02006R1082 — LT — 22.06.2014 — 001.004


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1082/2006

2006 m. liepos 5 d.

dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)

(OL L 210 2006.7.31, p. 19)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1302/2013 2013 m. gruodžio 17 d.

  L 347

303

20.12.2013


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 330, 3.12.2016, p.  5 (1302/2013)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1082/2006

2006 m. liepos 5 d.

dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)1 straipsnis

ETBG pobūdis

▼M1

1.  
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (toliau – ETBG) gali būti įsteigta Sąjungos teritorijoje šiame reglamente numatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.  
ETBG tikslas – sudaryti geresnes pirmiausia 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto jos narių teritorinio bendradarbiavimo, įskaitant tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą, sąlygas ir jį skatinti, kad būtų sustiprinta Sąjungos ekonominė ir socialinė sanglauda.

▼B

3.  
ETBG yra juridinis asmuo.
4.  
Kiekvienoje valstybėje narėje ETBG turi plačiausią teisnumą, suteikiamą juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Visų pirma ji gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir juo disponuoti bei samdyti darbuotojus ir būti šalimi teismo procesuose.

▼M1

5.  
ETBG registruota buveinė yra valstybėje narėje, pagal kurios teisės aktus įsteigtas bent vienas ETBG narys.

▼B

2 straipsnis

Taikoma teisė

▼M1

1.  

ETBG organų veiksmai reglamentuojami:

a) 

šiuo reglamentu;

b) 

8 straipsnyje nurodytu susitarimu, kai tai aiškiai nurodyta pagal šį reglamentą; ir

c) 

pagal šį reglamentą nereglamentuojamų ar iš dalies reglamentuojamų klausimų srityje – valstybių narių, kuriose yra ETBG registruota buveinė, nacionaline teise.

Kai būtina nustatyti taikytiną teisę pagal Sąjungos teisę ar tarptautinę privatinę teisę, ETBG laikoma valstybės narės, kurioje yra jos registruota buveinė, subjektu.

▼M1

1a.  
ETBG veikla, Sąjungos teritorijoje vykdoma atliekant 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas užduotis, reglamentuojama taikytina Sąjungos teise ir nacionaline teise, kaip nustatyta 8 straipsnyje nurodytame susitarime.

ETBG veikla, kuri yra bendrai finansuojama iš Sąjungos biudžeto, turi atitikti taikytinoje Sąjungos teisėje ir su tos Sąjungos teisės taikymu susijusioje nacionalinėje teisėje nustatytus reikalavimus.

▼B

2.  
Tais atvejais, kai valstybę narę sudaro keli teritoriniai vienetai ir kiekviename iš jų yra savos taisyklės dėl taikytinos teisės, 1 dalies c punkte pateikta nuoroda į taikomą teisę laikoma nuoroda į tų vienetų teisę, atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės konstitucinę sąrangą.

3 straipsnis

ETBG sudėtis

▼M1

1.  

ETBG nariais gali tapti šie subjektai:

a) 

valstybės narės arba nacionalinio lygmens institucijos;

b) 

regioninės institucijos;

c) 

vietos institucijos;

d) 

valstybės įmonės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB ( 1 ) 2 straipsnio 1 dalies b punkte, arba viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB ( 2 ) 1 straipsnio 9 punkto antroje pastraipoje;

e) 

įmonės, kurioms patikėta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas laikantis taikomos Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatų;

▼C1

f) 

trečiųjų šalių nacionalinės, regioninės arba vietos valdžios institucijos ar įstaigos arba įmonės, lygiavertės d ir e punktuose nurodytosioms, laikantis 3a straipsnyje nustatytų sąlygų.

▼B

Asociacijos, sudarytos iš vienai ar kelioms šioms kategorijoms priklausančių įstaigų, taip pat gali būti nariais.

▼M1

2.  
ETBG sudaro nariai, esantys ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijoje, išskyrus atvejus, nurodytus 3a straipsnio 2 ir 5 dalyse.

▼M1

3a straipsnis

Narių iš trečiųjų šalių ar užjūrio šalių ar teritorijų (UŠT) prisijungimas

1.  
Pagal 4 straipsnio 3a dalį ETBG gali sudaryti nariai iš ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijų ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių, esančių bent vienos iš tų valstybių narių, įskaitant jų atokiausius regionus, kaimynystėje, kai tos valstybės narės ir trečiosios šalys kartu vykdo teritorinio bendradarbiavimo veiksmus arba įgyvendina Sąjungos remiamas programas.

