2003L0037 — LT — 09.04.2014 — 008.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2003/37/EB

2003 m. gegužės 26 d.

dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 171, 9.7.2003, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS DIREKTYVA 2004/66/EB, 2004 m. balandžio 26 d.,

  L 168

35

1.5.2004

►M2

KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/13/EB Tekstas svarbus EEE 2005 m. vasario 21 d.

  L 55

35

1.3.2005

►M3

KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/67/EB Tekstas svarbus EEE 2005 m. spalio 18 d.

  L 273

17

19.10.2005

►M4

TARYBOS DIREKTYVA 2006/96/EB 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

81

20.12.2006

►M5

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1137/2008 2008 m. spalio 22 d.

  L 311

1

21.11.2008

►M6

KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/22/ES Tekstas svarbus EEE 2010 m. kovo 15 d.

  L 91

1

10.4.2010

►M7

KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/62/ES Tekstas svarbus EEE 2010 m. rugsėjo 8 d.

  L 238

7

9.9.2010

►M8

TARYBOS DIREKTYVA 2013/15/ES 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

172

10.6.2013

►M9

KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/44/ES Tekstas svarbus EEE 2014 m. kovo 18 d.

  L 82

20

20.3.2014
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2003/37/EB

2003 m. gegužės 26 d.

dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB

(tekstas svarbus EEE)EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

veikdamos Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka ( 3 ),

kadangi:

(1)

Derinant patvirtinimo tvarką tapo svarbu suderinti 1974 m. kovo 4 d. Tarybos direktyvos 74/150/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimą, suderinimo ( 4 ) nuostatas su 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo ( 5 ) ir 1992 m. birželio 30 d. Tarybos direktyvos 92/61/EEB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ( 6 ) nuostatomis.

(2)

Direktyva 74/150/EEB šiuo metu apriboja Bendrijos tipo patvirtinimo tvarkos taikymo sritį ją taikant tik ratiniams žemės ar miškų ūkio traktoriams. Todėl taip pat svarbu išplėsti jos taikymo sritį aprėpiant kitų kategorijų žemės ar miškų ūkio traktorius. Taigi ši direktyva yra pirmasis žingsnis link kitų motorinių žemės ūkio transporto priemonių reglamentavimo.

(3)

Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad reikėtų įdiegti atleidimo nuo reikalavimų tvarką tam tikroms transporto priemonėms, kurių pagaminama nedaug, serijos baigiamųjų partijų transporto priemonėms arba tokioms transporto priemonėms, kurioms pritaikyta technikos pažanga, nereglamentuojama atskira direktyva.

(4)

Šią direktyvą grindžiant visiško suderinimo principu, laikotarpis iki EB tipo patvirtinimas taps privalomas, turėtų būti pakankamai ilgas, kad tų transporto priemonių gamintojai galėtų prisitaikyti prie naujos suderintos tvarkos.

(5)

Pagal 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Susitarimo dėl vienodų techninių nuostatų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos su ratinėmis transporto priemonėmis, ir pagal šiuos nuostatus suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo patvirtinimo (persvarstytas 1958 m. Susitarimas) ( 7 ) turi būti laikomasi įvairių tarptautinių nuostatų, prie kurių Bendrija prisijungė. Taip pat tam tikri bandymai turi būti suderinti su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) normomis.

(6)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turi būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 8 ).

(7)

Ši direktyva gerbia pagrindines teises ir laikosi principų, kuriuos Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija pripažįsta kaip pagrindinius Bendrijos teisės principus.

(8)

Direktyva 74/150/EEB buvo įvairiai ir žymiai keičiama ir todėl, kad būtų aiškiau ir racionaliau, turi būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Ši direktyva taikoma vienu ar daugiau etapų pagamintų transporto priemonių tipo patvirtinimui. Ji taikoma 2 straipsnio d punkte apibrėžiamoms transporto priemonėms, kurių maksimalus konstrukcinis greitis yra ne mažesnis kaip 6 km/h.

Ši direktyva taip pat taikoma sistemoms, sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams, skirtiems naudoti tokiose transporto priemonėse.

2.  Ši direktyva netaikoma:

a) pavienių transporto priemonių tvirtinimui;

tačiau ši tvarka gali būti taikoma tam tikroms transporto priemonių kategorijoms, kurias aprėpia šios direktyvos taikymo sritis ir kurioms EB tipo patvirtinimas privalomas;

b) įrangai, kuri yra specialiai suprojektuota miškų ūkiui, pvz., skideriams ir forvarderiams, kaip apibrėžta standarte ISO 6814:2000;

c) miškų ūkio mašinoms buldozerinės važiuoklės pagrindu, kaip apibrėžta standarte ISO 6165:2001;

d) keičiamai įrangai, kuri visiškai pakeliama nuo žemės, kai transporto priemonė, prie kurios ji tvirtinama, važiuoja keliu.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

a) „EB tipo patvirtinimas“ – tai tvarka, kuria valstybė narė patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka atitinkamus šios direktyvos reikalavimus; sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimas dar gali būti vadinamas „EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimu“;

b) „daugiaetapis EB tipo patvirtinimas“ – tai tvarka, kuria viena ar daugiau valstybių narių patvirtina, kad, atsižvelgiant į užbaigtumą, nesukomplektuotos arba sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitinka atitinkamus šios direktyvos reikalavimus;

c) „pavienių transporto priemonių patvirtinimas“ – tai tvarka, kuria valstybė narė patvirtina, kad atskirai patvirtinta transporto priemonė atitinka nacionalinius reikalavimus;

d) „transporto priemonė“ – tai bet koks komplektinis, nekomplektinis ar sukomplektuotas traktorius, priekaba ar keičiama velkama įranga, skirti naudoti žemės arba miškų ūkyje;

e) „transporto priemonių kategorija“ – tai bet kokia vienodų konstrukcijos savybių transporto priemonių grupė;

f) „transporto priemonių tipas“ – tai konkrečios kategorijos transporto priemonės, kurios nesiskiria pagrindinėmis savybėmis, nurodytomis II priedo A skyriuje; leistini įvairūs transporto priemonių tipo variantai ir versijos, nurodyti II priedo A skyriuje;

g) „bazinė transporto priemonė“ – tai bet kokia nekomplektinė transporto priemonė, kurios tapatumo numeris išlaikomas per paskesnius daugiaetapio EB tipo patvirtinimo proceso etapus;

h) „nekomplektinė transporto priemonė“ – tai bet kuri transporto priemonė, kurią dar reikia pabaigti bent vienu papildomu etapu, kad būtų laikomasi visų taikytinų šios direktyvos reikalavimų;

i) „komplektinė transporto priemonė“ – daugiaetapio EB tipo patvirtinimo procesą perėjusi transporto priemonė, atitinkanti visus taikytinus šios direktyvos reikalavimus;

j) „traktorius“ – tai bet koks motorinis, ratinis arba vikšrinis žemės ar miškų ūkio traktorius, turintis ne mažiau kaip dvi ašis ir ne mažesnį kaip 6 km/h maksimalų konstrukcinį greitį, kurio pagrindinė paskirtis susijusi su jo velkamąja galia ir kuris specialiai suprojektuotas vilkti, stumti, vežti ir aktyvinti tam tikrą keičiamą įrangą, skirtą atlikti žemės ar miškų ūkio darbą, arba vilkti žemės ar miškų ūkio priekabas; jis gali būti pritaikytas vežti krovinius atliekant žemės ar miškų ūkio darbą ir (arba) gali būti su įrengtomis keleivių sėdynėmis;

k) „priekaba“ – tai bet kokia velkamoji žemės ar miškų ūkio priekaba, skirta daugiausia kroviniams vežti ir suprojektuota vilkti žemės ar miškų ūkio paskirties traktoriui; šiai kategorijai priskiriamos ir priekabos, kurių dalį krovinio laiko velkančioji transporto priemonė; bet kuri transporto priemonė, prikabinta prie traktoriaus ir turinti nuolatinius padargus, priskiriama žemės ar miškų ūkio priekaboms, jei techniškai leistinos bendrosios masės ir jos masės be krovinio santykis yra ne mažesnis kaip 3,0 ir jei ta transporto priemonė neskirta medžiagai apdoroti;

l) „keičiama velkamoji įranga“ – tai bet kokia žemės ar miškų ūkyje naudojama priemonė, kuri skirta vilkti traktoriumi ir pakeičia arba papildo jo funkcijas; ji gali turėti krovinių platformą, skirtą ir sukonstruotą montuoti tiems tikslams reikalingus įrankius bei įrenginius ir laikinai laikyti bet kokias darbo metu pagaminamas ar reikalingas medžiagas; bet kuri transporto priemonė, skirta prikabinti prie traktoriaus ir turinti nuolatinius padargus arba skirta perdirbti medžiagas, laikoma keičiama velkamąja įranga, jei techniškai leistinos bendrosios masės ir be krovinio jos masės santykis yra ne mažesnis kaip 3,0;

m) „sistema“ – tai įrenginių, susietų savitai transporto priemonės funkcijai atlikti, junginys;

n) „sudėtinė dalis“ – tai įrenginys, skirtas būti transporto priemonės dalimi, kurio tipas gali būti patvirtinamas atskirai nuo transporto priemonės;

o) „atskiras techninis mazgas“ – tai įrenginys, skirtas būti transporto priemonės dalimi, kurio tipas gali būti patvirtinamas atskirai nuo transporto priemonės, tačiau tik siejant su vienu ar daugiau savitų transporto priemonių tipų;

p) „gamintojas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, atsakantis EB tipo patvirtinimo institucijai už visus tipo patvirtinimo proceso aspektus ir gamybos atitikties užtikrinimą, neatsižvelgiant į tai, ar tas asmuo tiesiogiai dalyvauja ar nedalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo gamybos etapuose; gamintojais laikomi ir tokie asmenys:

i) bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris savo poreikiams projektuoja, suprojektavo, gamina ar pagamino transporto priemonę, sistemą, sudėtinę dalį ar atskirą techninį mazgą;

ii) bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra atsakingas už šios direktyvos laikymosi užtikrinimą, kai transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas pateikiamas į rinką arba pradedamas eksploatuoti;

Gamintojo atstovas – tai fizinis ar juridinis asmuo, įsteigtas Bendrijoje, tinkamai įgaliotas gamintojo atstovauti jam santykiuose su kompetentinga institucija ir veikto jo vardu šios direktyvos srityje.

Toliau tekste sąvoka „gamintojas“ reiškia gamintoją arba jo atstovą.

q) „eksploatacijos pradžia“ – tai bet kurios transporto priemonės, kurios prieš pirmą kartą naudojant nereikia įrengti ar reguliuoti gamintojui ar jo paskirtai trečiajai šaliai, pirmasis panaudojimas pagal paskirtį Bendrijoje; eksploatacijos pradžios data laikoma jos registracijos arba pirmo pateikimo į rinką data;

r) „EB tipo patvirtinimo institucija“ – tai institucija valstybėje narėje, kuri yra atsakinga už visus transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo aspektus ir kuri suteikia ir, kai reikia, panaikina EB tipo patvirtinimą, yra atstovė ryšiams su kitų valstybių narių EB tipo patvirtinimo institucijomis ir tikrina priemones, kurių imasi gamintojas gaminio atitikčiai užtikrinti;

s) „techninė tarnyba“ – tai organizacija ar institucija, kuri yra paskirta kaip bandymų laboratorija atlikti bandymus ar patikras EB tipo patvirtinimo institucijos vardu valstybėje narėje; šias pareigas gali atlikti ir pati EB tipo patvirtinimo institucija;

t) „atskirosios direktyvos“ – tai II priedo B skyriuje išvardytos direktyvos;

u) „EB tipo patvirtinimo liudijimas“ – tai vieno iš II priedo C skyriuje arba atitinkamame atskirosios direktyvos priede pateikiamų pavyzdžių forma, nurodanti, kokia informacija turi būti pateikiama EB tipo patvirtinimo institucijai;

v) „informacinis dokumentas“ – tai vieno iš I priede arba atitinkamame atskirosios direktyvos priede pateikiamų pavyzdžių forma, nurodanti, kokią informaciją turi pateikti pareiškėjas;

w) „informacinis aplankas“ – tai visas aplankas ar byla, kurioje yra, visų pirma, I priede reikalaujami duomenys, brėžiniai ir nuotraukos, kuriuos pareiškėjas pateikia techninei tarnybai arba EB tipo patvirtinimo institucijai, kaip reikalaujama informacijos dokumente, pateikiamame atskirojoje direktyvoje arba šioje direktyvoje;

x) „informacinis paketas“ – tai informacijos aplankas ir bet kokios bandymų ataskaitos ar kiti dokumentai, kuriuose techninės tarnybos ar EB tipo patvirtinimo institucija prideda prie informacijos aplanko atlikdamos savo užduotis;

y) „informacinio paketo rodyklė“ – tai dokumentas, kuriame nurodomas informacijos paketo turinys, tinkamai sunumeruotas ar kitai paženklintas aiškiai išskiriant puslapius;

z) „atitikties liudijimas“ – tai III priede nurodytas dokumentas, kurį gamintojas pateikia patvirtinti, kad tam tikra transporto priemonė, patvirtinta pagal šią direktyvą, jos pagaminimo momentu atitinka visus reglamentuojamuosius dokumentus ir nurodantis, kad ji gali būti pradėta eksploatuoti visose valstybėse narėse be jokių papildomų patikrų.

3 straipsnis

EB tipo patvirtinimo paraiška

1.  Gamintojas pateikia transporto priemonės EB tipo patvirtinimo paraišką valstybės narės tvirtinimo institucijai. Kartu su ja pateikiamas informacinis aplankas, kuriame yra I priede reikalaujama informacija.

Kai prašoma EB tipo patvirtinimo sistemoms, sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams, informacinis aplankas taip pat pateikiamas EB tipo patvirtinimo institucijai iki EB tipo patvirtinimas bus suteiktas arba atsisakyta tai padaryti.

2.  Daugiaetapio EB tipo patvirtinimo atveju pateikiama tokia informacija:

a) pirmuoju etapu: tos komplektinei transporto priemonei reikalaujamo informacinio aplanko ir EB tipo patvirtinimo liudijimo dalys, kurios atitinka bazinės transporto priemonės užbaigtumą;

b) antruoju ir paskesniais etapais: tos informacinio aplanko ir EB tipo patvirtinimo liudijimo dalys, kurios atitinka esamą gamybos etapą ir pirmesniu etapu išduoto nekomplektinės transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimo kopija; be to, gamintojas pateikia išsamų nekomplektinės transporto priemonės pakeitimų ir priedų sąrašą.

3.  Gamintojas pateikia sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimo paraišką valstybėje narėje. Kartu su ja pateikiamas atskirojoje direktyvoje reikalaujamas informacinis aplankas.

4.  Transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipo EB tipo patvirtinimo paraiškos gali būti pateikiamas tik vienai valstybei narei. Kiekvienam norimam patvirtinti tipui teikiama atskira paraiška.

4 straipsnis

EB tipo patvirtinimo procesas

1.  Kiekviena valstybė narė suteikia:

a) EB tipo patvirtinimą transporto priemonių tipams, kurie atitinka informacinio aplanko duomenis ir savo kategorijai taikomus visų II priedo B skyriuje nurodytų atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus;

b) daugiaetapį EB tipo patvirtinimą nekomplektinei ar komplektinei bazinei transporto priemonei, kuri atitinka informacinio aplanko duomenis ir savo kategorijai taikomus visų II priedo B skyriuje nurodytų atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus;

c) sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimą visoms visų tipų sistemoms, sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams, kurie atitinka informacinio aplanko duomenis ir savo kategorijai taikomus visų II priedo B skyriuje nurodytų atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus.

Jei sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas, kuriuos reikia patvirtinti, atlieka savo funkciją ar pasižymi savita savybe tik kartu su kitomis transporto priemonės dalimis ir kai dėl šios priežasties atitiktį vienam ar daugiau reikalavimų galima patikrinti tik tuomet, kai sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas, kuriuos reikia patvirtinti, veikia kartu su kitomis transporto priemonės dalimis, tikromis ar imituojamomis, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimas turi būti atitinkamai apribotas.

Tokiu atveju tokios sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinime turi būti nurodyti galimi jo taikymo apribojimai ir bet kokie jo montavimo reikalavimai. Tokių apribojimų ir reikalavimų laikymasis tikrinamas suteikiant EB tipo patvirtinimą transporto priemonei.

2.  Jei valstybė narė mano, kad transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas, kuris atitinka šio straipsnio 1 dalies nuostatas, vis tiek kelia didelį pavojų kelių, aplinkos ar darbo saugai, ji gali atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą. Ji nedelsdama informuoja apie tai kitas valstybes nares ir Komisiją, nurodydama savo sprendimo priežastis.

3.  Kiekvienam transporto priemonių tipui, kuriam suteikė, atsisakė suteikti arba panaikino EB tipo patvirtinimą, kiekvienos valstybės narės patvirtinimo institucija per vieną mėnesį išsiunčia kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms EB tipo patvirtinimo liudijimo kopiją su priedais, nurodytais II priedo C skyriuje.

4.  Kiekvieną mėnesį EB tipo patvirtinimo institucija kiekvienoje valstybėje narėje išsiunčia kitų valstybių narių EB tipo patvirtinimo institucijoms sąrašą su duomenimis, nurodytais sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimų, kuriuos ji suteikė, atsisakė suteikti arba panaikino per atitinkamą mėnesį, VI priede.

Šios institucijos, gavusios paraišką iš kitos valstybės narės EB tipo patvirtinimo institucijos, nedelsdamos išsiunčia jai atitinkamos sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimo liudijimo kopiją ir (arba) kiekvieno sistemos, sudėtinės dalies arba atskiro techninio mazgo tipo, kuriam ji išdavė, atsisakė išduoti ar panaikino EB tipo patvirtinimą, informacinį paketą.

5 straipsnis

EB tipo patvirtinimų pakeitimai

1.  EB tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų informuojama apie bet kokius informacijos, pateikiamos informacijos pakete, pasikeitimus.

2.  EB tipo patvirtinimo pakeitimo paraiška teikiama būtent tai valstybei narei, kuri suteikė pirmąjį EB tipo patvirtinimą.

