2002A6430 — LT — 22.10.2012 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

SUSITARIMAS

tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų

(OL L 114 2002.4.30, p. 430)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMĄ DĖL VYRIAUSYBĖS VYKDOMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAM TIKRŲ ASPEKTŲ ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2011 2011 m. spalio 21 d.

  L 97

1

3.4.2012
▼B

SUSITARIMAS

tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektųEUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA (toliau – Šveicarija)

(toliau abi kartu – Šalys),

ATSIŽVELGDAMOS į šalių siekį ir ryžtą liberalizuoti atitinkamas savo viešųjų pirkimų rinkas, ypač dėl 1994 m. balandžio 15 d. Marakeše sudaryto Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimo (VVPS), įsigaliojusio 1996 m. sausio 1 d., bei dėl nacionalinių taisyklių, kurios pažangaus liberalizavimo dėka numato tikrą rinkų atvėrimą viešųjų pirkimų srityje,

ATSIŽVELGDAMOS į 1994 m. kovo 25 d. ir gegužės 5 d. Europos Komisijos ir Šveicarijos Federalinės užsienio ekonomikos reikalų tarnybos pasikeitimą raštais,

ATSIŽVELGDAMOS į 1972 m. liepos 22 d. sudarytą Šveicarijos ir Bendrijos sutartį,

NORĖDAMOS patobulinti ir išplėsti VVPS I priedėlio Šalių atitinkamų priedų taikymo sritį,

NORĖDAMOS ir toliau dėti abipuses pastangas liberalizavimo srityje suteikiant galimybę atitinkamiems abiejų Šalių telekomunikacijų ir geležinkelio operatoriams, kitoje nei elektros energija energetikos srityje veikiantiems subjektams bei privačioms komunalinėms įmonėms, kurių veikla grindžiama kompetentingos valdžios institucijos suteiktomis specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis ir kurios veikia geriamojo vandens, elektros energijos, miesto transporto, oro uostų bei jūrų arba vidaus vandenų uostų sektoriuose, naudotis viešaisiais produktų, darbų ir paslaugų pirkimais,

SUSITARĖ:I

SKYRIUS

PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOS SISTEMOJE SUDARYTO VYRIAUSYBĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUSITARIMO TAIKYMO SRITIES IŠPLĖTIMAS

1 straipsnis

Bendrijos įsipareigojimai

1.  Siekdama papildyti ir išplėsti savo įsipareigojimus Šveicarijai pagal 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sistemoje sudarytą Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimą (VVPS), Bendrija įsipareigoja papildyti savo priedus ir VVPS I priedėlio bendruosius paaiškinimus taip:

Bendrojo paaiškinimo Nr. 2 pirmojoje įtraukoje išbraukti nuorodą į Šveicariją tam, kad vadovaujantis XX straipsniu Šveicarijos tiekėjams ir paslaugų teikėjams būtų leista užginčyti sutarčių skyrimą 2 priedo 2 dalyje nurodytoms Bendrijos perkančiosioms organizacijoms.

2.  Apie šį pakeitimą Bendrija praneša PPO Sekretoriatui per vieną mėnesį po šio Susitarimo įsigaliojimo.

2 straipsnis

Šveicarijos įsipareigojimai

1.  Siekdama papildyti ir išplėsti savo įsipareigojimus Bendrijai pagal VVPS, Šveicarija įsipareigoja papildyti savo priedus ir VVPS I priedėlio bendruosius paaiškinimus taip:

2 priede „Subjektų sąrašas“ po 2 punkto įterpti tokį naują punktą:

„3. Rajoninio ir municipalinio lygmens institucijos ir valstybinės įstaigos.“

2.  Apie šį pakeitimą Šveicarija praneša PPO Sekretoriatui per vieną mėnesį po šio Susitarimo įsigaliojimo.II

SKYRIUS

TELEKOMUNIKACIJŲ IR GELEŽINKELIO OPERATORIŲ BEI TAM TIKRŲ KOMUNALINIŲ ĮMONIŲ VIEŠIEJI PIRKIMAI

3 straipsnis

Tikslai, sąvokų apibrėžimai ir taikymo sritis

1.  Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti abipusę, skaidrią ir nediskriminacinę galimybę Šalių tiekėjams ir paslaugų teikėjams naudotis produktų ir paslaugų, įskaitant statybos darbų paslaugas, viešaisiais pirkimais, kuri būtų suteikiama abiejų Šalių telekomunikacijų operatoriams, geležinkelio operatoriams, subjektams, veikiantiems kitos nei elektros energija, energetikos srityje bei privačioms komunalinėms įmonėms.

2.  Šiame skyriuje:

a) „telekomunikacijų operatoriai“ (toliau – TO) – tai subjektai, teikiantys ar eksploatuojantys viešuosius telekomunikacijų tinklus arba teikiantys vieną ar daugiau viešojo nuotolinio ryšio paslaugų ir kurie yra valdžios institucijos ar valstybės įmonės arba jų veikla yra grindžiama kurios nors vienos Šalies kompetentingos institucijos suteiktomis specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis;

b) „viešasis telekomunikacijų tinklas“ – tai visuomenei prieinama telekomunikacijų infrastruktūra, sudaranti galimybę laidais, mikrobangomis, optinėmis ar kitokiomis elektromagnetinėmis priemonėmis perduoti signalus tarp nustatytų tinklo baigties taškų;

c) „viešosios telekomunikacijų paslaugos“ – tai paslaugos, kurių teikimą visiškai ar iš dalies sudaro signalų perdavimas ir nukreipimas viešuoju telekomunikacijų tinklu įvairiais ryšių procesų vykdymo būdais, išskyrus radijo ir televizijos transliacijas;

d) „geležinkelio operatoriai“ (toliau – GO) – tai užsakovai, kurie yra valdžios institucijos ar valstybės įmonės arba jų veikla yra grindžiama kurios nors vienos Šalies kompetentingos institucijos suteiktomis specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis ir kurių viena iš veiklos sričių yra tinklų eksploatavimas, teikiant viešąsias paslaugas geležinkelio transporto srityje;

e) „subjektai, veikiantys kitoje nei elektros energija, energetikos srityje“ – tai užsakovai, kurie yra valdžios institucijos ar valstybės įmonės arba kurių veikla yra grindžiama kurios nors vienos Šalies kompetentingos institucijos suteiktomis specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis ir kurių viena iš veiklos sričių yra arba bet kuri iš toliau esančiame i ir ii papunktyje nurodytųjų, arba tų veiklų derinys:

i) stacionarių tinklų, skirtų teikti viešėją paslaugą, susijusią su dujų ar šilumos gamyba, tiekimu ar paskirstymu, teikimas arba eksploatavimas, arba dujų ar šilumos tiekimas į tokius tinklus; arba

ii) geografinės teritorijos eksploatavimas, siekiant žvalgyti arba išgauti naftą, dujas, anglį ar kitą kietąjį kurą;

f) „privačios komunalinės įmonės“ – tai užsakovai, neįtraukti į VVPS, tačiau kurių veikla yra grindžiama kurios nors vienos Šalies kompetentingos institucijos suteiktomis specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis, ir kurių viena iš veiklos sričių yra arba bet kuri iš toliau esančiuose i–v papunkčiuose nurodytųjų, arba jų derinys:

i) stacionarių tinklų, skirtų teikti viešąsias paslaugas, susijusias su geriamojo vandens gamyba, tiekimu ar paskirstymu, teikimas arba eksploatavimas; arba geriamojo vandens tiekimas į tokius tinklus;

ii) stacionarių tinklų, skirtų teikti viešąsias paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba, perdavimu ar paskirstymu, teikimas arba eksploatavimas; arba elektros energijos tiekimas į tokius tinklus;

iii) oro uostų arba kitų terminalų priemonių suteikimas vežėjams, užsiimantiems vežimu oro transportu;

iv) jūrų arba vidaus uostų arba kitų terminalų priemonių suteikimas vežėjams, užsiimantiems vežimu jūrų arba vidaus vandenų keliais;

v) tinklų, teikiančių viešąsias vežimo miesto geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, tramvajais, troleibusais, autobusais arba funikulieriais paslaugas, eksploatavimas.

3.  Šis Susitarimas taikomas visiems įstatymams, teisės aktams ar nusistovėjusiai tvarkai, susijusiai su pirkimais, kuriuos vykdo Šalių TO, GO, kitoje nei elektros energija energetikos srityje veikiantys subjektai bei privačios komunalinės įmonės (toliau – sąraše nurodytos perkančiosios organizacijos) kaip apibrėžta šiame straipsnyje ir išsamiau išdėstyta I–IV prieduose bei visų viešųjų pirkimų sutarčių sudarymui su tokiomis sąraše nurodytomis perkančiosiomis organizacijomis.

4.  5 ir 6 straipsnis taikomi sutartims arba sutarčių grupei, kurių apskaičiuotoji vertė be PVM yra ne mažesnė kaip:

a) jei sutartis sudaro TO:

i) dėl tiekimų ir paslaugų – 600 000 eurų arba lygiavertė suma, išreikšta SDR;

ii) dėl darbų atlikimo – 5 000 000 eurų arba lygiavertė suma, išreikšta SDR;

b) jei sutartis sudaro GO ir subjektai, veikiantys kitoje nei elektros energija, energetikos srityje:

i) dėl tiekimų ir paslaugų – 400 000 eurų arba lygiavertė suma, išreikšta SDR;

ii) dėl darbų atlikimo – 5 000 000 eurų arba lygiavertė suma, išreikšta SDR;

c) jei sutartis sudaro privačios komunalinės įmonės:

i) dėl tiekimų ir paslaugų – 400 000 SDR arba lygiavertė suma, išreikštas eurais;

ii) dėl darbų atlikimo – 5 000 000 SDR arba lygiavertė suma, išreikšta eurais.

Eurai konvertuojami į SDR vadovaujantis Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarime (VVPS) nustatyta tvarka.

5.  Šis skyrius netaikomas sutartims, kurias sudaro TO dėl pirkimų, skirtų išimtinai tam, kad jiems būtų suteikta galimybė teikti vieną arba daugiau telekomunikacijų paslaugų, kada kiti subjektai tame pačiame geografiniame rajone ir iš esmės pagal tas pačias sąlygas gali laisvai siūlyti savo paslaugas. Apie tokias sutartis kiekviena Šalis nedelsdama praneša kitai šaliai. Pagal tas pačias sąlygas ši nuostata taikoma ir sutartims, kurias sudaro GO, subjektai, veikiantys kitos nei elektros energija, energetikos srityje bei privačios komunalinės įmonės iškart, kai tik šie sektoriai yra liberalizuojami.

6.  Paslaugų, įskaitant statybos darbų paslaugas, atžvilgiu šis Susitarimas taikomas paslaugoms, išvardytoms šio Susitarimo VI ir VII prieduose.

7.  Bendrijos atveju šis Susitarimas netaikomas sąraše nurodytoms perkančiosioms organizacijoms, jeigu jos atitinka Direktyvos 93/38/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/4/EB (OL L 101, 1998 4 4, p. 1), 2 straipsnio 4 dalyje, 2 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnyje, 6 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje, 10, 11, 12 straipsniuose ir 13 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, o Šveicarijos atveju – VI ir VIII prieduose nustatytas sąlygas.

Šis Susitarimas netaikomas sutartims, kurias sudaro GO, tada, kai tokios sutartys yra dėl produktų pirkimo arba nuomos siekiant dar kartą finansuoti tiekimo sutartis, kurios skiriamos vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis.

4 straipsnis

Pirkimų tvarka

1.  Šalys užtikrina, kad pirkimų procedūros ir nusistovėjusi sutarčių sudarymo tvarka, kurios laikosi sąraše nurodyti subjektai, atitiktų nediskriminavimo, skaidrumo ir sąžiningumo principus. Tokios procedūros ir nusistovėjusi tvarka atitinka mažiausiai tokias sąlygas:

a) dalyvauti konkurse kviečiama paskelbiant konkursinį skelbimą, reguliarų informacinį pranešimą arba pranešimą apie tinkamumo nustatymo sistemos buvimą. Šie pranešimai arba jų svarbių sudedamųjų dalių santrauka ir Šveicarijos, ir Bendrijos atveju paskelbiama bent viena oficialia VVPS kalba nacionaliniu lygmeniu. Pranešimuose yra visa būtina informacija apie numatomus pirkimus, o tais atvejais, kai taikoma, įskaitant sutarties sudarymo tvarkos, kurios yra laikomasi, rūšį;

b) laiko terminai yra pakankami, kad tiekėjai arba paslaugų teikėjai galėtų parengti ir pateikti konkursinius pasiūlymus;

c) konkursinių pasiūlymų dokumentuose yra visa būtina informacija, o visų pirma – techninės specifikacijos bei atrankos ir sutarčių sudarymo kriterijai, tam, kad konkurso dalyviams būtų suteikiama galimybė pateikti tinkamus konkursinius pasiūlymus. Konkursinių pasiūlymų dokumentai tiekėjams arba paslaugų teikėjams nusiunčiami jiems paprašius;

d) atrankos kriterijai yra nediskriminuojantys. Sąraše nurodytų perkančiųjų organizacijų taikoma tinkamumo nustatymo sistema turi būti grindžiama iš anksto nustatytais ir nediskriminuojančiais kriterijais, o paprašius – suteikiama galimybė susipažinti su dalyvavimo tvarka ir sąlygomis;

e) sutarčių sudarymo kriterijais gali būti arba ekonomiškai naudingiausias konkursinis pasiūlymas, kur būtų aiškiai apibrėžti vertinimo kriterijai, pvz., pateikimo arba užbaigimo data, rentabilumas, kokybė, techniniai privalumai, aptarnavimas po pardavimo, įsipareigojimai dėl atsarginių dalių, kainos ir t. t., arba konkursinis pasiūlymas vien tik mažiausia kaina.

2.  Šalys taip pat užtikrina, kad ir jų sąraše nurodytos perkančiosios organizacijos pirmiausia apibūdintų konkursinio pasiūlymo dokumentuose nurodytas technines specifikacijas, o ne projektines ar aprašomąsias charakteristikas. Tokios specifikacijos pagrindžiamos tarptautiniais standartais, jeigu tokie yra, o kitais atvejais – nacionaliniais techniniais reglamentais, pripažintais nacionaliniais standartais arba pripažintais statybos kodeksais. Draudžiamos bet kokios techninės specifikacijos, kurios būtų priimtos arba taikomos siekiant sukurti nereikalingas kliūtis Šalies sąraše nurodytoms perkančiosioms organizacijoms pirkti produktus arba paslaugas ir šalims prekiauti susijusios prekybos srityse.

5 straipsnis

Užginčijimo tvarka

1.  Šalys privalo numatyti nediskriminuojančią, savalaikę, skaidrią ir veiksmingą tvarką, kuri suteiktų galimybę tiekėjams arba paslaugų teikėjams užginčyti įtariamus Susitarimo pažeidimus, kylančius pirkimų, kuriais jie yra ar buvo suinteresuoti, kontekste. Taikoma V priede nustatyta užginčijimo tvarka.

2.  Šalys privalo užtikrinti, kad jų atitinkamos sąraše nurodytos perkančiosios organizacijos ne trumpiau kaip trejus metus saugotų dokumentus, susijusius su šiame skyriuje aprašyta pirkimų tvarka.