Šiame reglamente trečioji šalis arba UŠT laikoma esančia valstybės narės, įskaitant jos atokiausius regionus, kaimynystėje, jei trečioji šalis arba UŠT ir ta valstybė narė turi bendrą sausumos sieną arba jei trečioji šalis ir UŠT, ir valstybė narė atitinka bendros jūrų tarpvalstybinės ar tarptautinės programos kriterijus pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą arba atitinka kitos tarpvalstybinės, jūrų kirtimo ar jūrų baseino bendradarbiavimo programos kriterijus, įskaitant atvejus, kai jos skiriamos tarptautinių vandenų.

2.  
ETBG gali sudaryti nariai esantys tik vienos valstybės narės teritorijoje ir vienoje ar daugiau trečiųjų šalių, esančių tos valstybės narės, įskaitant jos atokiausius regionus, kaimynystėje, kai atitinkama valstybė narė mano, kad ta ETBG atitinka jos teritorinio bendradarbiavimo tarpvalstybinio ar tarptautinio bendradarbiavimo kontekste arba dvišalių santykių su atitinkamomis trečiosiomis šalimis mastą.
3.  
1 ir 2 dalių taikymo tikslais trečiosios šalys, esančios valstybės narės, įskaitant jos atokiausius regionus, kaimynystėje, apima jūrų sienas tarp atitinkamų šalių.
4.  
Pagal 4a straipsnį ir laikantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų ETBG taip pat gali sudaryti nariai esantys vienos ar daugiau valstybių narių teritorijoje, įskaitant jų atokiausius regionus, ir vienoje ar daugiau UŠT, nepriklausomai nuo to, ar tokios ETBG sudėtyje yra narių iš vienos ar daugiau trečiųjų šalių.
5.  
Pagal 4a straipsnį ir laikantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų ETBG taip pat gali sudaryti nariai, esantys tik vienos valstybės narės teritorijoje, įskaitant jos atokiausius regionus, ir vienoje ar daugiau UŠT, nepriklausomai nuo to, ar tokios ETBG sudėtyje yra narių iš vienos ar daugiau trečiųjų šalių.
6.  
ETBG nėra įsteigiama tik tarp narių iš valstybės narės ir vienos ar daugiau UŠT, susijusių su ta pačia valstybe nare.

▼B

4 straipsnis

ETBG įsteigimas

1.  
Sprendimas įsteigti ETBG priimamas jos galimų narių iniciatyva.
2.  

Kiekvienas galimas narys:

a) 

praneša valstybei narei, pagal kurios teisės aktus jis yra sudarytas, apie savo ketinimą dalyvauti ETBG ir

b) 

nusiunčia valstybei narei 8 ir 9 straipsniuose nurodyto siūlomo susitarimo ir įstatų kopijas.

▼M1

3.  

Galimam nariui pranešus pagal 2 dalį, tą pranešimą gavusi valstybė narė, atsižvelgdama į savo konstitucinę sąrangą, patvirtina galimo nario dalyvavimą ETBG ir susitarimą, išskyrus atvejus, kai, tos valstybės narės nuomone:

a) 

toks dalyvavimas ar susitarimas nėra suderinamas su bet kuriuo iš šių elementų:

i) 

šiuo reglamentu;

ii) 

kita Sąjungos teise, susijusia su ETBG veiksmais ir veikla,

iii) 

nacionaline teise, susijusia su galimo nario įgaliojimais ir kompetencija;

b) 

toks dalyvavimas nėra pagrįstas dėl priežasčių, susijusių su tos valstybės narės viešuoju interesu arba viešąja tvarka; arba

c) 

įstatai neatitinka susitarimo.

Nepatvirtinimo atveju valstybė narė išdėsto nepatvirtinimo priežastis, ir, kai tinkama, pasiūlo būtinus susitarimo pakeitimus.

Valstybė narė priima sprendimą dėl patvirtinimo per šešių mėnesių laikotarpį nuo pagal 2 dalį pateikto pranešimo gavimo dienos. Jei pranešimą gavusi valstybė narė nepaprieštarauja per tą laikotarpį, galimo nario dalyvavimas ir susitarimas laikomi patvirtintais. Tačiau kad ETBG galėtų būti įsteigta, valstybė narė, kurioje turi būti siūlomos ETBG registruota buveinė, oficialiai patvirtina susitarimą.

