2004R0282 — LT — 31.03.2004 — 000.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 282/2004

2004 m. vasario 18 d.

nustatantis gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, deklaravimo ir veterinarinio patikrinimo dokumentą

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 049, 19.2.2004, p.11)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 585/2004 2004 m. kovo 26 d.

  L 91

17

30.3.2004
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 282/2004

2004 m. vasario 18 d.

nustatantis gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, deklaravimo ir veterinarinio patikrinimo dokumentą

(tekstas svarbus EEE)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendrijos šalis iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus, iš dalies pakeičianti Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB ( 1 ), ypač jos 3 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Kad būtų galima iš anksto pranešti apie gyvūnų atvežimą iš trečiųjų šalių, ir siekiant, kad pasienio kontrolės postuose darbas vyktų sklandžiai, reikia priimti oficialų dokumentą, kuriame būtų muitinės deklaracijai būtina informacija.

(2)

Gyvūnų deklaravimo ir veterinarinio patikrinimo tvarka pasienyje turi būti suderinta su procedūromis, taikomomis gyvūninės kilmės produktams.

(3)

Asmens atsakingo už krovinį apibūdinimas, nurodytas Tarybos direktyvos 97/78/EB ( 2 ) 2 straipsnio 2 dalies e punkte, turėtų būti naudojamas kaip šio suderinimo dalis.

(4)

Siekiant pagerinti sveikatos apsaugą Bendrijoje, Komisijos sprendime 2003/623/EB ( 3 ) numatytos integruotosios kompiuterinės veterinarijos sistemos Traces plėtra apima su deklaravimu ir patikrinimais susijusių dokumentų standartizavimą, kad būtų galima tinkamai tvarkyti ir apdoroti surinktus duomenis.

(5)

1992 m. lapkričio 4 d. Komisijos sprendimo 92/527/EEB dėl Direktyvos 91/496/EEB ( 4 ) 7 straipsnio 1 dalyje nurodyto sertifikato pavyzdžio nuostatos turėtų būti atitinkamai atnaujinamos, o Sprendimas 92/527/EEB — panaikinamas.

(6)

Kadangi po įstojimo tarp dabartinių valstybių narių ir naujųjų valstybių narių esantys pasienio kontrolės postai bus panaikinti, turėtų būti priimta pereinamojo laikotarpio priemonė juos išsaugoti, nustatanti naujas administracines procedūras vieno mėnesio laikotarpiui.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Pranešimas apie gyvūnų įvežimą naudojant bendrąjį veterinarijos įvežimo dokumentą

1.  Kai Direktyvoje 91/496/EEB nurodytas gyvūnas įvežamas į Bendriją iš trečiosios šalies, asmuo, atsakingas už krovinį Direktyvos 97/78/EB 2 straipsnio 2 dalies e punkte apibrėžta prasme, apie šį įvežimą praneša likus mažiausiai vienai darbo dienai iki numatomo gyvūno (-ų) įvežimo į Bendrijos teritoriją. Šis pranešimas turi būti pateikiamas pasienio kontrolės posto veterinarijos darbuotojams dokumentu, sudarytu pagal I priede nustatytą bendrojo veterinarijos įvežimo dokumento (BVĮD) pavyzdį.

2.  BVĮD išduodamas atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose nustatytas bendrąsias sertifikavimo taisykles.

3.  BVĮD sudaro originalas ir tiek kopijų, kiek laikantis šio reglamento reikalauja kompetentinga institucija. Už krovinį atsakingas pareigūnas užpildo reikiamo BVĮD kopijų skaičiaus 1 dalį ir siunčia jas už pasienio kontrolės postą atsakingam valstybiniam veterinarijos gydytojui.

4.  Nepažeidžiant 1 ir 3 dalių, dokumente esanti informacija, su siunta susijusios valstybės narės kompetentingos institucijos sutikimu, gali būti iš anksto perduodama telekomunikacijų ar kita duomenų perdavimo sistema. Šiuo atveju elektroniniu būdu perduodama informacija turi būti tiksliai tokia, kokios reikalaujama BVĮD pavyzdžio 1 dalyje.