3.  Šalys privalo užtikrinti, kad būtų tinkamai įvykdyti įstaigų, atsakingų už užginčijimo tvarką, sprendimai.III

SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6 straipsnis

Nediskriminavimas

1.  Šalys užtikrina, kad jų taikomose procedūrose ir nusistovėjusiose tvarkose dėl pirkimų sutarčių, viršijančių 3 straipsnio 4 dalyje nustatytas vertės ribas, sudarymo atitinkamose Šalių teritorijose įsteigtos sąraše nurodytos perkančiosios organizacijos:

a) kitos Šalies produktų, paslaugų, tiekėjų ar paslaugų teikėjų nelaikytų mažiau palankiais, nei:

i) vietiniai produktai, paslaugos, tiekėjai ir paslaugų teikėjai arba

ii) trečiosios šalies produktai, paslaugos, tiekėjai ir paslaugų teikėjai;

b) vietoje įsteigtą tiekėją arba paslaugų teikėją nelaikytų mažiau palankiu, nei kitas vietoje įsteigtas tiekėjas arba paslaugų teikėjas, remiantis tuo, kad jis yra kitos Šalies fizinių ar juridinių asmenų filialas, nuosavybė arba kontroliuojamas;

c) nediskriminuotų vietoje įsteigto tiekėjo arba paslaugų teikėjo atžvilgiu dėl fakto, kad teikiamo produkto arba paslaugos kilmės šalis yra kita Šalis;

d) nenustatytų priešpriešinių reikalavimų, nustatant produktų, paslaugų, tiekėjų ar paslaugų teikėjų tinkamumą ir juos atrenkant arba įvertinant konkursinius pasiūlymus ir sudarant sutartis.

2.  Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo reikalavimo, kad kompetentingos institucijos arba sąraše nurodytos perkančiosios organizacijos veiktų tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuodamos. Sričių, kuriose toks diskriminavimas yra įmanomas, aiškinamasis sąrašas pateikiamas X priede.

3.  Savo procedūrose ir nusistovėjusioje tvarkoje dėl pirkimo sutarčių, mažesnių nei 3 straipsnio 4 dalyje nustatytos vertės ribos, sudarymo Šalys įsipareigoja paraginti savo sąraše nurodytas perkančiąsias organizacijas laikytis šio straipsnio 1 dalies nuostatų kitos Šalies tiekėjų ir paslaugų teikėjų atžvilgiu. Šalys susitaria, kad ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, šios nuostatos sąlygos ir įgyvendinimas bus apsvarstyta iš naujo, atsižvelgiant į įgytą savitarpio santykių patirtį. Tuo tikslu Jungtinis komitetas sudarys padėčių, kurioms esant taikomas šiame 6 straipsnyje nustatytas principas, sąrašą.

4.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti principai, o visų pirma - a punkte, neskaitant i papunkčio, bei 2 ir 3 dalyse nepažeidžia priemonių, kurios būtinos, kad vyktų tam tikras bendrijos integracijos procesas ir būtų sukurta bei veiktų jos vidaus rinka, o taip pat tų, kurios būtinos, kad vyktų Šveicarijos vietinės rinkos plėtra. Šie principai, o visų pirma - pateiktieji a punkte, neskaitant ii papunkčio, nepažeidžia ir lengvatinės tvarkos, nustatytos pagal dabartinius arba ateityje sudaromus regioninės ekonominės integracijos susitarimus. Tačiau vis dėlto šios nuostatos taikymas neturi statyti į pavojų šio Susitarimo administravimo. Priemonės, kurioms taikoma ši dalis, pateikiamos IX priede; bet kuri Šalis gali pranešti apie kitas šioje dalyje nurodytas priemones. Jungtinio komiteto konsultacijos gali vykti bet kuriai Šaliai paprašius, užtikrinant, kas šis Susitarimas ir toliau būtų pakankamai gerai įgyvendinamas.

7 straipsnis

Pasikeitimas informacija

1.  Tuo mastu, kuris yra būtinas užtikrinti, kad II skyrius būtų veiksmingai įgyvendinamas, Šalys praneša viena kitai apie planuojamus jų atitinkamų teisės aktų (pasiūlymų dėl direktyvų, įstatymų ir įsakymų projektų bei „Concordat intercantonal“ pakeitimų projektų), patenkančių arba galinčių patekti į šio Susitarimo taikymo sritį, pakeitimus.

2.  Šalys praneša viena kitai apie bet kuriuos kitus šio Susitarimo aiškinimui ir taikymui svarbius klausimus.

3.  Šalys praneša viena kitai asmenų pasiteirauti, atsakingų už informacijos apie įstatymo viršenybės principu grindžiamą valdžią, patenkančią į šio Susitarimo ir VVPS taikymo sritį, įskaitant vietinį lygmenį, teikimą, vardus ir pavardes bei adresus.

8 straipsnis

Stebėsenos institucija

1.  Kaip kiekviena šalis įgyvendina šį Susitarimą, tikrina nepriklausoma institucija. Šios institucijos kompetencijoje yra bet kokių ieškinių ar skundų dėl šio Susitarimo taikymo priėmimas, dėl ko ji veikia nedelsdama ir veiksmingai.

2.  Ne vėliau kaip po dvejų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo institucija tampa kompetentinga inicijuoti tyrimus arba imtis administracinių ar teisminių veiksmų prieš sąraše nurodytas perkančiąsias organizacijas tuo atveju, jei šis Susitarimas yra pažeidžiamas pirkimų tvarkos atžvilgiu.

9 straipsnis

Skubios priemonės

1.  Jei viena Šalis mano, kad kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal šį Susitarimą arba kad kitos Šalies įstatymai, teisės aktai arba nusistovėjusi tvarka iš esmės sumažina ar kelia grėsmę, kad iš esmės sumažės pagal šį Susitarimą jai tenkanti nauda, ir Šalys nepajėgia nedelsdamos susitarti dėl tinkamos kompensacijos ar kitos susidariusiai padėčiai ištaisyti reikalingos priemonės, nepalankiai paveikta Šalis, nepažeisdama kitų savo teisių ir įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, gali atitinkamai iš dalies arba visiškai sustabdyti šio Susitarimo taikymą. Apie tokį sustabdymą ji iš karto praneša kitai Šaliai. Nepalankiai paveikta šalis taip pat gali nutraukti Susitarimą vadovaudamasi 18 straipsnio 3 dalimi.

2.  Tokių priemonių taikymo sritis ir trukmė yra apribojama tiek, kiek jos yra būtinos padėčiai ištaisyti ir, jei būtina, užtikrinti teisingą teisių ir įsipareigojimų pagal šį Susitarimą balansą.

10 straipsnis

Ginčų sprendimas

Klausimus, susijusius su šio Susitarimo taikymu, kiekviena Susitariančioji Šalis gali ginčyti Jungtiniame komitete, kuris stengiasi ginčą išspręsti. Jungtiniam komitetui pateikiama visa svarbi informacija, reikalinga nuodugniai ištirti padėtį, kad būtų rastas priimtinas sprendimas. Tuo tikslu reikalaujama, kad Jungtinis komitetas ištirtų visas galimybes, kurios leistų šiam Susitarimui gerai veikti.

11 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.  Šiuo Susitarimu įsteigiamas Jungtinis komitetas. Jis užtikrina veiksmingą šio Susitarimo įgyvendinimą ir taikymą. Tuo tikslu jis atlieka pasikeitimą nuomonėmis ir informacija bei įkuria Šalių konsultacijų forumą.

2.  Bendrą komitetą sudaro Šalių atstovai ir jis veikia abipusio sutarimo pagrindu. Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles ir gali sudaryti darbo grupes, padedančias jam atlikti savo uždavinius.

3.  Siekiant užtikrinti, kad šis Susitarimas būtų naudojamas veiksmingai, Jungtinis komitetas renkasi ne rečiau kaip kartą per metus arba bet kurios Šalies prašymu.

4.  Jungtinis komitetas nuolat tikrina šio Susitarimo priedus. Bet kuriai šaliai paprašius, Jungtinis komitetas gali juos pakeisti.

12 straipsnis

Informacijų technologija

1.  Šalys bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad ta pirkimų informacijos rūšis, o visų pirma – konkursinio skelbimo ir konkurso dokumentų, kuri yra laikoma jų atitinkamuose duomenų bankuose, būtų palyginama kokybės ir prieinamumo aspektu. Taip pat Šalys bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad informacija, kuria suinteresuotos Šalys viešųjų pirkimų klausimais pasikeitė per jų atitinkamas elektronines ryšio priemones, būtų palyginama kokybės ir prieinamumo aspektu.

2.  Skirdamos tinkamą dėmesį tarpusavio sąveikos ir tarpusavio ryšio klausimams bei po to, kai sutaria, kad 1 dalyje nurodyta pirkimų informacija yra palyginama, Šalys imsi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad kitos Šalies tiekėjams ir paslaugų teikėjams svarbi informacija apie pirkimus, pvz., konkursiniai skelbimai, laikoma jų atitinkamuose duomenų bankuose, būtų prieinama. Šalys taip pat suteikia galimybę kitos Šalies tiekėjams ir paslaugų teikėjams susipažinti su jų atitinkamomis elektroninėmis pirkimų sistemomis, pavyzdžiui, su elektroninėmis konkursinių pasiūlymų teikimo sistemomis. Šalys taip pat laikosi VVPS XXIV skyriaus 8 straipsnio reikalavimų.

13 straipsnis

Įgyvendinimas

1.  Šalys imasi visų būtinų bendro pobūdžio ar ypatingų priemonių užtikrinti, kad įgyvendintų savo įsipareigojimus pagal šį Susitarimą.

2.  Šalys susilaiko nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti pavojų šio Susitarimo tikslų pasiekimui.

14 straipsnis

Peržiūrėjimas

Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Šalys iš naujo apsvarsto jo funkcionavimą, siekdamos, jei būtina, patobulinti jo veikimą.

15 straipsnis

Ryšys su PPO susitarimais

Šis Susitarimas nepaveikia Šalių teisių ir įsipareigojimų numatytų susitarimuose, sudarytuose globojant PPO.

16 straipsnis

Teritorinio taikymo paskirtis

Viena vertus, šis Susitarimas taikomas tose teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis ir pagal toje Sutartyje nustatytas sąlygas, o kita vertus – Šveicarijos teritorijoje.

17 straipsnis

Priedai

Šio Susitarimo priedai yra sudėtinė jo dalis.

18 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimas

1.  Šalys šį Susitarimą ratifikuoja arba patvirtina vadovaudamosi joms taikoma tvarka. Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po paskutinio pranešimo apie visų toliau nurodytų septynių dokumentų ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentų deponavimą:

 susitarimo dėl Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų,

 susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo,

 susitarimo dėl oro transporto,

 susitarimo dėl prekių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais,

 susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais,

 susitarimo dėl abipusio atitikties įvertinimo pripažinimo,

 bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo.

2.  Šis Susitarimas sudarytas pradiniam septynerių metų laikotarpiui. Po to jis pratęsiamas neribotam laikotarpiui, nebent Bendrija arba Šveicarija kitai Šaliai iki pradinio laikotarpio pabaigos praneša priešingai. Tokio pranešimo atveju taikomos šio straipsnio 4 dalies nuostatos.

3.  Šį Susitarimą Bendrija ir Šveicarija gali nutraukti, apie tokį sprendimą pranešdamos kitai Šaliai. Tokio pranešimo atveju taikomos šio straipsnio 4 dalies nuostatos.

4.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti septyni susitarimai nebetaikomi praėjus šešiems mėnesiams po to, kai buvo gautas pranešimas apie 2 dalyje nurodytą nepratęsimą arba 3 dalyje nurodytą nutraukimą.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio itvå exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

I PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a–c punktuose bei 5 dalyje)

Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTI TELEKOMUNIKACIJŲ OPERATORIAI

▼M1

I priedo A dalis – Sąjunga

Telekomunikacijų operatoriams Susitarimas nebetaikomas.

▼B

I priedo B dalis – Šveicarija

Subjektų, veikiančių telekomunikacijų srityje kaip nurodyta Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a–c punktuose, specifikacija

Subjektai, teikiantys viešąsias telekomunikacijų paslaugas, pagal koncesiją kaip apibrėžta 1997 m. balandžio 30 d. Federacinio telekomunikacijų įstatymo 66 straipsnio pirmojoje įtraukoje.

Pavyzdžiui, „Swisscom“.

II PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies d punkte ir 5 dalyje)

Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTI GELEŽINKELIO OPERATORIAI

▼M1

II A priedas   – Sąjunga

Belgija

 SNCB Holding/NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Infrabel

Bulgarija

 Национална компания „Железопътна инфраструктура“

 „Български държавни железници“ ЕАД

 „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

 „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)“ ЕООД

 „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

 „Българска Железопътна Компания“ АД

 „Булмаркет – ДМ“ ООД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, kurie teikia geležinkelio paslaugas, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies f punkte

Pavyzdžiui:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s.

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danija

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Vokietija

 Deutsche Bahn AG

 Kitos įmonės, teikiančios viešąsias geležinkelio paslaugas pagal 1993 m. gruodžio 27 d.Allgemeines Eisenbahngesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. vasario 26 d., 2 straipsnio 1 dalį

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56332) 14 straipsnį

 AS Eesti Raudtee

 AS Elektriraudtee

Airija

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Graikija

 „Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2671/98

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.“ pagal Įstatymą Nr. 2366/95

Ispanija

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Prancūzija

  Société nationale des chemins de fer français ir kiti viešieji geležinkelių tinklai, nurodyti 1982 m. gruodžio 30 d.Loi d’orientation des transports intérieurs Nr. 82–1153 II antraštinės dalies 1 skyriuje

  Réseau ferré de France, valstybės įmonė, įsteigta 1997 m. vasario 13 d. Įstatymu Nr. 97–135

Italija

  Ferrovie dello Stato S. p. A., įskaitant le Società partecipate

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1912 m. gegužės 9 d. Regio Decreto Nr. 1447, patvirtinančio įstatymų dėl le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili konsoliduotą tekstą, 10 straipsnį

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1949 m. birželio 4 d. Legge Nr. 410 – Concorso dello Stato per la priattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione – 4 straipsnį

 Subjektai, bendrovės ir įmonės arba vietos valdžios institucijos, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1952 m. rugpjūčio 2 d. Legge Nr. 1221 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione – 14 straipsnį

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas pagal 1997 m. lapkričio 19 d.Decreto legislativo No 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugsėjo 20 d.Decreto legislativo No 400 ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. Legge Nr. 166 45 straipsniu, 8 ir 9 straipsnius

Kipras

Latvija

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš“ ir kitos įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas ir vykdančios pirkimus pagal „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

 Valsts akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens“

Lietuva

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys geležinkelio transporto paslaugų teikimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą (Žin., 2004, Nr. 72–2489)

Liuksemburgas

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Vengrija

 Subjektai, teikiantys geležinkelių transporto paslaugas visuomenei pagal 2003. Évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2005. Évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről ir pagal leidimą, išduotą remiantis 45/2006. VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Pavyzdžiui:

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nyderlandai

Perkantieji subjektai geležinkelio paslaugų srityje. Pavyzdžiui:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Austrija

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

 Subjektai, turintys leidimą teikti transporto paslaugas pagal Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957 su pakeitimais

Lenkija

Subjektai, teikiantys geležinkelių transporto paslaugas, veikiantys pagal Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe“ z dnia 8 września 2000 r., įskaitant ir:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 „Koleje Mazowieckie – KM“ Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalija

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., pagal 1977 m. kovo 23 d. Decreto-Lei No 109/77

 REFER, E.P., pagal 1997 m. balandžio 29 d. Decreto-Lei No 104/97

 RAVE, S.A., pagal 2000 m. gruodžio 19 d. Decreto-Lei No 323-H/2000

 Fertagus, S.A., pagal 2005 m. balandžio 13 d. Decreto-Lei 78/2005

 Viešosios valdžios institucijos ir valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal 1990 m. kovo 17 d.Lei No 10/90

 Privačios įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal 1990 m. kovo 17 d.Lei No 10/90, kai jos turi specialias arba išimtines teises

Rumunija

 Compania Națională Căi Ferate – CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă“

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători“

SlovėnijaMat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovakija

 Subjektai, eksploatuojantys geležinkelius ir lyninius kelius bei su jais susijusią įrangą pagal Aktą Nr. 258/1993 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 152/1997 Rink. ir Nr. 259/2001 Rink.