3.  Jei EB tipo patvirtinimo atveju pasikeitė kokie nors informacijos pakete pateikiami duomenys, EB tipo patvirtinimo institucija valstybėje narėje, kuri suteikė pirmąjį EB tipo patvirtinimą, prireikus, išduoda pakeistus informacijos paketo puslapius, kiekviename jų aiškiai pažymėdama, kas buvo pakeista ir pakartotinio išdavimo datą.

Suvestinė atnaujinta informacijos paketo versija su išsamiu pakeitimo aprašu taip pat laikoma atitinkančia šį reikalavimą.

4.  Kiekvienąsyk išduodant pakeistus puslapius arba suvestinę, atnaujintą versiją, turi būti pakeičiama ir prie EB tipo patvirtinimo liudijimo pridedamo informacijos paketo rodyklė, nurodant naujausias pakeitimų datas arba suvestinės, atnaujintos versijos datą.

5.  Pakeitimai laikomi „išplėtimu“, o EB tipo patvirtinimo institucija valstybėje narėje, kuri išdavė pirmąjį tipo patvirtinimą, išduoda pakeistą EB tipo patvirtinimo liudijimą su išplėtimo numeriu, kuriame aiškiai nurodoma išplėtimo priežastis ir pakartotinio išdavimo data tokiais atvejais:

a) jei reikia papildomų patikrų;

b) jei pasikeitė kokia nors informacija EB tipo patvirtinimo liudijime, išskyrus jo priedus;

c) jei atskirosios direktyvos reikalavimai, taikyti datą, nuo kurios uždrausta pirmą kartą pradėti eksploatavimą, nuo datos, kuri esamu metu nurodyta EB tipo patvirtinimo liudijime, pasikeitė.

6.  Jei EB tipo patvirtinimo institucija valstybėje narėje, kuris suteikė pirmąjį EB tipo patvirtinimą, mano, kad dėl informacijos paketo pakeitimo reikia atlikti papildomas patikras ar naujus bandymus ar patikrinimus, ji atitinkamai informuoja gamintoją ir išduoda šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus dokumentus tik atlikusi bandymus ar patikrinimus, kurių rezultatai priimtini.

6 straipsnis

Atitikties liudijimas ir EB tipo patvirtinimo ženklas

1.  Kaip EB tipo patvirtinimo liudijimo turėtojas gamintojas išduoda atitikties liudijimą.

Tokį liudijimą, kurio pavyzdys pateikiamas III priede, turi turėti kiekviena komplektinė ar nekomplektinė transporto priemonė, pagaminta pagal patvirtintą transporto priemonių tipą.

2.  Transporto priemonės apmokestinimui ar registravimui valstybės narės, ne mažiau kaip prieš tris mėnesius pranešusios Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, gali pareikalauti atitikties liudijimą papildyti III nepaminėtais duomenimis, jei jie aiškiai nurodyti informacijos pakete arba juos galima gauti iš jo paprastu skaičiavimu.

3.  Kaip sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimo liudijimo turėtojas gamintojas ženklina kiekvieną pagal patvirtintą tipą pagamintą sudėtinę dalį ar elementą prekės pavadinimu ar ženklu, tipo pavadinimu ir (arba), jei taip nustatyta atskirojoje direktyvoje, EB tipo patvirtinimo ženklu ar numeriu.

4.  Kaip EB tipo patvirtinimo liudijimo, kuriame pagal 4 straipsnio 1 dalies c punktą yra apribojimai dėl atitinkamo sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo naudojimo, turėtojas, gamintojas kartu su kiekviena sistema, komponentu ar atskiru techniniu elementu pateikia išsamią informaciją apie šiuos apribojimus ir nurodo galimus reikalavimus dėl jų montavimo.

7 straipsnis

Registravimas, prekyba ir eksploatacijos pradžia

1.  Kiekviena valstybė narė registruoja naujas patvirtinto tipo transporto priemones, leidžia prekiauti jomis ar pradėti eksploatuoti dėl su jų konstrukcija ir veikimu susijusių priežasčių tik tuomet, jei jos turi galiojantį atitikties liudijimą.

Kiekviena valstybė narė leidžia prekiauti nekomplektinėmis transporto priemonėmis, tačiau gali atsisakyti suteikti joms nuolatinę registraciją ir leisti jas pradėti eksploatuoti iki to laiko, kol jos bus pabaigtos.

2.  Kiekviena valstybė narė leidžia prekiauti ar pradėti eksploatuoti sistemas, sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus tik tuomet, jei šios sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai atitinka atitinkamų atskirųjų direktyvų reikalavimus ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus.

8 straipsnis

Išimtys

1.  7 straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi transporto priemonėms, skirtoms naudoti karinėms pajėgoms, civilinei apsaugai, priešgaisrinei apsaugai ar viešosios tvarkos tarnyboms arba transporto priemonėms, patvirtintoms pagal šio straipsnio 2 dalį.

2.  Kiekviena valstybė narė gamintojo prašymu 9, 10 ir 11 straipsniuose nurodytoms transporto priemonėms gali leisti netaikyti vienos ar daugiau atskirųjų direktyvų vienos ar daugiau nuostatų.

Kiekvienais metais valstybės narės nusiunčia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms suteiktų išimčių sąrašą.

9 straipsnis

Mažomis serijomis gaminamos transporto priemonės

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių, kurias kiekvienais metais leidžiama registruoti, siūlyti prekybai ar pradėti eksploatuoti kiekvienoje valstybėje narėje, skaičius turi būti ne didesnis kaip nurodyta V priedo A skirsnyje.

Kiekvienais metais valstybės narės nusiunčia Komisijai tokių transporto priemonių EB tipo patvirtinimo sąrašą. Tokį tipo patvirtinimą suteikianti valstybė narė nusiunčia kitų gamintojo nurodytų valstybių narių patvirtinimo institucijoms informacijos dokumentų, EB tipo patvirtinimo liudijimo ir visų jo priedų kopijas, kur nurodyta, kokie atleidimai nuo reikalavimų buvo suteikti. Tokios valstybės narės per tris mėnesius nusprendžia, ar jos pripažįsta EB tipo patvirtinimą jų teritorijoje registruosimoms transporto priemonėms, o jei taip – kokiam jų skaičiui.

10 straipsnis

Serijos baigiamųjų partijų transporto priemonės

1.  Valstybės narės gamintojo prašymu, laikydamosi V priedo B skirsnyje nurodytų ribų ir šio straipsnio šios dalies trečioje pastraipoje nurodytam laikotarpiui gali užregistruoti ir leisti prekiauti arba pradėti eksploatuoti naujas serijos baigiamųjų partijų transporto priemones, kurios priklauso transporto priemonių tipui, kurio patvirtinimas nebegalioja.

Šio straipsnio šios dalies pirma pastraipa taikoma išimtinai transporto priemonėms, kurios:

a) yra Bendrijos teritorijoje ir

b) turi galiojantį atitikties liudijimą, išduotą tuomet, kai dar galiojo atitinkamos transporto priemonės EB tipo patvirtinimas, tačiau kuri nebuvo užregistruota ar pradėta eksploatuoti iki pasibaigiant minėto patvirtinimo galiojimui.

Šia galimybe sukomplektuotoms transporto priemonėms galima pasinaudoti 24 mėnesių laikotarpį, o sukomplektuotoms transporto priemonėms – 30 mėnesių laikotarpį nuo EB tipo patvirtinimo galiojimo pasibaigimo.

2.  Norėdamas, kad šio straipsnio 1 dalis būtų taikoma vienam ar daugiau tam tikros kategorijos transporto priemonių tipų, jų gamintojas turi pateikti prašymą kiekvienos valstybės narės, kuri yra susijusi su to tipo transporto priemonių eksploatacijos pradžia, kompetentingoms institucijoms. Prašyme turi būti nurodyti techniniai ir (arba) ekonominiai jo pagrindai.

Per tris mėnesius šios valstybės narės nusprendžia, ar leisti savo teritorijoje registruoti nagrinėjamo tipo transporto priemones, o jei taip – kokiam jų skaičiui.

Kiekviena valstybė narė, susijusi su tokių tipų transporto priemonių eksploatacijos pradžia, užtikrina, kad jų gamintojas laikytųsi V priedo B skirsnio reikalavimų.

11 straipsnis

Transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų nesuderinamumas

Transporto priemonėms, sistemoms, sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams, suprojektuotiems pagal technologijas ar principus, nesuderinamus su vienos ar daugiau atskirųjų direktyvų vienu ar daugiau reikalavimų:

a) valstybė narė gali suteikti laikinąjį EB tipo patvirtinimą. Tokiu atveju ji turi per vieną mėnesį nusiųsti EB tipo patvirtinimo liudijimo ir jo priedų kopiją patvirtinimo institucijoms kitose valstybėse narėse ir Komisijai. Tuo pačiu metu ji nusiunčia Komisijai prašymą dėl leidimo suteikti EB tipo patvirtinimą pagal šią direktyvą.

Kartu su šiuo prašymu pridedama byla su tokia informacija:

i) priežastys, dėl kurių nagrinėjama technologija ar principai daro transporto priemonę, sistemą, sudėtinę dalį ar atskirą techninį mazgą nesuderinamais su viena ar keliomis taikytinomis atskirosiomis direktyvomis;

ii) iškeltų saugos, aplinkos apsaugos ar darbo saugos klausimų ir veiksmų, kurių imtasi, aprašas;

iii) bandymų ir jų rezultatų, kurie rodo, kad garantuojamas saugos, aplinkos apsaugos ar darbo saugos lygis yra bent toks pat, kokį garantuoja vienos ar daugiau taikytinų atskirųjų direktyvų reikalavimai;

b) per tris mėnesius nuo visos bylos gavimo Komisija pateikia sprendimo projektą 20 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui. 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Komisija nusprendžia, ar leisti valstybei narei suteikti EB tipo patvirtinimą pagal šią direktyvą.

Tik leidimo prašymas ir sprendimo projektas nusiunčiamas valstybėms narėms jų valstybine kalba (-omis);

c) jei prašymas patenkinamas, valstybė narė gali suteikti EB tipo patvirtinimą pagal šią direktyvą. Tokiu atveju sprendime taip pat turi būti nurodyta ar turi būti taikomi apribojimai tokių EB tipo patvirtinimų galiojimui. EB tipo patvirtinimo galiojimas jokiu būdu negali būti trumpesnis kaip 36 mėnesiai;

d) kai atskirosios direktyvos derinamos su technikos pažanga taip, kad pagal šį straipsnį patvirtintų transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipai atitinka direktyvas su pakeitimais, valstybės narės pakeičia tuos EB tipo patvirtinimus šią direktyvą atitinkančiais EB tipo patvirtinimais, suteikdamos laiko, kurio reikia būtiniems sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų pakeitimams padaryti, visų pirma, bet kokioms nuorodoms į apribojimus ar atleidimus nuo reikalavimų pašalinti;

e) jei nesiimama veiksmų suderinti konkrečias atskirąsias direktyvas, pagal šį straipsnį suteiktų EB tipo patvirtinimų galiojimas valstybės narės, kuri suteikė EB tipo patvirtinimą, prašymu ir kitu Komisijos sprendimu gali būti išplėstas;

f) pirmą kartą pagal šį straipsnį suteikta išimtis 20 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui gali būti kaip pavyzdys kitiems lygiai tokiems pat prašymams.

12 straipsnis

Lygiavertiškumas

1.  Kvalifikuota balsų dauguma Komisijos pasiūlymu Taryba gali pripažinti šia direktyva kartu su atskirosiomis direktyvomis nustatytų transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo sąlygų ar nuostatų ir tarptautinių nuostatų ar trečiųjų šalių nuostatų pagal daugiašalius ar dvišalius susitarimus tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių lygiavertiškumą.

2.  Pripažįstamas EB tipo patvirtinimų, išduotų remiantis atskirosiomis direktyvomis dėl motorinių transporto priemonių, apibrėžtomis Direktyvoje 70/156/EEB ir nurodytomis šios direktyvos II priedo B skyriaus II-A dalyje lygiavertiškumas.

3.  Pripažįstamas tipo patvirtinimų, išduotų remiantis JT/EEK reglamentais, pridedamais prie persvarstyto 1958 m. Susitarimo, nurodytais šios direktyvos II priedo B skyriaus II-B dalyje lygiavertiškumas.

4.  Pripažįstamas bandymų biuletenių, išduotų remiantis standartizuotomis OECD normomis, nurodytomis šios direktyvos II priedo B skyriaus II-C dalyje, kaip alternatyvos pagal atskirąsias direktyvas parengtoms bandymų ataskaitoms, lygiavertiškumas.

13 straipsnis

Produkcijos atitikties užtikrinimo priemonės

1.  EB tipo patvirtinimą suteikianti valstybė narė imasi IV priede nurodytų priemonių dėl to patvirtinimo, kad tikrintų, jei reikia – bendradarbiaudama su kitų valstybių narių EB tipo patvirtinimo institucijomis, jog yra imtasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai gaminami pagal patvirtintą tipą.

2.  EB tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė imasi IV priede nurodytų priemonių dėl to patvirtinimo, kad tikrintų, jei reikia – bendradarbiaudama su kitų valstybių narių EB tipo patvirtinimo institucijomis, jog šio straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės išliktų pakankamos ir, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai toliau atitiktų patvirtintą tipą.

Ar gaminiai atitinka patvirtintą tipą tikrinama IV priedo 2 skirsnyje aprašyta tvarka.

14 straipsnis

Įsipareigojimas teikti informaciją

Kompetentingos EB tipo patvirtinimo institucijos valstybėse narėse per vieną mėnesį informuoja viena kitą apie bet kokį EB tipo patvirtinimo panaikinimą ir tokios priemonės priežastis.

15 straipsnis

Apsaugos sąlygos

1.  Jei valstybė narė nustato, kad tam tikro tipo transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai kelia rimtą pavojų kelių ar darbo saugai, nors jie turi galiojantį atitikties liudijimą ar yra reikiamai paženklinti, ji gali ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui atsisakyti registruoti tokias transporto priemones ar uždrausti prekiauti ar pradėti eksploatuoti savo teritorijoje tokias transporto priemones, sistemas, sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus.

Ji nedelsdama apie tai informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją, nurodydama priežastis, kuriomis grindžiamas jos sprendimas.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Komisija kuo greičiau pradeda konsultacijas su susijusiomis šalimis.

Jei po tokių konsultacijų Komisija nusprendžia:

a) kad priemonė pagrįsta, ji nedelsdama informuoja veiksmus inicijavusią valstybę narę ir kitas valstybes nares;

b) kad priemonė nepagrįsta, ji nedelsdama informuoja veiksmus inicijavusią valstybę narę ir gamintoją.

Jei šio straipsnio 1 dalyje aprašytas spendimas pagrįstas dėl vienos iš atskirųjų direktyvų spragos, sprendimas dėl jo laikymosi priimamas 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

16 straipsnis

Patvirtinto tipo reikalavimų nesilaikymas

1.  Patvirtinto tipo reikalavimų nesilaikoma, kai nustatomi neatitikimai EB tipo patvirtinimo liudijimo ir (arba) informacijos paketo duomenims ir kai dėl tokių neatitikimų leidimo pagal 5 straipsnio 3 dalį nesuteikė EB tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė.

Transporto priemonė nelaikoma neatitinkančia patvirtinto tipo, jei laikomasi atskirųjų direktyvų leidžiamų leistinųjų nuokrypių.

2.  Jei EB tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė nustato, kad atitikties liudijimą turinčios arba EB tipo patvirtinimo ženklu paženklintos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka jos patvirtinto tipo, ji imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai būtų gaminami pagal patvirtintą tipą.

Tos valstybės narės EB tipo patvirtinimo institucija informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie priemones, kurių imtasi ir kurios gali būti net EB tipo patvirtinimo panaikinimas.

3.  Už transporto priemonės EB tipo patvirtinimą atsakinga institucija prašo sistemos, sudėtinės dalies, atskiro techninio mazgo ar nekomplektinės transporto priemonės EB tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad gaminamos transporto priemonės atitiktų patvirtintą tipą tokiais atvejais, kai:

a) EB tipo patvirtinimą turinčios transporto priemonės neatitiktis reikalavimams atsiranda tik dėl sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo neatitikties;

b) daugiaetapį EB tipo patvirtinimą turinčios komplektinės transporto priemonės neatitiktis reikalavimams atsiranda tik dėl nekomplektinės transporto priemonės dalį sudarančios sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo arba pačios nekomplektinės transporto priemonės neatitikties.

Ji nedelsdama apie tai informuoja Komisiją ir taikoma šios straipsnio 2 dalis.

17 straipsnis

Neatitikties tikrinimas

Jei valstybė narė nustato, kad atitikties liudijimą turinčios arba EB tipo patvirtinimo ženklu paženklintos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka jos patvirtinto tipo, ji gali paprašyti EB tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės patikrinti, ar gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai atitinka patvirtintą tipą.

Tokių veiksmų imamasi kuo greičiau ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo datos.

18 straipsnis

Pranešimas apie sprendimus ir galimas teisės gynybos priemones

Visuose sprendimuose dėl atsisakymo suteikti EB tipo patvirtinimą arba jo panaikinimo, atsisakymo registruoti, draudimo pradėti eksploatuoti ar prekiauti, priimtuose pagal šios direktyvos įgyvendinimo nuostatas, turi būti nurodytos priežastys, kuriomis jie grindžiami.

Apie visus tokius sprendimus pranešama susijusiai šaliai, kuri iškart turi būti informuojama apie jai galimas teisines gynybos priemones pagal valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir apie laiko terminus, skirtus pasinaudoti tokiomis priemonėmis.

19 straipsnis

Šios direktyvos ar atskirųjų direktyvų pakeitimas

▼M5

1.  Šias priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, kurios būtinos įgyvendinti šią direktyvą ir kurios susijusias su toliau išdėstytais dalykais, patvirtina Komisija pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

a) pakeitimai, reikalingi šios direktyvos priedams suderinti, arba

b) pakeitimai, reikalingi atskirųjų direktyvų techninėms nuostatoms suderinti, arba

c) su atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimu susijusių nuostatų įtraukimas į atskirąsias direktyvas.