2 straipsnis

Veterinariniai patikrinimai

Veterinariniai patikrinimai ir laboratoriniai tyrimai atliekami pagal Komisijos sprendimą 97/794/EB ( 5 ).

3 straipsnis

Po veterinarinių patikrinimų atliekamos procedūros

1.  Po to, kai buvo atlikta Direktyvos 91/496/EEB 4 straipsnyje nurodyti veterinariniai patikrinimai, 2 BVĮD dalį savo atsakomybe užpildo už pasienio kontrolės postą atsakingas valstybinis veterinarijos gydytojas; ją pasirašo minėtas pareigūnas arba kitas jo įgaliotas valstybinis veterinarijos gydytojas.

Kai neleidžiama importuoti, BVĮD 3 dalyje esanti skiltis „Pastabos apie siuntą“ užpildoma tuojau pat, kai tik sužinoma atitinkama informacija. Ši informacija įvedama į keitimosi informacija sistemą, nurodytą Tarybos direktyvos 90/425/EEB ( 6 ) 20 straipsnyje.

2.  BVĮD originalas susideda iš 1 ir 2 tinkamai užpildytų bei pasirašytų dalių.

3.  Po to valstybinis veterinarijos gydytojas, importuotojas ar už krovinį atsakingas asmuo, pateikdamas BVĮD originalą ar nusiųsdamas jį elektroniniu paštu, pasienio kontrolės posto vardu praneša muitinės institucijai apie dėl siuntos priimtą veterinarinį sprendimą.

4.  Kai veterinarinis sprendimas yra teigiamas, o muitinės institucijos pripažino siuntą tinkama, BVĮD lydi gyvūnus iki šiame dokumente nurodytos paskirties vietos.

5.  BVĮD kopiją pasienio kontrolės poste saugo valstybinis veterinarijos gydytojas.

6.  Importuotojas arba krovinį atsakingas asmuo gauna BVĮD kopiją ir, jei reikia, pagal Direktyvos 91/496/EEB 7 straipsnį, įvežimo veterinarinio sertifikato kopiją.

7.  Valstybinis veterinarijos gydytojas ne mažiau kaip trejus metus saugo gyvūnus lydinčius veterinarijos sertifikatus ar kitus dokumentus, taip pat BVĮD kopiją. Tačiau tranzitu gabenamų arba perkraunamų gyvūnų, kurių galutinė paskirties vieta yra už Bendrijos ribų, atvykstančius gyvūnus lydinčio veterinarijos dokumento originalas vežamas toliau kartu su jais, o pasienio kontrolės poste saugomos tik minėto dokumento kopijos.

4 straipsnis

Procedūros, taikomos gyvūnams, kuriuos tikrina muitinė arba kuriems taikomas specialus monitoringas

Apie į Bendriją įvežamus gyvūnus, kurie yra atleisti nuo prievolės pereiti identifikavimo ir (arba) fizinį patikrinimą pagal Direktyvos 91/496/EEB 4 straipsnio 3 dalį ar 8 straipsnio A skyriaus 1 dalies b punkto ii papunktį, kai pakanka dokumentų patikrinimo, įvažiavimo į Bendriją pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas praneša paskirties vietos pasienio kontrolės posto valstybiniam veterinarijos gydytojui. Šis pranešimas perduodamas Direktyvos 90/425/EEB 20 straipsnyje nurodyta keitimosi informacija sistema. Paskirties vietos pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas išduoda BVĮD, kuriame yra galutinis veterinarijos sprendimas dėl gyvūnų priėmimo. Kai siunta neatvyksta arba yra kiekybinis ar kokybinis neatitikimas, už paskirties vietos pasienio kontrolės postą atsakinga kompetentinga institucija užpildo BVĮD 3 dalį.

Tranzito atveju asmuo, atsakingas už krovinį, siuntą pristato išvažiavimo pasienio kontrolės posto valstybiniam veterinarijos gydytojui. Pasienio kontrolės postų valstybiniai veterinarijos gydytojai, gavę pranešimą apie tranzitu gabenamus gyvūnus, vežamus į paskirties vietą trečiojoje šalyje, juos išvežant iš Bendrijos užpildo BVĮD 3 dalį. Nusiųsdami BVĮD, jie informuoja pasienio kontrolės posto, kuriame tranzitu gabenami gyvūnai buvo įvežti į Bendriją, valstybinį veterinarijos gydytoją.

