1999D0217 — LT — 29.03.2006 — 005.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1999 m. vasario 23 d.

patvirtinantis maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registrą, sudarytą taikant 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 399)

(tekstas svarbus EEE)

(1999/217/EB)

(OL L 084, 27.3.1999, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

COMMISSION DECISION of 18 July 2000 (*)

  L 197

53

3.8.2000

►M2

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2002 m. sausio 23 d.

  L 49

1

20.2.2002

►M3

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2004 m. balandžio 7 d.

  L 113

28

20.4.2004

►M4

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. gegužės 18 d.

  L 128

73

21.5.2005

►M5

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2006 m. kovo 27 d.

  L 91

48

29.3.2006(*)

Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1999 m. vasario 23 d.

patvirtinantis maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registrą, sudarytą taikant 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 399)

(tekstas svarbus EEE)

(1999/217/EB)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96, nustatantį Bendrijos tvarką, taikomą kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms ar skirtoms naudoti maisto produktuose ar ant jų ( 1 ), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 2232/96 3 straipsnio 1 dalį valstybės narės per vienerius metus nuo pirmiau minėto reglamento įsigaliojimo praneša Komisijai kvapiųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti jų teritorijoje parduodamuose maisto produktuose arba ant jų, sąrašą;

kadangi pagal minėto reglamento 3 straipsnio 2 dalį praneštosios kvapiosios medžiagos, kurių teisėtą naudojimą vienoje valstybėje narėje turi pripažinti kitos valstybės narės, įtraukiamos į registrą, patvirtintą laikantis reglamento 7 straipsnyje nustatytos tvarkos;

kadangi pripažįstama, kad tam tikros valstybės narės kai kurioms kvapiosioms medžiagoms taiko naudojimą ribojančias arba draudžiančias priemones;

kadangi pripažįstama, kad tokios ribojančios arba draudžiančios priemonės, galiojančios šio sprendimo priėmimo dieną, gali būti toliau taikomos tol, kol bus užbaigtas medžiagos įvertinimas;

kadangi visais atvejais, kai valstybė narė pastebi, kad į registrą įtraukta kvapioji medžiaga gali kelti pavojų visuomenės sveikatai, valstybė narė gali pradėti taikyti apsaugos procedūrą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 2232/96 3 straipsnio 3 dalyje;

kadangi registras yra minėto reglamento 4 straipsnyje numatytos įvertinimo programos, kuri turi būti patvirtinta per dešimt mėnesių nuo registro patvirtinimo, pagrindas;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Patvirtinamas prie šio sprendimo pridedamas kvapiųjų medžiagų registras.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

▼M2
Kvapiųjų medžiagų, apie kurias valstybės narės pranešė pagal 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2232/96, nustatančio Bendrijos tvarką, taikomą kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms arba skirtoms naudoti maisto produktuose ar ant jų, 3 straipsnio 1 dalį, registras

Chemiškai apibrėžtų kvapiųjų medžiagų registras yra padalintas į dvi atskiras dalis. A dalyje pateiktas pagal FL numerį išvardytų medžiagų sąrašas. B dalyje išvardytos tos medžiagos, kurioms valstybė narė reiklauja konfidencialumo, siekdama apsaugoti gamintojo intelektinės nuosavybės teises.

A dalyje nurodomi, jei yra, CAS ( 2 ), Einecs ( 3 ), CoE ( 4 ) ir FEMA ( 5 ) numeriai.

Stulpelio „Pastabos“ skaičius žymi vieną iš šių pastabų:

1. Medžiaga, kuri maisto produktuose naudojama ne tik dėl kvapiųjų savybių, bet ir kitais tikslais, todėl jai gali būti taikomos papildomos įstatymų nuostatos.

2. Medžiaga, kurios naudojimui kai kurios valstybės narės taiko ribojančias arba draudžiamąsias priemones.

3. Medžiaga, kuriai turi būti teikiama pirmenybė vykdant įvertinimo programą, nurodytą Reglamente (EB) Nr. 1565/2000.

4. Medžiaga, apie kurią turi būti pateikta papildoma informacija.

5. Pavadinimas, sinonimai, sisteminis pavadinimas, CAS, Einecs, CoE arba FEMA numeriai gali turėti neatitikimų.

▼M3

6. Medžiaga, kurios negalima naudoti maisto produktuose ir ant jų, jei ji nėra teisėtai pateikta į rinką nagrinėjamoje (-se) valstybėje (-se) narėje (-se).

▼M2

Buvo iškeltas atskiras klausimas, kaip tvarkyti druskas ir kitas chemines medžiagas, gautas iš „bendrosios“ cheminės medžiagos. Kai kurios medžiagos buvo paskelbtos nurodant labai tikslius jų duomenis. Kitoms medžiagoms tokio išsamaus identifikavimo trūksta. Kai kurių rūgščių ir bazių atvejais nėra specialaus nurodymo apie tikrąją iš jų gautų druskų taikymo apimtį. Tik šiame registre laikinai daroma prielaida, kad jei amonio, natrio, kalio ir kalcio druskos, taip pat chloridai, karbonatai ir sulfatai turi kvapiųjų skoninių savybių, jie atitinka „bendrąją“ medžiagą. Tačiau galutinis priėmimas priklausys nuo įvertinimo, kuris šiais atvejais turi kruopščiai patikrinti tokio suvienodinimo tikslumą, rezultatų.

A DALIS

KVAPIOSIOS MEDŽIAGOS

(išdėstystos pagal FL numerius)FL Nr.

Cheminė grupė

CAS

Pavadinimas

FEMA

CoE

Einecs

FL Nr.

Sinonimai

Sisteminis pavadinimas

Pastabos

01.001

31

138-86-3

Limonenas

2633

491

205-341-0

01.001

1,8(9)-p-mentadienas; p-menta-1,8-dienas; dipentenas; karvenas; 1-metil-4-izopropenil-1-cikloheksenas; cinenas; citrenas

 

5

01.002

31

99-87-6

1-izopropil-4-metilbenzenas

2356

620

202-796-7

01.002

p-cimenas; cimenas; p-metilizopropilbenzenas; 4-izopropil-1-metilbenzenas; cimolas; 4-metil-1-izopropilbenzenas; 1-metil-4-izopropilbenzenas

 
 

01.003

31

127-91-3

Pin-2(10)-enas

2903

2114

204-872-5

01.003

β-pinenas

6,6-dimetil-2-metilenbiciklo[3.1.1]heptanas

 

01.004

31

80-56-8

Pin-2(3)-enas

2902

2113

201-291-9

01.004

α-pinenas

2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-enas

 

01.005

31

586-62-9

Terpinolenas

3046

2115

209-578-0

01.005

p-ment-1,4(8)-dienas; 1-metil-4-izopropiliden-1-cikloheksenas; 1,4(8)-terpadienas

p-menta-1,4(8)-dienas

 

01.006

31

99-83-2

α-felandrenas

2856

2117

202-792-5

01.006

Felandrenas; 2-metil-5-izopropil-1,3-cikloheksadienas; 4-izopropil-1-metil-1,5-cikloheksadienas

p-menta-1,5-dienas

 

01.007

31

87-44-5

β-kariofilenas

2252

2118

201-746-1

01.007

Kariofilenas; 2-metilen-6,10,10-trimetilbiciklo-[7,2,0]undec-5-enas

4,11,11-trimetil-8-metilenbiciklo[7.2.0]undec-4(trans)-enas

 

01.008

31

123-35-3

Mircenas

2762

2197

204-622-5

01.008

7-metil-3-metilen-1,6-oktadienas

7-metil-3-metilenokta-1,6-dienas

 

01.009

31

79-92-5

Kamfenas

2229

2227

201-234-8

01.009

3,3-dimetil-2-metilennorkamfenas; 2,2-dimetil-3-metilennorbornanas

 
 

01.010

31

1195-32-0

1-izopropenil-4-metilbenzenas

3144

2260

214-795-9

01.010

4,α-dimetilstirenas; p-izopropeniltoluenas; 1-metil-4-izopropenilbenzenas; 2-p-tolilpropenas

 
 

01.011

31

644-08-6

4-metil-1,1'-bifenilas

3186

2292

211-409-0

01.011

p-metildifenilas; p-metilfenilbenzenas; p-feniltoluenas

 
 

01.013

31

92-52-4

Bifenilas

3129

10978

202-163-5

01.013

Difenilas; fenilbenzenas

 

4

01.014

31

90-12-0

1-metilnaftalenas

3193

11009

201-966-8

01.014

α-metilnaftalenas

 
 

01.015

31

100-42-5

Vinilbenzenas

3233

11022

202-851-5

01.015

Stirenas; vinilbenzolas; feniletenas; feniletilenas

 

2, 3

01.016

31

495-62-5

1,4(8),12-bisabolatrienas

3331

10979

207-805-8

01.016

γ-bisabolenas; 1-metil-4-(1,5-dimetil-1,4-heksadienil)-1-cikloheksenas

6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-eniliden)hept-5-enas

 

01.017

31

4630-07-3

Valencenas

3443

11030

225-047-6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-oktahidro-1,8a-dimetil-7-izopropenilnaftalenas

1,2-dimetil-9-izopropilenbiciklo[4.4.0]dec-5-enas

 

01.018

31

13877-91-3

β-ocimenas

3539

11015

237-641-2

01.018

trans-β-ocimenas; 3,7-dimetil-1,3,6-oktatrienas

3,7-dimetilokta-1,3(trans),6-trienas

 

01.019

31

99-86-5

α-terpinenas

3558

11023

202-795-1

01.019

1-metil-4-izopropil-1,3-cikloheksadienas

p-menta-1,3-dienas

 

01.020

31

99-85-4

γ-terpinenas

3559

11025

202-794-6

01.020

1-metil-4-izopropil-1,4-cikloheksadienas; moslenas; kritmenas

p-menta-1,4-dienas

 

01.021

31

29350-73-0

δ-kadinenas

 

10982

249-580-9

01.021

α-, β-, γ-, ε-, δ-kadienas

2,3,4,7,8,10-heksahidro-1,6-dimetil-4-izopropilnaftalenas

 

01.022

31

469-61-4

α-cedrenas

 

10985

207-418-4

01.022

 

2,6,6,8-tetrametil-triciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-enas

 

01.023

31

3691-12-1

1(5),11-gvajadienas

 

11003

201-860-1

01.023

1,4-dimetil-7-izopropenil-δ-9,10-oktahidroazulenas; α-gvajenas

2,8-dimetil-5-izopropenilbiciklo[5.3.0]dec-1(7)-enas

 

01.024

31

5208-59-3

β-burbonenas

 

11931

 

01.024

 

2-metil-8-metilen-5-izopropiltriciklo[5.3.0.0(2.6)]dekanas

 

01.025

31

30640-46-1

2-metil-1,3-cikloheksadienas

 

11797

250-269-5

01.025

Dihidrotoluene - (1,3)

 
 

01.026

31

88-84-6

1(5),7(11)-gvajadienas

 
 

201-860-1

01.026

β-gvajenas; (1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-7-izopropiliden-1,4-dimetilazulenas

2,8-dimetil-5-izopropilidenbiciklo[5.3.0]dec-1(7)-enas

 

01.027

31

17627-44-0

Bisabola-1,8,12-trienas

 
 

241-610-9

01.027

α-bisabolenas

6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enil)hepta-2,5-dienas

 

01.028

31

495-61-4

β-bisabolenas

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466-78-9

δ-3-karenas

3821

10983

236-719-3

01.029

3-karenas; izodiprenas; D-3-karenas; kar-3-enas; 4,7,7-trimetil-3-norkarenas; 3,7,7-trimetilbiciklo[4,1,0]hept-3-enas

3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-enas

 

01.030

31

13744-15-5

β-kubebenas

 

10989

 

01.030

 

10-metil-4-metilen-7-izopropiltriciklo[4.4.0.0(1.5)]dekanas

 

01.031

31

30364-38-6

1,2-dihidro-1,1,6-trimetilnaftalenas

 
 

250-150-8

01.031

Dehidrojonenas

 
 

01.032

31

7681-88-1

2,3-dihidrofarnezenas

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590-73-8

2,2-dimetilheksanas

 
 

209-689-4

01.033

 
 
 

01.034

31

589-43-5

2,4-dimetilheksanas

 
 

209-649-6

01.034

 
 
 

01.035

31

673-84-7

2,6-dimetilokta-2,4,6-trienas

 
 

211-614-5

01.035

Aloocimenas

 
 

01.036

31

101-81-5

Difenilmetanas

 

11847

202-978-6

01.036

Benzilbenzenas; 1,1'-metilen-bis-benzenas

 
 

01.037

31

112-41-4

Dodec-1-enas

 

10992

203-968-4

01.037

1-dodecenas; dodecilenas

 
 

01.038

31

112-40-3

Dodekanas

 
 

203-967-9

01.038

n-dodekanas

 
 

01.039

31

20307-84-0

δ-elemenas

 

10996

 

01.039

 

3-izopropenil-1-izopropil-4-metil-4-vinilcikloheks-1-enas

 

01.040

31

502-61-4

α-farnezenas

3839

10998

207-948-6

01.040

3,7,11-trimetil-1,3,6,10-dodekatetraenas (α-izomeras)

3,7,11-trimetildodeka-1,3,6,10-tetraenas

5

01.041

31

18794-84-8

β-farnezenas

3839

10999

242-582-0

01.041

3,7,11-trimetil-1,3,6,10-dodekatetraenas; 2,6,10-trimetil-2,6,9,11-dodekatetrenas

7,11-dimetil-3-metilen-1,6,10-dodekatrienas

5

01.042

31

23986-74-5

Germakra-1(10),4(14),5-trienas

 
 
 

01.042

Germakrenas D

3-izopropil-6-metil-10-metilenciklodeka-1,6-dienas

 

01.043

31

6753-98-6

3,7,10-humulatrienas

 

11004

229-816-7

01.043

α-humulenas; α-kariofilenas

1,5,5,8-tetrametilcikloundeka-3,7,10-trienas

 

01.044

31

1135-66-6

Izolongifolenas

 
 

214-494-2

01.044

 

2,2,7,7-tetrametiltriciklo[6.2.1(1,8).0(1,6)]undec-5-enas

 

01.045

31

5989-27-5

D-limonenas

2633

491

227-813-5

01.045

 

p-menta-1,8-dienas

 

01.046

31

5989-54-8

L-limonenas

2633

491

227-815-6

01.046

Levolimonenas

 

5

01.047

31

475-20-7

Longifolenas

 
 

207-491-2

01.047

 

Dekahidro-4,8,8-trimetil-9-metilen-1,4-metanazulenas

 

01.049

31

78-79-5

2-metilbuta-1,3-dienas

 
 

201-143-3

01.049

Izoprenas; 2-metil-1,3-butadienas; β-metilbivinilas; izopentadienas

 
 

01.050

31

589-34-4

3-metilheksanas

 
 

209-643-3

01.050

 
 
 

01.051

31

91-57-6

2-metilnaftalenas

 

11010

202-078-3

01.051

β-metilnaftalenas

 
 

01.052

31

10208-80-7

α-muurolenas

 

11011

 

01.052

 

2,8-dimetilen-5-izopropilbiciklo[4.4.0]dekanas

 

01.053

31

91-20-3

Naftalenas

 

11014

202-049-5

01.053

Naftenas

 
 

01.054

31

629-62-9

Pentadekanas

 
 

211-098-1

01.054

n-pentadekanas

 
 

01.055

31

555-10-2

β-felandrenas

 

11017

209-081-9

01.055

 

p-menta-1(7),2-dienas

 

01.056

31

512-61-8

α-santalenas

 
 
 

01.056

 

1,7-dimetil-7-(4-metil-3-pentenil)triciklo[2.2.1.0(2,6)] heptanas

 

01.057

31

629-59-4

Tetradekanas

 
 

211-096-0

01.057

n-tetradekanas

 
 

01.058

31

475-03-6

1,2,3,4-tetrahidro-1,1,6-trimetilnaftalenas

 
 

207-490-7

01.058

Jonenas; 1,1,6-trimetiltetralinas

 
 

01.059

31

3387-41-5

4(10)-tujenas

 

11018

222-212-4

01.059

 

4-metilen-1-izopropilbiciklo[3.1.0]heksanas

 

01.060

31

508-32-7

1,1,7-trimetiltriciklo[2.2.1.0.(2.6)]heptanas

 
 

208-083-7

01.060

Triciklenas

 
 

01.061

31

16356-11-9

Undeka-1,3,5-trienas

3795

 

240-416-1

01.061

 
 
 

01.062

31

98-83-9

(1-metiletenil)benzenas

 
 

202-792-5

01.062

2-fenilpropenas; β-fenilpropenas; izopropilfeniletilenas; metilstirenas

 
 

01.064

31

3338-55-4

cis-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrienas

 
 

222-081-3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221-98-1

(R)-5-(1-metiletil)-2-metil-1,3-cikloheksadienas

2856

2117

224-167-6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-cedrenas

 
 
 

01.066

 

2,2,4,8-tetrametiltriciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-enas

 

01.067

31

 

8(14)-cedrenas

 
 
 

01.067

β-cedrenas

2,2,4,8-tetrametiltriciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)] undec-4(14)-enas

 

01.068

31

592-98-3

3-oktenas

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533-54-9

1,3,5,8-undekatetraenas

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-Oktenas

 
 

203-893-7

01.070

 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-Oktenas

 
 

