2007R0141 — LT — 19.11.2014 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 141/2007

2007 m. vasario 14 d.

dėl pašarų verslo ūkio subjektų, gaminančių arba teikiančių į rinką „kokcidiostatų ir histomonostatų“ kategorijos pašarų priedus, patvirtinimo reikalavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 183/2005

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 043, 15.2.2007, p.9)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1157/2014 2014 m. spalio 29 d.

  L 309

30

30.10.2014
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 141/2007

2007 m. vasario 14 d.

dėl pašarų verslo ūkio subjektų, gaminančių arba teikiančių į rinką „kokcidiostatų ir histomonostatų“ kategorijos pašarų priedus, patvirtinimo reikalavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 183/2005

(Tekstas svarbus EEE)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 183/2005, nustatantį pašarų higienos reikalavimus ( 1 ), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 183/2005 numatomas tam tikrų pašarų verslo ūkio subjektų patvirtinimas. Pagrindinis Reglamente (EB) Nr. 183/2005 nustatytos patvirtinimo sistemos tikslas yra, kad verslo ūkio subjektai, gaminantys ir (arba) į rinką teikiantys jautrius produktus, laikytųsi šiame reglamente nustatytų atitinkamų higienos reikalavimų. Šiame reglamente numatoma galimybė išplėsti patvirtinimo reikalavimo taikymo sritį.

(2)

„Kokcidiostatai ir histomonostatai“ yra viena pašarų priedų kategorija, nurodyta 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ( 2 ), 6 straipsnio 1 dalies e punkte. Ši pašarų priedų kategorija laikoma tokia pat jautri, kaip ir tos, kurioms Reglamente (EB) Nr. 183/2005 numatomas patvirtinimo reikalavimas.

(3)

Todėl pašarų verslo ūkio subjektai, gaminantys ir (arba) teikiantys į rinką „kokcidiostatų ir histomonostatų“ kategorijos pašarų priedus, turi taip pat laikytis patvirtinimo reikalavimų.

(4)

Dėl pašarų verslo ūkio subjektų, gaminančių ir (arba) teikiančių į rinką „kokcidiostatų ir histomonostatų“ pašarų priedus, kurių nereikėjo patvirtinti nacionaliniais teisės aktais, turėtų būti numatomos pereinamojo laikotarpio priemonės. Ūkio subjektai, patvirtinti pagal Tarybos direktyvą 95/69/EB ( 3 ), jau yra aptarti Reglamento (EB) Nr. 183/2005 18 straipsnio 1 dalyje.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Pašarų verslo operatoriai užtikrina, kad jiems priklausantys ir Reglamente (EB) Nr. 183/2005 minėti ūkio subjektai turi kompetentingų institucijų patvirtinimą, jei tokie subjektai gamina ir (arba) teikia į rinką „kokcidiostatų ir histomonostatų“ kategorijos pašarų priedus. Šis patvirtinimas turėtų būti vykdomas pagal Reglamentą (EB) Nr. 183/2005.

2 straipsnis

Ūkio subjektų, gaminančių ir (arba) teikiančių į rinką „kokcidiostatų ir histomonostatų“ kategorijos pašarų priedus, ir kuriems šio reglamento įsigaliojimo dieną pagal nacionalinius teisės aktus nereikėjo šios kategorijos pašarų priedo patvirtinimo, gali tęsti savo veiklą, kol nebus priimtas sprendimas dėl jų paraiškos patvirtinimo, jei jie paraišką pateikia komptentingai institucijai, kurios teritorijoje yra įsikūrusi pašarų įmonė ne vėliau kaip 2007 m. birželio 7 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) OL L 35, 2005 2 8, p. 1.

( 2 ) OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

( 3 ) OL L 332, 1995 12 30, p. 15. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 183/2005.