02008D0017 — LT — 28.05.2020 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 17 d.

nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą

(ECB/2008/17)

(2008/893/EB)

(OL L 319 2008.11.29, p. 76)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/21 2015 m. gruodžio 23 d.

  L 6

5

9.1.2016

►M2

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2020/628 2020 m. gegužės 4 d.

  L 146

11

8.5.2020
▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 17 d.

nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą

(ECB/2008/17)

(2008/893/EB)1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

a) 

Eurosistema – ECB ir eurą įsivedusių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai;

b) 

Eurosistemos uždaviniai – pagal Sutartį ir ECBS statutą Eurosistemai patikėti uždaviniai;

c) 

centrinis bankas – ECB arba eurą įsivedusios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas;

d) 

vadovaujantysis centrinis bankas – centrinis bankas, kuris atsako už bendro pirkimo procedūros vedimą;

e) 

priimantysis centrinis bankas – Valdančiosios tarybos paskirtas centrinis bankas, kuriame yra EPCO buveinė;

▼M2

f) 

EPCO iniciatyvinis komitetas – EPCO veiklai valdyti Valdančiosios tarybos sudarytas iniciatyvinis komitetas. EPCO iniciatyvinį komitetą sudaro po vieną narį iš kiekvieno centrinio banko, kuris parenkamas iš aukščiausiojo lygio darbuotojų, žinančių atitinkamos savo institucijos organizacinius ir strateginius klausimus ir turinčių patirties, ir viešųjų pirkimų ekspertai. EPCO iniciatyvinis komitetas per Vykdomąją valdybą atsiskaito Valdančiajai tarybai;

▼B

g) 

bendro pirkimo procedūra – prekių ir paslaugų bendrų viešųjų pirkimų procedūra, kurią bendro pirkimo procedūroje dalyvaujančių centrinių bankų naudai vykdo vadovaujantysis centrinis bankas.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis sprendimas taikomas centrinių bankų bendriems viešiesiems prekių ir paslaugų, kurios yra būtinos Eurosistemos uždaviniams atlikti, pirkimams.

2.  Centrinių bankų dalyvavimas EPCO veikloje ir bendro pirkimo procedūrose yra savanoriškas.

▼M1

3.  Šis sprendimas nepažeidžia Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/280 ( 1 ).

▼B

3 straipsnis

Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnyba

▼M1

1.  EPCO vykdo visus šiuos pagrindinius uždavinius:

a) 

remdamasi centrinių bankų EPCO nurodytais viešųjų pirkimų poreikiais, nustato galimus bendrų viešųjų pirkimų atvejus, kuriems šis sprendimas taikomas arba netaikomas;

b) 

remdamasi a punkte nurodytu įvertinimu, parengia ir prireikus atnaujina bendro pirkimo procedūrų metinį viešųjų pirkimų planą;

c) 

bendradarbiaudama su bendro pirkimo procedūroje dalyvaujančiais centriniais bankais, rengia bendrus reikalavimus;

d) 

padeda centriniams bankams bendro pirkimo procedūrose;

e) 

padeda centriniams bankams viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose su bendrais Europos centrinių bankų sistemos projektais, jei to prašo projektui vadovaujantis (-ys) centrinis (-iai) bankas (-ai);

▼M2

f) 

teikia paramą centriniams bankams sutarčių valdymo srityje.

▼M1

EPCO gali vykdyti ir kitus prieš tai nenurodytus uždavinius, visų pirma palengvinant geros viešųjų pirkimų praktikos patvirtinimą Eurosistemoje ir vystant infrastruktūrą (pvz., įgūdžius, funkcines priemones, informacines sistemas, procesus), reikalingus bendriems viešiesiems pirkimams.

▼M2

1a.  EPCO buveinė yra centriniame banke. Valdančioji taryba kas penkerius metus paskiria priimantįjį centrinį banką.

▼B

2.  Priimantysis centrinis bankas suteikia EPCO materialinius ir žmogiškuosius išteklius, reikalingus jos uždaviniams vykdyti, atsižvelgdamas į Valdančiosios tarybos patvirtintą biudžetą, kaip nustatyta 4 dalyje.

3.  Priimantysis centrinis bankas, pasikonsultavęs su EPCO iniciatyviniu komitetu, gali priimti EPCO vidaus organizacijos ir administravimo taisykles, įskaitant EPCO darbuotojų elgesio kodeksą, siekdamas užtikrinti kuo didesnį vientisumą jiems vykdant savo pareigas.

▼M1

4.  Centriniai bankai finansuoja EPCO biudžetą, remiantis Valdančiosios tarybos priimtomis taisyklėmis, kurios gali būti grindžiamos finansiniu paketu, apimančiu kelis metus, arba pasiūlytu metiniu biudžetu ir gali apimti siekius skatinti bendrų viešųjų pirkimų projektus.

▼B

5.  EPCO per EPCO iniciatyvinį komitetą ir Vykdomąją valdybą pateikia Valdančiajai tarybai metinę ataskaitą apie savo veiklą.

6.  EPCO veiklą kontroliuoja Vidaus audito komitetas, vadovaudamasis Valdančiosios tarybos priimtomis taisyklėmis. Tai nepažeidžia priimančiajam centriniam bankui taikomų arba jo priimtų kontrolės ir audito taisyklių.