▼M5

2.  Komisija pritaiko šios direktyvos priedus, jei pagal Sprendimą 97/836/EB pradedami taikyti nauji reglamentai arba esamų reglamentų, kuriuos pripažino Bendrija, pakeitimai. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos laikantis 20 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

▼B

20 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda komitetas.

2.  Darant nuorodą į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

▼M5

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

21 straipsnis

Pranešimas apie EB tipo patvirtinimo institucijas ir technines tarnybas

1.  Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms tokių institucijų pavadinimus ir adresus:

a) EB tipo patvirtinimo institucijos ir, jei taikytina, sritys, už kurias jos atsakingos ir

b) jų paskirtos techninės tarnybos, nurodant, už kurias bandymų procedūras kiekviena iš tokių paskirtų institucijų yra atsakinga.

Nurodytos techninės tarnybos turi atitikti suderintą standartą dėl bandymų laboratorijų veiklos (EN – ISO/IEC 17025:2000) pagal tokias sąlygas:

i) gamintojas gali būti paskirtas kaip techninė tarnyba tik tuomet, jei tai aiškiai numatyta atskirosiose direktyvose ar alternatyviuose nuostatuose;

ii) techninei tarnybai, EB tipo patvirtinimo institucijai pritarus, leidžiama naudoti įrangą iš kitur.

2.  Nurodytos techninės tarnybos laikomos atitinkančiomis 1 dalies b punkte nurodytą suderintą standartą.

Tačiau, jei reikia, Komisija gali paprašyti valstybių narių pateikti įrodymus.

3.  Trečiųjų šalių tarnybos gali būti paskirtos techninėmis tarnybomis tik tuomet, jei tai numatyta dvišaliame arba daugiašaliame susitarime tarp Bendrijos ir atitinkamos trečiosios šalies.

22 straipsnis

Įgyvendinimas

1.  Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2005 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

23 straipsnis

EB tipo patvirtinimo vykdymo priežiūros priemonės

1.  T1, T2 ir T3 kategorijų transporto priemonėms valstybės narės taiko šią direktyvą taip:

a) naujiems transporto priemonių tipams: nuo 2005 m. liepos 1 d.;

b) visoms pradėtoms eksploatuoti naujoms transporto priemonėms: nuo 2009 m. liepos 1 d.

2.  Kitų nei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų transporto priemonėms, priėmus visas II priede nustatytos transporto priemonių kategorijos atskirąsias direktyvas, valstybės narės taiko šią direktyvą taip:

a) trejus metus nuo paskutinės atskirosios direktyvos, kurias dar reikia priimti naujų tipų transporto priemonėms, įsigaliojimo;

b) šešerius metus nuo paskutinės atskirosios direktyvos, kurias dar reikia priimti visoms pradėtoms eksploatuoti transporto priemonėms, įsigaliojimo.

3.  Gamintojų prašymu valstybės narės gali taikyti šią direktyvą naujiems transporto priemonių tipams nuo visų susijusių atskirųjų direktyvų įsigaliojimo datos.

24 straipsnis

Panaikinimas

1.  Direktyva 74/150/EEB panaikinama nuo 2005 m. liepos 1 d.

2.  Nuorodos į Direktyvą 74/150/EEB laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal šios direktyvos VIII priede pateikiamą koreliacijos lentelę.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

26 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
PRIEDŲ SĄRAŠASI priedas:

Informacinių dokumentų pavyzdžiai

II priedas:

 

– A skyrius

Transporto priemonių kategorijų ir tipų apibrėžimas

– B skyrius

Transporto priemonės EB tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašas

1 priedėlis

Specialiosios paskirties transporto priemonių apibrėžimas ir transporto priemonių EB tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašas; atskirųjų direktyvų taikomumas specialiosios paskirties transporto priemonėms

2 priedėlis

Transporto priemonių EB tipo patvirtinimo tvarka

– C skyrius

Transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimas

1 priedėlis

EB tipo patvirtinimo liudijimų numeracijos sistema

III priedas:

EB atitikties liudijimas

IV priedas:

Produkcijos atitikties užtikrinimo tvarka

V priedas:

Mažųjų serijų ir serijos baigiamųjų partijų apribojimai

VI priedas:

Pagal atskirąsias direktyvas suteiktų EB tipo patvirtinimų sąrašas

VII priedas:

Daugiaetapio EB tipo patvirtinimo tvarka

VIII priedas:

Koreliacijos lentelė
I PRIEDAS ( 9 )

INFORMACINIŲ DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI

(Visi šioje direktyvoje ir atskirosiose direktyvose nurodyti informaciniai dokumentai turi būti sudaryti tik iš šio išsamiojo sąrašo ištraukų ir atitikti jo teksto dalių numeravimo sistemą.)

Toliau nurodyta informacija (jei taikoma) turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir turėti turinį. Brėžiniai turi būti nubraižyti atitinkamu masteliu, būti pakankamai smulkūs ir pateikti A4 formato lapuose arba iki A4 formato sulankstytuose kitų formatų lapuose. Pateikiamos nuotraukos turi būti pakankamai ryškios.

A   PAVYZDYS

Išsamusis sąrašas

A pavyzdžio dokumentas naudojamas nesant EB tipo patvirtinimo liudijimo, suteikto pagal atitinkamą atskirąją direktyvą.

0.   BENDROJI DALIS

0.1. Modelis (-iai) (gamintojo įregistruotas prekių ženklas): …

0.2. Tipas (nurodyti galimus variantus ir versijas): …

0.2.0. Transporto priemonės užbaigtumas:

komplektinė/sukomplektuota/nekomplektinė transporto priemonė ( 10 )

Jei transporto priemonė sukomplektuota, nurodyti ankstesnio gamintojo pavadinimą ir adresą ir nesukomplektuotos ar sukomplektuotos transporto priemonės patvirtinimo numerį.

0.2.1. Prekybinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

0.3. Tipo (jei transporto priemonė paženklinta jo ženklu) tapatumo priemonės:

0.3.1. Gamintojo lentelė (vieta ir tvirtinimo būdas): …

0.3.2. Važiuoklės tapatumo numeris (vieta): …

0.4. Transporto priemonės kategorija ( 11 ): …

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.6. Ženklinimo plokštelių ir įrašų vieta bei pritvirtinimo būdas (nuotraukos arba brėžiniai): …

0.7. Sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo ženklo vieta ir paženklinimo būdas: …

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai): …

1.   TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS

(Pridedamos pavyzdinio traktoriaus versijos ¾ priekinės dalies ir ¾ galinės dalies nuotraukos ir viso traktoriaus techninis brėžinys)

1.1. Ašių ir ratų skaičius: …

1.1.1. Ašių su dvigubais ratais skaičius ir išdėstymas (jei taikytina): …

1.1.2. Vairuojamųjų ašių skaičius ir išdėstymas: …

1.1.3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, sujungimas): …

1.1.4. Stabdžius turinčios ašys (skaičius, vieta): …

1.2. Variklio vieta ir komponuotė: …

1.3. Vairaračio padėtis transporto priemonėje: kairėje/dešinėje/per vidurį ( 12 )

1.4. Keičiamos padėties vairuotojo sėdynė: įrengta/neįrengta (12) 

1.5. Važiuoklė: lanksčiai sujungtas rėmas/pusrėmis/berėmė/kitokia (12) 

1.6. Transporto priemonė skirta eismui: kairiąja/dešiniąja (12)  kelio puse

2.   MASĖ IR MATMENYS ( 13 ) (kg ir mm) (žr. atitinkamus brėžinius)

2.1. Transporto priemonės be krovinio masė:

2.1.1. Eksploatuoti parengtos neprakrautos transporto priemonės masė ( 14 )

(kaip standartas įvairioms atskirosioms direktyvoms) (įskaitant nuo apvirtimo saugančią konstrukciją, išskyrus papildomus priedus, tačiau su aušalu, tepalais, degalais, įrankiais ir vairuotoju ( 15 ):

 didžiausioji: …

 mažiausioji: …

2.1.1.1. Šios masės paskirstymas ašims ir, jei tai puspriekabė (ar keičiama velkamoji įranga) arba priekaba su svorio centre esančia ašimi (ar keičiama velkamoji įranga), sukabintuvo apkrova (kiekvieno varianto didžiausioji ir mažiausioji vertė): …

2.2. Didžiausioji gamintojo deklaruojama masė: …

2.2.1. Didžiausioji techniškai leidžiama transporto priemonės masė pagal padangų specifikaciją: …

2.2.2. Šios masės paskirstymas ašims ir, jei tai puspriekabė (ar keičiama velkamoji įranga) arba priekaba su svorio centre esančia ašimi (ar keičiama velkamoji įranga), sukabintuvo apkrova (kiekvieno varianto didžiausioji ir mažiausioji vertė): …

2.2.3. Šios masės paskirstymo ašims ribos (nurodyti mažiausias ribas procentais priekinei ir galinei ašims) ir, jei tai puspriekabė (ar keičiama velkamoji įranga) arba priekaba su svorio centre esančia ašimi (ar keičiama velkamoji įranga), sukabintuvo apkrovos ribos (kiekvieno varianto didžiausioji ir mažiausioji vertė): …

2.2.3.1. Masė ir padangos:Ašies Nr.

Padangos (matmenys)

Leistinoji apkrova

Didžiausioji techniškai leistina ašiai tenkanti masė

Didžiausioji leistina vertikali sukabintuvo apkrova (1)

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Statinėmis sąlygomis sukabintuvo atskaitos centrą veikianti apkrova.

2.2.4. Naudingasis krovinys (15) :…

2.3. Balastiniai svarmenys (bendra masė, medžiaga, sudėtinių dalių skaičius): …

2.3.1. Šios masės paskirstymas ašims: …

▼M6

2.4. Techniškai leidžiamoji (-osios) vilkti (-os) masė (-ės) (atsižvelgiant į sukabinimo įtaiso tipą)

2.4.1. Velkamoji masė be stabdžių: …

2.4.2. Atskirąja stabdžių sistema stabdoma velkamoji masė …

2.4.3. Inercijos jėgų stabdoma velkamoji masė: …

2.4.4. Velkamoji masė, kai naudojamos hidraulinė arba pneumatinė stabdžių sistema: …

2.4.5. Bendra techniškai leidžiamoji (-osios) traktoriaus ir priekabos junginio masė (-ės), kai naudojama tam tikra priekabos stabdymo sistema: …

2.4.6. Sukabinimo taško padėtis

2.4.6.1. Aukštis virš žemės paviršiaus

2.4.6.1.1. Didžiausias aukštis: …

2.4.6.1.2. Mažiausias aukštis: …

2.4.6.2. Atstumas nuo galinio tilto ašį kertančios vertikaliosios plokštumos

2.4.6.2.1. Didžiausias: …

2.4.6.2.2. Mažiausias: …

2.4.6.3. Didžiausia statinė sukabinimo taško vertikalioji apkrova ir (arba) jam tenkanti techniškai leidžiamoji masė:

2.4.6.3.1. 

 traktoriaus: …

2.4.6.3.2. 

 puspriekabės (keičiamos velkamosios mašinos) arba priekabos, kurios tiltas (-ai) sutampa su jos sunkio centru (keičiamos velkamosios mašinos): …

▼B

2.5. Tarpuratis ( 16 ):

2.5.1. Puspriekabės (keičiamos velkamosios įrangos):

2.5.1.1. 

 atstumas tarp prikabinamojo įtaiso šerdeso ašies ir pirmosios galinės ašies: …

2.5.1.2. 

 atstumas tarp prikabinamojo įtaiso šerdeso ašies ir puspriekabės galo: …

2.6. Didžiausioji ir mažiausioji kiekvienos ašies tarpvėžė (matuojant tarp įprastai uždėtų padangų ar dvigubų ratų padangų simetrijos plokštumų) ( 17 ): …

2.7. Transporto priemonės matmenų ribos (bendrosios ir naudojimui keliuose):

2.7.1. Važiuoklės be kėbulo:

2.7.1.1. Ilgis ( 18 ): …

2.7.1.1.1. Didžiausiasis leistinas komplektinės transporto priemonės ilgis: …

2.7.1.1.2. Mažiausiasis leistinas komplektinės transporto priemonės ilgis: …

2.7.1.2. Plotis ( 19 ): …

2.7.1.2.1. Didžiausiasis leistinas komplektinės transporto priemonės plotis: …

2.7.1.2.2. Mažiausiasis leistinas komplektinės transporto priemonės plotis: …

2.7.1.3. Aukštis (eksploatuoti parengtos transporto priemonės) ( 20 ) (jei pakabos aukštį galima reguliuoti, nurodykite įprastinę važiuojamąją padėtį): …

2.7.1.4. Priekinė iškyša ( 21 ): …

2.7.1.4.1. Privažiuojamasis kampas:… laipsnių

2.7.1.5. Galinė iškyša ( 22 ): …

2.7.1.5.1. Nuvažiuojamasis kampas: … laipsnių

2.7.1.5.2. Mažiausioji ir didžiausioji leistina sujungimo įtaiso iškyša ( 23 ): …

2.7.1.6. Prošvaisa ( 24 ):

2.7.1.6.1. Tarp ašių: …

2.7.1.6.2. Po priekine ašimi (-imis): …

2.7.1.6.3. Po galine ašimi (-imis): …

2.7.1.7. Kėbulo ir (arba) vidaus elementų ir (arba) įrangos ir (arba) naudingojo krovinio svorio centrų ribinės leistinosios padėtys: …

▼M6

2.7.2. Gabaritiniai traktoriaus matmenys, įskaitant sukabinimo įtaisą

2.7.2.1. Ilgis (naudojant keliuose) ( 25 ):

didžiausias …

mažiausias: …

2.7.2.2. Plotis (naudojant keliuose ( 26 ):

didžiausias …

mažiausias: …

2.7.2.3. Aukštis (naudojant keliuose) ( 27 ):

didžiausias …

mažiausias: …

2.7.2.4. Priekinė iškyša ( 28 ):

didžiausias …

mažiausias: …

2.7.2.5. Galinė iškyša (28) :

didžiausias …

mažiausias: …

2.7.2.6. Prošvaisa (28) :

didžiausias …

mažiausias: …

▼M2

3. VARIKLIS1 dalis – Bendroji3.1. Pirminis variklis (variklio tipas) (1) (3) (21)3.1.1. Modelis(-iai) (gamintojo įmonės pavadinimas):3.1.2. Pirminio variklio ir (jeigu tinka) variklių šeimos tipas ir komercinis aprašas (1):3.1.3. Gamintojo tipo kodas, nurodytas ant variklio(-ių), ir jo tvirtinimo būdas:3.1.3.1. Variklio tipo numerio vieta, kodas ir tvirtinimo būdas:3.1.3.2. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklo vieta ir tvirtinimo būdas:3.1.4. Gamintojo pavadinimas ir adresas:3.1.5. Surinkimo gamyklos(-ų) adresas(-ai):3.1.6. Veikimo principas:kibirkštinis/kompresinis uždegimas (1)tiesioginis/netiesioginis įpurškimas (1)keturi taktai/du taktai (1)3.1.7. DegalaiDyzelinas/benzinas/LPB/kiti (1)2 dalis – Šeimai priklausančio variklio tipas3.2. Šeimos pirminio variklio pagrindinės charakteristikos (3)3.2.1. Kompresinio uždegimo variklio aprašas3.2.1.1. Gamintojas:3.2.1.2. Gamintojo variklio kodas, pritvirtintas prie variklio:3.2.1.3. Degimo ciklas: keturi taktai/du taktai (1)3.2.1.4. Cilindro skersmuo: mm3.2.1.5. Stūmoklio eiga: mm3.2.1.6. Cilindrų skaičius ir išdėstymas:3.2.1.7. Cilindro darbinis tūris: cm33.2.1.8. Vardiniai sūkiai: aps./min

3.2.1.9. Pikinio sukamojo momento sūkiai: aps./min3.2.1.10. Suspaudimo laipsnis (2):3.2.1.11. Degimo sistemos aprašas:3.2.1.12. Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžinys(-iai):3.2.1.13. Įleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas:3.2.1.14. Aušinimo sistema3.2.1.14.1. Aušalas3.2.1.14.1.1. Aušalo pobūdis:3.2.1.14.1.2. Cirkuliavimo siurblys(-iai): taip/ne (1)3.2.1.14.1.3. Charakteristikos arba modelis(-iai) ir tipas(-ai) (jei taikytina):3.2.1.14.1.4. Pavaros perdavimo santykis(-iai) (jei taikytina):3.2.1.14.2. Oru3.2.1.14.2.1. Pūstuvas(-ai): yra/nėra (1)3.2.1.14.2.2. Charakteristikos arba modelis(-iai) ir tipas(-ai) (jei taikytina):3.2.1.14.2.3. Pavaros perdavimo santykis(-iai) (jei taikytina):3.2.1.15. Gamintojo leidžiama temperatūra:3.2.1.15.1. Aušinimas skysčiu: didžiausia temperatūra išvade:3.2.1.15.2. Aušinimas oru: atskaitos taškas:Aukščiausia temperatūra atskaitos taške: K3.2.1.15.3. Aukščiausia oro temperatūra ties tarpinio aušintuvo išvadu (jeigu taikytina): K3.2.1.15.4. Aukščiausia temperatūra išmetimo vamzdyje(-iuose) prie išmetimo kolektoriaus(-ių) išorės flanšo(-ų): K3.2.1.15.5. Tepalo temperatūra: žemiausia: K aukščiausia: K3.2.1.16. Pūstuvas: taip/ne (1)3.2.1.16.1. Modelis:3.2.1.16.2. Tipas:3.2.1.16.3. Sistemos aprašas (pvz., didžiausias darbinis slėgis, apsauginė sklendė, jeigu tinka):3.2.1.16.4. Tarpinis aušintuvas: taip/ne (1)3.2.1.17. Įsiurbimo sistema: didžiausias leistinas įsiurbimo išretėjimas, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: kPa3.2.1.18. Išmetimo sistema: didžiausias leistinas išmetimo priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: kPa3.2.2. Papildomi įtaisai taršai mažinti (jeigu įrengti ir neteikiami kituose skyriuose)Aprašas ir (arba) (1) schema(-os):

