2003R1177 — LT — 01.07.2013 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1177/2003

2003 m. birželio 16 d.

dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS)

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 165, 3.7.2003, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1553/2005 2005 m. rugsėjo 7 d.

  L 255

6

30.9.2005

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1137/2008 2008 m. spalio 22 d.

  L 311

1

21.11.2008

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1177/2003

2003 m. birželio 16 d.

dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS)

(tekstas svarbus EEE)EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymus ( 1 ),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ( 3 ),

kadangi:

(1)

Tam, kad Komisija galėtų vykdyti jai pavestas užduotis, ypač po 2000 m. kovo ir gruodžio mėn. bei 2001 m. kovo ir gruodžio mėn. atitinkamai Lisabonoje, Nicoje, Stokholme ir Laekene vykusių Tarybos susitikimų, jai reikia nuolat pranešti apie pajamų pasiskirstymą, skurdo bei socialinės atskirties lygį ir sudėtį valstybėse narėse.

(2)

Naujasis atviras koordinavimo metodas socialinės integracijos srityje ir struktūriniai rodikliai, kurie turi būti parengti metinei ataskaitų suvestinei, didina poreikį turėti palyginamų ir savalaikių skerspjūvio bei išilginio pjūvio duomenų apie pajamų pasiskirstymą ir skurdo bei socialinės atskirties lygį ir sudėtį, kad galima būtų atlikti patikimus ir aktualius skirtingų valstybių narių duomenų palyginimus.

(3)

2001 m. gruodžio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 50/2002/EB dėl Bendrijos veiksmų programos, skatinančios valstybių narių bendradarbiavimą, siekiant įveikti socialinę atskirtį, sukūrimo ( 4 ), remiantis 1 krypties 1.2 punktu dėl „socialinės atskirties tyrimų“ buvo nustatytos būtinos sąlygos palyginamų statistinių duomenų rinkimo ir skleidimo priemonėms finansuoti, o ypač skurdo ir socialinės atskirties tyrimų bei analizės gerinimui remti.

(4)

Padėtį, susijusią su pajamomis, skurdu ir socialine atskirtimi, geriausiai galima įvertinti tada, kai Bendrijos statistiniai duomenys renkami taikant suderintus metodus ir apibrėžimus. Kai kurioms valstybėms narėms gali prireikti daugiau laiko pritaikyti savo sistemas prie šių suderintų metodų ir apibrėžimų.

(5)

Kad statistiniai duomenys atspindėtų pajamų pasiskirstymo ir skurdo bei socialinės atskirties lygio ir sudėties pokyčius, juos reikia kasmet atnaujinti.

(6)

Kad Komisija galėtų tirti svarbiausius, ypač naujus specialaus tyrimo reikalaujančius socialinius klausimus, jai reikia skerspjūvio ir išilginio pjūvio namų ūkių ir asmenų mikroduomenų.

(7)

Pirmenybė turėtų būti teikiama savalaikių ir palyginamų metinių skerspjūvio duomenų apie pajamas, skurdą ir socialinę atskirtį rengimui.

(8)

Turi būti skatinamas lankstus duomenų šaltinių, ypač esamų nacionalinių duomenų šaltinių – tyrimų ar registrų – ir nacionalinių imties modelių naudojimas bei naujo (-ų) šaltinio (-ių) integravimas į jau sukurtas nacionalines statistikos sistemas.

(9)

2002 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 831/2002, įgyvendinančiu, dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ( 5 ), siekiant, kad būtų galima daryti statistines išvadas mokslo reikmėms, buvo nustatytos sąlygos, pagal kurias gali būti leidžiama naudotis Komisijai perduodamais konfidencialiais duomenimis.

(10)

Specialių Bendrijos statistinių duomenų rengimą reglamentuoja 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ( 6 ) nustatytos taisyklės.

(11)

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turi būti patvirtintos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 7 ).

(12)

Remiantis Tarybos sprendimo 89/382/EEB, Euratomas ( 8 ) 3 straipsniu, konsultuotasi su Statistikos programų komitetu (SPK),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Tikslas

Šio reglamento tikslas – sukurti bendrą sistemingo Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (toliau – ES-SPGS) rengimo sistemą, aprėpiančią palyginamus ir savalaikius skerspjūvio bei išilginio pjūvio duomenis apie pajamas ir skurdo bei socialinės atskirties lygį bei sudėtį nacionaliniu ir Europos lygiu.

