2006R2023 — LT — 17.04.2008 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2023/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 384, 29.12.2006, p.75)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 282/2008 2008 m. kovo 27 d.

  L 86

9

28.3.2008
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2023/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos

(Tekstas svarbus EEE)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ( 1 ), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Žaliavų ir gaminių grupės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 I priede, ir šių žaliavų bei gaminių deriniai arba perdirbtos medžiagos ir gaminiai, naudojami šiose žaliavose ir gaminiuose, turėtų būti gaminami laikantis bendrųjų ir specialiųjų geros gamybos praktikos (GGP) taisyklių.

(2)

Kai kuriems pramonės sektoriams yra nustatytos GGP gairės, kiti jų neturi. Todėl reikėtų nustatyti vienodus reikalavimus visose valstybėse narėse dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, GGP.

(3)

Siekiant suvienodinti šiuos reikalavimus yra tikslinga nustatyti tam tikrus įpareigojimus verslo subjektams.

(4)

Visi verslo subjektai turėtų įdiegti veiksmingas jų atliekamų gamybos operacijų kokybės valdymo sistemas, kurios turėtų atitikti jų padėtį tiekimo grandinėje.

(5)

Šios taisyklės turėtų būti taikomos žaliavoms ir gaminiams, kurie yra skirti liestis su maistu, kurie jau liečiasi su maistu ir yra skirti tam tikslui, arba dėl kurių galima pagrįstai tikėtis, jog įprastomis ar numanomomis naudojimo sąlygomis jie gali liestis su maistu arba perduoti savo sudedamąsias medžiagas į maistą.

(6)

GGP taisyklės turėtų būti taikomos proporcingai siekiant išvengti nereikalingos naštos smulkaus verslo įmonėms.

(7)

Reikėtų nustatyti išsamius reikalavimus procesams, kuriuose naudojami spaustuviniai dažai, ir kitiems procesams, jei būtina. Spaustuvinių dažų, naudojamų nesiliečiančioje su maistu medžiagos ar gaminio pusėje, atveju GGP turėtų visų pirma užtikrinti, kad cheminės medžiagos nepatektų į maistą per ofsetą ar per substratą.

(8)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos skirtų liestis su maistu žaliavų ir gaminių (toliau – žaliavos ir gaminiai) grupių, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 I priede, ir šių žaliavų bei gaminių derinių arba perdirbtų medžiagų ir gaminių, naudojamų šiose žaliavose ir gaminiuose, geros gamybos praktikos (GGP) taisyklės.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas visiems sektoriams ir visuose medžiagų ir gaminių gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose, išskyrus pradinių cheminių medžiagų gamybą.

Specialieji reikalavimai, nustatyti priede, taikomi atitinkamiems minėtiems atskiriems procesams, jei reikia.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos tokios apibrėžtys:

a) „gera gamybos praktika (GGP)“ – tie kokybės užtikrinimo aspektai, kurių dėka medžiagos ir gaminiai yra gaminami nuosekliai ir kontroliuojama jų atitiktis jiems taikomiems reikalavimams ir jų numatomą naudojimo paskirtį atitinkantiems konkybės standartams, jie nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir nesukelia nepriimtinų maisto sudėties ar jo organoleptinių savybių pokyčių;

b) „kokybės užtikrinimo sistema“ – organizuotų ir aprašytų procedūrų visuma siekiant užtikrinti, kad medžiagų ir gaminių kokybė būtų tokia, jog jie atitiktų jiems taikomus reikalavimus ir pagal jų numatomą naudojimo paskirtį būtiniems kokybės standartams;

c) „kokybės kontrolės sistema“ – sisteminis priemonių, nustatytų kokybės užtikrinimo sistemoje siekiant užtikrinti pradinių žaliavų ir tarpinių bei pagamintų medžiagų ir gaminių atitiktį kokybės užtikrinimo sistemos techniniams reikalavimams, taikymas;

d) „nesiliečianti su maistu pusė“ – medžiagos ar gaminio paviršius, kuris tiesiogiai nesiliečia su maistu;

e) „besiliečianti su maistu pusė“ – medžiagos ar gaminio paviršius, kuris tiesiogiai liečiasi su maistu.

4 straipsnis

Geros gamybos praktikos laikymasis

Verslo subjektas užtikrinta, kad gamybos operacijos atliekamos laikantis:

a) bendrųjų GGP reikalavimų, nustatytų 5, 6 ir 7 straipsniuose,

b) specialiųjų GGP reikalavimų, nustatytų priede.

5 straipsnis

Kokybės užtikrinimo sistema

1.  Verslo subjektas nustato, įdiegia veiksmingą ir dokumentuotą kokybės užtikrinimo sistemą ir užtikrina jos laikymąsi. Šioje sistemoje turi būti:

a) atsižvelgta į personalo tinkamumą, jų žinias bei įgūdžius, patalpų ir įrangos, reikalingų užtikrinti, jog pagamintos medžiagos ir gaminiai atitiktų jiems taikomus reikalavimus, būklę;

b) atsižvelgiama į verslo subjekto verslo apimtį, kad nesudaryti bereikalingos naštos verslui.

2.  Pradinės žaliavos parenkamos ir atitinka išankstines specifikacijas siekiant užtikrinti medžiagų ir gaminių atitiktį jiems taikomiems reikalavimams.

