2003R2004 — LT — 27.12.2007 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2004/2003

2003 m. lapkričio 4 d.

dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių

(OL L 297, 15.11.2003, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1524/2007 2007 m. gruodžio 18 d.

  L 343

5

27.12.2007
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2004/2003

2003 m. lapkričio 4 d.

dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisykliųEUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 191 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ( 1 ),

Kadangi:

(1)

Sutarties 191 straipsnis teigia, kad Europos politinės partijos yra svarbus integracijos Europos Sąjungoje veiksnys ir prisideda prie europietiškumo formavimo bei prie Europos Sąjungos piliečių valios išreiškimo,

(2)

Europos politinėms partijoms turi būti reglamentais nustatytos pagrindinės taisyklės, visų pirma dėl jų finansavimo. Patirtis, įgyta taikant šį reglamentą, turėtų atskleisti, kiek tokius reglamentus turėtų arba neturėtų papildyti tolesnės taisyklės.

(3)

Patirtis parodė, kad Europos politinės partijos nariai yra arba piliečiai, susibūrę kaip politinė partija, arba politinės partijos, kurios kartu suformuoja aljansą. Todėl reiktų paaiškinti šiame reglamente vartojamus terminus „politinė partija“ ir „politinių partijų aljansas“.

(4)

Kad būtų galima atpažinti „Europos politinę partiją“, svarbu nustatyti tam tikras sąlygas. Visų pirma Europos politinės partijos turi laikytis principų, kuriais remiantis sukurta Europos Sąjunga ir kurie nustatyti Sutartyse bei pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(5)

Turi būti nustatyta tvarka, kurios turi laikytis Europos politinės partijos, norinčios gauti finansavimą pagal šį reglamentą.

(6)

Turi būti numatyta nuostata dėl reguliaraus sąlygų, taikomų Europos politinei partijai nustatyti, patikrinimo.

(7)

Europos politinės partijos, gavusios finansavimą pagal šį reglamentą, turi laikytis įsipareigojimų užtikrinti finansavimo šaltinių skaidrumą.

(8)

Remiantis 11 deklaracija dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 191 straipsnio, kuri pridėta prie Nicos sutarties Baigiamojo akto, finansavimas, suteiktas remiantis šiuo reglamentu neturi būti naudojamas finansuoti, tiesiogiai ar netiesiogiai, nacionalinėms politinėms partijoms. Pagal tą pačią deklaraciją nuostatos dėl Europos politinių partijų finansavimo tuo pačiu pagrindu turi būti taikomos visoms politinėms jėgoms, atstovaujamoms Europos Parlamente.

(9)

Turi būti apibrėžtas išlaidų, kurios gali būti finansuojamos pagal šį reglamentą, pobūdis.

(10)

Finansavimui pagal šį reglamentą skirti asignavimai turi būti nustatyti remiantis metine biudžeto sudarymo procedūra.

(11)

Būtina užtikrinti iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto finansuojamų Europos politinių partijų maksimalų skaidrumą ir finansų kontrolę.

(12)

Turi būti nustatyta kiekvienais metais daromų asignavimų paskirstymo skalė, viena vertus atsižvelgiant į gavėjų skaičių, o kita vertus - į Europos Parlamentą išrinktų narių skaičių.

(13)

Europos Parlamentas, skirdamas techninę paramą Europos politinėms partijoms, turi remtis vienodo požiūrio principu.

(14)

Šio reglamento taikymas ir finansuojama veikla turi būti nagrinėjami Europos Parlamento ataskaitoje, kuri turi būti skelbiama.

(15)

Teisminė kontrolė, kuri priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai, padeda užtikrinti teisingą šio reglamento taikymą.