203-894-2

01.071

 
 
 

01.072

31

544-76-3

Heksadekanas

 
 

280-878-9

01.072

 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-Oktenas

 
 
 

01.073

 
 
 

01.074

31

593-45-3

Oktadekanas

 
 

209-790-3

01.074

 
 
 

01.075

31

629-78-7

Heptadekanas

 
 

211-108-4

01.075

 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadienas

 
 
 

01.076

 
 
 

▼M2

02.001

02

78-83-1

2-metilpropan-1-olis

2179

49

201-148-0

02.001

Izobutanolis; izopropilkarbinolis

 
 

02.002

01

71-23-8

Propan-1-olis

2928

50

200-746-9

02.002

Propilo alkoholis

 
 

02.003

02

123-51-3

Izopentanolis

2057

51

204-633-5

02.003

Izoamilo alkoholis; izopentilo alkoholis; 3-metil-1-butanolis; izobutilkarbinolis

3-metilbutan-1-olis

 

02.004

01

71-36-3

Butan-1-olis

2178

52

200-751-6

02.004

Propilkarbinolis; hidroksibutanas

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111-27-3

Heksan-1-olis

2567

53

203-852-3

02.005

Alkoholis C-6; n-heksilo alkoholis; amilkarbinolis; n-heksanolis

 
 

02.006

01

111-87-5

Oktan-1-olis

2800

54

203-917-6

02.006

Alkoholis C-8; n-oktilo alkoholis; heptilkarbinolis

 
 

02.007

01

143-08-8

Nonan-1-olis

2789

55

205-583-7

02.007

Alkoholis C-9; pelargono alkoholis; nonalolis; oktilkarbinolis; n-nonilo alkoholis

 
 

02.008

01

112-53-8

Dodekan-1-olis

2617

56

203-982-0

02.008

Alkoholis C-12; laurilo alkoholis; dodecilo alkoholis; 1-dodekanolis; undecilkarbinolis

 
 

02.009

01

36653-82-4

Dekaheksan-1-olis

2554

57

253-149-0

02.009

Cetilo alkoholis; alkoholis C-16; n-heksadecilo alkoholis; palmitilo alkoholis

 
 

02.010

23

100-51-6

Benzilo alkoholis

2137

58

202-859-9

02.010

α-hidroksitoluenas; fenilkarbinolis; fenilmetanolis; fenilmetilo alkoholis

 

1

02.011

04

106-22-9

Citronelolis

2309

59

203-375-0

02.011

 

3,7-dimetilokt-6-en-1-olis

 

02.012

03

106-24-1

Geraniolis

2507

60

203-377-1

02.012

2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-olis; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-olis

3,7-dimetilokta-2(trans),6-dien-1-olis

 

02.013

06

78-70-6

Linaloolis

2635

61

201-134-4

02.013

2,6-dimetil-oktadien-2,7-olis-6; 2,6-dimetil-2,7-oktadien-6-olis; linalolis; likareolis; koriandrolis

3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-olis

 

02.014

06

98-55-5

α-terpineolis

3045

62

202-680-6

02.014

α-terpineolis; 1-metil-4-izopropil-1-cikloheksen-8-olis

p-ment-1-en-8-olis

 

02.015

08

89-78-1

Mentolis

2665

63

201-939-0

02.015

2-izopropil-5-metilcikloheksanolis; heksahidrotimolis; 5-metil-2-izopropilheksahidrofenolis; 5-metil-2-izopropilcikloheksanolis

cis(1,3)-trans(1,4)-mentan-3-olis

5

02.016

08

507-70-0

Borneolis

2157

64

208-080-0

02.016

Kamfolis; D-kamfanolis; 2-hidroksikamfanas; 2-kamfanolis; bornilo alkoholis

1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis

 

02.017

22

104-54-1

Cinamilo alkoholis

2294

65

203-212-3

02.017

Cinamono alkoholis; γ-fenilalilalkoholis; 3-fenil-2-propen-1-olis

3-fenilprop-2-enolis

 

02.018

06

7212-44-4

Nerolidolis

2772

67

230-597-5

02.018

3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-olis; peruviolis; melaleukolis

3,7,11-trimetil-1,6(cis),10-dodekatrien-3-olis

5

02.019

15

60-12-8

2-feniletan-1-olis

2858

68

200-456-2

02.019

Fenetilo alkoholis; β-fenetilo alkoholis; 1-fenil-2-etanolis; 2-feniletilo alkoholis; benzilkarbinolis

 
 

02.020

03

2305-21-7

Heks-2-en-1-olis

2562

69

218-972-1

02.020

2-heksenolis; 3-propilalilo alkoholis

 
 

02.021

01

111-70-6

Heptan-1-olis

2548

70

203-897-9

02.021

Heptilo alkoholis; alkoholis C-7; hidroksiheptanas; enanto alkoholis; heksilkarbinolis

 
 

02.022

05

123-96-6

Oktan-2-olis

2801

71

204-667-0

02.022

antr-oktilo alkoholis; metilheksilkarbinolis; heksilmetilkarbinolis

 
 

02.023

05

3391-86-4

Okt-1-en-3-olis

2805

72

222-226-0

02.023

Amilvinilkarbinolis; n-pentilvinilkarbinolis

 
 

02.024

01

112-30-1

Dekan-1-olis

2365

73

203-956-9

02.024

Alkoholis C-10; n-decilo alkoholis; nonilakarbinolis; decilo alkoholis

 
 

02.026

02

106-21-8

3,7-dimetiloktan-1-olis

2391

75

203-374-5

02.026

Tetrahidrogeraniolis; dihidrocitronelolis

 
 

02.027

04

►M3  6812–78–8 ◄

Rodinolis

2980

76

►M3  229–887–4 ◄

02.027

α-citronelolis; 2,6-dimetil-1-okten-8-olis

3,7-dimetilokt-7-en-1-olis

 

02.028

06

78-69-3

3,7-dimetiloktan-3-olis

3060

77

201-133-9

02.028

Tetrahidrolinaloolis; tetrahidrolinalolis; 1-etil-1,5-dimetilheksanolis

 
 

02.029

03

4602-84-0

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-olis

2478

78

225-004-1

02.029

Farnezolis; 2,6,10-trimetil-2,6,10-dodekatrien-12-olis

 
 

02.030

22

101-85-9

α-pentilcinamilo alkoholis

2065

79

202-982-8

02.030

n-amilcinamono alkoholis; 2-amil-3-fenil-2-propen-1-olis; 2-benzilidenheptanolis

2-pentil-3-fenilprop-2-enolis

 

02.031

22

122-97-4

3-fenilpropan-1-olis

2885

80

204-587-6

02.031

Benziletilo alkoholis; hidrocinamilo alkoholis; fenilpropilo alkoholis; dihidrocinamilo alkoholis

 
 

02.033

21

93-54-9

1-fenilpropan-1-olis

2884

82

202-256-0

02.033

Feniletilkarbinolis; 1-fenilpropilo alkoholis; α-etilbenzilo alkoholis; etilfenilkarbinolis

 
 

02.034

21

705-73-7

1-fenilpentan-2-olis

2953

83

211-887-0

02.034

α-propilfenetilo alkoholis; benzilpropilkarbinolis; benzilbutilo alkoholis; n-propilbenzilkarbinolis

 
 

02.035

06

100-86-7

2-metil-1-fenilpropan-2-olis

2393

84

202-896-0

02.035

2-benzil-2-propanolis; 2-hidroksi-2-metil-1-fenilpropanonas; benzildimetilkarbinolis

 
 

02.036

21

2344-70-9

4-fenilbutan-2-olis

2879

85

219-055-9

02.036

Feniletilmetilkarbinolis; metil-(2-feniletil)karbinolis

 
 

02.037

06

10415-87-9

3-metil-1-fenilpentan-3-olis

2883

86

233-889-0

02.037

Feniletilmetiletilkarbinolis; 3-metil-1-fenil-3-pentanolis

 
 

02.038

08

1632-73-1

Fenchilo alkoholis

2480

87

216-639-5

02.038

2-fenchanolis; α-fencholis; 1,3,3-trimetil-2-norbornanolis; 1,3,3-trimetilbiciklo-2,2,1-heptan-2-olis

1,3,3-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis

 

02.039

23

536-60-7

4-izopropilbenzilo alkoholis

2933

88

208-640-4

02.039

Kuminolis; p-cimen-7-olis; kuminilo alkoholis; kumeno alkoholis

 
 

02.040

01

71-41-0

Pentan-1-olis

2056

514

200-752-1

02.040

Amilo alkoholis; pentilo alkoholis; n-butilkarbinolis

 
 

02.041

06

75-85-4

2-metilbutan-2-olis

 

515

200-908-9

02.041

tret-amilo alkoholis

 
 

02.042

06

1197-01-9

2-(4-metilfenil)propan-2-olis

3242

530

214-817-7

02.042

p-cimen-8-olis; p-α-α-trimetilbenzilo alkoholis; 2-p-tolil-2-propanolis; 8-hidroksi p-cimenas; dimetil-p-tolilkarbinolis

 
 

02.043

02

97-95-0

2-etilbutan-1-olis

 

543

202-621-4

02.043

 
 
 

02.044

05

589-82-2

Heptan-3-olis

3547

544

209-661-1

02.044

n-butiletilkarbinolis; etilbutilkarbinolis

 
 

02.045

05

543-49-7

Heptan-2-olis

3288

554

208-844-3

02.045

2-hidroksiheptanas; amilmetilkarbinolis; antr-heptilo alkoholis; metilamilkarbinolis

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107-74-4

3,7-dimetiloktan-1,7-diolis

2586

559

203-517-1

02.047

Hidroksicitronelolis; 7-hidroksi-3,7-dimetiloktan-1-olis; hidroksidihidrocitronelolis

 
 

02.049

03

7786-44-9

Nona-2,6-dien-1-olis

2780

589

232-097-2

02.049

Nonadienolis

 
 

02.050

03

20273-24-9

Pent-2-en-1-olis

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521-91-2

5-fenilpentan-1-olis

3618

674

234-064-8

02.051

Fenilamilo alkoholis

 
 

02.052

06

75-65-0

2-metilpropan-2-olis

 

698

200-889-7

02.052

1,1-dimetiletanolis; tret-butanolis; 1,1-dimetiletanolis

 
 

02.053

22

3360-41-6

4-fenilbutan-1-olis

 

699

222-128-8

02.053

 
 
 

02.054

06

80-53-5

p-mentan-1,8-diolis

 

701

201-288-2

02.054

Terpinhidratas; 4-hidroksi-α,α,4-trimetilcikloheksanmetanolis; dipentenglikolis

 
 

02.055

02

3452-97-9

3,5,5-trimetilheksan-1-olis

3324

702

222-376-7

02.055

Trimetilheksilo alkoholis; izononanolis

 
 

02.056

04

928-96-1

Heks-3(cis)-en-1-olis

2563

750

213-192-8

02.056

β-γ-heksenolis; cis-3-heksenolis; heks-3-en-1-olis

 

5

02.057

01

112-42-5

Undekan-1-olis

3097

751

203-970-5

02.057

Alkoholis C-11, undecilo alkoholis; decilkarbinolis; 1-hendekanolis

 
 

02.058

03

106-25-2

Nerolis

2770

2018

203-378-7

02.058

Nerololis; neraniolis; nerozolis; cis-3,7-dimetil-2,6,oktadien-1-olis; alerolis; cis-2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-olis; nerodolis

3,7-dimetil-2(cis),6-oktadien-1-olis

 

02.059

08

124-76-5

Izoborneolis

2158

2020

204-712-4

02.059

Izokamfolis; (izo)-kamfolis; izobornilo alkoholis; (ekso)-2-kamfanolis; (ekso)-2-bornanolis; bornan-2-olis

1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis

 

02.060

07

536-59-4

p-menta-1,8-dien-7-olis

2664

2024

208-639-9

02.060

Perililo alkoholis; 1-hidroksimetil-4-izopropenil-1-cikloheksenas; dihidrokumino alkoholis

 
 

02.061

08

619-01-2

Dihidrokarveolis

2379

2025

210-575-1

02.061

8-p-menten-2-olis; 6-metil-3-izopropenilcikloheksanolis

p-ment-8-en-2-olis

 

02.062

08

99-48-9

Karveolis

2247

2027

202-757-4

02.062

p-menta-6,8-dien-2-olis; 1-metil-4-izopropenil-6-cikloheksen-2-olis

p-menta-1,8-dien-2-olis

 

02.063

08

2216-52-6

D-neomentolis

2666

2028

218-691-4

02.063

2-propil-izo-5-metilcikloheksanolis; 2-izopropil-5-metilcikloheksanolis

[1S-(1α,2α,5β)]-2-izopropil-5-metilcikloheksanolis

 

02.064

21

98-85-1

1-feniletan-1-olis

2685

2030

202-707-1

02.064

α-metilbenzilo alkoholis; metilfenilkarbinolis; 1-fenil-1-hidroksietanas

 
 

02.065

21

7779-78-4

4-metil-1-fenilpentan-2-olis

2208

2031

231-939-6

02.065

Benzilizobutilkarbinolis; α-izobutilfenetilo alkoholis; 2-metilpropilbenzilkarbinolis; 4-metil-1-fenil-2-pentanolis

 
 

02.066

21

17488-65-2

4-fenilbut-3-en-2-olis

2880

2032

241-501-6

02.066

Metilstirilkarbinolis; α-metilcinamilo alkoholis

 
 

02.067

05

89-79-2

Izopulegolis

2962

2033

201-940-6

02.067

1-metil-4-izopropenilcikloheksan-3-olis; p-ment-8(9)-en-3-olis

p-ment-8-en-3-olis

 

02.068

03

107-18-6

Prop-2-en-1-olis

 

2136

203-470-7

02.068

Alilo alkoholis; 2-propen-1-olis; 1-propenolis-3; vinilkarbinolis

 
 

02.070

08

108-93-0

Cikloheksanolis

 

2138

203-630-6

02.070

Heksalinas; heksahidrofenolis; hidroksicikloheksanas

 
 

02.071

08

499-69-4

p-mentan-2-olis

3562

2228

207-885-4

02.071

Heksahidrokarvakrolis; 3-izopropil-6-metilcikloheksanolis; karvomentolis; 1-metil-4-izopropil-2-cikloheksanolis

 

5

02.072

06

562-74-3

4-terpinenolis

2248

2229

209-235-5

02.072

4-karvomentenolis; 1-metil-4-izopropilcikloheks-1-en-4-olis; 1-p-menten-4-olis; origanolis

p-ment-1-en-4-olis

 

02.073

22

1123-85-9

2-fenilpropan-1-olis

2732

2257

214-379-7

02.073

Hidratropo alkoholis; hidratropilo alkoholis; 2-fenilpropilo alkoholis

 
 

02.074

04

6126-50-7

Heks-4-en-1-olis

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675-34-8

neodihidrokarveolis

 

2296

 

02.075

 

p-ment-8-en-2-olis

 

02.076

02

137-32-6

2-metilbutan-1-olis

 

2346

205-289-9

02.076

 
 
 

02.077

05

584-02-1

Pentan-3-olis

 

2349

209-526-7

02.077

Dietilkarbinolis

 
 

02.078

01

64-17-5

Etanolis

2419

11891

200-578-6

02.078

Metilkarbinolis

 

1

02.079

05

67-63-0

Izopropanolis

2929

 

200-661-7

02.079

Izopropilo alkoholis; propan-2-olis; izopropanolis; dimetilkarbinolis; antr-propanolis

 

1

02.080

21

536-50-5

1-(p-tolil)etan-1-olis

3139

10197

208-637-8

02.080

p-α-dimetilbenzilo alkoholis; p-tolilmetilkarbinolis; 1-p-tolil-1-etanolis

1-(4-metilfenil)etan-1-olis

 

02.081

05

108-82-7

2,6-dimetilheptan-4-olis

3140

11719

203-619-6

02.081

Diizobutilkarbinolis

 
 

02.082

02

104-76-7

2-etilheksan-1-olis

3151

11763

203-234-3

02.082

2-etilheksilo alkoholis

 
 

02.083

08

491-04-3

p-ment-1-en-3-olis

3179

10248

207-725-3

02.083

Piperitolis

 
 

02.085

08

546-79-2

Sabineno hidratas

3239

10309

208-911-7

02.085

Sabinenhidratas; tujan-4-olis

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksan-4-olis

 

02.086

05

1653-30-1

Undekan-2-olis

3246

11826

216-722-6

02.086

antr-undecilo alkoholis; metilnonilkarbinolis

 
 

02.087

05

628-99-9

Nonan-2-olis

3315

11803

211-065-1

02.087

Metil-n-heptilkarbinolis; antr-n-nonanolis; metilheptilkarbinolis

 
 

02.088

05

6032-29-7

Pentan-2-olis

3316

11696

227-907-6

02.088

antr-amilo alkoholis; α-metilbutanolis; metil-n-propilkarbinolis; propilmetilkarbinolis

 
 

02.089

05

623-37-0

Heksan-3-olis

3351

11775

210-790-0

02.089

Etilpropilkarbinolis

 
 

02.090

03

31502-14-4

Non-2(trans)-en-1-olis

3379

10292

250-662-1

02.090

 
 

5

02.091

07

515-00-4

Mirtenolis

3439

10285

208-193-5

02.091

6,6-dimetil-2-oksometilbiciklo[1,3,3]hept-2-enas; 10-hidroksi-2-pinenas; 2-pinen-10-olis

