02006R0336 — LT — 26.07.2019 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

REGLAMENTAS (EB) Nr. 336/2006 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

2006 m. vasario 15 d.

dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 064 2006.3.4, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 540/2008 2008 m. birželio 16 d.

  L 157

15

17.6.2008

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1137/2008 2008 m. spalio 22 d.

  L 311

1

21.11.2008

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1243 2019 m. birželio 20 d.

  L 198

241

25.7.2019
▼B

REGLAMENTAS (EB) Nr. 336/2006 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

2006 m. vasario 15 d.

dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95

(tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Tikslas

Šio reglamento tikslas – sustiprinti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų laivų saugų valdymą ir saugų eksploatavimą bei užkirsti kelią taršai iš laivų užtikrinant, kad šiuos laivus eksploatuojančios bendrovės laikytųsi ISM kodekso:

a) sukurdamos, įdiegdamos ir tinkamai prižiūrėdamos saugaus valdymo sistemas laivuose ir krante; ir

b) laivo vėliavos valstybės ir uosto valstybės administracijoms kontroliuojant šias sistemas.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente vartojamos tokios sąvokos:

1) ISM kodeksas – tai Tarptautinis saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodeksas, kurį Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) priėmė 1993 m. lapkričio 4 d. Asamblėjos rezoliucija A.741(18), su pakeitimais, padarytais 2000 m. gruodžio 5 d. Jūrų saugumo komiteto rezoliucija MSC.104(73), ir kurio naujausia redakcija išdėstyta šio reglamento I priede;

2) pripažinta organizacija – tai pagal Direktyvą 94/57/EB pripažinta įstaiga;

3) bendrovė – tai laivo savininkas arba kita organizacija ar asmuo, pavyzdžiui, valdytojas ar laivo be įgulos frachtuotojas, kuris iš laivo savininko yra perėmęs atsakomybę už laivo eksploatavimą ir prisiimdamas šią atsakomybę sutiko perimti visas ISM kodeksu nustatytas pareigas ir atsakomybę;

4) keleivinis laivas – tai laivas, įskaitant greitaeigius laivus, skirtas vežti daugiau kaip dvylika keleivių, arba povandeninis keleivinis laivas;

5) keleivis – tai kiekvienas asmuo laive, išskyrus:

a) laivo kapitoną ir įgulos narius arba kitus asmenis, įdarbintus arba einančius kokias nors pareigas laive ir dalyvaujančius to laivo veikloje; ir

b) vaiką iki vienerių metų amžiaus;

6) greitaeigis laivas – tai greitaeigis laivas, kaip apibrėžta naujausios redakcijos SOLAS konvencijos X-1/2 taisyklėje. Greitaeigiams keleiviniams laivams taikomi Direktyvos 98/18/EB 2 straipsnio f punkte nurodyti apribojimai;

7) krovininis laivas – tai laivas, įskaitant greitaeigius laivus, kuris nėra keleivinis laivas;

8) tarptautinis reisas – tai reisas jūra iš valstybės narės ar bet kurios kitos valstybės uosto į uostą, kuris nėra toje valstybėje, arba atvirkščiai;

9) vidaus reisas – tai reisas jūros rajonuose iš valstybės narės uosto į tą patį arba kitą uostą toje valstybėje narėje;

10) reguliarios laivybos paslaugos – tai serija laivo reisų, kuriais užtikrinamas susisiekimas tarp tų pačių dviejų ar daugiau taškų:

a) pagal paskelbtą tvarkaraštį; arba

b) tokio dažnumo ir reguliarumo reisais, kad jie sudaro atpažįstamą sistemingą seriją;

11) ro-ro keleivinis keltas – tai keleivinis jūrų laivas, kaip apibrėžta naujausios redakcijos SOLAS konvencijos II-1 skyriuje;

12) povandeninis keleivinis laivas – tai keleivinis mobilus laivas, skirtas plaukioti po vandeniu ir besinaudojantis antvandenine pagalba, pvz., antvandeniniame laive ar krante esančia įranga, skirta stebėjimui arba vienai ar daugiau iš šių užduočių:

a) maitinimo šaltinių kartotinei įkrovai;

b) suslėgto oro atsargoms papildyti;

c) gyvybei palaikyti būtinoms priemonėms papildyti;

13) mobilusis gręžimo įrenginys atviroje jūroje – tai laivas, kurį galima naudoti gręžimo darbams, skirtiems jūros dugno gelmių ištekliams, pavyzdžiui, skystiems arba dujiniams angliavandeniliams, sierai ar druskai, žvalgyti ar išgauti;

14) bendrasis tonažas – tai laivo bendrasis tonažas, nustatytas pagal 1969 m. Tarptautinę konvenciją dėl laivų tonažo nustatymo, arba, jei laivai plaukioja tik vidaus reisais ir jų matmenys nėra nustatyti pagal minėtą konvenciją, – laivo bendrasis tonažas, nustatytas pagal nacionalinius tonažo nustatymo teisės aktus.

3 straipsnis

Taikymo apimtis

1.  Šis reglamentas taikomas šių tipų laivams ir juos eksploatuojančioms bendrovėms:

a) krovininiams laivams ir keleiviniams laivams, plaukiojantiems su valstybės narės vėliava tarptautiniais reisais;

b) krovininiams laivams ir keleiviniams laivams, plaukiojantiems tik vidaus reisais, nepriklausomai nuo jų vėliavos;

c) krovininiams laivams ir keleiviniams laivams, kurie, teikiant reguliarias laivybos paslaugas, įplaukia į valstybių narių uostus arba išplaukia iš jų, nepriklausomai nuo jų vėliavos;

d) mobiliesiems gręžimo įrenginiams atviroje jūroje, kurie eksploatuojami turint valstybės narės įgaliojimą.

2.  Šis reglamentas netaikomas šių tipų laivams ar juos eksploatuojančioms bendrovėms:

a) karo laivams ir kariniams transporto laivams bei kitiems laivams, kurie priklauso valstybei narei ar yra jos eksploatuojami ir naudojami tik valstybinei nekomercinei veiklai;

b) ne mechaninėmis priemonėmis varomiems laivams, mediniams primityvios konstrukcijos laivams, pramoginėms jachtoms ir pramoginiams laivams, išskyrus tuos atvejus, kai šie laivai turi ar turės įgulą ir komerciniais tikslais veža daugiau kaip 12 keleivių;

c) žvejybos laivams;

d) krovininiams laivams ir mobiliesiems gręžimo įrenginiams atviroje jūroje, kurių bendrasis tonažas yra mažesnis kaip 500 tonų;

e) C ir D klasių keleiviniams laivams, išskyrus ro-ro keleivinius keltus, plaukiojantiems jūros rajonuose, kaip apibrėžta Direktyvos 98/18/EB 4 straipsnyje.

4 straipsnis

Atitiktis

Valstybės narės užtikrina, kad visos bendrovės, eksploatuojančios laivus, kuriems taikomas šis reglamentas, laikytųsi šio reglamento nuostatų.

5 straipsnis

Saugaus valdymo reikalavimai

3 straipsnio 1 dalyje nurodyti laivai ir juos eksploatuojančios bendrovės laikosi ISM kodekso A dalies reikalavimų.

6 straipsnis

Liudijimų išdavimas ir patikra

Išduodamos liudijimus ir vykdydamos patikrą valstybės narės laikosi ISM kodekso B dalies nuostatų.

7 straipsnis

Išimtis

1.  Jei valstybė narė mano, kad praktikoje bendrovėms sudėtinga laikytis ISM kodekso A dalies 6, 7, 9, 11 ir 12 punktų tam tikrų laivų ar laivų kategorijų, plaukiojančių tik vidaus reisais toje valstybėje narėje, atžvilgiu, ji gali visiškai ar iš dalies nukrypti nuo šių nuostatų taikydama priemones, užtikrinančias lygiavertį kodekso tikslų pasiekimą.