▼M9

3.2.2.   Priemonės oro taršai mažinti

3.2.2.1. Karterio dujų perdirbimo įtaisas: taip/ne (1)

3.2.2.2. Papildomi oro taršos mažinimo įtaisai (jeigu įrengti ir nenurodyti kitame punkte)

3.2.2.2.1. Katalizinis keitiklis: taip/ne (1)

3.2.2.2.1.1. Modelis (-iai): …

3.2.2.2.1.2. Tipas (-ai): …

3.2.2.2.1.3. Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius …

3.2.2.2.1.4. Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys ir tūris: …

3.2.2.2.1.5. Katalizės tipas: …

3.2.2.2.1.6. Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

3.2.2.2.1.7. Santykinė koncentracija: …

3.2.2.2.1.8. Padėklas (struktūra ir medžiaga): …

3.2.2.2.1.9. Korių tankis: …

3.2.2.2.1.10. Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

3.2.2.2.1.11. Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

3.2.2.2.1.12. Įprastas veikimo temperatūros intervalas (K): …

3.2.2.2.1.13. Sunaudojamasis reagentas (jeigu taikoma): …

3.2.2.2.1.13.1. Katalizei reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: …

3.2.2.2.1.13.2. Įprastas reagento veikimo temperatūros intervalas: …

3.2.2.2.1.13.3. Tarptautinis standartas (jei taikoma): …

3.2.2.2.1.14. NOx jutiklis: taip/ne (1)

3.2.2.2.2. Deguonies jutiklis: taip/ne (1)

3.2.2.2.2.1. Modelis (-iai): …

3.2.2.2.2.2. Tipas: …

3.2.2.2.2.3. Vieta: …

3.2.2.2.3. Oro įputimas: taip/ne (1)

3.2.2.2.3.1. Tipas (impulsinis įpūtimas, oro siurblys ir t. t.): …

3.2.2.2.4. Išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR): taip/ne (1)

3.2.2.2.4.1. Charakteristikos (aušinamas/neaušinamas, aukštas slėgis/žemas slėgis ir kt.): …

3.2.2.2.5. Kietųjų dalelių gaudyklė: taip/ne (1)

3.2.2.2.5.1. Kietųjų dalelių gaudyklės matmenys ir tūris: …

3.2.2.2.5.2. Kietųjų dalelių gaudyklės tipas ir konstrukcija: …

3.2.2.2.5.3. Padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

3.2.2.2.5.4. Regeneravimo metodas arba sistema, aprašas ir (arba) brėžinys: …

3.2.2.2.5.5. Įprastas veikimo temperatūros (K) ir slėgio (kPa) intervalas: …

3.2.2.2.6. Kitos sistemos: taip/ne (1)

3.2.2.2.6.1. Aprašas ir veikimas: …

▼M2

3.2.3. Degalų tiekimas3.2.3.1. Degalų siurblysSlėgis (2) kPa arba būdingoji diagrama3.2.3.2. Įpurškimo sistema3.2.3.2.1. Siurblys3.2.3.2.1.1. Modelis(-iai):3.2.3.2.1.2. Tipas(-ai):3.2.3.2.1.3. Degalų tiekimas: ir mm3 (2) per vieną taktą arba ciklą esant aps./min siurblio sūkiams (vardiniams) ir aps./min (esant didžiausiam sukamajam momentui), arba būdingoji diagramaNurodyti taikytą metodą: su varikliu arba su siurblio bandymų stendu (1)3.2.3.2.1.4. Įpurškimo paskuba3.2.3.2.1.4.1. Įpurškimo paskubos kreivė (2):3.2.3.2.1.4.2. Laiko skirstymas (2):3.2.3.2.2. Įpurškimo vamzdeliai:3.2.3.2.2.1. Ilgis mm3.2.3.2.2.2. Vidinis skersmuo mm3.2.3.2.3. Purkštuvas(-ai)3.2.3.2.3.1. Modelis(-iai):3.2.3.2.3.2. Tipas(-ai):3.2.3.2.3.3. Atidaromasis slėgis (2) arba būdingoji diagrama (1):3.2.3.2.4. Reguliatorius3.2.3.2.4.1. Modelis(-iai):3.2.3.2.4.2. Tipas(-ai):3.2.3.2.4.3. Visos apkrovos sūkiai, kai prasideda atkirta (2): aps./min3.2.3.2.4.4. Didžiausieji sūkiai be apkrovos (2): aps./min3.2.3.2.4.5. Tuščiosios eigos sūkiai (2): aps./min3.2.3.3. Šaltojo paleidimo sistema3.2.3.3.1. Modelis(-iai):3.2.3.3.2. Tipas(-ai):3.2.3.3.3. Aprašas:3.2.4. Vožtuvų laiko skirstymas3.2.4.1. Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba lygiavertės charakteristikos:3.2.4.2. Vardiniai tarpeliai ir (arba) jų reguliavimo ribos (1):

►(1) M9  

3.2.4.3. Reguliuojama vožtuvų laiko nustatymo sistema (įsiurbimui ir (arba) išmetimui, jeigu taikytina)3.2.4.3.1. Tipas: nenutrūkstamo veikimo arba įjungiama/išjungiama3.2.4.3.2. Piršto fazės poslinkio kampas:3.2.5. Angų išdėstymas3.2.5.1. Vieta, dydis, numeravimas3.2.6. Elektroninio valdymo funkcijosJeigu variklyje įdiegtos elektroninio valdymo funkcijos, turi būti pateikta informacija apie jų atlikimą, nurodant ir šiuos duomenis:3.2.6.1. Modelis:3.2.6.2. Tipas:3.2.6.3. Dalies numeris:3.2.6.4. Variklio elektroninio valdymo įtaiso vieta:3.2.6.4.1. Į ką įtaisas reaguoja:3.2.6.4.2. Ką įtaisas valdo:3 dalis – Kompresinio uždegimo variklių šeima3.3. Pagrindinės variklių šeimos charakteristikos3.3.1. Šeimai priklausančių variklių tipų sąrašas3.3.1.1. Variklių šeimos pavadinimas:

►(1) M9  

▼M9 

Pirminis variklis (1)

Šeimai priskiriami varikliai (2)

Variklio tipas

 
 
 
 
 

Cilindrų skaičius

 
 
 
 
 

Vardiniai sūkiai (min–1)

 
 
 
 
 

Degalų tiekimas per taktą (mm3) dyzeliniams varikliams, benzininių variklių degalų srautas (g/h), esant vardinei naudingajai galiai

 
 
 
 
 

Vardinė naudingoji galia (kW)

 
 
 
 
 

Apsisukimų dažnis esant didžiausiai galiai (min–1)

 
 
 
 
 

Didžiausia naudingoji galia (kW)

 
 
 
 
 

Didžiausio sukamojo momento sūkiai (min–1)

 
 
 
 
 

Degalų tiekimas per taktą (mm3) dyzeliniams varikliams, benzininių variklių degalų srautas (g/h), esant didžiausiam sukamajam momentui

 
 
 
 
 

Didžiausias sukamasis momentas (Nm)

 
 
 
 
 

Sūkių dažnis tuščiąja eiga (min–1)

 
 
 
 
 

Cilindro darbinis tūris (% pirminio variklio)

100

 
 
 
 

(1)   Išsamiau 3.2 punkte.

(2)   Išsamiau 3.4 punkte.

▼M2

. 4 dalis – Variklio tipas3.4. Pagrindinės variklio tipo charakteristikos3.4.1. Variklio aprašas3.4.1.1. Gamintojas:3.4.1.2. Gamintojo variklio kodas, pritvirtintas prie variklio:3.4.1.3. Degimo ciklas: keturi taktai/du taktai (1)3.4.1.4. Cilindro skersmuo: mm3.4.1.5. Stūmoklio eiga: mm3.4.1.6. Cilindrų skaičius ir išdėstymas:3.4.1.7. Cilindro darbinis tūris: cm33.4.1.8. Vardiniai sūkiai: aps./min3.4.1.9. Pikinio sukamojo momento sūkiai: aps./min3.4.1.10. Suspaudimo laipsnis (2):3.4.1.11. Degimo sistema:3.4.1.12. Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžinys(-iai):3.4.1.13. Įleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas:3.4.1.14. Aušinimo sistema3.4.1.14.1. Aušalas3.4.1.14.1.1. Aušalo pobūdis:3.4.1.14.1.2. Cirkuliavimo siurblys(-iai): taip/ne (1)3.4.1.14.1.3. Charakteristikos arba modelis(-iai) ir tipas(-ai) (jei taikytina):3.4.1.14.1.4. Pavaros perdavimo santykis(-iai) (jei taikytina):3.4.1.14.2. Oru3.4.1.14.2.1. Pūstuvas(-ai): yra/nėra (1)3.4.1.14.2.2. Charakteristikos arba modelis(-iai) ir tipas(-ai) (jei taikytina):3.4.1.14.2.3. Pavaros perdavimo santykis(-iai) (jei taikytina):3.4.1.15. Gamintojo leidžiama temperatūra:3.4.1.15.1. Aušinimas skysčiu: didžiausia temperatūra išvade: K3.4.1.15.2. Aušinimas oru: atskaitos taškas:Aukščiausia temperatūra atskaitos taške: K3.4.1.15.3. Aukščiausia oro temperatūra ties tarpinio aušintuvo išvadu (jeigu taikytina): K3.4.1.15.4. Aukščiausia temperatūra išmetimo vamzdyje(-iuose) prie išmetimo kolektoriaus(-ių) išorės flanšo(-ų): K3.4.1.15.5. Tepalo temperatūra: žemiausia: K aukščiausia: K

3.4.1.16. Pūstuvas: taip/ne (1)3.4.1.16.1. Modelis:3.4.1.16.2. Tipas:3.4.1.16.3. Sistemos aprašas (pvz., didžiausias darbinis slėgis, apsauginė sklendė, jeigu tinka):3.4.1.16.4. Tarpinis aušintuvas: taip/ne (1)3.4.1.17. Įsiurbimo sistema: didžiausias leistinas įsiurbimo išretėjimas, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: kPa3.4.1.18. Išmetimo sistema: didžiausias leistinas išmetimo priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: kPa (2)

▼M9

3.4.2.   Priemonės oro taršai mažinti

3.4.2.1. Karterio dujų perdirbimo įtaisas: taip/ne (1) …

3.4.2.2. Papildomi oro taršos mažinimo įtaisai (jeigu įrengti ir nenurodyti kitame punkte)

3.4.2.2.1. Katalizinis keitiklis: taip/ne (1)

3.4.2.2.1.1. Modelis (-iai): …

3.4.2.2.1.2. Tipas (-ai): …

3.4.2.2.1.3. Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius …

3.4.2.2.1.4. Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys ir tūris: …

3.4.2.2.1.5. Katalizės tipas: …

3.4.2.2.1.6. Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

3.4.2.2.1.7. Santykinė koncentracija: …

3.4.2.2.1.8. Padėklas (struktūra ir medžiaga): …

3.4.2.2.1.9. Korių tankis: …

3.4.2.2.1.10. Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

3.4.2.2.1.11. Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

3.4.2.2.1.12. Įprastas veikimo temperatūros intervalas (K): …

3.4.2.2.1.13. Sunaudojamasis reagentas (jeigu taikoma): …

3.4.2.2.1.13.1. Katalizei reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: …

3.4.2.2.1.13.2. Įprastas reagento veikimo temperatūros intervalas: …

3.4.2.2.1.13.3. Tarptautinis standartas (jei taikoma): …

3.4.2.2.1.14. NOx jutiklis: taip/ne (1)

3.4.2.2.2. Deguonies jutiklis: taip/ne (1)

3.4.2.2.2.1. Modelis (-iai): …

3.4.2.2.2.2. Tipas: …

3.4.2.2.2.3. Vieta: …

3.4.2.2.3. Oro įputimas: taip/ne (1)

3.4.2.2.3.1. Tipas (impulsinis įpūtimas, oro siurblys ir t. t.): …

3.4.2.2.4. Išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR): taip/ne (1)

3.4.2.2.4.1. Charakteristikos (aušinamas/neaušinamas, aukštas slėgis/žemas slėgis ir kt.): …

3.4.2.2.5. Kietųjų dalelių gaudyklė: taip/ne (1)

3.4.2.2.5.1. Kietųjų dalelių gaudyklės matmenys ir tūris: …

3.4.2.2.5.2. Kietųjų dalelių gaudyklės tipas ir konstrukcija: …

3.4.2.2.5.3. Padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

3.4.2.2.5.4. Regeneravimo metodas arba sistema, aprašas ir (arba) brėžinys: …

3.4.2.2.5.5. Įprastas veikimo temperatūros (K) ir slėgio (kPa) intervalas: …

3.4.2.2.6. Kitos sistemos: taip/ne (1)

3.4.2.2.6.1. Aprašas ir veikimas: …

▼M2

3.4.3. Degalų tiekimas3.4.3.1. Degalų siurblysSlėgis (2) kPa arba būdingoji diagrama3.4.3.2. Įpurškimo sistema3.4.3.2.1. Siurblys3.4.3.2.1.1. Modelis(-iai):3.4.3.2.1.2. Tipas(-ai):3.4.3.2.1.3. Degalų tiekimas: ir mm3 (2) per vieną taktą arba ciklą esant aps./min siurblio sūkiams (vardiniams) ir aps./min (esant didžiausiam sukamajam momentui), arba būdingoji diagrama.Nurodyti taikytą metodą: su varikliu arba su siurblio bandymų stendu (1)3.4.3.2.1.4. Įpurškimo paskuba3.4.3.2.1.4.1. Įpurškimo paskubos kreivė (2):3.4.3.2.1.4.2. Laiko skirstymas (2):3.4.3.2.2. Įpurškimo vamzdeliai:3.4.3.2.2.1. Ilgis mm3.4.3.2.2.2. Vidinis skersmuo mm3.4.3.2.3. Purkštuvas(-ai)3.4.3.2.3.1. Modelis(-iai):3.4.3.2.3.2. Tipas(-ai):3.4.3.2.3.3. Atidaromasis slėgis (2) arba būdingoji diagrama (1):

3.4.3.2.4. Reguliatorius(-iai)3.4.3.2.4.1. Modelis(-iai):3.4.3.2.4.2. Tipas(-ai):3.4.3.2.4.3. Visos apkrovos sūkiai, kai prasideda atkirta (2): aps./min3.4.3.2.4.4. Didžiausieji sūkiai be apkrovos (2): aps./min3.4.3.2.4.5. Tuščiosios eigos sūkiai (2): aps./min3.4.4. Šaltojo paleidimo sistema3.4.4.1. Modelis(-iai):3.4.4.2. Tipas(-ai):3.4.4.3. Aprašas:3.4.5. Vožtuvų laiko skirstymas3.4.5.1. Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba lygiavertės charakteristikos:3.4.5.2. Vardiniai tarpeliai ir (arba) jų reguliavimo ribos (1):3.4.5.3. Reguliuojama vožtuvų laiko skirstymo sistema (įsiurbimui ir (arba) išmetimui, jeigu taikytina)3.4.5.3.1. Tipas: nenutrūkstamo veikimo arba įjungiama/išjungiama3.4.5.3.2. Piršto fazės poslinkio kampas:3.4.6. Angų išdėstymas:3.4.6.1. Vieta, dydis, numeravimas:3.4.7. Elektroninio valdymo funkcijosJeigu variklyje įdiegtos elektroninio valdymo funkcijos, turi būti pateikta informacija apie jų atlikimą, nurodant ir šiuos duomenis:3.4.7.1. Modelis:3.4.7.2. Tipas:3.4.7.3. Dalies numeris:3.4.7.4. Variklio elektroninio valdymo įtaiso vieta:3.4.7.4.1. Į ką įtaisas reaguoja:3.4.7.4.2. Ką įtaisas valdo:

►(1) M9  

▼M9

3.5.   Variklio galia

3.5.1. Didžiausioji naudingoji variklio galia: … kW esant … min–1 (kaip nustatyta Direktyvoje 97/68/EB ( 29 ))

3.5.2. Vardinė naudingoji variklio galia: … kW esant … min–1 (kaip nustatyta Direktyvoje 97/68/EB)

3.5.3. Neprivaloma: Darbo veleno (DV) perduodama galia, jei įrengtas, esant vardiniam (-iams) sūkiui (-iams) (pagal OECD 2 normą arba ISO 789–1:1990)Standartinis DV sūkių dažnis

(min-1)

Atitinkamas variklio sūkių dažnis

(min-1)

Galia

(kW)

1-540

 
 

2-1 000

 
 

3-540 ECO

 
 

4-1 000 ECO

 
 

▼B

4.   TRANSMISIJA ( 30 )

4.1. Transmisijos sistemos schema: …

4.2. Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir kt.): ….

4.2.1. Elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių (jei įrengti) trumpas aprašas: …

4.3. Variklio smagračio inercijos momentas: ….

4.3.1. Papildomasis inercijos momentas, varikliui veikiant tuščiąja eiga: …

4.4. Sankaba (tipas) (jei įrengta): …

4.4.1. Didžiausiasis sukimo momento pokytis (jei taikytina): …

4.5. Pavarų dėžė (tipas, tiesioginio įjungimo, valdymo būdas) (jei įrengta)

4.6. Pavarų perdavimo skaičiai (jei yra) su arba be paskirstymo dėžutės ( 31 )Pavara

Pavarų dėžės perdavimo skaičius

Paskirstymo dėžutės perdavimo skaičius (-iai)

Galutinis perdavimo skaičius

Bendrasis perdavimo skaičius

Didžiausioji greičio keitimo mechanizmui (1)

1

2

3

 
 
 
 

Didžiausioji greičio keitimo mechanizmui (1)

Atbulinės eigos

1

 
 
 
 

(1)   Nuosekliosios kaitos transmisija (NKT).