2-hidroksimetil-6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-enas

 

02.092

08

57069-86-0

Dehidrodihidrojonolis

3446

10195

 

02.092

α,2,6,6-tetrametil-1,3-cikloheksadien-1-propanolis

4-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadienil)butan-2-olis

 

02.093

04

35854-86-5

Non-6-en-1-olis

3465

10294

252-764-1

02.093

cis-6-nonenolis

 

5

02.094

04

20125-84-2

Okt-3-en-1-olis

3467

10296

243-533-6

02.094

cis-3-oktenolis

 

5

02.095

06

18368-91-7

2-etilfencholis

3491

10208

242-243-7

02.095

2-etil-1,3,3-trimetil-2-norbornanolis

2-etil-1,3,3-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis

 

02.096

06

586-82-3

1-terpinenolis

3563

10252

209-585-9

02.096

4-izopropil-1-metil-3-cikloheksen-1-olis; 1-metil-4-izopropil-3-cikloheksen-1-olis; p-menten-1-olis, p-3-mentenolis-1

p-ment-3-en-1-olis

 

02.097

06

138-87-4

β-terpineolis

3564

10254

205-342-6

02.097

1-metil-4-izopropenilcikloheksan-1-olis; 4-izopropenil-1-metil-1-cikloheksanolis

p-ment-8(10)-en-1-olis

 

02.098

05

589-98-0

Oktan-3-olis

3581

11715

209-667-4

02.098

Etil-n-amilkarbinolis; amiletilkarbinolis; D-n-oktanolis; amiletilkarbinolis

 
 

02.099

05

616-25-1

Pent-1-en-3-olis

3584

11717

210-472-1

02.099

B-pentenolis; viniletilkarbinolis; etilvinilkarbinolis

 
 

02.100

08

5947-36-4

Pinokarveolis

3587

10303

227-705-8

02.100

2(10)-pinen-3-olis; 6,6-dimetil-3-hidroksi-2-metilenbiciklo[3.1.1]heptanas; 2(10)-pinenolis-3

3-hidroksi-6,6-dimetil-2-metilenbiciklo[3.1.1]heptanas

 

02.101

08

473-67-6

Pin-2-en-4-olis

3594

10304

207-470-8

02.101

Verbenolis; 4-hidroksi-2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-enas; D-verbenolis; 2-pinenolis-4

4,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-3-en-2-onas

 

02.102

05

76649-14-4

Okt-3-en-2-olis

3602

 

278-508-9

02.102

trans-3-okten-2-olis

 
 

02.103

05

1565-81-7

Dekan-3-olis

3605

10194

 

02.103

Heptiletilkarbinolis; etilheptilkarbinolis

 
 

02.104

05

4798-44-1

Heks-1-en-3-olis

3608

10220

225-355-0

02.104

1-vinilbutan-1-olis; vinilpropilkarbinolis; propilvinilkarbinolis

 
 

02.105

08

25312-34-9

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)but-3-en-2-olis

3624

 

246-815-7

02.105

α-jonolis

 
 

02.106

08

22029-76-1

4-(2,2,6-trimetil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-olis

3625

 

244-735-7

02.106

β-jonolis

 
 

02.107

08

3293-47-8

Dihidro-β-jonolis

3627

 

221-957-2

02.107

β-dihidrojonolis

4-(2,2,6-trimetilcikloheks-1-enil)butan-2-olis

 

02.108

06

103-05-9

2-metil-4-fenilbutan-2-olis

3629

10281

203-074-4

02.108

Feniletildimetilkarbinolis; 1,1-dimetil-3-fenil-1-propanolis; dimetilfeniletilkarbinolis

 
 

02.109

03

556-82-1

3-metilbut-2-en-1-olis

3647

11795

209-141-4

02.109

Prenolis

 
 

02.110

04

36806-46-9

2,6-dimetilhept-6-en-1-olis

3663

 

253-223-2

02.110

 
 
 

02.111

05

598-75-4

3-metilbutan-2-olis

3703

 

209-950-2

02.111

Metilizopropilkarbinolis; izopropilmetilkarbinolis

 
 

02.112

03

41453-56-9

Non-2(cis)-en-1-olis

3720

10292

255-376-0

02.112

(Z)-2-nonen-1-olis

 

5

02.113

04

64275-73-6

Okt-5(cis)-en-1-olis

3722

 

264-764-9

02.113

(Z)-5-okten-1-olis

 
 

02.114

07

1901-38-8

2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etan-1-olis

3741

 

217-600-5

02.114

α-kamfoleno alkoholis; 2-(2,3,3-trimetilciklopent-3-en-1-il)etanolis

 
 

02.115

02

589-35-5

3-metilpentan-1-olis

3762

10275

209-644-9

02.115

2-etil-4-butanolis

 
 

02.118

06

472-97-9

β-kariofileno alkoholis

 

10188

207-458-2

02.118

Kariolan-1-olis; izokarifilenas

4,4,8-trimetiltriciklo[6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-olis

 

02.119

07

28231-03-0

Cedrenolis

 

10189

248-917-7

02.119

 

2,6,6-trimetiltriciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en-8-il metanolis

 

02.120

06

77-53-2

Cedrolis

 

10190

201-035-6

02.120

Oktahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-6-olis; 8-β-H-cedran-8-olis

2,6,6,8-tetrametiltriciklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-olis

 

02.121

05

78-92-2

Butan-2-olis

 

11735

201-158-5

02.121

2-hidroksibutanas; butilenhidratas; metiletilkarbinolis; antr-butilo alkoholis

 

1 ►M3  , 4 ◄

02.122

07

3269-90-7

p-menta-1,8(10)-dien-9-olis

 

10239

221-889-3

02.122

p-menta-1,8-dien-10-olis

 
 

02.123

06

115-18-4

2-metilbut-3-en-2-olis

 

11794

204-068-4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569-60-4

6-metilhept-5-en-2-olis

 

10264

216-377-1

02.124

 
 
 

02.125

04

112-43-6

Undec-10-en-1-olis

 

10319

203-971-0

02.125

Undecen-1-olis; alkoholis C-11; undecileno alkoholis

 
 

02.126

01

112-72-1

Tetradekan-1-olis

 

10314

204-000-3

02.126

Miristo alkoholis; miristilo alkoholis; alkoholis C-14

 
 

02.128

23

105-13-5

p-anizilo alkoholis

2099

66

203-273-6

02.128

Anyžių alkoholis

4-metoksibenzilo alkoholis

 

02.129

06

515-69-5

Bisabola-1,12-dien-8-olis

 

10178

208-205-9

02.129

α-bisabololis

6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enil)hept-5-en-2-olis

 

02.130

03

6117-91-5

But-2-en-1-olis

 

11737

228-086-7

02.130

 
 
 

02.131

05

598-32-3

But-3-en-2-olis

 
 

209-929-8

02.131

 
 
 

02.132

09

107-88-0

Butan-1,3-diolis

 
 

203-529-7

02.132

1,3-butilenglikolis

 
 

02.133

10

513-85-9

Butan-2,3-diolis

 

10181

208-173-6

02.133

2,3-butilenglikolis; dimetiletilenglikolis

 
 

02.134

07

4442-79-9

2-cikloheksiletan-1-olis

 
 

224-672-1

02.134

 
 
 

02.135

08

96-41-3

Ciklopentanolis

 

10193

202-504-8

02.135

Ciklopentilo alkoholis

 
 

02.136

05

51100-54-0

Dec-1-en-3-olis

3824

 

256-967-6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104-80-9

Dec-2-en-1-olis

 

11750

244-784-4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019-22-2

Dec-9-en-1-olis

 
 

235-878-6

02.138

ω-decenolis; decileno alkoholis

 
 

02.139

03

18409-21-7

Deka-2,4-dien-1-olis

3911

11748

242-291-9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270-57-7

1,2-dihidrolinaloolis

 
 
 

02.140

 

3,7-dimetilokt-6-en-3-olis

 

02.141

07

128-50-7

2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-2-il)etan-1-olis

3938

 

204-890-3

02.141

Nopolis; 6,6-dimetil-2-norpinen-2-etanolis; 2-hidroksietil-6,6-dimetilbiciklo[3,1,1]hept-2-enas

 
 

02.142

05

464-07-3

3,3-dimetilbutan-2-olis

 
 

207-347-9

02.142

Pinakolilo alkoholis; 3,3-dimetil-2-butanolis; tret-butilmetilkarbinolis

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479-58-8

2,6-dimetilokt-7-en-2-olis

 
 

242-362-4

02.144

Dihidromircenolis; dihidromircenatas; mircetolis

 
 

02.145

05

29414-56-0

2,6-dimetilokta-1,5,7-trien-3-olis

 
 

249-613-7

02.145

Notrienolis

 
 

02.146

06

29957-43-5

3,7-dimetilokta-1,5,7-trien-3-olis

3830

10202

249-975-6

02.146

 
 

5

02.147

06

151-19-9

3,6-dimetiloktan-3-olis

 
 

205-787-6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203-28-8

Dodekan-2-olis

 

11760

233-500-4

02.148

 
 
 

02.149

06

639-99-6

Elemolis

 

10205

211-360-5

02.149

 

2-(4-metil-3-izopropilen-4-vinilcikloheksil)propan-2-olis

 

02.150

06

1113-21-9

Geranillinaloolis

 
 

214-201-8

02.150

 

3,7,11,15-tetrametilheksadeka-1,6,10,14-tetraen-3-olis

 

02.151

03

33467-76-4

Hept-2-en-1-olis

 

11773

251-534-8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606-47-0

Hept-3-en-1-olis

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467-79-7

Hepta-2,4-dien-1-olis

 
 

251-535-3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454-85-9

Heptadekan-1-olis

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938-52-7

1-hepten-3-olis

 

10218

225-579-9

02.155

 
 
 

02.156

03

928-94-9

Heks-2(cis)-en-1-olis

3924

69

213-190-7

02.156

2-heksenolis

 

5

02.157

03

2305-21-7

Heks-2(trans)-en-1-olis

2562

69

213-191-2

02.157

2-heksenolis

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544-12-7

Heks-3-en-1-olis

2563

750

213-193-3

02.159

β-γ-heksenolis; cis-3-heksenolis

 

5

02.160

04

928-91-6

Heks-4(cis)-en-1-olis

 
 

213-187-0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111-28-4

Heksa-2,4-dien-1-olis

3922

 

203-853-9

02.162

Sorbo alkoholis; 1-hidroksi-2,4-heksadienas; sorbilo alkoholis

 
 

02.163

05

626-93-7

Heksan-2-olis

 

11774

210-971-4

02.163

 
 
 

02.164

23

530-56-3

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzilo alkoholis

 
 

208-485-2

02.164

Alyvų alkoholis

 
 

02.165

23

623-05-2

4-hidroksibenzilo alkoholis

 
 

210-768-0

02.165

4-hidroksibenzenmetanolis

 
 

02.166

15

501-94-0

2-(4-hidroksifenil)etan-1-olis

 

10226

207-930-8

02.166

4-hidroksifenetilo alkoholis; 4-hidroksibenzenetanolis

 
 

02.167

08

18675-35-9

Izodihidrokarveolis

 
 
 

02.167

 

izo-p-ment-8-en-2-olis

 

02.168

06

505-32-8

Izofitolis

 

10233

208-008-8

02.168

 

3,7,11,15-tetrametilheksadec-1-en-3-olis

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498-16-8

Lavandulolis

 
 
 

02.170

2-izopropenil-5-metil-4-heksen-1-olis

5-metil-2-(1-metileneetil)heks-4-en-1-olis

 

02.171

06

498-81-7

p-mentan-8-olis

 
 

207-871-8

02.171

Dihidro-α-terpineolis; p-mentan-8-olis; 1-metil-4-izopropilcikloheksan-8-olis

 
 

02.173

22

5406-18-8

3-(4-metoksifenil)propan-1-olis

 
 

226-463-0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675-87-0

2-metilbut-2-en-1-olis

 

10258

225-127-0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516-90-9

2-metilbut-3-en-1-olis

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763-32-6

3-metilbut-3-en-1-olis

 

10260

212-110-8

02.176

 
 
 

02.177

05

617-29-8

2-metilheksan-3-olis

 

10266

210-508-6

02.177

 
 
 

02.178

02

818-81-5

2-metiloktan-1-olis

 
 

212-457-5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626-89-1

4-metilpentan-1-olis

 

10278

210-969-3

02.180

Izoheksanolis

 
 

02.181

06

590-36-3

2-metilpentan-2-olis

 

10274

209-681-0

02.181

2-metil-2-pentanolis

 
 

02.182

05

565-60-6

3-metilpentan-2-olis

 

10276

209-281-6

02.182

 
 
 

02.183

05

108-11-2

4-metilpentan-2-olis

 

10279

203-551-7

02.183

Metilamilo alkoholis; antr-heksilo alkoholis; metilizobutilkarbinolis

 
 

02.184

06

77-74-7

3-metilpentan-3-olis

 

10277

201-053-4

02.184

 
 
 

02.185

06

543-39-5

Mircenolis

 
 

208-843-8

02.185

 

7-metil-3-metilenokt-1-en-7-olis

 

02.186

07

514-99-8

Mirtanolis

 
 

208-191-4

02.186

 

2-hidroksimetil-6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]heptanas

 

02.187

05

21964-44-3

Non-1-en-3-olis

 

10291

244-686-1

02.187

n-heksilvinilkarbinolis

 
 

02.188

03

62488-56-6

Nona-2,4-dien-1-olis

3951

11802

263-571-7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649-25-7

Nona-3,6-dien-1-olis

3885

10289

278-518-3

02.189

 
 

5

02.190

05

624-51-1

Nonan-3-olis

 

10290

210-850-6

02.190

Heksiletilkarbinolis; 3-nonanolis; etil-(n-heksil)karbinolis

 
 

02.191

06

5986-38-9

Ocimenolis

 
 

227-806-7

02.191

 

2,6-dimetilokta-5,7-dien-2-olis

 

02.192

03

22104-78-5

Okt-2-en-1-olis

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798-61-2

Okt-2-en-4-olis

3888

 

225-357-1

02.193

2-okten-4-olis

 

5

02.194

05

83861-74-9

Okta-1,5-dien-3-olis

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664-96-9

Okta-3,5-dien-1-olis

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112-92-5

Oktadekan-1-olis

 
 

204-017-6

02.196

Stearilo alkoholis; oktadekanolis; oktadecilo alkoholis; n-oktadekanolis

 
 

02.197

06

41199-19-3

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-olis

 

10173

255-256-8

02.197

Ambrinolis; 2,5,5-trimetil-2-hidroksioktalinas

 
 

02.198

09

23433-05-8

Oktan-1,3-diolis

 
 
 

02.198

1,3-oktandiolis

 
 

02.199

06

5986-55-0

Pačiulolis

 
 

227-807-2

02.199

Pačiuliolis

Oktahidro-4,8a,9,9-tetrametil-1,6-metanonaftalen-1(2H)olis

5

02.201

04

821-09-0

Pent-4-en-1-olis

 
 

212-473-2

02.201

4-penten-1-olis

 
 

02.202

01

629-76-5

Pentadekan-1-olis

 
 

211-107-9

02.202

 
 
 

02.203

06

617-94-7

2-fenilpropan-2-olis

 

11704

210-539-5

02.203

Dimetilfenilkarbinolis; fenilizopropanolis; fenildimetilkarbinolis

 
 

02.204

03

150-86-7

Fitolis

 

10302

205-776-6

02.204

 

3,7,11,15-tetrametilheksadec-2-en-1-olis

 

02.205

23

495-76-1

Piperonilo alkoholis

 

10306

207-808-4

02.205

Helioalkoholis; 1,3-benzodioksol-5-metanolis

3,4-metilendioksibenzilo alkoholis

 

02.206

06

515-03-7

Sklareolis

 

10311

208-194-0

02.206

Labd-14-en-8,13-diolis

4,6,10,10-tetrametil-5-(3,3-dimetilpent-4-enil)biciklo[4.4.0]dekan-4-olis

 

02.207

08

21653-20-3

Tujilo alkoholis

 
 

244-504-0

02.207

 

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksan-3-olis

5

02.209

08

116-02-9

3,3,5-trimetilcikloheksan-1-olis

3962

 

204-122-7

02.209

Ciklonolis; homomentolis

 
 

02.210

03

37617-03-1

Undec-2-en-1-olis

 
 

253-569-4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722-23-7

Undeka-1,5-dien-3-olis

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498-00-0

Vanililo alkoholis

3737

690

207-852-4

02.213

 

4-hidroksi-3-metoksibenzilo alkoholis

 

02.214

08

89-88-3

Vetiverolis

 

10321

201-949-5

02.214

Vetivenolis; vetivolis

2-hidroksimetil-6-metil-9-(1-metilenetil)biciklo[5.3.0]dekanas ir 2-hidroksimetilizoprop-5-eniltriciklo[6.2.1.0(3.7)]undekanas

 

02.215

06

552-02-3

Viridiflorolis

 

10322

209-003-3

02.215

 

2,6,6,9-tetrametiltriciklo[6.3.0.0(5.7)]undekan-2-olis

 

02.216

07

77-42-9

12-β-santalen-14-olis

3006

74

201-027-2

02.216

β-santalolis

 

►M3  4,  ◄ 5

02.217

07

115-71-9

12-α-santalen-14-olis

3006

74

204-102-8

02.217

α-santalolis

 