(16)

Siekiant palengvinti perėjimą prie naujų taisyklių, kai kurių šio reglamento nuostatų taikymas turi būti atidėtas iki Europos Parlamento suformavimo po 2004 m. birželio mėn. rinkimų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šis reglamentas nustato taisykles dėl reglamentų, reguliuojančių Europos politines partijas, ir tokių partijų finansavimo taisykles.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente:

1. „politinė partija“ – tai piliečių asociacija, kuri:

 siekia politinių tikslų ir

 yra arba pripažinta pagal bent vienos valstybės narės įstatymus arba įsteigta jais remiantis;

2. „politinių partijų aljansas“ – tai bent dviejų politinių partijų struktūrizuotas bendradarbiavimas;

3. „Europos politinė partija“ – tai politinė partija ar politinių partijų aljansas, kuris tenkina 3 straipsnyje minimas sąlygas;

▼M1

4. Europos politinis fondas – subjektas arba subjektų tinklas, turintis juridinio asmens statusą valstybėje narėje ir susijęs su Europos politine partija, ir kuris, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tikslus bei pagrindines vertybes, savo veikla remia bei papildo Europos politinės partijos tikslus, visų pirma vykdydamas tokias užduotis:

 diskusijų Europos viešosios politikos ir Europos integracijos proceso klausimais stebėjimas, analizavimas ir indėlis į jas,

 su Europos viešosios politikos klausimais susijusios veiklos plėtojimas, pvz., pagrindinių suinteresuotųjų šalių, įskaitant jaunimo organizacijas ir kitus pilietinės visuomenės atstovus, seminarų, mokymų, konferencijų ir studijų tokiais klausimais organizavimas ir rėmimas,

 tos pačios rūšies subjektų bendradarbiavimo plėtojimas siekiant skatinti demokratiją,

 buvimas nacionalinių politinių fondų, mokslininkų ir kitų svarbių veikėjų bendradarbiavimo Europos lygmeniu pagrindu.

5. Finansavimas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto tai dotacijos pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 ( 2 ) (toliau – Finansinis reglamentas) 108 straipsnio 1 dalį.

▼B

3 straipsnis

Sąlygos

►M1  1. ◄   Europos politinė partija tenkina tokias sąlygas:

a) turi būti juridinis asmuo toje valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė;

b) bent ketvirtadalyje valstybių narių turi būti atstovaujama Europos Parlamento narių arba nacionaliniuose parlamentuose, regioniniuose parlamentuose ar regioninėse asamblėjose, arba

bent ketvirtadalyje valstybių narių turi būti surinkusi po tris procentus balsų paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose.

c) turi, visų pirma savo programoje ir veikloje, laikytis principų, kuriais remiantis sukurta Europos Sąjunga, t. y. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principų;

d) turi būti dalyvavusi arba išreiškusi ketinimą dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą.

▼M1

2.  Europos politinis fondas tenkina tokias sąlygas:

a) turi būti susijęs su viena iš Europos politinių partijų, pripažįstamų pagal 1 dalį, tos partijos patvirtinimu;

b) turi būti juridinis asmuo valstybėje narėje, kurioje jis įsikūręs. Tai atskiras nuo Europos politinės partijos, su kuria fondas susijęs, juridinis asmuo;

c) turi, visų pirma savo programoje ir veikloje, laikytis principų, kuriais remiantis sukurta Europos Sąjunga, t. t. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principų;

d) jis nesiekia pelno;

e) jis turi geografijos požiūriu proporcingai sudarytą valdymo organą.

3.  Remdamasi šiuo reglamentu kiekviena Europos politinė partija ir Europos politinis fondas pagal nacionalinę teisę patys apibrėžia savo santykių ypatumus, įskaitant tinkamą tiek Europos politinio fondo, tiek Europos politinės partijos, su kuria jis susijęs, kasdieninės veiklos ir valdymo struktūrų atskyrimo laipsnį.

▼B

4 straipsnis

Prašymas dėl finansavimo

1.  Norėdama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, Europos politinė partija kasmet pateikia prašymą Europos Parlamentui.

Europos Parlamentas priima sprendimą per tris mėnesius ir leidžia bei valdo atitinkamus asignavimus.

