1999R0659 — LT — 14.10.2015 — 004.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 659/1999,

1999 m. kovo 22 d.

nustatantis išsamias sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles

(OL L 083, 27.3.1999, p.1)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589 2015 m. liepos 13 d.

L 248

9

24.9.2015