Dėl bet kokio valstybės narės prašymo pateikti papildomos informacijos, trečioje pastraipoje nurodytas terminas sustabdomas. Sustabdymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti dieną po to, kai valstybė narė išsiuntė savo pastabas galimam nariui, ir tęsiasi tol, kol galimas narys atsako į pastabas.

Tačiau trečioje pastraipoje nurodytas terminas nestabdomas, jei galimas narys atsakymą į valstybės narės pastabas pateikia per dešimt darbo dienų nuo sustabdymo laikotarpio pradžios.

Spręsdamos dėl galimo nario dalyvavimo ETBG, valstybės narės gali taikyti savo nacionalines taisykles.

▼M1

3a.  

Jei ETBG galimi nariai yra iš vienos ar daugiau trečiųjų šalių, valstybė narė, kurioje turi būti siūlomos ETBG registruota buveinė, konsultuodamasi su kitomis atitinkamomis valstybėmis narėmis, įsitikina, kad tenkinamos 3a straipsnyje nustatytos sąlygos ir kad trečioji šalis patvirtino galimo nario dalyvavimą pagal:

a) 

sąlygas ir procedūras, lygiavertes šiame reglamente nustatytoms sąlygoms ir procedūroms; arba

b) 

bent vienos valstybės narės, pagal kurios teisės aktus įsteigtas galimas narys, ir tos trečiosios šalies sudarytą susitarimą.

▼B

4.  
Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, kurioms teikiami 2 dalyje numatyti pranešimai ir dokumentai.

▼M1

5.  
Nariai susitaria dėl 8 straipsnyje nurodyto susitarimo, užtikrindami suderinamumą su patvirtinimu pagal šio straipsnio 3 dalį.
6.  
ETBG praneša valstybėms narėms, pagal kurių teisės aktus įsteigti jos nariai, apie bet kokį susitarimo ar įstatų pakeitimą. Bet koks susitarimo pakeitimas, išskyrus išimtinai naujo nario prisijungimo, reglamentuojamo 6a dalies a punkte, atvejus, patvirtinamas tų valstybių narių šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M1

6a.  

Tuo atveju, kai prie veikiančios ETBG prisijungia naujų narių, taikomos šios nuostatos:

a) 

jei prisijungia naujas narys iš valstybės narės, kuri jau patvirtino susitarimą, tokį prisijungimą patvirtina tik ta valstybė narė, pagal kurios teisės aktus yra įsteigtas naujasis narys, vadovaudamasi 3 dalyje nustatyta tvarka, ir apie jį pranešama valstybei narei, kurioje yra ETBG registruota buveinė;

b) 

jei prisijungia naujas narys iš valstybės narės, kuri dar nėra patvirtinusi susitarimo, taikoma 6 dalyje nustatyta tvarka;

c) 

jei prie esamos ETBG prisijungia naujas narys iš trečiosios šalies, tokį prisijungimą tikrina ta valstybė narė, kurioje yra ETBG registruota buveinė, vadovaudamasi 3a dalyje nustatyta tvarka.

4a straipsnis

Narių iš UŠT dalyvavimas

Galimo ETBG nario iš UŠT atveju valstybė narė, su kuria yra susijusi UŠT, įsitikina, kad įvykdytos 3a straipsnyje nustatytos sąlygos, ir, atsižvelgdama į savo ryšį su UŠT:

a) 

patvirtina galimo nario dalyvavimą pagal 4 straipsnio 3 dalį; arba

b) 

raštu patvirtina valstybei narei, kurioje turi būti siūlomos ETBG registruota buveinė, kad UŠT kompetentingos institucijos patvirtino galimo nario dalyvavimą laikydamosi sąlygų ir procedūrų, lygiaverčių šiame reglamente nustatytoms sąlygoms ir procedūroms.