Skirtingų valstybių narių duomenų suderinamumas – pagrindinis uždavinys, kurio siekiama nuo pat ES-SPGS duomenų rinkimo pradžios plėtojant metodinius tyrimus, atliekamus valstybėms narėms glaudžiai bendradarbiaujant su Eurostatu.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie apibrėžimai:

a) „Bendrijos statistiniai duomenys“ turi Reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnyje nurodytą reikšmę;

b) „statistinių duomenų rengimas“ turi Reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnyje nurodytą reikšmę;

c) „tyrimo metai“ – metai, kuriais surenkami visi arba dauguma tyrimo duomenų;

d) „duomenų rinkimo vietoje laikotarpis“ – laikotarpis, per kurį renkami tyrimo duomenys;

e) „tiriamas laikotarpis“ – laikotarpis, su kuriuo susijusi tam tikra informacija;

f) „privatus namų ūkis“ – asmuo, gyvenantis vienas, arba grupė kartu tame pačiame privačiame būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas, įskaitant bendrą apsirūpinimą gyvenimui būtinomis priemonėmis;

g) „skerspjūvio duomenys“ – duomenys, susiję su tam tikru laiku arba laikotarpiu. Skerspjūvio duomenys gali būti renkami atliekant atrankinį skerspjūvio tyrimą su rotacine imtimi ar be jos arba grynos panelinės imties tyrimą (su sąlyga, kad garantuojamas skerspjūvio reprezentatyvumas); tokie duomenys gali būti derinami su registrų duomenimis (duomenimis apie asmenis, namų ūkius arba būstą, sudarytais iš atskirų vienetų lygio administracinio arba statistinio registro);

h) „išilginio pjūvio duomenys“ – duomenys, susiję su individualaus lygio pokyčiais bėgant laikui, periodiškai stebimi per tam tikrą laikotarpį. Išilginio pjūvio duomenys gali būti gaunami arba iš skerspjūvio tyrimo su rotacine imtimi, kai nuolat stebimi vieną kartą atrinkti asmenys, arba iš grynos panelinės imties tyrimo; šie duomenys gali būti derinami su registrų duomenimis;

i) „imties asmenys“ – asmenys, atrinkti per pirmąjį išilginio pjūvio tyrimo etapą. Juos gali sudaryti visi pradinės namų ūkių imties nariai arba reprezentatyvioji asmenų tyrimo imtis;

j) „pagrindinės tyrimo sritys“ – sritys, kurių duomenys turi būti renkami kasmet;

k) „šalutinės tyrimo sritys“ – sritys, kurių duomenys turi būti renkami kas ketveri metai arba rečiau;

l) „bendrosios pajamos“ – visos namų ūkio per nustatytą „tiriamą pajamų laikotarpį“ gautos piniginės ir nepiniginės pajamos, neatskaičius pajamų mokesčio, nuolatinių turto mokesčių, darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų ir bedarbių (jei taikoma) privalomojo socialinio draudimo įmokų, tačiau įskaitant gautus iš kitų namų ūkių pervedimus;

m) „disponuojamosios pajamos“ – bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį, nuolatinius turto mokesčius, darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų ir bedarbių (jei taikoma) privalomojo socialinio draudimo įmokas ir pervedimus kitiems namų ūkiams.

3 straipsnis

Taikymo sritis

ES-SPGS aprėpia skerspjūvio duomenis apie pajamas, skurdą, socialinę atskirtį ir kitas gyvenimo sąlygas bei išilginio pjūvio duomenis tik apie pajamas, darbą ir nedidelį skaičių nepiniginių socialinės atskirties rodiklių.

4 straipsnis

Tyrimų laikas

1.  Skerspjūvio ir išilginio pjūvio duomenys rengiami kasmet nuo 2004 metų. Bet kurioje valstybėje narėje duomenys renkami, kiek tai įmanoma, kiekvienais metais tuo pačiu metu.

▼M1

2.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, Čekija, Vokietija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Slovėnija, Slovakija ir Jungtinė Karalystė metinius skerspjūvio ir išilginio pjūvio duomenis gali pradėti rinkti 2005 metais.

