2001R2580 — LT — 22.12.2012 — 008.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2580/2001

2001 m. gruodžio 27 d.

dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu

(OL L 344, 28.12.2001, p.70)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 745/2003 2003 m. balandžio 28 d.

  L 106

22

29.4.2003

►M2

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1207/2005 2005 m. liepos 27 d.

  L 197

16

28.7.2005

►M3

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1957/2005 2005 m. lapkričio 29 d.

  L 314

16

30.11.2005

►M4

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1461/2006 2006 m. rugsėjo 29 d.

  L 272

11

3.10.2006

►M5

Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

►M6

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1250/2012 2012 m. gruodžio 20 d.

  L 352

40

21.12.2012


iš dalies keičiamas:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2580/2001

2001 m. gruodžio 27 d.

dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmuEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60, 301 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos priimtą Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 2 ),

kadangi:

(1)

Savo neeiliniame susitikime 2001 m. rugsėjo 21 d. Europos Vadovų Taryba paskelbė, kad terorizmas yra realus iššūkis pasauliui ir Europai ir kad kova su terorizmu bus prioritetinis Europos Sąjungos tikslas.

(2)

Europos Vadovų Taryba paskelbė, kad kova su terorizmo finansavimu yra lemiamas kovos su terorizmu aspektas, ir paragino Tarybą imtis būtinų priemonių kovoti su bet kuria teroristinės veiklos finansavimo apraiška.

(3)

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 2001 m. rugsėjo 28 d. Rezoliucijoje 1373(2001) nusprendė, kad visos valstybės asmenims, kurie padaro ar kėsinasi padaryti teroro aktus arba dalyvauja tokiuose aktuose ar padeda juos įvykdyti, turėtų taikyti lėšų ir kito finansinio turto arba ekonominių išteklių įšaldymą.

(4)

Be to, Saugumo Taryba nusprendė, kad turi būti imtasi priemonių neleisti, kad tokie asmenys naudotųsi lėšomis ir kitu finansiniu turtu arba ekonominiais ištekliais, ir neleisti, kad tokiems asmenims būtų teikiamos finansinės ar kitos panašios paslaugos.

(5)

Bendrijai reikia imtis veiksmų siekiant įgyvendinti BUSP aspektus, nustatytus Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP.

(6)

Šis reglamentas yra priemonė, būtina Bendrijos lygmeniu ir papildanti administracines ir teismo procedūras, taikomas teroristinėms organizacijoms Europos Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse.

(7)

Šiame reglamente Bendrijos teritorija yra laikoma apimanti visas valstybių narių teritorijas, kurioms taikoma Sutartis joje nustatytomis sąlygomis.

(8)

Atsižvelgiant į Bendrijos interesų apsaugą, gali būti daromos tam tikros išimtys.

(9)

Dėl šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje nurodyto sąrašo nustatymo ir keitimo tvarkos Taryba turėtų pati naudotis atitinkamomis įgyvendinimo galiomis atsižvelgdama į konkrečias priemones, kuriomis tuo tikslu disponuoja jos narės.

(10)

Šio reglamento nesilaikymui kelias turėtų būti užkertamas atitinkama informavimo sistema ir prireikus taisomojo pobūdžio priemonėmis, įskaitant papildomus Bendrijos teisės aktus.

(11)

Valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus turėtų turėti įgaliojimus užtikrinti šio reglamento nuostatų laikymąsi.

(12)

Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(13)

Komisija ir valstybės narės turėtų viena kitai pranešti apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą ir kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją.

(14)

Į šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą gali būti įtraukti asmenys ir susivienijimai, turintys ryšių arba susiję su trečiosiomis valstybėmis, taip pat tie, kurie kitaip patenka į BUSP aspektų, nustatytų Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP, sritį. Priimant nuostatas šiame reglamente dėl pastarųjų aspektų, Sutartis nesuteikia kitų įgaliojimų negu tie, kurie numatyti jos 308 straipsnyje.

(15)

Europos bendrija jau yra įgyvendinusi JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1267 (1999) ir 1333 (2000) priimdama Reglamentą (EB) Nr. 467/2001 ( 3 ), dėl tam tikrų asmenų ir grupių turto įšaldymo, ir dėl to tiems asmenims ir grupėms šis reglamentas netaikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1. „Lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai“ – bet kuris turtas, materialinis arba nematerialinis, kilnojamasis arba nekilnojamasis, kad ir kaip įgytas, teisiniai dokumentai arba bet kurios formos dokumentai, įskaitant elektroninius arba skaitmeninius, patvirtinantys nuosavybės teisę arba turtinę teisę į tokį turtą, įskaitant banko kreditus, kelionės čekius, banko čekius, pinigų perlaidų orderius, akcijas, vertybinius popierius, obligacijas, įsakomuosius vekselius, akredityvus ir kitus dokumentus.