▼M1

5 straipsnis

Juridinio asmens statuso įgijimas ir skelbimas Oficialiajame leidinyje

1.  
Susitarimas ir įstatai bei visi vėlesni jų pakeitimai įregistruojami ir (arba) paskelbiami valstybėje narėje, kurioje yra atitinkamos ETBG registruota buveinė, laikantis tos valstybės narės taikomos nacionalinės teisės. ETBG įgyja juridinio asmens statusą susitarimo ir įstatų registracijos ar paskelbimo dieną, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Nariai informuoja atitinkamas valstybes nares ir Regionų komitetą apie susitarimo ir įstatų įregistravimą ir paskelbimą.
2.  
ETBG užtikrina, kad per dešimt darbo dienų nuo susitarimo ir įstatų įregistravimo ar paskelbimo Regionų komitetui būtų nusiųstas prašymas, parengtas pagal šio reglamento priede pateiktą šabloną. Tada Regionų komitetas perduoda Europos Sąjungos leidinių biurui tą prašymą, kad Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje būtų paskelbtas pranešimas apie ETBG įsteigimą, kartu su informacija, nurodyta šio reglamento priede.

▼B

6 straipsnis

Viešųjų lėšų valdymo kontrolė

1.  
ETBG vykdomo viešųjų lėšų valdymo kontrolę organizuoja valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, kompetentingos valdžios institucijos. Valstybė narė, kurioje yra ETBG registruota buveinė, šiai užduočiai vykdyti paskiria kompetentingą valdžios instituciją prieš duodama sutikimą dalyvauti ETBG pagal 4 straipsnį.
2.  
Kai to reikalaujama pagal kitų atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktus, valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, valdžios institucijos imasi priemonių, kad kitų suinteresuotų valstybių narių atitinkamos valdžios institucijos galėtų jų teritorijoje vykdyti tose valstybėse narėse ETBG vykdomų veiksmų kontrolę ir keistis visa reikiama informacija.
3.  
Visa kontrolė vykdoma laikantis tarptautiniu mastu priimtų audito standartų.

▼M1

4.  
Nepaisant šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatų, tais atvejais, kai 7 straipsnio 3 dalyje nurodytos ETBG užduotys apima veiksmus, kuriuos bendrai finansuoja Sąjunga, taikomi atitinkami teisės aktai, kuriais reglamentuojama Sąjungos suteiktų lėšų kontrolė.

▼B

5.  
Valstybė narė, kurioje yra ETBG registruota buveinė, informuoja kitas atitinkamas valstybes nares apie visus vykdant kontrolę patiriamus sunkumus.

7 straipsnis

Užduotys

1.  
ETBG vykdo užduotis, kurias jai pagal šį reglamentą paskiria nariai. Jos užduotys apibrėžiamos jos narių susitarime laikantis 4 ir 8 straipsnių.

▼M1

2.  
ETBG veikia neviršydama jai patikėtų užduočių, t.y. sąlygų teritoriniam bendradarbiavimui, siekiant didesnės ekonominės, socialinės ir teritorinės Sąjungos sanglaudos, sudarymas ir jo skatinimas bei vidaus rinkos kliūčių pašalinimas. Kiekvieną užduotį nustato jos nariai, kadangi jos priklauso kiekvieno iš narių kompetencijai, išskyrus atvejus, kai valstybė narė ar trečioji šalis patvirtina pagal jos nacionalinę teisę įsteigto nario dalyvavimą, net jei tas narys neturi kompetencijos atlikti visas susitarime nurodytas užduotis.
3.  
ETBG gali vykdyti konkrečius savo narių teritorinio bendradarbiavimo veiksmus pagal 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą, Sąjungai teikiant finansinę paramą arba jos neteikiant.

Visų pirma, ETBG užduotys gali būti susijusios su teritorinio bendradarbiavimo programų ar jų dalių įgyvendinimu arba veiksmų, kuriuos Sąjunga remia per Europos regioninės plėtros fondą, Europos socialinį fondą ir (arba) Sanglaudos fondą, įgyvendinimu.

Valstybės narės gali apriboti užduotis, kurias ETBG gali vykdyti be finansinės Sąjungos paramos. Tačiau, nedarant poveikio 13 straipsniui, valstybės narės negali pašalinti užduočių, kurios yra susijusios su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 ( 3 ) 7 straipsnyje nurodytais investavimo prioritetais.

▼B

4.  
Narių užduotys ETBG negali būti susijusios su viešosios teisės suteiktų galių naudojimu ar su pareigų, skirtų užtikrinti valstybės ar kitų valstybės institucijų bendruosius interesus, vykdymu, pavyzdžiui, su policijos ir kontrolės galių naudojimu, teisingumu ir užsienio politika.

