2003R0006 — LT — 31.03.2010 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 6/2003

2002 m. gruodžio 30 d.

dėl krovinių gabenimo keliais statistinių duomenų platinimo

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 001, 4.1.2003, p.45)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 202/2010 2010 m. kovo 10 d.

  L 61

24

11.3.2010
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 6/2003

2002 m. gruodžio 30 d.

dėl krovinių gabenimo keliais statistinių duomenų platinimo

(tekstas svarbus EEE)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų ( 1 ), ypač į jo 6 ir 9 straipsnius,

kadangi:

(1)

Krovinių vežimo keliais statistiniai duomenys, numatyti Reglamente (EB) Nr. 1172/98, turi būti naudojami kaip įmanoma labiau užtikrinant asmeninių duomenų įrašų konfidencialumą.

(2)

Būtina užtikrinti atitinkamo lygio platinamos informacijos kokybę ir esamų statistinių duomenų serijų palaikymą.

(3)

Siekiant baigti ruošti kelių transporto statistinius duomenis nacionaliniu lygiu, valstybėms narėms turi būti sudaryta galimybę naudotis tam tikrais duomenimis.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto pateiktą nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Individualių duomenų įrašai, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1172/98 valstybių narių perduodami Komisijai (Eurostatui), naudojami sudarant statistines lenteles, kuriose pateikiamas bendras dydis, gautas sudedant pagrindinius duomenis. Komisija (Eurostatas) gautas statistines lenteles platina vadovaudamasi 2 ir 3 straipsniuose nustatytomis nuostatomis.

2 straipsnis

Leidžiama platinti priede išvardintas statistines lenteles.

3 straipsnis

1.  Lentelės vartotojams, kurie nėra valstybių narių nacionalinės institucijos, platinamos tik tuo atveju, jei kiekvienoje eilutėje būtų remiamasi įrašais apie ne mažiau kaip 10 transporto priemonių, atsižvelgiant į pateikiamą kintamąjį rodiklį. Jei eilutėje remiamasi įrašais apie mažiau nei 10 transporto priemonių, ji susumuojama su kitomis eilutėmis arba pakeičiama atitinkama vėliavėle. Ši taisyklė netaikoma priedo A punkte minimoms lentelėms.

2.  Lentelės su bendrais dydžiais, gautais iš mažiau nei 10 transporto priemonių įrašų, gali būti pateikiamos už Bendrijos transporto statistiką atsakingoms valstybių narių nacionalinėms institucijoms, jei nacionalinės institucijos lentelėms, platinamoms kitiems vartotojams, taikys 1 dalyje nustatytą sąlygą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
PRIEDAS

PLATINTI SKIRTŲ LENTELIŲ SĄRAŠAS

A.    Turimų lentelių tęstinumas

Siekdama užtikrinti tęstinumą, Komisija (Eurostatas) gali platinti turimas lenteles.

B.    Pagrindinės lentelės

Gali būti platinami šie lentelių rinkiniai ir lentelių pogrupiai:Lentelė

Aprašas

1 pastaba

Ataskaitinis laikotarpis

Vienetai

2 pastaba

Pastabos

B1

Veiklos suvestinė pagal operacijos tipą ir vežimo tipą

metai, ketvirtis

1 000 t,

mln. tonkilometrių,

rida, km

3 pastaba

B2

Vežimas pagal operacijos tipą

metai, ketvirtis

1 000 t,

mln. tonkilometrių

3 pastaba

B3

Vežimas pagal krovinių tipą

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių

 

B4.1

Tarptautinis vežimas pagal pakrovimo ir iškrovimo šalį (bendra visų duomenis teikiančių šalių suma)

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių

 

B4.2

Kaip ir B4.1 lentelėje, papildomai skirstant pagal krovinių tipą

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių

 

B4.3

Tarptautinis vežimas pagal pakrovimo ir iškrovimo šalį (suskirstyta pagal duomenis teikiančią šalį)

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių

 

B4.4

Kaip ir B4.3 lentelėje, papildomai skirstant pagal krovinių tipą

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių

 

B5.1

Vežimas pagal pakrovimo regioną

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių,

eismas

4 pastaba

B5.2

Vežimas pagal iškrovimo regioną

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių,

eismas

4 pastaba

B6.1

Vežimas pagal ridos klasę

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių,

rida, mln. km,

eismas

 

