2002R0733 — LT — 11.12.2008 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMANETO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 733/2002

2002 m. balandžio 22 d.

dėl .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 113, 30.4.2002, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1137/2008 2008 m. spalio 22 d.

  L 311

1

21.11.2008
▼B

EUROPOS PARLAMANETO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 733/2002

2002 m. balandžio 22 d.

dėl .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo

(tekstas svarbus EEE)EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 156 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ( 3 ),

kadangi:

(1)

.eu Aukščiausio lygio domeno (ALD) sukūrimas yra vienas tikslų, siekiant skatinti elektroninę komerciją, įgyvendinant e-Europos iniciatyvą, patvirtintą Europos Komisijos posėdyje, įvykusiame Lisabonoje 2000 m. kovo 23 ir 24 d.

(2)

Komisijos komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui dėl interneto organizavimo ir valdymo minimas.eu ALD sukūrimas, o 2000 m. spalio 3 d. Tarybos rezoliucija dėl interneto organizavimo ir valdymo ( 4 ) įgalioja Komisiją skatinti su interneto valdymu susijusios politikos koordinavimą.

(3)

ALD yra integrali interneto infrastruktūros dalis. Jie yra esminis Pasaulinio interneto tinklo (WWW arba „tinklo“) visuotino sąveikumo elementas. Domeno vardų ir susijusių adresų paskyrimo dėka galimas prisijungimas ir egzistavimas leidžia vartotojams internete surasti kompiuterius ir tinklapius. ALD taip pat yra neatskiriama kiekvieno internetinio elektroninio pašto adreso dalis.

(4)

.eu ALD turi skatinti Interneto tinklų bei virtualios internetu paremtos rinkos naudojimą ir prieigą prie jų sutinkamai su Sutarties 154 str. 2 d., suteikdama nemokamą registracijos domeną egzistuojantiems valstybių kodų aukščiausio lygio domenams (vkALD) arba visuotinę registraciją bendruosiuose aukščiausio lygio domenuose, tokiu būdu padidindama pasirinkimą ir konkurenciją.

(5)

.eu ALD turi pagerinti transeuropinių tinklų sąveiką, sutinkamai su Sutarties 154 ir 155 straipsniais, užtikrindamas .eu vardo serverių prieinamumą Bendrijoje. Tai paveiks interneto Europoje topologiją ir techninę infrastruktūrą, kuri turės naudos iš papildomų vardų serverių Bendrijoje.

(6)

.eu ALD dėka vidaus rinka turi tapti labiau pastebima virtualioje Internetu paremtoje rinkoje. .eu ALD turi suformuoti aiškiai identifikuojamą sąsają su Bendrija, susijusia teisine sistema ir Europos rinka. Ji turi sudaryti sąlygas įmonėms, organizacijoms ir fiziniams asmenims Bendrijoje užsiregistruoti specialiame domene, kuris aiškiai parodys šią sąsają. .eu ALD kaip toks bus ne tik esminis elektroninės komercijos Europoje komponentas, bet taip pat padės pasiekti Sutarties 14 straipsnyje nurodytų tikslų.

(7)

.eu ALD gali padidinti iš informacinės visuomenės Europoje gaunamą bendrą naudą, prisidėti integruojant būsimąsias valstybes nares į Europos Sąjungą ir padėti nugalėti skaitmeninių technologijų išvystymo netolygumus tarp kaimyninių šalių. Todėl reikia tikėtis, kad šis reglamentas bus išplėstas Europos ekonominėje zonoje ir kad gali būti siekiama pakeisti egzistuojančius susitarimus tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų Europos šalių, siekiant taip pritaikyti .eu ALD reikalavimus, kad tų šalių subjektai galėtų jame taip pat dalyvauti.

(8)

Šis reglamentas nepažeidžia Bendrijos teisės asmens duomenų apsaugos srityje. Šis reglamentas turi būti vykdomas sutinkamai su privatumo ir asmens duomenų apsaugos principais.

(9)

Paprastai interneto valdymas remiasi nesikišimo, savivaldos ir savireguliavimo principais. Kiek įmanoma ir nepažeidžiant Bendrijos teisės, šie principai taikytini ir .eu vkALD. .eu ALD diegimas gali būti atliekamas atsižvelgiant į geriausią praktiką šiuo atžvilgiu ir, tam tikrais atvejais, remiamas savanoriškomis rekomendacijomis ar elgesio normomis.

(10)

.eu ALD įsteigimas turi prisidėti prie Europos Sąjungos įvaizdžio gerinimo pasauliniuose informaciniuose tinkluose ir padidinti Interneto vardų sistemos bei nacionalinių vkALD vertę.