Šis leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei šios valstybės narės pateikia palyginamus 2004 metų duomenis bendriems Europos Sąjungos skerspjūvio rodikliams, kuriuos Taryba priėmė iki 2003 m. sausio 1 d. atviro koordinavimo metodo kontekste ir kuriuos galima išvesti remiantis ES-SPGS priemone.

▼B

3.  Tiriamas pajamų laikotarpis – 12 mėnesių. Tai gali būti pastovus 12 mėnesių laikotarpis (pvz., praėjusieji kalendoriniai arba mokestiniai metai) arba slenkantis 12 mėnesių laikotarpis (pvz., 12 mėnesių iki pokalbio), arba šis laikotarpis gali būti paremtas palyginamu matu.

4.  Jei nustatomas pastovus tiriamas laikotarpis, tyrimo duomenų rinkimas vietoje atliekamas per ribotą laikotarpį, kiek galima artimesnį tiriamam pajamų arba mokesčių deklaravimo laikotarpiui, siekiant sumažinti laiko skirtumą tarp pajamų ir einamųjų kintamųjų.

5 straipsnis

Duomenų charakteristikos

1.  Kad galima būtų atlikti namų ūkių ir asmenų daugiamatę analizę ir ypač tirti svarbiausius naujus specialaus tyrimo reikalaujančius socialinius klausimus, visus namų ūkių ir asmens duomenis turi būti įmanoma sujungti atliekant skerspjūvio tyrimą.

Lygiai taip pat, visus namų ūkių ir asmens duomenis turi būti įmanoma jungti ir atliekant išilginio pjūvio tyrimą.

Išilginio pjūvio mikroduomenis nebūtinai turi būti įmanoma jungti su skerspjūvio mikroduomenimis.

Išilginio pjūvio tyrimas aprėpia ne mažiau kaip ketverius metus.

2.  Siekiant sumažinti atsakymų krūvį, padėti atlikti pajamų įvertinimo procedūras ir patikrinti duomenų kokybę, nacionalinės institucijos turi turėti galimybę naudotis atitinkamais administracinių duomenų šaltiniais remiantis Reglamentu (EB) Nr. 322/97.

6 straipsnis

Reikalingi duomenys

1.  Pagrindinės tyrimo sritys ir atitinkami tiriami laikotarpiai, kuriuos turi aprėpti skerspjūvio ir išilginio pjūvio duomenys, pateikiami I priede.

▼M3

2.  Šalutinės tyrimo sritys kasmet nuo 2005 metų įtraukiamos tik į skerspjūvio tyrimą. Kiekvienais metais atliekamas vienos šalutinės srities tyrimas. Su šių tyrimo sričių apibrėžimu susijusios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

▼B

7 straipsnis

Rinkimo vienetas

1.  ES-SPGS tyrimo populiaciją sudaro visi privatūs namų ūkiai ir tyrimo metu tos valstybės narės teritorijoje gyvenantys jų nariai.

2.  Pagrindinė renkama informacija turi būti susijusi su:

a) privačiais namų ūkiais, įskaitant duomenis apie namų ūkio dydį, sudėtį ir pagrindines jo esamų narių charakteristikas; ir

b) asmenimis vyresniais nei 16 metų amžiaus.

3.  Duomenų apie namų ūkius ir asmenis rinkimo vienetas bei būdas yra tokie, kaip nustatyta I priede.

8 straipsnis

Imčių rinkimo ir paieškos taisyklės

1.  Skerspjūvio ir išilginio pjūvio duomenys turi būti paremti reprezentatyviomis šalies tikimybinėmis imtimis.

2.  Darant išimtį šio straipsnio 1 daliai, Vokietija skerspjūvio duomenis, paremtus reprezentatyviomis šalies tikimybinėmis imtimis, pirmą kartą pateikia už 2008 metus. Už 2005 metus Vokietija pateikia duomenis, iš kurių 25 % paremti tikimybinių imčių atranka ir 75 % – kvotų imtimis, kurios palaipsniui turi būti keičiamos atsitiktine atranka, kad iki 2008 metų būtų pasiekta visiškai reprezentatyvi tikimybinė imtis.

Išilginio pjūvio tyrimui Vokietija už 2006 metus pateikia trečdalį išilginio pjūvio duomenų (2005 ir 2006 metų duomenis), paremtų tikimybinėmis imtimis, ir du trečdalius duomenų, paremtų kvotų imtimis. 2007 metais pusė pateikiamų išilginio pjūvio duomenų už 2005, 2006 ir 2007 metus, turi būti paremti tikimybinėmis imtimis, o kita pusė – kvotų imtimis. Po 2007 metų visi išilginio pjūvio duomenys turi būti paremti tikimybinėmis imtimis.