B6.2

Kaip ir B6.1 lentelėje, papildomai skirstant pagal krovinių tipą

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių,

rida, mln. km,

eismas

 

B7

Vežimas pagal transporto priemonės ašies konfigūraciją

metai

mln. tonkilometrių,

rida, mln. km,

eismas

 

B8

Vežimas pagal transporto priemonės amžių

metai

mln. tonkilometrių,

rida, mln. km,

eismas

 

B9

Vežimas pagal transporto priemonės didžiausią leidžiamą svorį

metai

mln. tonkilometrių,

rida, mln. km,

eismas

 

B10

Vežimas pagal transporto priemonės keliamąją galią

metai

mln. tonkilometrių,

rida, mln. km,

eismas

 

B11

Vežimas pagal NACE sektorių

metai

mln. tonkilometrių,

rida, mln. km,

eismas

 

B12

Transporto priemonių eismas, su kroviniu ir be krovinio

metai

rida, mln. km,

eismas

 

B13.1

Tranzitinis transporto priemonių eismas pagal tranzito su kroviniu ir be krovinio ir pagal transporto priemonės didžiausią leidžiamą svorį (visų duomenis teikiančių šalių suma)

metai, ketvirtis

1 000 t,

eismas

 

B13.2

Tranzitinis transporto priemonių eismas pagal tranzito šalį (suskirstyta pagal duomenis teikiančią šalį)

metai

1 000 t,

eismas

 

B14

Pavojingų krovinių vežimas pagal pavojingų krovinių tipą

metai

mln. tonkilometrių,

rida, mln. km,

eismas

 

B15

Vežimas pagal krovinių tipą

metai

mln. tonkilometrių,

rida, mln. km,

eismas

 

B16

Vežimas pagal krovinių tipą ir ridos klasę

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių,

rida, mln. km,

eismas

 

B17

Nacionalinis vežimas pagal pakrovimo ir iškrovimo regioną ir duomenis teikiančią šalį

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių,

eismas

5 pastaba

B18

Tarptautinis vežimas pagal pakrovimo ir iškrovimo regioną (bendra visų duomenis teikiančių šalių suma)

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių,

eismas

6 pastaba

1 pastaba  Jei nenurodyta kitaip, duomenys lentelėse suskirstyti pagal duomenis teikiančią šalį.

2 pastaba  Visose lentelėse apskaičiavimams naudojami šie matavimo vienetai:

1 000 t,

mln. tonkilometrių,

mln. ridos kilometrų (su kroviniu ir be krovinio),

eismas (su kroviniu ir be krovinio),

transporto priemonių įrašų skaičius, naudotas apskaičiuojant lentelės eilutės duomenis.

Šioje skiltyje nurodyti matavimo vienetai, paprastai teikiami naudotojams. Kiti matavimo vienetai gali būti pateikti naudotojams prašant.

Pagal naudotojų poreikius, lentelės gali būti sudarytos pagal reisus apibūdinančius kintamuosius (informacija iš duomenų grupių A2) arba pagal su kroviniais susijusias operacijas (informacija iš duomenų grupių A3) (žr. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/98). Todėl eismas būtų apibūdinamas reisų skaičiumi arba pagrindinių vežimo operacijų skaičiumi. Tranzitinis eismas bus žymimas kaip tranzitinis eismas.

3 pastaba  Operacijų tipai skirstomi taip:

nacionaliniai reisai: pakrovimo ir iškrovimo vietos yra duomenis teikiančioje šalyje

tarptautiniai reisai: pakrovimo arba iškrovimo vietos, arba abi vietos yra kitoje, nei duomenis teikiančioje, šalyje (= šių keturių tipų suma)

(iš jų):

reisai iš šalies (duomenis teikiančioje šalyje pakrauti kroviniai): reisas prasideda duomenis teikiančioje šalyje ir baigiasi kitur,

reisai į šalį (duomenis teikiančioje šalyje iškrauti kroviniai): reisas prasideda kitur ir baigiasi duomenis teikiančioje šalyje,

tarp kitų šalių: reisas tarp dviejų šalių, kurios nėra duomenis teikianti šalis,

kabotažas: reisas tarp šalies, kuri nėra duomenis teikianti šalis, vietų.

4 pastaba  Duomenys pagal pakrovimo arba iškrovimo regionus skelbiami NUTS 3 lygiu.

5 pastaba  Nacionalinio vežimo atveju pakrovimo ir iškrovimo vietos skelbiamos NUTS 2 lygiu.