2.  Jei valstybė narė mano, kad laivams ir bendrovėms, kuriems pagal 1 dalį buvo pritaikyta išimtis, sudėtinga taikyti 6 straipsnyje išdėstytus reikalavimus, ji gali nustatyti alternatyvias liudijimų išdavimo ir patikros procedūras.

3.  Esant 1 dalyje ir, jei taikoma, 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms, taikoma ši procedūra:

a) atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie išimtį ir priemones, kurias ji ketina priimti;

b) jei per šešis mėnesius nuo pranešimo 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nusprendžiama, kad siūloma išimtis nėra pagrįsta arba siūlomos priemonės nėra pakankamos, minėtoji valstybė narė arba pakeičia pasiūlytas nuostatas arba jų nepriima;

c) valstybė narė paskelbia priimtas priemones su tiesiogine nuoroda į 1 dalį ir, jei taikoma, – 2 dalį.

4.  Pritaikiusi išimtį pagal 1 dalį ir, jei taikoma, – 2 dalį, atitinkama valstybė narė išduoda liudijimą pagal II priedo B dalies 5 skirsnio antrąją pastraipą, nurodydama taikytinus veiklos apribojimus.

8 straipsnis

Liudijimų galiojimas, priėmimas ir pripažinimas

1.  Atitikties dokumentas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jo išdavimo dienos. Saugaus valdymo liudijimas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jo išdavimo dienos.

2.  Tais atvejais, kai atitikties dokumentas ir saugaus valdymo liudijimas atnaujinami, taikomos atitinkamos ISM kodekso B dalies nuostatos.

3.  Valstybės narės priima kitos valstybės narės administracijos arba, tos administracijos vardu, pripažintos organizacijos išduotus atitikties dokumentus, laikinuosius atitikties dokumentus, saugaus valdymo liudijimus ir laikinuosius saugaus valdymo liudijimus.

4.  Valstybės narės priima trečiųjų šalių administracijų arba tų administracijų vardu išduotus atitikties dokumentus, laikinuosius atitikties dokumentus, saugaus valdymo liudijimus ir laikinuosius saugaus valdymo liudijimus.

Tačiau, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) tinkamais būdais patikrina, ar reguliarioms laivybos paslaugoms naudojamų laivų atitikties dokumentai, laikinieji atitikties dokumentai, saugaus valdymo liudijimai ir laikinieji saugaus valdymo liudijimai, išduoti trečiųjų šalių administracijų vardu, atitinka ISM kodeksą, arba patikra atliekama jos (jų) vardu, nebent dokumentus išdavė valstybės narės administracija arba pripažinta organizacija.

9 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

10 straipsnis

Ataskaitos

1.  Valstybės narės kas dveji metai teikia Komisijai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitas.

2.  Komisija 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nustato pavyzdinę tokių ataskaitų formą.

3.  Komisija, padedant Europos saugumo jūroje agentūrai, per šešis mėnesius nuo valstybių narių ataskaitų gavimo parengia suvestinį pranešimą apie šio reglamento įgyvendinimą, prireikus nurodydama siūlomas priemones. Šis pranešimas teikiamas Europos Parlamentui ir Tarybai.

11 straipsnis

Pakeitimai

1.  Pagal 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) ir iš dalies keičiančio saugios laivybos ir teršimo iš laivų prevencijos reglamentus ( 1 ), 5 straipsnį ISM kodekso pakeitimams šis reglamentas gali būti netaikomas.

▼M3

2.  Šio reglamento taikymo srityje, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į pokyčius tarptautiniu lygmeniu, visų pirma TJO, arba padidinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į jo įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiamas II priedas.

▼M3

11a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 26 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ( 2 ) nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 11 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

▼M2

12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS) ( 3 ), įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnį.

2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra du mėnesiai.

▼M3 —————

▼B

13 straipsnis

Panaikinimas

1.  Reglamentas (EB) Nr. 3051/95 panaikinamas nuo 2006 m. kovo 24 d.

2.  Iki 2006 m. kovo 24 d. išduoti laikinieji atitikties dokumentai, laikinieji saugaus valdymo liudijimai, atitikties dokumentai ir saugaus valdymo liudijimai galioja iki jų galiojimo pabaigos arba iki kito jų patvirtinimo.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Krovininiams ir keleiviniams laivams, kurie dar neprivalo laikytis ISM kodekso, šis reglamentas taikomas nuo 2008 m. kovo 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Tarptautinis saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodeksas (Tarptautinis saugaus valdymo (ISM) kodeksas)

A dalis. Įgyvendinimas

1.

Bendrosios nuostatos

1.1.

Sąvokų apibrėžimai

1.2.

Tikslai

1.3.

Taikymas

1.4.

Saugaus valdymo sistemos (SVS) funkciniai reikalavimai

2.

Saugos ir aplinkos apsaugos politika

3.

Bendrovės atsakomybė ir įgaliojimai

4.

Paskirtasis (-ieji) asmuo (asmenys)

5.

Laivo kapitono atsakomybė ir įgaliojimai

6.

Ištekliai ir personalas

7.

Laivo eksploatavimo planų rengimas

8.

Avarinė parengtis

9.

Pranešimai apie neatitiktis, nelaimingus atsitikimus ir pavojingus įvykius bei jų analizė

10.

Laivo ir įrangos techninė priežiūra

11.

Dokumentai

12.

Bendrovės patikra, peržiūra ir įvertinimas

B dalis. Liudijimų išdavimas ir patikra

13.

Liudijimų išdavimas ir periodinė patikra

14.

Laikinųjų liudijimų išdavimas

15.

Patikra

16.

Liudijimų formos

TARPTAUTINIS SAUGAUS LAIVŲ EKSPLOATAVIMO IR TARŠOS PREVENCIJOS VALDYMO KODEKSAS

(TARPTAUTINIS SAUGAUS VALDYMO (ISM) KODEKSAS)

A DALIS. ĮGYVENDINIMAS

1.   Bendrosios nuostatos

1.1.   Sąvokų apibrėžimai

Šio kodekso A ir B dalims taikomos šios sąvokos:

1.1.1. Tarptautinis saugaus valdymo (ISM) kodeksas – tai Asamblėjos priimtas Tarptautinis saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodeksas su galimais pakeitimais, kuriuos atlieka Organizacija.

1.1.2. Bendrovė – tai laivo savininkas arba kita organizacija ar asmuo, pavyzdžiui, valdytojas ar laivo be įgulos frachtuotojas, kuris iš laivo savininko yra perėmęs atsakomybę už laivo eksploatavimą ir prisiimdamas šią atsakomybę sutiko perimti visas šiuo kodeksu nustatytas pareigas ir atsakomybę.

1.1.3. Administracija – tai valstybės, su kurios vėliava laivui suteikta teisė plaukioti, Vyriausybė.

1.1.4. Saugaus valdymo sistema – tai struktūriškai apibrėžta ir dokumentais įforminta sistema, leidžianti bendrovės personalui veiksmingai įgyvendinti bendrovės saugos ir aplinkos apsaugos politiką.

1.1.5. Atitikties dokumentas – tai dokumentas, išduotas bendrovei, kuri atitinka šio kodekso reikalavimus.

1.1.6. Saugaus valdymo liudijimas – tai laivui išduotas dokumentas, kuriuo pažymima, kad bendrovė ir jos laivo vadovybė veikia pagal patvirtintą saugaus valdymo sistemą.

1.1.7. Objektyvūs įrodymai – tai su sauga arba kurio nors saugaus valdymo sistemos elemento būkle ir įgyvendinimu susijusi kiekybinė ar kokybinė informacija, įrašai arba pareiškimai apie faktus, kurie yra pagrįsti stebėjimais, matavimais ar bandymais ir kuriuos galima patikrinti.