 Subjektai, kurie yra vežėjai, teikiantys viešąsias geležinkelių transporto paslaugas pagal Aktą Nr. 164/1996 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 58/1997 Rink., Nr. 260/2001 Rink., Nr. 416/2001 Rink. ir Nr. 114/2004 Rink. ir pagal 2004 m. liepos 7 d. Vyriausybės įsakymą Nr. 662

Pavyzdžiui:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suomija

 VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd.

Švedija

 Valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal Järnvägslagen (2004:519) ir Järnvägsförordningen (2004:526)

 Regioninės ir vietos valdžios subjektai, veikiantys regionų ir vietos geležinkelių susisiekimo srityje pagal Lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

 Privatūs subjektai, teikiantys geležinkelio paslaugas pagal leidimus, suteiktus pagal Förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, kai tokie leidimai atitinka Direktyvos 2004/17/EB 2 straipsnio 3 dalį

Jungtinė Karalystė

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Geležinkelio paslaugų teikėjai, veikiantys pagal specialias arba išimtines teises, kurias suteikė Transporto departamentas arba kitos kompetentingos institucijos

▼B

II B priedas   – Šveicarija

Geležinkelio operatorių, nurodytų Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies d punkte, specifikacija

„Chemins de fer fédéraux (CFF)“ ( 1 )

Subjektai kaip apibrėžta 1957 m. gruodžio 20 d. teisės akto „Loi fédérale sur les chemins de fer“

„1 straipsnio 2 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje, jeigu jie teikia standartinio pločio bėgio ar siaurabėgio geležinkelio viešąsias transporto paslaugas (1) 

Pavyzdžiui, „BLS“, „MthB“, „Chemin de fer du Jura“, „RhB“, „FO“, „GFM“.

III PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies e punkte ir 5 dalyje)

SUBJEKTAI, VEIKIANTYS ENERGETIKOS SRITYJE

▼M1

III A priedas   – Sąjunga

a)    Dujų arba šilumos perdavimas ar paskirstymas

Belgija

 Distrigaz

 Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai

 Fluxys

Bulgarija

Subjektai, turintys šilumos gamybos arba perdavimo teisę pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį:

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Брикел – ЕАД

 „Бул Еко Енергия“ ЕООД

 „ГЕРРАД“ АД

 Девен АД

 ТЕЦ „Марица 3“ – АД

 „Топлина електроенергия газ екология“ ООД

 Топлофикация Бургас – ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Лозница – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД

Subjektai, turintys dujų perdavimo, paskirstymo, pristatymo ar tiekimo gyventojams teisę pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį:

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, kurie teikia paslaugas dujų ir šilumos sektoriuose, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose

Pavyzdžiui:

 NET4GAS, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Danija

 Subjektai, skirstantys dujas arba šilumą pagal leidimą remiantis Lov om varmeforsyning § 4, žr. 2005 m. liepos 17 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 347

 Subjektai, perduodantys dujas licencijos pagrindu pagal Lov om elforsyning § 10, žr. 2006 m. gegužės 8 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 1116

 Subjektai, perduodantys dujas pagal leidimą remiantis 2006 m. balandžio 25 d.Bekendtgørelse Nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter

 Energinet Danmark arba jai priklausančios dukterinės įmonės, pagal Lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 ir 3, žr. 2004 m. gruodžio 20 d. aktą Nr. 1384

Vokietija

Vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba jų asociacijos arba valstybės įmonės, tiekiančios energiją kitoms įmonėms, eksploatuojančioms energijos tiekimo tinklą arba galinčioms nuosavybės teise disponuoti energijos tiekimo tinklu pagal 1998 m. balandžio 24 d.Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) 3 straipsnio 18 dalį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Võru Soojus

Airija

 Bord Gáis Éireann

 Kiti subjektai, kuriems Energijos reguliavimo komisija gali išduoti licencijas gamtinių dujų paskirstymo arba perdavimo veiklai vykdyti pagal 1976–2002 m. Gas ACTS

 Subjektai, turintys licencijas pagal 1999 m. Electricity Regulation Act, kurie, kaip „Combined Heat and Power Plants“ operatoriai, vykdo šilumos paskirstymą

Graikija

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, kuri perduoda ir paskirsto dujas pagal įstatymą Nr. 2364/95 su pakeitimais, padarytais įstatymais Nr. 2528/97, 2593/98 ir 2773/99

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Ispanija

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Prancūzija

  Gaz de France, įsteigta ir eksploatuojama pagal 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz su pakeitimais

 GRT Gaz, dujų perdavimo tinklo valdytoja

 Dujas paskirstantys subjektai, minimi 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz su pakeitimais 23 straipsnyje. (mišrios ekonomikos paskirstymo bendrovės, régies ar panašios tarnybos, sudarytos iš regioninių arba vietos institucijų). (Pavyzdžiui: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Vietos valdžios institucijos arba jų asociacijos, paskirstančios šilumą

Italija

 SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., perduodančios dujas

 Dujas paskirstantys subjektai, kurių veiklą reglamentuoja įstatymų dėl vietos ir provincijų valdžios institucijų tiesioginės viešųjų paslaugų kontrolės prisiėmimo konsoliduotas tekstas, patvirtintas 1925 m. spalio 15 d.Regio Decreto Nr. 2578, 1986 m. spalio 4 d.D.P.R Nr. 902 ir 2000 m. gegužės 23 d.Decreto Legislativo Nr.o 164 14 ir 15 straipsniais

 Subjektai, skirstantys šilumą visuomenei, kaip nurodyta 1982 m. gegužės 29 d. Legge Nr. 308 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi – 10 straipsnyje

 Vietos valdžios institucijos arba jų asociacijos, skirstančios šilumą gyventojams

  Società di trasporto regionale, kurių tarifą patvirtino Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Kipras

Latvija

 AS „Latvijas gāze“

 Vietos valdžios viešieji subjektai, tiekiantys gyventojams šilumą

Lietuva

 Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir užsiimantys dujų perdavimo, paskirstymo arba tiekimo veikla pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 89–2743; 2007, Nr. 43–1626)

 Subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir užsiimantys šilumos tiekimo veikla pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą (Žin., 2003, Nr. 51–2254; 2007, Nr. 130–5259)

Liuksemburgas

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Vietos valdžios institucijos arba jų įsteigtos asociacijos, atsakingos už šilumos paskirstymą

Vengrija

 Subjektai, perduodantys arba skirstantys dujas pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir pagal leidimą, išduotą remiantis 2003 m. évi XLII. törvény a földgázellátásról

 Subjektai, perduodantys arba skirstantys šilumą pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir pagal leidimą, išduotą remiantis 2005 m. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nyderlandai

 Subjektai, išgaunantys, perduodantys arba paskirstantys dujas pagal licenciją (vergunning), kurią suteikia vietos savivaldos institucijos pagal Gemeentewet. Pavyzdžiui: NV Nederlandse Gasunie

 Vietos savivaldos arba provincijų valdžios institucijos, perduodančios arba paskirstančios dujas pagal Gemeentewet arba Provinciewet

 Vietos valdžios institucijos arba jų asociacijos, paskirstančios dujas gyventojams

Austrija

 Subjektai, kuriems suteiktas leidimas perduoti arba paskirstyti dujas pagal Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451–1935 arba pagal Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000 su pakeitimais

 Subjektai, kuriems suteiktas leidimas perduoti arba paskirstyti šilumą pagal Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994 su pakeitimais

Lenkija

Energetikos bendrovės, kaip apibrėžta Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, įskaitant ir:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugalija

Subjektai, perduodantys ir paskirstantys dujas pagal:

 2006 m. vasario 15 d.Decreto-Lei no 30/2006, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

 2006 m. liepos 26 d.Decreto-Lei no 140/2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Rumunija

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. MEDIAș“

 SC Distrigaz Sud S.A.

 E. ON Gaz România S.A.

 E.ON Gaz Distribuție S.A. – Societăți de distribuție locală

Slovėnija

Subjektai, tiekiantys arba paskirstantys dujas pagal Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99), ir subjektai, tiekiantys arba paskirstantys šilumą pagal šiuos savivaldybių priimtus sprendimus:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno pPodjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakija

 Subjektai, leidimų pagrindu užtikrinantys arba vykdantys dujų gavybos, paskirstymo, perdavimo, laikymo ir tiekimo gyventojams veiklą pagal Aktą Nr. 656/2004 Rink.

 Subjektai, leidimų pagrindu užtikrinantys arba vykdantys šilumos gamybos, paskirstymo ir tiekimo gyventojams veiklą pagal Aktą Nr. 657/2004 Rink.

Pavyzdžiui:

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Suomija

Viešieji arba kiti subjektai, eksploatuojantys dujų tinklo perdavimo sistemą ir paskirstymo sistemas pagal licenciją, išduotą pagal Maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000), taip pat viešieji arba kiti subjektai, tiekiantys dujas šioms sistemoms; savivaldybių subjektai arba valstybės įmonės, gaminančios, perduodančios ar paskirstančios šilumą arba tiekiančios šilumą tinklams

Švedija

 Subjektai, perduodantys arba paskirstantys dujas arba šilumą koncesijos pagrindu pagal Lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Jungtinė Karalystė

 Valstybinis dujų perdavėjas, kaip apibrėžta 1986 m. Gas Act 7 skirsnio 1 dalyje

 Asmuo, pagal 1996 m. Gas (Northern Ireland) Order 8 straipsnį paskelbtas dujų tiekėju

 Vietos valdžios institucija, kuri suteikia arba eksploatuoja fiksuotą tinklą, teikiantį arba teiksiantį viešąją paslaugą, susijusią su šilumos gamyba, perdavimu ir paskirstymu

 Asmuo, turintis licenciją pagal 1989 m. Electricity Act 6 skirsnio 1 dalies a punktą, kurio licencijoje yra nuostatos, nurodytos to akto 10 skirsnio 3 dalyje

b)    Naftos ir dujų žvalgymas bei gavyba

Belgija

Bulgarija

Subjektai, užsiimantys naftos arba dujų žvalgymu ir gavyba pagal Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) arba Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 „Дайрект Петролеум България“ – ЕООД, София

 „Петреко-България“ – ЕООД, София

 „Проучване и добив на нефт и газ“ – АД, София

 „Мерлоуз Рисорсиз“ – ООД, Люксембург

 „Мерлоуз Рисорсиз САРЛ“, Люксембург

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване“ – ООД, Виена, Австрия

 „Джей Кей Екс България Лимитид“ – Лондон, Англия

 „Рамко България Лимитид“ – Абърдийн, Шотландия

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ – Дъблин, Ирландия

 ОАО „Башкиргеология“, Уфа, Руска федерация

 „Винтидж Петролеум България, Инк.“ – Кайманови острови

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nustatyta geografinė vietovė naudojama naftos arba dujų žvalgymo arba gavybos tikslais (kaip nustatyta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies i punkte)

Pavyzdžiui:

 Moravské naftové doly, a.s.

Danija

Subjektai pagal:

  Lov om Danmarks undergrund, žr. 2007 m. liepos 4 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 889

  Lov om kontinentalsoklen, žr. 2005 m. lapkričio 18 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 1101

Vokietija

 Įmonės pagal 1980 m. rugpjūčio 13 d.Bundesberggesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį

Airija

Subjektai, kuriems yra suteiktas leidimas, licencija arba koncesija žvalgyti arba išgauti naftą ir dujas pagal šias teisines nuostatas:

 1968 m. Continental Shelf Act

 1960 m. Petroleum and Other Minerals Development Act

 1992 m. Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development

 1964 m. Petroleum (Production) Act (NI)

Graikija

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.“, pagal Įstatymą Nr. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Ispanija

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Kiti subjektai, veikiantys pagal Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos ir jo įgyvendinimo teisės aktus

Prancūzija

 Subjektai, atsakingi už naftos arba dujų žvalgymą ir gavybą pagal Code minier ir jo įgyvendinimo taisykles, ypač 1995 m. balandžio 19 d.Décret no 95–427 ir 2006 m. birželio 2 d.Décret no 2006–648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Italija

Subjektai, kuriems yra suteiktas leidimas, licencija arba koncesija žvalgyti arba išgauti naftą ir dujas arba saugoti dujas po žeme pagal šias teisines nuostatas:

 1953 m. vasario 10 d. Legge Nr. 136

 1957 m. sausio 11 d. Legge Nr. 6 su pakeitimais, padarytais 1967 m. liepos 21 d. Legge Nr. 613

 1991 m. sausio 9 d. Legge Nr. 9

 1996 m. lapkričio 25 d. Decreto Legislativo Nr. 625

 1974 m. balandžio 26 d. Legge Nr. 170 su pakeitimais, padarytais 2000 m. gegužės 23 d. Decreto Legislativo Nr. 164

Kipras

Latvija

Visos bendrovės, gavusios atitinkamą licenciją ir pradėjusios naftos arba dujų žvalgymą ir gavybą

Lietuva

 Akcinė bendrovė „Geonafta“

 Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė „Minijos nafta“

 Bendra Lietuvos ir Švedijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Genčių nafta“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Geobaltic“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Manifoldas“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys naftos arba dujų žvalgybos ar gavybos veiklą pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 53–1582; 2001, Nr. 35–1164)

Liuksemburgas

Vengrija

 Subjektai, atliekantys naftos arba dujų žvalgybos ir gavybos darbus, remdamiesi leidimu arba koncesija pagal 1993. Évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

  The Petroleum (Production) Act (Cap. 156) ir antrinės teisės aktai pagal šį aktą bei Continental Shelf Act (Cap. 194) ir antrinės teisės aktai pagal šį aktą

Nyderlandai

 Subjektai pagal Mijnbouwwet (2003 m. sausio 1 d.)