6 pastaba  Tarptautinio vežimo atveju pakrovimo ir iškrovimo vietos skelbiamos NUTS 1 lygiu.

C.    Kabotažo lentelės

Siekiant teikti informaciją apie kabotažą, lygiavertę teikiamai pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3118/93 ( 2 ), gali būti platinami šie lentelių rinkiniai ir lentelių pogrupiai: 

Aprašas

Laikotarpis

Vienetas

C1

Vežėjų vykdomas kabotažas iš kiekvienos duomenis teikiančios šalies pagal duomenis teikiančią šalį

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių

C2

Visų duomenis teikiančių šalių vežėjų vykdomas kabotažas pagal šalį, kurioje jis vykdomas

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių

C3

Kabotažas pagal duomenis teikiančią šalį ir šalį, kurioje jis vykdomas.

metai

1 000 t,

mln. tonkilometrių

D.    Valstybių narių nacionalinėms institucijoms skirtos lentelės

Siekiant, kad kitòs nei duomenis teikianti valstybės narės nacionalinės institucijos galėtų rengti išsamią kelių transporto operacijų jų teritorijose statistiką, joms gali būti teikiamos šios suvestinės duomenų rinkmenos. 

Aprašas

Laikotarpis

Suvestiniai dydžiai

7 pastaba

Vienetai

D1.1

Vežimo operacijos šalies lygmeniu (reisai su kroviniu)

metai

— duomenis teikianti šalis

— pakrovimo šalis

— iškrovimo šalis

— krovinių tipas

— vežimo tipas

— amžiaus klasė

— ridos klasė

— ašies konfigūracija

tonos

tonkilometriai

rida km

eismas

transporto priemonės įrašų skaičius

D1.2

Pavojingų krovinių vežimas šalies lygmeniu (reisai su kroviniu)

metai

— duomenis teikianti šalis

— pakrovimo šalis

— iškrovimo šalis

— pavojingi kroviniai

— vežimo tipas

tonos

tonkilometriai

rida km

eismas

transporto priemonės įrašų skaičius

D2

Vežimo operacijos šalies lygmeniu (reisai be krovinio)

metai

— duomenis teikianti šalis

— kilmės šalis

— paskirties šalis

— vežimo tipas

— amžiaus klasė

— ridos klasė

rida km

eismas

transporto priemonės įrašų skaičius

D3.1

Vežimo operacijos regionų lygmeniu (reisai su kroviniu)

metai

— duomenis teikianti šalis

— pakrovimo regionas

— iškrovimo regionas

— ašies konfigūracija

— krovinių tipas

— amžiaus klasė

tonos

tonkilometriai

rida km

eismas

transporto priemonės įrašų skaičius

D3.2

Vežimo operacijos regionų lygmeniu (reisai su kroviniu)

metai

— duomenis teikianti šalis

— pakrovimo regionas

— krovinių tipas

— ašies konfigūracija

— amžiaus klasė

tonos

tonkilometriai

rida km

eismas

transporto priemonės įrašų skaičius

D3.3

Vežimo operacijos regionų lygmeniu (reisai su kroviniu)

metai

— duomenis teikianti šalis

— iškrovimo regionas

— krovinių tipas

— ašies konfigūracija

— amžiaus klasė

tonos

tonkilometriai

rida km

eismas

transporto priemonės įrašų skaičius

D4

Vežimo operacijos regionų lygmeniu (reisai be krovinio)

metai

— duomenis teikianti šalis

— kilmės regionas

— paskirties regionas

— ašies konfigūracija

— amžiaus klasė

rida km

eismas

transporto priemonės įrašų skaičius

D5

Tranzitinis vežimo (reisai su kroviniu ir be krovinio)

metai

— tranzito šalis

— duomenis teikianti šalis.

— su kroviniu arba be krovinio

— kilmės regionas

— paskirties regionas

tonos,

eismas,

transporto priemonės įrašų skaičius

Pastaba  D dalies lentelėse taikomas šis suskirstymas:

vežimo tipas: savo sąskaita, nuomojant ar už atlyginimą,

amžiaus klasė: trys klasės,

ridos klasė: keturios klasės,

regionas: NUTS 3,

ašies konfigūracija: pagal suvestinį transporto priemonės tipą (sunkvežimis, sujungtoji transporto priemonė ir autotraukinys).( 1 ) OL L 163, 1998 6 6, p. 1.

( 2 ) OL L 279, 1993 11 12, p. 1.