1.1.8. Pastebėjimas – tai pareiškimas apie faktą, parengtas atliekant saugaus valdymo auditą ir pagrįstas objektyviais įrodymais.

1.1.9. Neatitiktis – tai nustatyta padėtis, kai objektyviais įrodymai patvirtinamas konkretaus reikalavimo nevykdymas.

1.1.10. Esminė neatitiktis – tai pažeidimas, kurį galima nustatyti ir kuris kelia rimtą grėsmę personalo ar laivo saugai arba rimtą pavojų aplinkai, dėl kurio reikia imtis neatidėliotinų korekcinių veiksmų, taip pat – nepakankamai veiksmingas ir sistemingas šio kodekso reikalavimų įgyvendinimas.

1.1.11. Sukakties data – tai kiekvienų metų mėnuo ir diena, kuri sutampa su atitinkamo dokumento arba liudijimo galiojimo pabaigos data.

1.1.12. Konvencija – tai 1974 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, su pakeitimais.

1.2.   Tikslai

1.2.1. Šio kodekso tikslai – užtikrinti saugą jūroje, apsaugoti žmones nuo sužeidimų ar užkirsti kelią gyvybės praradimui, užtikrinti, kad būtų vengiama žalos aplinkai, visų pirma jūros aplinkai, ir turtui.

1.2.2. Bendrovės saugaus valdymo tikslai, inter alia, turėtų būti tokie:

1.2.2.1. saugiai eksploatuoti laivus ir sukurti saugią darbo aplinką;

1.2.2.2. nustatyti apsaugos priemones nuo visos žinomos rizikos; ir

1.2.2.3. nuolatos tobulinti krante ir laive dirbančio personalo saugaus valdymo įgūdžius, įskaitant pasirengimą avarinėms situacijoms, susijusioms su sauga ir aplinkos apsauga.

1.2.3. Saugaus valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad:

1.2.3.1. būtų laikomasi privalomų taisyklių ir reglamentų; ir

1.2.3.2. būtų atsižvelgiama į Organizacijos, administracijų, klasifikacinių bendrijų ir laivybos pramonės organizacijų rekomenduojamus taikytinus kodeksus, gaires ir standartus.

1.3.   Taikymas

Šio kodekso reikalavimai gali būti taikomi visiems laivams.

1.4.   Saugaus valdymo sistemos (SVS) funkciniai reikalavimai

Kiekviena bendrovė turi sukurti, įdiegti ir prižiūrėti Saugaus valdymo sistemą (SVS), apimančią tokius funkcinius reikalavimus:

1.4.1. saugos ir aplinkos apsaugos politiką;

1.4.2. nurodymus ir tvarką, kad būtų užtikrintas saugus laivų eksploatavimas ir aplinkos apsauga pagal atitinkamus tarptautinius ir laivo vėliavos valstybės teisės aktus;

1.4.3. apibrėžtus krante ir laivuose dirbančio personalo įgaliojimus bei ryšio tarp personalo narių palaikymo būdus;

1.4.4. pranešimo apie avarijas ir šio kodekso nuostatų nesilaikymo atvejus tvarką;

1.4.5. pasirengimo avarinėms situacijoms ir reagavimo į jas tvarką; ir

1.4.6. vidaus audito ir valdymo peržiūrų tvarką.

2.   Saugos ir aplinkos apsaugos politika

2.1. Bendrovė turėtų suformuoti saugos ir aplinkos apsaugos politiką, paaiškinančią, kaip bus pasiekti 1.2 dalyje nurodyti tikslai.

2.2. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad ši politika būtų įgyvendinama bei palaikoma visais organizacijos lygiais tiek laivuose, tiek krante.

3.   Bendrovės atsakomybė ir įgaliojimai

3.1. Jei už laivo eksploatavimą atsakingas subjektas ir laivo savininkas nėra tas pats asmuo, savininkas administracijai privalo pranešti pilną tokio subjekto pavadinimą ir rekvizitus.

3.2. Bendrovė turėtų apibrėžti ir dokumentais įforminti atsakomybę, įgaliojimus ir tarpusavio santykius viso personalo, kuris administruoja, atlieka ir tikrina su sauga ir taršos prevencija susijusį bei joms įtakos turintį darbą.

3.3. Bendrovė yra atsakinga už pakankamų išteklių ir krante esančios paramos užtikrinimą, kad paskirtasis asmuo arba asmenys galėtų atlikti savo pareigas.

4.   Paskirtasis (-ieji) asmuo (asmenys)

Kiekviena bendrovė, siekdama užtikrinti saugų kiekvieno laivo eksploatavimą ir palaikyti ryšį tarp bendrovės ir laive esančių asmenų, prireikus turėtų paskirti asmenį arba asmenis krante, palaikančius tiesioginius ryšius su aukščiausia vadovybe. Paskirtajam asmeniui ar asmenims turėtų būti suteikta atsakomybė ir įgaliojimai stebėti visų laivų eksploatavimo saugos ir taršos prevencijos aspektus ir užtikrinti tinkamą reikiamų išteklių bei krante esančios paramos naudojimą.

5.   Laivo kapitono atsakomybė ir įgaliojimai

5.1. Bendrovė turėtų aiškiai apibrėžti ir dokumentais įforminti laivo kapitono atsakomybę už tai, kad:

5.1.1. būtų įgyvendinama bendrovės saugos ir aplinkos apsaugos politika;

5.1.2. įgulos nariai būtų skatinami tos politikos laikytis;

5.1.3. tinkami įsakymai bei nurodymai būtų duodami aiškiai ir paprastai;

5.1.4. būtų tikrinama, ar laikomasi konkrečių reikalavimų; ir

5.1.5. būtų peržiūrima saugaus valdymo sistema ir apie jos trūkumus pranešama krante esančiai vadovybei.

5.2. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad laive veikiančioje saugaus valdymo sistemoje būtų aiškiai nurodyti kapitono įgaliojimai. Bendrovė saugaus valdymo sistemoje turėtų nustatyti, kad kapitonas turi viršesnius įgaliojimus ir atsakomybę priimti sprendimus dėl saugos ir taršos prevencijos bei prašyti bendrovės pagalbos, jei jos prireiktų.

6.   Ištekliai ir personalas

6.1. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad laivo kapitonas:

6.1.1. turėtų vadovavimui tinkamą kvalifikaciją;

6.1.2. būtų išsamiai susipažinęs su bendrovės saugaus valdymo sistema; ir

6.1.3. gautų būtiną paramą, kad galėtų saugiai eiti savo pareigas.

6.2. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kiekvieno laivo įgula būtų sukomplektuota iš kvalifikuotų, atestuotų ir medicininiu požiūriu tinkamų jūrininkų, laikantis nacionalinių ir tarptautinių reikalavimų.

6.3. Bendrovė turėtų nustatyti tvarką, užtikrinančią, kad nauji personalo nariai ir į naujas pareigas, susijusias su sauga ir aplinkos apsauga, paskirti personalo nariai būtų deramai supažindinti su savo pareigomis.

Nurodymai, kuriuos būtina pateikti prieš išplaukiant turėtų būti nustatyti, dokumentais įforminti ir duoti.

6.4. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad visas personalas, dalyvaujantis bendrovės saugaus valdymo sistemoje, tinkamai suprastų atitinkamas taisykles, reglamentus, kodeksus ir gaires.

6.5. Bendrovė turėtų nustatyti ir palaikyti tvarką, pagal kurią būtų nustatoma, kokio mokymo gali prireikti, siekiant užtikrinti saugaus valdymo sistemos veikimą, ir užtikrinti, kad tokiuose mokymuose dalyvautų visas atitinkamas personalas.

6.6. Bendrovė turėtų nustatyti tvarką, pagal kurią laivo personalas reikiamą informaciją, susijusią su saugaus valdymo sistema, gautų darbo kalba arba kalbomis, kurias jo nariai supranta.