4.6.1. Didžiausieji padangų ant varančiųjų ašių matmenys: …

4.7. Apskaičiuotas maksimalus traktoriaus konstrukcinis greitis aukščiausia pavara (nurodyti skaičiavime taikytus koeficientus) (31) : … km/h

4.7.1. Išmatuotas didžiausiasis greitis: … km/h

4.8. Tikrasis varomųjų ratų nuvažiuojamas atstumas, atitinkantis vieną visą apsisukimą: …

4.9. Greičio ribotuvas: yra/nėra ( 32 )

4.9.1. Aprašas: …

4.10. Spidometras, tachografas ir valandų skaitiklis (jei įrengti)

4.10.1. Spidometras (jei įrengtas)

4.10.1.1. Veikimo principas ir pavaros mechanizmo aprašas: …

4.10.1.2. Prietaiso konstanta: …

4.10.1.3. Matavimo mechanizmo paklaida: …

4.10.1.4. Bendrasis transmisijos perdavimo skaičius: ….

4.10.1.5. Prietaiso skalės ar kitų rodmenų pateikimo formų modelis: ….

4.10.1.6. Trumpas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas: ….

4.10.2. Tachografas ir valandų skaitiklis (jei įrengti): yra/nėra (32) 

4.11. Diferencialo užraktas (jei įrengtas): yra/nėra (32) 

4.12. Darbo velenas (-ai) (sūkių dažnis ir šio skaičiaus santykis su variklio sūkių dažniu) (skaičius, tipas ir vieta)

4.12.1. 

 pagrindinis darbo velenas (-iai):…

4.12.2. 

 kiti: …

4.12.3. Darbo veleno apsaugas (-ai) (aprašas, matmenys, brėžiniai, nuotraukos): …

4.13. Variklio dalių, išsikišusių dalių ir ratų apsauga (aprašai, brėžiniai, eskizai, nuotraukos):

4.13.1. Vienpusė apsauga: …

4.13.2. Daugiapusė apsauga: …

4.13.3. Apsauga visiškuoju uždarymu: …

4.14. Trumpas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas (jei įrengti): ….

5.   AŠYS

5.1. Kiekvienos ašies aprašas: …

5.2. Modelis (kai taikytina): …

5.3. Tipas (kai taikytina):…

6.   PAKABA (kai taikytina)

6.1. Ribiniai (didžiausieji ir mažiausieji) padangų ir ratų deriniai (jei galimi) (matmenys, charakteristikos, pripūtimo slėgis naudojant keliuose, didžiausioji leistina apkrova, ratų matmenys ir priekio bei galo deriniai): …

6.2. Kiekvienos ašies ar rato pakabos tipas (jei įrengta): ….

6.2.1. Aukščio reguliavimas: yra/nėra/galimas papildomai ( 33 )

6.2.2. Trumpas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas (jei įrengti): ….

6.3. Kiti įrenginiai (jei įrengti): …

7.   VAIRO MECHANIZMAS (vaizduojamoji schema)

7.1. Vairavimo kategorija: rankinis/su stiprintuvu/su servopavara (33) 

7.1.1. Keičiamos padėties vairuotojo sėdynė (aprašas): …

7.2. Transmisija ir valdymas

7.2.1. Vairavimo transmisijos tipas (nurodyti priekinę ir galinę, jei taikytina): …

7.2.2. Sujungimas su ratais (nurodyti ir nemechanines priemones; priekiniais ir galiniais, jei taikytina):…

7.2.2.1. Trumpas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas (jei įrengti): …

7.2.3. Stiprinimo būdas (jei naudojamas): …

7.2.3.1. Veikimo būdas ir schema, modelis (-iai) ir rūšis (-ys): …

7.2.4. Visos vairavimo įrangos schema, kurioje nurodyta įvairių su vairavimu susijusių įtaisų išdėstymas transporto priemonėje: …

7.2.5. Vairavimo įtaiso (-ų) schema (-os): …

7.2.6. Vairavimo įtaiso reguliavimo (jei galimas) ribos ir būdas: …

7.3. Didžiausiasis ratų (jei pasukami) posūkio kampas:

7.3.1. Į dešinę: … laipsnių;

vairaračio apsisukimų skaičius: …

7.3.2. Į kairę: … laipsnių;

vairaračio apsisukimų skaičius: …

7.4. Mažiausiasis pasukimo ciklas (be stabdymo) ( 34 )

7.4.1. Į dešinę: … mm

7.4.2. Į kairę: … mm

7.5. Vairavimo valdytuvo reguliavimo būdas (jei taikytina): …

7.6. Trumpas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas (jei įrengti): …

8.   STABDŽIAI (bendrasis eskizas ir funkcinis eskizas) ( 35 )

8.1. Darbo stabdžių sistema: …

8.2. Pagalbinių stabdžių sistema (jei įrengta): …

8.3. Stovėjimo stabdys: …

8.4. Galimi papildomieji stabdymo įtaisai (ir ypač lėtintuvai): …

8.5. Jei transporto priemonė su antiblokacine stabdžių sistema: sistemos veikimo aprašas (įskaitant visas elektronines dalis), elektros jungčių schema, hidraulinės arba pneumatinės sistemos schema: …

8.6. Tinkamai nurodytų stabdymo sistemos sudėtinių dalių sąrašas: ….

8.7. Didžiausių leistinų padangų ant stabdžius turinčių ašių matmenys: ….

8.8. Stabdymo sistemos skaičiavimas (nustatytas santykis tarp visų stabdymo jėgų sumos ties ratų apskritimu ir stabdymo valdytuvą veikiančios jėgos): …

8.9. Kairiojo ir dešiniojo stabdymo valdytuvų blokavimas: ….

8.10. Išorinis energijos šaltinis (-iai) (jei įrengtas) (charakteristikos, energijos rezervuarų talpa, didžiausiasis ir mažiausiasis slėgis, manometras ir perspėjimo dėl mažiausiojo slėgio įtaisas prietaisų skydelyje, vakuumo rezervuarai ir tiekimo sklendė, tiekimo kompresoriai, atitiktis nuostatoms dėl slėginės įrangos): …

8.11. Transporto priemonės su priekabos stabdymo įtaisais

8.11.1. Priekabos stabdžio aktyvinimo įtaisas (aprašas, charakteristikos): ….

8.11.2. Mechaninė/hidraulinė/pneumatinė jungtis ( 36 )

8.11.3. Jungtys, sukabinimo movos, saugos įtaisai (aprašas, brėžinys, eskizas): …

8.11.4. Vienos ar dviejų linijų jungtys (36) 

8.11.4.1. Tiekimo viršslėgis (1 linija): … kPa

8.11.4.2. Tiekimo viršslėgis (2 linija): … kPa

9.   REGĖJIMO LAUKAS, ĮSTIKLINIMAI, PRIEKINIO LANGO VALYTUVAI IR GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

9.1. Regėjimo laukas

9.1.1. Priekiniame regėjimo lauke esančių dalių brėžiniai arba nuotraukos: …

9.2. Įstiklinimai

9.2.1. Atskaitos taško greito tapatumo nustatymo duomenys: …

9.2.2. Priekinis langas (-ai)

9.2.2.1. Panaudota medžiaga (-os): …

9.2.2.2. Sumontavimo būdas: …

9.2.2.3. Nuolydžio kampas (-ai): … laipsniai

9.2.2.4. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas (-ai): …

9.2.2.5. Priekinio lango papildomi elementai, jų vieta ir glaustas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas: …

9.2.3. Kitas langas (-ai)

9.2.3.1. Vieta (-os): …

9.2.3.2. Panaudotos medžiaga (-os): …

9.2.3.3. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas (-ai): …

9.2.3.4. Šoninio lango valdymo mechanizmo elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių (jei įrengti) trumpas aprašas: …

9.3. Priekinio lango valytuvai: yra/nėra ( 37 ) (aprašas, skaičius, veikimo dažnis): …

9.4. Galinio vaizdo veidrodis (-iai)

9.4.1. Klasė (-ės): …

9.4.2. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas (-ai): …

9.4.3. Padėtis transporto priemonės konstrukcijos atžvilgiu (brėžiniai): …

9.4.4. Pritvirtinimo būdas (-ai): …

9.4.5. Galima papildomoji įranga, kuri gali būti apriboti galinį regėjimo lauką: …

9.4.6. Reguliavimo sistemos elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių (jei įrengti) trumpas aprašas: …

9.5. Apšalimo ir aprūkimo pašalinimas

9.5.1. Techninis aprašas: …

10.   KONSTRUKCIJA, APSAUGANTI NUO APVIRTIMO, APSAUGA NUO ATMOSFEROS POVEIKIO, SĖDYNĖS, KROVINIŲ PLATFORMA

10.1. KANA (brėžiniai su matmenimis, nuotraukos (kai taikytina), aprašas)

10.1.1. Rėmas (-ai):

10.1.1.0. Yra/nėra (37) 

10.1.1.1. Prekių ženklas (-ai): …

10.1.1.2. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas (-ai): …

10.1.1.3. Vidaus ir išorės matmenys: …

10.1.1.4. Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas: ….

10.1.2. Kabina (-os):

10.1.2.0. Yra/nėra (37) 

10.1.2.1. Prekių ženklas (-ai): …

10.1.2.2. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas (-ai): …

10.1.2.3. Durys (skaičius, matmenys, atsidarymo kryptis, užraktai ir vyriai): ….

10.1.2.4. Langai ir avarinis išėjimas (-ai) (skaičius, matmenys, vieta): …

10.1.2.5. Kita nuo atmosferos poveikio sauganti įranga (aprašas): …

10.1.2.6. Vidaus ir išorės matmenys: …

10.1.3. Apvirtus saugantis vamzdinis karkasas sumontuotas priekyje/gale (37) , nulenkiamas žemyn ar ne (37) 

10.1.3.0. Yra/nėra (37) 

10.1.3.1. Aprašas (vieta, tvirtinimas ir kt.): …

10.1.3.2. Prekių ženklas (-ai) arba pavadinimas (-ai): …

10.1.3.3. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas (-ai): …

10.1.3.4. Matmenys: …

10.1.3.5. Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas: …

10.2. Darbo erdvė ir patekimas į vairavimo kabiną (aprašas, charakteristikos, brėžiniai su matmenimis): …

10.3. Sėdynės ir pakojos

10.3.1. Vairavimo sėdynė (-s) (brėžiniai, nuotraukos, aprašas) …

10.3.1.1. Prekių ženklas (-ai) arba pavadinimas (-ai): ….

10.3.1.2. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas (-ai): …

10.3.1.3. Sėdynių tipo kategorija: A kategorija I/II/III klasė, B kategorija ( 38 ):

10.3.1.4. Vieta ir pagrindinės charakteristikos: …

10.3.1.5. Reguliavimo sistema: …

10.3.1.6. Pasislinkimo ir fiksavimo sistema: …

10.3.2. Keleivių sėdynės (skaičius, matmenys, vieta ir charakteristikos): …

10.3.3. Pakojos (skaičius, matmenys ir vieta): …

10.4. Krovinių platforma

10.4.1. Matmenys: … mm

10.4.2. Vieta: …

10.4.3. Techniškai leistina apkrova: …. kg

10.4.4. Apkrovos paskirstymas ašims: …. kg

10.5. Radijo trukdžių slopinimas

10.5.1. Variklio skyrių sudarančios kėbulo dalies ir arčiausiai jos esančios keleivių salono dalies formų bei sudėtinių medžiagų aprašas ir brėžiniai (nuotraukos): …

10.5.2. Variklio skyriuje esančių metalinių sudėtinių dalių (pvz., šildymo įtaisų, atsarginio rato, oro filtro, vairavimo mechanizmo ir kt.) išdėstymo brėžiniai arba nuotraukos: …

10.5.3. Radijo trukdžių kontrolės įrangos lentelė ir brėžinys: ….

10.5.4. Išsami informacija apie nuolatinės srovės varžų vardines vertes ir varžinio uždegimo kabelių tiesinio metro vardinės varžos vertes: …

11.   APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALINIAI ĮTAISAI (traktoriaus išorės techninės schemos, kuriose nurodyta visų įtaisų šviečiamojo paviršiaus vieta; žibintų skaičius, laidinis montavimas, tipo patvirtinimo ženklas ir šviesų spalva)

11.1. Privalomieji įtaisai:

11.1.1. Priekiniai artimųjų šviesų žibintai: …

11.1.2. Priekiniai gabaritiniai (šoniniai) žibintai: …

11.1.3. Galiniai gabaritiniai žibintai: …

11.1.4. Posūkio rodiklio žibintai:

 priekinis: …

 galinis: …

 šoninis: …

11.1.5. Galiniai šviesos atšvaitai: …

11.1.6. Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai: ….

11.1.7. Stabdymo signalo žibintai: …

11.1.8. Avarinio signalizavimo įtaisas: …

11.2. Neprivalomi įtaisai:

11.2.1. Priekiniai tolimųjų šviesų žibintai: …

11.2.2. Priekiniai rūko žibintai: …

11.2.3. Galiniai rūko žibintai: …

11.2.4. Atbulinės eigos žibintai: …

11.2.5. Darbo žibintai: …

11.2.6. Stovėjimo šviesos žibintai:…

11.2.7. Skersinio kontūro gabaritiniai žibintai: ….

11.2.8. Priekabos posūkio rodiklio įspėjamieji žibintai: …

11.3. Elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių (ne žibintų) trumpas aprašas (jeigu yra) ….

12.   KITA ĮRANGA

12.1. Garso signalas (vieta): …

12.1.1. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas (-ai): ….

12.2. Mechaniniai traktoriaus ir velkamų transporto priemonių sukabintuvai:

12.2.1. Sukabintuvo tipas (-ai): …

12.2.2. Prekių ženklas (-ai): …

12.2.3. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas (-ai): …

12.2.4. Įtaisas suprojektuotas didžiausiai …. kg horizontaliai apkrovai ir didžiausiai kg vertikaliai apkrovai (jeigu įtaisą tokia apkrova veikia) … ( 39 )

12.3. Hidraulinis keltuvas: tritaškė pakabinimo sistema: yra/nėra ( 40 )

12.4. Jungtis, kuria priekabos apšvietimo ir šviesos signalų įtaisams tiekiama elektros energija (aprašas): …

12.5. Valdymo įtaisų įrengimas, išdėstymas, veikimas ir ženklinimas (aprašas, nuotraukos arba schemos): …

12.6. Galinio valstybinio numerio ženklo vieta (forma ir matmenys): ….

12.7. Priekinis sukabinimo įtaisas (techninis brėžinys): …

12.8. Traktoriuje įrengtų elektroninių įtaisų, kurie naudojami pakabinamiesiems arba velkamiems padargams veikti arba valdyti, aprašas: …

B   PAVYZDYS

Supaprastintas informacinis dokumentas transporto priemonės EB tipui patvirtinti

I DALIS

B pavyzdžio dokumentas naudojamas, kai yra vienas ar daugiau EB tipo patvirtinimo arba EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo liudijimų, išduotų pagal atskirąsias direktyvas.

Atitinkamų EB tipo patvirtinimo arba EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo liudijimų numeriai turi būti nurodyti III dalies lentelėje.

III priede nurodyta informacija (atitikties liudijimas) turi būti pateikta kiekviename iš toliau nurodytų 1–12 skyrių ir kiekvienam transporto priemonių tipui, variantui ir versijai.

Kai nėra nei EB tipo patvirtinimo, nei EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo liudijimų, išduotų pagal atskirąją direktyvą, turi būti pateikiama ir atitinkamų skyrių A pavyzdžio dokumente nurodyta informacija.0.

BENDROJI DALIS

0.1.

Modelis (-iai) (gamintojo įregistruotas prekių ženklas): …

0.2.

Tipas (nurodyti galimus variantus ir versijas): …

0.2.0.

Transporto priemonės užbaigtumas:

bazinė/komplektinė/nekomplektinė transporto priemonė (1)

Jei transporto priemonė sukomplektuota, nurodyti ankstesnio gamintojo pavadinimą ir adresą ir nekomplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės patvirtinimo numerį.

0.2.1.

Prekybinis pavadinimas (-ai) (jei yra): …

0.3.

Tipo (jei transporto priemonė paženklinta jo ženklu) tapatumo priemonės:

0.3.1.

Gamintojo lentelė (vieta ir tvirtinimo būdas): …

0.3.2.

Važiuoklės tapatumo numeris (vieta): …

0.4.

Transporto priemonės kategorija (1): …

0.5.

Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.7.

Sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo ženklo vieta ir paženklinimo būdas: …

0.8.

Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai): …

1.

TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS

(pridedamos pavyzdinio traktoriaus versijos ¾ priekinės dalies ir ¾ galinės dalies nuotraukos ir viso traktoriaus techninis brėžinys)

2.

MASĖ IR MATMENYS

3.

VARIKLIS

4.

TRANSMISIJA

5.

AŠYS

6.

PAKABA

7.

VAIRO MECHANIZMAS

8.

STABDŽIAI

9.

REGĖJIMO LAUKAS, ĮSTIKLINIMAI, PRIEKINIO LANGO VALYTUVAI IR GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

10.

KONSTRUKCIJA, APSAUGANTI NUO APVIRTIMO, APSAUGA NUO ATMOSFEROS POVEIKIO, SĖDYNĖS, KROVINIŲ PLATFORMA

11.

APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALINIAI ĮTAISAI

12.

KITA ĮRANGA

(1)   Klasifikacija pagal Direktyvos 2003/37/EB II priedo A skyriaus apibrėžimus.

II DALIS

Autorizuoti įvairių versijų derinių duomenys, I dalies punktuose turintys po kelis įrašus, surašomi lentelėje. Kiekvienam iš tų techninių mazgų derinių įrašui skiriama raidė, pagal kurią nustatomas tam tikroje versijoje taikomų konkrečių techninių mazgų tapatumas.

Kiekvienam tipo variantui parengiama atskira lentelė.

Jei informacinio dokumento punktai turi po kelis įrašus, bet varianto deriniuose reikšmė yra vienoda, ji įrašoma į skiltį „Visos versijos“.

image

Ši informacija gali būti pateikiama alternatyviu formatu ar kitaip išdėstyta, jei atitinka pradinę paskirtį.

Kiekvienas variantas ir versija žymimi skaitmeniniu arba raidiniu ir skaitmeniniu kodu, kuris taip pat turi būti įrašomas į atitinkamos transporto priemonės atitikties liudijimą (III priedas).

III DALIS

Atskirąsias direktyvas atitinkantys EB tipo patvirtinimo numeriai

Pateikite toliau reikalaujamą informaciją apie transporto priemonės aspektus ( 41 ).

