02007D0025 — LT — 16.12.2020 — 011.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6958)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/25/EB)

(OL L 008 2007.1.13, p. 29)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2007 m. gruodžio 19 d.

  L 344

50

28.12.2007

 M2

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2008 m. gruodžio 17 d.

  L 4

15

8.1.2009

 M3

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2009 m. lapkričio 6 d.

  L 291

27

7.11.2009

►M4

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2010 m. lapkričio 30 d.

  L 316

10

2.12.2010

 M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMÂS 2012 m. gegužės 7 d.

  L 123

42

9.5.2012

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013

 M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013 m. spalio 31 d.

  L 293

40

5.11.2013

 M8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/2225 2015 m. lapkričio 30 d.

  L 316

14

2.12.2015

►M9

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2410 2017 m. gruodžio 20 d.

  L 342

13

21.12.2017

 M10

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1687 2018 m. lapkričio 7 d.

  L 279

36

9.11.2018

 M11

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/2214 2019 m. gruodžio 20 d.

  L 332

166

23.12.2019

►M12

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/2107 2020 m. gruodžio 14 d.

  L 425

103

16.12.2020
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6958)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/25/EB)1 straipsnis

Vežimas iš trečiųjų šalių

1.  

Valstybės narės leidžia įvežti gyvus kambarinius paukščius iš trečiųjų šalių tik jei siuntą sudaro ne daugiau kaip penki paukščiai ir:

a) 

jei šie paukščiai yra iš šalies, kuri yra PGSO narė, ir priklauso atitinkamai I priedo A dalyje nurodytos regioninės komisijos kompetencijai; arba

b) 

šie paukščiai yra iš šalies, kuri yra PGSO narė, ir priklauso atitinkamai I priedo B dalyje nurodytos regioninės komisijos kompetencijai su sąlyga, kad šie paukščiai:

▼M4

i) 

prieš eksportuojant buvo 30 dienų izoliuoti išvykimo vietoje Komisijos reglamento (ES) Nr. 206/2010 ( 1 ) I priedo 1 dalyje arba II priedo 1 dalyje išvardytoje trečiojoje šalyje, arba

▼M9

ii) 

importavus 30 dienų yra laikomi karantine paskirties valstybėje narėje, patalpose, patvirtintose pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 139/2013 ( 2 ) 6 straipsnio pirmą pastraipą, arba

iii) 

per paskutinius šešis mėnesius ne vėliau nei 60 dienų prieš išsiunčiant iš trečiosios šalies buvo paskiepyti ir bent kartą pakartotinai paskiepyti nuo H5 ir H7 potipių paukščių gripo; naudota (-os) atitinkamoms rūšims patvirtinta (-os) vakcina (-os) pagal gamintojo pateiktas instrukcijas, arba

iv) 

prieš eksportuojant buvo izoliuoti mažiausiai 10 dienų ir, ne anksčiau kaip trečią izoliavimo dieną paėmus mėginį, buvo atlikti tyrimai dėl H5 ir H7 antigeno arba genomo, kaip nustatyta Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), kurį reguliariai atnaujina OIE, paukščių gripui skirtame skyriuje, ir

▼M9

v) 

vežami į namus ar kitą gyvenamąją vietą Sąjungoje ir negali būti įvežami į spektaklius, muges, parodas ar kitas paukščių susibūrimo vietas 30 dienų nuo jų įvežimo į Sąjungą, išskyrus jų vežimą į patvirtintas karantino patalpas juos importavus į Sąjungą, kaip nurodyta ii papunktyje.

▼B

2.  
1 dalyje nurodytų sąlygų laikymąsi patvirtina oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas; 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų sąlygų laikymasis patvirtinamas remiantis savininko trečiojoje šalyje, iš kurios siunčiama, deklaracija pagal II priede pateiktą sertifikato pavyzdį.
3.  
Prie veterinarijos sertifikato pridedama savininko arba savininko atstovo deklaracija pagal III priede pateiktą pavyzdį.

2 straipsnis

Veterinariniai patikrinimai

1.  
Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad į Bendrijos teritoriją iš trečios šalies įvežant kambarinius paukščius įvažiavimo į Bendrijos teritoriją vietoje kompetentingos institucijos atliktų asmens dokumentų ir tapatumo patikrinimus.
2.  
Valstybės narės paskiria 1 dalyje nurodytas institucijas, atsakingas už tokius patikrinimus, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.
3.  
Kiekviena valstybė narė sudaro įvažiavimo vietų, nurodytų 1 dalyje, sąrašą ir siunčia jį kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

▼M9

4.  
Jei per šiuos patikrinimus paaiškėja, kad gyvūnai neatitinka šiame sprendime nustatytų reikalavimų, taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 ( 3 ) 35 straipsnio nuostatos.

▼B

3 straipsnis

Šis sprendimas netaikomas paukščiams, vykstantiems kartu su šeimininkais į Bendrijos teritoriją iš Andoros, ►M6  ————— ◄ Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Šveicarijos ir Vatikano Miesto Valstybės.

4 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įgyvendinti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

5 straipsnis

Sprendimas 2005/759/EB yra panaikinamas.

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki ►M12  2021 m. gruodžio 31 d. ◄

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
I PRIEDAS

A   DALIS

PGSO valstybės narės, priklausančios PGSO regioninių komisijų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies a punkte, kompetencijai:

B   DALIS

PGSO valstybės narės, priklausančios PGSO regioninių komisijų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies b punkte, kompetencijai:

— 
Afrikos,
— 
Šiaurės ir Pietų Amerikos,
— 
Azijos, Tolimųjų Rytų ir Okeanijos,
— 
Europos ir
— 
Vidurinių Rytų.

▼M4
II PRIEDAS

image