6.7. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad laivo personalas, vykdydamas su saugaus valdymo sistema susijusias savo pareigas, gebėtų veiksmingai keistis informacija.

7.   Laivo eksploatavimo planų rengimas

Bendrovė turėtų nustatyti planų ir nurodymų, o prireikus ir kontrolinių sąrašų rengimo tvarką pagrindinėms laivo eksploatavimo operacijoms, susijusioms su laivo sauga ir taršos prevencija. Su šia veikla susijusios užduotys turėtų būti apibrėžtos ir paskirtos kvalifikuotam personalui.

8.   Avarinė parengtis

8.1. Bendrovė turėtų nustatyti laive galinčių susidaryti avarinių situacijų nustatymo, apibūdinimo ir reagavimo į jas tvarką.

8.2. Bendrovė turėtų nustatyti treniruočių ir pratybų programas, skirtas pasirengti veiksmams iškilus avarinei situacijai.

8.3. Saugaus valdymo sistemoje turėtų būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad bendrovės struktūra bet kuriuo metu galėtų reaguoti į pavojus, nelaimingus atsitikimus ir avarijas, į kuriuos gali pakliūti jos laivai.

9.   Pranešimai apie neatitiktis, nelaimingus atsitikimus bei pavojingus įvykius ir jų analizė

9.1. Saugaus valdymo sistemoje turėtų būti nustatyta tvarka, užtikrinanti, kad neatitiktys, nelaimingi atsitikimai bei pavojingi įvykiai būtų pranešti bendrovei ir ištirti bei išanalizuoti, siekiant pagerinti saugą ir taršos prevenciją.

9.2. Bendrovė turėtų nustatyti korekcinių veiksmų įgyvendinimo tvarką.

10.   Laivo ir įrangos techninė priežiūra

10.1. Bendrovė turėtų nustatyti tvarką, užtikrinančią, kad laivo techninė priežiūra būtų atliekama laikantis atitinkamų taisyklių ir reglamentų nuostatų bei papildomų reikalavimų, kuriuos gali nustatyti bendrovė.

10.2. Laikydamasi šių reikalavimų, bendrovė turėtų užtikrinti, kad:

10.2.1. patikrinimai būtų atliekami pakankamai dažnai;

10.2.2. apie visas neatitiktis būtų pranešama nurodant jų galimą priežastį, jeigu ji yra žinoma;

10.2.3. būtų imamasi tinkamų korekcinių veiksmų; ir

10.2.4. šie veiksmai būtų registruojami.

10.3. Bendrovė saugaus valdymo sistemoje turėtų nustatyti tvarką, pagal kurią būtų nustatoma, dėl kokios įrangos ir techninių sistemų staigaus gedimo gali susidaryti pavojingos situacijos. Saugaus valdymo sistemoje turėtų būti numatytos konkrečios priemonės, skirtos tokios įrangos ar sistemų patikimumui didinti. Šios priemonės turėtų apimti reguliarius atsarginių įrenginių bei įrangos arba techninių sistemų, kurios nėra nuolat naudojamos, bandymus.

10.4. Patikrinimai, paminėti 10.2 punkte, ir 10.3 punkte nurodytos priemonės turėtų būti įtraukti į laivo eksploatavimo priežiūrą (einamąją apžiūrą).

11.   Dokumentai

11.1. Bendrovė turėtų nustatyti ir palaikyti visų su saugaus valdymo sistema susijusių dokumentų ir duomenų kontrolės tvarką.

11.2. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad:

12.2.1. galiojantys dokumentai būtų prieinami visose atitinkamose vietose;

12.2.2. dokumentų pakeitimus peržiūrėtų ir patvirtintų įgaliotas personalas; ir

11.2.3. nebegaliojantys dokumentai būtų nedelsiant pašalinami.

11.3. Dokumentai, naudojami aprašyti ir įgyvendinti saugaus valdymo sistemą, gali būti vadinami „saugaus valdymo vadovu“. Dokumentai turėtų būti saugomi tokia forma, kokia, bendrovės nuomone, yra veiksmingiausia. Kiekviename laive turėtų būti visi su tuo laivu susiję dokumentai.

12.   Bendrovės patikra, peržiūra ir įvertinimas

12.1. Bendrovė turėtų atlikti saugos vidaus auditą, kad patikrintų, ar saugos bei taršos prevencijos veikla atitinka saugaus valdymo sistemą.

12.2. Bendrovė turėtų periodiškai įvertinti veiksmingumą ir, kai reikia, bendrovės nustatyta tvarka peržiūrėti saugaus valdymo sistemą.

12.3. Auditas ir galimi korekciniai veiksmai turėtų būti atliekami laikantis dokumentais įformintos tvarkos.

12.4. Auditą atliekantis personalas turėtų būti nesusijęs su audituojamomis sritimis, nebent tai būtų neįmanoma dėl bendrovės dydžio ir pobūdžio.

12.5. Audito ir peržiūros rezultatai turėtų būti pateikiami visam personalui, einančiam pareigas atitinkamoje srityje.

12.6. Už atitinkamą sritį atsakingas vadovaujantis personalas turėtų laiku imtis korekcinių veiksmų nustatytiems trūkumams ištaisyti.

B DALIS. LIUDIJIMŲ IŠDAVIMAS IR PATIKRA

13.   Liudijimų išdavimas ir periodinė patikra

13.1. Laivą turėtų eksploatuoti bendrovė, kuriai pagal 14.1 punktą išduotas tam laivui taikomas atitikties dokumentas arba laikinasis atitikties dokumentas.

13.2. Atitikties dokumentą šio kodekso reikalavimus atitinkančiai bendrovei administracijos nurodytam laikotarpiui, kuris neturėtų būti ilgesnis kaip penkeri metai, turėtų išduoti administracija, administracijos pripažinta organizacija arba, administracijos prašymu, kita Konvencijos Susitariančioji Vyriausybė. Toks dokumentas turėtų būti laikomas įrodymu, kad bendrovė sugeba laikytis šio kodekso reikalavimų.

13.3. Atitikties dokumentas galioja tik jame aiškiai nurodytiems laivų tipams. Pastarieji turėtų būti nurodomi pagal tuos laivų tipus, kuriais remiantis buvo atlikta pirminė patikra. Kiti laivų tipai turėtų būti įrašomi tik patikrinus bendrovės gebėjimą laikytis tokių tipų laivams taikomų šio kodekso reikalavimų. Aptariamieji laivų tipai yra nurodyti Konvencijos IX/1 taisyklėje.

13.4. Atitikties dokumento galiojimą per tris mėnesius iki sukakties datos arba per tris mėnesius po jos kasmet turėtų patikrinti administracija, administracijos pripažinta organizacija arba, administracijos prašymu, kita Konvencijos Susitariančioji Vyriausybė.

13.5. Administracija arba, jos prašymu, dokumentą išdavusi Konvencijos Susitariančioji Vyriausybė turėtų panaikinti atitikties dokumentą, kai neprašoma atlikti 13.4 punkte nurodytos patikros arba įrodoma, kad yra esminių šio kodekso neatitikčių.

13.5.1. Jei panaikinamas atitikties dokumentas, turėtų būti panaikinami visi susiję saugaus valdymo liudijimai ir (arba) laikinieji saugaus valdymo liudijimai.

13.6. Atitikties dokumento kopija turėtų būti laikoma laive, kad laivo kapitonas prireikus galėtų pateikti ją administracijai ar administracijos pripažintai organizacijai patikrinti arba Konvencijos IX/6.2 taisyklėje nurodytai kontrolei atlikti. Nereikalaujama, kad dokumento kopija būtų autentiška ar patvirtinta.

