2000R2037 — LT — 01.01.2010 — 011.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2037/2000

2000 m. birželio 29 d.

dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų

(OL L 244, 29.9.2000, p.1)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 2009 m. rugsėjo 16 d.

L 286

1

31.10.2009