kurie ėmė veikti po šios dienos:

a) vyresnis nei aštuonių gyvenimo savaičių veršelis negali būti laikomas atskirame garde, išskyrus, kai veterinarijos gydytojas patvirtina, kad dėl sveikatos arba elgesio veršelį reikia izoliuoti siekiant jį išgydyti. Veršelio atskiro gardo plotis turi būti bent lygus veršelio ūgiui iki keteros jam stovint, o ilgis turi būti bent lygus veršelio kūno ilgiui nuo nosies galo iki sėdynkaulio gumburo (tuber ischii) kaudalinio krašto, padauginus gautą ilgį iš 1,1.

Atskiruose veršelių garduose, išskyrus sergančių gyvūnų izoliavimui skirtus gardus, turi būti ne ištisinės, o perforuotos sienos, pro kurias veršeliai galėtų tiesiogiai matyti ir lytėti;

b) kiekvienam grupėje laikomam veršeliui, kurio gyvasis svoris yra mažiau nei 150 kg, turi būti skirta mažiausiai po 1,5 m2 laisvo ploto, veršeliui, kurio gyvasis svoris yra nuo 150 kg, bet ne daugiau kaip 220 kg, – mažiausiai 1,7 m2 laisvo ploto, o veršeliui, kurio gyvasis svoris yra 220 kg arba daugiau, – mažiausiai 1,8 m2 laisvo ploto.

Tačiau pirmos pastraipos nuostatos nėra taikomos:

a) ūkiams, kuriuose yra mažiau negu šeši veršeliai;

b) žindomiems veršeliams, laikomiems kartu su jų motinomis.

2.  Nuo 2006 m. gruodžio 31 d. 1 dalyje numatytos nuostatos taikomos visiems ūkiams.

4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad veršelių auginimo sąlygos atitiktų I priede nustatytas bendrąsias nuostatas.

5 straipsnis

Atsižvelgiant į mokslinę pažangą, I priedo bendrosios nuostatos gali būti keičiamos laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

6 straipsnis

Ne vėliau kaip 2006 m. sausio 1 d. Komisija, remdamasi Europos maisto saugos tarnybos nuomone, pateikia Tarybai ataskaitą apie intensyvaus ūkininkavimo sistemą (-as), kuri (-ios) atitinka veršelių gerovės reikalavimus patologiniu, zootechniniu, fiziologiniu bei elgsenos aspektu, taip pat nurodo įvairių sistemų socialinę ir ekonominę reikšmę ir kartu teikia pasiūlymus, paremtus ataskaitos išvadomis.

7 straipsnis

▼M1 —————

▼M1

3.  Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. pateikia Komisijai metinę praėjusiųjų metų kompetentingos institucijos atliktų patikrų, kaip laikomasi šios direktyvos reikalavimų, ataskaitą. Kartu su ataskaita pateikiama rimčiausių nesilaikymo atvejų analizė ir nacionalinis veiksmų planas, kuriuo siekiama ateinančiais metais išvengti šių nesilaikymo atvejų arba sumažinti jų skaičių. Komisija pateikia valstybėms narėms šių ataskaitų santraukas.

▼B

8 straipsnis

Kad būtų leista importuoti į Bendriją galvijus iš trečiosios šalies, būtina pateikti tos šalies kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad su galvijais buvo elgiamasi bei jie buvo gydomi laikantis bent tokių pačių, Bendrijos kilmės galvijams taikomų reikalavimų, kurie numatyti šioje direktyvoje.

▼M1 —————

▼B

10 straipsnis

1.  Komisijai padeda 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras ( 2 ), 58 straipsniu įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas terminas – trys mėnesiai.

11 straipsnis

Valstybės narės gali, laikydamosi Sutarties bendrųjų taisyklių, savo teritorijose išlaikyti arba taikyti griežtesnes nei šioje direktyvoje veršelių apsaugai nustatytas nuostatas. Apie visas tokias priemones jos praneša Komisijai.