►M3  4,  ◄ 5

02.218

08

1490-04-6

D,L-mentolis

2665

63

216-074-4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254-34-7

2,6-dimetil-2-heptanolis

 
 

236-244-1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161-19-8

3-penten-1-olis

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061-04-9

3-(1-mentoksi)propan-1,2-diolis

3784

 

289-296-2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142-50-7

[S-(cis)]-3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-olis

 

67

205-540-2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540-51-4

(-)-3,7-dimetil-6-okten-1-olis

2309

59

231-415-7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000-41-7

Terpineolis

 
 

232-268-1

02.230

Terpineolis

 

5

02.231

03

28069-72-9

trans-2,cis-6-nonadien-1-olis

2780

589

248-816-8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716-66-3

trans-3,7,11-trimetildodeka-1,6,10-trien-3-olis

 
 

255-053-4

02.232

(E)-nerolidolis

 
 

02.234

04

10340-23-5

3-nonen-1-olis

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700-21-1

Geosminas

 

10216

243-239-8

02.237

Geosminas

2,6-dimetilbiciklo[4.4.0]dekan-1-olis

 

02.238

08

 

2-cedren-15-olis

 
 
 

02.238

 

8-metoksi-2,2,4-trimetiltriciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-enas

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111-76-2

2-butoksietan-1-olis

 

10182

203-905-0

02.242

Etilenglikolio monobutileteris

 
 

▼M3

02.243

04

56805–23–3

(E)-3-(Z)-6-nonadien-1-olis

3884

 

278–518–3

02.243

 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-okten-1-olis

 
 
 

02.244

 
 
 

▼M2

03.001

16

470-82-6

1,8-cineolas

2465

182

207-431-5

03.001

Eukaliptolis; 1,8-oksido-p-mentanas; 1,3,3-trimetil-2-oksabiciklo[2.2.2]oktanas

1,8-epoksi-p-mentanas

 

03.003

26

539-30-0

Benziletileteris

2144

521

208-714-6

03.003

Etilbenzileteris

 
 

03.004

26

103-50-4

Dibenzileteris

2371

11856

203-118-2

03.004

Benzileteris; benziloksidas

 
 

03.005

16

2679-87-0

2-butiletileteris

3131

10911

220-234-9

03.005

Etil-(antr-butil)eteris

 
 

03.006

26

3558-60-9

2-metoksietilbenzenas

3198

11812

222-619-7

03.006

Metilfenetileteris; fenetilmetileteris; feniletilmetileteris

 
 

03.007

16

470-67-7

1,4-cineolas

3658

11225

207-428-9

03.007

 

1,4-epoksi-p-mentanas

 

03.008

16

57709-95-2

2-acetoksi-1,8-cineolas

 
 
 

03.008

 

2-acetoksi-1,8-epoksi-p-mentanas

 

03.010

26

588-67-0

Benzilbutileteris

2139

520

209-626-0

03.010

 
 
 

03.011

26

538-86-3

Benzilmetileteris

 

10910

208-705-7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852-64-1

Benziloktileteris

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267-72-9

Etilgeranileteris

 
 

254-867-7

03.015

Geraniletileteris

1-etoksi-3,7-dimetilokta-2(trans),6-dienas

 

03.016

16

4747-07-3

Heksilmetileteris

 
 

225-263-0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634-04-4

2-metoksi-2-metilpropanas

 
 

216-653-1

03.018

Metil-(tret-butil)eteris

 
 

03.019

16

22094-00-4

Preniletileteris

3777

 
 

03.019

Etil-(3-metilbut-2-enil)eteris

1-etoksi-3-metilbut-2-enas

 

03.020

16

14576-08-0

α-terpinilmetileteris

 
 

238-620-0

03.020

4-(1-metoksi-1-metiletil)-1-metilcikloheksenas

p-ment-1-en-8-ilmetileteris

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

Dibutilo eteris

 
 

205-575-3

03.021

 
 
 

▼M2

04.002

25

94-86-0

6-etoksiprop-3-enilfenolis

2922

170

202-370-0

04.002

1-etoksi-2-hidroksi-4-propenilbenzenas; 5-propenilgvajetolis; 3-propenil-6-etoksifenolis; hidroksimetilanetolas

 
 

04.003

18

97-53-0

Eugenolis

2467

171

202-589-1

04.003

4-alilgvajakolis; 2-metoksi-4-prop-2-enilfenolis; 1-hidroksi-2-metoksi-4-alilbenzenas; 1-hidroksi-2-metoksi-4-propenilbenzenas

4-alil-2-metoksifenolis

 

04.004

17

97-54-1

Izoeugenolis

2468

172

202-590-7

04.004

4-propenilgvajakolis; 2-metoksi-4-propenilfenolis; 1-hidroksi-2-metoksi-4-propen-1-ilbenzenas

2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenolis

 

04.005

25

90-05-1

2-metoksifenolis

2532

173

201-964-7

04.005

Gvajakolis; o-metilkatecholis; 1-hidroksi-2-metoksibenzenas; o-metoksifenolis; 1-oksi-2-metoksibenzenas

 
 

04.006

25

89-83-8

Timolis

3066

174

201-944-8

04.006

1-metil-3-hidroksi-4-izopropilbenzenas; 3-hidroksi-p-cimenas; α-cimofenolis

2-izopropil-5-metilfenolis

 

04.007

25

93-51-6

2-metoksi-4-metilfenolis

2671

175

202-252-9

04.007

4-metilgvajakolis; 1-hidroksi-2-metoksi-4-metilbenzenas; 3-metoksi-4-hidroksitoluenas; kreozolis

 
 

04.008

25

2785-89-9

4-etilgvajakolis

2436

176

220-500-4

04.008

1-hidroksi-2-metoksi-4-etilbenzenas; 2-metoksi-2-etilfenolis

4-etil-2-metoksifenolis

 

04.009

25

7786-61-0

2-metoksi-4-vinilfenolis

2675

177

232-101-2

04.009

Vinilgvajakolis; 4-hidroksi-3-metoksistirenas; p-vinilkatechol-O-metileteris; p-vinilgvajakolis

 
 

04.010

30

4180-23-8

1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzenas

2086

183

224-052-0

04.010

trans-anetolas; izoestragolas; 1-metoksi-4-propenilbenzenas; 1-(4-metoksifenil)-1-propenas; 4-metoksi-1-propenilbenzenas

 

5

04.013

26

93-16-3

1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)benzenas

2476

186

202-224-6

04.013

Metilizoeugenolis; 1,2-dimetoksi-4-propenilbenzenas; 4-propenilveratrolis; 1,2-dimetoksi-4-propenas

 
 

04.014

26

578-58-5

1-metoksi-2-metilbenzenas

2680

187

209-426-3

04.014

o-metilanizolas; o-krezilmetileteris; 2-metoksitoluenas; o-metoksitoluenas; metil-(o-tolil)eteris

 
 

04.015

26

104-93-8

1-metoksi-4-metilbenzenas

2681

188

203-253-7

04.015

p-metilanizolas; o-metil-p-krezolis; 4-metoksitoluenas; metil-(p-tolil)eteris; p-krezilmetileteris; p-metoksitoluenas

 
 

04.016

26

151-10-0

1,3-dimetoksibenzenas

2385

189

205-783-4

04.016

m-dimetoksibenzenas; rezorcinolio dimetileteris; dimetilrezorcinolis

 
 

04.017

30

7784-67-0

1-etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzenas

2472

190

232-072-6

04.017

Etilizoeugenileteris; 1-etoksi-2-metoksi-4-benzenas; 2-etoksi-5-propenilanizolas; etilizoeugenolis

 
 

04.018

26

120-11-6

Benzilizoeugenileteris

3698

522

204-370-6

04.018

Benzilizoeugenolis; benzil-(2-metoksi-4-propenilfenil)eteris; izoeugenilbenzileteris; 1-benziloksi-2-metoksi-4-propenilbenzenas

Benzil-(2-metoksi-4-prop-1-enilfenil)eteris

 

04.019

25

95-87-4

2,5-dimetilfenolis

3595

537

202-461-5

04.019

1-hidroksi-2,5-dimetilbenzenas

 
 

04.020

25

108-68-9

3,5-dimetilfenolis

 

538

203-606-5

04.020

 
 
 

04.021

25

620-17-7

3-etilfenolis

 

549

210-627-3

04.021

 
 
 

04.022

25

123-07-9

4-etilfenolis

3156

550

204-598-6

04.022

4-hidroksietilbenzenas

 
 

04.026

25

108-39-4

3-metilfenolis

3530

617

203-577-9

04.026

m-krezolis; 1-hidroksi-3-metilbenzenas; 1-metil-3-hidroksibenzenas; m-metilfenolis

 
 

04.027

25

95-48-7

2-metilfenolis

3480

618

202-423-8

04.027

o-krezolis; 1-hidroksi-2-metilbenzenas; 2-hidroksi-1-metilbenzenas; o-hidroksitoluenas; o-metilfenolis

 
 

04.028

25

106-44-5

4-metilfenolis

2337

619

203-398-6

04.028

p-krezolis; 4-hidroksitoluenas; 1-metil-4-hidroksibenzenas; 1-hidroksi-4-metilbenzenas; 4-krezolis

 
 

04.029

25

120-80-9

Benzen-1,2-diolis

 

680

204-427-5

04.029

Katecholis

 
 

04.031

25

499-75-2

Karvakrolis

2245

2055

207-889-6

04.031

2-p-cimenolis; 2-hidroksi-p-cimenolis; hidroksi-p-cimenas; 2-metil-5-izopropilfenolis

5-izopropil-2-metilfenolis

 

04.032

26

100-66-3

Anizolas

2097

2056

202-876-1

04.032

Metilfenileteris; fenilmetileteris

Metoksibenzenas

 

04.033

26

93-18-5

β-naftiletileteris

2768

2058

202-226-7

04.033

2-etoksinaftalenas; etil-(2-naftil)eteris; etil-(β-naftil)eteris; nerolinas; nerolinas II

 
 

04.034

26

150-78-7

1,4-dimetoksibenzenas

2386

2059

205-771-9

04.034

p-dimetoksibenzenas; hidrochinondimetileteris; dimetilhidrochinonas; 4-metoksifenilmetileteris

 
 

04.035

26

101-84-8

Difenileteris

3667

2201

202-981-2

04.035

Difeniloksidas; fenileteris

 
 

04.036

25

91-10-1

2,6-dimetoksifenolis

3137

2233

202-041-1

04.036

2-hidroksi-1,3-dimetoksibenzenas; pirogalolio dimetileteris; siringolas

 
 

04.037

25

622-62-8

4-etoksifenolis

3695

2258

210-748-1

04.037

Hidrochinono monoetileteris; 1-etoksi-4-hidroksibenzenas; p-etoksifenolis

 
 

04.038

26

4732-13-2

Karvakriletileteris

2246

11840

225-238-4

04.038

2-etoksi-p-cimenas; etilkarvakrileteris

2-etoksi-4-izopropil-1-metilbenzenas

 

04.039

26

104-45-0

1-metoksi-4-propilbenzenas

2930

11835

203-203-4

04.039

p-propilanizolas; dihidroanetolas; p-n-propilanizolas; 4-propilmetoksibenzenas

 
 

04.040

30

6380-23-0

1,2-dimetoksi-4-vinilbenzenas

3138

11228

228-962-9

04.040

3,4-dimetoksistirenas

 
 

04.041

25

108-95-2

Fenolis

3223

11811

203-632-7

04.041

Karbolio rūgštis; hidroksibenzenas

 
 

04.042

25

576-26-1

2,6-dimetilfenolis

3249

11261

209-400-1

04.042

2,6-ksilenolis; 2-hidroksi-1,3-dimetilbenzenas

 
 

04.043

26

1076-56-8

1-izopropil-2-metoksi-4-metilbenzenas

3436

11245

214-063-9

04.043

Timolio metileteris; 3-metoksi-p-cimenas

 
 

04.044

25

88-69-7

2-izopropilfenolis

3461

11234

201-852-8

04.044

2-(1-metiletil)-fenolis; 1-hidroksi-1-izopropilbenzenas; o-kumenolis; o-izopropilfenolis

 
 

04.045

25

20920-83-6

2-(etoksimetil)fenolis

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644-35-9

2-propilfenolis

3522

11908

211-415-3

04.046

1-(2-hidroksifenil)propanas

 
 

04.047

25

108-46-3

Benzen-1,3-diolis

3589

11250

203-585-2

04.047

Rezorcinolis; 1,3-dihidroksibenzenas; m-dihidroksibenzenas

 
 

04.048

25

95-65-8

3,4-dimetilfenolis

3596

11262

202-439-5

04.048

3,4-ksilenolis; 1-hidroksi-3,4-dimetilbenzenas

 
 

04.049

25

2785-87-7

2-metoksi-4-propilfenolis

3598

 

220-499-0

04.049

4-propil-o-metoksifenolis; 4-propilgvajakolis; 5-propil-o-hidroksianizolas; dihidroeugenolis

 
 

04.050

25

645-56-7

4-propilfenolis

3649

 

211-446-2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627-88-9

4-alil-2,6-dimetoksifenolis

3655

11214

229-600-2

04.051

2,6-dimetoksi-4-(2-propenil)-fenolis; 4-alilsiringolis; 4-metoksieugenolis

 
 

04.052

25

14059-92-8

4-etil-2,6-dimetoksifenolis

3671

11231

 

04.052

4-etilsiringolis

 
 

04.053

25

6638-05-7

4-metil-2,6-dimetoksifenolis

3704

 

229-641-6

04.053

4-metilsiringolis; 2,6-dimetoksi-p-krezolis

 
 

04.054

26

2173-57-1

Izobutil-β-naftileteris

3719

11886

218-529-2

04.054

2-izobutoksinaftalenas; fragarolis

2-metilpropil-β-naftileteris

 

04.055

17

20675-95-0

2,6-dimetoksi-4-prop-1-enilfenolis

3728

 
 

04.055

4-propenilsiringolis; 6-metoksiizoeugenolis

 
 

04.056

25

6766-82-1

2,6-dimetoksi-4-propilfenolis

3729

 
 

04.056

4-propilsiringolis

 
 

04.057

25

2628-17-3

4-vinilfenolis

3739

11257

220-103-6

04.057

4-etenilfenolis; 4-hidroksistirenas

 
 

04.058

18

501-92-8

4-alilfenolis

 

11218

207-929-2

04.058

p-alilfenolis

 
 

04.059

26

6379-73-3

Karvakrilmetileteris

 

11224

228-959-2

04.059

5-izopropil-2-metilmetoksibenzenas

4-izopropil-2-metoksi-1-metilbenzenas

 

04.060

26

494-99-5

1,2-dimetoksi-4-metilbenzenas

 
 

207-796-0

04.060

Homoveratrolis; 3,4-dimetoksitoluenas

 
 

04.061

25

28343-22-8

2,6-dimetoksi-4-vinilfenolis

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91-16-7

1,2-dimetoksibenzenas

3799

10320

202-045-3

04.062

Veratrolis; o-dimetoksibenzenas

 
 

04.063

26

6738-23-4

1,3-dimetil-4-metoksibenzenas

3828

 

229-794-9

04.063

2,4-dimetil-1-metoksibenzenas

 
 

04.064

25

98-54-4

4-(1,1-dimetiletil)fenolis

3918

 

202-679-0

04.064

4-tret-butilfenolis; 1-hidroksi-4-tret-butilbenzenas

 
 

04.065

25

526-75-0

2,3-dimetilfenolis

 

11258

208-395-3

04.065

2,3-ksilenolis; 1-hidroksi-2,3-dimetilbenzenas

 
 

04.066

25

105-67-9

2,4-dimetilfenolis

 

11259

203-321-6

04.066

2,4-ksilenolis; 1-hidroksi-2,4-dimetilbenzenas; 4,6-dimetilfenolis

 
 

04.067

26

17600-72-5

1-etoksi-2-metoksibenzenas

 
 

241-571-8

04.067

Etilgvajakolis

 
 

04.068

26

5076-72-2

1-etoksi-4-metoksibenzenas

 
 

225-786-4

04.068

Aniziletileteris

 
 

04.069

26

1515-95-3

1-etil-4-metoksibenzenas

 
 
 

04.069

4-etilanizolas

 
 

04.070

25

90-00-6

2-etilfenolis

 

11232

201-958-4

04.070

Florolis; 1-etil-2-hidroksibenzenas

 
 

04.071

17

115422-59-8

Izoeugenilbutileteris

 

11857

 

04.071

 

1-butoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzenas

 

04.072

25

618-45-1

3-izopropilfenolis

 
 

210-551-0

04.072

 
 
 

04.073

25

99-89-8

4-izopropilfenolis

 
 

202-798-8

04.073

 
 
 

04.074

26

93-04-9

2-metoksinaftalenas

 
 

202-213-6

04.074

β-naftilmetileteris

 
 

04.075

26

2216-69-5

1-metoksinaftalenas

 
 

218-696-1

04.075

 
 
 

04.076

25

150-19-6

3-metoksifenolis

 
 

205-754-6

04.076

m-hidroksianizolas

 
 

04.077

25

150-76-5

4-metoksifenolis

 

11241

205-769-8

04.077

p-hidroksianizolas; hidrochinono monometileteris

 
 

04.078

25

88-60-8

5-metil-2-(tret-butil)fenolis

 
 