▼M2

7.  EPCO iniciatyvinis komitetas atlieka veiksmingą ir efektyvų EPCO veiklos vertinimą tinkamu laiku prieš pasibaigiant kiekvienam iš 1a dalyje nurodytų penkerių metų laikotarpių. Remdamasi šiuo vertinimu ir atsižvelgdama į kitų centrinių bankų interesą būti EPCO būstine, Valdančioji taryba sprendžia, ar būtina atlikti atrankos procedūrą naujam priimančiajam centriniam bankui parinkti.

▼B

4 straipsnis

Bendro pirkimo procedūros

1.  Taikant šį sprendimą, bendro pirkimo procedūra laikoma būtina, jeigu: i) galima pagrįstai tikėtis, kad prekių ir paslaugų bendrų viešųjų pirkimų rezultatas bus naudingesnės pirkimo sąlygos atsižvelgiant į kainos naudingumo ir veiksmingumo principus; arba ii) tokių prekių; ir (arba) paslaugų atžvilgiu centriniams bankams reikia priimti suderintus reikalavimus ir standartus.

▼M1

2.  Nustačiusi galimą bendrų viešųjų pirkimų atvejį, EPCO kviečia centrinius bankus dalyvauti bendro pirkimo procedūroje. Centriniai bankai tinkamu laiku informuoja EPCO, ar jie ketina dalyvauti bendro pirkimo procedūroje ir, jei ketina, praneša EPCO apie savo veiklos poreikius. Per procedūras, kuriose nereikalaujama paskelbti pranešimo apie sutarties sudarymą, centrinis bankas gali atsisakyti dalyvauti bendrame viešajame pirkime iki tol, kol jis oficialiai įsipareigoja dalyvauti. Kai pranešimo apie sutarties sudarymą paskelbimas yra būtinas, centrinis bankas gali atsisakyti dalyvauti bet kuriuo metu prieš pranešimo apie sutarties sudarymą paskelbimą.

▼M2

3.  Kiekvienais metais EPCO pateikia Valdančiajai tarybai patvirtinti atnaujintą viešųjų pirkimų planą bendro pirkimo procedūroms, įskaitant vadovaujančių centrinių bankų pavadinimus. EPCO pateiktame atnaujintame viešųjų pirkimų plane gali būti nurodytos sritys, kuriose, laikantis nustatytų ribų, gali atsirasti papildomų galimybių bendrų viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti iki kito atnaujinimo. Valdančioji taryba, pasikonsultavusi su EPCO iniciatyviniu komitetu, nusprendžia dėl viešųjų pirkimų plano ir jo įgyvendinimo.

▼B

4.  Vadovaujantysis centrinis bankas vykdo bendro pirkimo procedūrą joje dalyvaujančių centrinių bankų naudai laikydamasis vadovaujančiajam centriniam bankui taikomų viešųjų pirkimų taisyklių. Skelbime apie pirkimą vadovaujantysis centrinis bankas nurodo, kurie centriniai bankai dalyvauja bendro pirkimo procedūroje, bei apibūdina sutartinių santykių struktūrą.

5.  Bendradarbiaudamas su EPCO ir kitais bendro pirkimo procedūroje dalyvaujančiais centriniais bankais, vadovaujantysis centrinis bankas parengia pirkimo dokumentaciją ir įvertina paraiškas bei pasiūlymus.

6.  Vadovaujantysis centrinis bankas vykdo bendro pirkimo procedūrą metiniame viešųjų pirkimų plane nurodyta (-omis) kalba (-omis).

▼M2

5 straipsnis

Kitų institucijų dalyvavimas

1.  Valdančioji taryba gali kviesti euro dar neįsivedusių valstybių narių nacionalinius centrinius bankus dalyvauti EPCO veikloje ir bendro pirkimo procedūrose tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos Eurosistemos centriniams bankams. Be to, Valdančioji taryba gali kviesti valstybių narių nacionalines valdžios institucijas, Sąjungos institucijas ir tarnybas arba tarptautines organizacijas dalyvauti EPCO veikloje ir bendro pirkimo procedūrose laikantis sąlygų, nustatytų Valdančiosios tarybos kvietime. Visi tokie kvietimai taikomi tik bendriems prekių ir paslaugų viešiesiems pirkimams, siekiant patenkinti poreikius, bendrus centriniams bankams ir pakviestoms įstaigoms, o sąlygos turi būti tokios pačios, kokios taikomos Eurosistemos centriniams bankams.

2.  Vidaus spaustuvės, kurios pagal Gairių (ES) 2015/280 (ECB/2014/44) 1 straipsnio 2 punkto b papunktį yra atskiri juridiniai asmenys ir atitinka visas toje nuostatoje įtvirtintas kumuliatyvias sąlygas, gali tiesiogiai dalyvauti bendro pirkimo procedūrose ir, taikant šį straipsnį, būti laikomos jų valstybės narės centrinio banko dalimi. Dalyvaujama tik tokiose bendrų viešųjų pirkimų procedūrose, kurios skirtos įsigyti prekių ir paslaugų, būtinų šioms vidaus spaustuvėms vykdant Eurosistemos uždavinius.

▼B

6 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. gruodžio 1 d.( 1 ) 2014 m. lapkričio 13 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimų sistemos nustatymo (ECB/2014/44) (OL L 47, 2015 2 20, p. 29).