2007D0573 — LT — 01.01.2014 — 004.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 573/2007/EB

2007 m. gegužės 23 d.

dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantis Tarybos sprendimą 2004/904/EB

(OL L 144, 6.6.2007, p.1)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 2014 m. balandžio 16 d.

L 150

168

20.5.2014