(11)

Šio reglamento tikslas yra nustatyti.eu ALD įdiegimo sąlygas, numatyti registro paskyrimą ir nustatyti bendrosios politikos sistemą, kurioje registras funkcionuos. Šis reglamentas neapima nacionalinių vkALD.

(12)

Registras yra subjektas įgaliotas organizuoti, administruoti ir valdyti .eu ALD, įskaitant atitinkamų duomenų bazių ir susijusių viešosios užklausos paslaugų priežiūrą, registratorių akreditavimą, akredituotų registratorių prašomų domenų vardų registravimą, naudojimąsi ALD vardų serveriais ir ALD zonų rinkmenų platinimą. Su ALD susijusios viešosios užklausos paslaugos vadinamos „Who is“ užklausomis. „Who is“ tipo duomenų bazės turi atitikti Bendrijos teisę, reguliuojančią duomenų apsaugą ir privatumą. Prieiga prie šių duomenų bazių suteikia informaciją apie domeno vardo turėtoją ir yra esminis vartotojų pasitikėjimo didinimo instrumentas.

(13)

Paskelbusi kvietimą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, Komisija turi atviros, skaidrios ir nediskriminacinės atrankos būdu, paskirti registrą. Komisija su atrinktu registru turi sudaryti sutartį, nurodančią sąlygas, kurių registras turi laikytis, organizuodamas, administruodamas ir valdydamas .eu ALD. Ši sutartis sudaroma ribotam laikui ir gali būti atnaujinta.

(14)

Komisija, veikdama Bendrijos vardu, paprašė suteikti jai ES kodą, kad būtų sukurtas internetinis vkALD. 2000 m. rugsėjo 25 d. Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacija (IVNPK) priėmė rezoliuciją, kad „alpha-2“ kodai gali būti suteikiami kaip vkALD tik tais atvejais, kai ISO 3166 Priežiūros tarnyba savo ypatingajame rezervacijų sąraše rezervuoja kodą, apimantį bet kokį ISO 3166-1 panaudojimą, reikalaujantį kodinės išraiškos, simbolizuojančios tam tikrą valstybę, teritoriją ar zoną. ES kodas atitinka šias sąlygas ir todėl gali būti „suteikiamas“ Bendrijai.

(15)

IVNPK šiuo metu yra atsakinga už kodų, simbolizuojančių vkALD, suteikimo registrams koordinavimą. 2000 m. spalio 3 d. Tarybos rezoliucija skatina vkALD registrams taikomų principų, priimtų Vyriausybinio patariamojo komiteto (VPK), įgyvendinimą. Registras turi sudaryti sutartį su VPK principų besilaikančiu IVNPK.

(16)

Nustatant viešąją tvarką, nukreiptą prieš spekuliacijomis ir piktnaudžiavimu paremtą domenų vardų registraciją, reikia užtikrinti, kad ankstesnių teisių turėtojai, pripažinti ar įsteigti nacionaliniais ir (arba) Bendrijos įstatymais bei viešųjų organizacijų sprendimais, tam tikrą laiko tarpą („saulėtekio“ periodas) gaus naudos, kuomet jų domenų vardų registravimas bus rezervuotas išimtinai tik tokiems ankstesnių teisių turėtojams, pripažintiems ar įsteigtiems nacionaliniais aktais ir (arba) Bendrijos įstatymais bei viešųjų organizacijų sprendimais.

(17)

Domenų vardai negali būti savavališkai panaikinami. Tačiau panaikinimas gali būti leidžiamas, kai domeno vardas aiškiai prieštarauja viešajai tvarkai. Vis dėlto panaikinimo politika turi numatyti greitą ir veiksmingą panaikinimo mechanizmą.

(18)

Turi būti nustatytos taisyklės bona vacantia klausimu, siekiant apibrėžti domeno vardų, kurių registracija nėra atnaujinama arba kurie, pavyzdžiui, dėl paveldėjimo įstatymų, lieka be turėtojo, statusą.

(19)

Naujajam.eu ALD registrui neturi būti suteiktos galios kurti antro lygio domenų, naudojant valstybes simbolizuojančius alpha-2 kodus.

(20)

Pagal šio reglamento sukurtą sistemą viešosios tvarkos taisyklės, reglamentuojančios .eu ALD įdiegimą ir funkcijas bei viešosios tvarkos principus dėl registracijos, įvairios pasirinkimo galimybės, įskaitant „kas pirmas, tas laimi“ metodą, turi būti apsvarstytos, formuluojant registracijos politiką.