Tvirtinant EB tipą turi būti surinkti ir pateikti patvirtinimo institucijoms visi tipo patvirtinimo arba EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo liudijimai (kartu su jų priedais).Objektas

EB tipo patvirtinimo arba EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo numeris

EB tipo patvirtinimo arba EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo data

Aprėpiami tipai,

variantai,

versijos

Stabdžiai

 
 
 

Braking devices

E1*76/432*97/54*0026*00

3.2.2000

MF/320/U

E4*76/432*97/54*0039*00

1.3.2000

MF/320/F

Parašas: …

Pareigos organizacijoje: …

Data: …
II PRIEDAS

A SKYRIUS

Transporto priemonių kategorijų ir tipų apibrėžimas

A.   Transporto priemonių kategorijos apibrėžiamos taip:

1.   T kategorija. Ratiniai traktoriai

 T1 kategorija: ratiniai traktoriai, kurių maksimalus konstrukcinis greitis yra ne didesnis kaip 40 km/h, artimiausios vairuotojui ( 42 ) ašies tarpvėžės plotis ne mažesnis kaip 1 150 mm, parengto eksploatuoti traktoriaus be krovinio masė didesnė kaip 600 kg ir važiuoklės prošvaisa ne didesnė kaip 1 000 mm.

 T2 kategorija: ratiniai traktoriai, kurių maksimalus konstrukcinis greitis yra ne didesnis kaip 40 km/h, mažiausias tarpvėžės plotis mažesnis kaip 1 150 mm, parengto eksploatuoti traktoriaus be krovinio masė didesnė kaip 600 kg ir važiuoklės prošvaisa ne didesnė kaip 600 mm. Tačiau, jei traktoriaus sunkio centro aukštį ( 43 ) (matuojant nuo žemės) padalinus iš mažiausiųjų kiekvienos ašies tarpvėžių vidurkio gaunama daugiau kaip 0,90, maksimalus konstrukcinis greitis turi būti ne didesnis kaip 30 km/h.

 T3 kategorija: ratiniai traktoriai, kurių maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h ir parengto eksploatuoti traktoriaus be krovinio masė yra ne didesnė kaip 600 kg.

 T4 kategorija: specialiosios paskirties ratiniai traktoriai, kurių maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h (kaip apibrėžta 1 papildyme)

 T5 kategorija: ratiniai traktoriai, kurių maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h.

2.   C kategorija. Vikšriniai traktoriai

Vikšriniai traktoriai – tai begaliniais vikšrais varomi ir vairuojami traktoriai, kurių C1–C5 kategorijos apibrėžiamos analogiškai T1–T5 kategorijoms.

3.   R kategorija. Priekabos

 R1 kategorija: priekabos, kurių techniškai leistinos masės ašiai suma yra ne didesnė kaip 1 500 kg.

 R2 kategorija: priekabos, kurių techniškai leistinos masės ašiai suma yra didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 3 500 kg.

 R3 kategorija: priekabos, kurių techniškai leistinos masės ašiai suma yra didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 21 000 kg.

 R4 kategorija: priekabos, kurių techniškai leistinos masės ašiai suma yra didesnė kaip 21 000 kg.

Kiekviena priekabų kategorija turi ir indeksą „a“ arba „b“, žymintį jų projektinį greitį:

 „a“ žymi priekabas, kurių maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h;

 „b“ žymi priekabas, kurių maksimalus konstrukcinis didesnis kaip 40 km/h.

Pavyzdys: Rb3 žymi priekabų kategoriją, kurių techniškai leistinos masės ašiai suma yra didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 21 000 kg ir kuri skirta vilkti T5 kategorijos traktoriui.

4.   S kategorija. Keičiama velkamoji įranga

 S1 kategorija: keičiama velkamoji įranga, skirta žemės ar miškų ūkio paskirčiai, kurios techniškai leistina ašiai bendra masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg.

 S2 kategorija: keičiama velkamoji įranga, skirta žemės ar miškų ūkio paskirčiai, kurios techniškai leistina ašiai bendra masė yra didesnė kaip 3 500 kg.

Kiekviena keičiamos velkamosios įrangos kategorija turi ir indeksą „a“ arba „b“, žymintį jų projektinį greitį:

 „a“ žymi keičiamą velkamąją įrangą, kurių maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h,

 „b“ žymi keičiamą velkamąją įrangą, kurių maksimalus konstrukcinis didesnis kaip 40 km/h.

Pavyzdys: Sb2 žymi keičiamos velkamosios įrangos kategoriją, kurių techniškai leistina ašiai bendra masė yra didesnė kaip 3 500 kg ir kuri skirta vilkti T5 kategorijos traktoriui.

B.   Transporto priemonių tipų apibrėžimas

1.   Ratiniai traktoriai:

Šioje direktyvoje:

„tipas“ – tos pačios kategorijos traktoriai, nesiskiriantys toliau nurodytais pagrindiniais aspektais:

 gamintoju,

 gamintojo tipo žymeniu,

 pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino charakteristikomis:

 

 važiuokle (lanksčiai sujungtas rėmas, pusrėmis, berėmė) (akivaizdūs ir pagrindiniai skirtumai),

 varikliu (vidaus degimo, elektros, mišrus),

 ašimis (skaičiumi);

„variantas“ – to paties tipo traktoriai, nesiskiriantys toliau nurodytais aspektais:

 varikliu:

 

 veikimo principu,

 cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu,

 variklių galia – ne daugiau kaip 30 % (didžiausioji galia viršija mažiausiąją ne daugiau kaip 1,3 karto),

 darbinis cilindro tūris skiriasi ne daugiau kaip 20 % (didžiausioji vertė viršija mažiausiąją ne daugiau kaip 1,2 karto),

 varančiosiomis ašimis (skaičiumi, vieta, sujungimu),

 vairuojamosiomis ašimis (skaičiumi ir vieta),

 didžiausia masė su kroviniu skiriasi ne daugiau kaip 10 %,

 transmisija (tipu),

 nuo apvirtimo saugančia konstrukcija,

 stabdžius turinčiomis ašimis (skaičiumi);

„varianto versija“ – tai traktorius, surinktas iš I priede pateikto informacinio dokumento punktuose išvardytų techninių mazgų derinio.

2.

Vikšriniai traktoriai: tas pats, kaip ir ratiniai traktoriai.

3.

Priekabos:

„tipas“ – tos pačios kategorijos priekabos, nesiskiriančios toliau nurodytais pagrindiniais aspektais:

 gamintoju,

 gamintojo tipo žymeniu,

 pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino charakteristikomis:

 važiuokle (lanksčiai sujungtas rėmas, pusrėmis, berėmė) (akivaizdūs ir pagrindiniai skirtumai),

 ašimis (skaičiumi);

„variantas“ – to paties tipo priekabos, nesiskiriančios toliau nurodytais aspektais:

 vairuojamosiomis ašimis (skaičius, vieta, sujungimas),

 didžiausioji masė su kroviniu skiriasi ne daugiau kaip 10 %,

 stabdžius turinčiomis ašimis (skaičiumi).

4.

Keičiama velkamoji įranga: tas pats, kaip ir priekabos.

B SKYRIUS

Transporto priemonės EB tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašas

I dalis

Atskirųjų direktyvų sąrašasNr.

Objektas

Pagrindinės direktyvos ir priedai

OL L

Taikymas

(T4 ir C4 kategorijoms žr. 1 papildymą)

Tl

T2

T3

T5

C

R

S

1.1.

Didžiausioji masė su kroviniu

74/151/EEB I

84, 1974 3 28, p. 25

×

×

×

×

(×)

(×)

(×)

1.2.

Valstybinio numerio ženklas

74/151/EEB II

×

×

×

×

I

(×)

(×)

1.3.

Degalų bakas

74/151/EEB III

×

×

×

×

I

1.4.

Balastiniai svarmenys

74/151/EEB IV

×

×

 

(×)

I

1.5.

Garso signalo įtaisas

74/151/EEB V

×

×

×

×

I

1.6.

Garso (išorinio) lygis

74/151/EEB VI

×

×

×

(×)

I

2.1.

Didžiausias greitis

74/152/EEB priedas, 1 pastraipa

84, 1974 3 28, p. 33

×

×

×

(×)

I

2.2.

Krovinių platformos

74/152/EEB priedas, 1 pastraipa

×

×

×

(×)

I

3.1.

Galinio vaizdo veidrodžiai

74/346/EEB

191, 1974 7 15, p. 1

×

×

 

(×)

I

4.1.

Regėjimo laukas ir priekinių stiklų valytuvai

74/347/EEB

191, 1974 7 15, p. 5

×

×

×

(×)

I

5.1.

Vairo mechanizmas

75/321/EEB

147, 1975 6 9, p. 24

×

×

×

(×)

(×)

6.1.

Elektromagnetinis suderinamumas

75/322/EEB

147, 1975 6 9, p. 28

×

×

×

×

I

7.1.

Stabdymo įtaisai

76/432/EEB

122, 1976 5 8, p. 1

×

×

×

(×)

(×)

(×)

 
 

71/320/EEB

202, 1971 9 6, p. 37

×

8.1.

Keleivių sėdynės

76/763/EEB

262, 1976 9 27, p. 135

×

×

(×)

I

9.1.

Garso (vidinio) lygiai

77/31/EEB

105, 1977 4 28, p. 1

×

×

×

(×)

I

10.1.

Konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo

77/536/EEB

220, 1977 8 29, p. 1

×

(×)

(×)

12.1.

Vairuotojo sėdynė

78/764/EEB

255, 1978 9 18, p. 1

×

×

×

(×)

(×)

13.1.

Apšvietimo įranga

78/933/EEB

325, 1978 11 20, p. 16

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

14.1.

Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai

79/532/EEB

145, 1979 6 13, p. 16

×

×

×

×

×

(×)

(×)

15.1.

Vilkties ir atbulinės eigos įtaisai

79/533/EEB

145, 1979 6 13, p. 20

×

×

×

(×)

I

16.1.

Konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (statinis bandymas)

79/622/EEB

179, 1979 7 17, p. 1

×

(×)

I

17.1.

Vairuotojo laisvoji erdvė, vairuotojo vietos prieiga

80/720/EEB

194, 1980 7 28, p. 1

×

×

(×)

I

18.1.

Darbo velenai

86/297/EEB

186, 1986 7 8, p. 19

×

×

×

►M7  × ◄

I

19.1.

Galinėje dalyje tvirtinamos konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (siauros tarpvėžės traktoriai)

86/298/EEB

186, 1986 7 8, p. 26

×

(×)

I

20.1.

Valdytuvų įrengimas

86/415/EEB

240, 1986 8 26, p. 1

×

×

×

(×)

I

21.1.

Priekinėje dalyje tvirtinamos konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (siauros tarpvėžės traktoriai)

87/402/EEB

220, 1987 8 8, p. 1

×

(×)

I

22.1.

Matmenys ir velkamoji masė

89/173/EEB I

67, 1989 3 10, p. 1

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

22.2.

Įstiklinimai

89/173/EEB III

×

×

×

I

 
 

92/22/EEB

129, 1992 5 14, p. 11

×

22.3.

Greičio ribotuvas

89/173/EEB II, 1

×

×

×

(×)

I

22.4.

Pavaros sudėtinių dalių apsauga

89/173/EEB II, 2

×

×

×

(×)

I

22.5.

Mechaniniai sukabintuvai

89/173/EEB IV

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

22.6.

Ženklinimo plokštelė

89/173/EEB V

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

22.7.

Priekabos stabdžių jungtis

89/173/EEB VI

×

×

×

(×)

I

(×)

(×)

23.1.

Išmetamieji teršalai

2000/25/EB

173, 2000 7 12, p. 1

×

×

×

×

×

24.1.

Padangos (1)

[.…/…/EB]

×

×

×

×

(×)

(×)

25.1.

Stabilumas (1)

[.…/…/EB]

SD

26.1.

►M3  Saugos diržų įtvirtinimai (3)  ◄

76/115/EEB

24, 1976 1 30, p. 6

×

×

×

×

×

27.1.

Saugos diržai

77/541/EEB

220, 1977 8 29, p. 95

×

28.1.

Atbulinė eiga ir spidometras

75/443/EEB

196, 1975 7 26, p. 1

×

29.1.

Purškimo slopinimo sistemos

91/226/EEB

103, 1991 4 23, p. 5

×

(×)

30.1.

Greičio ribojimo įtaisai

92/24/EEB

129, 1992 5 14, p. 154

×

31.1.

Galinės apsaugos konstrukcijos (1)

[…/…/EB]

SD

32.1.

Šoninė apsauga

89/297/EEB

124, 1989 5 5

×

(×)

(1)   Kol nepriimtos direktyvos dėl padangų ir galinių apsaugos konstrukcijų, dėl jų nebuvimo nedraudžiama suteikti tipo patvirtinimą visai transporto priemonei.

(2)   Tam, kad galima būtų suteikti EB tipo patvirtinimą, skliaustelių turi nelikti.

(3)   Remiantis Direktyvos 76/115/EEB I priedo 1 priedėlyje nustatytais reikalavimais priekinėms vidurinėms N3 kategorijos motorinių transporto priemonių sėdimosioms vietoms, T1, T2, T3, C1, C2 ir C3 kategorijų traktoriuose mažiausias tvirtinimo taškų skaičius yra 2. Šių kategorijų traktoriams taikoma tos direktyvos I priedo 5.4.3. ir 5.4.4. punktuose N3 kategorijos motorinėms transporto priemonėms nustatyta bandymų apkrova;

Paaiškinimai:

× – taikoma tiesiogiai

(×) – taikoma pagal direktyvą su pakeitimais

SD – atskiroji direktyva

– – netaikytina

I – taip pat, kaip ir T pagal kategoriją

II.A dalis

Toliau pateikiamoje lentelėje nurodytos „motorinių transporto priemonių“ atskirosios direktyvos (paskutinės versijos, galiojančios EB tipo patvirtinimo suteikimo datą), kurios gali būti taikomos vietoje atitinkamų „žemės ar miškų ūkio traktorių“ direktyvų.Numeris, nurodytas I dalyje pateikiamoje lentelėje

(atskirosios direktyvos)

Pagrindinės „motorinių transporto priemonių“ direktyvos numeris

OL L

1.5.

Garso signalas

70/388/EEB

176, 1970 8 10, p. 12

1.6.

Garso (išorinio) lygis

70/157/EEB

42, 1970 2 23, p. 16

4.1.

Regėjimo laukas ir priekinių langų valytuvai

77/649/EEB

284, 1978 10 10, p. 11

5.1.

Vairo mechanizmas

70/311/EEB

133, 1970 6 18, p. 10

6.1.

Radijo trukdžių slopinimas

72/245/EEB

152, 1972 7 6, p. 15

7.1.

Stabdymo įtaisai

71/320/EEB

202, 1971 9 6, p. 37

14.1.

Galiniai šviesos atšvaitai

76/757/EEB

262, 1976 9 27, p. 32

14.1.

Galiniai žibintai

76/758/EEB

262, 1976 9 27, p. 54

14.1.

Posūkio rodiklis

76/759/EEB

262, 1976 9 27, p. 71

14.1.

Valstybinio numerio ženklo apšvietimas

76/760/EEB

262, 1976 9 27, p. 85

14.1.

Priekiniai tolimųjų šviesų žibintai

76/761/EEB

262, 1976 9 27, p. 96

14.1.

Priekiniai artimųjų šviesų žibintai

76/761/EEB

14.1.

Priekiniai rūko žibintai

76/762/EEB

262, 1976 9 27, p. 122

14.1.

Galiniai rūko žibintai

77/538/EEB

220, 1977 8 29, p. 60

14.1.

Atbulinės eigos žibintai

77/539/EEB

220, 1977 8 29, p. 72

22.2.

Saugūs įstiklinimai

92/22/EEB

129, 1992 5 14, p. 11

23.1.

Išmetamieji teršalai

88/77/EEB

36, 1988 2 9, p. 33

II.B dalis

Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyti reglamentai, nurodyti 1958 m. Susitarimo priede, kurių paskutines versijas Bendrija, kaip minėto Susitarimo susitariančioji šalis, pripažino EB tipo patvirtinimo pagal atitinkamą atskirąją direktyvą datą, kurie gali būti taikomi vietoje atitinkamų „motorinių transporto priemonių“ atskirųjų direktyvų arba II.A dalies lentelėje pateikiamų „žemės ar miškų ūkio traktorių“ direktyvų.Numeris, nurodytas I dalyje pateikiamoje lentelėje

(atskirosios direktyvos)

UN/ECE reglamento numeris

1.5.

Garso signalo įtaisas

R 28

1.6.

Garso (išorinio) lygis

R 51

4.1.

Regėjimo laukas ir priekinių langų valytuvai

R 71

5.1.

Vairo mechanizmas

R 79

6.1.

Radijo trukdžių slopinimas

R 10

7.1.

Stabdymo įtaisai

R 13

13.1.

Apšvietimo įranga

R 86 (1)

14.1.

Galiniai šviesos atšvaitai

R 3

14.1.

Galiniai žibintai

R 7

14.1.

Posūkio rodiklis

R 6

14.1.

Valstybinio numerio ženklo apšvietimas

R 4

14.1.

Priekiniai tolimųjų šviesų žibintai

R1 – R 8 – R 20 – R 98

14.1.

Priekiniai artimųjų šviesų žibintai

R 1 – R 8 – R 20 – R 98

14.1.

Priekiniai rūko žibintai

R 19

14.1.

Galiniai rūko žibintai

R 38

14.1.

Atbulinės eigos žibintai

R 23

22.2.

Saugūs įstiklinimai

R 43 (2)

23.1.

Išmetamieji teršalai

R 49/R 96 (3)

(1)   Tik įtaisams, nurodytiems atitinkamoje direktyvoje.

(2)   Išskyrus įstiklintus priekinius langus.

(3)   Tik etapais, nurodytais atitinkamoje direktyvoje.

▼M3

II.C dalis

Atitiktis OECD standartizuotoms normoms

Vietoj bandymų ataskaitų, parengtų pagal atitinkamas atskiras direktyvas, gali būti naudojamos bandymų suvestinės (išsamios), atitinkančios toliau išvardytas OECD normas.Numeris, nurodytas I dalyje pateikiamoje lentelėje (atskiros direktyvos)

Objektas

OECD normos (1)

10.1.