3.  Skirtingos operacijos atliekamos pagal iš anksto nustatytas instrukcijas ir procedūras.

6 straipsnis

Kokybės kontrolės sistema

1.  Verslo subjektas įdiegia ir palaiko veiksmingą kokybės kontrolės sistemą.

2.  Kokybės kontrolės sistema apima GGP įgyvendinimo ir rezultatų stebėseną bei priemones taisyti bet kokius GGP įgyvendinimo trūkumus. Tokios padėtį taisančios priemonės įgyvendinamos nedelsiant ir pateikiamos kompetentingoms valdžios institucijoms patikrinti.

7 straipsnis

Dokumentai

1.  Verslo subjektas turi ir tvarko atitinkamus techninių reikalavimų, gamybos formulės ir proceso dokumentus popierine ar elektronine forma, kurie reikalingi pagamintos medžiagos ar gaminio atitikčiai ar saugai užtikrinti.

2.  Verslo subjektas turi ir tvarko atitinkamus įvairių gamybos operacijų įrašų dokumentus popierine ar elektronine forma, kurie reikalingi pagamintos medžiagos ar gaminio atitikčiai ir saugai užtikrinti bei kokybės kontrolės sistemos rezultatams vertinti.

3.  Kompetentingų valdžios institucijų pageidavimu verslo subjektas pateikia reikiamus dokumentus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

Specialieji geros gamybos praktikos reikalavimai

▼M1

A.   Spaustuviniai dažai

▼B

Procesai dėl spaustuvinių dažų naudojimo ant nesiliečiančios su maistu medžiagos ar gaminio pusės

1. Spaustuviniai dažai, naudojami ant nesiliečiančios su maistu medžiagų ir gaminių pusės, turi būti pagaminti ir (arba) naudojami taip, kad cheminės medžiagos nuo spausdinto paviršiaus nepatektų į su maistu besiliečiančią pusę:

a) per substratą arba;

b) per ofsetą ant klojinio ar ritinio,

tokiais kiekiais, kurie padidintų šios cheminės medžiagos kiekius maiste tiek, kad tai neatitiktų Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio reikalavimų.

2. Jau pagamintos ar pusiau pagamintos spausdintos medžiagos turi būti tvarkomos ir laikomos taip, kad cheminės medžiagos nuo spausdinto paviršiaus nepatektų į su maistu besiliečiančią pusę:

a) per substratą arba;

b) per ofsetą ant klojinio ar ritinio,

tokiais kiekiais, kurie padidintų šios cheminės medžiagos kiekius maiste tiek, kad tai neatitiktų Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio reikalavimų.

3. Spausdinti paviršiai neturi tiesiogiai liestis su maistu.

▼M1

B.   Plastiko perdirbimo procesų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2023/2006, kokybės užtikrinimo sistema

1. Perdirbėjo įdiegta kokybės užtikrinimo sistema turi patikimai garantuoti perdirbimo proceso galimybes užtikrinti, kad perdirbtas plastikas atitiktų leidime nurodytus reikalavimus.

2. Visos priemonės, reikalavimai ir nuostatos, perdirbėjo priimtos ir taikomos kokybės užtikrinimo sistemoje, turi būti sistemingai ir tvarkingai įformintos rašytiniais vykdomos politikos pareiškimų ir procedūrų dokumentais.

Šiais kokybės sistemos dokumentais turi būti sudaryta galimybė vienodai suprasti kokybės politiką bei procedūras, pvz., kokybės programas, planus, vadovus, duomenų įrašus ir priemones, kurių imamasi atsekamumui užtikrinti.

Dokumentuose būtinai turi būti pateikta:

a) kokybės politikos vadovas, kuriame aiškiai nurodomi perdirbėjų kokybės tikslai, verslo organizavimas ir, svarbiausia, organizacinės struktūros, vadovaujančių darbuotojų atsakomybė ir jų administraciniai įsipareigojimai, susiję su perdirbto plastiko gamyba;

b) kokybės kontrolės planai, įskaitant žaliavų ir perdirbto plastiko apibūdinimus, tiekėjų kvalifikacija, rūšiavimo procesai, plovimo procesai, nuodugnaus valymo procesai, kaitinimo procesai arba bet kokios kitos proceso dalys, susijusios su perdirbto plastiko gamyba, įskaitant punktų, kurie yra svarbiausi perdirbto plastiko kokybės kontrolei, atranką;

c) įdiegtos valdymo ir darbo procedūros visam perdirbimo procesui stebėti ir kontroliuoti, įskaitant apžiūros ir kokybės užtikrinimo technologijas visuose gamybos etapuose, visų pirma, nustatytos kritinės vertės taškuose, kurie yra svarbiausi perdirbto plastiko kokybei;

d) veiksmingo kokybės sistemos veikimo, visų pirma jos pajėgumo užtikrinti norimos kokybės perdirbtą plastiką, stebėjimo metodai, taip pat neatitinkančių kokybės standartų gaminių kontrolė;

e) bandymai ir analizės protokolai arba bet kokie kiti anksčiau taikyti moksliniai įrodymai prieš ir po perdirbto plastiko gamybos, jų būsimo taikymo dažnumas ir naudojama bandymo įranga; taip pat turi būti įmanoma atkurti bandymo įrangos kalibravimą;

f) patvirtinti įrašų dokumentai.( 1 ) OL L 338, 2004 11 13, p. 4.