02001L0081 — LT — 01.07.2018 — 006.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2001/81/EB

2001 m. spalio 23 d.

dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų

(OL L 309 2001.11.27, p. 22)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

TARYBOS DIREKTYVA 2006/105/EB 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

368

20.12.2006

 M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2009 2009 m. kovo 11 d.

  L 87

109

31.3.2009

►M3

TARYBOS DIREKTYVA 2013/17/ES 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

193

10.6.2013

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/2284 Tekstas svarbus EEE 2016 m. gruodžio 14 d.

  L 344

1

17.12.2016


Iš dalies keičiama:

 A1

AKTAS dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų

  L 236

33

23.9.2003
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2001/81/EB

2001 m. spalio 23 d.

dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų1 straipsnis

Tikslas

Šios direktyvos tikslas yra apriboti į atmosferą išmetamų rūgštėjimą ir eutrofikaciją sukeliančių teršalų ir ozono pirmtakų medžiagų kiekius, kad būtų pagerinta Bendrijos aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga nuo pavojų, kuriuos sukelia nepageidaujami rūgštėjimo, dirvožemio eutrofikacijos ir pažemio ozono poveikiai, bei siekti ilgalaikių tikslų: neviršyti kritinių lygių ir apkrovų bei veiksmingai apsaugoti visus žmones nuo pripažintų pavojaus rūšių, kuriuos sukelia atmosferos tarša, nustatant į atmosferą išmetamų teršalų ribas, kaip gairę imant 2010 ir 2020 metus, taip pat naudojant tolimesnes apžvalgas, kaip numatyta 4 ir 10 straipsniuose.

▼M4 —————

▼B

4 straipsnis

Išmetamų teršalų nacionalinės ribos

1.  Ne vėliau kaip iki 2010 m. valstybės narės apriboja metinius išmetamų sieros dioksido (SO2), azoto oksidų (NOx), lakiųjų organinių junginių (LOJ) ir amoniako (NH3) kiekius, kad jie neviršytų I priede nustatytų išmetamų teršalų ribų, atsižvelgiant į visus Bendrijoje taikomų priemonių pakeitimus, priimtus pagal 9 straipsnyje nurodytas ataskaitas.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad nuo 2010 m. nė vienais metais nebus viršijamos I priede nustatytos ribos.

▼M4 —————

▼M3
I PRIEDASSO2, NOx, VOC IR NH3 IŠMETIMO NACIONALINĖS RIBOS, KURIOS TURI BŪTI PASIEKTOS IKI 2010 M. (1)

Šalis

SO2

kilotonos

NOx

kilotonos

VOC

kilotonos

NH3

kilotonos

Belgija

99

176

139

74

Bulgarija (2)

836

247

175

108

Čekija

265

286

220

80

Danija

55

127

85

69

Vokietija

520

1 051

995

550

Estija

100

60

49

29

Airija

42

65

55

116

Graikija

523

344

261

73

Ispanija

746

847

662

353

Prancūzija

375

810

1 050

780

Kroatija (3)

70

87

90

30

Italija

475

990

1 159

419

Kipras

39

23

14

9

Latvija

101

61

136

44

Lietuva

145

110

92

84

Liuksemburgas

4

11

9

7

Vengrija

500

198

137

90

Мalta

9

8

12

3

Nyderlandai

50

260

185

128

Austrija

39

103

159

66

Lenkija

1 397

879

800

468

Portugalija

160

250

180

90

Rumunija (2)

918

437

523

210

Slovėnija

27

45

40

20

Slovakija

110

130

140

39

Suomija

110

170

130

31

Švedija

67

148

241

57

Jungtinė Karalystė

585

1 167

1 200

297

ES 28

8 367

9 090

8 938

4 324

(1)   Šios nacionalinės išmetimo ribos nustatytos siekiant įvykdyti 5 straipsnyje išdėstytus tarpinius aplinkosaugos uždavinius. Tikimasi, kad įvykdžius šiuos tikslus, dirvožemio eutrofikacija sumažės tiek, kad tas Sąjungos plotas, kuriame mitybinio azoto nuosėdimas viršija kritines apkrovas, sumažės apie 30 %, palyginus su 1990 m. padėtimi.

(2)   Šios išmetamų teršalų ribos yra laikinos ir nepažeidžia šios direktyvos 10 straipsnyje numatytos peržiūros, kuri turi būti baigta 2008 m.

(3)   Kroatijos nacionalinės išmetimo ribos turi būti pasiektos iki jos stojimo į Sąjungą dienos.

▼M4 —————