▼M3

3.  Atliekant išilginio pjūvio tyrimą, į pirminę imtį įtraukti asmenys, t. y. imties asmenys, turėtų būti stebimi per visą panelinės imties tyrimo laikotarpį. Kiekvienas imties asmuo, persikėlęs į privatų namų ūkį toje pačioje valstybėje, toliau tiriamas naujoje vietoje remiantis paieškos taisyklėmis ir tvarka, kurias apibrėžia Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, papildant jį, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

▼B

9 straipsnis

Imties dydis

1.  Remiantis įvairiomis statistinėmis ir praktinėmis aplinkybėmis bei svarbiausių kintamųjų tikslumo reikalavimais, pasiektini mažiausi efektyvūs imčių dydžiai turi būti tokie, kaip nurodyta II priedo lentelėje.

2.  Išilginio pjūvio tyrimo imties dydis per dvejus iš eilės einančius metus – tai skaičius namų ūkių, kuriuos pasisekė apklausti pirmaisiais metais, ir kurių visus arba bent daugumą narių vyresnius nei 16 metų amžiaus pasisekė apklausti abejais metais.

3.  Valstybės narės, naudojančios registrus pajamų ir kitiems duomenims gauti, apklausos būdu atliekamam tyrimui verčiau gali naudoti ne visų namų ūkių, o asmenų imtis. Mažiausias efektyvus turinčių būti detaliai apklaustų asmenų vyresnių nei 16 metų amžiaus imties dydis atliekant skerspjūvio ir išilginio pjūvio tyrimą turi sudaryti 75 % nuo II priedo lentelės atitinkamai 3 ir 4 skiltyse nurodytų skaičių.

Informacija apie pajamas ir kiti duomenys taip pat renkami apie kiekvieno atrinkto respondento namų ūkį ir jo narius.

10 straipsnis

Duomenų perdavimas

1.  Valstybės narės mikroduomenų rinkmenomis perduoda Komisijai (Eurostatui) pasvertus skerspjūvio ir išilginio pjūvio duomenis apie pajamas, kurie yra iki galo patikrinti, suredaguoti ir atliktas priskyrimas trūkstamoms reikšmėms

Valstybės narės perduoda duomenis elektronine forma, atitinkančia reikiamą techninį formatą, kuris turi būti priimtas 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2.  Skerspjūvio tyrimo atveju valstybės narės, pageidautinai per 11 mėnesių nuo duomenų rinkimo pabaigos, perduoda Komisijai (Eurostatui) mikroduomenų rinkmenas, susijusias su N tiriamais metais. Vėliausias mikroduomenų perdavimo Eurostatui terminas – (N + 1) metų lapkričio 30 diena valstybėms narėms, kuriose duomenys renkami N metų pabaigoje, atliekant nuolatinį tyrimą arba imant duomenis iš registrų, ir (N + 1) metų spalio 1 diena kitoms valstybėms narėms.

Valstybės narės kartu su mikroduomenų rinkmenomis perduoda socialinės sanglaudos rodiklius, apskaičiuotus iš N metų skerspjūvio imties, kurie bus įtraukti į Europos Tarybai pateikiamą (N + 2) metų metinę pavasario ataskaitą.

Duomenų perdavimo terminai taikomi palyginamų duomenų, skirtų bendriems ES skerspjūvio rodikliams, siuntimui, ir toms valstybėms narėms, kurios metinį duomenų rinkimą pradeda po 2004 metų remiantis 4 straipsnio 2 dalimi.

3.  Išilginio pjūvio tyrimo atveju valstybės narės pageidautinai per 15 mėnesių nuo duomenų rinkimo vietoje pabaigos perduoda Komisijai (Eurostatui) mikroduomenų rinkmenas iki N metų. Privalomas mikroduomenų perdavimo Eurostatui terminas – (N + 2) metų kovo mėn. pabaiga, kiekvienais metais pradedant nuo antrų ES-SPGS metų.