▼M1

Tačiau, pagal taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę, ETBG asamblėja, nurodyta 10 straipsnio 1 dalies a punkte, gali nustatyti ETBG valdomo infrastruktūros objekto naudojimo sąlygas arba sąlygas, pagal kurias teikiamos visuotinės ekonominės svarbos paslaugos, įskaitant tarifus ir mokesčius naudotojams.

▼B

5.  
ETBG nariai gali vieningai nuspręsti deleguoti jos užduočių vykdymą vienam nariui.

8 straipsnis

Susitarimas

1.  
ETBG reglamentuoja susitarimas, kurį pagal 4 straipsnį vieningai sudarė jos nariai.

▼M1

2.  

Susitarime nurodoma:

a) 

ETBG pavadinimas ir jos registruota buveinė;

b) 

teritorijos, kurioje ETBG gali vykdyti savo užduotis, dydis;

c) 

ETBG tikslas ir užduotys;

d) 

ETBG egzistavimo trukmė ir jos likvidavimo sąlygos;

e) 

ETBG narių sąrašas;

f) 

ETBG organų sąrašas ir jų atitinkama kompetencija;

g) 

susitarimo interpretavimo ir vykdymo užtikrinimo tikslais taikytina Sąjungos teisė ir valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, nacionalinė teisė;

h) 

taikytina Sąjungos teisė ir valstybės narės, kurioje ETBG organai vykdo veiklą, nacionalinė teisė;

i) 

jei taikoma, narių iš trečiųjų šalių ar UŠT dalyvavimo tvarka, įskaitant taikytinos teisės nustatymą, tuo atveju, kai ETBG vykdo užduotis trečiosiose šalyse ar UŠT;

j) 

taikytina Sąjungos ir nacionalinė teisė, tiesiogiai susijusi su ETBG veikla, vykdoma pagal susitarime nurodytas užduotis;

k) 

ETBG darbuotojams taikomos taisyklės, taip pat principai, pagal kuriuos susitariama dėl personalo valdymo ir įdarbinimo procedūrų;

l) 

ETBG ir jos narių atsakomybės nustatymo tvarka pagal 12 straipsnį;

m) 

atitinkama abipusio pripažinimo, įskaitant pripažinimą viešųjų lėšų valdymo kontrolės srityje, tvarka; ir

n) 

įstatų priėmimo ir susitarimo keitimo procedūros, atitinkančios 4 ir 5 straipsniuose nurodytas pareigas.

3.  
Tais atvejais, kai ETBG užduotys yra susijusios tik su bendradarbiavimo programos ar jos dalies valdymu pagal Reglamentą (ES) Nr. 1299/2013 arba kai ETBG sprendžia su tarpregioniniu bendradarbiavimu arba tinklais susijusius klausimus, 2 dalies b punkte nurodytos informacijos pateikti nereikalaujama.

9 straipsnis

Įstatai

1.  
ETBG įstatus remdamiesi jos susitarimu ir juo vadovaudamiesi vieningai priima jos nariai.
2.  

ETBG įstatuose nurodoma bent jau ši informacija:

a) 

jos organų veikla ir jų kompetencija, taip pat narių atstovų skaičius atitinkamuose organuose;

b) 

sprendimų priėmimo procedūros;

c) 

jos darbo kalba (-os);

d) 

jos veikimo tvarka;

e) 

jos procedūros, susijusios su personalo valdymu ir įdarbinimu;

f) 

narių finansinių įnašų teikimo tvarka;

g) 

jos nariams taikomos apskaitos bei biudžeto taisyklės;

h) 

nepriklausomo jos atskaitomybės išorės auditoriaus paskyrimas; ir

i) 

įstatų pakeitimo tvarka, atitinkanti 4 ir 5 straipsniuose nurodytas pareigas.

▼B

10 straipsnis

ETBG organizacinė struktūra

1.  

ETBG turi turėti bent šiuos valdymo organus:

a) 

asamblėją, kurią sudaro jos narių atstovai;

b) 

direktorių, kuris atstovauja ETBG ir veikia jos vardu.

2.  
Įstatuose gali būti numatyti kiti organai su aiškiai apibrėžtomis galiomis.
3.  
ETBG yra atsakinga už jos valdymo organų veiksmus trečiųjų šalių atžvilgiu net ir tuo atveju, kai tokie veiksmai nepriklauso ETBG užduočių sričiai.