Paskirties vietos kompetentingos institucijos valstybiniai veterinarijos gydytojai, gavę pranešimą, jog atvyksta gyvūnai, skirti gabenti į jų atsakomybei priklausančioje teritorijoje esančią skerdyklą, patvirtintą karantino stotį kaip apibrėžta Komisijos sprendime 2000/666/EB ( 7 ) ar oficialiai patvirtintą įstaigą, institutą ar centrą kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 92/65/EEB ( 8 ), BVĮD 3 dalį pildo tais atvejais, kai siunta neatvyksta arba yra kiekybinis ar kokybinis neatitikimas.

5 straipsnis

Už patikrinimus atsakingų kompetentingų institucijų veiklos derinimas

Siekdami užtikrinti, kad visiems į Bendriją įvežamiems gyvūnams būtų atliekama veterinarinis patikrinimas, kompetentinga institucija ir valstybiniai veterinarijos gydytojai savo veiklą derina su kitomis tikrinančiomis tarnybomis, kad kartu rinktų visą su gyvūnu importu susijusią informaciją. Ypač ji apima:

a) muitinių tarnybų turimą informaciją;

b) informaciją laivų, traukinių ar lėktuvų krovinių deklaracijose;

c) kitus informacijos šaltinius, kuriais naudojasi kelių, geležinkelio, uostų ar oro uostų operatoriai.

6 straipsnis

Galimybė naudotis duomenų bazėmis ir dalyvavimas informacijos sistemose

Norėdamos pasiekti 5 straipsnyje nurodytus tikslus, valstybių narių kompetentingos institucijos muitinės tarnybos organizuoja abipusį keitimąsi duomenimis, esančiais jų atitinkamose duomenų bazėse. Kompetentingos institucijos naudojamos informacijos technologijos sistemos, kiek galima daugiau ir priklausomai nuo atitinkamų duomenų saugumo, yra derinamos su muitinės tarnybų ir komercinių operatorių sistemomis, kad būtų pagreitintas informacijos perdavimas.

7 straipsnis

Elektroninis sertifikavimas

Kompetentingai institucijai sutikus, BVĮD gali būti gaminami, naudojami, perduodami ir saugomi elektroninėmis priemonėmis.

Kompetentingos institucijos viena kitai informaciją perduoda Direktyvos 90/425/EEB 20 straipsnyje nurodyta informacijos keitimosi sistema.

▼M1

8 straipsnis

Iki 2004 m. gegužės 1 d. šis reglamentas netaikomas II priede išvardytiems pasienio postams, kurie bus panaikinami įstojus Čekijos Respublikai, Vengrijai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai.

▼B

9 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 92/527/EEB panaikinamas.

Nuorodos į panaikintąjį Sprendimą yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

image

image

▼B

image

image

image

image
II PRIEDASPaís: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandXώρα:ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresdenas Fridrichštatas

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forstas

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurtas prie Oderio

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurtas prie Oderio

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald - Šafbergas

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Liudvigsdorfo greitkelis

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomelnas

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Širnding-Landstrašė

0149799

R

 

HC, NHC

O

Vaidhausas

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Cinvaldas

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, OPaís: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienXώρα: IταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Goricija

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Proseko - Ferneti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 
 

Prodotti NHC

NHC

 
 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, EPaís: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichXώρα: ΑυοτρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: AustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Bergas

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Doičkroitsas

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drazenhofenas

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkroitsas

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hogenau

1300799

F

 
 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nikelsdorfas

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopronas

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Špilfeldas

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Vulovitsas

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Vulovitsas

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Bergas

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O( 1 ) OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/43/EB (OL L 162, 1996 7 1, p. 1).

( 2 ) OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

( 3 ) OL L 216, 2003 8 28, p. 58.

( 4 ) OL L 332, 1992 11 18, p. 22.

( 5 ) OL L 323, 1997 11 26, p. 31.

( 6 ) OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

( 7 ) OL L 278, 2000 10 31, p. 26.

( 8 ) OL L 268, 1992 9 14, p. 54.