13.7. Saugaus valdymo liudijimą laivui turėtų išduoti administracija, administracijos pripažinta organizacija arba, administracijos prašymu, kita Konvencijos Susitariančioji Vyriausybė ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Saugaus valdymo liudijimas turėtų būti išduodamas patikrinus, ar bendrovė ir jos laivo vadovybė veikia pagal patvirtintą saugaus valdymo sistemą. Toks liudijimas turėtų būti laikomas įrodymu, kad laivas atitinka šio kodekso reikalavimus.

13.8. Administracija, administracijos pripažinta organizacija arba, administracijos prašymu, kita Konvencijos Susitariančioji Vyriausybė turėtų atlikti bent vieną tarpinę saugaus valdymo liudijimo galiojimo patikrą. Jeigu numatoma atlikti tik vieną tarpinę patikrą, o saugaus valdymo liudijimas galioja penkerius metus, ši patikra turėtų būti atliekama tarp antrosios ir trečiosios saugaus valdymo liudijimo sukakties datų.

13.9. Be 13.5.1 punkto reikalavimų, administracija arba, administracijos prašymu, jį išdavusi Konvencijos Susitariančioji Vyriausybė, turėtų panaikinti saugaus valdymo liudijimą, kai neprašoma atlikti 13.8 punkte nurodytos tarpinės patikros arba įrodoma, kad yra esminių šio kodekso neatitikčių.

13.10. Nepaisant 13.2 ir 13.7 punktų reikalavimų, užbaigus pakartotinę patikrą per tris mėnesius iki galiojančio atitikties dokumento arba saugaus valdymo liudijimo galiojimo pabaigos, naujas atitikties dokumentas arba saugaus valdymo liudijimas turėtų įsigalioti nuo pakartotinės patikros užbaigimo datos ir galioti ne ilgiau kaip penkerius metus nuo esamo atitikties dokumento arba saugaus valdymo liudijimo galiojimo pabaigos.

13.11. Kai pakartotinė patikra užbaigiama likus daugiau nei trims mėnesiams iki esamo atitikties dokumento arba saugaus valdymo liudijimo galiojimo pabaigos, naujas atitikties dokumentas arba naujas saugaus valdymo liudijimas turėtų įsigalioti nuo pakartotinės patikros užbaigimo datos ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

14.   Laikinųjų liudijimų išdavimas

14.1. Siekiant palengvinti pradinį šio kodekso įgyvendinimą, gali būti išduodamas laikinasis atitikties dokumentas, kai:

1) bendrovė yra naujai įsteigta; arba

2) į esamą atitikties dokumentą reikia įrašyti naujus laivų tipus, patikrinus, ar bendrovė turi saugaus valdymo sistemą, kuri atitinka šio kodekso 1.2.3 punkto tikslus, jei bendrovė įrodo, kad yra suplanavusi įdiegti visus šio kodekso reikalavimus atitinkančią saugaus valdymo sistemą per laikinojo atitikties dokumento galiojimo laikotarpį. Tokį laikinąjį atitikties dokumentą ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui turėtų išduoti administracija arba administracijos pripažinta organizacija ar, administracijos prašymu, kita Susitariančioji Vyriausybė. Laikinojo atitikties dokumento kopija turėtų būti saugoma laive, kad laivo kapitonas prireikus galėtų ją pateikti administracijai arba administracijos pripažintai organizacijai patikrinti arba Konvencijos IX/6.2 taisyklėje nurodytai kontrolei atlikti. Nereikalaujama, kad dokumento kopija būtų autentiška arba patvirtinta.

14.2. Laikinasis saugaus valdymo liudijimas gali būti išduodamas:

1) naujiems laivams pristatymo metu;

2) kai bendrovė prisiima atsakomybę už naujo bendrovei laivo eksploataciją; arba

3) kai laivas pakeičia vėliavą.

Tokį laikinąjį saugaus valdymo liudijimą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui išduoda administracija arba administracijos pripažinta organizacija ar, administracijos prašymu, kita Susitariančioji Vyriausybė.

14.3. Administracija arba, administracijos prašymu, kita Susitariančioji Vyriausybė tam tikrais atvejais gali pratęsti laikinojo saugaus valdymo liudijimo galiojimą kitam ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo galiojimo pabaigos.

14.4. Laikinasis saugaus valdymo liudijimas gali būti išduotas patikrinus, ar:

1) atitikties dokumentas arba laikinasis atitikties dokumentas yra taikomas atitinkamam laivui;

2) saugaus valdymo sistemos, kurią atitinkamam laivui parūpinto bendrovė, pagrindiniai sudėtiniai elementai atitinka šio kodekso reikalavimus ir ši sistema buvo įvertinta atliekant auditą dėl atitikties dokumento išdavimo arba įrodyta, kad sistema atitinka laikinojo atitikties dokumento išdavimo sąlygas;

3) bendrovė suplanavusi per tris mėnesius atlikti laivo auditą;

4) laivo kapitonas ir kapitono padėjėjai yra susipažinę su saugaus valdymo sistema ir suplanuota jos įgyvendinimo tvarka;

5) prieš išplaukimą duoti esminiais laikomi nurodymai; ir

6) reikiama informacija apie saugaus valdymo sistemą, pateikta darbo kalba ar kalbomis, kurią (-as) supranta laivo personalas.

15.   Patikra

15.1. Visa pagal šio kodekso nuostatas privaloma patikra turėtų būti atlikta administracijai priimtina tvarka, atsižvelgiant į Organizacijos parengtas gaires ( 4 ).

16.   Liudijimų formos

16.1. Atitikties dokumentas, saugaus valdymo liudijimas, laikinasis atitikties dokumentas ir laikinasis saugaus valdymo liudijimas turėtų būti parengti pagal pavyzdines formas, pateiktas šio kodekso priedėlyje. Jeigu vartojama kalba nėra nei anglų, nei prancūzų, tekste turėtų būti vertimas į vieną iš šių kalbų.

16.2. Be 13.3 punkto reikalavimų, atitikties dokumente ir laikinajame atitikties dokumente nurodytiems laivų tipams gali būti taikomi saugaus valdymo sistemoje nurodyti laivų eksploatacijos apribojimai.
Priedėlis

Atitikties dokumento, saugaus valdymo liudijimo, laikinojo atitikties dokumento ir laikinojo saugaus valdymo liudijimo formos

ATITIKTIES DOKUMENTAS

(Herbinis antspaudas)/(Valstybė)

Liudijimas Nr.

Išduotas pagal

1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE su pakeitimais nuostatas

pagal … Vyriausybės įgaliojimą

(valstybės pavadinimas)

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

Bendrovės pavadinimas ir adresas:

(žr. ISM kodekso 1.1.2 punktą)

PATVIRTINAMA, KAD buvo atliktas bendrovės saugaus valdymo sistemos auditas ir kad ši sistema atitinka Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso (ISM kodekso) reikalavimus, ją taikant toliau išvardytiems laivų tipams (išbraukti, kas nereikalinga):

Keleivinis laivas

Greitaeigis keleivinis laivas

Greitaeigis krovininis laivas

Balkeris

Naftos tanklaivis

Cheminių medžiagų tanklaivis

Dujovežis

Mobilusis gręžimo įrenginys atviroje jūroje

Kitas krovininis laivas

Šis atitikties dokumentas galioja iki ………, jei jis tikrinamas periodiškai.

Išduota: …

(dokumento išdavimo vieta)

Išdavimo data: …

(Dokumentą išdavusio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas, kaip tinkama)

Liudijimas Nr.