11 straipsnis

Biudžetas

1.  
ETBG sudaro metinį biudžetą, kurį priima asamblėja ir kurį visų pirma sudaro einamųjų išlaidų dalis ir prireikus veiklos išlaidų dalis.

▼M1

2.  
Jos atskaitomybės, įskaitant, kai to reikalaujama, pridedamą metinę ataskaitą, rengimas bei tos atskaitomybės auditas ir paskelbimas reglamentuojamas valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, nacionalinės teisės.

▼B

12 straipsnis

Likvidavimas, nemokumas, mokėjimų nutraukimas ir atsakomybė

1.  
Likvidavimo, nemokumo, mokėjimų nutraukimo ir panašių procedūrų atveju ETBG taikomi valstybės narės, kurioje yra jos registruota buveinė, įstatymai, išskyrus atvejus, kai 2 ir 3 dalyse numatyta kitaip.

▼M1

ETBG yra atsakinga už visas savo skolas.

▼M1

2.  
Nedarant poveikio 3 dalies nuostatoms, jei ETBG turto nepakanka jos įsipareigojimams įvykdyti, jos nariai yra atsakingi už bet kokio pobūdžio ETBG skolas, kiekvieno nario atsakomybės dalį nustatant proporcingai jo finansiniam įnašui. To finansinio įnašo teikimo tvarka nustatoma įstatuose.

Įstatuose ETBG nariai gali numatyti, kad kai nebebus ETBG nariai, jie išliks atsakingi už įsipareigojimus, atsiradusius dėl ETBG veiklos jų narystės laikotarpiu.

2a.  
Jeigu bent vieno ETBG nario iš valstybės narės atsakomybė yra ribota pagal nacionalinę teisę, pagal kurią jis yra įsteigtas, kiti nariai taip pat gali numatyti susitarime apriboti savo atsakomybę tuo atveju, kai tai jiems leidžiama pagal nacionalinę teisę, kuria įgyvendinamas šis reglamentas.

Į ETBG, kurios narių atsakomybė yra ribota, pavadinimą įtraukiami žodžiai „ribotos atsakomybės“.

Reikalavimai, kad ETBG, kurios narių atsakomybė yra ribota, susitarimas, įstatai ir atskaitomybė būtų skelbiami, yra bent tokie pat, kaip reikalaujama kitų juridinių asmenų, kurių narių atsakomybė ribota pagal valstybės narės, kurioje yra tos ETBG registruota buveinė, įstatymus, atveju.

Jeigu ETBG narių atsakomybė yra ribota, bet kuri atitinkama valstybė narė gali reikalauti, kad ETBG turėtų atitinkamą draudimą arba kad jos būtų užtikrintos valstybėje narėje įsteigto banko ar kitos finansų įstaigos suteikta garantija, arba kad jai būtų taikoma kaip garantija viešojo subjekto arba valstybės narės suteikta priemonė, siekiant kad būtų padengta su ETBG veikla susijusi rizika.

▼B

3.  
Neribojant valstybių narių finansinės atsakomybės, susijusios su bet kokiu finansavimu teikiamu ETBG iš struktūrinių fondų ir (arba) Sanglaudos fondo, valstybėms narėms pagal šį reglamentą nekyla finansinė atsakomybė, susijusi su ETBG, kurios narėmis jos nėra.

13 straipsnis

Viešasis interesas

Jei ETBG vykdo užduotis, kurios prieštarauja valstybės narės nuostatoms dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos ar visuomenės dorovės arba prieštarauja valstybės narės viešajam interesui, tos valstybės narės kompetentingas organas gali uždrausti tą veiklą jos teritorijoje arba pareikalauti, kad pagal jos teisę įsteigti nariai pasitrauktų iš ETBG, jei ETBG nenutraukia tokios veiklos.

Toks uždraudimas nėra ETBG narių teritorinio bendradarbiavimo savavališko ar užslėpto apribojimo priemonė. Tokio kompetentingo organo sprendimą gali peržiūrėti teisminė institucija.

14 straipsnis

Likvidavimas

1.  
Nepaisant susitarimo nuostatų dėl likvidavimo, teisėtai suinteresuotai kompetentingai institucijai pateikus prašymą, kompetentingas teismas arba valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, institucija nurodo likviduoti ETBG, jei nustato, kad ETBG nebeatitinka 1 straipsnio 2 dalyje ar 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, visų pirma kai ETBG veiksmai viršija 7 straipsnyje nustatytas užduotis. Kompetentingas teismas arba kompetentinga institucija apie prašymą likviduoti ETBG informuoja visas valstybes nares, pagal kurių teisę buvo įsteigti jos nariai.
2.  
Kompetentingas teismas arba institucija gali skirti ETBG laiko padėčiai ištaisyti. Jei per nustatytą laikotarpį ETBG to nepadaro, kompetentingas teismas arba institucija nurodo ETBG likviduoti.