Austrija

 Subjektai, kuriems leista žvalgyti ar išgauti naftą ar dujas pagal Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 su pakeitimais

Lenkija

Subjektai, vykdantys veiklą, susijusią su dujų, naftos ir jos gamtinių produktų, rudosios anglies, akmens anglies ar kito kietojo kuro žvalgymo, paieškos bei gavybos srityje pagal Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, įskaitant ir:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugalija

Subjektai, turintys leidimą, licenciją arba koncesijos sutartį vykdyti naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos darbus pagal:

 1994 m. balandžio 26 d. Decreto-Lei no 109/94; 1994 m. gegužės 31 d. Declaração de rectificação no 64/94 ir 1994 m. rugsėjo 5 d. Portaria no 790/94

 1994 m. rugpjūčio 24 d. Despacho no 82/94 ir 1994 m. sausio 17 d. Despacho Conjunto no A-87/94-XII

 1994 m. liepos 21 d. Aviso, D.R. III, no 167 ir 2002 m. kovo 12 d. Aviso, DR III no 60

Rumunija

 Societatea Națională „Romgaz“ S.A. MEDIAș

 S.C. PETROM S.A.

Slovėnija

Subjektai, užsiimantys naftos paieška ir gavyba pagal Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovakija

 Subjektai, užsiimantys naftos gavyba pagal leidimą, išduotą remiantis Aktu Nr. 656/2004 Rink.

 Subjektai, užsiimantys geologiniu naftos telkinių žvalgymu ir gavyba pagal kasybos leidimą, suteiktą remiantis Aktu Nr. 51/1988 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 499/1991 Rink., Nr. 154/1995 Rink., Nr. 58/1998 Rink., Nr. 533/2004 Rink. ir remiantis Aktu Nr. 214/2002 Rink.

Suomija

Švedija

Subjektai, turintys koncesiją naftai ar dujoms žvalgyti ar išgauti pagal Minerallagen (1991:45) arba kuriems yra suteiktas leidimas pagal Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Jungtinė Karalystė

 Asmuo, veikiantis pagal licenciją, išduotą arba turinčią tokią pat galią, jei ji būtų išduota pagal 1998 m. Petroleum Act

 Asmuo, turintis licenciją pagal 1964 m. Petroleum (Production) Act (Northern Ireland)

c)    Anglių ir kito kietojo kuro žvalgymas bei gavyba

Belgija

Bulgarija

Subjektai, užsiimantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymu ir gavyba pagal Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) arba Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

 „Балкан МК“ – ЕООД

 „Въгледобив Бобов дол“ – ЕООД

 „Въглища Перник“ – ООД

 „Геология и геотехника“ – ООД

 „Елшица-99“ – АД

 „Енемона“ – АД

 „Карбон Инвест“ – ООД

 „Каусто-голд“ – АД

 „Мес Ко ММ5“ – ЕООД

 „Мина Балкан – 2000“ – АД

 „Мина Бели брег“ – АД

 „Мина Открит въгледобив“ – АД

 „Мина Станянци“ – АД

 „Мина Черно море – Бургас“ – ЕАД

 „Мина Чукурово“ – АД

 „Мининвест“ – ООД

 „Мини Марица-изток“ – ЕАД

 „Минно дружество Белоградчик“ – АД

 „Рекоул“ – АД

 „Руен Холдинг“ – АД

 „Фундаментал“ – ЕООД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nurodyta geografinė vietovė naudojama anglies arba kito kietojo kuro žvalgymo arba gavybos tikslais (kaip nustatyta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies i punkte)

Pavyzdžiui:

 Čekijos anglies tarnyba a.s.

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danija

 Subjektai, žvalgantys ar išgaunantys anglį arba kitą kietąjį kurą pagal 2007 m. birželio 21 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 784

Vokietija

 Įmonės pagal 1980 m. rugpjūčio 13 d.Bundesberggesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

 AS Eesti Põlevkivi

Airija

  Bord na Mona plc., įsteigta ir veikianti pagal 1946–1998 m. Turf Development Act

Graikija

 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού“, kuri atlieka žvalgymus ir išgauna anglis bei kitą kietąjį kurą pagal 1973 m. Angliakasybos kodeksą su pakeitimais, padarytais 1976 m. balandžio 27 d. Įstatymu

Ispanija

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Kiti subjektai, veikiantys pagal Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas ir jo įgyvendinimo teisės aktus

Prancūzija

 Subjektai, atsakingi už anglies ar kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą pagal Code minier ir jo įgyvendinimo taisykles, ypač 1995 m. balandžio 19 d.Décret no 95–427 ir 2006 m. birželio 2 d.Décret no 2006–648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Italija

 Carbosulcis S.p.A.

Kipras

Latvija

Lietuva

 Subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys anglių ir kito kietojo kuro žvalgybos ar gavybos veiklą pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 63–1582; 2001, Nr. 35–1164)

Liuksemburgas

Vengrija

 Subjektai, atliekantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymo ir gavybos darbus, remdamiesi leidimu arba koncesija pagal 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Nyderlandai

 Subjektai pagal Mijnbouwwet (2003 m. sausio 1 d.)

Austrija

 Subjektai, kuriems leista žvalgyti ar išgauti anglį ar kitą kietąjį kurą pagal Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 su pakeitimais

Lenkija

Subjektai, vykdantys veiklą, susijusią su dujų, naftos ir jos gamtinių produktų, rudosios anglies, akmens anglies ar kito kietojo kuro žvalgymo, paieškos ar gavybos srityje pagal Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, įskaitant ir:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel Bogdanka“ S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin“ S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa“ S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów“ S.A. w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

 Południowy KoncernWęglowy S.A.

Portugalija

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, pagal Decretos-Lei no 90/90 ir no 87/90, abu 1990 m. kovo 16 d.

Rumunija

 Compania Națională a Huilei – S.A. Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

 Societatea Națională a Cărbunelui – S.A. Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina“ S.A.

 Compania Națională a Uraniului S.A. București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovėnija

Subjektai, užsiimantys anglies paieška ir gavyba pagal Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovakija

Subjektai, užsiimantys geologiniu anglies klodų žvalgymu ir gavyba pagal kasybos leidimą, suteiktą remiantis Aktu Nr. 51/1988 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 499/1991 Rink., Nr. 154/1995 Rink., Nr. 58/1998 Rink., Nr. 533/2004 Rink., ir remiantis Aktu Nr. 214/2002 Rink.

Suomija

Subjektai, kurie naudojasi specialia kietojo kuro žvalgymo ir gavybos koncesija pagal laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Švedija

Subjektai, kurie naudojasi specialia anglies ar kito kietojo kuro žvalgymo ar gavybos koncesija pagal Minerallagen (1991:45) arba lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, arba kuriems yra išduotas leidimas pagal Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Jungtinė Karalystė

 Bet kuris licencijuotas operatorius (apibrėžtas 1994 m. Coal Industry Act)

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 Asmuo, veikiantis pagal žvalgymo licenciją, kasybos nuomą, kasybos licenciją arba kasybos leidimą, kaip apibrėžta 1969 m. Mineral Development Act (Northern Ireland) 57 skirsnio 1 dalyje

▼B

III B priedas   – Šveicarija

a)   Dujų ar šilumos tiekimas arba paskirstymas

Subjektai, tiekiantys arba paskirstantys dujas pagal 1963 m. spalio 4 d. teisės akto „Loi fédérale sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux“ 2 straipsnį.

Subjektai, tiekiantys arba paskirstantys šilumą remiantis kantono koncesija.

Pavyzdžiui, „SWISSGAS AG“, „Gaznat SA“, „Gasverbund Ostschweiz AG“, „REFUNA AG“, „Cadbar SA“.

b)   Naftos arba dujų žvalgymas ir gavyba

Subjektai, atliekantys naftos arba dujų žvalgymą ir gavybą pagal 1955 m. rusėjo 24 d. teisės aktą „Concordat Intercantonal concernant la prospection et l'exploitaiton du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie“.

Pavyzdžiui, „Seag AG“.

c)   Anglies arba kito kietojo kuro žvalgymas ir gavyba

Subjektų Šveicarijoje nėra.

IV PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies f punkte ir 5 dalyje)

Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOS PRIVAČIOS KOMUNALINĖS ĮMONĖS

▼M1

IV A priedas   – Sąjunga

a)    Geriamojo vandens gamyba, perdavimas arba paskirstymas

Belgija

 Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarija

 „Тузлушка гора“ – ЕООД, Антоново

 „В И К – Батак“ – ЕООД, Батак

 „В и К – Белово“ – ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица“ – ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград

 „В и К – Бебреш“ – ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой“ – ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване“ – ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас

 „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Бургас

 „Бързийска вода“ – ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Варна

 „ВиК“ ООД, к.к. Златни пясъци

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ – ЕООД, Велинград

 „ВИК“ – ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Враца

 „В И К“ – ООД, Габрово

 „В И К“ – ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Исперих

 „Аспарухов вал“ ЕООД, Кнежа

 „В И К – Кресна“ – ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец“ – ЕООД, Кубрат

 „ВИК“ – ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Ловеч

 „В и К – Стримон“ – ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация – П“ – ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Перник

 „В И К“ – ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство“ – ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване–Дунав“ – ЕООД, Разград

 „ВКТВ“ – ЕООД, Ракитово

 ЕТ „Ердуван Чакър“, Раковски

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Русе

 „Екопроект-С“ ООД, Русе

 „УВЕКС“ – ЕООД, Сандански

 „ВиК-Паничище“ ЕООД, Сапарева баня

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Свищов

 „Бяла“ – ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Силистра

 „В и К“ – ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Смолян

 „Софийска вода“ – АД, София

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София

 „Стамболово“ – ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С“ – ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация – Тетевен“ – ЕООД, Тетевен

 „В и К – Стенето“ – ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, teikiantys paslaugas vandentvarkos pramonėje, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. 4 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose

Pavyzdžiui:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Danija

 Subjektai, tiekiantys vandenį, kaip nustatyta Lov om vandforsyning m.v. § 3(3), žr. 2007 m. sausio 17 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 71

Vokietija

 Subjektai, išgaunantys arba tiekiantys vandenį pagal Eigenbetriebsverordnungen or Eigenbetriebsgesetze der Länder (komunalinių paslaugų įmonės)

 Subjektai, išgaunantys arba tiekiantys vandenį pagal Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder

 Subjektai, išgaunantys vandenį pagal 1991 m. vasario 12 d.Gesetz über Wasser- und Bodenverbände su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gegužės 15 d.

 Valstybės įmonės, išgaunančios arba tiekiančios vandenį pagal Kommunalgesetze, visų pirma Gemeindeverordnungen der Länder

 Subjektai, įsteigti pagal 1965 m. rugsėjo 6 d.Aktiengesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. sausio 5 d. arba 1892 m. balandžio 20 d.GmbH-Gesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 10 d., arba turintys Kommanditgesellschaft (ribotos atsakomybės ūkinės bendrijos) teisinį statusą, išgaunantys arba tiekiantys vandenį pagal specialią sutartį su regioninėmis arba vietos valdžios institucijomis

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

 AS Haapsalu Veevärk

 AS Kuressaare Veevärk

 AS Narva Vesi

 AS Paide Vesi

 AS Pärnu Vesi

 AS Tartu Veevärk

 AS Valga Vesi

 AS Võru Vesi

Airija

Subjektai, išgaunantys arba tiekiantys vandenį pagal Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964

Graikija

 „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Δ.Α.Π.“ arba „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.“). Įmonės teisinis statusas yra reglamentuojamas konsoliduoto Įstatymo Nr. 2190/1920, Įstatymo Nr. 2414/1996 nuostatomis ir papildomai Įstatymo Nr. 1068/80 bei Įstatymo Nr. 2744/1999 nuostatomis

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.“) reglamentuojama Įstatymo Nr. 2937/2001 (Graikijos oficialus leidinys, 169 Α′) nuostatomis ir Įstatymo Nr. 2651/1998 (Graikijos oficialus leidinys, 248 Α′) nuostatomis

 „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου“ („ΔΕΥΑΜΒ“), kuri veikia pagal Įstatymą Nr. 890/1979

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης“ (savivaldybių vandentiekio ir kanalizacijos įmonės), kurios išgauna ir tiekia vandenį pagal 1980 m. rugpjūčio 23 d. Įstatymą Nr. 1069/80

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης“ (savivaldybių ir bendrijų vandentiekio asociacijos), kuri veikia pagal Prezidento dekretą Nr. 410/1995, pagal Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

 „Δήμοι και Κοινότητες“ (savivaldybės ir bendrijos), kurios veikia pagal Prezidento dekretą Nr. 410/1995, pagal Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

Ispanija

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Kiti viešieji subjektai, kurie priklauso arba yra pavaldūs „Comunidades Autónomas“ ir „Corporaciones locales“, ir kurie veikia geriamojo vandens tiekimo srityje

 Kiti privatūs subjektai, kuriems „Corporaciones locales“ suteikė specialias arba išskirtines teises geriamojo vandens tiekimo srityje

Prancūzija

Regioninės arba vietos valdžios institucijos ir viešosios įstaigos, išgaunančios arba tiekiančios geriamąjį vandenį:

  Régies des eaux (pavyzdžiui: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Vandens perdavimo, pristatymo ir gavybos organizacijos (pavyzdžiui: Syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Italija

 Organizacijos, atsakingos už įvairių vandens tiekimo paslaugos etapų valdymą pagal Įstatymų dėl vietos ir provincijų valdžios institucijų tiesioginės viešųjų paslaugų kontrolės prisiėmimo konsoliduotą tekstą, patvirtintą 1925 m. spalio 15 d.Regio Decreto No 2578, 1986 m. spalio 4 d.D.P.R N 902 ir 2000 m. rugpjūčio 18 d.Decreto Legislativo No 267, nustatančiu įstatymų dėl vietos valdžios institucijų struktūros konsoliduotą tekstą, visų pirma remiantis 112 ir 116 straipsniais

  Acquedotto Pugliese S.p.A. (1999 m. gegužės 11 d.Decreto Legislativo Nr. 141)

  Ente acquedotti siciliani, įsteigta 1979 m. rugsėjo 4 d.Legge Regionale No 2/2 ir 1980 m. rugpjūčio 9 d.Legge Regionale No 81, ir likviduota 2004 m. gegužės 31 d.Legge Regionale No 9 (1 str.)