201-842-3

04.078

6-tret-butil-m-krezolis

5-metil-2-(1,1-dimetiletil)fenolis

 

04.079

26

1515-81-7

Metil-4-metoksibenzileteris

 
 

216-161-7

04.079

 
 
 

04.080

25

533-31-3

3,4-metilendioksifenolis

 
 

208-561-5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195-09-1

5-metilgvajakolis

 

11243

214-791-7

04.081

1-hidroksi-2-metoksi-5-metilbenzenas

2-metoksi-5-metilfenolis

 

04.083

25

123-31-9

Chinolis

 

11249

204-617-8

04.083

Hidrochinonas; 1,4-benzendiolis; p-hidroksifenolis

1,4-dihidroksibenzenas

 

04.084

26

634-36-6

1,2,3-trimetoksibenzenas

 
 

211-207-2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416-94-6

2,3,6-trimetilfenolis

3963

 

219-330-3

04.085

3-hidropseudokumenas

 
 

04.088

30

104-46-1

1-metoksi-4-(1-propenil)benzenas

2086

183

203-205-5

04.088

Anetolas; p-propilanizolas; izoestragolas; p-propilfenilmetileteris

 

5

04.091

25

57726-26-8

Etil-4-hidroksibenzileteris

 
 

260-918-4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355-17-9

4-hidroksibenzilmetileteris

 
 

226-334-9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654-98-6

Butilvanilileteris

3796

 
 

04.093

4-(butoksimetil)-2-metoksifenolis

Butil-(4-hidroksi-3-metoksibenzil)eteris

 

04.094

25

13184-86-6

Etil-4-hidroksi-3-metoksibenzileteris

3815

 

236-136-4

04.094

 

Etil-(4-hidroksi-3-metoksibenzil)eteris

 

▼M3

04.095

25

527–60–6

2,4,6-trimetilo fenolis

 
 

208–419–2

04.095

 
 

6

04.096

18

579–60–2

2-metoksi-6-(2-propenil) fenolis

 
 

209–444–1

04.096

 
 

6

▼M2

05.001

01

75-07-0

Acetaldehidas

2003

89

200-836-8

05.001

Etanalis; acto aldehidas

 
 

05.002

01

123-38-6

Propanalis

2923

90

204-623-0

05.002

Propionaldehidas; propilaldehidas; metilacetaldehidas; propan-1-alis; aldehidas C-3

 
 

05.003

01

123-72-8

Butanalis

2219

91

204-646-6

05.003

n-butiraldehidas; butilaldehidas; n-butanalis; butan-1-alis; n-butilaldehidas

 
 

05.004

02

78-84-2

2-metilpropanalis

2220

92

201-149-6

05.004

Izobutanalis; izobutiraldehidas; izobutilaldehidas

 
 

05.005

01

110-62-3

Pentanalis

3098

93

203-784-4

05.005

Valeraldehidas; n-valerijonų aldehidas; amilaldehidas; pentan-1-alis; aldehidas C-5

 
 

05.006

02

590-86-3

3-metilbutanalis

2692

94

209-691-5

05.006

Izovaleraldehidas; 3-metilbutilaldehidas; izoamilaldehidas; izovalerijonų aldehidas

 
 

05.007

02

97-96-1

2-etilbutanalis

2426

95

202-623-5

05.007

2-etilbutiraldehidas; dietilacetaldehidas

 
 

05.008

01

66-25-1

Heksanalis

2557

96

200-624-5

05.008

Aldehidas C-6; heksaldehidas; kaproaldehidas; n-heksaldehidas

 
 

05.009

01

124-13-0

Oktanalis

2797

97

204-683-8

05.009

Aldehidas C-8; oktilaldehidas; kaprilaldehidas; n-oktilaldehidas

 
 

05.010

01

112-31-2

Dekanalis

2362

98

203-957-4

05.010

Aldehidas C-10; decilaldehidas; kapraldehidas; n-decilaldehidas

 
 

05.011

01

112-54-9

Dodekanalis

2615

99

203-983-6

05.011

Aldehidas C-12; lauro aldehidas; laurilaldehidas; n-dodecilaldehidas; dodekan-1-alis

 
 

05.012

09

107-75-5

3,7-dimetil-7-hidroksioktanalis

2583

100

203-518-7

05.012

Hidroksicitronelalis; 7-hidroksi-3,7-dimetiloktan-1-alis; laurinas

 
 

05.013

23

100-52-7

Benzaldehidas

2127

101

202-860-4

05.013

Benzenmetilalis; benzenkarbonalis; benzenkarboksaldehidas

 
 

05.014

22

104-55-2

Cinamaldehidas

2286

102

203-213-9

05.014

Cinamono aldehidas; fenilakroleinas; cinamalis; 3-fenilpropenalis; 3-fenil-2-propen-1-alis; β-fenilakroleinas

3-fenilprop-2-enalis

 

05.015

23

123-11-5

4-metoksibenzaldehidas

2670

103

204-602-6

05.015

p-anyžių aldehidas; aubepinas

 
 

05.016

23

120-57-0

Piperonalis

2911

104

204-409-7

05.016

Heliotropinas; piperonilaldehidas, dioksimetilenprotokatechaldehidas

3,4-metilendioksibenzenkarbaldehidas

 

05.017

23

120-14-9

Veratraldehidas

3109

106

204-373-2

05.017

o-metilvanilinas; p-veratro aldehidas; protokatechaldehido dimetileteris; 3,4-dimetoksibenzenkarbonalis

3,4-dimetoksibenzenkarbaldehidas

 

05.018

23

121-33-5

Vanilinas

3107

107

204-465-2

05.018

Metilprotokatechaldehidas; protokatechaldehido 3-metileteris; vanilino aldehidas

4-hidroksi-3-metoksibenzenkarbaldehidas

 

05.019

23

121-32-4

Etilvanilinas

2464

108

204-464-7

05.019

Burbonalis; etilprotalis; 3-etoksiprotokatechaldehidas

3-etoksi-4-hidroksibenzenkarbaldehidas

 

05.020

03

5392-40-5

Citralis

2303

109

226-394-6

05.020

Lemaromas; geranialis; 3,7-dimetil-2,6-oktadienalis; neralis

3,7-dimetilokta-2,6-dienalis

 

05.021

04

106-23-0

Citronelalis

2307

110

203-376-6

05.021

3,7-dimetil-6-oktenalis; rodinalis

3,7-dimetilokt-6-enalis

 

05.022

23

122-03-2

4-izopropilbenzaldehidas

2341

111

204-516-9

05.022

Kuminaldehidas; p-izopropilbenzaldehidas; kumino aldehidas; kuminalis; p-propilizobenzaldehidas

 
 

05.023

02

7779-07-9

2,6-dimetiloktanalis

2390

112

215-328-1

05.023

Izodecilaldehidas

 
 

05.024

02

7786-29-0

2-metiloktanalis

2727

113

232-093-0

05.024

Metilheksilacetaldehidas; metilheksilacetaldehidas

 
 

05.025

01

124-19-6

Nonanalis

2782

114

204-688-5

05.025

Pelargono aldehidas; aldehidas C-9; pelargonaldehidas; nonano aldehidas

 
 

05.026

23

529-20-4

o-tolualdehidas

3068

115

208-452-2

05.026

 

2-metilbenzaldehidas

5

05.027

23

1334-78-7

Tolualdehidas

3068

115

215-615-1

05.027

Toluilo aldehidas (2,3,4 mišinys)

2-,3- ir 4-metilbenzenkarbaldehidas

 

05.028

23

620-23-5

m-tolualdehidas

3068

115

210-632-0

05.028

 

3-metilbenzenkarbaldehidas

5

05.029

23

104-87-0

p-tolualdehidas

3068

115

203-246-9

05.029

 

4-metilbenzenkarbaldehidas

5

05.030

15

122-78-1

Fenilacetaldehidas

2874

116

204-574-5

05.030

α-toluilo aldehidas; α-tolualdehidas; hiacintinas; fenilacto aldehidas; benzilkarboksialdehidas; 1-okso-2-feniletanas

 
 

05.031

01

111-71-7

Heptanalis

2540

117

203-898-4

05.031

Aldehidas C-7; n-heptaldehidas; heptilaldehidas; enantaldehidas; enantalis

 
 

05.032

01

124-25-4

Tetradekanalis

2763

118

204-692-7

05.032

Miristaldehidas; aldehidas C-14; miristo aldehidas; tetradecilaldehidas; tetradekan-1-alis

 
 

05.033

03

10031-88-6

2-etilhept-2-enalis

2438

120

 

05.033

2-etil-3-butilakroleinas

 
 

05.034

01

112-44-7

Undekanalis

3092

121

203-972-6

05.034

Undekano aldehidas; undecilaldehidas; hendekanalis; aldehidas C-11; undekan-1-alis

 
 

05.035

04

112-45-8

Undec-10-enalis

3095

122

203-973-1

05.035

Undecileno aldehidas (izomerų mišinys); undecenalis; aldehidas C-11

 
 

05.036

04

143-14-6

Undec-9-enalis

3094

123

205-586-3

05.036

Undecileno aldehidas; hendecen-9-alis; aldehidas C-11

 
 

05.037

03

4826-62-4

2-dodecenalis

2402

124

225-402-5

05.037

3-nonilakroleinas; dodec-2-enalis

 
 

05.038

22

93-53-8

2-fenilpropanalis

2886

126

202-255-5

05.038

2-fenilpropionaldehidas, hidratropaldehidas; α-metiltolualdehidas; α-metilfenilacetaldehidas; α-fenilpropionaldehidas

 
 

05.039

22

7492-44-6

α-butilcinamaldehidas

2191

127

231-320-0

05.039

2-benzilidenheksanalis; butilcinamono aldehidas; α-butil-β-fenilakroleinas

2-butil-3-fenilprop-2-enalis

 

05.040

22

122-40-7

α-pentilcinamaldehidas

2061

128

204-541-5

05.040

α-amilcinamaldehidas; amilcinamono aldehidas; α-amil-β-fenilakroleinas; 2-benzilidenheptanalis; α-pentilcinamaldehidas

2-pentil-3-fenilprop-2-enalis

 

05.041

22

101-86-0

α-heksilcinamaldehidas

2569

129

202-983-3

05.041

2-benzilidenoktanalis; α-n-heksilcinamono aldehidas; α-n-heksil-β-fenilakroleinas

2-benzilidenoktanalis

 

05.042

15

104-09-6

p-tolilacetaldehidas

3071

130

203-173-2

05.042

 

4-metilfenilacetaldehidas

 

05.043

22

99-72-9

2-(p-tolil)propionaldehidas

3078

131

202-782-0

05.043

p-metil-α-metilfenilacetaldehidas; p-metilhidratropaldehidas

2-(4-metilfenil)propanalis

 

05.044

15

4395-92-0

p-izopropilfenilacetaldehidas

2954

132

224-522-5

05.044

Kumilacetaldehidas; 2-(p-izopropilfenil)acetaldehidas; korteksalis; kumilaldehidas; p-kumen-7-karboksaldehidas; p-propilfenilacetaldehidas

 
 

05.045

22

103-95-7

3-(p-kumenil)-2-metilpropionaldehidas

2743

133

203-161-7

05.045

Ciklamenaldehidas; p-izopropil-α-metilhidrocinamaldehidas; ciklamalis; ciklaviolis; α-metil-p-izopropilhidrocinamaldehidas

2-metil-3-(4-izopropilfenil)propanalis

 

05.046

22

40654-82-8

2-metil-4-fenilbutiraldehidas

2737

134

255-022-5

05.046

2-metil-4-fenilbutanalis

 
 

05.047

23

123-08-0

4-hidroksibenzaldehidas

 

558

204-599-1

05.047

p-hidroksibenzaldehidas

 
 

05.048

22

1504-74-1

2-metoksicinamaldehidas

3181

571

216-131-3

05.048

β-o-metoksifenilakroleinas; 3-o-metoksifenil-2-propenalis

3-(2-metoksifenil)prop-2-enalis

 

05.049

02

96-17-3

2-metilbutiraldehidas

2691

575

202-485-6

05.049

2-metilbutanalis; metiletilacetaldehidas; α-metilbutiraldehidas; 2-metilbutanalis-1

 
 

05.050

22

101-39-3

α-metilcinamaldehidas

2697

578

202-938-8

05.050

2-metilcinamaldehidas; α-metilcinamono aldehidas; α-metilcinimalis

2-metil-3-fenilprop-2-enalis

 

05.051

22

65405-67-6

3-(4-metoksifenil)-2-metilprop-2-enalis

3182

584

265-737-4

05.051

α-metil-p-metoksicinamaldehidas; 3-(p-metoksifenil)-2-metil-2-propenalis

 
 

05.052

22

41496-43-9

2-metil-3-(p-tolil)propionaldehidas

2748

587

255-410-4

05.052

2-metil-3-(4-metilfenil)propanalis

 

5

05.053

01

123-63-7

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksanas

 

594

204-639-8

05.053

Paraldehidas; paracetaldehidas

 
 

05.054

22

1009-62-7

2,2-dimetil-3-fenilpropionaldehidas

 

598

213-771-5

05.054

3-fenilpropildimetilaldehidas

 
 

05.055

23

90-02-8

Salicilaldehidas

3004

605

201-961-0

05.055

Salicilo aldehidas; o-hidroksibenzaldehidas; salicilalis

2-hidroksibenzaldehidas

 

05.056

23

10031-82-0

4-etoksibenzenkarbaldehidas

2413

626

233-093-3

05.056

Anyžių aldehidas

 
 

05.057

03

142-83-6

Heksa-2(trans),4(trans)-dienalis

3429

640

205-564-3

05.057

2-propilenakroleinas, sorbo aldehidas, heksa-2,4-dienalis

 

5

05.058

03

557-48-2

Nona-2(trans),6(cis)-dienalis

3377

659

209-178-6

05.058

2,6-nonadienalis; nona-2,6-dienalis

 
 

05.059

04

2277-19-2

Non-6(cis)-enalis

3580

661

218-900-9

05.059

cis-6-nonen-1-alis; non-6-enalis

 
 

05.060

03

2363-89-5

Okt-2-enalis

3215

663

219-115-4

05.060

α-amilakroleinas; 2-pentilakroleinas

 
 

05.061

04

63826-25-5

Okt-6-enalis

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411-89-6

2-fenilkrotonaldehidas

3224

670

224-567-0

05.062

2-fenil-but-2-en-1-alis

2-fenilbut-2(trans)-enalis

 

05.064

03

13552-96-0

Trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienalis

3638

685

236-936-3

05.064

Trideka-2,4,7-trienalis

 
 

05.066

23

120-25-2

4-etoksi-3-metoksibenzaldehidas

 

703

204-382-1

05.066

Vanilinetileteris

 
 

05.068

23

4748-78-1

4-etilbenzaldehidas

3756

705

225-268-8

05.068

p-etilbenzaldehidas

 
 

05.069

02

123-15-9

2-metilpentanalis

3413

706

204-605-2

05.069

2-metilvaleraldehidas

 
 

05.070

03

2463-63-0

2-heptenalis

3165

730

219-563-0

05.070

3-butilakroleinas; β-butilakroleinas; hept-2-enalis; trans-hept-2-enalis

 

5

05.071

03

6750-03-4

Nona-2,4-dienalis

3212

732

229-810-4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829-56-6

trans-2-nonenalis

3213

733

242-609-6

05.072

3-heksil-2-propenalis; non-2-enalis; 3 arba β-heksilakroleinas

 

5

05.073

03

6728-26-3

Heks-2(trans)-enalis

2560

748

229-778-1

05.073

β-propilakroleinas; trans-heks-2-enalis

 

5

05.074

04

106-72-9

2,6-dimetilhept-5-enalis

2389

2006

203-427-2

05.074

Melonalis; 2,6-dimetil-2-hepten-7-alis

 
 

05.075

04

6789-80-6

Heks-3(cis)-enalis

2561

2008

229-854-4

05.075

cis-β,γ-heksilenaldehidas; heks-3-enalis

 
 

05.076

03

3913-71-1

Dec-2-enalis

2366

2009

223-472-1

05.076

Decenaldehidas; 3-heptilakroleinas; dec-2-enalis; 2-decen-1-alis

 
 

05.077

02

110-41-8

2-metilundekanalis

2749

2010

203-765-0

05.077

Metilnonilacetaldehidas; aldehidas C-12; MNA; 2-metilhendekanalis

 
 

05.078

03

7774-82-5

Tridec-2-enalis

3082

2011

231-883-2

05.078

3-decilakroleinas

 
 

05.079

09

7492-67-3

Citroneliloksiacetaldehidas

2310

2012

231-324-2

05.079

Citroneloksiacetaldehidas; 6,10-dimetil-3-oksa-9-undecenalis

6,10-dimetil-3-oksaundec-9-enalis

 

05.080

22

104-53-0

3-fenilpropanalis

2887

2013

203-211-8

05.080

3-fenilpropionaldehidas; hidrocinamaldehidas; fenilpropilaldehidas; benzilacetaldehidas; β-fenilpropionaldehidas

 
 

05.081

03

2363-88-4

2,4-dekadienalis

3135

2120

219-114-9

05.081

Deka-2,4-dienalis

 