2. „Lėšų, kito finansinio turto ir ekonominių išteklių įšaldymas“ – kelio užkirtimas bet kokiam lėšų judėjimui, pervedimui, keitimui, naudojimui ar disponavimui, kai galėtų pakisti jų kiekis, dydis, buvimo vieta, nuosavybė, valdymas, pobūdis, paskirties vieta ar įvyktų kitokie pakitimai, leidžiantys naudoti tas lėšas, įskaitant vertybinių popierių portfelio valdymą.

3. „Finansinės paslaugos“ – bet kurios finansinio pobūdžio paslaugos, įskaitant visas toliau išvardytas draudimo bei su draudimu susijusias paslaugas ir visas bankų bei kitas finansines paslaugas (išskyrus draudimą):

Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos:

i) tiesioginis draudimas (įskaitant bendrąjį draudimą, kai sutarties šalis yra kelios draudimo kompanijos):

A) gyvybės draudimas;

B) ne gyvybės draudimas;

ii) perdraudimas ir retrocesija (dalies rizikos perleidimas kitam draudikui);

iii) draudimo tarpininkavimas, kaip antai tarpininkavimas ir atstovavimas;

iv) draudimo pagalbinės paslaugos, tokios kaip konsultavimas, aktuarijaus paslaugos, rizikos įvertinimas ir ieškinio patenkinimo paslaugos.

Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą):

v) indėlių ir kitų išmokėtinų lėšų priėmimas;

vi) visų rūšių skolinimas, įskaitant vartojimo kreditą, būsto kreditą, faktoringą ir komercinių sandorių kreditavimą;

vii) finansinis lizingas;

viii) visos mokėjimų ir pinigų pervedimo paslaugos, įskaitant kredito, išlaidų ir debito korteles, kelionės čekius ir banko vekselius;

ix) garantijos ir įsipareigojimai;

x) prekiavimas savo sąskaita arba klientų sąskaita biržoje, užbiržinėje rinkoje arba kitaip:

A) pinigų rinkos dokumentais (įskaitant čekius, vekselius, indėlių sertifikatus);

B) užsienio valiuta;

C) išvestiniais produktais, įskaitant išankstinius sandorius ir opcionus bei kitus dokumentus;

D) valiutos keitimo kurso ir palūkanų normos dokumentais, įskaitant pasikeitimo sandorius ir išankstinio valiutos pirkimo kurso susitarimus;

E) perleidžiamais vertybiniais popieriais;

F) kitais apyvartiniais dokumentais ir finansiniu turtu, įskaitant brangiųjų metalų lydinius;

xi) dalyvavimas leidžiant visų rūšių vertybinius popierius, įskaitant akcijų emisijos pardavimo garantavimą ir paskirstymą (viešai arba privačiai) ir su tokiomis emisijomis susijusių paslaugų teikimas;

xii) pinigų maklerio paslaugos;

xiii) turto valdymas, kaip antai grynųjų arba vertybinių popierių portfelio valdymas, visos kolektyvinių investicijų valdymo, pensijų fondo valdymo pasaugos, deponavimo ir patikėjimo paslaugų formos;

xiv) atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais paslaugos už finansinį turtą, įskaitant vertybinius popierius, išvestinius finansinius dokumentus ir kitus apyvartinius dokumentus;

xv) kitų finansinių paslaugų teikėjų finansinės informacijos bei finansinių duomenų tvarkymo ir su juo susijusios programinės įrangos teikimas ir perdavimas;

xvi) konsultavimo, tarpininkavimo ir kitos pagalbinės finansinės paslaugos visų v–vx punktuose išvardytų rūšių veikloje, įskaitant kredito rekomendavimą ir analizę, tyrimą ir konsultavimą investicijų ir vertybinių popierių portfelio klausimais, konsultavimą turto įsigijimo ir bendrovių restruktūrizavimo bei strategijos klausimais.

4. Šiame reglamente „teroro aktas“ yra apibrėžiamas taip, kaip Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 3 dalyje.

5. „Juridinio asmens, grupės ar susivienijimo valdymas“ – tai 50 % ar daugiau juridinio asmens, grupės ar susivienijimo savininko teisių arba daugumos dalies akcijų jame ar joje turėjimas.