  Ente sardo acquedotti e fognature, įsteigta 1963 m. liepos 5 d. Legge No 9, tapo ESAF S.p.A. 2003 m. ir po to sujungta su ABBANOA S.p.A. ESAF panaikinta 2005 m. liepos 29 d. ir likviduota 2005 m. balandžio 21 d.Legge Regionale Nr. 7 (art. 5, comma 1) - Legge finanziaria 2005

Kipras

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, skirstanti vandenį savivaldybių ir kitose teritorijose pagal περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Latvija

 SIA „Rīgas ūdens“ ir kiti valstybės bei privatūs subjektai, kurie gamina, perduoda ir skirsto geriamąjį vandenį fiksuotoje sistemoje, ir kurie vykdo pirkimus pagal Įstatymą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Lietuva

 Subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir užsiimantys geriamojo vandens gamybos, tiekimo arba paskirstymo veikla pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 82–3260)

Liuksemburgas

 Vietos valdžios institucijų departamentai, atsakingi už vandens tiekimą

 Vietos valdžios institucijų asociacijos, atsakingos už vandens gavybą ar tiekimą, įsteigtos pagal 2001 m. vasario 23 d.Loi concernant la création des syndicats de communes su pakeitimais ir papildymais, padarytais 1958 m. gruodžio 23 d. Įstatymu ir 1981 m. liepos 29 d. Įstatymu, ir pagal 1962 m. liepos 31 d.Loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud – SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn- Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre – SEC

Vengrija

 Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys geriamąjį vandenį pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta“ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta“ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Nyderlandai

Subjektai, gaminantys ir paskirstantys vandenį pagal Waterleidingwet

Austrija

Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos, gaminančios, perduodančios arba paskirstančios geriamąjį vandenį pagal devynių Länder Wasserversorgungsgesetze

Lenkija

Vandens ir kanalizacijos įmonės, kaip apibrėžta Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, vykdančios ūkinę veiklą vandens tiekimo plačiajai visuomenei arba nutekamųjų vandenų šalinimo paslaugų teikimo plačiajai visuomenei srityje, įskaitant ir:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugalija

 Tarpsavivaldybinės sistemos – įmonės, kuriose dalyvauja valstybė ar kiti viešieji subjektai, turintys didžiąją dalį akcijų paketo, ir privačios įmonės pagal 1993 m. lapkričio 5 d.Decreto-Lei No 379/93 su pakeitimais, padarytais 1999 m. spalio 25 d.Decreto-Lei No 176/99,1999 m. spalio 29 d.Decreto-Lei No 439-A/99 ir 2003 m. gegužės 23 d.Decreto-Lei No 103/2003. Leistinas tiesioginis valstybės administravimas

 Savivaldybių sistemos – vietos valdžios institucijos, jų asociacijos, vietos valdžios tarnybos, įmonės, kuriose visas kapitalas arba jo didesnė dalis priklauso valstybei, arba privačiosios įmonės pagal 2006 m. gruodžio 29 d.Lei 53-F/2006 ir pagal 1993 m. lapkričio 5 d.Decreto-Lei No 379/93 su pakeitimais, padarytais 1999 m. spalio 25 d.Decreto-Lei No 176/99,1999 m. spalio 29 d.Decreto-Lei No 439-A/99 ir 2003 m. gegužės 23 d.Decreto-Lei No 103/2003

Rumunija

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (vietos institucijų skyriai ir įmonės, išgaunančios, perduodančios ir tiekiančios vandenį); pavyzdžiui:

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovėnija

Subjektai, išgaunantys, tiekiantys geriamąjį vandenį remdamiesi koncesijos aktu, suteiktu pagal Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) ir savivaldybių priimtus sprendimus:Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno - stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o.Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje - Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovakija

 Subjektai, eksploatuojantys viešąsias vandens sistemas, susijusias su geriamojo vandens gavyba, perdavimu ar tiekimu visuomenei, pagal prekybos licenciją ir viešųjų vandens sistemų eksploatacijos profesinės kompetencijos sertifikatą, išduotą pagal Įstatymą Nr. 442/2002 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 525/2003 Rink., Nr. 364/2004 Rink., Nr. 587/2004 Rink. ir Nr. 230/2005 Rink.

 Subjektai, eksploatuojantys vandentvarkos įrenginius Akte Nr. 364/2004 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 587/2004 Rink. ir Nr. 230/2005 Rink. nurodytomis sąlygomis, pagal leidimą, suteiktą remiantis Aktu Nr. 135/1994 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 52/1982 Rink., Nr. 595/1990 Rink., Nr. 128/1991 Rink., Nr. 238/1993 Rink., Nr. 416/2001 Rink., Nr. 533/2001 Rink., ir tuo pačiu užtikrinantys geriamojo vandens perdavimą ir tiekimą visuomenei pagal Aktą Nr. 442/2002 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 525/2003 Rink., Nr. 364/2004 Rink., Nr. 587/2004 Rink. ir Nr. 230/2005 Rink.

Pavyzdžiui:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suomija

 Vandens tiekimo institucijos, kurioms taikomas vesihuoltolakilagen om vattentjänster (119/2001) 3 skirsnis

Švedija

Vietos valdžios institucijos ir savivaldybių įmonės, gaminančios, perduodančios arba paskirstančios geriamąjį vandenį pagal lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Jungtinė Karalystė

 Įmonė, paskirta tiekti vandenį arba rūpintis kanalizacijos tvarkymo paslaugomis pagal 1991 m. Water Industry Act

 Vandens ar kanalizacijos tvarkymo institucija, įsteigta pagal 1994 m. Local Government etc (Scotland) Act 62 skirsnį

 The Department for Regional Development (Northern Ireland)

b)    Elektros gamyba, perdavimas ar paskirstymas

Belgija

 Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai

 SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel/Electrabel

 Elia

Bulgarija

Subjektai, turintys elektros gamybos, perdavimo, paskirstymo ar tiekimo gyventojams teisę pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį:

 АЕЦ Козлодуй - ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел - ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III - АД

 Енерго-про България - АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП „Златни пясъци“ АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ - Варна ЕАД

 ТЕЦ „Марица 3“ – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация - Пловдив - ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, teikiantys paslaugas elektros sektoriuje, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies c punkte

Pavyzdžiui:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a.s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danija

 Subjektai, gaminantys elektrą licencijos pagrindu pagal Lov om elforsyning § 10, žr. 2006 m. lapkričio 8 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 1115

 Subjektai, perduodantys elektrą licencijos pagrindu pagal Lov om elforsyning § 19, žr. 2006 m. lapkričio 8 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 1115

 Energinet Danmark arba jos dukterinės įmonės, pagal Lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 ir 3, žr. 2004 m. gruodžio 20 d. Aktą Nr. 1384

Vokietija

Vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba jų asociacijos arba valstybės įmonės, tiekiančios energiją kitoms įmonėms, eksploatuojančioms energijos tiekimo tinklą arba galinčioms nuosavybės teise disponuoti energijos tiekimo tinklu pagal 1998 m. balandžio 24 d.Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) 3 straipsnio 18 dalį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Airija

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy (ESBIE – elektros tiekimas)

 Synergen Ltd. (elektros gamyba)

 Viridian Energy Supply Ltd. (elektros tiekimas)

 Huntstown Power Ltd. (elektros gamyba)

 Bord Gáis Éireann (elektros tiekimas)

 Elektros energijos tiekėjai ir gamintojai, licencijuoti pagal 1999 m. Elektros reguliavimo įstatymą

 EirGrid plc

Graikija

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“, įsteigta Įstatymu Nr. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ ir veikianti pagal Įstatymą Nr. 2773/1999 ir Prezidento dekretą Nr. 333/1999

Ispanija

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Kiti subjektai, užsiimantys elektros gamyba, perdavimu ir paskirstymu pagal Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico ir jo įgyvendinimo teisės aktus

Prancūzija

  Électricité de France, įsteigta ir veikianti pagal 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz su pakeitimais

 RTE, elektros perdavimo tinklo valdytojas

 Elektrą skirstantys subjektai, nurodyti 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz su pakeitimais 23 straipsnyje (mišrios ekonomikos paskirstymo bendrovės, régies ar panašios tarnybos, sudarytos iš regioninių arba vietos institucijų). Pavyzdžiui: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

Italija

  Gruppo Enel bendrovės, turinčios leidimą gaminti, perduoti ir paskirstyti elektrą, kaip apibrėžta 1999 m. kovo 16 d.Decreto Legislativo No 79 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 Kitos įmonės, veikiančios koncesijų pagrindu pagal 1999 m. kovo 16 d.Decreto Legislativo No 79

Kipras

  Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, įsteigta περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171

  Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, įsteigta pagal Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003 57 straipsnį

 Kiti asmenys, subjektai ar įmonės, vykdantys veiklą, numatytą Direktyvos 2004/17/EB 3 straipsnyje, ir veikiantys pagal licenciją, išduotą remiantis περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003} 34 straipsniu

Latvija

 AS „Latvenergo“

 AS „Augstsprieguma tīkls“

 AS „Sadales tīkls“ ir kitos įmonės, kurios gamina, perduoda ir skirsto elektrą ir kurios vykdo pirkimus pagal „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Lietuva

 Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

 Akcinė bendrovė „Lietuvos energija“

 Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“

 Akcinė bendrovė „Rytų skirstomieji tinklai“

 Akcinė bendrovė „VST“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys elektros gamybos, perdavimo arba paskirstymo veiklą pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 66–1984; 2004, Nr. 107–3964) ir Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119–2771)

Liuksemburgas

  Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), gaminanti ir paskirstanti elektrą pagal 1927 m. lapkričio 11 d.Convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, patvirtintą 1928 m. sausio 4 d. Įstatymu

 Vietos valdžios institucijos, atsakingos už elektros perdavimą arba paskirstymą

 Société électrique de l’Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Vengrija

Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys elektros energiją pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta („Enemalta“ korporacija)

Nyderlandai

Subjektai, skirstantys elektrą pagal licenciją (vergunning), suteiktą provincijos valdžios institucijų pagal Provinciewet.

Pavyzdžiui:

 Essent

 Nuon

Austrija

Subjektai, eksploatuojantys perdavimo arba paskirstymo tinklą pagal Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998 su pakeitimais arba pagal devynių Länder Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze

Lenkija

Energetikos bendrovės, kaip apibrėžta Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, įskaitant ir:

 BOT Elektrownia „Opole“ S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO“ Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia „Kozienice“ S.A.

 Elektrownia „Stalowa „Wola“ S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o., Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.,

 Zakład Elektroenergetyczny „Elsen“ Sp. z o.o., Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugalija

1.   Elektros gamyba

Subjektai, gaminantys elektros energiją pagal:

 2006 m. vasario 15 d.Decreto-Lei no 29/2006 que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade

 2006 m. rugpjūčio 23 d.Decreto-Lei no 172/2006 que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

 Subjektai, gaminantys elektros energiją specialiu režimu pagal 1988 m. gegužės 27 d.Decreto-Lei no 189/88 su pakeitimais, padarytais 1999 m. gegužės 18 d.Decretos-Lei no 168/99,1995 m. lapkričio 24 d.no 313/95,1999 m. gruodžio 13 d.no 538/99, abu 2001 m. gruodžio 10 d.no 312/2001 ir no 313/2001, 2001 m. gruodžio 29 d.Decreto-Lei no 339-C/2001, 2002 m. kovo 25 d.Decreto-Lei no 68/2002, 2005 m. vasario 16 d.Decreto-Lei no 33-A/2005, 2007 m. gegužės 31 d.Decreto-Lei no 225/2007 ir 2007 m. lapkričio 2 d.Decreto-Lei no 363/2007

2.   Elektros perdavimas

Subjektai, perduodantys elektros energiją pagal:

 2006 m. vasario 15 d.Decreto-Lei no 29/2006 ir 2006 m. rugpjūčio 23 d.do Decreto-lei no 172/2006

3.   Elektros paskirstymas

 Subjektai, skirstantys elektros energiją pagal 2006 m. vasario 15 d.Decreto-Lei no 29/2006 ir 2006 m. rugpjūčio 23 d.do Decreto-lei no 172/2006

 Subjektai, skirstantys elektros energiją pagal 1995 m. liepos 27 d.Decreto-Lei no 184/95 su pakeitimais, padarytais 1997 m. kovo 14 d.Decreto-Lei no 56/97 ir 1982 m. rugsėjo 1 d.do Decreto-Lei no 344-B/82 su pakeitimais, padarytais 1986 m. rugsėjo 19 d.Decreto-Lei no 297/86,1990 m. spalio 30 d.Decreto-Lei no 341/90 ir 1992 m. vasario 5 d.Decreto-Lei no 17/92

Rumunija

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

 Societatea Națională „Nuclearelectrica“ S.A.

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

 S.C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 S.C. Electrocentrale Galați S.A.

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București

 Societatea Comercială Electrica S.A., București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord“ S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Muntenia Nord“ S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Sud“ S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Sud“ S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Nord“ S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Nord“ S.A.

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova S.A.

 CEZ Distribuție

Slovėnija

Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys elektros energiją pagal Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovakija

Subjektai, leidimų pagrindu užtikrinantys elektros gamybą ir perdavimą per perdavimo tinklų sistemą, paskirstymą ir tiekimą visuomenei per paskirstymo tinklus pagal Aktą Nr. 656/2004 Rink.

Pavyzdžiui:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Suomija

Valstybės ir kiti subjektai, eksploatuojantys elektros perdavimo arba paskirstymo sistemas pagal licenciją, išduotą remiantis Sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995), ir pagal laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Švedija

Subjektai, perduodantys arba paskirstantys elektrą koncesijos pagrindu pagal ellagen (1997:857)

Jungtinė Karalystė

 Asmuo, turintis licenciją pagal 1989 m. Electricity Act 6 skirsnį

 Asmuo, turintis licenciją pagal 1992 m. Electricity (Northern Ireland) Order 10 straipsnio 1 dalį

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc

c)    Perkantieji subjektai, veikiantys miesto geležinkelių, automatizuotų sistemų, tramvajų, troleibusų, autobusų ar funikulierių paslaugų srityje

Belgija

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Privačios bendrovės, turinčios specialias arba išimtines teises

Bulgarija

 „Метрополитен“ ЕАД, София

 „Столичен електротранспорт“ ЕАД, София

 „Столичен автотранспорт“ ЕАД, София

 „Бургасбус“ ЕООД, Бургас

 „Градски транспорт“ ЕАД, Варна

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца

 „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово

 „Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник

 „Автобусни превози“ ЕАД, Плевен

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен

 „Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив

 „Градски транспорт“ ЕООД, Русе

 „Пътнически превози“ ЕАД, Сливен

 „Автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose teikiamos paslaugos miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ir autobusų paslaugų sektoriuje, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies f punkte

Pavyzdžiui:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a.s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danija

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Subjektai, teikiantys autobusų paslaugas visuomenei (įprastos reguliariosios paslaugos) pagal Lov om buskørsel, žr. 2003 vasario 19 d. Konsolidacijos įstatymą Nr. 107

 Metroselskabet I/S

Vokietija

Įmonės, leidimo pagrindu teikiančios trumpų maršrutų transporto paslaugas visuomenei pagal 1961 m. kovo 21 d.Personenbeförderungsgesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 31 d.

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

 AS Tallinna Autobussikoondis

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

 Narva Bussiveod AS

Airija

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Subjektai, teikiantys visuomenei transporto paslaugas pagal pakeistą 1932 m. Road Transport Act

Graikija

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.“ („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.“) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), įsteigta ir veikianti pagal Įstatymo galią turintį dekretą Nr. 768/1970 (Α′273), pagal įstatymus Nr. 588/1977 (Α′148) ir Nr. Nr. 2669/1998 (Α′283)

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς“ („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.“) (Athens-Piraeus Electric Railways), įsteigta ir veikianti pagal įstatymus Nr. 352/1976 (Α′147) ir Nr. 2669/1998 (Α′283)

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.“ („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.“) (Athens URBAN Transport Organization S.A), įsteigta ir veikianti pagal įstatymus Nr. 2175/1993 (Α′211) ir Nr. 2669/1998 (Α′283)

 „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.“ („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.“) (Company of Thermal Buses S.A.), įsteigta ir veikianti pagal įstatymus Nr. 2175/1993 (Α′211) ir Nr. 2669/1998 (Α′283)

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.“ (Attiko Metro S.A), įsteigta ir veikianti pagal Įstatymą Nr. 1955/1991

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ („Ο.Α.Σ.Θ.“), įsteigta ir veikianti pagal dekretą Nr. 3721/1957, Įstatymo galią turintį dekretą Nr. 716/1970 ir įstatymus Nr. 866/79 ir Nr. 2898/2001 (Α′71)

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), veikianti pagal Įstatymą Nr. 2963/2001 (Α′268)

 Subjektai „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, dar žinomi kaip atitinkamai „ΡΟΔΑ“ ir „ΔΕΑΣ ΚΩ“, veikiantys pagal Įstatymą Nr. 2963/2001 (Α′268)

Ispanija

Subjektai, teikiantys miesto transporto viešąsias paslaugas pagal Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local ir atitinkamus regioninius įstatymus, jei taikytina

Subjektai, teikiantys viešojos susisiekimo autobusais paslaugas pagal Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres laikinąją nuostatą numeris trys

Pavyzdžiui:

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport - AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, s.a.

