2004L0040 — LT — 29.06.2013 — 004.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/40/EB

2004 m. balandžio 29 d.

dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

(OL L 159, 30.4.2004, p.1)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/35/ES 2013 m. birželio 26 d.

L 179

1

29.6.2013