2.  Pirmasis prašymas pateikiamas kartu su šiais dokumentais:

▼M1

a) dokumentais, įrodančiais, kad pareiškėjas atitinka 2 ir 3 straipsniuose nustatytas sąlygas;

▼B

b) politine programa, nustatančia Europos politinės partijos tikslus;

c) įstatais, visų pirma nustatančiais už politinį ir finansų valdymą atsakingus organus, bei organus ir fizinius asmenis, kiekvienoje atitinkamoje valstybėje narėje turinčius teisinio atstovavimo teisę, visų pirma įsigyjant kilnojamą ir nekilnojamą turtą ar juo disponuojant bei būnant viena iš šalių teismo procese.

3.  Apie visus pakeitimus, susijusius su 2 dalyje minimais dokumentais, visų pirma su politine programa ar įstatais, kurie jau buvo pateikti, Europos Parlamentas informuojamas per du mėnesius. Jei tokia informacija nepateikiama, finansavimas sustabdomas.

▼M1

4.  Europos politinis fondas gali prašyti finansavimo iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto tik per Europos politinę partiją, su kuria jis susijęs.

5.  Finansavimas Europos politiniam fondui skiriamas remiantis jo sąsaja su Europos politine partija, laikantis 10 straipsnio 1 dalies nuostatų. Tokiu būdu skirtoms lėšoms taikomi 9 ir 9a straipsniai.

6.  Europos politiniam fondui skirtos lėšos naudojamos tik jo veiklai pagal 2 straipsnio 4 dalį finansuoti. Jokiu būdu jų negalima naudoti rinkimų arba referendumų kampanijoms finansuoti.

7.  1 ir 3 dalys Europos politiniams fondams taikomos mutatis mutandis vertinant prašymus dėl finansavimo iš Europos Sąjungos biudžeto.

▼B

5 straipsnis

Patikrinimas

1.  Europos Parlamentas reguliariai tikrina, kad Europos politinės partijos atitiktų 3 straipsnio a ir b punktuose išdėstytas sąlygas.

2.  Ketvirtadalio narių, atstovaujančių ne mažiau kaip trims politinėms grupėms Europos Parlamente, prašymu Europos Parlamentas tikrina savo narių dauguma, kad Europos politinė partija laikytųsi 3 straipsnio c punkte išdėstytos sąlygos.

Prieš pradėdamas tokį patikrinimą Europos Parlamentas išklauso atitinkamos Europos politinės partijos atstovų ir prašo nepriklausomų žymių asmenų komiteto pateikti tuo klausimu nuomonę per priimtiną laikotarpį.

Komitetą sudaro trys nariai, juos po vieną paskiria Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Sekretoriatą ir finansavimą komitetui suteikia Europos Parlamentas.

3.  Jei Europos Parlamentas nustato, kad nebetenkinama kuri nors iš 3 straipsnio a, b arba c punktuose minimų sąlygų, atitinkama Europos politinė partija, taip pažeidusi savo statusą, nebegauna finansavimo pagal šį reglamentą.

▼M1

4.  2 dalis Europos politiniams fondams taikoma mutatis mutandis.

5.  Jeigu Europos politinė partija, su kuria susijęs Europos politinis fondas, netenka savo statuso, tas Europos politinis fondas pagal šį reglamentą nebefinansuojamas.

6.  Jeigu Europos Parlamentas nustato, kad nebetenkinama nei viena iš 3 straipsnio 2 dalies c punkto sąlygų, tas Europos politinis fondas pagal šį reglamentą nebefinansuojamas.

▼M1

6 straipsnis

Su finansavimu susijusios pareigos

1.  Europos politinė partija ir Europos politinis fondas:

a) kasmet skelbia savo pajamas ir išlaidas bei pateikia turto ir įsipareigojimų ataskaitą;

b) deklaruoja savo finansavimo šaltinius, pateikdami rėmėjų ir iš kiekvieno rėmėjo gautų sumų, viršijančių 500 EUR per metus ir kiekvienam donorui, sąrašą.