(21)

Kai daroma nuoroda į suinteresuotas šalis, turi būti numatytos konsultacijos, apimančios, visų pirma, valdžios institucijas, įmones, organizacijas ir fizinius asmenis. Registras turi įsteigti patariamąjį organą tokioms konsultacijoms organizuoti.

(22)

Šio reglamento įgyvendinimui reikalingos priemonės, įskaitant registro atrankos procedūros kriterijus, registro paskyrimą, taip pat viešosios tvarkos taisyklių nustatymą, turi būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 5 ).

(23)

Kadangi pasiūlytų veiksmų tikslo, t. y. įdiegti .eu ALD, negali veiksmingai pasiekti valstybės narės, todėl dėl veiksmų masto ir padarinių gali būti lengviau pasiektas Bendrijos lygyje, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal subsidiarumo principą, nustatytą Sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame pačiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šis reglamentas nenustato jokių veiksmų, kurie nėra būtini siekiant to tikslo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.  Šio reglamento tikslas yra Bendrijoje įdiegti .eu valstybės kodo Aukščiausio lygio domeną (vkALD). Reglamentas nustato tokio įdiegimo sąlygas, įskaitant registro paskyrimą, ir nustato bendrosios politikos sistemą, kurioje registras funkcionuos.

2.  Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant valstybėse narėse taikomų priemonių dėl valstybinių vkALD.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente:

a) „registru“ vadinamas subjektas, įgaliotas organizuoti, administruoti ir valdyti .eu ALD, įskaitant atitinkamų duomenų bazių ir susijusių viešosios užklausos paslaugų priežiūrą, domenų vardų registraciją, naudojimąsi domeno vardų registru, naudojimąsi registro ALD vardų serveriais ir ALD zonų rinkmenų platinimą;

b) „registratoriumi“ vadinamas asmuo arba subjektas, kuris pagal sutartį su registru teikia domeno vardo registracijos paslaugas besiregistruojantiems.

3 straipsnis

Registro ypatybės

1.  Komisija:

▼M1

a) nustato registro paskyrimo kriterijus ir procedūrą; ši priemonė, skirta neesminėms šio reglamento nuostatomis iš dalies keisti jį papildant, tvirtinama laikantis 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 6 straipsnio 4 dalyje minimą skubos procedūrą;

▼B

b) pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą paskiria registrą, prieš tai Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje paskelbusi kvietimą dalyvauti konkurse ir po to, kai tokio kvietimo procedūra užbaigiama;

c) pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą, sudaro sutartį, nustatančią sąlygas, kuriomis Komisija vadovaujasi, prižiūrėdama, kaip registras organizuoja, administruoja ir valdo .eu ALD. Sutartis tarp Komisijos ir registro yra terminuota ir gali būti atnaujinta.

Registras negali pradėti registravimo kol nėra registracijos politikos.

2.  Registras yra ne pelno organizacija, sukurta pagal valstybės narės įstatymus, kurios registruotas biuras, centrinė administracija ir pagrindinė veiklos vieta yra Bendrijoje.

3.  Gavęs išankstinį Komisijos sutikimą, Registras sudaro tinkamą sutartį, numatančią .eu ekALD kodo suteikimą. Tuo tikslu, atsižvelgiama į svarbius principus, patvirtintus Vyriausybinio patariamojo komiteto.

4.  Pats .eu ALD registras neatlieka registratoriaus pareigų.

4 straipsnis

Registro įsipareigojimai

1.  Registras laikosi taisyklių, politikos ir procedūrų, nustatytų šiuo reglamentu bei 3 straipsnyje nurodytomis sutartimis. Registras laikosi skaidrių ir nediskriminuojančių procedūrų.

2.  Registras:

a) organizuoja, administruoja ir valdo .eu ALD bendrųjų interesų naudai ir remdamasis kokybės, veiksmingumo, patikimumo ir prieinamumo principais;

b) registruoja domenų vardus .eu ALD per bet kokį akredituotą .eu registratorių, kai to paprašo bet kokia:

i) įmonė, kurios registruotas biuras, centrinė administracija arba pagrindinė veiklos vieta yra Bendrijoje;

ii) organizacija, įsteigta Bendrijoje, nepažeidžiant nacionalinių įstatymų taikymo;

iii) Bendrijoje gyvenantis fizinis asmuo;

c) įveda mokesčius tiesiogiai susijusius su atsiradusiomis išlaidomis;