77/536/EEB

Oficialūs žemės ar miškų ūkio traktorių apsaugos konstrukcijų bandymai (dinaminiai bandymai)

3 norma

26.1.

76/115/EEB

16.1.

79/622/EEB

Oficialūs žemės ar miškų ūkio traktorių apsaugos konstrukcijų bandymai (statiniai bandymai)

4 norma

26.1.

76/115/EEB

19.1.

86/298/EEB

Oficialūs siauros tarpvėžės traktorių galinėje dalyje tvirtinamų apsaugos konstrukcijų bandymai

7 norma

26.1.

76/115/EEB

21.1.

87/402/EEB

Oficialūs siauros tarpvėžės traktorių priekinėje dalyje tvirtinamų apsaugos konstrukcijų bandymai

6 norma

26.1.

76/115/EEB

 

SD (2)

Oficialūs žemės ar miškų ūkio vikšrinių traktorių apsaugos konstrukcijų bandymai

8 norma

26.1.

76/115/EEB

(1)   Bandymų protokolai turi atitikti 2008 m. spalio mėn. EBPO Tarybos Sprendimą C(2008) 128. Leidžiama pripažinti tik saugos diržų pritvirtinimo įtaisų, jeigu jie buvo išbandyti, bandymų protokolų lygiavertiškumą. Bandymų protokolai, technines normas atitikę po priimto EBPO Tarybos Sprendimo C (2000) 59 su paskutiniais pakeitimais, padarytais EBPO Tarybos Sprendimu C (2005) 1, ir toliau laikomi galiojančiais. Nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, nauji bandymų protokolai turi būti rengiami atsižvelgiant į naują techninių normų versiją.

(2)   SD: reglamentuotina atskira direktyva.

▼B

1 priedėlis

I   DALIS

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIBRĖŽIMAS IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ EB TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

Savitiems poreikiams patenkinti yra tokios specialiosios paskirties transporto priemonės:

1.   T4 traktoriai

1.1.   T4.1 Didelės prošvaisos traktoriai

Traktoriai, skirti dirbti su aukštų augalų, pvz., vynuogių, pasėliais. Jie turi pakeltą važiuoklę ar jos dalį, kuri leidžia jiems judėti lygiagrečiai pasėliams kairiuoju ir dešiniuoju ratais iš abiejų vienos ar daugiau pasėlio vagų pusių. Jie skirti vežti krovinius arba valdyti įrankius, kurie gali būti tvirtinami priekyje, tarp ašių, gale ar ant platformos. Kai traktorius yra darbinėje padėtyje, prošvaisa statmenai pasėlio vagai yra didesnė kaip 1 000 mm. Jei traktoriaus sunkio centro aukštį ( 44 ) (matuojant nuo žemės, kai padangos uždėtos įprastai) padalinus iš mažiausiųjų kiekvienos ašies tarpvėžių vidurkio gaunama daugiau kaip 0,90, maksimalus konstrukcinis greitis turi būti ne didesnis kaip 30 km/h.

1.2.   T4.2 Platieji traktoriai

Traktoriai, kuriems būdingi dideli matmenys, visų pirma skirti dideliems žemės ūkio plotams apdoroti.

1.3.   T4.3 Mažos prošvaisos traktoriai

Žemės ar miškų ūkio traktoriai su keturių varomųjų ratų pavara, kurių keičiama įranga skirta naudoti žemės ar miškų ūkyje, kuriems būdingas atraminis rėmas su vienu ar daugiau darbo velenų, kurių techniškai leistina masė yra ne didesnė kaip 10 tonų ir kurių šios masės ir didžiausiosios eksploatuoti parengtos transporto priemonės be krovinio masės santykis yra mažesnis kaip 2,5. Be to, šių traktorių sunkio centro aukštis (44)  (matuojant nuo žemės, kai padangos uždėtos įprastai) yra mažesnis kaip 850 mm.

2.   C4 kategorija

C4.1: Vikšriniai didelės prošvaisos traktoriai: apibrėžiami analogiškai T4.1 kategorijai.

II   DALIS

ATSKIRŲJŲ DIREKTYVŲ TAIKOMUMAS SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONĖMSNr.

Objektas

Pagrindinės direktyvos ir priedai

Taikymas

T4.1

T4.2

T4.3

C4.1

1.1.

Didžiausioji masė su kroviniu

74/151/EEB I

×

×

×

×

1.2.

Valstybinio numerio ženklas

74/151/EEB II

(×)

(×)

×

(×)

1.3.

Degalų bakas

74/151/EEB III

×

×

×

×

1.4.

Balastiniai svarmenys

74/151/EEB IV

×

×

×

×

1.5.

Garso signalo įtaisas

74/151/EEB V

×

×

×

×

1.6.

Garso (išorinio) lygis

74/151/EEB VI

(×)

(×)

×

(×)

2.1.

Didžiausiasis greitis

74/152/EEB priedas, 1 pastraipa

×

×

×

×

2.2.

Krovinių platformos

74/152/EEB priedas, 2 pastraipa

(×)

×

►M7  × ◄

(×)

3.1.

Galinio vaizdo veidrodžiai

74/346/EEB

(×)

×

×

(×)

4.1.

Regėjimo laukas ir priekinių stiklų valytuvai

74/347/EEB

(×)

(×)

×

(×)

5.1.

Vairo mechanizmas

75/321/EEB

×

×

×

SD

6.1.

Elektromagnetiniai trikdžiai

75/322/EEB

×

×

×

×

7.1.

Stabdymo įtaisai

76/432/EEB

(×)

×

×

(×)

8.1.

Keleivių sėdynės

76/763/EEB

×

×

×

×

9.1.

Garso (vidinio) lygiai

77/311/EEB

(×)

×

×

(×)

10.1.

Konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo

77/536/EEB

SD

×

×

SD

12.1.

Vairuotojo sėdynė

78/764/EEB

(×)

×

×

(×)

13.1.

Apšvietimo įranga

78/933/EEB

(×)

(×)

×

(×)

14.1.

Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai

79/532/EEB

×

×

×

×

15.1.

Vilkties ir atbulinės eigos įtaisai

79/533/EEB

(×)

×

×

(×)

16.1.

Konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (statinis bandymas)

79/622/EEB

SD

×

×

SD

17.1.

Vairuotojo laisvoji erdvė, vairuotojo vietos prieiga

80/720/EEB

(×)

(×)

►M7  × ◄

(×)

18.1.

Darbo velenai

86/297/EEB

×

×

×

×

19.1.

Galinėje dalyje tvirtinamos konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (siauros tarpvėžės traktoriai)

86/298/EEB

20.1.

Valdymo įtaisų įrengimas

86/415/EEB

×

×

×

×

21.1.

Priekinėje dalyje tvirtinamos konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (siauros tarpvėžės traktoriai)

87/402/EEB

22.1.

Matmenys ir velkamoji masė

89/173/EEB I

(×)

×

×

(×)

22.2.

Įstiklinimai

89/173/EEB III

×

×

×

×

22.3.

Greičio ribotuvas

89/173/EEB II, 1

×

×

×

×

22.4.

Pavaros sudėtinių dalių apsauga

89/173/EEB II, 2

(×)

×

×

(×)

22.5.

Mechaniniai sukabintuvai

89/173/EEB IV

×

(×)

×

×

22.6.

Ženklinimo plokštelė

89/173/EEB V

×

×

×

×

22.7.

Priekabos stabdžių jungtis

89/173/EEB VI

×

(×)

×

×

23.1.

Išmetamieji teršalai

2000/25/EB

×

×

×

×

24.1.

Padangos (1)

[ …/ …/EB]

SD

SD

SD

25.1.

Stabilumas (1)

[ …/ …/EB]

SD

SD

(1)   Kol nepriimtos direktyvos dėl padangų ir stabilumo, dėl jų nebuvimo nedraudžiama suteikti tipo patvirtinimą visai transporto priemonei.

(2)   Tam, kad galima būtų suteikti EB tipo patvirtinimą, skliaustelių turi nelikti.

Paaiškinimai:

X = taikoma tiesiogiai

(×) = taikoma pagal direktyvą su pakeitimais

SD = atskiroji direktyva

– = netaikytina

2 priedėlis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ EB TIPO PATVIRTINIMO TVARKA

1. Gavusi paraišką pagal 3 straipsnį (I priedas, B pavyzdys), EB tipo patvirtinimo institucija:

a) patikrina, ar taikytini pagal atskirąsias direktyvas išduoti sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimai ir EB tipo patvirtinimai, ir pasirūpina, kad būtų atlikti visi kokių nors atskirųjų direktyvų reikalaujami bandymai ir patikrinimai, kurių neaprėpia minėti patvirtinimai;

b) pagal dokumentaciją patikrina, ar transporto priemonės specifikacijos ir transporto priemonės informacijos dokumento I dalyje pateikiami duomenys yra įtraukti į informacijos paketų arba patvirtinimo ataskaitų pagal atitinkamą atskirąją direktyvą duomenis, o kai informacijos dokumento I dalies punktas neįtrauktas į informacinį paketą pagal bet kurią atskirąją direktyvą, patikrina, ar atitinkama dalis ar charakteristika atitinka informacinio aplanko duomenis;

c) pasirūpina, kad su tvirtintino tipo transporto priemonių imtimi būtų atlikta transporto priemonės dalių ir sistemų patikra, patikrinant, ar transporto priemonė (-ės) yra pagaminta (-os) pagal atitinkamus duomenis, pateikiamus patvirtintame informacijos pakete pagal visų atskirųjų direktyvų patvirtinimus;

d) atlieka arba pasirūpina, kad būtų atlikti atitinkami taikytini atskirų techninių mazgų patikrinimai.

2. Pagal 1 dalies c punktą tikrinamų transporto priemonių skaičius turi būti pakankamas, kad būtų galima tinkamai patikrinti įvairius derinius, kuriuos reikia patvirtinti pagal tokius kriterijus:

 variklį,

 pavarų dėžę,

 varančiąsias ašis (skaičių, vietą, sujungimą),

 vairuojamąsias ašis (skaičių ir vietą),

 stabdžius turinčias ašis (skaičių),

 nuo apvirtimo saugančią konstrukciją.

3. Gavusi paraišką pagal 3 straipsnį (I priedas, A pavyzdys), EB tipo patvirtinimo institucija:

a) pasirūpina būtinais bandymais ir patikrinimais, reikalaujamais kiekviena iš taikytinų atskirųjų direktyvų;

b) patikrina, ar transporto priemonė informacinio aplanko duomenis ir kiekvienos iš taikytinų atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus;

c) atlieka arba pasirūpina, kad būtų atlikti atitinkami taikytini atskirų techninių mazgų patikrinimai.

C SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONĖS EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

PAVYZDYS: (Didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm) arba A4 formato aplankas)

I DALIS

image

image

image

image

II DALIS

BANDYMŲ REZULTATAI

(pildo EB tipo patvirtinimo institucija ir prideda prie traktoriaus EB tipo patvirtinimo liudijimo)

1.   Garso lygio bandymų rezultatai (išoriniai)

EB tipo patvirtinimui taikytinos pagrindinės direktyvos ir paskutinės iš dalies pakeičiančiosios direktyvos numeris. Jei direktyvoje numatyti du ar daugiau įgyvendinimo etapų, nurodykite ir įgyvendinimo etapą: …Variantas/versija:

Važiuojanti:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Stovinti:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Variklio sūkių dažnis:

… min-1

… min-1

… min-1

▼M9

2.   Išmetalų bandymų rezultatai

EB tipo patvirtinimui taikytinos pagrindinės direktyvos ir paskutinės iš dalies pakeičiančiosios direktyvos numeris. Jei direktyvoje numatyti du ar daugiau įgyvendinimo etapų, nurodykite ir įgyvendinimo etapą: …

Variantas/versija: …

a. Galutiniai NRSC/ESC/WHSC (44)  bandymų rezultatai, įskaitant DF (g/kWh) 

Variantas/versija

Variantas/versija

Variantas/versija

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Kietosios dalelės

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b. Galutiniai NRTC/ETC/WHTC ( 45 ) bandymų rezultatai, įskaitant DF (g/kWh) ( 46 ) 

Variantas/versija

Variantas/versija

Variantas/versija

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Kietosios dalelės

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Karštojo paleidimo NRTC ciklo CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Per karštojo paleidimo NRTC ciklą atliekamas darbas

… kWh

… kWh

… kWh

▼B

3.   Vairuotojo juntamas garso lygis

EB tipo patvirtinimui taikytinos pagrindinės direktyvos ir paskutinės iš dalies pakeičiančiosios direktyvos numeris. jei direktyvoje numatyti du ar daugiau įgyvendinimo etapų, nurodykite ir įgyvendinimo etapą: …Variantas/versija:

 

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Taikomas bandymų metodas (Tarybos direktyvos 77/311/EEB I arba II priedas)

1 priedėlis

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMŲ NUMERACIJOS SISTEMA

EB tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami pagal toliau aprašytą metodiką.

1.

Visos transporto priemonės EB tipo patvirtinimo numeris turi susidėti iš keturių segmentų, o sistemos, sudėtinės dalies ir atskiro techninio mazgo – iš penkių segmentų, kaip nurodyta toliau. Sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai ženklinami pagal atitinkamas atskirąsias direktyvas. Segmentai visuomet skiriami žvaigždute.

 1 segmentas: Mažoji raidė „e“ ir EB tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės skiriamasis numeris:

 Vokietijos: 1; Prancūzijos: 2; Italijos: 3; Olandijos: 4; Švedijos: 5; Belgijos: 6; ►M1  Vengrijos: 7; Čekijos: 8; ◄ Ispanijos: 9; Jungtinės Karalystės: 11; Austrijos: 12; Liuksemburgo: 13; Suomijos: 17; Danijos: 18; ►M4  Rumunija: 19; ◄ ►M1  Lenkijos: 20; ◄ Portugalijos: 21; Graikijos: 23; Airijos: 24 ►M1  ; ►M8  Kroatijos: 25; ◄ Slovėnijos: 26; Slovakijos: 27; Estijos: 29; Latvijos: 32; Lietuvos: 36; ►M4   Bulgarija: 34; ◄ Kipro: CY; Maltos: MT ◄

 2 segmentas: pagrindinės direktyvos numeris: …

 3 segmentas: EB tipo patvirtinimui taikytinos paskutinės iš dalies pakeičiančiosios direktyvos numeris: …

 Kai kalbama apie visos transporto priemonės EB tipo patvirtinimą, tai yra Direktyvos 2003/37/EEB straipsnį (ar straipsnius) iš dalies pakeičianti direktyva.

 Kai patvirtinimas suteikiamas pagal atskirąsias direktyvas, tai yra naujausia direktyva su specialiomis nuostatomis, kurias turi atitikti sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas.

 Jei direktyvoje nurodyta, kad skirtingi techniniai standartai pradedami taikyti skirtingu laiku, prirašoma abėcėlės raidė, nurodanti, kuriuo techniniu reikalavimu vadovaujantis buvo suteiktas patvirtinimas.

 4 segmentas: keturių skaitmenų eilės numeris (jei reikia – su nuliais priekyje), žymintis pagrindinį tipo patvirtinimo numerį. Kiekvienos pagrindinės direktyvos seka pradedama numeriu „0001“.

 5 segmentas: dviejų skaitmenų eilės numeris (jei reikia – su nuliais priekyje), skirtas išplėtimui pažymėti. Kiekvieno pagrindinio patvirtinimo numerio išplėtimo seka pradedama numeriu „00“.

2.

Jei EB tipo patvirtinimas suteikiamas visai transporto priemonei, 2 segmentas praleidžiamas.

3.

Transporto priemonės ženklinimo plokštelėse nerašomas 5 segmentas.

4.

Trečiojo sistemos patvirtinimo (kol kas be išplėtimų), suteikto Prancūzijoje pagal Direktyvą 80/720/EEB, numerio pavyzdys: e2*80/720*88/414*0003*00

jei direktyvoje numatyti du įgyvendinimo etapai: A ir B.

5.

Ketvirtojo transporto priemonių tipo patvirtinimo, suteikto Jungtinėje Karalystėje, antrojo išplėtimo numerio pavyzdys: e11*97/54*0004*02

kadangi Direktyva 97/54/EB kol kas yra vėliausioji direktyva, iš dalies pakeičianti pagrindinės direktyvos straipsnius.

6.

Patvirtinimo numerio, įspausto transporto priemonės ženklinimo plokštelėse: e11*97/54*0004.
III PRIEDAS

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

I DALIS

Pavyzdžiai

(didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm) arba A4 formato aplankas)

(Liudijimas spausdinamas ant gamintojo firminio blanko ir taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl jis turi būti spausdinamas ant popieriaus, apsaugoto spalvine grafika arba vandens ženklais, vaizduojančiais gamintojo tapatumo nustatymo ženklą.)

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

dėl komplektinių/sukomplektuotų transporto priemonių ( 47 )

image

image

image

image

►(1) M9  

image

image

►(1) M9  

image

►(2) M8  

►(2) M9  

image

image

image

►(1) M8  

image

image

image

►(1) M8  

II DALIS

Pavyzdžiai

(didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm) arba A4 formato aplankas)

(Liudijimas spausdinamas ant gamintojo firminio blanko ir taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl jis turi būti spausdinamas ant popieriaus, apsaugoto spalvine grafika arba vandens ženklais, vaizduojančiais gamintojo tapatumo nustatymo ženklą.)

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

Dėl nesukomplektuotų transporto priemonių

image

image

image

image

image

►(1) M8  

image

image

image

►(1) M8  
IV PRIEDAS

PRODUKCIJOS ATITIKTIES UŽTIKRINIMO TVARKA

1.   PRADINIS ĮVERTINIMAS

1.1. Valstybės narės EB tipo patvirtinimo institucija, prieš suteikdama EB tipo patvirtinimą turi patikrinti, ar yra pakankamos priemonės ir tvarka, kurios užtikrintų veiksmingą kontrolę, jog gaminamos sudėtinės dalys, sistemos, atskiri techniniai mazgai ar transporto priemonės atitiktų patvirtintąjį tipą.

