2008D0798 — LT — 10.12.2008 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 14 d.

kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai, susiję su Kinijos kilmės arba iš Kinijos siunčiamų produktų, kurių sudėtyje yra pieno arba pieno produktų, importu, ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/757/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6086)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/798/EB)

(OL L 273, 15.10.2008, p.18)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2008 m. gruodžio 9 d.

  L 331

19

10.12.2008
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 14 d.

kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai, susiję su Kinijos kilmės arba iš Kinijos siunčiamų produktų, kurių sudėtyje yra pieno arba pieno produktų, importu, ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/757/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6086)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/798/EB)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras ( 1 ), ypač į jo 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje numatyta galimybė imtis neatidėliotinų Bendrijos priemonių dėl iš trečiosios šalies importuojamo maisto ir pašarų, kad būtų apsaugota žmonių bei gyvūnų sveikata ar aplinka, kai priemonėmis, kurių imasi atskiros valstybės narės, rizikos išvengti neįmanoma.

(2)

Europos Komisijai neseniai pranešta apie didelį melamino kiekį kūdikiams skirtame piene ir kituose pieno produktuose Kinijoje. Melaminas yra tarpinis cheminis produktas, naudojamas gaminant aminodervas ir plastikus, be to, naudojamas kaip monomeras ir plastikų priedas. Didelis melamino kiekis maisto produktuose gali padaryti itin neigiamą poveikį sveikatai.

(3)

Į Bendriją neleidžiama importuoti Kinijos kilmės pieno ir pieno produktų, įskaitant pieno miltelius, tačiau gali būti, kad į Europos Sąjungos rinką pateko tam tikri sudėtiniai produktai (t. y. produktai, kurių sudėtyje yra ir perdirbto gyvūninės kilmės produkto, ir negyvūninės kilmės produkto), kurių sudėtyje yra perdirbto pieno sudedamųjų dalių.

(4)

Remiantis faktine informacija nustatyta, kad neimportuota jokių sudėtinių produktų, skirtų visų pirma kūdikių ar mažų vaikų mitybai, tačiau tam tikri tokie sudėtiniai produktai, atsižvelgiant į jų savitą sudėtį ir ypač į pieno dalį produkto sudėtyje, galėjo būti pateikti importui be sisteminės pasienio kontrolės, vadovaujantis Komisijos sprendimu 2007/275/EB, 2007 m. balandžio 17 d., dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB ( 2 ) turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų. Atsižvelgiant į tai, kad tokie produktai yra pagrindinis, o kartais ir vienintelis kūdikių ir mažų vaikų maisto šaltinis, tikslinga uždrausti visų tokių Kinijos kilmės produktų importą į Bendriją. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi tokie rinkoje aptikti produktai būtų nedelsiant sunaikinti.

(5)

Dėl kitų sudėtinių produktų (kaip antai sausainiai ir šokoladas), kurie sudaro tik nedidelę įvairios mitybos dalį, Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), gavusi Europos Komisijos prašymą įvertinti riziką, kurią kelia melaminas sudėtiniuose produktuose, parengė pareiškimą, kuriame padarė išvadą, kad didžiausia rizika kiltų, jei blogiausiu atveju vaikai per dieną suvalgytų daug sausainių ir šokolado, kuriuose yra didžiausia dalis pieno miltelių (nuo 16 % iki daugiau kaip 20 %), kurių užteršimas melaminu atitinka aukščiausią pieno milteliuose iš Kinijos nustatytą užteršimo melaminu lygį – tuomet veikiausiai būtų viršyta leistina melamino paros norma (LPN) (0,5 mg/kg svorio masės).

(6)

Pagal Komisijos sprendimą 2008/757/EB ( 3 ) reikalaujama, kad valstybės narės, siekdamos išvengti pavojaus sveikatai, kuris gali kilti dėl melamino kiekio tokiuose sudėtiniuose produktuose, turėtų užtikrinti, kad visi sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra bent 15 % Kinijos kilmės pieno produkto, prieš importuojant į Bendriją būtų sistemingai tikrinami ir kad visi tokie produktai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 2,5 mg/kg melamino, būtų nedelsiant sunaikinti. Pašaruose ir maiste gali būti melamino iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui, išskiriamo iš medžiagų, kurios liečiasi su maistu, ar naudojant pesticidus ir pan. Atsižvelgiant į turimus paplitimo duomenis, 2,5 mg/kg yra tinkamas rodiklis, skiriantis neišvengiamą melamino foninę koncentraciją nuo nepriimtino primaišymo lygio. Be to, nustačius tokį rodiklį būtų užtikrinama tinkamo lygio sauga. Valstybės narės pranešė, kad labai sunku nustatyti tikslų pieno ar pieno produkto kiekį sudėtiniuose produktuose. Todėl pirmiau nurodytas 15 % rodiklis iš esmės nėra svarbus nustatant, ar reikia atlikti siuntos kontrolę prieš ją importuojant. Todėl, siekiant suderinti ir supaprastinti importo kontrolės procedūras, tikslinga nustatyti reikalavimą, kad kontrolė būtų atliekama neatsižvelgiant į tikslų pieno ar pieno produktų kiekį sudėtiniuose produktuose.