6. „Juridinio asmens, grupės ar susivienijimo kontroliavimas“ – tai:

a) turėjimas teisės skirti arba pašalinti tokio juridinio asmens, grupės ar susivienijimo administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių daugumą;

b) juridinio asmens, grupės ar susivienijimo administracinių, valdymo ar priežiūros organų daugumos narių, tas pareigas ėjusių einamaisiais ir ankstesniais finansiniais metais, vienvaldiškas paskyrimas pasinaudojus savo balsavimo teisėmis;

c) pagal susitarimą su kitais juridinio asmens, grupės ar susivienijimo akcininkais arba nariais daugumos akcininkų arba narių balsavimo teisių tame juridiniame asmenyje, grupėje ar susivienijime vienvaldiškas kontroliavimas;

d) turėjimas teisės turėti vyraujančią įtaką juridiniam asmeniui, grupei ar susivienijimui pagal susitarimą su tuo juridiniu asmeniu, grupe ar susivienijimu arba pagal steigimo sutarties ar įstatų nuostatą tais atvejais, kai tam juridiniam asmeniui, grupei ar susivienijimui taikomas įstatymas leidžia sudaryti tokį susitarimą arba priimti tokią nuostatą;

e) turėjimas įgaliojimo naudotis teise turėti d punkte nurodytą vyraujančią įtaką nesant tos teisės turėtoju;

f) turėjimas teisės disponuoti visu juridinio asmens, grupės ar susivienijimo turtu ar jo dalimi;

g) juridinio asmens, grupės ar susivienijimo veiklos valdymas bendraisiais pagrindais skelbiant suvestines ataskaitas;

h) juridinio asmens, grupės ar susivienijimo finansinių įsipareigojimų nepriklausomas ir solidarus dalijimasis arba jų garantavimas.

2 straipsnis

1.  Išskyrus atvejus, kai leidžiama pagal 5 ir 6 straipsnius:

a) visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, priklausantys į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei ar susivienijimui, arba jų valdomi ar disponuojami, yra įšaldomi;

b) į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei ar susivienijimui neleidžiama nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis arba savo naudai disponuoti jokiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais.

2.  Išskyrus atvejus, kai leidžiama pagal 5 ir 6 straipsnius, į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei ar susivienijimui arba jų naudai draudžiama teikti finansines paslaugas.

3.  Taryba, veikdama vienbalsiai, nustato, peržiūri ir keičia asmenų, grupių ir susivienijimų, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašą vadovaudamasi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse išdėstytomis nuostatomis; į tą sąrašą įtraukiami:

i) fiziniai asmenys, kurie padaro arba kėsinasi padaryti bet kurį teroro aktą, jame dalyvauja arba padeda jį padaryti;

ii) juridiniai asmenys, grupės ar susivienijimai, kure padaro arba kėsinasi padaryti bet kurį teroro aktą, jame dalyvauja arba padeda jį padaryti;

iii) juridiniai asmenys, grupės ar susivienijimai, valdomi arba kontroliuojami vieno ar daugiau iš i ir ii punktuose nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, grupių ar susivienijimų; arba

iv) fiziniai ir juridiniai asmenys, grupės ar susivienijimai, veikiantys vieno ar daugiau iš i ir ii punktuose nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, grupių ar susivienijimų vardu arba nurodymu.

3 straipsnis

1.  Sąmoningas ir tyčinis dalyvavimas veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikyti arba nesilaikoma 2 straipsnio, yra draudžiamas.

2.  Bet kuri informacija apie tai, kad yra nesilaikoma arba buvo nesilaikyta šio reglamento nuostatų, pranešama priede išvardytoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai.

4 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikytinų atskaitomybės, konfidencialumo bei profesinės veiklos slaptumo taisyklių ir Sutarties 284 straipsnio nuostatų, bankai, kitos finansinės institucijos, draudimo bendrovės bei kitos organizacijos ir asmenys:

 nedelsdami pateikia bet kurią informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, kaip antai sąskaitas ir sumas, įšaldytas pagal 2 straipsnį, ir pinigų pervedimo operacijas, atliktas pagal 5 ir 6 straipsnius:

 

 priede išvardytoms valstybių narių, kuriose jie gyvena arba kuriose yra jų buveinė, kompetentingoms institucijoms ir

 per šias kompetentingas institucijas Komisijai,

 bendradarbiauja su priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis tikrindami šią informaciją.

