2000L0055 — LT — 13.04.2010 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2000/55/EB

2000 m. rugsėjo 18 d.

dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų liuminescencinio apšvietimo balastiniams įtaisams

(OL L 279, 1.11.2000, p.33)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 245/2009 2009 m. kovo 18 d.

L 76

17

24.3.2009