d) įgyvendina neteisminio konfliktų sureguliavimo politiką, paremtą išlaidų susigrąžinimu, ir procedūrą, pagal kurią skubiai išsprendžiami ginčai tarp domeno vardų turėtojų dėl su vardais susijusių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, taip pat ginčus dėl atskirų registro sprendimų. Ši politika priimama pagal 5 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos rekomendacijas. Politika numato adekvačias procedūrines garantijas suinteresuotoms šalims ir yra taikoma nepažeidžiant teismo proceso;

e) patvirtina .eu registrų akreditacijos procedūras bei vykdo akreditaciją ir užtikrina efektyvias ir teisingas konkurencijos tarp .eu registratorių sąlygas;

f) užtikrina domenų vardų duomenų bazių vientisumą.

5 straipsnis

Politikos sistema

▼M1

1.  Pasikonsultavusi su registru, Komisija priima viešosios tvarkos taisykles, reguliuojančias.eu ALD įdiegimą ir funkcijas bei viešosios tvarkos principus dėl registracijos. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, tvirtinamos laikantis 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Viešoji tvarka susideda iš:

a) neteisminio konfliktų sureguliavimo politikos;

b) viešosios tvarkos, nukreiptos prieš spekuliacijomis ar piktnaudžiavimu paremtą domenų vardų registraciją, įskaitant galimybę registruoti domenų vardus periodiškai, siekiant užtikrinti nacionalinių ir (arba) Bendrijos įstatymų pripažintiems arba įsteigtiems ankstesnių teisių turėtojams bei viešosioms organizacijoms reikiamas laikinąsias galimybes užregistruoti savo vardus;

c) politikos, reguliuojančios galimą domenų vardų panaikinimą, išskaitant bona vacantia klausimą;

d) kalbinius klausimus ir geografines sampratas;

e) intelektinės nuosavybės ir kitų teisių traktavimo.

▼B

2.  Trijų mėnesių laikotarpiu po šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės gali pateikti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ribotą plačiai pripažintų vardų sąrašą, atsižvelgiant į geografines ir (arba) geopolitines sampratas, darančias įtaką jų politinei ar teritorinei sistemai. Šie vardai gali būti:

a) neužregistruoti;

b) užregistruoti antrojo lygio domene pagal viešosios tvarkos taisykles.

Komisija nedelsdama pateikia registrui pateiktų vardų, kuriems tokie kriterijai taikomi, sąrašą. Komisija sąrašą paskelbia tuo pat metu, kai jį pateikia registrui.

Jeigu per 30 dienų po paskelbimo valstybė narė arba Komisija išreiškia prieštaravimą prieš kurį nors pateikto sąrašo įrašą, pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą Komisija imasi priemonių situacijai ištaisyti.

3.  Prieš pradėdamas registracijos veiksmus, registras priima pradinę. eu TLD registracijos politiką, konsultuodamasi su Komisija ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Registras į registracijos politiką įtraukia viešosios tvarkos taisykles, priimtas pagal 1 pastraipą, atsižvelgiant į išimčių sąrašus, nurodytus 2 pastraipoje.

4.  Komisija periodiškai informuoja 6 straipsnyje nurodytą komitetą apie šio straipsnio 3 pastraipoje nurodytą veiklą.

▼M1

6 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Ryšių komitetas, įsteigtas pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) ( 6 ) 22 straipsnio 1 dalį.

2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

7 straipsnis

Teisių išlaikymas

Bendrija išlaiko visas teises, susijusias su.eu ALD, įskaitant visų pirma intelektinės nuosavybės teises ir kitas teises į registro duomenų bazes, kurių reikia šio reglamento įgyvendinimui užtikrinti, taip pat teisę paskirti naują registrą.

8 straipsnis

Įdiegimo ataskaita

Praėjus vieneriems metams po šio reglamento priėmimo, o vėliau – kas dvejus metus, Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija pateikia ataskaitą apie .eu ALD įdiegimą, veiksmingumą ir funkcionavimą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) OL C 96 E, 2001 3 27, p. 333.

( 2 ) OL C 155, 2001 5 29, p. 10.

( 3 ) Europos Parlamento 2001 m. liepos 4 d. nuomonė (OL C 65 E, 2002 3 14, p. 147), 2001 m. lapkričio 6 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 45 E, 2002 2 19, p. 53) ir Europos Parlamento 2002 m. vasario 28 d. sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). Tarybos 2002 m. kovo 25 d. sprendimas.

( 4 ) OL C 293, 2000 10 14, p. 3.

( 5 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 6 ) OL L 108, 2002 4 24, p. 33.