2.  Europos politinė partija ir Europos politinis fondas nepriima:

a) anoniminių dovanojamų lėšų;

b) dovanojamų lėšų iš Europos Parlamento politinių grupių biudžetų;

c) dovanojamų lėšų iš tokių įmonių, kurioms tiesioginę ar netiesioginę dominuojančią įtaką gali turėti viešos institucijos, nes yra tų įmonių savininkai ar finansiškai dalyvauja jų veikloje, arba dėl taisyklių, reglamentuojančių tokių įmonių veiklą;

d) dovanojamų lėšų, viršijančių 12 000 EUR per metus vienam rėmėjui, iš bet kokių fizinių ar juridinių asmenų, išskyrus c punkte minimas įmones, ir laikantis 3 ir 4 dalių nuostatų;

e) dovanojamų lėšų iš trečiosios šalies valdžios institucijų, įskaitant tokias įmones, kurioms tiesioginę ar netiesioginę dominuojančią įtaką gali turėti viešos institucijos, nes yra tų įmonių savininkai ar finansiškai dalyvauja jų veikloje, arba dėl taisyklių, reglamentuojančių tokių įmonių veiklą.

3.  Priimtini nacionalinių politinių partijų, kurios yra Europos politinės partijos narės, arba nario (fizinio asmens) įnašai Europos politinei partijai. Nacionalinių politinių partijų arba fizinių asmenų įnašai Europos politinei partijai negali viršyti 40 % tos Europos politinės partijos metinio biudžeto.

4.  Priimtini nacionalinių politinių fondų, kurie yra Europos politinio fondo nariai, ir Europos politinių partijų įnašai Europos politiniam fondui. Tokie įnašai neturi viršyti 40 % Europos politinio fondo metinio biudžeto ir neturi kilti iš finansavimo, kurį gauna Europos politinė partija pagal šį reglamentą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Įrodinėjimo pareiga tenka atitinkamai Europos politinei partijai.

7 straipsnis

Draudimas finansuoti

1.  Europos politinių partijų finansavimui skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš bet kokio kito šaltinio negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos kitoms politinėms partijoms, visų pirma nacionalinėms partijoms ar kandidatams, finansuoti. Tokias nacionalines politines partijas ir kandidatus ir toliau reglamentuoja nacionalinės taisyklės.

2.  Europos politinių fondų finansavimui skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto arba bet kurio kito šaltinio negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos Europos arba nacionalinėms politinėms partijoms ar kandidatams arba nacionaliniams fondams finansuoti.

8 straipsnis

Išlaidų pobūdis

Nepažeidžiant politinių fondų finansavimo, asignavimai, gauti iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal šį reglamentą, gali būti naudojami tik išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su tikslais, išdėstytais 4 straipsnio 2 dalies b punkte minimoje politinėje programoje.

Į tokias išlaidas įeina administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su technine parama, susitikimais, tyrimais, tarptautiniais renginiais, studijomis, informacija ir leidiniais.

Į šias Europos politinių partijų išlaidas taip pat gali įeiti Europos politinių partijų vykdomų kampanijų finansavimas vykstant Europos Parlamento rinkimams, kuriuose jos dalyvauja, kaip reikalaujama pagal 3 straipsnio 1 dalies d punktą. Pagal 7 straipsnį šie asignavimai negali būti naudojami tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti nacionalinėms partijoms arba kandidatams.

Šios išlaidos nenaudojamos referendumų kampanijoms finansuoti.

Tačiau pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 8 straipsnį, visų Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių partijų ir kandidatų rinkimų išlaidų finansavimas ir apribojimai kiekvienoje valstybėje narėje nustatomi laikantis nacionalinių nuostatų.

▼B

9 straipsnis

Įgyvendinimas ir kontrolė

▼M1

1.  Asignavimai Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams finansuoti nustatomi pagal kasmetinę biudžeto sudarymo procedūrą ir naudojami remiantis Finansiniu reglamentu ir jo įgyvendinimo nuostatomis.

Šio reglamento įgyvendinimo tvarką nustato leidimus duodantis pareigūnas.