Pirmą kartą išilginio pjūvio duomenys iš:

 2004 ir 2005 tyrimo metų toms valstybėms narėms, kurios kasmetinį duomenų rinkimą pradeda 2004 metais, perduodami iki 2007 m. kovo mėn. pabaigos ir

 2005 ir 2006 tyrimo metų toms valstybėms narėms, kurios kasmetinį duomenų rinkimą pradeda 2005 metais, perduodami iki 2008 metų kovo mėn. pabaigos.

Kitas duomenų perdavimas aprėpia pirmus trejus tyrimo metus nuo 2004 iki 2006 metų (2005–2007 m.) ir atliekamas iki atitinkamai 2008 ir 2009 metų kovo mėn. pabaigos.

Po to kasmet pateikiami išilginio pjūvio tęstiniai duomenys, aprėpiantys ketverius praėjusius tyrimo metus (jei reikia, patikslinti pagal anksčiau perduotus duomenis).

11 straipsnis

Skelbimas

Skerspjūvio tyrimo atveju iki N + 2 metų birželio mėn. pabaigos Komisija (Eurostatas) Bendrijos lygiu skelbia metinį skerspjūvio pranešimą, paremtą per N metus surinktais duomenimis.

Tos valstybės narės, kurios remiantis 4 straipsnio 2 dalimi metinį duomenų rinkimą pradeda po 2004 metų, 2004 metų skerspjūvio pranešime turi pateikti bendruosius ES skerspjūvio rodiklius.

Nuo 2006 metų skerspjūvio pranešime pateikiami turimi 16 straipsnyje minimų tyrimų rezultatai.

12 straipsnis

Galimybė naudotis ES-SPGS konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms

1.  Bendrijos institucija (Eurostatas) gali savo patalpose leisti susipažinti su konfidencialiais duomenimis arba išleisti iš ES-SPGS šaltinio paimtų anonimizuotų mikroduomenų rinkinius mokslo reikmėms ir Reglamente (EB) Nr. 831/2002 nustatytomis sąlygomis.

2.  Skerspjūvio tyrimo atveju su Bendrijos lygio mikroduomenų rinkmenomis, skirtomis per N metus renkamiems duomenims, leidžiama susipažinti mokslo reikmėms iki N + 2 metų vasario mėn. pabaigos.

3.  Išilginio pjūvio tyrimo atveju su Bendrijos lygio mikroduomenų rinkmenomis, skirtomis per N metus renkamiems duomenimis, leidžiama susipažinti mokslo reikmėms iki N + 2 metų liepos mėn. pabaigos.

Pirmą kartą išleidžiami išilginio pjūvio mikroduomenys 2004 metais duomenis pradedančioms rinkti valstybėms narėms aprėpia 2004 ir 2005 metus ir išleidžiami 2007 metų liepos mėn. pabaigoje.

Antrą kartą 2008 metų liepos mėn. išleidžiami duomenys 2004 metais duomenis pradedančioms rinkti valstybėms narėms aprėpia 2004–2006 metus, o 2005 metais pradedančioms rinkti duomenis valstybėms narėms – 2005–2006 metus.

Trečią kartą 2009 metų liepos mėn. išleidžiami duomenys 2004 metais duomenis pradedančioms rinkti valstybėms narėms aprėpia 2004–2007 metus, o 2005 metais pradedančioms rinkti duomenis valstybėms narėms – 2005–2007 metus.

Po to kiekviena liepos mėn. laida aprėpia Bendrijos lygio išilginio pjūvio duomenis už keturis paskutinius metus, kurių duomenys turimi.

4.  Mokslo bendruomenės parengtos ataskaitos, paremtos skerspjūvio N metais surinktų mikroduomenų rinkmenomis, neplatinamos iki N + 2 metų liepos mėn.

Mokslo bendruomenės parengtos ataskaitos, paremtos išilginio pjūvio mikroduomenų rinkmenomis, susijusiomis su N tyrimo metais, neplatinamos iki N + 3 metų liepos mėn.

13 straipsnis

Finansavimas

1.  Pirmais keturiais duomenų rinkimo valstybėje narėje metais valstybė narė gauna iš Bendrijos finansinį įnašą atliekamo darbo kaštams padengti.

2.  Metinių asignavimų, skiriamų šio straipsnio 1 dalyje minimam finansiniam įnašui, dydis nustatomas kaip metinio biudžeto dalis.