2.  Bet kuri pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija yra naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

3.  Bet kuri tiesiogiai Komisijos gauta informacija yra perduodama atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Tarybai susipažinti.

5 straipsnis

1.  2 straipsnio 1 dalies b punktas netaikomas priskaičiuotų palūkanų už užšaldytas sąskaitas pervedimui į tas sąskaitas. Tokios palūkanos yra taip pat įšaldomos.

2.  Priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, kad užkirstų kelią teroro aktų finansavimui, gali duoti konkrečius leidimus:

1) naudoti įšaldytas lėšas fizinio asmens, įtraukto į 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą, ar jo šeimos nario svarbiausioms žmogiškosioms reikmėms tenkinti, įskaitant konkrečius Bendrijoje atliktinus mokėjimus už maisto produktus, vaistus, šeimos būsto nuomą arba įkeitimu užtikrintą paskolą ir tos šeimos narių gydymą;

2) toliau nurodytų paskirčių mokėjimams iš įšaldytų sąskaitų:

a) mokesčių mokėjimui, privalomojo draudimo įmokoms ir mokesčiams už komunalines paslaugas, kaip antai dujas, vandenį, elektrą ir telekomunikacijas, mokėtiniems Bendrijoje; ir

b) finansinei institucijai Bendrijoje priklausančių mokesčių už sąskaitų tvarkymą mokėjimui;

3) mokėjimams asmeniui, susivienijimui ar juridiniam asmeniui, įtrauktiems į 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą, pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytus ar atsiradusius iki šio reglamento įsigaliojimo, jeigu tie mokėjimai atliekami į įšaldytą sąskaitą Bendrijoje.

3.  Prašymai duoti leidimą yra pateikiami valstybės narės, kurios teritorijoje lėšos, kitas finansinis turtas ar kiti ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti, kompetentingai institucijai.

6 straipsnis

1.  Nepaisydamos 2 straipsnio nuostatų ir siekdamos apginti Bendrijos interesus, įskaitant savo piliečių ir gyventojų interesus, valstybės narės kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su kitomis valstybėmis narėmis, Taryba ir Komisija pagal šio straipsnio 2 dalį, gali duoti konkrečius leidimus:

 panaikinti lėšų, kito finansinio turto ar kitų ekonominių išteklių įšaldymą,

 leisti asmeniui, susivienijimui ar juridiniam asmeniui, įtrauktiems į 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą, naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ar kitais ekonominiais ištekliais arba

 tokiam asmeniui, susivienijimui ar juridiniam asmeniui teikti finansines paslaugas.

2.  Kompetentinga institucija, gavusi prašymą duoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą, praneša kitų valstybių narių priede išvardytoms kompetentingoms institucijoms, Tarybai ir Komisijai apie motyvus, kuriais remdamasi ji ketina arba atmesti tą prašymą, arba duoti konkretų leidimą, informuodama jas apie sąlygas, kurias laiko esant būtinas, kad būtų užkirstas kelias finansuoti teroro aktus.

Kompetentinga institucija, ketinanti duoti konkretų leidimą, tinkamai atsižvelgia į kitų valstybių narių, Tarybos ir Komisijos pastabas, pateiktas per dvi savaites.

7 straipsnis

Komisija įgaliojama remiantis valstybių narių pateikta informacija daryti priedo pataisas.

8 straipsnis

Valstybės narės, Taryba ir Komisija viena kitai praneša apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia turimą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ypač informaciją, gautą pagal 3 ir 4 straipsnius, bei apie pažeidimų ir vykdymo problemas arba nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

9 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas, taikytinas tais atvejais, kai pažeidžiamos šio reglamento nuostatos. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

1) Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

2) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

3) bet kuriam bet kur esančiam asmeniui, kuris yra valstybės narės pilietis;

4) bet kuriam juridiniam asmeniui, grupei ar susivienijimui, įregistruotiems arba įsteigtiems pagal valstybės narės teisę;

5) bet kuriam juridiniam asmeniui, grupei ar susivienijimui, turintiems verslo reikalų Bendrijoje.