2.  Kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas ir jo nuvertėjimas vertinami laikantis nuostatų, taikomų institucijoms, kaip nustatyta Finansinio reglamento 133 straipsnyje.

3.  Pagal šį reglamentą suteikiamo finansavimo kontrolė vykdoma remiantis Finansiniu reglamentu ir jo įgyvendinimo nuostatomis.

Kontrolė taip pat vykdoma remiantis kasmetiniu išorės ir nepriklausomo audito atliekamu sertifikavimu. Per šešis mėnesius nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos šis sertifikavimas perduodamas Europos Parlamentui.

▼B

4.  Toliau taikant šį reglamentą visos nederamai Europos politinių partijų iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto gautos lėšos grąžinamos į tą biudžetą.

5.  Pagal šį reglamentą gaunanti finansavimą Europos politinė partija Audito Rūmų prašymu suteikia visus jų funkcijoms vykdyti reikalingus dokumentus ar informaciją.

Kai Europos politinių partijų ir nacionalinių politinių partijų ir kitų organizacijų išlaidos yra bendros, Audito Rūmams pateikiamas Europos politinių partijų išlaidų pagrindimas.

6.  Europos politinių partijų, kaip bendrų Europos tikslų siekiančių institucijų, finansavimui netaikomos Finansinio reglamento 113 straipsnio nuostatos, susijusios su finansavimo mažinimu.

▼M1

9a straipsnis

Skaidrumas

Europos Parlamentas bendrai paskelbia savo tinklavietės skirsnyje, sukurtame šiuo tikslu, toliau išvardytus dokumentus:

 metinę ataskaitą su lentele, kurioje nurodomos kiekvienų finansinių metų, kuriais buvo mokamos dotacijos, sumos, išmokėtos kiekvienai Europos politinei partijai ir kiekvienam Europos politiniam fondui,

 Europos Parlamento ataskaitą, susijusią su šio reglamento taikymu ir finansuota veikla, kaip nurodoma 12 straipsnyje,

 nuostatas dėl šio reglamento įgyvendinimo.

▼B

10 straipsnis

Paskirstymas

1.  Turimi asignavimai Europos politinėms partijoms, kurių prašymams gauti finansavimą, kaip nurodyta 4 straipsnyje, buvo pritarta, kasmet paskirstomi taip:

a) 15 % paskirstoma lygiomis dalimis;

b) 85 % paskirstomi toms Europos politinėms partijoms, kurios turi į Europos Parlamentą išrinktų narių, proporcingai išrinktų narių skaičiui.

Taikant šias nuostatas, Europos Parlamento narys gali būti tik vienos Europos politinės partijos nariu.

▼M1

2.  Iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto gaunamas finansavimas neviršija 85 % Europos politinės partijos arba politinio fondo išlaidų, kurios yra tinkamos finansuoti. Įrodinėjimo pareiga tenka atitinkamai Europos politinei partijai.

▼B

11 straipsnis

Techninė parama

Visa Europos Parlamento techninė parama Europos politinėms partijoms remiasi vienodo požiūrio principu. Ji teikiama ne mažiau palankesnėmis sąlygomis nei tos, kuriomis teikiama parama kitoms išorės organizacijoms ir asociacijoms, kurioms gali būti teikiama panaši parama. Parama teikiama pagal pateiktas sąskaitas – faktūras ir yra apmokama.

Europos Parlamentas kasmetinėje ataskaitoje išsamiai skelbia apie techninę paramą, suteiktą kiekvienai Europos politinei partijai.

▼M1

12 straipsnis

Vertinimas

Europos Parlamentas paskelbia šio reglamento taikymo ir finansuotos veiklos ataskaitą iki 2011 m. vasario 15 d. Ataskaitoje prireikus nurodoma, kaip būtų galima iš dalies keisti finansavimo sistemą.

▼B

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja po trijų mėnesių nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

4–10 straipsniai taikomi nuo pirmosios sesijos pradžios po 2004 m. birželio mėn. Europos Parlamento rinkimų.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) 2003 m. birželio 19 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas.

( 2 ) 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9)