02003D0076 — LT — 11.08.2021 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS

2003 m. vasario 1 d.

numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones

(2003/76/EB)

(OL L 029 2003.2.5, p. 22)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/599 2018 m. balandžio 16 d.

  L 101

1

20.4.2018

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/1208 2021 m. liepos 19 d.

  L 261

54

22.7.2021
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS

2003 m. vasario 1 d.

numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones

(2003/76/EB)1 straipsnis

1.  
Komisijai pavedama likviduoti Europos anglių ir plieno bendrijos finansines operacijas, kurios vis dar vykdomos pasibaigus EAPB sutarties galiojimui. Jei EAPB skolininkas nevykdo įsipareigojimų likvidavimo laikotarpiu, dėl to susidaręs nuostolis pirmiausia padengiamas iš turimo kapitalo ir tik tada iš einamųjų metų pajamų. Prieš panaikindama bet kokią pretenziją įsipareigojimų nevykdančiam EAPB skolininkui, Komisija išnaudos visas teisės gynimo priemones, įskaitant garantijų (hipotekos, užstatų, banko garantijų ir kitų) pareikalavimą. Komisija išsaugo teisę į visus įmanomus veiksmus tuo atveju, jei skolininkas vėl taptų mokus.

▼M2

1a.  

Komisija, net ir neišnaudojusi visų nurodytų teisių gynimo priemonių, atsisako pretenzijų šiais atvejais:

a) 

kai numatomos lėšų susigrąžinimo sąnaudos viršytų susigrąžintiną sumą, o atsisakymas nepakenktų Sąjungos įvaizdžiui;

b) 

kai sumos susigrąžinti neįmanoma dėl skolininko nemokumo arba kitų nemokumo bylų;

c) 

kai susigrąžinimas prieštarauja proporcingumo principui.

▼B

2.  
Likvidavimas vykdomas laikantis šioms operacijoms taikomų taisyklių ir tvarkos, Bendrijos institucijoms naudojantis EAPB sutartyje ir 2002 m. liepos 23 d. galiojusiuose antrinės teisės aktuose numatytais įgaliojimais ir prerogatyvomis.

▼M2

2 straipsnis

1.  
Komisija turtą valdo taip, kad iki 2027 m. būtų išlaikomas 111 mln. EUR metinis Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo asignavimas moksliniams tyrimams su anglių ir plieno pramone susijusiuose sektoriuose finansuoti, konkrečiau: 40 mln. EUR tuose sektoriuose vykdomiems bendradarbiavimu grindžiamiems moksliniams tyrimams finansuoti ir 71 mln. EUR proveržio technologijų, kad būtų sukurti anglies dioksido beveik neišskiriantys plieno gamybos procesai, moksliniams tyrimams ir mokslinių tyrimų projektams, skirtiems anksčiau eksploatuotų arba uždaromų anglių kasyklų ir susijusios infrastruktūros teisingai pertvarkai valdyti, finansuoti naudojant Teisingos pertvarkos mechanizmą ir laikantis 4 straipsnio 2 dalies. Po 2027 m. Komisija turtą valdys taip, kad būtų užtikrinta ilgalaikė grąža. Turtas investuojamas siekiant išlaikyti ir, jei įmanoma, padidinti to turto vertę.
2.  
111 mln. EUR metinį asignavimą sudaro investicijų grynosios pajamos ir, kai tų pajamų nepakanka, pajamos, gautos pardavus dalį likviduojamos EAPB turto, o užbaigus likvidavimą – Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto.

3 straipsnis

1.  
Kiekvienais metais parengiama pelno ir nuostolio ataskaita, balansas ir finansinė ataskaita, kad atskirai nuo kitų Sąjungos finansinių operacijų būtų parodytos 1 straipsnyje numatytos likvidavimo operacijos ir investiciniai sandoriai bei turto valdymo operacijos pagal 2 straipsnį.

Šios finansinės ataskaitos pridedamos prie finansinių ataskaitų, kurias Komisija kasmet rengia pagal SESV 318 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 ( 1 ) (Finansinis reglamentas).

2.  

1 dalyje nurodytoms operacijoms taikomi su kontrole ir biudžeto įvykdymo patvirtinimu susiję Europos Parlamento, Tarybos ir Audito Rūmų įgaliojimai, nustatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Finansiniame reglamente.

▼B

4 straipsnis

▼M2

1.  
Grynosios pajamos iš 2 straipsnyje numatytų investicijų ir pajamos, gautos pardavus dalį turto, yra Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pajamos. Šios pajamos skiriamos konkrečiam tikslui, t. y. su anglių ir plieno pramone susijusiuose sektoriuose vykdomiems mokslinių tyrimų projektams, kuriems netaikoma bendroji mokslinių tyrimų programa, finansuoti. Šios pajamos sudaro Anglių ir plieno mokslinių tyrimo fondą ir yra tvarkomos Komisijos.

▼B

2.  
Straipsnio 1 dalyje nurodytos pajamos paskirstomos taip: 27,2 % skiriant su anglimi susijusiems moksliniams tyrimams ir 78,8 % su plienu susijusiems moksliniams tyrimams. Prireikus Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai pakeičia lėšų paskirstymą su anglimi susijusiems moksliniams tyrimams ir su plienu susijusiems moksliniams tyrimams.

▼M2 —————

▼M1

4.  
Bet kurių metų gruodžio 31 d. nepanaudotos pajamos ir vis dar turimi iš šių pajamų susidarę asignavimai, taip pat susigrąžintos sumos automatiškai perkeliami į kitus metus. Tie asignavimai negali būti perkelti į kitus biudžeto punktus.
5.  
Biudžeto asignavimai, susiję su įsipareigojimų panaikinimu, automatiškai netenka galios kiekvienų finansinių metų pabaigoje. Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondui leidžiama panaudoti atidėjinius įsipareigojimams, kurie atsilaisvino dėl įsipareigojimų panaikinimo.

▼M1

4a straipsnis

2018 m. gegužės 10 d. Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondui leidžiama panaudoti nuo 2002 m. liepos 24 d. pagal 4 straipsnio 5 dalį panaikintus įsipareigojimus atitinkančias sumas.

▼B

5 straipsnis

1.  
Grynosios pajamos, iš kurių gali būti finansuojami mokslinių tyrimų projektai n + 2 metais, įtraukiamos į likviduojamos EAPB n metų balansą, o užbaigus likvidavimą, į Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto balansą.

▼M2 —————

▼B

6 straipsnis

Administracines išlaidas, susidarančias dėl šiame sprendime nurodytų likvidavimo, investicijų ir valdymo operacijų, atitinkančias 1965 m. balandžio 8 d. Europos Bendrijų bendros Tarybos ir bendros Komisijos steigimo sutarties 20 straipsnyje nustatytas išlaidas, kurios buvo patikslintos 1977 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimu, padengia Komisija iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

7 straipsnis

EAPB turto ir įsipareigojimų dydį Komisija nustato balanse, kurio ataskaitinis laikotarpis baigiasi 2002 m. liepos 23 d.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2002 m. liepos 24 d.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

▼M2 —————( 1 ) 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).