3.  Biudžeto institucija teikia kiekvienais metais numatytus asignavimus.

▼M1

4.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, Estijai suteikiamas Bendrijos finansinis indėlis su duomenų rinkimu susijusiems darbams keturiems duomenų rinkimo metams, pradedant 2005 m.

5.  2007 m. finansavimas dar turės būti užtikrintas būsima Bendrijos programa.

▼B

14 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas Sprendimu 89/382 (EEB/Euratomas).

2.  Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

▼M3

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

15 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.  Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingų priemonių, įskaitant priemones, priimtas atsižvelgiant į ekonominius ir techninius pokyčius, imamasi likus ne mažiau kaip 12 mėnesių iki tyrimo metų pradžios, ►M3  ————— ◄ .

2.  Tokios priemonės turi būti susijusios su:

a) tikslinių pirminių kintamųjų, įtrauktinų į kiekvieną skerspjūvio tyrimo sritį, ir tikslinių kintamųjų, įtrauktų į išilginio pjūvio tyrimą, sąrašų sudarymu, įskaitant kintamųjų kodų ir jų perdavimo Eurostatui techninio formato nustatymą;

b) tarpinių ir galutinių kokybės ataskaitų išsamiu turiniu;

c) apibrėžimais ir jų atnaujinimu, ypač pradedant rinkti informaciją apie pajamas, kurių apibrėžimai pateikti 2 straipsnio l ir m punktuose (įskaitant įvairių komponentų įtraukimo grafiką);

d) imčių rinkimo aspektais, tarp jų paieškos taisyklėmis;

e) duomenų rinkimo vietoje aspektais ir priskyrimo trūkstamoms reikšmėms procedūromis;

f) šalutinių tikslinių sričių ir kintamųjų sąrašu.

3.  Išimties tvarka priemonės, tarp jų ir priemonės, kurių imamasi atsižvelgiant į ekonominius ir techninius pokyčius, reikalingos įgyvendinti šiam reglamentui renkant duomenis 2004 metais, yra susijusios tik su šio straipsnio 2 dalies a–e punktais, ir jų imamasi likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki tyrimo metų pradžios.

4.  Kiekvienoje valstybėje narėje su skerspjūvio tyrimo pagrindiniais tiksliniais ir šalutiniais tiksliniais kintamaisiais susijusių apklausų, įskaitant namų ūkių ir individualių apklausų, bendra trukmė neturėtų būti ilgesnė kaip vidutiniškai viena valanda.

▼M3

5.  1 ir 2 dalyse nurodytos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, tvirtinamos laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, likus ne mažiau kaip 12 mėnesių iki tyrimo metų pradžios.

▼B

16 straipsnis

Ataskaitos ir tyrimai

1.  Iki N + 1 metų pabaigos valstybės narės parengia tarpinę kokybės ataskaitą, susijusią su bendrais ES skerspjūvio rodikliais, paremtais N metų skerspjūvio tyrimu.

Iki N + 2 metų pabaigos valstybės narės parengia galutines kokybės ataskaitas, aprėpiančias su tyrimo N metais susijusius ir skerspjūvio, ir išilginio pjūvio tyrimus, kuriose didžiausias dėmesys kreipiamas į vidaus tikslumą. Išimties tvarka 2004 metų ataskaita (valstybėms narėms, pradedančioms rinkti duomenis 2004 metais) ir 2005 metų ataskaita (valstybėms narėms, pradedančioms rinkti duomenis 2005 metais) aprėpia tik skerspjūvio tyrimą.

Leidžiami nedideli nukrypimai nuo bendrų apibrėžimų, pvz., susiję su privataus namų ūkio apibrėžimu ir tiriamų pajamų laikotarpiu, jei jie daro tik nežymią įtaką palyginamumui. Įtaka palyginamumui įvertinama kokybės ataskaitose.

2.  Komisija (Eurostatas) iki N + 2 metų birželio mėn. pabaigos parengia tarpinę lyginamąją kokybės ataskaitą, susijusią su N metų bendrais ES skerspjūvio rodikliais.

Komisija (Eurostatas) iki N + 3 metų birželio 30 d. parengia galutinę lyginamąją kokybės ataskaitą, aprėpiančią ir skerspjūvio, ir išilginio pjūvio tyrimą N tyrimo metais. Išimties tvarka 2004 metų ataskaita (valstybėms narėms, pradedančioms rinkti duomenis 2004 metais) ir 2005 metų ataskaita (valstybėms narėms, pradedančioms rinkti duomenis 2005 metais) aprėpia tik skerspjūvio tyrimą.