METINĖS PATIKROS PATVIRTINIMAS

PATVIRTINAMA, KAD atliekant periodinę patikrą pagal Konvencijos IX/6.1 taisyklę ir ISM kodekso 13.4 punktą nustatyta, kad saugaus valdymo sistema atitinka ISM kodekso reikalavimus.1-oji METINĖ PATIKRA

Parašas: …

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta: …

 

Data: …

2-oji METINĖ PATIKRA

Parašas: …

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta: …

 

Data: …

3-oji METINĖ PATIKRA

Parašas: …

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta: …

 

Data: …

4-oji METINĖ PATIKRA

Parašas: …

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta: …

 

Data: …

SAUGAUS VALDYMO LIUDIJIMAS

(Herbinis antspaudas)/(Valstybė)

Liudijimas Nr.

Išduotas pagal

1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE su pakeitimais nuostatas

pagal … Vyriausybės įgaliojimą

(valstybės pavadinimas)

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

Laivo pavadinimas: …

Skiriamasis numeris ar raidės: …

Registracijos uostas: …

Laivo tipas ( *1 ): …

Bendrasis tonažas: …

TJO numeris: …

Bendrovės pavadinimas ir adresas: …

(žr. ISM kodekso 1.1.2 punktą)

PATVIRTINAMA, KAD buvo atliktas bendrovės saugaus valdymo sistemos auditas ir kad ši sistema atitinka Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso (ISM kodekso) reikalavimus, patikrinus, ar bendrovei išduotą atitikties dokumentą galima taikyti šio tipo laivui.

Šis saugaus valdymo liudijimas galioja iki ………, jei jis tikrinamas periodiškai ir jei galioja atitikties dokumentas.

Išduota: …

(dokumento išdavimo vieta)

Išdavimo data: …

(Liudijimą išdavusio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas, kaip tinkama)

Liudijimas Nr.

TARPINĖS IR PAPILDOMOS (JEI REIKALAUJAMA) PATIKROS PATVIRTINIMAS

PATVIRTINAMA, KAD atliekant periodinę patikrą pagal Konvencijos IX/6.1 taisyklę ir ISM kodekso 13.8 punktą nustatyta, kad saugaus valdymo sistema atitinka ISM kodekso reikalavimus.TARPINĖ PATIKRA (turi būti užbaigta tarp antrosios ir trečiosios sukakčių datų)

Parašas: …

(Įgalioto pareigūno parašas)

Vieta: …

Data: …

PAPILDOMA PATIKRA (1)

Parašas: …

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta: …

 

Data: …

PAPILDOMA PATIKRA (1)

Parašas: …

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta: …

 

Data: …

PAPILDOMA PATIKRA (1)

Parašas: …

 

(Įgalioto pareigūno parašas)

 

Vieta: …

 

Data: …

(*1)   Jei taikytina. Daroma nuoroda į Tarptautinio saugaus valdymo (ISM) kodekso įgyvendinimo gairių administracijoms (Rezoliucija A.913 (22)) 3.4.1 punktą.

LAIKINASIS ATITIKTIES DOKUMENTAS

(Herbinis antspaudas)/(Valstybė)

Liudijimas Nr.

Išduotas pagal

1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE su pakeitimais nuostatas

pagal … Vyriausybės įgaliojimą

(valstybės pavadinimas)

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

Bendrovės pavadinimas ir adresas: …

(žr. ISM kodekso 1.1.2 punktą)

PATVIRTINAMA, KAD bendrovės saugaus valdymo sistema pripažinta atitinkanti Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso (ISM kodekso) 1.2.3 punkto tikslus, ją taikant toliau išvardytam (-iems) laivų tipui (-ams) (išbraukti, kas nereikalinga):

Keleivinis laivas

Greitaeigis keleivinis laivas

Greitaeigis krovininis laivas

Balkeris

Naftos tanklaivis

Cheminių medžiagų tanklaivis

Dujovežis

Mobilusis gręžimo įrenginys atviroje jūroje

Kitas krovininis laivas

Šis laikinasis atitikties dokumentas galioja iki:

Išduota: …

(dokumento išdavimo vieta)

Išdavimo data: …

(Dokumentą išdavusio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas, kaip tinkama)

LAIKINASIS SAUGAUS VALDYMO LIUDIJIMAS

(Herbinis antspaudas)/(Valstybė)

Liudijimas Nr.

Išduotas pagal

1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE

su pakeitimais nuostatas

pagal … Vyriausybės įgaliojimą

(valstybės pavadinimas)

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

Laivo pavadinimas: …

Skiriamasis numeris arba raidės: …

Registracijos uostas: …

Laivo tipas ( *2 ): …

Bendrasis tonažas: …

TJO numeris: …

Bendrovės pavadinimas ir adresas: …

(žr. ISM kodekso 1.1.2 punktą)

PATVIRTINAMA, KAD laikomasi ISM kodekso 14.4 punkto reikalavimų ir kad bendrovės atitikties dokumentas/laikinasis atitikties dokumentas ( *3 ) yra taikomas šiam laivui.

Šis laikinasis saugaus valdymo liudijimas galioja iki …,

jeigu galioja atitikties dokumentas/laikinasis atitikties dokumentas (*3) .

Išduota: …

(dokumento išdavimo vieta)

Išdavimo data: …

(Liudijimą išdavusio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas, kaip tinkama)

Liudijimas Nr.

Šio laikinojo saugaus valdymo liudijimo galiojimas pratęsiamas iki: …

Pratęsimo data: …

(Galiojimą pratęsusio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas, kaip tinkama)
II PRIEDAS

NUOSTATOS ADMINISTRACIJOMS DĖL TARPTAUTINIO SAUGAUS VALDYMO (ISM) KODEKSO ĮGYVENDINIMO

A dalis.

Bendrosios nuostatos

B dalis.

Liudijimų išdavimas ir standartai

2.

Liudijimų išdavimo procesas

3.

Valdymo standartas

4.

Kompetencijos standartai

5.

Atitikties dokumento ir saugaus valdymo liudijimo formos

A DALIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Tikrindamos laivus, kuriems taikomas šis reglamentas, ir išduodamos jiems liudijimus pagal ISM kodekso nuostatas, valstybės narės laikosi šios antraštinės dalies B dalyje nustatytų reikalavimų ir standartų.

1.2. Valstybės narės taip pat deramai atsižvelgia į Patikslintų Tarptautinio saugaus valdymo (ISM) kodekso įgyvendinimo gairių administracijoms, kurias TJO priėmė 2001 m. lapkričio 29 d. Rezoliucija A.913 (22), nuostatas, jei jų neapima šios antraštinės dalies B dalis.

B DALIS. LIUDIJIMŲ IŠDAVIMAS IR STANDARTAI

2.   Liudijimų išdavimo procesas

2.1. Atitikties dokumentas bendrovei ir saugaus valdymo liudijimas kiekvienam laivui išduodami atsižvelgiant į toliau išdėstytas nuostatas.

2.2. Liudijimų išdavimo procesą paprastai sudaro šios dalys:

1. pirminė patikra;

2. metinė arba tarpinė patikra;

3. pakartotinė patikra; ir

4. papildoma patikra.

Šios patikros atliekamos bendrovei pateikus prašymą administracijai arba pripažintai organizacijai, kai ši veikia administracijos vardu.

2.3. Tikrinant atliekamas ir saugaus valdymo auditas.

2.4. Atlikti auditą paskiriami vyriausiasis auditorius ir, jei tinkama, auditorių grupė.

2.5. Paskirtas vyriausiasis auditorius palaiko ryšį su bendrove ir parengia audito planą.

2.6. Audito ataskaita parengiama prižiūrint vyriausiajam auditoriui, kuris yra atsakingas už jos tikslumą ir išsamumą.

2.7. Audito ataskaitoje pateikiami audito planas, audito grupės narių sąrašas, datos bei bendrovės identifikavimo duomenys, įrašai apie pastebėjimus ir neatitiktis bei pastabos dėl saugaus valdymo sistemos veiksmingumo siekiant konkrečių tikslų.