5

05.082

04

13553-09-8

Dodeka-3,6-dienalis

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313-03-5

Hepta-2,4-dienalis

3164

729

224-328-0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728-31-0

Hept-4-enalis

3289

2124

229-779-7

05.085

cis-4-hepten-1-alis; cis-4-etilidenbutiraldehidas; n-propilidenbutiraldehidas

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623-36-9

2-metilpent-2-enalis

3194

2129

210-789-5

05.090

α-metil-β-etilakroleinas; 2,4-dimetilkrotonaldehidas

 
 

05.091

23

698-27-1

2-hidroksi-4-metilbenzaldehidas

3697

2130

211-813-7

05.091

4-metilsalicilaldehidas; 4-metilsalicilo aldehidas

 
 

05.094

22

7775-00-0

3-(4-izopropilfenil)propionaldehidas

2957

2261

231-885-3

05.094

Kuminilacetaldehidas; p-cimilpropanalis; p-izopropilhidrocinamaldehidas

 
 

05.095

03

497-03-0

2-metilkrotonaldehidas

3407

2281

207-833-0

05.095

 

2-metilbut-2(trans)-enalis

5

05.096

04

30390-50-2

4-decenalis

3264

2297

244-514-5

05.096

Decenaldehidas, cis-dec-4-enalis

 

5

05.097

22

2439-44-3

3-metil-2-fenilbutiraldehidas

2738

135

219-461-6

05.097

3-metil-2-fenilbutanalis; α-izopropilfenilacetaldehidas; α-izopropilfenilacetaldehidas

 
 

05.098

07

29548-14-9

p-ment-1-en-9-alis

3178

10347

249-688-6

05.098

Karvomentenalis

 
 

05.099

22

21834-92-4

5-metil-2-fenilheks-2-enalis

3199

10365

244-602-3

05.099

2-fenil-5-metil-2-heksenalis

 
 

05.100

22

26643-91-4

4-metil-2-fenilpent-2-enalis

3200

10366

247-869-4

05.100

 
 
 

05.101

03

764-40-9

Penta-2,4-dienalis

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764-39-6

Pent-2-enalis

3218

10375

212-120-2

05.102

3-etilakroleinas

 
 

05.103

22

939-21-9

3-fenilpent-4-enalis

3318

10378

213-356-9

05.103

β-vinilhidrocinamaldehidas; 3-fenil-3-vinilpropionaldehidas

 
 

05.104

07

116-26-7

2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-karbaldehidas

3389

10383

204-133-7

05.104

Safranalis; dehidro-β-ciklocitralis; 1,1,3-trimetil-2-formilcikloheksa-2,4-dienas

 
 

05.105

03

25409-08-9

2-butilbut-2-enalis

3392

10324

246-950-1

05.105

2-etilidenheksanalis

 
 

05.106

07

564-94-3

Mirtenalis

3395

10379

209-274-8

05.106

Pin-2-en-10-alis; benihinalis

2-formil-6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-enas

 

05.107

03

35158-25-9

2-izopropil-5-metilheks-2-enalis

3406

10361

252-406-4

05.107

2-izopropil-5-metil-2-heksenalis

 
 

05.108

03

13162-46-4

Undeka-2,4-dienalis

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463-77-6

2-undecenalis

3423

11827

219-564-6

05.109

2-undecen-1-alis

 
 

05.110

23

15764-16-6

2,4-dimetilbenzaldehidas

3427

 

239-856-7

05.110

2,4-ksililaldehidas; 1-formil-2,4-dimetilbenzenas

 
 

05.111

03

56767-18-1

Okta-2(trans),6(trans)-dienalis

3466

10371

260-372-7

05.111

 
 
 

05.112

07

472-66-2

2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-acetaldehidas

3474

10338

207-454-0

05.112

β-homociklocitralis

 
 

05.113

04

4634-89-3

Heks-4-enalis

3496

10337

225-058-6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362-56-1

4-metilpent-2-enalis

3510

10364

226-348-5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401-36-3

2-fenilpent-4-enalis

3519

10377

246-224-4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435-64-3

3,5,5-trimetilheksanalis

3524

10384

226-603-0

05.116

Izononilaldehidas; tret-butilizopentanalis

 
 

05.117

07

2111-75-3

p-menta-1,8-dien-7-alis

3557

11788

218-302-8

05.117

4-izopropenil-1-cikloheksen-1-karboksaldehidas; perilaldehidas

 
 

05.118

22

1963-36-6

4-metoksicinamaldehidas

3567

11919

217-807-0

05.118

3-4-metoksifenil-2-propenalis

3-(4-metoksifenil)prop-2-enalis

 

05.119

07

4501-58-0

2,2,3-trimetilciklopent-3-en-1-ilacetaldehidas

3592

10325

224-815-8

05.119

α-kamfolenaldehidas; (2,3,3-trimetilciklopent-3-en-1-il-2)acetaldehidas

 
 

05.120

03

21662-13-5

Dodeka-2,6-dienalis

3637

 

244-515-0

05.120

 
 

5

05.121

07

432-25-7

2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-karboksaldehidas

3639

2133

207-081-3

05.121

 

2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-karboksaldehidas

5

05.122

22

1504-75-2

p-metilcinamaldehidas

3640

10352

 

05.122

3-p-tolilpropenalis; 3-p-metilfenilpropenalis

3-(4-metilfenil)prop-2-enalis

 

05.123

07

55253-28-6

5-izopropenil-2-metilciklopentankarboksaldehidas

3645

 
 

05.123

Fotocitralis A; cis-2-metil-cis-5-izopropenilciklopentan-1-karboksaldehidas

5-(1-metilen-etil)-2-metilciklopentankarboksaldehidas

 

05.124

03

107-86-8

3-metilkrotonaldehidas

3646

10354

203-527-6

05.124

3-metilbut-2-enalis; prenalis; senecialdehidas

3-metilbut-2(trans)-enalis

 

05.125

03

21662-16-8

Dodeka-2,4-dienalis

3670

11758

244-517-1

05.125

E,E-2,4-dodekadienalis

 

5

05.126

03

49576-57-0

2-metilokt-2-enalis

3711

10363

256-386-8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361-28-5

Okta-2(trans),4(trans)-dienalis

3721

11805

250-147-1

05.127

E,E-2,4-oktadienalis

 
 

05.128

04

41547-22-2

Okt-5(cis)-enalis

3749

 
 

05.128

(Z)-5-oktenalis

 
 

05.129

23

135-02-4

2-metoksibenzaldehidas

 

10350

205-171-7

05.129

o-metoksibenzaldehidas; o-anyžių aldehidas

 
 

05.130

03

17909-77-2

α-sinensalis

3141

10380

241-854-6

05.130

2,6-dimetil-10-metilen-2,6,11-dodekatrienalis

2,6-dimetil-10-metilendodeka-2,6,11-trienalis

5

05.133

07

 

p-menta-1,3-dien-7-alis

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

2-metil-3-tolilpropionaldehidas (o-, m-, p-mišinys)

2748

587

 

05.134

2-metil-3-tolilpropanalis

2-metil-3-(2,3 arba 4-metilfenil)propanalis

5

05.135

03

123-73-9

But-2-enalis

 

11736

204-647-1

05.135

Krotonaldehidas

 
 

05.137

04

21662-09-9

Dec-4(cis)-enalis

3264

2297

244-514-5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770-05-3

Dec-9-enalis

3912

 

254-624-5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152-84-5

Deka-2(trans),4(trans)-dienalis

3135

2120

246-668-9

05.140

2,4-dekadienalis; deka-2,4-dienalis; heptenilakroleinas

 

5

05.141

03

51325-37-2

Deka-2,4,7-trienalis

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139-85-5

3,4-dihidroksibenzaldehidas

 

10328

205-377-7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134-05-5

2,5-dimetil-2-vinilheks-4-enalis

 
 

260-006-6

05.143

Nerolio aldehidas

 
 

05.144

03

20407-84-5

Dodec-2(trans)-enalis

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123-05-7

2-etilheksanalis

 

10331

204-596-5

05.147

2-etilheksaldehidas; butiletilacetaldehidas; α-etilkaproaldehidas

 
 

05.148

03

19317-11-4

Farnezalis

 
 

242-957-9

05.148

 

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-onas

 

05.149

09

111-30-8

Glutaraldehidas

 
 

203-856-5

05.149

Glutaro dialdehidas; 1,3-diformilpropanas; 1,5-pentadialis

Pentan-1,5-dialis

 

05.150

03

18829-55-5

Hept-2(trans)-enalis

3165

730

242-608-0

05.150

(E)-2-hepten-1-alis; 2-heptenalis; β-butilakroleinas; trans-hept-2-en-1-alis

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629-80-1

Heksadekanalis

 

10336

211-111-0

05.152

 
 
 

05.153

23

134-96-3

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzaldehidas

 

10340

205-167-5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206-58-0

4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamaldehidas

 

10341

 

05.154

Sinapaldehidas

3-(4-hidroksi-3,5-dimetoksifenil)prop-2-enalis

 

05.155

22

458-36-6

4-hidroksi-3-metoksicinamaldehidas

 

10342

207-278-4

05.155

 

3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)prop-2-enalis

 

05.156

22

80638-48-8

3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propanalis

 
 

279-524-9

05.156

Dihidrokoniferaldehidas

 
 

05.157

07

1335-66-6

Izociklocitralis

 
 

215-638-7

05.157

 

1,3,5-trimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehidas

 

05.158

23

591-31-1

3-metoksibenzaldehidas

 

10351

209-712-8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703-26-4

p-metoksifenilacetaldehidas

 
 

227-191-5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009-56-4

2-metildekanalis

 
 

242-745-6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925-54-2

2-metilheksanalis

 
 

213-118-4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119-16-0

4-metilpentanalis

 

10369

214-273-0

05.166

4-metilvaleraldehidas

 
 

05.167

02

75853-50-8

12-metiltetradekanalis

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853-49-5

12-metiltridekanalis

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106-26-3

Neralis

2303

109

203-379-2

05.170

 

3,7-dimetil-2(cis),6-oktadienalis

5

05.171

03

2463-53-8

Non-2-enalis

3213

733

219-562-5

05.171

β-heksilakroleinas; α-nonenilaldehidas

 

5

05.172

03

17587-33-6

Nona-2(trans),6(trans)-dienalis

3766

 

241-557-1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018-53-8

Nona-2,4,6-trienalis

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100-17-6

Pent-4-enalis

 
 

218-265-8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491-63-2

2-fenilpent-2-enalis

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107-02-8

Prop-2-enalis

 
 

203-453-4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726-47-2

Pseudociklocitralis

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-trimetilcikloheks-3-enkarbaldehidas

5

05.178

03

60066-88-8

β-sinensalis

 

10381

262-043-3

05.178

 

2,6-dimetil-10-metilendodeka-2,6,11-trienalis

 

05.179

03

51534-36-2

Tetradec-2-enalis

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432-24-6

2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-karboksaldehidas

3639

10326

207-080-8

05.182

β-ciklocitralis

 

5

05.183

07

65405-84-7

4-(2,6,6-trimetilcikloheksenil)-2-metilbutanalis

 
 

265-747-9

05.183

α,2,2,6-tetrametilcikloheksenbutanalis

 
 

05.184

03

53448-07-0

Undec-2(trans)-enalis

3423

11827

258-559-3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577-44-6

2,4-oktadienalis

3721

11805

250-147-1

05.186

 
 

5

05.188

03

141-27-5

trans-3,7-dimetilokta-2,6-dienalis

2303

109

205-476-5

05.188

Geranialis

 

5

05.189

03

505-57-7

2-heksenalis

2560

748

208-014-0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548-87-0

trans-2-oktenalis

3215

663

219-833-8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913-81-3

trans-2-decenalis

2366

2009

223-474-2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440-65-7

3-heksenalis

3923

 

224-659-0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910-87-2

trans-2,trans-4-nonadienalis

3212

732

227-629-5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069-41-2

trans-2-tridecenalis

3082

2011

230-362-7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361-29-6

trans-2,trans-4-undekadienalis

3422

10385

250-148-7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102-02-6

α-metiljonalis

 
 

261-121-4

05.198

 

2-metil-4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)but-3-enalis

 

05.200

03

 

trans-2,trans-4,cis-7-dekatrienalis

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090-41-5

9-oktadecenalis

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683–99–6

cis -6-decenalis

 
 
 

05.207

 
 

6

05.208

04

169054–69–7

Z-8-tetradecenalis

 
 
 

05.208

 
 

6

05.209

04

147159–48–6

trans-6-decenalis

 
 
 

05.209

 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-dodekenalis

 
 

250-174-9

05.210

 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-metiloktanalis

 
 
 

05.211

 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-dodekenalis

 
 
 

05.212

 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenalis

 
 
 

05.213

 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-dodekenalis

 
 
 

05.214

 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienalis (c,c)

 
 
 

05.215

 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienalis (t,t)

 
 
 

05.216

 
 
 

▼M3

05.217

04

21662–08–8

5-decenalis

 
 
 

05.217

 
 
 

05.218

04

56554–87–1

16-oktadecenalis

 
 
 

05.218

 
 
 

▼M2

06.001

01

105-57-7

1,1-dietoksietanas

2002

35

203-310-6

06.001

Dietilacetalis; acetaldehido dietilacetalis; etilidindietileteris; 1,1-dietoksietanas

 
 

06.002

23

1319-88-6

5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksanas

2129

36

215-294-8

06.002

Benzaldehido glicerilacetalis; 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksanas; 2-fenil-m-dioksan-5-olis; 4-hidroksimetil-2-fenil-1,3-dioksolanas

 
 

06.003

23

1125-88-8

α,α-dimetoksitoluenas

2128

37

214-413-0

06.003

Benzaldehido dimetilacetalis; 1,1-dimetoksifenilmetanas

 
 

06.004

03

7492-66-2

Citraldietilacetalis

2304

38

231-323-7

06.004

3,7-dimetil-2,6-oktadienalio dietilacetalis; 1,1-dietoksi-3,7-dimetil-2,6-oktadienas

1,1-dietoksi-3,7-dimetilokta-2,6-dienas

 

06.005

03

7549-37-3

Citraldimetilacetalis

2305

39

231-434-0

06.005

3,7-dimetil-2,6-oktadienalio dimetilacetalis; 1,1-dimetoksi-3,7-dimetil-2,6-oktadienas

1,1-dimetoksi-3,7-dimetilokta-2,6-dienas

 

06.006

15

101-48-4

1,1-dimetoksi-2-feniletanas

2876

40

202-945-6

06.006

α-tolilaldehido dimetilacetalis; fenilacetaldehido dimetilacetalis

 
 

06.007

15

29895-73-6

Fenilacetaldehido glicerilacetalis

2877

41

249-934-2

06.007

5-hidroksi-2-benzil-1,3-dioksanas; 5-hidroksimetil-2-benzil-1,3-dioksolanas

2-benzil-4-hidroksi-1,3-dioksanas ir2-benzil-4-hidroksimetil-1,3-dioksolanas (mišinys)

 

06.008

01

10022-28-3

1,1-dimetoksioktanas

2798

42

233-018-4

06.008

Oktanalio dimetilacetalis; C-8-dimetilacetalis; kaprilaldehido dimetilacetalis; oktaldehido dimetilacetalis

 
 

06.009

01

7779-41-1

10,10-dimetoksidekanas

2363

43

231-928-6

06.009

Dekanalio dimetilacetalis; decilaldehido DMA; aldehido C-10 dimetilacetalis; 1,1-dimetoksidekanas; decilaldehido dimetilacetalis

 
 

06.010

02

7779-94-4

1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktan-7-olis

2584

44

231-945-9

06.010

Hidroksicitronelalio dietilacetalis; 1,1-dietoksi-3,7-dimetil-7-oktanolis; 8,8-dietoksi-2,6-dimetil-2-oktanolis; 7-hidroksi-1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktanas

 
 

06.011

02

141-92-4

1,1-dimetoksi-3,7-dimetiloktan-7-olis

2585

45

205-510-9

06.011

Hidroksicitronelalio dimetilacetalis; 8,8-dimetoksi-2,6-dimetil-2-oktanolis; 1,1-dimetoksi-3,7-dimetil-7-oktanolis

 
 

06.012

23

1333-09-1

Tolualdehido glicerilacetalis

3067

46

 

06.012

2-(o-, m-, p-krezil)-5-hidroksidioksanas; 2-(metilfenil)-1,3-dioksan-5-olis; 2-5-hidroksimetildioksolanas

2-(2,3 ir 4-metilfenil)-5-hidroksi-1,3-dioksanas ir2-(2,3 ir 4-metilfenil)-5-hidroksimetil-1,3-dioksolanas (mišinys)

 

06.013

22

91-87-2

α-pentilcinamaldehido dimetilacetalis

2062

47

202-104-3

06.013

α-n-amil-β-fenilakroleindimetilacetalis;1,1-dimetoksi-2-amil-3-fenil-2-propenas

1,1-dimetoksi-2-pentil-3-fenilprop-2-enas

 

06.014

22

5660-60-6

Cinamaldehido etilenglikolio acetalis

2287

48

227-110-3

06.014

2-stiril-m-dioksolanas; 2-stiril-1,3-dioksolanas; cinamono aldehido etilenglikolio acetalis

2-(2-feniletilen)-1,3-dioksolanas

 

06.015

01

534-15-6

1,1-dimetoksietanas

3426

510

208-589-8

06.015

Acetaldehido dimetilacetalis; dimetilacetalis; etilidendimetileteris

 
 