3.  Komisija ne vėliau kaip iki 2007 m. gruodžio 31 d. pateikia pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai apie pagal šį reglamentą atliktą darbą.

4.  Nuo 2004 metų Komisija (Eurostatas) organizuoja naudojamų nacionalinių duomenų šaltinių įtakos palyginamumui įvertinimo metodinius tyrimus siekiant nustatyti geriausią taikytiną praktiką. Šių tyrimų rezultatai įtraukiami į šio straipsnio 3 dalyje minimą pranešimą.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

PAGRINDINĖS SKERSPJŪVIO TYRIMO IR IŠILGINIO PJŪVIO TYRIMO SRITYS

1.   Informacija apie namų ūkiusVienetas

(asmenys arba namų ūkiai)

Rinkimo būdas

Sferos

Sritys

Tiriamas laikotarpis

Skerspjūvio (X) ir (arba) išilginio pjūvio (L) sritis

Namų ūkis

Informacija renkama iš namų ūkio nario vyresnio nei 16 metų amžiaus arba gaunama iš registrų

Pagrindiniai duomenys

Pagrindiniai namų ūkių duomenys, įskaitant urbanizacijos lygį

Einamasis

X, L

Pajamos

Visos namų ūkio pajamos (bendrosios (1) ir disponuojamosios)

Tiriamas pajamų laikotarpis

X, L

Bendrųjų pajamų komponentai namų ūkio lygiu

Tiriamas pajamų laikotarpis

X, L

Socialinė atskirtis

Su būstu susiję ir nesusiję įsiskolinimai

Paskutiniai 12 mėnesių

X, L

Namų ūkių nepiniginio nepritekliaus rodikliai, tarp jų išgyvenimo sunkumai, įsiskolinimų dydis ir priverstinis pirmo būtinumo daiktų trūkumas

Einamasis

X, L

Fizinė ir socialinė aplinka

Einamasis

X

Informacija apie darbą

Vaikų priežiūra

Einamasis

X

Būstas

Būsto tipas, nuosavybės statusas ir būsto sąlygos

Einamasis

X, L

Būsto patogumai

Einamasis

X

Būsto išlaidos

Einamasis

X

(1)   Bendrųjų pajamų komponentai aprėpia bendrąsias darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų pajamas (pinigines ir nepinigines), bendrąsias darbdavio socialinio draudimo įmokas, sąlyginę rentą (arba – priskaičiuotą rentą), pajamas iš turto, gautus bendruosius einamuosius pervedimus, kitas bendrąsias pajamas ir palūkanas.

2.   Asmens informacijaVienetas

(asmenys arba namų ūkiai)

Rinkimo būdas

Sferos

Sritys

Tiriamas laikotarpis

Skerspjūvio (X) ir (arba) išilginio pjūvio (L) sritis

Visi asmenys iki 16 metų amžiaus

Asmens informacija renkama iš namų ūkio nario nuo 16 metų amžiaus arba gaunama iš registrų

Pagrindiniai duomenys

Demografiniai duomenys

Einamasis

X, L

Buvę namų ūkio nariai

Demografiniai duomenys

Tiriamas pajamų laikotarpis

L

Visi namų ūkio nariai vyresni nei 16 metų amžiaus

Asmens informacija, renkama iš visų namų ūkio narių vyresnių nei 16 metų amžiaus (arba išimties tvarka iš kito asmens jiems laikinai išvykus, arba yra apribotas jų veiksnumas) arba gaunami iš registrų

Pajamos

Bendrosios asmens pajamos, visos ir jų komponentai asmens lygiu

Tiriamas pajamų laikotarpis

X, L

Pageidautina betarpiškai, tačiau leidžiama apklausti kitą asmenį arba gauti duomenis iš registrų

Pagrindiniai duomenys

Pagrindiniai asmens duomenys

Einamasis

X, L

Demografiniai duomenys

Einamasis

X, L

Išsilavinimas

Išsilavinimas, įskaitant aukščiausią pasiektą tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) lygį

Einamasis

X, L

Informacija apie darbą

Pagrindinė darbo informacija apie dabartinę užimtumo būklę (statusą) ir dabartinį pagrindinį darbą, bedarbiams – informacija apie paskutinį pagrindinį darbą