12 straipsnis

Direktyva 91/629/EEB su pakeitimais, padarytais aktais, nurodytais II priedo A dalyje, yra panaikinama nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

13 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

1. Medžiagos, naudojamos veršidėms statyti, ypač – gardams įrengti ir įrengimai, prie kurių gali liestis veršeliai, turi būti nekenksmingi veršeliams, lengvai plaunami ir dezinfekuojami.

2. Kol nėra nustatytos atitinkamos Bendrijos taisyklės, elektros įranga ir prietaisai turi būti instaliuoti laikantis tuo metu galiojančių nacionalinių taisyklių taip, kad būtų išvengta elektros smūgių.

3. Pastato izoliacija, šildymas ir vėdinimas turi užtikrinti, kad oro apykaita, dulkių kiekis, temperatūra, santykinis oro drėgnumas ir dujų koncentracija neviršytų veršeliams nepavojingų normų.

4. Visi veršelių sveikatai ir gerovei svarbūs automatiniai arba mechaniniai įrenginiai turi būti bent kartą per dieną patikrinami. Aptikus gedimų, jie turi būti nedelsiant pašalinti arba, jei pašalinti negalima, turi būti imamasi priemonių apsaugoti veršelių sveikatą ir gerovę, ypač taikant alternatyvius šėrimo metodus bei palaikant geras aplinkos sąlygas.

Kai naudojama dirbtinė ventiliacijos sistema, turi būti numatyta galimybė naudoti oro vėdinimą garantuojančią atsarginę sistemą, kad būtų išsaugota veršelių sveikata ir gerovė tai sistemai sugedus bei pasirūpinta apie gedimus įspėjančia signalizacijos sistema. Signalizacija turi būti reguliariai testuojama.

5. Veršeliai neturi būti visą laiką laikomi tamsoje. Atsižvelgiant į jų elgsenos bei fiziologinius poreikius, priklausomai nuo skirtingų oro sąlygų valstybėse narėse, įrengiamas atitinkamas natūralus arba dirbtinis apšvietimas; dirbtinio apšvietimo laikas turi bent atitikti natūralaus apšvietimo laiką, kuris paprastai tęsiasi nuo 9 val. iki 17 val. Be to, kad veršelius būtų galima apžiūrėti bet kuriuo paros metu, turi būti atitinkamas pakankamai šviesus (stacionarus arba nešiojamas) šviestuvas.

6. Savininkas arba už gyvulius atsakingas asmuo visus patalpose laikomus veršelius turi patikrinti mažiausiai dukart per dieną, o lauke laikomus veršelius – vienąkart per dieną. Veršelis, kuris atrodo sergantis ar susižeidęs, turi būti nedelsiant tinkamai gydomas, o dėl veršelio, kuriam nepakanka augintojo globos, privaloma kuo greičiau kreiptis į veterinarijos specialistą. Jei būtina, sergantys arba sužeisti veršeliai turi būti izoliuojami atitinkamose patalpose su sausais, patogiais pakratais.

7. Veršeliams skirtos patalpos turi būti tokios konstrukcijos, kad kiekvienas iš jų galėtų nesunkiai atsigulti, ilsėtis, atsistoti ir išsilaižyti.

8. Veršeliai turi būti nerišami, išskyrus grupėmis laikomus veršelius, kuriuos galima pririšti ne ilgiau kaip vienai valandai, kai jie girdomi pienu arba pieno pakaitalu. Kai veršeliai yra rišami, naudojami pasaitai privalo būti tokie, kad jų nežalotų, jie turi būti reguliariai tikrinami ir esant reikalui pritaikomi, kad būtų patogūs. Kiekvienas pasaitas turi būti pagamintas taip, kad nekiltų pavojus pasismaugti arba susižeisti, o veršelis galėtų judėti taip, kaip nustatyta 7 punkte.