15 straipsnis

Jurisdikcija

1.  
Trečiosios šalys, manančios, kad jos nukentėjo dėl ETBG veiksmų arba neveikimo, turi teisę pateikti savo reikalavimus teismine tvarka.

▼M1

2.  
Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, sprendžiant ginčus, kuriuose dalyvauja ETBG, taikoma Sąjungos teisė, kuria reglamentuojama jurisdikcija. Tokioje Sąjungos teisėje nenumatytais atvejais teismai, turintys kompetenciją spręsti ginčus, yra valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, teismai.

▼B

Ginčus sprendžiantys kompetentingi teismai pagal 4 straipsnio 3 ar 6 dalis arba pagal 13 straipsnį yra valstybės narės, kurios sprendimas apskundžiamas, teismai.

3.  

Pagal šio reglamento nuostatas iš piliečių neatimamos teisės pasinaudoti savo nacionalinėmis konstitucinėmis teisėmis apeliacine tvarka apskųsti valstybės įstaigas, ETBG nares, dėl:

a) 

administracinių sprendimų, susijusių su ETBG vykdoma veikla;

b) 

galimybės naudotis paslaugomis jų pačių kalba ir

c) 

galimybės susipažinti su informacija.

Šiais atvejais kompetentingi teismai yra valstybės narės, pagal kurios konstituciją atsiranda teisė apskųsti nuosprendį, teismai.

16 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

▼M1

1.  
Valstybės narės priima tinkamas nuostatas, kad užtikrintų veiksmingą šio reglamento taikymą, taip pat nustato kompetentingas institucijas, atsakingas už patvirtinimo procedūrą pagal savo teisinę ir administracinę tvarką.

Kai to reikalaujama pagal valstybės narės nacionalinę teisę, ta valstybė narė gali sudaryti išsamų užduočių, kurias pagal jos įstatymus įsteigti ETBG nariai, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalyje, jau turi, sąrašą, susijusį su teritoriniu bendradarbiavimu toje valstybėje narėje.

Valstybė narė pateikia Komisijai visas pagal šį straipsnį priimtas nuostatas arba jų pakeitimus. Komisija perduoda tas nuostatas kitoms valstybėms narėms ir Regionų komitetui.

▼M1

1a.  
1 dalyje nurodytomis nuostatomis tiek, kiek jos yra susijusios su valstybe nare, su kuria yra susijusi UŠT, užtikrinamas, atsižvelgiant į jos ryšį su ta UŠT, ir veiksmingas šio reglamento taikymas tos UŠT, esančios kitų valstybių narių ar jų atokiausių regionų kaimynystėje, atžvilgiu.

▼B

2.  
Valstybės narės gali numatyti rinkliavas, susijusias su susitarimo ir įstatų įregistravimu. Tačiau tokios rinkliavos negali viršyti susitarimo ar įstatų įregistravimo administracinių išlaidų.

▼M1

17 straipsnis

Ataskaita

Ne vėliau kaip 2018 m. rugpjūčio 1 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui perduoda šio reglamento taikymo ataskaitą, kurioje, remiantis rodikliais, įvertinamas jo efektyvumas, veiksmingumas, aktualumas, Europos pridėtinė vertė ir supaprastinimo galimybės.

Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomas pirmoje pastraipoje nurodytų rodiklių sąrašas.

▼M1

17a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  
17 straipsnio antroje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. gruodžio 21 d..
3.  
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio antroje pastraipoje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  
Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  
Pagal 17 straipsnio antrą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

▼B

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d., išskyrus 16 straipsnį, kuris taikomas nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼C1
PRIEDAS

Informacijos pateikimo pagal 5 straipsnio 2 dalį šablonas

EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS (ETBG) STEIGIMAS

Į ETBG, kurios narių atsakomybė yra ribota, pavadinimą įtraukiami žodžiai „ribotos atsakomybės“ (12 straipsnio 2a dalis)

Būtina užpildyti žvaigždute * pažymėtus langelius.

image

image