2000L0013 — LT — 13.12.2014 — 010.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2000/13/EB

2000 m. kovo 20 d.

dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo

(OL L 109, 6.5.2000, p.29)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 2011 m. spalio 25 d.

L 304

18

22.11.2011