1.2. 1.1 poskyrio nuostatas būtina vykdyti pagal EB tipo patvirtinimą suteikiančios institucijos reikalavimus. Tai EB tipo patvirtinimą suteikiančios institucijos vardu gali atlikti kitos valstybės narės EB tipo patvirtinimą suteikianti institucija. Tokiu atveju pastaroji institucija parengia atitikties ataskaitą apie savo tikrintas sritis ir gamybos pajėgumus, susijusius su gaminiais, kuriems ketinama suteikti EB tipo patvirtinimą.

1.3. EB tipo patvirtinimo institucija priima gamintojo liudijimą pagal suderintąjį standartą EN ISO 9001:2000 (kurio taikymo sritis aprėpia gaminius, kuriems ketinama suteikti tipo patvirtinimą), su leistina išimtimi dėl reikalavimų, susijusių su projektavimo ir tobulinimo koncepcijomis (7.3 poskyris „Klientų patenkinimas ir nuolatinis tobulinimas“), arba lygiavertį akreditavimo standartą, atitinkantį 1.1 poskyrio reikalavimus. Gamintojas suteikia išsamią informaciją apie registravimą ir įsipareigoja informuoti patvirtinimo institucijas apie bet kokius jo galiojimo ar taikymo srities pasikeitimus.

1.4. Gavusi kitos valstybės narės institucijos prašymą EB tipo patvirtinimo institucija nedelsdama nusiunčia 1.2 poskyryje nurodytą atitikties ataskaitą arba praneša, kad ji negali pateikti tokios ataskaitos.

2.   GAMINIŲ ATITIKTIS

2.1.

Visos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai, patvirtinti pagal šią direktyvą arba atskirąją direktyvą, turi būti pagaminti taip, kad atitiktų tipą, patvirtintą laikantis šios direktyvos arba atskirųjų direktyvų, išvardytų II priedo B skyriuje pateikiamame išsamiame sąraše, reikalavimus.

2.2.

Valstybės narės EB tipo patvirtinimo institucija, išduodama EB tipo patvirtinimą patikrina, ar yra atitinkamos priemonės ir dokumentais patvirtinti kontrolės planai, dėl kurių susitariama su gamintoju svarstant kiekvieną EB tipo patvirtinimą ir kuriais numatyta nustatytu dažnumu atlikti bandymus arba susijusius patikrinimus, reikalingus užtikrinti, kad būtų nuolatos išlaikoma atitiktis patvirtintam tipui, įskaitant ir reikiamus bandymus, numatytus atskirosiose direktyvose.

2.3.

EB tipo patvirtinimo turėtojas, visų pirma, turi:

2.3.1. nustatyti ir taikyti gaminių (transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų) atitikties EB tipo patvirtinimui veiksmingos kontrolės tvarką;

2.3.2. turėti galimybę pasinaudoti bandymų ar kita reikiama įranga, būtina atitikčiai kiekvienam patvirtintam tipui patikrinti;

2.3.3. užtikrinti, kad bandymų duomenys būtų užregistruoti ir pridedami dokumentai saugojami susitarimu su tipo patvirtinimo institucija nustatytą laikotarpį; toks laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 10 metų;

2.3.4. išanalizuoti visų tipų bandymų rezultatus, taip patikrinant ir užtikrinant gaminių charakteristikų stabilumą, atsižvelgiant į pramoninės gamybos leistinuosius nuokrypius;

2.3.5. užtikrinti, kad kiekvienam gaminių tipui būtų atlikti bent šioje direktyvoje nurodyti patikrinimai ir taikytinose atskirosiose direktyvose, išvardytose II priede pateikiamame išsamiame sąraše, nurodyti bandymai;

2.3.6. užtikrinti, kad surinkus mėginių ar bandinių, kurie rodo neatitikimą bandymo ar patikrinimo reikalavimams, jie būtų imami papildomai ir atliekami papildomi bandymai ar patikrinimai. Būtina imtis visų reikiamų priemonių, kad atitinkama produkcija vėl atitiktų reikalavimus;

2.3.7. kai EB tipo patvirtinimas suteikiamas visai transporto priemonei, iš 2.3.5 punkte nurodytų patikrinimų reikia atlikti tik tuos, kuriais patikrinama atitiktis EB tipo patvirtinime nurodytoms specifikacijoms.

2.4.

EB tipo patvirtinimą suteikusi institucija gali bet kada patikrinti, ar bet kurioje gamykloje taikomi kontrolės metodai atitinka reikalavimus. Tokie patikrinimai paprastai turi būti atliekami taip dažnai, kad atitiktų pagal šio priedo 1.2 arba 1.3 poskyrį pripažintas priemones (jei jų yra) ir būtų užtikrinta, jog atitinkami patikrinimai būtų kartojami kas laikotarpį, atitinkantį kompetentingos institucijos reikalaujamą pasitikėjimo laipsnį.

2.4.1. Kiekvienos patikros metu inspektoriui pateikiami bandymų protokolai ir gamybos protokolai.

2.4.2. Jei tai leidžia bandymo pobūdis, inspektorius gali pasirinkti atsitiktinius bandinius patikrinti gamintojo laboratorijoje (arba techninėje tarnyboje, jei taip nurodo atskiroji direktyva). Mažiausiąjį bandinių skaičių galima nustatyti pagal gamintojo nuosavų patikrinimų rezultatus.

2.4.3. Kai stebėsenos lygis yra nepakankamas arba kai atrodo būtina patikrinti pagal 2.4.2 punktą atliktų bandymų rezultatus, inspektorius pasirenka bandinius, kurie siunčiami EB tipo patvirtinimo bandymus atlikusiai techninei tarnybai.

2.4.4. EB tipo patvirtinimo institucija gali atlikti bet kokius patikrinimus ar bandymus, nurodytus šioje direktyvoje ar taikytinose atskirosiose direktyvose, išvardytose II priedo B skyriuje pateikiamame išsamiame sąraše.

2.4.5. Kai patikros rezultatai yra nepatenkinami, EB tipo patvirtinimo institucija užtikrina, kad būtų imtasi visų priemonių, jog produkcija kaip įmanoma greičiau vėl atitiktų reikalavimus.
V PRIEDAS

A.   MAŽŲJŲ SERIJŲ APRIBOJIMAIKategorija

Vienetai (kiekvieno tipo)

T

150

C

50

R

75

S

50

B.   SERIJOS BAIGIAMŲJŲ PARTIJŲ APRIBOJIMAI

Vieno ar kelių tipų transporto priemonių, pradedamų eksploatuoti kiekvienoje valstybėje narėje 10 straipsnyje nustatyta tvarka, didžiausiasis skaičius turi būti ne didesnis kaip 10 % visų atitinkamų tipų transporto priemonių, pradėtų eksploatuoti toje valstybėje narėje per praėjusius dvejus metus, tačiau jų turi būti ne mažiau kaip 20.

Šia tvarka pradedamų eksploatuoti transporto priemonių atitikties liudijime turi būti specialus įrašas.
VI PRIEDAS

PAGAL ATSKIRĄSIAS DIREKTYVAS SUTEIKTŲ EB TIPO PATVIRTINIMŲ SĄRAŠAS

image

Sąrašo numeris: …

Laikotarpis nuo: … iki: …

Pateikiama tokia informacija apie kiekvieną per pirmiau nurodytą laikotarpį suteiktą, atsisakytą suteikti ar panaikintą EB tipo patvirtinimą:

Gamintojas: …

EB tipo patvirtinimo numeris: …

Modelis: …

Tipas: …

Išdavimo data: …

Pirmoji išdavimo data (jei išplečiama): …
VII PRIEDAS

DAUGIAETAPIO EB TIPO PATVIRTINIMO TVARKA

1.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.

Tam, kad daugiaetapis EB tipo patvirtinimo procesas vyktų sklandžiai, reikalingi vieningi visų susijusių gamintojų veiksmai. Todėl, prieš suteikdama pirmojo etapo ir vėlesnių etapų patvirtinimus, EB tipo patvirtinimo institucijos užtikrina, kad tarp dalyvaujančių gamintojų būtų tinkami susitarimai dėl dokumentų bei informacijos suteikimo ir keitimosi ja, jog sukomplektuota transporto priemonė atitiktų visų taikytinų atskirųjų direktyvų, nurodytų II priedo B skyriuje, techninius reikalavimus.

Turi būti pateikta informacija apie reikiamus sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimus ir transporto priemonės dalis, kurios yra įrengtos nesukomplektuotoje transporto priemonėje, tačiau dar nėra patvirtintos.

1.2.

EB tipo patvirtinimai pagal šio priedo nuostatas suteikiami pagal esamą transporto priemonės tipo baigtumą ir turi aprėpti visus ankstesniais etapais suteiktus EB tipo patvirtinimus.

1.3.

Kiekvienas daugiaetapiame EB tipo patvirtinimo procese dalyvaujantis gamintojas yra atsakingas už tai, kad visų jo gaminamų ar jo primontuojamų prie ankstesniuose etapuose pagamintos transporto priemonės konstrukcijos sistemų, sudėtinių dalių ar specialių techninių mazgų gamyba būtų patvirtinta ir atitiktų reikalavimus. Jis neatsako už ankstesniame etape patvirtintas sudėtines dalis, išskyrus atvejus, kai jis modifikuoja tokias dalis tiek, jog anksčiau suteiktas patvirtinimas netenka galios.

2.   TVARKA

Gavusios paraišką pagal 4 straipsnio 2 dalį EB tipo patvirtinimo institucijos turi:

a) patikrinti, ar atskirosios direktyvos EB tipo patvirtinimai yra taikytini pagal atitinkamą tos atskirosios direktyvos standartą;

b) užtikrinti, kad visi reikiami duomenys, atsižvelgiant į transporto priemonės užbaigtumą, būtų įtraukti į informacijos aplanką;

c) nuorodomis į dokumentaciją užtikrinti, kad transporto priemonės informacinio aplanko I dalyje nurodyti transporto priemonės specifikacijos ir duomenys būtų įtraukti į EB tipo liudijimų, išduodamų pagal atitinkamą atskirąją direktyvą, informacijos paketų duomenis, o svarstant klausimą dėl sukomplektuotos transporto priemonės patvirtinimo, kai informacinio aplanko I dalyje esantys punktai neįtraukiami į kurios nors atskirosios direktyvos informacinius paketus, patvirtinti, kad atitinkama sudėtinė dalis ar charakteristika atitinka informacijos aplanke pateiktus duomenis;

d) atlikti patvirtintino tipo transporto priemonės dalių ir sistemų patikras, reikalingas nustatyti, ar transporto priemonė (-ės) yra pagaminta (-os) taip, kaip nurodyta autentiškame informacijos pakete pagal visų atskirųjų direktyvų EB tipo patvirtinimo reikalavimus, arba pasirūpinti, kad tokios patikros būtų atliktos;

e) atlikti arba pavesti atlikti reikiamus atskirų techninių mazgų įrangos patikrinimus (jei taikytina).

3.   TIKRINTINŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKAIČIUS

Pagal 2 dalies d punkto nuostatas patikrintinų transporto priemonių skaičius turi būti pakankamas, kad būtų galima tinkamai patikrinti įvairius tvirtinamo EB tipo derinius, atsižvelgiant į transporto priemonės užbaigtumą ir į tokius kriterijus:

 variklį,

 pavarų dėžę,

 varančiąsias ašis (skaičių, vietą, sujungimą),

 vairuojamąsias ašis (skaičių ir vietą),

 stabdžius turinčias ašis (skaičių),

 nuo apvirtimo apsaugančią konstrukciją.

4.   TRANSPORTO PRIEMONĖS TAPATUMO NUSTATYMAS

Antruoju ir vėlesniais etapais, be 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvoje 89/173/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikras ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių sudėtines dalis ir technines charakteristikas, suderinimo ( 48 ) reikalaujamos ženklinimo plokštelės, kiekvienas gamintojas turi transporto priemonėje pritvirtinti papildomą plokštelę.

Tokia plokštelė turi būti tvirtai pritvirtinta pastebimoje ir lengvai prieinamoje vietoje ant eksploatacijos metu nekeičiamos dalies. Išvardyta tvarka joje turi būti aiškiai ir neištrinamai pateikta tokia informacija:

 gamintojo pavadinimas,

 EB tipo patvirtinimo numerio 1, 3 ir 4 segmentai,

 EB tipo patvirtinimo etapas,

 transporto priemonės serijos numeris,

 didžiausioji leistina transporto priemonės su kroviniu masė,

 didžiausioji leistina vilkti masė,

 didžiausioji transporto priemonės su priekaba bendra masė (kai transporto priemonei leistina vilkti priekabą) ( 49 ),

 didžiausioji leistina kiekvienos ašies apkrova, vardijant nuo priekio link galo, (49) 

 didžiausioji leistina sukabinamojo įtaiso apkrova (49) 
VIII PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖDirektyva 74/150/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

2 straipsnis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 2 ir 3 dalys

6 straipsnis

6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

5 straipsnis

6 straipsnio 4 dalis

10 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

15 straipsnis

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

16 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

14 straipsnis

8 straipsnio 3 dalis

9 straipsnis

15 straipsnis

9 straipsnio a punktas

4 straipsnio 1 dalis

10 straipsnis

11 straipsnis

19 straipsnis

12 ir 13 straipsniai

20 straipsnis

14 straipsnis

18 straipsnis

15 straipsnis

22 straipsnis

16 straipsnis

26 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas( 1 ) OL C 151 E, 2002 6 25, p. 1.

( 2 ) OL C 221, 2002 9 17, p. 5.

( 3 ) 2002 m. balandžio 9 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 84 E, 2003 4 8, p. 1) ir 2003 m. balandžio 8 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

( 4 ) OL L 84, 1974 3 28, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/3/EB (OL L 28, 2001 1 30, p. 1).

( 5 ) OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/116/EB (OL L 18, 2002 1 21, p. 1).

( 6 ) OL L 225, 1992 8 10, p. 72. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/7/EB (OL L 106, 2000 5 3, p. 1).

( 7 ) OL L 346, 1997 12 17, p. 78.

( 8 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 9 ) Jeigu daliai buvo suteiktas tipo patvirtinimas, jos aprašyti nebūtina, jei į tą patvirtinimą daroma nuoroda. Nebūtina aprašyti jokių dalių, jeigu jų konstrukcija lengvai suprantama pagal pridėtas schemas arba brėžinius. Jeigu turi būti pridėtos nuotraukos arba brėžiniai, nurodomi kiekvienos antraštės atitinkamų priedų numeriai.

( 10 ) Nereikalingą įrašą išbraukti.

( 11 ) Klasifikuojama pagal apibrėžimus, pateiktus Direktyvos 2003/37/EB II priedo A skyriuje.

( 12 ) Nereikalingą įrašą išbraukti

( 13 ) Standartai ISO 612:1978 ir ISO 1176:1990.

( 14 ) Prašoma informacija turėtų būti pateikta apie visus galimus variantus.

( 15 ) Laikoma, kad vairuotojo masė 75 kg.

( 16 ) Standartas ISO 612/-6.4:1978.

( 17 ) Standartas ISO 4004:1983.

( 18 ) Standartas ISO 612/-6.1:1978.

( 19 ) Standartas ISO 612/-6.2:1978.

( 20 ) Standartas ISO 612/-6.3:1978.

( 21 ) Standartas ISO 612/-6.6:1978.

( 22 ) Standartas ISO 612/-6.7:1978.

( 23 ) Standartas ISO 612/-6.7:1978.

( 24 ►M6  Standartas ISO 612/-6.8:1978. ◄

( 25 ) Standartas ISO 612/-6.1:1978.

( 26 ) Standartas ISO 612/-6.2:1978.

( 27 ) Standartas ISO 612/-6.3:1978.

( 28 ) Standartas ISO 612/-6.6:1978.

( 29 ) OL L 59, 1998 2 27, p. 1.

( 30 ) Prašoma informacija turėtų būti pateikta apie visus galimus variantus.

( 31 ) Leidžiama 5 % nuokrypa. Ši nuostata turi būti grindžiama išmatuotu 43 km/h greičiu, įskaitant 3 km/h nuokrypą (žr. Direktyvą 98/89/EB).

( 32 ) Nereikalingą įrašą išbraukti.

( 33 ) Nereikalingą įrašą išbraukti.

( 34 ) Standartas ISO 789–3:1993.

( 35 ) Apie kiekvieną stabdžių sistemą turi būti pateikta tokia informacija:

 stabdžių tipas ir ypatumai (techninė schema) (būgnai arba diskai ir t. t., stabdomieji ratai, tų ratų stabdžių pavara, trinties paviršiai, jų savybės ir darbiniai plotai, būgnų, trinkelių arba diskų spinduliai, būgnų masė ir reguliavimo įtaisai),

 pavara ir valdymo įtaisai (pridedama schema) (konstrukcija, reguliavimas, svirties perdavimo skaičiai, valdymo įtaisų prieiga ir jų vieta, mechaninės pavaros strektės valdikliai, pagrindinių pavaros dalių, valdymo cilindrų ir stūmoklių, stabdžių cilindrų techniniai duomenys).

( 36 ) Nereikalingą įrašą išbraukti.

( 37 ) Nereikalingą įrašą išbraukti.

( 38 ) Nereikalingą įrašą išbraukti.

( 39 ) Sukabintuvo mechaninio atsparumo vertės.

( 40 ) Nereikalingą įrašą išbraukti.

( 41 ) Čia nereikia kartoti informacijos, pateikiamos atitinkamame įrenginio patvirtinimo liudijime.

( 42 ) Jei traktorius yra su keičiamos padėties vairuotojo vieta (keičiamos padėties sėdyne ir vairaračiu), artimiausia vairuotojui ašis yra ta, ant kurios montuojamos didžiausio skersmens padangos.

( 43 ) Pagal standartą ISO 789–6:1982.

( 44 ) Pagal standartą ISO 789–6:1982.

( 45 ) Jei netaikoma, išbraukti.

( 46 ) Kai taikoma.

( 47 ) Nereikalingą išbraukti.

( 48 ) OL L 67, 1989 3 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2000/1/EB (OL L 21, 2000 1 26, p. 16).

( 49 ) Tik tada, kai vertė pasikeitė esamu EB tipo patvirtinimo etapu.