11 straipsnis

1.  Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

2.  Per vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia pranešimą apie šio reglamento poveikį ir prireikus siūlo jo dalinius pakeitimus.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ, MINĖTŲ 3, 4 IR 5 STRAIPSNIUOSE, SĄRAŠAS

BELGIJA

Ministére des finances

Trésorerie avenue des Arts 30

B–1040 Bruxelles

Faks. (32-2) 233 75 18

▼M5

BULGARIJA

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Faksas (359-2) 988 1207

El. paštas: feedback@minfin.bg

▼A1

ČEKIJOJE

▼M4

Ministerstvo financí/Ministry of Finance

Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit

PO BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 570 44 501

Fax: (420-2) 570 44 502

E-mail: fau@mfcr.cz

▼B

DANIJA

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK–2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Faks. (45) 35 46 60 01

VOKIETIJA

▼M3

  dėl lėšų ir finansinių paslaugų:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Faksas (49-89) 35 01 63 38 00

  dėl ekonominių išteklių:

 

 dėl pranešimų pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį:

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

D-10115 Berlin

Tel. (49-1888) 615-9

Faksas (49-1888) 615-5358

El. paštas: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

 dėl išimčių suteikimo pagal 5 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-6196) 908-0

Faksas (49-6196) 908-800

▼A1

ESTIJOJE

▼M4

Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (+372) 6 377 100

Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (+372) 66 80 500

Fax: (+372) 66 80 501

▼B

GRAIKIJA

▼M4

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 333 27 81-2

Fax (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2

Φαξ: (30-210) 333 28 10

▼B

ISPANIJA

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiores Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E–28046 Madrid

Tel. (00-34) 91 349 39 83

Faks. (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E–28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Faks. (00-34) 91 209 96 56

PRANCŪZIJA

Ministere de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F–75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Faks. (33-1) 53 18 36 15

AIRIJA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIJA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

▼A1

KIPRE

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

Unit for Combating Money Laundering

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tel: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

Coordinating Body for Combating Terrorism

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tel: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

LATVIJOJE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LIETUVOJE

▼M2

Užsienio reikalų ministerija

Saugumo politikos departamentas

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. +370 5 2362516

Faksas +370 5 2313090

▼B

LIUKSEMBURGAS

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L–1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ir 478-2350

Faks. (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L–1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Faks. (352) 47 52 41

▼A1

VENGRIJOJE

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

1051 Budapest

Tel: +36-1-327 2100

Fax: +36-1- 318 2570

MALTOJE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356-21-24 28 53

Fax: +356-21-25 15 20

▼B

NYDERLANDAI

▼M2

Minister van Financiën

De Directie Financiėle Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel. (31-70) 342 8997

Telefaksas (31-70) 342 7984

▼B

AUSTRIJA

  3 straipsnis

 

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A–1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Faks. (431) 313 45–85 290

  4 straipsnis

 

Oestereichische Nationalbank

A–1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. (+ 431) 404 20-0

Faks. (431) 404 20-73 99

 

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A–1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Faks. (431) 313 45–85 290

  5 straipsnis

 

Oestereichische Nationalbank

A–1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. (+ 431) 404 20-0

Faks. (431) 404 20-73 99

▼A1

LENKIJOJE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGALIJA

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, no 1, C 2o

P–1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Faks. (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P–1350-179 Lisboa

Tel. (351 21) 394 60 72

Faks.: (351 21) 394 60 73

▼M5

RUMUNIJA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel. (40) 21 319 2183

Faksas (40) 21 319 2226

El. paštas: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel. (40) 21 319 9743

Faksas (40) 21 312 1630

El. paštas: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. +40 21 231 0262

Faksas +40 21 312 0513

▼A1

SLOVĖNIJOJE

▼M6

  4 straipsnis

 

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Tel. + 386 1 478 2000

Faksas + 386 1 478 2340

El. paštas gp.mzz@gov.si

  5 ir 6 straipsniai

 

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tel. +386 1 369 5200

Faksas + 386 1 369 6659

El. paštas gp.mf@gov.si

▼A1

SLOVAKIJOJE

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo vnútra

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tel: +421 2 5292 3659

Fax: +421 2 5296 7746

▼B

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF–00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Faks. (358-9) 13 41 57 07 ir (358-9) 62 98 40

ŠVEDIJA

▼M2

  3 straipsnis

 

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Faksas (46-8) 401 99 00

  4 ir 6 straipsniai

 

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Faksas (46-8) 24 13 35

  5 straipsnis

 

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Faksas (46-8) 411 27 89

▼B

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

▼M1

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

tel. (44–207) 270 55 50

faks. (44–207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

United Kingdom

tel. (44–207) 601 46 07

faks. (44–207) 601 43 09

▼M6

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

El. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) OL L 344, 2001 12 28, p. 93.

( 2 ) Nuomonė pareikšta 2001 m. gruodžio 13 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

( 3 ) OL L 67, 2001 3 9, p. 1.