06.016

15

7493-57-4

1-feniletoksi-1-propoksietanas

2004

511

231-327-9

06.016

Acetaldehido fenetilpropilacetalis; [2-(1-propoksietoksi)etil]benzenas; 1-fenetoksi-1-propoksietanas; propilfenetilacetalis; acetalis R; pepitalis

 
 

06.017

23

774-48-1

(Dietoksimetil)benzenas

 

517

212-265-1

06.017

Benzaldehido dietilacetalis; 1,1-dietoksifenilmetanas; fenildietoksimetanas; 1,1-dietoksitoluenas

 
 

06.019

23

7492-39-9

1-benziloksi-1-(2-metoksietoksi)etanas

2148

523

 

06.019

Acetaldehido benzilmetoksietilacetalis; acetaldehido benzil-β-metoksietilacetalis; 1-benzoil-1-(2-metoksietoksi)etanas

 
 

06.020

01

34764-02-8

1,1-dietoksidekanas

 

531

252-202-5

06.020

Dekanalio dietilacetalis; dekan-1-alio dietilacetalis; decilaldehido dietilacetalis

 
 

06.021

01

688-82-4

1,1-dietoksiheptanas

 

553

211-707-0

06.021

Heptanalio dietilacetalis; enantalio dietilacetalis

 
 

06.023

01

3658-93-3

1,1-dietoksiheksanas

 

557

222-911-4

06.023

Heksanalio dietilacetalis; heksilaldehido dietilacetalis

 
 

06.024

15

68345-22-2

1,1-diizobutoksi-2-feniletanas

3384

595

269-851-5

06.024

Fenilacetaldehido diizobutilacetalis

1,1-di(2-metilpropoksi)-2-feniletanas

 

06.025

03

67674-36-6

1,1-dietoksinona-2,6-dienas

3378

660

266-874-2

06.025

Nonadienildietilacetalis

 

5

06.027

15

5468-06-4

4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioksolanas

2875

669

 

06.027

Fenilacetaldehido 2,3-butilenglikolio acetalis

 
 

06.028

01

10032-05-0

1,1-dimetoksiheptanas

2541

2015

233-103-6

06.028

Heptanalio dimetilacetalis; aldehido C-7 dimetilacetalis; heptaldehido dimetilacetalis; enantalio dimetilacetalis

 
 

06.029

09

72854-42-3

Heptanalglicerilacetalis (1,2 ir 1,3 acetalių mišinys)

2542

2016

276-947-0

06.029

2-heksil-4-hidroksimetil-1,3-dioksolanas + 2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksanas; 2-heksil-4-hidroksi-1,3-dioksanas

 
 

06.030

22

90-87-9

1,1-dimetoksi-2-fenilpropanas

2888

2017

202-022-8

06.030

Fenilpropanalio dimetilacetalis; hidratropinio aldehido dimetilacetalis; 2-fenilpropionaldehido dimetilacetalis

 
 

06.031

03

54306-00-2

1,1-dietoksiheks-2-enas

 

2135

259-086-5

06.031

2-heksenalio dietilacetalis

 
 

06.032

23

2568-25-4

4-metil-2-fenil-1,3-dioksolanas

2130

2226

219-906-4

06.032

Benzaldehido propilenglikolio acetalis; 4-metil-2-fenil-m-dioksolanas; 4-metil-2-fenil-1,3-dioksolanas

 
 

06.033

01

871-22-7

1,1-dibutoksietanas

 

2341

212-804-0

06.033

Acetaldehido dibutilacetalis

 
 

06.034

01

105-82-8

1,1-dipropoksietanas

 

2342

203-335-2

06.034

n-propilacetalis; dipropilacetalis; acetaldehido dipropilacetalis

 
 

06.035

03

10444-50-5

Citralio propilenglikolio acetalis

 

2343

233-929-7

06.035

 

2-(2,6-dimetilhepta-1,5-dienil)-4-metil-1,3-dioksalanas

 

06.036

15

64577-91-9

1-butoksi-1-(2-feniletoksi)etanas

3125

10007

264-948-9

06.036

Acetaldehido butilfenetilacetalis; 2-butoksi-2-feniletoksi-etanas

 
 

06.037

04

18492-65-4

1,1-dietoksihept-4-enas (cis ir trans)

3349

10011

242-376-0

06.037

4-heptenalio dietilacetalis

 

5

06.038

09

5436-21-5

4,4-dimetoksibutan-2-onas

3381

10029

226-605-1

06.038

Acetilacetaldehido dimetilacetalis; 3-oksobutanalio dimetilacetalis; 3-ketobutiraldehido dimetilacetalis

 
 

06.039

30

67715-79-1

1,2-di((1'-etoksi)-etoksi)propanas

3534

 

266-979-3

06.039

4,6,9-trimetil-3,5,8,10-tetraoksadodekanas

 
 

06.040

09

67715-82-6

1,2,3-tris([1'-etoksi]etoksi)propanas

3593

11930

 

06.040

7-(1-etoksietoksi)-4,10-dimetil-3,5,9,11-tetraoksatridekanas

 
 

06.041

02

 

1-izobutoksi-1-etoksi-2-metilpropanas

 

10055

 

06.041

Izobutanalio etilizobutilacetalis; 2-metilpropanalio etilizobutilacetalis

1-etoksi-2-metil-1-(2-metilpropoksi)propanas

 

06.042

02

 

1-izobutoksi-1-etoksi-3-metilbutanas

 

10057

 

06.042

Izovaleraldehido etilizobutilacetalis; 3-metilbutanalio etilizobutilacetalis

1-etoksi-3-metil-1-(2-metilpropoksi)butanas

 

06.043

01

 

1-izoamiloksi-1-etoksipropanas

 

10038

 

06.043

Propanalio etil-(3-metilbutil)acetalis

1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)etanas

 

06.044

01

 

1-izobutoksi-1-etoksipropanas

 

10058

 

06.044

Propanalio etilizobutilacetalis

1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)propanas

 

06.045

02

 

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-2-metilpropanas

 

10061

 

06.045

Izobutanalio izobutilizoamilacetalis; metilpropanalio izobutil-(3-metilbutil)acetalis

2-metil-1-(3-metilbutoksi)-1-(2-metilpropoksi)propanas

 

06.046

02

 

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-3-metilbutanas

 

10060

 

06.046

Izovaleraldehido izoamilizobutilacetalis; 3-metilbutanalio izobutil-(3-metilbutil)acetalis

3-metil-1-(3-metilbutoksi)-1-(2-metilpropoksi)butanas

 

06.047

01

 

1-izopentiloksi-1-propoksietanas

 

10065

 

06.047

Acetaldehido 3-metilbutilpropilacetal

1-(3-metilbutoksi)-1-propoksietanas

 

06.048

01

 

1-izopentiloksi-1-propoksipropanas

 

10066

 

06.048

Propanalio 3-metilbutilpropilacetalis

1-(3-metilbutoksi)-1-propoksipropanas

 

06.049

01

77249-20-8

1-butoksi-1-(2-metilbutoksi)etanas

 
 
 

06.049

Acetaldehido butil-(2-metilbutil)acetalis

 
 

06.050

01

57006-87-8

1-butoksi-1-etoksietanas

 

10003

 

06.050

Acetaldehido butiletilacetalis

 
 

06.051

01

13535-43-8

1,1-di-(2-metilbutoksi)etanas

 
 
 

06.051

Acetaldehido di(2-metilbutil)acetalis

 
 

06.052

02

13262-24-3

1,1-diizobutoksi-2-metilpropanas

 

10025

 

06.052

Izobutanalio diizobutilacetalis; 2-metilpropanalio diizoobutilacetalis

1,1-di(2-metilpropoksi)-2-metilpropanas

 

06.053

01

5669-09-0

1,1-diizobutoksietanas

 

10023

227-129-7

06.053

Acetaldehido diizobutilacetalis

1,1-di(2-metilpropoksi)etanas

 

06.054

01

13262-27-6

1,1-diizobutoksipentanas

 

10026

 

06.054

Valeraldehido diizobutilacetal; pentanalio diizobutilacetalis

1,1-di(2-metilpropoksi)pentanas

 

06.055

01

13002-09-0

1,1-diizopentiloksietanas

 

10028

235-839-3

06.055

Acetaldehido diizoamilacetal; acetaldehido di(3-metilbutil)acetalis

1,1-di(3-metilbutoksi)etanas

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658-94-4

1,1-dietoksi-2-metilbutanas

 

10013

 

06.057

2-metilbutanalio dietilacetalis

 
 

06.058

02

1741-41-9

1,1-dietoksi-2-metilpropanas

 

10015

217-107-5

06.058

Izobutanalio dietilacetalis; 2-metilpropanalio dietilacetalis

 
 

06.059

02

3842-03-3

1,1-dietoksi-3-metilbutanas

 

10014

223-335-6

06.059

Izovaleraldehido dietilacetalis; 3-metilbutanalio dietilacetalis

 
 

06.060

03

10602-34-3

1,1-dietoksibut-2-enas

 
 

234-224-7

06.060

2-butenalio dietilacetalis

 
 

06.061

01

3658-95-5

1,1-dietoksibutanas

 

10009

222-913-5

06.061

Butanalio dietilacetalis

 
 

06.062

01

53405-98-4

1,1-dietoksidodekanas

 
 

258-541-5

06.062

Dodekanalio dietilacetalis

 
 

06.063

04

73545-18-3

1,1-dietoksiheks-3-enas

 
 

277-532-7

06.063

3-heksenalio dietilacetalis

 

5

06.064

01

462-95-3

Dietoksimetanas

 

10012

207-330-6

06.064

Formaldehido dietilacetalis

 
 

06.065

01

54815-13-3

1,1-dietoksinonanas

 

10016

259-360-4

06.065

Nonanalio dietilacetalis

 
 

06.066

01

54889-48-4

1,1-dietoksioktanas

 
 

259-385-0

06.066

Oktanalio dietilacetalis

 
 

06.067

01

3658-79-5

1,1-dietoksipentanas

 

10017

222-909-3

06.067

Valeraldehido dietilacetalis; pentanalio dietilacetalis

 
 

06.068

03

3054-95-3

1,1-dietoksiprop-2-enas

 

10020

221-276-0

06.068

2-propenalio dietilacetalis

 
 

06.069

01

4744-08-5

1,1-dietoksipropanas

 

10018

225-257-8

06.069

Propanalio dietilacetalis

 
 

06.070

01

53405-97-3

1,1-dietoksiundekanas

 
 

258-539-4

06.070

Undekanalio dietilacetalis

 
 

06.071

01

5405-58-3

1,1-diheksiloksietanas

 

10022

226-458-3

06.071

Acetaldehido diheksilacetalis

 
 

06.072

03

18318-83-7

1,1-dimetoksiheks-2(trans)-enas

 
 

242-204-4

06.072

trans-2-heksenalio dimetilacetalis

 
 

06.073

01

1599-47-9

1,1-dimetoksiheksanas

 
 

216-488-5

06.073

Heksanalio dimetilacetalis

 
 

06.074

01

109-87-5

Dimetoksimetanas

 

10031

203-714-2

06.074

Formaldehido dimetilacetalis; metilalis

 
 

06.075

01

26450-58-8

1,1-dimetoksipentanas

 
 

247-716-1

06.075

Pentanalio dimetilacetalis

 
 

06.076

01

4744-10-9

1,1-dimetoksipropanas

 
 

225-258-3

06.076

Propanalio dimetilacetalis

 
 

06.077

01

3390-12-3

2,4-dimetil-1,3-dioksolanas

 
 

222-221-3

06.077

 
 
 

06.078

15

122-71-4

1,1-difenetoksietanas

 
 

204-568-2

06.078

Acetaldehido difenetilacetalis

 
 

06.079

01

13602-09-0

1-etoksi-1-(2-metilbutoksi)etanas

 

10040

 

06.079

Acetaldehido etil-(2-metilbutil)acetalis

 
 

06.080

15

2556-10-7

1-etoksi-1-(2-feniletoksi)etanas

 

10049

219-868-9

06.080

Acetaldehido etil-(2-feniletil)acetalis

 
 

06.081

04

28069-74-1

1-etoksi-1-(3-hekseniloksi)etanas

3775

10034

248-817-3

06.081

Etil-(cis-3-heksenil)acetalis; acetaldehido etil-(3-heksenil)acetalis

 

5

06.082

01

54484-73-0

1-etoksi-1-heksiloksietanas

 

11948

259-184-8

06.082

Acetaldehido etilheksilacetalis; 1-(1-etoksietoksi)heksanas

 
 

06.083

01

13442-90-5

1-etoksi-1-izopentiloksietanas

 

10037

236-581-4

06.083

Acetaldehido etil-(3-metilbutil)acetalis

1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)etanas

 

06.084

01

10471-14-4

1-etoksi-1-metoksietanas

 

10039

233-959-0

06.084

Acetaldehido etilmetilacetalis

 
 

06.085

01

59184-43-9

1-etoksi-1-pentiloksietanas

 

10046

 

06.085

Acetaldehido etilamilacetalis; acetaldehido etilpentilacetalis

 
 

06.086

01

20680-10-8

1-etoksi-1-propoksietanas

 

10050

243-963-4

06.086

Acetaldehido etilpropilacetalis

 
 

06.087

10

6290-17-1

Etil-(2,4-dimetil-1,3-dioksolan-2-acetatas)

 
 

228-536-2

06.087

Etilacetacetato propilenglikolio ketalis

 
 

06.088

01

4359-46-0

2-etil-4-metil-1,3-dioksolanas

 
 

224-435-2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454-22-4

2-heksil-4,5-dimetil-1,3-dioksolanas

 
 

229-261-0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674-21-3

4-hidroksimetil-2-metil-1,3-dioksolanas

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986-51-2

1-izobutoksi-1-etoksietanas

 

10054

230-251-3

06.091

Acetaldehido etilizobutilacetalis

1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)etanas

 

06.092

01

75048-15-6

1-izobutoksi-1-izopentiloksietanas

 

10059

278-063-0

06.092

Acetaldehido izobutilizoamilacetalis; acetaldehido izobutil-(3-metilbutil)acetalis

1-(3-metilbutoksi)-1-(2-metilpropoksi)etanas

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599-49-1

4-metil-2-pentil-1,3-dioksolanas

3630

 

247-807-6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352-99-2

4-metil-2-propil-1,3-dioksolanas

 
 

224-420-0

06.095

 
 
 

06.096

01

122-51-0

Trietoksimetanas

 

10903

204-550-4

06.096

Trietilortoformiatas; etilortoformiatas

 
 

06.097

09

7789-92-6

1,1,3-trietoksipropanas

 

10075

232-193-4

06.097

3-etoksipropanalio dietilacetalis

 
 

06.098

05

1193-11-9

2,2,4-trimetil-1,3-dioksolanas

3441

11423

214-766-0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359-31-3

Vanilino butilenglikolio acetalis

 
 
 

06.099

4-hidroksi-3-metoksibenzaldehido 2,3-butandiilacetalis

4-etil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-1,3-dioksolanas

 

06.100

01

13002-08-9

►M3  1,1-dipentiloksietanas ◄

 

10032

235-838-8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708-36-7

2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksanas

 

2016

216-961-6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527-74-2

Vanilino propilenglikolio acetalis

3905

 
 

06.104

4-metil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-1,3-dioksolanas

 
 

06.105

02

13285-51-3

3-metil-1,1-diizopentiloksibutanas

 

10070

 

06.105

Izovaleraldehido diizoamilacetalis; 3-metilbutanalio di(3-metilbutil)acetalis

3-metil-1,1-di(3-metilbutoksi)butanas

 

06.106

02

13112-63-5

2-metil-1,1-diizopentiloksipropanas

 

10071

 

06.106

 

2-metil-1,1-di(3-metilbutoksi)propanas

 

06.107

01

13548-84-0

1-(2-metilbutoksi)-1-izopentiloksietanas

 

10068

 

06.107

Metilbutilacetalis

1-(2-metilbutoksi)-1-(3-metilbutoksi)etanas

 

06.108

23

 

Anyžių aldehido butan-2,3-diolio acetalis

 
 
 

06.108

 

4,5-dimetil-2-(4-metoksifenil)-1,3-dioksolanas

 

06.109

04

 

1,1-dietoksi-3,7-dimetilokt-6-enas

 
 
 

06.109

Citronelalio dietilacetalis; 3,7-dimetil-6-oktenalio dietilacetalis

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-etoksi-1-metoksipropanas

 
 
 

06.111

Propanalio etilmetilacetalis

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

Heliotropino butan-2,3-diolio acetalis

 
 
 

06.113

Piperonalio butan-2,3-diolio acetalis

4,5-dimetil-2-(3,4-metilendioksifenil)-1,3-dioksolanas

 

06.114

01

 

1-heksiloksi-1-izopentiloksietanas

 
 
 

06.114

Acetaldehido heksilizoamilacetalis; acetaldehido heksil-(3-metilbutil)acetalis

1-heksoksi-1-(3-metilbutoksi)etanas

 

06.115

01

 

1-izopentiloksi-1-pentiloksietanas

 
 
 

06.115

Acetaldehido (3-metilbutil)pentilacetalis

1-(3-metilbutoksi)-1-pentiloksietanas

 

06.120

08

 

D,L-mentono 1,2-glicerolio ketalis

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-butoksi-1-izopentiloksietanas

 

10004

 

06.123

Acetaldehido butilizoamilacetalis

1-butoksi-1-(3-metilbutoksi)etanas

 

06.124

02

 

1,1-diizobutoksi-3-metilbutanas

 

10024

 