9. Veršidės, gardai, įrenginiai ir indai, naudojami veršeliams, turi būti tinkamai valomi ir dezinfekuojami, kad juose neatsirastų ligas nešiojančių organizmų ir kad veršeliai vieni nuo kitų neužsikrėstų. Išmatos, šlapimas ir pašaro likučiai arba išsiliejęs ėdalas turi būti pašalinamas tiek kartų ir taip, kad būtų kuo labiau sumažintas kvapas ir nepriviliotos musės ar graužikai.

10. Grindų danga turi būti lygi, bet neslidi, kad veršeliai nesusižeistų, ir taip sukonstruota, kad veršeliai galėtų nesusižeisdami ar nesikankindami ant jos stovėti arba gulėti. Danga turi būti pritaikyta veršelių dydžiui ir svoriui bei turėti kietą, lygų ir tvirtą paviršių. Guoliui skirta vieta turi būti patogi, švari, tinkamai nusausinta ir neturėti neigiamo poveikio veršeliams. Veršeliams iki dviejų savaičių turi būti tinkamai pakreikta.

11. Kad būtų užtikrinta gera veršelių sveikatos būklė ir gerovė, jie turi būti tinkamai šeriami, atsižvelgiant į jų amžių, svorį ir elgsenos bei fiziologinius poreikius. Pakankamas geležies kiekis jų pašare turi užtikrinti mažiausią vidutinį 4,5 mmol/l hemoglobino lygį kraujyje, mažiausias kasdienis o ląstelienos davinys turi būti tiekiamas kiekvienam vyresniam nei dvi savaitės veršeliui, davinio kiekis didinamas nuo 50 g iki 250 g per dieną veršeliui, kuris sulaukė aštuonių–dvidešimties savaičių. Veršeliui negalima mauti antsnukio.

12. Veršeliai turi būti šeriami ne rečiau kaip dukart per parą. Veršeliams, kurie laikomi grupėmis ir šeriami ne ad libitum arba jiems neįrengta automatinė maitinimo sistema, turi būti suteikta galimybė prieiti prie pašaro tuo pat metu, kaip ir kitiems tos grupės veršeliams.

13. Vyresni kaip dviejų savaičių veršeliai turi gauti pakankamai gėlo vandens arba tam tikrą jiems būtiną kiekį kitokių skysčių. Tačiau esant karštiems orams ir sergantiems veršeliams gėlas vanduo turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu.

14. Šėryklų ir girdyklų įrenginiai turi būti suprojektuoti, sukonstruoti, pastatyti ir prižiūrimi taip, kad būtų kuo mažesnė galimybė užteršti veršeliams skirtus pašarus ir vandenį.

15. Kuo greičiau po gimimo ir bet kuriuo atveju per šešias pirmąsias gyvenimo valandas visi veršeliai privalo gauti krekenų.
II PRIEDAS

A   DALISPanaikinama direktyva su vėlesniais pakeitimais

(nurodyta 12 straipsnyje)

Tarybos direktyva 91/629/EEB

(OL L 340, 1991 12 11, p. 28)

 

Tarybos direktyva 97/2/EB

(OL L 25, 1997 1 28, p. 24)

 

Komisijos sprendimas 97/182/EB

(OL L 76, 1997 3 18, p. 30)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 806/2003

(OL L 122, 2003 5 16, p. 1)

tik III priedo 25 punktas

B   DALISPerkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 12 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

91/629/EEB

1994 m. sausio 1 d.

97/2/EB

1997 m. gruodžio 31 d.
III PRIEDASATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 91/629/EEB

Ši direktyva

1 ir 2 straipsniai

1 ir 2 straipsniai

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

3 straipsnio 3 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

3 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antra įtrauka

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

3 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnis

5–10 straipsniai

5–10 straipsniai

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnis

14 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas( 1 ) 2017 m. kovo 15 d. d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ►C1  (ES) 2017/625 ◄ dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) ( ►C1  OL L 95, 2017 4 7, p. 1 ◄ ).

( 2 ) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.