3.   Valdymo standartas

3.1. Auditoriai arba audito grupė, vadovaujantys patikrai nustatant, ar laikomasi ISM kodekso reikalavimų, turi būti kompetentingi:

1. užtikrinant, kad laikomasi taisyklių ir nuostatų, įskaitant jūrininkų atestavimą, kurie taikomi kiekvienam bendrovės eksploatuojamų laivų tipui;

2. su jūrinių atestatų patvirtinimu, patikrinimu ir išdavimu susijusioje veikloje;

3. įgaliojimų, į kuriuos reikia atsižvelgti pagal saugaus valdymo sistemą, kaip nustatyta ISM kodekse, srityje; ir

4. praktinio laivo eksploatavimo srityje.

3.2. Atliekant patikrą dėl ISM kodekso nuostatų laikymosi, užtikrinamas nepriklausomumas tarp konsultavimo paslaugas teikiančio ir liudijimų išdavimo procedūroje dalyvaujančio personalo.

4.   Kompetencijos standartai

4.1. Esminė patikrinimui atlikti reikalinga kompetencija

4.1.1. Personalas, kuris dalyvauja patikroje nustatant, ar laikomasi ISM kodekso reikalavimų, atitinka būtiniausius inspektoriams taikomus reikalavimus, nustatytus Direktyvos 95/21/EB VII priedo 2 skirsnyje.

4.1.2. Siekiant, kad personalo nariai būtų kompetentingi ir turėtų tinkamus įgūdžius, kurie reikalingi atliekant patikrą dėl ISM kodekso reikalavimų laikymosi, jiems organizuojami mokymai, visų pirma susiję su:

a) ISM kodekso išmanymu ir supratimu;

b) privalomomis taisyklėmis ir nuostatomis;

c) įgaliojimais, į kuriuos bendrovės turi atsižvelgti pagal ISM kodeksą;

d) tyrimo, apklausos, įvertinimo ir ataskaitų pateikimo vertinimo metodais;

e) saugaus valdymo techniniais ir eksploatavimo aspektais;

f) laivininkystės ir laivo eksploatavimo pagrindais; ir

g) dalyvavimu bent viename su laivyba susijusios valdymo sistemos audite.

4.2. Pirminei ir pakartotinei patikrai atlikti reikalinga kompetencija

4.2.1. Siekiant išsamiai įvertinti, ar bendrovė arba kiekvieno tipo laivas atitinka ISM kodekso reikalavimus, be pirmiau nurodytos esminės kompetencijos, atitikties dokumento ir saugaus valdymo liudijimo išdavimo pirminę arba pakartotinę patikrą turintis atlikti personalas turi būti kompetentingas:

a) nustatyti, ar saugaus valdymo sistemos (SVS) sudėtinės dalys atitinka ISM kodeksą, ar ne;

b) nustatyti bendrovės arba kiekvieno tipo laivo SVS veiksmingumą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių ir nuostatų, kaip nurodyta teisės aktais nustatytų ir klasifikacinių patikrinimų dokumentuose;

c) įvertinti SVS veiksmingumą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų taisyklių ir nuostatų, kurių neapima teisės aktais nustatyti ir klasifikaciniai patikrinimai, bei patikrinti, ar laikomasi šių taisyklių ir nuostatų; ir

d) įvertinti, ar atsižvelgta į TJO, administracijų, klasifikavimo įstaigų ir laivybos pramonės organizacijų rekomenduotą saugią praktiką.

4.2.2. Tokią kompetenciją gali turėti grupė, kurios nariai kartu turi visą reikalingą kompetenciją.

▼M1

5.   Atitikties dokumentų ir saugaus valdymo sertifikatų formos

Kai laivai eksploatuojami tik vienoje valstybėje narėje, valstybės narės naudoja prie ISM kodekso pridėtas formas arba toliau pateiktas atitikties dokumento, saugaus valdymo sertifikato, laikinojo atitikties dokumento ir laikinojo saugaus valdymo sertifikato formas.

Tuo atveju, kai padaroma išimtis pagal 7 straipsnio 1 dalį ir, jei taikoma, 7 straipsnio 2 dalį, išduotas sertifikatas skiriasi nuo pirmiau nurodyto sertifikato ir jame aiškiai nurodoma, kad buvo padaryta išimtis pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalį ir, jei taikoma, 7 straipsnio 2 dalį bei nurodomi taikytini veiklos apribojimai.

ATITIKTIES DOKUMENTAS

(Herbinis antspaudas) (Valstybė)

Sertifikato Nr.

Išduotas pagal [1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE su pakeitimais ir] ( *4 ) Reglamento (EB) Nr. 336/2006 dėl ISM kodekso įgyvendinimo Bendrijoje nuostatas

pagal … Vyriausybės įgaliojimą

(Valstybės pavadinimas)

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

Bendrovės pavadinimas ir adresas

(žr. Reglamento (EB) Nr. 336/2006 I priedo A dalies 1.1.2 punktą)

PATVIRTINAMA, KAD buvo atliktas bendrovės saugaus valdymo sistemos auditas ir kad ši sistema atitinka Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso (ISM kodekso) reikalavimus toliau išvardytiems laivų tipams (išbraukti, kas nereikalinga):

Keleivinis laivas

Greitaeigis keleivinis laivas

Greitaeigis krovininis laivas

Biriųjų krovinių laivas

Naftos tanklaivis

Cheminių medžiagų tanklaivis

Dujovežis

Mobilusis gręžimo įrenginys atviroje jūroje

Kitas krovininis laivas

Ro–ro keleivinis laivas (ro–ro keltas)

Šis atitikties dokumentas galioja iki …, jei tikrinama periodiškai.

Patikrinimo, kuriuo grindžiamas šis sertifikatas, užbaigimo data …

(metai, mėnuo, diena)

Išduota: …

(dokumento išdavimo vieta)

Išdavimo data …

(Dokumentą išdavusio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas, kaip tinkama)

Sertifikato Nr.

METINĖS PATIKROS PATVIRTINIMAS

PATVIRTINAMA, KAD atlikus periodinę patikrą pagal [Konvencijos IX/6.1 taisyklę ir ISM kodekso 13.4 punktą ir] ( *5 ) Reglamento (EB) Nr. 336/2006 dėl ISM kodekso įgyvendinimo Bendrijoje 6 straipsnį, nustatyta, kad saugaus valdymo sistema atitinka ISM kodekso reikalavimus.

1-oji METINĖ PATIKRA

Parašas: …

(Įgalioto pareigūno parašas)

Vieta: …

Data: …

2-oji METINĖ PATIKRA

Parašas: …

(Įgalioto pareigūno parašas)

Vieta: …

Data: …

3-oji METINĖ PATIKRA

Parašas: …

(Įgalioto pareigūno parašas)

Vieta: …

Data: …

4-oji METINĖ PATIKRA

Parašas: …

(Įgalioto pareigūno parašas)

Vieta: …

Data: …

SAUGAUS VALDYMO SERTIFIKATAS

(Herbinis antspaudas) (Valstybė)

Sertifikato Nr.

Išduotas pagal [1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE su pakeitimais ir] ( *6 ) Reglamento (EB) Nr. 336/2006 dėl ISM kodekso įgyvendinimo Bendrijoje nuostatas

pagal … Vyriausybės įgaliojimą

(Valstybės pavadinimas)

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

Laivo pavadinimas: …

Skiriamasis skaičius arba raidės: …

Registracijos uostas: …

Laivo tipas ( *7 ): …

Bendrasis tonažas: …

IMO numeris: …

Bendrovės pavadinimas ir adresas: …

(žr. Reglamento (EB) Nr. 336/2006 I priedo A dalies 1.1.2 punktą)

PATVIRTINAMA, KAD buvo atliktas bendrovės saugaus valdymo sistemos auditas ir kad ši sistema atitinka Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso (ISM kodekso) reikalavimus, patikrinus, ar bendrovei išduotas atitikties dokumentas taikomas šiam laivo tipui.