Einamasis

X, L

Pagrindinė informacija apie užimtumo būklę (statusą) per tiriamą pajamų laikotarpį

Tiriamas pajamų laikotarpis

X

Bendras valandų skaičius, išdirbtas dabartiniame antrame (trečiame) … darbe

Einamasis

X

Bent vienas namų ūkio narys vyresnis nei 16 metų amžiaus (atrinktasis respondentas)

Asmens informacija renkama iš asmens (-ų) (išimties tvarka – apklausiant kitą asmenį) arba gaunama iš registrų

Sveikata

Sveikata, įskaitant sveikatos būklę ir lėtinius susirgimus arba būsenas

Einamasis

X, L

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis

Paskutiniai 12 mėnesių

X

Informacija apie darbą

Išsami informacija apie darbą

Einamasis

X, L

Darbinės veiklos istorija

Darbingas gyvenimas

L

Darbinės veiklos kalendorius

Tiriamas pajamų laikotarpis

L

▼M1
II PRIEDAS

MAŽIAUSI EFEKTYVIEJI IMČIŲ DYDŽIAI 

Namų ūkiai

Apklaustini asmenys nuo 16 metų amžiaus

Skerspjūvio

Išilginio pjūvio

Skerspjūvio

Išilginio pjūvio

 

1

2

3

4

ES valstybės narės

Belgija

4 750

3 500

8 750

6 500

▼M2

Bulgarija

4 500

3 500

10 000

7 500

▼M1

Čekija

4 750

3 500

10 000

7 500

Danija

4 250

3 250

7 250

5 500

Vokietija

8 250

6 000

14 500

10 500

Estija

3 500

2 750

7 750

5 750

Graikija

4 750

3 500

10 000

7 250

Ispanija

6 500

5 000

16 000

12 250

Prancūzija

7 250

5 500

13 500

10 250

▼M4

Kroatija

4 250

3 250

9 250

7 000

▼M1

Airija

3 750

2 750

8 000

6 000

Italija

7 250

5 500

15 500

11 750

Kipras

3 250

2 500

7 500

5 500

Latvija

3 750

2 750

7 650

5 600

Lietuva

4 000

3 000

9 000

6 750

Liuksemburgas

3 250

2 500

6 500

5 000

Vengrija

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Nyderlandai

5 000

3 750

8 750

6 500

Austrija

4 500

3 250

8 750

6 250

Lenkija

6 000

4 500

15 000

11 250

Portugalija

4 500

3 250

10 500

7 500

▼M2

Rumunija

5 250

4 000

12 750

9 500

▼M1

Slovėnija

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovakija

4 250

3 250

11 000

8 250

Suomija

4 000

3 000

6 750

5 000

Švedija

4 500

3 500

7 500

5 750

Jungtinė Karalystė

7 500

5 750

13 750

10 500

▼M4

ES valstybės narės, iš viso

135 000

101 500

282 150

210 850

▼M1

Islandija

2 250

1 700

3 750

2 800

Norvegija

3 750

2 750

6 250

4 650

▼M4

Iš viso su Islandija ir Norvegija

141 000

105 950

292 150

218 300

Pastaba:Turimas omenyje efektyvusis imties dydis, kuris yra reikalaujamas dydis, jei tyrimas būtų paremtas paprastąja atsitiktine imčių atranka (imties plano efektas „skurdo rizikos lygio“ kintamojo atžvilgiu = 1,0). Faktiški imčių dydžiai turės būti padidinti, kad imties plano efektas viršytų 1,0 ir kad būtų kompensuojamas visų rūšių atsisakymas dalyvauti tyrime. Be to, imties dydis reiškia namų ūkių, apie kuriuos ir kurių narius surinkta visa arba beveik visa reikalinga informacija, skaičių.( 1 ) OL C 103 E, 2002 4 30, p. 198 ir 2002 m. lapkričio 15 d. iš dalies pakeistas pasiūlymas.

( 2 ) OL C 149, 2002 6 21, p. 24.

( 3 ) 2002 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2003 m. kovo 6 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 107 E, 2003 5 6, p. 26) ir 2003 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

( 4 ) OL L 10, 2002 1 12, p. 1.

( 5 ) OL L 133, 2002 5 18, p. 7.

( 6 ) OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

( 7 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 8 ) OL L 181, 1989 6 28, p. 47.