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Prancūzija

 Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1982 m. gruodžio 30 d.Loi d’orientation des transports intérieurs no 82–1153 7-II straipsnį

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

  Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français ir kiti subjektai, teikiantys transporto paslaugas pagal leidimą, išduotą Syndicat des transports d’Ile-de-France pagal 1959 m. sausio 7 d.Ordonnance no 59–151 su pakeitimais ir jį įgyvendinančius potvarkius, organizuojant keleivių transportą Ile-de- France regione

  Réseau ferré de France, valstybės įmonė, įsteigta 1997 m. vasario 13 d.Loi no 97–135

 Regioninės ir vietos institucijos arba regioninių ir vietos institucijų grupės, kurios yra organizacinės transporto institucijos (pavyzdžiui: Communauté urbaine de Lyon)

Italija

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo susisiekimo paslaugas geležinkeliais, automatizuotomis sistemomis, tramvajais, troleibusais arba autobusais, arba valdantys atitinkamas infrastruktūras nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu

Pavyzdžiui:

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo susisiekimo paslaugas pagal įgaliojimus, išduotus remiantis 2006 m. gruodžio 1 d.Decreto del Ministro dei Trasporti No 316 „Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale“

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1925 m. spalio 15 d.Regio Decreto No 2578 – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province – 1 straipsnio 4 arba 15 dalis

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1997 m. lapkričio 19 d.Decreto Legislativo No 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, 1997 m. kovo 15 d.Legge No 59 4 straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis – su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugsėjo 20 d.Decreto Legislativo No 400 ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. Legge No 166 45 straipsniu

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo susisiekimo paslaugas pagal vietos institucijų struktūros įstatymo, patvirtinto 2000 m. rugpjūčio 18 d.Legge No 267 su pakeitimais, padarytais 2001 m. gruodžio 28 d.Legge No 448 35 straipsniu, konsoliduoto teksto 113 straipsnį

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1912 m. gegužės 9 d.Regio Decreto No 1447, kuriuo patvirtinamas konsoliduotas Legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili tekstas, 242 arba 256 straipsnius

 Subjektai, bendrovės ir įmonės bei vietos valdžios institucijos, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1949 m. birželio 4 d.Legge No 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione – 4 straipsnį

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1952 m. rugpjūčio 2 d.Legge No 1221–Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione – 14 straipsnį

Kipras

Latvija

SIA „Rīgas satiksme“ ir kiti valstybės ir privatūs subjektai, kurie teikia keleivių vežimo autobusais, troleibusais ir (arba) tramvajais paslaugas bent jau Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne ir Ventspils miestuose

Lietuva

 Akcinė bendrovė „Autrolis“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ir autobusų transporto paslaugų teikimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 119–2772)

Liuksemburgas

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE)

 Autobusų paslaugų įmonės, veikiančios pagal 2005 m. rugsėjo 27 d.règlement grand-ducal déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics

Vengrija

Subjektai, teikiantys maršrutinių vietos ir tolimojo visuomeninio autobusų transporto paslaugas pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Subjektai, teikiantys nacionalinio visuomeninio keleivinio geležinkelių transporto paslaugas pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2005. évi CLXXXIII. vasúti közlekedésről

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Nyderlandai

Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal Wet Personenvervoer II skyrių (Openbaar Vervoer). Pavyzdžiui:

 RET (Roterdamas)

 HTM (Haga)

 GVB (Amsterdamas)

Austrija

Subjektai, turintys leidimą teikti transporto paslaugas pagal Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957 su pakeitimais arba Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999 su pakeitimais

Lenkija

Subjektai, teikiantys miesto geležinkelio paslaugas, veikiantys koncesijos pagrindu pagal Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo miesto autobusais paslaugas, veikiantys pagal leidimą, išduotą remiantis Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ir subjektai, teikiantys miesto viešojo susisiekimo paslaugas, įskaitant ir:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW“ w Sokołowie Podlaskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór“ Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 PKS Nowa Sól Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalija

 Metropolitano de Lisboa, E.P., pagal 1978 m. gruodžio 30 d.Decreto-Lei No. 439/78

 Vietos valdžios institucijos, vietos valdžios tarnybos ir vietos valdžios įmonės pagal 1998 m. rugpjūčio 18 d.Lei No 58/98, kurios teikia transporto paslaugas pagal 1999 m. rugsėjo 14 d.Lei No 159/99

 Viešosios valdžios institucijos ir valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal 1990 m. kovo 17 d.Lei No 10/90

 Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal Regulamento de Transportes em Automóveis 98 straipsnį (1948 m. gruodžio 31 d.Decreto No 37272).

 Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1973 m. gruodžio 21 d.Lei No 688/73

 Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1950 m. gruodžio 31 d.Decreto-Lei No 38144

 Metro do Porto, S.A., pagal 1998 m. gruodžio 15 d.Decreto-Lei No 394-A/98 su pakeitimais, padarytais 2001 m. rugsėjo 26 d.Decreto-Lei No 261/2001

 Normetro, S.A., pagal 1998 m. gruodžio 15 d.Decreto-Lei Nr. 394-A/98 su pakeitimais, padarytais 2001 m. rugsėjo 26 d.Decreto-Lei No 261/2001

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., pagal 1995 m. vasario 8 d.Decreto-Lei No 24/95

 Metro do Mondego, S.A., pagal 2002 m. sausio 24 d.Decreto-Lei No 10/2002

 Metro Transportes do Sul, S.A., pagal 1999 m. rugpjūčio 24 d.Decreto-Lei No 337/99

 Vietos valdžios institucijos ar vietos valdžios institucijų įmonės, teikiančios transporto paslaugas pagal 1999 m. rugsėjo 14 d.Lei No 159/99

Rumunija

 S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex“ S.A.

 Regii Autonome Locale de Transport URBAN de Călători

Slovėnija

Bendrovės, teikiančios viešojo miesto autobusų transporto paslaugas pagal Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I - Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper - Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d.Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovakija

 Vežėjai, pagal licenciją eksploatuojantys viešąjį keleivinį tramvajų, troleibusų, specialųjį arba lyninį transportą pagal Akto Nr. 164/1996 Rink. 23 straipsnį su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 58/1997 Rink., Nr. 260/2001 Rink., Nr. 416/2001 Rink. ir Nr. 114/2004 Rink.

 Vežėjai, vykdantys reguliarius viešuosius vežimus vietos autobusų transporto maršrutais Slovakijos Respublikos teritorijoje, užsienio valstybės teritorijos dalyje arba konkrečioje Slovakijos Respublikos teritorijos dalyje pagal leidimą vykdyti vežimą autobusais ir pagal transporto licenciją konkrečiam maršrutui, suteiktus pagal Įstatymą Nr. 168/1996 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 386/1996 Rink., Nr. 58/1997 Rink., Nr. 340/2000 Rink., Nr. 416/2001 Rink., Nr. 506/2002 Rink., Nr. 534/2003 Rink. ir Nr. 114/2004 Rink.

Pavyzdžiui:

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Suomija

Subjektai, teikiantys reguliarias tarpmiestinių autobusų paslaugas pagal licenciją, išduotą remiantis joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009), taip pat vietos savivaldybių ir regioninės transporto įstaigos ir valstybės įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas autobusais, geležinkeliais arba požeminiais traukiniais arba prižiūrinčios tokių transporto paslaugų teikimo tinklą.

Švedija

Subjektai, teikiantys geležinkelio ir tramvajų paslaugas pagal Lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik ir Lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Valstybės arba privatūs subjektai, teikiantys troleibusų arba autobusų paslaugas pagal Lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik ir yrkestrafiklagen (1998:490)

Jungtinė Karalystė

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

  Transport for London dukterinė įmonė, apibrėžta 1999 m. Greater London Authority Act 424 skirsnio 1 dalyje

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Asmenys, teikiantys vietos susisiekimo paslaugas Londone, kaip apibrėžta 1999 m. Greater London Authority Act (autobusų paslauga) 179 skirsnio 1 dalyje, pagal susitarimą, sudarytą su Transport for London pagal to akto 156 skirsnio 2 dalį, arba pagal transporto dukterinės įmonės susitarimą, apibrėžtą to akto 169 skirsnyje

 Northern Airija Transport Holding Company

 Asmenys, turintys kelių paslaugos licenciją pagal 1967 m. Transport Act (Northern Ireland) 4 skirsnio 1 dalį, leidžiančią teikti reguliarias paslaugas, kaip apibrėžta toje licencijoje

d)    Perkantieji subjektai, veikiantis oro uostų infrastruktūros srityje

Belgija

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulgarija

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

ДП „Ръководство на въздушното движение“

Visuomeniniam naudojimui skirtų civilinių oro uostų naudotojai, nustatyti Ministrų Tarybos pagal Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972) 43 straipsnio 3 dalį:

 „Летище София“ ЕАД

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

 „Летище Пловдив“ ЕАД

 „Летище Русе“ ЕООД

 „Летище Горна Оряховица“ ЕАД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nustatyta geografinė vietovė naudojama oro uostų suteikimo ir eksploatavimo tikslais (kaip nustatyta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies i punkte)

Pavyzdžiui:

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Danija

 Oro uostai, veikiantys leidimo, išduoto pagal Lov om luftfart § 55(1), pagrindu; žr. 2007 m. birželio 21 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 731

Vokietija

 Oro uostai, kaip apibrėžta 1964 m. birželio 19 d.Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. sausio 5 d., 38 straipsnio 2 dalies 1 punkte

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Airija

 Dublino, Korko ir Šanono oro uostai, valdomi Aer Rianta – Irish Airports

 Oro uostai, veikiantys pagal Viešojo naudojimo licenciją, suteiktą pagal 1993 m. Irish Aviation Authority Act su pakeitimais, padarytais 1998 m. Air Navigation and Transport (Amendment) Act, ir kuriuose reguliariąsias oro susisiekimo paslaugas teikia orlaiviai, skirti keleivių, pašto ir krovinių viešajam vežimui

Graikija

 „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας“ („ΥΠΑ“), veikianti pagal Įstatymo galią turintį dekretą Nr. 714/70 su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 1340/83; bendrovės organizacinė struktūra yra nustatyta Prezidento dekretu Nr. 56/89 su vėlesniais pakeitimais

 Bendrovė „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών“ Spatoje, veikianti pagal Dekretą Nr. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας“ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. „έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις“)

 „Φορείς Διαχείρισης“ pagal Prezidento dekretą Nr. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης“ (Graikijos oficialusis leidinys Α 137)

Ispanija

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Prancūzija

 Oro uostai, eksploatuojami valstybės įmonių pagal Code de l’aviation civile L. 251–1, L.260–1 ir L. 270–1 straipsnius

 Oro uostai, veikiantys pagal valstybės remiantis Code de l’aviation civile R.223–2 straipsniu išduotą koncesiją

 Oro uostai, veikiantys pagal Arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

 Oro uostai, įsteigti viešosios valdžios institucijos, kuriems taikoma konvencija, kaip nustatyta Code de l’aviation civile L.221–1 straipsnyje

Oro uostai, pavaldūs regioninėms arba vietos valdžios institucijoms arba jų grupei pagal 2004 m. rugpjūčio 13 d.Loi no 2004–809 relative aux libertés et responsabilités locales, ypač jo 28 straipsnį:

 Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

 Aérodrome d’Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Valstybinio pavaldumo civiliniai oro uostai, kurių valdymas patikėtas Chambre de commerce et d’industrie (2005 m. balandžio 21 d.Loi no 2005–357 relative aux aéroports 7 straipsnis ir 2007 m vasario 23 d.Décret no 2007–444 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat):

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Kiti valstybinio pavaldumo oro uostai, neperduoti regioninėms ir vietos valdžios institucijoms pagal 2005 m. rugpjūčio 24 d.Décret no 2005–1070 su pakeitimais:

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (2005 m. balandžio 20 d.Loi no 2005–357 ir 2005 m. liepos 20 d.Décret no 2005–828)

Italija

 Nuo 1996 m. sausio 1 d., 1995 m. lapkričio 25 d.Decreto Legislativo No 497 relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, keletą kartų taisytu ir vėliau tapusiu įstatymu – 1996 m. gruodžio 21 d.Legge No 665 – galiausiai buvo įtvirtintas šios įmonės reorganizavimas į akcinę bendrovę (S.p.A) nuo 2001 m. sausio 1 d.

 Specialiais įstatymais įsteigti valdymo subjektai

 Subjektai, eksploatuojantys oro uosto įrenginius pagal koncesiją, suteiktą pagal Codice della navigazione 694 straipsnį, 1942 m. kovo 30 d.Regio Decreto No 327

 Oro uostų subjektai, įskaitant valdymo bendroves SEA (Milanas) ir ADR (Fjumičinas)

Kipras

Latvija

 Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga“ “

 SIA „Aviasabiedrība „Liepāja“ “

 SIA „Ventspils lidosta“

 SIA „Daugavpils lidosta“

Lietuva

 Valstybės įmonė tarptautinis Vilniaus oro uostas

 Valstybės įmonė Kauno aerouostas

 Valstybės įmonė tarptautinis Palangos oro uostas

 Valstybės įmonė „Oro navigacija“

 Savivaldybės įmonė „Šiaulių oro uostas“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys oro uostų terminalų paslaugų suteikimo vežėjams veiklą pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 94–2918)

Liuksemburgas

 Aéroport de Luxembourg

Vengrija

 Oro uostai, veikiantys pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

  Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér valdoma Budapest Airport Rt. remiantis 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről ir 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Maltos tarptautinis oro uostas)

Nyderlandai

Oro uostai, veikiantys pagal Luchtvaartwet 18 ir tolesnius straipsnius

Pavyzdžiui:

 Luchthaven Schiphol

Austrija

 Subjektai, turintys leidimą teikti oro uostų paslaugas pagal Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957 su pakeitimais

Lenkija

 Valstybės įmonė „Porty Lotnicze“, veikianti pagal ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze“

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 Porty Lotnicze „Mazury- Szczytno“ Sp. z o.o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugalija

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., įsteigtas pagal 1998 m. gruodžio 18 d.Decreto-Lei No 404/98

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., įsteigtas pagal 1998 m. gruodžio 18 d.Decreto-Lei No 404/98

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., įsteigtas pagal 1991 m. gruodžio 11 d.Decreto-Lei No 453/91

Rumunija

 Compania Națională „Aeroporturi București“ S.A.

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța“

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia“-S.A.

 Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 S.C. Aeroportul Arad S.A.

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovėnija

Valstybiniai civiliniai oro uostai, veikiantys pagal Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovakija

Subjektai, eksploatuojantys oro uostus pagal valstybės institucijos suteiktą leidimą, ir subjektai, teikiantys oro telekomunikacijų paslaugas pagal Aktą Nr. 143/1998 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 57/2001 Rink., Nr. 37/2002 Rink., Nr. 136/2004 Rink. ir Nr. 544/2004 Rink.