Šis saugaus valdymo sertifikatas galioja iki …, jeigu patikros atliekamos periodiškai ir jeigu galioja atitikties dokumentas.

Patikrinimo, kuriuo grindžiamas šis sertifikatas, užbaigimo data …

(metai, mėnuo, diena)

Išduota …

(dokumento išdavimo vieta)

Išdavimo data …

(Sertifikatą išdavusio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas, kaip tinkama)

Sertifikato Nr.

TARPINĖS PATIKROS PATVIRTINIMAS IR PAPILDOMA PATIKRA (JEIGU REIKIA)

PATVIRTINAMA, KAD atlikus periodinę patikrą pagal [Konvencijos IX/6.1 taisyklę ir ISM kodekso 13.8 punktą ir] ( *8 ) Reglamento (EB) Nr. 336/2006 dėl ISM kodekso įgyvendinimo Bendrijoje 6 straipsnį, nustatyta, kad saugaus valdymo sistema atitinka ISM kodekso reikalavimus.

TARPINĖ PATIKRA (turi būti užbaigta tarp antrosios ir trečiosios sukakčių datų)

Parašas: …

(Įgalioto pareigūno parašas)

Vieta: …

Data: …

PAPILDOMA PATIKRA ( *9 )

Parašas: …

(Įgalioto pareigūno parašas)

Vieta: …

Data: …

PAPILDOMA PATIKRA (*9) 

Parašas: …

(Įgalioto pareigūno parašas)

Vieta: …

Data: …

PAPILDOMA PATIKRA (*9) 

Parašas: …

(Įgalioto pareigūno parašas)

Vieta: …

Data: …

LAIKINASIS ATITIKTIES DOKUMENTAS

(Herbinis antspaudas) (Valstybė)

Sertifikato Nr.

Išduotas pagal [1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE su pakeitimais ir] ( *10 ) Reglamento (EB) Nr. 336/2006 dėl ISM kodekso įgyvendinimo Bendrijoje nuostatas

pagal … Vyriausybės įgaliojimą

(Valstybės pavadinimas)

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

Bendrovės pavadinimas ir adresas

(žr. Reglamento (EB) Nr. 336/2006 I priedo A dalies 1.1.2 punktą)

PATVIRTINAMA, KAD bendrovės saugaus valdymo sistema pripažinta atitinkanti Reglamento (EB) Nr. 336/2006 I priedo A dalies 1.2.3 punkto tikslus, ją taikant toliau išvardytam(-iems) laivų tipui(-ams) (išbraukti, kas nereikalinga):

Keleivinis laivas

Greitaeigis keleivinis laivas

Greitaeigis krovininis laivas

Biriųjų krovinių laivas

Naftos tanklaivis

Cheminių medžiagų tanklaivis

Dujovežis

Mobilusis gręžimo įrenginys atviroje jūroje

Kitas krovininis laivas

Ro–ro keleivinis laivas (ro–ro keltas)

Šis laikinasis atitikties dokumentas galioja iki …

Išduota: …

(dokumento išdavimo vieta)

Išdavimo data: …

(Dokumentą išdavusio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas, kaip tinkama)

LAIKINASIS SAUGAUS VALDYMO SERTIFIKATAS

(Herbinis antspaudas) (Valstybė)

Sertifikato Nr.

Išduotas pagal [1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE su pakeitimais ir] ( *11 ) Reglamento (EB) Nr. 336/2006 dėl ISM kodekso įgyvendinimo Bendrijoje nuostatas

pagal … Vyriausybės įgaliojimą

(Valstybės pavadinimas)

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

Laivo pavadinimas: …

Skiriamasis skaičius arba raidės: …

Registracijos uostas: …

Laivo tipas ( *12 ): …

Bendrasis tonažas: …

IMO numeris: …

Bendrovės pavadinimas ir adresas: …

(žr. Reglamento (EB) Nr. 336/2006 I priedo A dalies 1.1.2 punktą)

PATVIRTINAMA, KAD laikomasi Reglamento (EB) Nr. 336/2006 I priedo A dalies 14.4 punkto reikalavimų ir bendrovės atitikties dokumentas ir (arba) laikinasis atitikties dokumentas ( *13 ) yra taikomas šiam laivui.

Šis laikinasis saugaus valdymo sertifikatas galioja iki …, jeigu ir toliau galioja atitikties dokumentas ir (arba) laikinasis atitikties dokumentas (*13) .

Išduota: …

(dokumento išdavimo vieta)

Išdavimo data: …

(Sertifikatą išdavusio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas, kaip tinkama)

Sertifikato Nr.

Šio laikinojo saugaus valdymo sertifikato galiojimas pratęsiamas iki:

Pratęsimo data: …

(Galiojimą pratęsusio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

(Išdavusios institucijos antspaudas arba spaudas, kaip tinkama)( 1 ) OL L 324, 2002 11 29, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 415/2004 (OL L 68, 2004 3 6, p. 10).

( 2 ) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

( 3 ) OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

( 4 ) Nuoroda daroma į peržiūrėtas Tarptautinio saugaus valdymo (ISM) kodekso įgyvendinimo gaires administracijoms, kurias Organizacija priėmė Rezoliucija A.913 (22).

( *1 ) Nurodyti vieną iš šių laivų tipų: keleivinis laivas; greitaeigis keleivinis laivas; greitaeigis krovininis laivas; balkeris; naftos tanklaivis; cheminių medžiagų tanklaivis; dujovežis; mobilusis gręžimo įrenginys atviroje jūroje; kitas krovininis laivas.

( *2 ) Nurodyti vieną iš šių laivų tipų: keleivinis laivas; greitaeigis keleivinis laivas; greitaeigis krovininis laivas; balkeris; naftos tanklaivis; cheminių medžiagų tanklaivis; dujovežis; mobilusis gręžimo įrenginys atviroje jūroje; kitas krovininis laivas.

( *3 ) Išbraukti, kas nereikalinga.

( *4 ) Gali būti išbraukta tik vienos valstybės narės vidaus reisais plaukiojančių laivų atveju.

( *5 ) Gali būti išbraukta tik vienos valstybės narės vidaus reisais plaukiojančių laivų atveju.

( *6 ) Gali būti išbraukta tik vienos valstybės narės vidaus reisais plaukiojančių laivų atveju.

( *7 ) Nurodyti vieną iš šių laivų tipų: keleivinis laivas; greitaeigis keleivinis laivas; greitaeigis krovininis laivas; biriųjų krovinių laivas; naftos tanklaivis; cheminių medžiagų tanklaivis; dujovežis; mobilusis gręžimo įrenginys atviroje jūroje; kitas krovininis laivas; ro-ro keleivinis keltas.

( *8 ) Gali būti išbraukta tik vienos valstybės narės vidaus reisais plaukiojančių laivų atveju.

( *9 ) Jei taikytina. Daroma nuoroda į ISM kodekso 13.8 punktą ir Tarptautinio saugaus valdymo (ISM) kodekso įgyvendinimo gairių administracijoms (Rezoliucija A.913 (22)) 3.4.1 punktą.

( *10 ) Gali būti išbraukta tik vienos valstybės narės vidaus reisais plaukiojančių laivų atveju.

( *11 ) Gali būti išbraukta tik vienos valstybės narės vidaus reisais plaukiojančių laivų atveju.

( *12 ) Nurodyti vieną iš šių laivų tipų: keleivinis laivas; greitaeigis keleivinis laivas; greitaeigis krovininis laivas; biriųjų krovinių laivas; naftos tanklaivis; cheminių medžiagų tanklaivis; dujovežis; mobilusis gręžimo įrenginys atviroje jūroje; kitas krovininis laivas; ro-ro keleivinis keltas.

( *13 ) Nereikalinga išbraukti.