(7)

Be to, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad sudėtiniai produktai, kurie jau yra Bendrijoje, būtų atitinkamai patikrinti ir prireikus pašalinti iš rinkos. Importuojant atliekamų tyrimų ir oficialių priemonių, kurių imtasi dėl nustatytų normų reikalavimų neatitinkančių produktų, išlaidas turėtų padengti už produktus atsakingas pašarų ir maisto verslo operatorius.

(8)

Kad Komisija galėtų laiku pakartotinai įvertinti šių priemonių tinkamumą, valstybės narės apie nepatenkinamus rezultatus turėtų pranešti Komisijai naudodamosi Skubaus įspėjimo apie maisto ir pašarų keliamą pavojų sistema, o apie teigiamus rezultatus – kas dvi savaitės.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Taikant šį sprendimą nuorodos į Kiniją reiškia nuorodas į Kinijos Liaudies Respubliką.

2 straipsnis

Kontrolės priemonės

 

Valstybės narės uždraudžia produktų, kurių sudėtyje yra pieno, pieno produktų, sojos arba sojos produktų ir skirtų visų pirma kūdikių ar mažų vaikų mitybai, importą į Bendriją, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 89/398/EEB dėl Kinijos kilmės arba iš Kinijos siunčiamų specialios paskirties maisto produktų. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad visi tokie produktai, rinkoje aptikti įsigaliojus šiam sprendimui, būtų nedelsiant pašalinami ir sunaikinami.

 ◄

 

Valstybės narės atlieka visų Kinijos kilmės arba iš Kinijos siunčiamų amonio bikarbonato, skirto maistui ir pašarams, bei pašarų ir maisto, kurių sudėtyje yra pieno, pieno produktų, sojos arba sojos produktų, siuntų dokumentų, tapatybės ir fizinius patikrinimus, įskaitant laboratorinius tyrimus.

Valstybės narės, prieš importuodamos kitus Kinijos kilmės pašarus ir maisto produktus, kurių sudėtyje yra didelis kiekis baltymų, gali atlikti atsitiktinius patikrinimus.

Tokiais patikrinimais visų pirma siekiama įsitikinti, ar melamino, jei jo yra, kiekis produkte neviršija 2,5 mg/kg. Siuntos sulaikomos, kol bus gauti laboratorinių tyrimų rezultatai.

 ◄

3.  2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti patikrinimai atliekami valstybių narių specialiai šiam tikslui numatytuose kontrolės punktuose. Valstybės narės parengia visuomenei skelbiamą kontrolės punktų sąrašą ir praneša apie jį Komisijai.

4.  Apie nepatenkinamus 2 dalyje nurodytų laboratorinių tyrimų rezultatus valstybės narės praneša naudodamosi Skubaus įspėjimo apie maisto ir pašarų keliamą pavojų sistema. Apie teigiamus rezultatus Komisijai pranešama kas dvi savaites.

5.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad 2 dalyje nurodytiems produktams ir prireikus daug baltymų turintiems pašarams ir maisto produktams, kurie jau yra pateikti rinkai, būtų taikoma atitinkamo lygio kontrolė, kurios tikslas – nustatyti melamino kiekį.

6.  Pagal 2 ir 5 dalis atlikus kontrolės tyrimus ir nustačius, kad melamino kiekis produkte yra didesnis nei 2,5 mg/kg, visi tokie produktai nedelsiant sunaikinami.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad įgyvendinant 2 dalį patirtas išlaidas padengtų už importą atsakingas operatorius, o oficialių priemonių, kurių imtasi dėl šio sprendimo nuostatų neatitinkančių produktų, išlaidas padengtų už tą produktą atsakingas pašarų ir maisto verslo operatorius.

3 straipsnis

Išankstinis pranešimas

▼M1

Pašarų ir maisto verslo subjektai arba jų atstovai 2 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kontrolės punktams iš anksto praneša apie numatomą visų Kinijos kilmės arba iš Kinijos siunčiamų pašarų ir maisto, kurių sudėtyje yra pieno, pieno produktų, sojos arba sojos produktų, siuntų pristatymo datą ir laiką.

▼B

4 straipsnis

Priemonių persvarstymas

Šiame sprendime nustatytos priemonės reguliariai persvarstomos atsižvelgiant į valstybių narių atliktos kontrolės rezultatus.

5 straipsnis

Sprendimas 2008/757/EB panaikinamas.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.( 1 ) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

( 2 ) OL L 116, 2007 5 4, p. 9.

( 3 ) OL L 259, 2008 9 27, p. 10.