Pavyzdžiui:

 Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 Letisko Poprad – Tatry, a.s.

 Letisko Košice, a.s.

Suomija

Oro uostai, kuriuos valdo Finavia Plc arba savivaldybės ar valstybės įmonė pagal ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) ir Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877

Švedija

 Valstybei priklausantys ir jos eksploatuojami oro uostai pagal luftfartslagen (1957:297)

 Privatiems subjektams priklausantys ir privačiai eksploatuojami oro uostai, turintys veiklos licenciją pagal aktą, kai toji licencija atitinka Direktyvos 2004/17/EB 2 straipsnio 3 dalies kriterijus

Jungtinė Karalystė

 Vietos valdžios institucija, kuri eksploatuoja geografinę teritoriją oro uosto ar kito terminalo paslaugoms teikti oro vežėjams

 Oro uosto naudotojas, apibrėžtas 1986 m. Airports Act, kuris valdo oro uostą taikant ekonominį reguliavimą pagal to akto IV dalį

 Highland and Islands Airports Limited

 Oro uosto naudotojas, kaip apibrėžta 1994 m. Airports (Northern Ireland) Order

 BAA Ltd.

e)    Perkantieji subjektai, veikiantys jūrų arba vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų infrastruktūros srityje

Belgija

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l’Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulgarija

 ДП „Пристанищна инфраструктура“

Subjektai, kurie pagal specialias arba išimtines teises eksploatuoja uostus ar jų dalis nacionalinės svarbos viešajam transportui, išvardyti Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000) 103a straipsnio 1 priede:

 „Пристанище Варна“ ЕАД

 „Порт Балчик“ АД

 „БМ Порт“ АД

 „Пристанище Бургас“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Лом“ ЕАД

 „Пристанище Видин“ ЕООД

 „Драгажен флот – Истър“ АД

 „Дунавски индустриален парк“ АД

Subjektai, kurie pagal specialias arba išimtines teises eksploatuoja uostus ar jų dalis regioninės svarbos viešajam transportui, išvardyti Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000) 103a straipsnio 2 priede:

 „Фиш Порт“ АД

 Кораборемонтен завод „Порт – Бургас“ АД

 „Либърти металс груп“ АД

 „Трансстрой – Бургас“ АД

 „Одесос ПБМ“ АД

 „Поддържане чистотата на морските води“ АД

 „Поларис 8“ ООД

 „Лесил“ АД

 „Ромпетрол – България“ АД

 Булмаркет – ДМ“ ООД

 „Свободна зона – Русе“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот“ – АД

 „Нарен“ ООД

 „ТЕЦ Свилоза“ АД

 НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене“

 „Нафтекс Петрол“ ЕООД

 „Фериботен комплекс“ АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним“ АД

 „ОМВ България“ ЕООД

 СО МАТ АД – клон Видин

 „Свободна зона – Видин“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин“

 „Дунав турс“ АД

 „Меком“ ООД

 „Дубъл Ве Ко“ ЕООД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nustatyta geografinė vietovė naudojama jūrų arba vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų infrastruktūrai teikti vežėjams oru, jūra arba vidaus vandenų keliais ir ją eksploatuoti (kaip nustatyta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies i punkte)

Pavyzdžiui:

 České přístavy, a.s.

Danija

 Uostai, apibrėžti Lov om havne 1 dalyje, žr. 1999 m. gegužės 28 d. Aktą Nr. 326

Vokietija

 Jūrų uostai, visiškai ar iš dalies priklausantys teritorinės valdžios institucijoms (Länder, Kreise, Gemeinden)

 Vidaus vandenų uostai, kuriems taikomas Hafenordnung pagal Länder Wassergesetze

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

 AS Saarte Liinid

 AS Tallinna Sadam

Airija

 Uostai, veikiantys pagal 1946–2000 m. Harbours ACTS

 Rosslare Harbour uostas, veikiantis pagal 1899 m. Fishguard and Rosslare Railways and Harbours ACTS

Graikija

 „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Β. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Η. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

 (Uosto administracija)

 Kiti uostai, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (savivaldybių ir prefektūrų uostai), reglamentuojami Prezidento dekretu Nr. 649/1977, Įstatymu Nr. 2987/02, prezidento dekretu Nr. 362/97 ir Įstatymu Nr. 2738/99

Ispanija

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Kitos Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia „Comunidades Autónomas“ uostų administracijos

Prancūzija

  Port autonome de Paris, įsteigtas pagal 1968 m. spalio 24 d.Loi no 68–917 relative au port autonome de Paris

  Port autonome de Strasbourg, įsteigtas pagal 1923 m. gegužės 20 d.convention entre l’Etat et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port, patvirtinta 1924 m. balandžio 26 d. Loi

Ports autonomes, veikiantys pagal Code des ports maritimes L. 111–1 et seq. kaip juridiniai asmenys:

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

Uostai, neturintys juridinio asmens statuso, valstybės nuosavybė (2006 m. kovo 20 d.décret no 2006–330 of fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), kurios valdymas perduotas vietos prekybos ir pramonės rūmams:

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Uostai, neturintys juridinio asmens statuso, kurių turtas perduotas regioninės arba vietos valdžios institucijoms ir kurių valdymas patikėtas vietos prekybos ir pramonės rūmams (2004 m. rugpjūčio 13 d.Loi No 2004–809 relative aux libertés et responsabilités locales, su pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 30 d.Loi No 2006–1771, 30 straipsnis):

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

  Voies navigables de France, valstybės įstaiga, veikianti pagal 1990 m. gruodžio 29 d.Loi No 90–1168 su pakeitimais 124 straipsnį

Italija

 Valstybiniai uostai (Porti statali) ir kiti uostai, kuriuos valdo Capitaneria di Porto pagal Codice della navigazione, 1942 m. kovo 30 d.Regio Decreto No 327

 Savarankiškai veikiantys uostai (enti portuali), įsteigti specialiais įstatymais pagal Codice della navigazione 19 straipsnį, 1942 m. kovo 30 d.Regio Decreto No 327

Kipras

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, įsteigta περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Latvija

Institucijos, vadovaujančios uostams pagal įstatymą „Likumu par ostām“:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālās ekonomiskās zona pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

 Kitos institucijos, kurios vykdo pirkimus pagal įstatymą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“ ir kurios valdo uostus pagal įstatymą „Likums par ostām“

Lietuva

 Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 53–1245)

 Valstybės įmonė „Vidaus vandens kelių direkcija“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 105–2393)

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys vidaus vandenų uostų arba kitų terminalų paslaugų suteikimo vežėjams veiklą pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą

Liuksemburgas

 Port de Mertert, veikiantis pagal Loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert

Vengrija

 Subjektai, veikiantys pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről

Malta

 L-Awtorita’ Marittima ta’ Malta Maltos jūrų transporto tarnyba (Malta Maritime Authority)

Nyderlandai

Perkantieji subjektai jūrų uostų ir vidaus vandenų uostų bei kitų terminalų infrastruktūros srityje

Pavyzdžiui:

 Havenbedrijf Rotterdam

Austrija

 Vidaus vandenų uostai, visiškai ar iš dalies priklausantys Länder ir (arba) Gemeinden

Lenkija

Subjektai, įsteigti remiantis Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, įskaitant ir:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugalija

  APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d.Decreto-Lei No 335/98

  APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d.Decreto-Lei No 336/98

  APS – Administração do Porto de Sines, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d.Decreto-Lei No 337/98

  APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d.Decreto-Lei No 338/98

  APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d.Decreto-Lei No 339/98

  Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), pagal 2007 m. balandžio 27 d.Decreto-Lei No 146/2007

Rumunija

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ S.A. Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile S.A.“

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ S.A.

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ S.A.

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovėnija

Jūrų uostai, visiškai arba iš dalies priklausantys valstybei, teikiantys ekonomines viešąsias paslaugas pagal Pomorski zakonik (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna št

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koper

Slovakija

Subjektai, eksploatuojantys ne valstybinius vidaus vandenų uostus, skirtus upių transporto vežėjų naudojimui, pagal valstybinės institucijos suteiktą leidimą, arba subjektai, kuriuos įsteigė valstybinė institucija valstybiniams upių uostams eksploatuoti pagal Aktą Nr. 338/2000 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 57/2001 Rink. ir Nr. 580/2003 Rink.

Suomija

 Uostai, veikiantys pagal laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/Lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976), ir uostai, įsteigti pagal licenciją, išduotą remiantis laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994) 3 skirsniu

  Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Švedija

Uostai ir terminalų infrastruktūros pagal Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ir förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Jungtinė Karalystė

 Vietos valdžios institucija, kuri eksploatuoja geografinę teritoriją, teikdama jūrų ir vidaus vandenų uostų ir kitų terminalų įrenginius vežėjams jūra ir vidaus vandenų keliais

 Uosto direkcija, kaip apibrėžta 1964 m. Harbours Act 57 skirsnyje

 British Waterways Board

 Uosto direkcija, kaip apibrėžta 1970 m. Harbours Act (Northern Ireland) 38 skirsnio 1 dalyje

▼B

IV B priedas   – Šveicarija

Privačių komunalinių įmonių, nurodytų Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies f punkte, specifikacija

a)   Geriamojo vandens gamyba, tiekimas arba paskirstymas

Subjektai, gaminantys, tiekiantys ir paskirstantys geriamąjį vandenį bei veikiantys pagal kantonų arba vietos teisės aktus arba pagal individualias sutartis, kurios atitinka tokių teisės aktų reikalavimus.

Pavyzdžiui, „Wasserversorgung Zug AG“, „Wasserversorgung Düdingen“.

b)   Elektros energijos gamyba, perdavimas arba paskirstymas

Subjektai, perduodantys ir paskirstantys elektros energiją, kuriems gali būti suteikta teisė nusavinti pagal 1902 m. birželio 24 d. „Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant“.

Subjektai, gaminantys elektros energiją pagal 1916 m. gruodžio 22 d. „Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques“ ir 1959 m. gruodžio 23 d. „Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de i'énergie atomique“.

Pavyzdžiui, „CKW“, „ATEL“, „EGL“

c)   Miesto geležinkelių, automatinių sistemų, tramvajų, troleibusų autobusų arba funikulierių transportas

Subjektai, teikiantys tramvajų transporto paslaugas kaip apibrėžta 1957 m. gruodžio 20 d. teisės akto „Loi fédérale sur les chemins de fer“ 2 straipsnio 1 dalyje.

Subjektai, teikiantys viešąsias transporto paslaugas kaip apibrėžta 1950 m. kovo 29 d. teisės akto „Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus“ 4 straipsnio 1 dalyje.

Subjektai, kaip savo veiklos rūšį, teikiantys reguliaraus keleivinio transporto paslaugas remiantis koncesija, suteikta pagal 1993 m. birželio 18 d. teisės akto „Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les transports par route“ 4 straipsnį, jeigu jų linijomis paslauga teikiama taip, kaip apibrėžta 1995 m. gruodžio 18 d. teisės akto „Ordonnance sur les indemnités, les prêts et leas aides financières scion la loi des chemins de fer“ 5 straipsnio 3 dalyje.

d)   Oro uostai

Subjektai, eksploatuojantys oro uostus remiantis koncesija, suteikta pagal 1948 m. gruodžio 21 d. teisės akto „Loi fédérale sur la navigation aérienne“ 37 straipsnio 1 dalį.

Pavyzdžiui, „Bern-Belp“, „Birrfeld“, „Grenchen“, „Samedan“.

V PRIEDAS

(dėl užginčijimo tvarkos, nurodytos Susitarimo 5 straipsnyje)

1.

Ginčijimai išnagrinėjami teisme arba pirkimų baigtimi nesuinteresuotoje nešališkoje ir nepriklausomoje peržiūros institucijoje, kurios nariams apsaugoti nuo įtakos iš išorės, o jos nutarimai yra teisiškai privalomi. Laiko terminas, jei toks yra, per kurį gali būti inicijuojama užginčijimo procedūra, bet kuriuo atveju nėra trumpesnis kaip 10 dienų ir pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai skundopagrindas tampa arba laikoma, kad turėjo būti žinomu.

Jei peržiūros institucija nėra teisminė, jos sprendimai gali būti peržiūrimi teisme arba ji turi tvarką, kuri numato, kad:

a) prieš priimant sprendimą, dalyviai turi teisę būti išklausyti, procesinių veiksmų metu gali dalyvauti jų atstovai arba lydintys asmenys, o taip pat jie galimybę susipažinti su procesiniais dokumentais;

b) peržiūros institucijai gali būti pristatyti liudininkai bei pateikiama nagrinėjimui būtina su pirkimu susijusi ginčijama medžiaga;

c) žodiniai nagrinėjimai gali būti vieši, o sprendimai pateikiami raštu, nurodant jų priėmimo priežastis.

2.

Šalys užtikrina, kad užginčijimo procedūrų priemonės apimtų bent jau nuostatas dėl įgaliojimų:

a) kuo anksčiau imtis priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti tariamą pažeidimą arba užkirsti kelią tolesniam aptariamųjų interesų pažeidimui, įskaitant priemones sustabdyti arba užtikrinti sutarties sudarymo procedūros sustabdymą arba bet kurio sprendimo, kurį priėmė sąraše nurodyta perkančioji organizacija, įgyvendinimą; ir

b) anuliuoti arba užtikrinti neteisėtai priimtų sprendimų anuliavimą, įskaitant diskriminuojančių techninių, ekonominių ar finansinių specifikacijų, nurodytų konkurso skelbime, reguliariame informaciniame pranešime, pranešime apie tinkamumo nustatymo sistemos buvimą arba bet kuriame kitame dokumente, susijusiame su aptariamosios sutarties priskyrimo procedūra, pašalinimą. Tačiau vis dėlto institucijos, atsakingos už užginčijimo procedūras, įgaliojimai gali būti apribojami priteisimu atlyginti nuostolius bet kuriam žalą patyrusiam asmeniui, jeigu sąraše nurodyta perkančioji organizacija sutartį jau sudarė;

arba nuostatas dėl įgaliojimų daryti netiesioginį spaudimą sąraše nurodytoms perkančiosioms organizacijoms, kuriuo siekiama priversti jas atitaisyti bet kokius pažeidimus arba užkirsti kelią pažeidimams ir žalos atsiradimui.

3.

Ginčijimo procedūra numato nuostolių atlyginimo priteisimą asmenims, patyrusiems žalą dėl pažeidimo. Jei ieškinio dėl nuostolių atlyginimo pateikimo pagrindas yra neteisėtai priimtas sprendimas, bet kuri Šalis gali imtis priemonių, kad pirmiausia būtų anuliuotas arba paskelbtas neteisėtu užginčytas sprendimas.

VI PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 6 ir 7 dalyje)

PASLAUGOS

Susitarimas apima šias paslaugas, kurios yra nurodytos paslaugų klasifikacijoje pagal sektorius ir pateiktos dokumente MTN.GNS/W/120:Pavadinimas

CPC (Svarbiausio produktų klasifikatoriaus) numeris

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

6112, 6122, 633, 886

Sausumos transporto paslaugos, įskaitant pasiuntinių paslaugas, išskyrus šarvuotųjų automobilių paslaugas ir pašto važtos vežimą

712 (išskyrus 71235), 7512, 87304

Oro transporto paslaugos: keleivių ir krovinių vežimas, išskyrus pašto važtos vežimą

73 (išskyrus 7321)

Pašto važtos vežimas keliais (išskyrus geležinkelio transporto paslaugas) ir oru

71235, 7321

Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) paslaugos

752 (išskyrus 7524, 7525, 7526)

Finansinio tarpininkavimo paslaugos

a)  draudimo paslaugos

ex 81 812, 814

b)  bankininkystės ir investavimo paslaugos (1)

 

Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos

84

Apskaitos, audito ir buhalterinės paslaugos

862

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

864

Valdymo konsultavimo paslaugos ir susijusios paslaugos

865, 866 (2)

Architektūros paslaugos; inžinerijos paslaugos ir suvienytosios inžinerijos paslaugos; miesto planavimo ir gamtovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

867

Reklamos paslaugos

871

Pastatų valymo paslaugos ir turto valdymo paslaugos

874, 82201–82206

Publikavimo ir spausdinimo paslaugos pagal įkainį arba sutartį

88442

Nuotėkų ir atliekų šalinimo paslaugos; sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panašios paslaugos

94

(1)   Išskyrus finansų rinkos paslaugas, susijusias su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių išleidimu, pirkimu, pardavimu ir perdavimu bei centrinės bankininkystės paslaugas.

(2)   Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas.

Pagal šį Susitarimą Šalių prisiimti įsipareigojimai paslaugų srityje, įskaitant statybos darbų paslaugas, yra apribojami pirminiais įsipareigojimais, kurie išsamiau apibūdinami Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis kontekste pateiktuose galutiniuose Bendrijos ir Šveicarijos pasiūlymuose.

Prekyba paslaugomis. Šis Susitarimas netaikomas:

1) sutartims dėl paslaugų, kurias sudaro subjektas, kuris pats yra susitariančioji valdžios institucija kaip apibrėžta šiame Susitarime ir VVPS 1, 2 arba 3 priede dėl išimtinės teisės, kurią jis turi pagal paskelbtus įstatymus ir kitus teisės aktus;

2) paslaugų sutartims, kurias perkančioji organizacija priskiria filialui arba kurias sudaro bendra įmonė, kurią įkūrė keletas perkančiųjų organizacijų, siekdamos vykdyti atitinkamą veiklą kaip apibrėžta šio Susitarimo 3 straipsnyje, su viena iš tų perkančiųjų organizacijų arba su įmone, kuri yra vienos iš tų perkančiųjų organizacijų filialas, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 80 % tos įmonės vidutinės apyvartos per ankstesnius trejus metus pagal tas paslaugas buvo gauta teikiant tokias paslaugas toms įmonėms, su kuriomis ji turi filialinius ryšius. Jei daugiau negu vienas perkančiosios įmonės filialas teikia tą pačią arba panašias paslaugas, atsižvelgiama į visą tų įmonių paslaugų teikimo apyvartą;

3) paslaugų dėl žemės, esamų pastatų ar kito nekilnojamo turto įsigijimo arba nuomos bet kokiomis finansinėmis priemonėmis sutartims arba sutartims dėl teisių į jį;

4) darbo sutartims;

5) transliuotojų sutartims dėl programų medžiagos įsigijimo, plėtros, kūrimo arba bendro kūrimo ir sutartims dėl transliacijų laiko.

VII PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 6 dalyje)

STATYBOS DARBŲ PASLAUGOS

Statybos darbų paslaugų specifikacijoje:

1.   Apibrėžimas:

Sutartis dėl statybos darbų paslaugų - tai sutartis, kurios objektas yra statybos darbų, civilinės statybos arba pastatų statymo darbų atlikimas bet kokiomis priemonėmis kaip apibrėžta Svarbiausio produktų klasifikatoriaus (CPC) 51 skyriuje.

2.   Paslaugų sąrašas pagal CPC 51 skyriųParuošiamieji statybvietės formavimo darbai

511

Pastatų statybos darbai

512

Inžinerinių statinių statybos darbai

513

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai

514

Specialieji statybos darbai

515

Įrengimo darbai

516

Pastatų baigiamieji ir apdailos darbai

517

Kitos paslaugos

518

Įsipareigojimai, kuriuos pagal šį Susitarimą prisiėmė Šalys paslaugų srityje, įskaitant statybos darbų paslaugas, yra apribojami pirminiais įsipareigojimais, kurie išsamiau apibūdinami Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis kontekste pateiktuose galutiniuose Bendrijos ir Šveicarijos pasiūlymuose.

VIII PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 7 dalyje)

Šveicarija

Šis Susitarimas Šveicarijoje netaikomas:

a) sutartims, kurias perkančiosios organizacijos sudaro kitais tikslais, negu jų veikla kaip apibūdinta šio Susitarimo 3 straipsnio 2 dalyje ir I–IV prieduose arba dėl jų veiklos už Šveicarijos ribų;

b) sutartims, kurios sudaromos dėl perpardavimo arba trečiųjų šalių samdymo su sąlyga, kad perkančioji organizacija neturi jokios specialiosios ar išimtinės teisės parduoti ar samdyti tokių sutarčių subjektą, o kiti subjektai gali jį laisvai parduoti arba samdyti pagal tokias pat sąlygas, kaip ir perkančioji organizacija;

c) sutartims, kurios sudaromos dėl vandens pirkimo;

d) sutartims, kurias sudaro kita, nei geriamą vandenį arba elektros energiją į tinklus tiekianti valstybės valdžios institucija, perkančioji organizacija, kuri teikia viešąsias paslaugas, jei aptariamojo subjekto geriamo vandens arba elektros energijos gamybos paslauga teikiama todėl, kad jo vartojimas yra būtinas vykdyti veiklą, kuri yra kita, nei nurodyta 3 straipsnio 2 dalies f punkto i ir ii papunktyje, o tiekimas į viešąjį tinklą priklauso tik nuo paties subjekto vartojimo ir, atsižvelgiant į ankstesnių trejų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį, neviršijo 30 % subjekto viso geriamo vandens ar elektros energijos suvartojimo;

e) sutartims, kurias sudaro kitos nei valstybinės valdžios įstaigos, tiekianti dujas ar šilumą į viešuosius paslaugų tinklus, perkančiosios organizacijos, jei aptariamojo subjekto dujų arba šilumos gamyba yra neišvengiamas rezultatas jo vykdomos veiklos, kuri yra kita, nei nurodyta 3 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktyje ir tiekimo į viešąjį tinklą tikslas – tik ekonomiškai panaudoti tokią produkciją ir, atsižvelgiant į ankstesnių trejų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį, tai sudaro ne mažiau kaip 20 % subjekto apyvartos;

f) sutartims, kurios sudaromos dėl energijos arba kuro tiekimo energijos gamybai;

g) sutartims, kurias sudaro perkančiosios organizacijos, teikiančios viešąsias autobusų transporto paslaugas, jei apskritai arba tam tikrame geografiniame rajone kiti subjektai tas paslaugas gali teikti laisvai pagal tas pačias sąlygas, kaip ir perkančiosios organizacijos;

h) sutartims, kurias sudaro 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą veiklą vykdančios perkančiosios organizacijos su sąlyga, kad sutarčių objektas yra produktų pardavimas arba nuoma tam, kad būtų pakartotinai finansuojama tiekimo sutartis, sudaryta vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis;

i) sutartims, kurios sudaromos pagal tarptautinį susitarimą ir dėl bendro Šalių projekto įgyvendinimo ar eksploatavimo;

j) sutartims, kurios sudaromos pagal tam tikrą tarptautinės organizacijos tvarką;

k) sutartims, jei Šalys skelbia, kad jos yra slaptos arba jeigu jas vykdant turi būti imamasi specialių saugumo priemonių pagal pasirašiusiose valstybėse galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus arba kai to reikalauja pagrindiniai tos valstybės saugumo interesai.

IX PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 6 straipsnio 4 dalyje)

IX A priedas – priemonės, apie kurias pranešė Europos bendrija:

IX B priedas – priemonės, apie kurias pranešė Šveicarija:

Vadovaujantis šio Susitarimo 6 straipsnio 4 dalimi peržiūrėti tvarką, įvestą kantonuose ir municipalitetuose dėl sutarčių, kurių vertė pagal 1995 m. spalio 6 d. teisės aktą „Loi fédérale sur le marché intérieur“ yra mažesnė už ribinę vertę.

X PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 6 straipsnio 2 dalyje)

Sričių, kuriose įmanoma diskriminacija, pavyzdžiai:

Draudžiamas bet koks teisės aktas, procedūra ar nusistovėjusi praktika, pavyzdžiui, rinkliavos, kainų lengvatos, vietiniai reikalavimai turiniui, vietiniai reikalavimai investicijoms ar gamybai, licencijavimo ar leidimų išdavimo sąlygos arba finansavimas ar siūlymas teisių, kurios diskriminuotų arba reikalautų, kad sudarant pirkimų sutartis Šalies perkančiosios organizacijos diskriminuotų kitos Šalies produktus, paslaugas, tiekėjus arba paslaugų teikėjus.

BAIGIAMASIS AKTASEUROPOS BENDRIJOS

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS

įgaliotieji atstovai, susitikę 1999 m. birželio 21 d. Liuksemburge, kad pasirašytų Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų, priėmė toliau išvardytas Bendrąsias deklaracijas, kurios pridedamos prie šio Baigiamojo akto:Susitariančiųjų Šalių Bendrąją deklaraciją dėl sutarčių sudarymo tvarkos ir užginčijimo tvarkos,

Susitariančiųjų Šalių Bendrąją deklaraciją dėl monitoringo institucijų,

Susitariančiųjų Šalių Bendrąją deklaraciją dėl priedų atnaujinimo,

Bendrąją deklaraciją dėl tolesnių derybų.

Buvo atsižvelgta ir į šias prie šio Baigiamojo akto pridedamas deklaracijas:

Šveicarijos deklaraciją dėl abipusiškumo principo siejant su rinkų atvėrimu vietos ir savivaldybių lygmenyse Bendrijos tiekėjams ir paslaugų teikėjams,

Deklaraciją dėl Šveicarijos dalyvavimo komitetuose.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDROJI DEKLARACIJA

dėl sutarčių sudarymo tvarkos ir užginčijimo tvarkos

Šalys susitaria, kad reikalaudamos, kad Šveicarijos perkančiosios organizacijos laikytųsi Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimo (VVPS) taisyklių ir kad Bendrijos ir jos valstybių narių perkančiosios organizacijos laikytųsi Direktyvoje 93/38/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/4/EB (OL L 101, 1998 4 1, p. 1) bei Direktyvoje 92/13/EEB (OL L 76, 1992 3 23, p. 14) nustatytų taisyklių, pačios laikysis Susitarimo dėl vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų 4 ir 5 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDROJI DEKLARACIJA

dėl monitoringo institucijų

Bendrijos atveju, šio Susitarimo 8 straipsnyje numatyta monitoringo institucija gali būti Europos Bendrijų Komisija arba valstybės narės nepriklausoma nacionalinė institucija, šiuo Susitarimu nesuteikiant išskirtinių įgaliojimų nei vienai iš jų. Vadovaujantis EB sutarties 211 straipsniu, Europos Bendrijų Komisija jau turi reikiamus įgaliojimus, nustatytus 8 straipsnio 2 dalyje.

Šveicarijos atveju, monitoringo institucija gali būti federalinė institucija visai šaliai arba kantono institucija tai sričiai, už kurią ji yra atsakinga.

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDROJI DEKLARACIJA

dėl priedų atnaujinimo

Susitariančiosios Šalys įsipareigoja atnaujinti Susitarimo dėl vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų priedus ne vėliau kaip praėjus mėnesiui nuo jo įsigaliojimo.

BENDROJI DEKLARACIJA

dėl tolesnių derybų

Europos bendrija ir Šveicarijos Konfederacija skelbia apie jų ketinimą pradėti derybas, siekiant sudaryti susitarimus bendro intereso srityse, o būtent – susijusiose su 1972 m. Laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo atnaujinimu ir Šveicarijos dalyvavimu tam tikrose Bendrijos mokymo, jaunimo, žiniasklaidos, statistikos ir aplinkos apsaugos programose. Pasibaigus dabartinėms dvišalėms deryboms, sparčiai turi vykti šių derybų parengiamieji darbai.

ŠVEICARIJOS DEKLARACIJA

dėl abipusiškumo principo siejant su rinkų atvėrimu vietos ir savivaldybių lygmenyse Bendrijos tiekėjams ir paslaugų teikėjams

Remiantis abipusiškumo principu ir siekiant apriboti dalyvavimą sutarčių sudaryme Šveicarijos vietos ir savivaldybių lygmenyse su Bendrijos tiekėjais ir paslaugų teikėjais, Šveicarija Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimo priedų 1 bendrojoje pastaboje po pirmąja pastraipa įterps šią naują pastraipą:

„Dėl 2 priedo 3 dalyje išvardytų subjektų sutarčių sudarymo su Kanados, Izraelio, Japonijos, Korėjos Respublikos, Norvegijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Honkongo (Kinija), Singapūro ir Arubos produktų tiekėjais ir paslaugų teikėjais“.

DEKLARACIJA

dėl Šveicarijos dalyvavimo komitetuose

Taryba sutinka, kad Šveicarijos atstovai dalyvautų kaip stebėtojai šių komitetų ir specialistų darbo grupių posėdžiuose, jei jų aptariami klausimai jiems aktualūs:

 mokslinių tyrimų programų komitetuose, įskaitant Mokslinių ir techninių tyrimų komitetą (CREST),

 administracinėje darbuotojų migrantų socialinės apsaugos komisijoje,

 koordinacinėje aukštojo mokslo diplomų tarpusavio pripažinimo grupėje,

 patariamuosiuose oro maršrutų ir konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto srityje komitetuose.

Komitetams balsuojant, Šveicarijos atstovai nedalyvauja.

Jeigu kiti komitetai sprendžia kitų, šiais susitarimais numatytų, sričių klausimus, ir kuriuos įgyvendindama Šveicarija perėmė acquis communautaire arba kitas panašias priemones, Komisija tarsis su Šveicarijos specialistais pagal EEE susitarimo 100 straipsnyje nurodytą tvarką.

Informacija, susijusi su septynių susitarimų su Šveicarijos Konfederacija įsigaliojimu laisvo asmenų judejimo, oro ir žemes transporto, viešųjų pirkimų, mokslinio ir t echnologinio bendradarbiavimo, atitikties įvertinimo tarpusavio pripažinimo bei prekybos žemes ukio produktais srityse.

2002 m. balandzio 17d. pranešus apie procedurų kurios butinos septynių susitarimų tarp Europos Sajungos, jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos laisvo asmenų judejimo, oro ir zemes transporto, viešųjų pirkimų, mokslinio ir technologin io bendradarbiavimo, atitikties įvertinimo tarpusavio pripazinimo bei prekybos zemes ukio produktais srityse, pasirašytų Liuksemburge 1999 m. birželio 21 d. įsigaliojimiu, užbaigmia, š ie susitarimai isigalios tuo paciu metu 2002 m. birželio 1d.( 1 ) Išskyrus holdingo kompanijas ir įmones, kurie transporto sektoriuje tiesiogiai neveikia.