06.124

Izovaleraldehido diizobutilacetalis; 3-metilbutanalio diizobutilacetalis

1,1-di(2-metilpropoksi)-3-metilbutanas

 

06.125

01

 

1,1-diizobutoksipropanas

 

10027

 

06.125

Propanalio diizobutilacetalis

1,1-di(2-metilpropoksi)propanas

 

06.127

01

 

1-etoksi-1-izopentiloksipropanas

 

10036

 

06.127

Butanalio etilizoamilacetalis; butanalio etil-(3-metilbutil)acetalis

1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)propanas

 

06.128

01

 

1-etoksi-1-pentiloksibutanas

 

10045

 

06.128

Butanalio etilamilacetalis; 2,3-butilenglikolis; dimetiletilenglikolis

 
 

06.129

02

 

1-etoksi-2-metil-1-izopentiloksipropanas

 

10043

 

06.129

Izobutanalio etilizoamilacetalis; 2-metilpropanalio etil-(3-metilbutil)acetalis

1-etoksi-2-metil-1-(3-metilbutoksi)butanas

 

06.130

02

 

1-etoksi-2-metil-1-propoksipropanas

 

10044

 

06.130

Izobutanalio etilpropilacetalis; 2-metilpropanalio etilpropilacetalis

 
 

06.131

02

 

►M3  1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)-3-metilbutanas ◄

 

10042

 

06.131

Izovaleraldehido etilizoamilacetalis; 3-metilbutanalio etil-(3-metilbutil)acetalis

1-etoksi-3-metil-1-(3-metilbutoksi)butanas

 

▼M3

06.132

23

63253–24–7

Vanilino butan-2,3-diol acetalis (stereo izomerų mišinys)

4023

 
 

06.132

Vanilino eritro ir treo-butan-2,3-diol acetalis

 

6

▼M2

07.001

09

78-98-8

2-oksopropanalis

2969

105

201-164-8

07.001

Piruvaldehidas; 2-ketopropionaldehidas; acetilformaldehidas; metilglioksalis; piruvo aldehidas; propan-2-on-1-alis

 
 

07.002

05

110-43-0

Heptan-2-onas

2544

136

203-767-1

07.002

Ketonas C-7; metilamilketonas; amilmetilketonas

 
 

07.003

05

106-35-4

Heptan-3-onas

2545

137

203-388-1

07.003

Etilbutilketonas; butiletilketonas

 
 

07.004

21

98-86-2

Acetofenonas

2009

138

202-708-7

07.004

Metilfenilketonas; acetilbenzenas; fenilmetilketonas

 
 

07.005

21

122-48-5

Vanililacetonas

3124

139

204-548-3

07.005

Zingeronas; 3-metoksi-4-hidroksi-benzilacetonas; 2-etilmetilketonas; 3-metoksi-4-metoksibenzilacetonas; vanililacetonas

4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)butan-2-onas

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127-41-3

α-jononas

2594

141

204-841-6

07.007

 

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas

 

07.008

08

14901-07-6

β-jononas

2595

142

238-969-9

07.008

β-irizonas; 4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas; β-ciklocitrilidenacetonas

4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-3-en-2-onas

5

07.009

08

7779-30-8

Metil-α-jononas

2711

143

204-842-1

07.009

α-cetonas; 5-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-4-penten-3-onas; raldeinas; α-ciklocitrilidenmetiletilketonas

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)pent-1-en-3-onas

 

07.010

08

127-43-5

Metil-β-jononas

2712

144

204-843-7

07.010

5-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-4-penten-3-onas; raldeinas; β-ciklocitrilidenbutanonas, β-metiljononas; β-iraldeinas

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)pent-1-en-3-onas

 

07.011

08

79-69-6

4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksenil)-3-buten-2-onas

2597

145

201-219-6

07.011

α-ironas; 6-metiljononas; 4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas

 
 

07.012

08

99-49-0

Karvonas

2249

146

202-759-5

07.012

Karvolas; 1-metil-4-izopropenil-6-cikloheksen-2-onas

p-menta-1,8-dien-2-onas

 

07.013

21

93-08-3

Metil-2-naftilketonas

2723

147

202-216-2

07.013

2-acetonaftonas; 2-acetilnaftalenas; β-metilnaftilketonas; β-acetonaftonas

 
 

07.014

12

118-71-8

Maltolis

2656

148

204-271-8

07.014

Veltolis (Pfizer); corps praliné; 3-hidroksi-2-metil-4H-piran-4-onas; 3-hidroksi-2-metil-(1,4-piranas); 2-metilpiromekono rūgštis

3-hidroksi-2-metil-4-pironas

 

07.015

05

110-93-0

6-metilhept-5-en-2-onas

2707

149

203-816-7

07.015

Metilheptenonas; 2-metil-2-hepten-6-onas; 2-metilheptenonas; metilheksenilketonas

 
 

07.016

05

112-12-9

Undekan-2-onas

3093

150

203-937-5

07.016

Metilnonilketonas; 2-hendekanonas; undekanonas-2; 2-oksoundekanas; nonilmetilketonas

 
 

07.017

05

108-10-1

4-metilpentan-2-onas

2731

151

203-550-1

07.017

Metilizobutilketonas; izobutilmetilketonas; izopropilacetonas; izoheksanonas; heksonas

 
 

07.018

10

3848-24-6

Heksan-2,3-dionas

2558

152

223-350-8

07.018

Metilpropildiketonas; acetilbutirilas; acetil-n-butirilas

 
 

07.019

05

111-13-7

Oktan-2-onas

2802

153

203-837-1

07.019

Metilheksilketonas; n-heksilmetilketonas; heksilmetilketonas; oktan-2-onas

 
 

07.020

05

821-55-6

Nonan-2-onas

2785

154

212-480-0

07.020

Metilheptilketonas

 
 

07.021

10

7493-59-6

Undeka-2,3-dionas

3090

155

231-330-5

07.021

Acetilnonanilas; acetilnonanoilas; acetilpelargonilas

 
 

07.022

21

122-00-9

4-metilacetofenonas

2677

156

204-514-8

07.022

p-metilacetofenonas; metil-p-tolilketonas; 1-acetil-4-metilbenzenas; 1-metil-4-acetilbenzenas

 
 

07.023

21

89-74-7

2,4-dimetilacetofenonas

2387

157

201-935-9

07.023

Acetil-m-ksilenas; metil-2,4-dimetilfenilketonas

 
 

07.024

21

122-57-6

4-fenilbut-3-en-2-onas

2881

158

204-555-1

07.024

Benzilidenacetonas; cinamilmetilketonas; metilstirilketonas; acetocinamonas; benzalacetonas

 
 

07.025

21

5349-62-2

4-metil-1-fenilpentan-2-onas

2740

159

226-316-0

07.025

Benzilizobutilketonas; izobutilbenzilketonas

 
 

07.026

21

7774-79-0

4-(p-tolil)butan-2-onas

3074

160

 

07.026

 

4-(4-metilfenil)butan-2-onas

 

07.027

21

1901-26-4

3-metil-4-fenilbut-3-en-2-onas

2734

161

217-599-1

07.027

Benzilidenmetilacetonas; 1-metil-1-benzilidenacetonas; 3-benziliden-2-butanonas; α-metil-α-benzalacetonas

 
 

07.028

21

119-53-9

Benzoinas

2132

162

204-331-3

07.028

Benzoilfenilkarbinolis; α-hidroksi-α-fenilacetofenonas; 2-hidroksi-1,2-difeniletanas

2-hidroksi-2-fenilacetofenonas

 

07.029

21

104-20-1

4-(4-metoksifenil)butan-2-onas

2672

163

203-184-2

07.029

Anizilacetonas; p-metoksifenilbutanonas; 4-(4-metoksifenil)-2-butanonas; metiloksanonas; p-metoksibenzilacetonas

 
 

07.030

21

104-27-8

1-(4-metoksifenil)pent-1-en-3-onas

2673

164

203-190-5

07.030

Etonas; α-metilanizalacetonas; α-metilanizilidenacetonas; p-metoksistiriletilketonas

 
 

07.031

21

55418-52-5

Piperonilacetonas

2701

165

259-630-1

07.031

4-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-butanonas; dulcinilas; heliotropilacetonas

4-(3,4-metilendioksifenil)butan-2-onas

 

07.032

21

119-61-9

Benzofenonas

2134

166

204-337-6

07.032

Benzoilbenzenas; difenilketonas; difenilmetanonas; α-oksodifenilmetanas

 
 

07.033

08

►M3  11050–62–7 ◄

Izojazmonas

3552

167

202-417-5

07.033

 

2-heksil-ciklopent-2-en-1-onas ir 2-heksilidenciklopentanonas

5

07.034

08

17373-89-6

2-heksilidenciklopentan-1-onas

2573

167

241-411-7

07.034

α-heksilidenciklopentanonas

 

5

07.035

08

17369-60-7

Tetrametiletilcikloheksenonas (izomerų mišinys)

3061

168

241-403-3

07.035

 
 

5

07.036

08

127-51-5

α-izometiljononas

2714

169

204-846-3

07.036

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-metil-3-buten-2-onas; metil-γ-jononas; izometiljononas; γ-metiljononas

4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)-3-metilpent-3-en-2-onas

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100-06-1

4-metoksiacetofenonas

2005

570

202-815-9

07.038

Acetanizolas; p-acetilanizolas; 4-acetilanizolas

 
 

07.039

09

7786-52-9

Oktan-3-on-1-olis

2804

592

 

07.039

3-okso-1-oktanolis; kaproiletanoatas; heksanoiletanoatas; metilolmetilamilketonas; 1-hidroksioktan-3-onas

 
 

07.040

21

93-55-0

1-fenilpropan-1-onas

3469

599

202-257-6

07.040

Propiofenonas; feniletilketonas; propionilbenzenas

 
 

07.041

08

79-89-0

β-izometiljononas

 

650

201-231-1

07.041

Izometil-β-jononas

3-metil-4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-3-en-2-onas

 

07.042

21

645-13-6

4-izopropilacetofenonas

2927

651

211-433-1

07.042

Metil-(p-izopropilfenil)ketonas; p-acetilkumenas; p-propilacetofenonas

 
 

07.044

05

625-33-2

Pent-3-en-2-onas

3417

666

210-888-3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408-37-9

2,2,6-trimetilcikloheksanonas

3473

686

219-309-9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080-12-2

Vanililidenacetonas

3738

691

214-096-9

07.046

Metil-3-metoksi-4-hidroksistirilketonas; dihidrozingeronas

4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)but-3-en-2-onas

 

07.047

12

4940-11-8

Etilmaltolas

3487

692

225-582-5

07.047

2-etilpiromekono rūgštis; 3-hidroksi-2-etil-4-pironas; 2-etil-3-ol-4H-piran-4-onas

2-etil-3-hidroksi-4-pironas

 

07.048

05

2497-21-4

4-heksen-3-onas

3352

718

219-681-2

07.048

2-heksen-4-onas; heks-2-en-4-onas; propilenetilketonas

 
 

07.049

21

103-13-9

1-(4-metoksifenil)-4-metilpent-1-en-3-onas

3760

719

 

07.049

Metoksistirilizopropilketonas; izopropil-(4-metiloksistiril)ketonas

 
 

07.050

05

67-64-1

Acetonas

3326

737

200-662-2

07.050

Propan-2-onas; dimetilketonas; 2-oksopropanas; β-ketopropanas

 

1

07.051

10

513-86-0

3-hidroksibutan-2-onas

2008

749

208-174-1

07.051

Acetoinas; AMC; acetilmetilkarbinolis; 2,3-butanolonas; dimetilketolis; 3-hidroksi-2-butanonas; γ-hidroksi-β-oksobutanas

 
 

07.052

10

431-03-8

Diacetilas

2370

752

207-069-8

07.052

Dimetildiketonas; biacetilas; 2,3-diketobutanas; 2,3-butandionas; dimetilglioksalis

Butan-2,3-dionas

 

07.053

05

78-93-3

Butan-2-onas

2170

753

201-159-0

07.053

Etilmetilketonas; metiletilketonas; ketonas C-4

 
 

07.054

05

107-87-9

Pentan-2-onas

2842

754

203-528-1

07.054

Etilacetonas; metilpropilketonas; propilmetilketonas; pentan-2-onas

 
 

07.055

21

5471-51-2

4-(p-hidroksifenil)butan-2-onas

2588

755

226-806-4

07.055

p-hidroksibenzilacetonas; oksifenalonas; 1-p-hidroksifenil-3-butanonas

 
 

07.056

30

80-71-7

3-metilciklopentan-1,2-dionas

2700

758

201-303-2

07.056

2-hidroksi-3-metilciklopent-2-en-1-onas; metilciklopentenolonas; 3-metilciclopentan-1,2-dionas; ciklotenas; korilonas; 3-metil-2-ciklopenten-2-ol-1-onas

 
 

07.057

30

21835-01-8

3-etilciklopentan-1,2-dionas

3152

759

244-606-5

07.057

2-hidroksi-3-etil-2-ciklopenten-1-onas; etilciklopentenolonas; etilciklopentalonas; 3-etil-2-ciklopenten-2-ol-1-onas

 
 

07.058

05

123-19-3

Heptan-4-onas

2546

2034

204-608-9

07.058

Dipropilketonas; butironas

 
 

07.059

08

10458-14-7

p-mentan-3-onas

2667

2035

233-944-9

07.059

2-izopropil-5-metilcikloheksanonas; 4-izopropil-1-metilcikloheksan-3-onas

 
 

07.060

10

600-14-6

Pentan-2,3-dionas

2841

2039

209-984-8

07.060

Acetilpropionilas

 
 

07.061

08

79-78-7

Alil-α-jononas

2033

2040

201-225-9

07.061

1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-1,6-heptadien-3-onas; Alilciklocitrilidenacetonas; α-aliljononas S

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)-1,6-heptadien-3-onas

 

07.062

05

106-68-3

Oktan-3-onas

2803

2042

203-423-0

07.062

Etilamilketonas; amiletilketonas

 
 

07.063

10

7493-58-5

4-metilpentan-2,3-dionas

2730

2043

231-328-4

07.063

Acetilizobutirilas

 
 

07.064

10

96-04-8

Heptan-2,3-dionas

2543

2044

202-472-5

07.064

Acetilpentanoilas; acetilvalerilas; valerilacetilas

 
 

07.065

10

496-77-5

5-hidroksioktan-4-onas

2587

2045

207-830-4

07.065

Butiroinas; 5-oktanol-4-onas

 
 

07.067

08

29606-79-9

Izopulegonas

2964

2051

249-725-6

07.067

1-metil-4-izopropenilcikloheksan-3-onas; 1-metil-4-izopropenil-3-cikloheksanonas

p-ment-8-en-3-onas

5

07.069

05

4433-36-7

Tetrahidropseudojononas

3059

2053

224-634-4

07.069

6,10-dimetil-9-undecen-2-onas; dihidrogeranilacetonas

6,10-dimetilundec-9-en-2-onas

 

07.070

21

7492-37-7

3-benzilheptan-4-onas

2146

2140

231-317-4

07.070

 
 
 

07.071

10

5455-24-3

Oktan-4,5-dionas

 

2141

 

07.071

Dibutirilas

 
 

07.072

05

624-42-0

6-metilheptan-3-onas

 

2143

210-844-3

07.072

Izoamiletilketonas

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.075

30

13494-06-9

3,4-dimetilciklopentan-1,2-dionas

3268

2234

236-810-8

07.075

2-hidroksi-3,4-dimetil-2-ciklopenten-1-onas

 
 

07.076

30

13494-07-0

3,5-dimetilciklopentan-1,2-dionas

3269

2235

236-811-3

07.076

 
 
 

07.077

10

4437-51-8

Heksan-3,4-dionas

3168

2255

224-651-7

07.077

Dipropionilas; 3,4-dioksoheksanas; dietil-α,β-diketonas

 
 

07.078

08

491-07-6

D,L-izomentonas

3460

2259

207-727-4

07.078

cis-1-metil-4-izopropil-3-cikloheksanonas; cis-p-mentan-3-onas

cis-p-mentan-3-onas

 

07.079

30

579-07-7

1-fenilpropan-1,2-dionas

3226

2275

209-435-2

07.079

Metilfenildiketonas; metilfenilglioksalis; fenilmetildiketonas

 
 

07.080

30

3008-43-3

3-metilcikloheksan-1,2-dionas

3305

2311

221-122-2

07.080

3-metil-1,2-cikloheksandionas; 2-metil-3,4-cikloheksandionas

 
 

07.081

05

4312-99-6

Okt-1-en-3-onas

3515

2312

224-327-5

07.081

Vinilamilketonas; amilvinilketonas

 
 

07.082

05

4643-27-0

Okt-2-en-4-onas

3603

2313

225-071-7

07.082

Butilpropenilketonas; propenilbutilketonas

 
 

07.083

08

23726-92-3

β-damaskonas

3243

2340

245-843-7

07.083

 

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-2-en-1-onas

5

07.084

05

96-22-0

Pentan-3-onas

 

2350

202-490-3

07.084

Dimetilacetonas; dietilketonas

 
 

07.086

21

102-04-5

1,3-difenilpropan-2-onas

2397

11839

203-000-0

07.086

Dibenzilketonas; α,α-difenilketonas; benzilketonas

 
 

07.087

21

122-84-9

4-metoksifenilacetonas

2674

11836

204-578-7

07.087

Anizilmetilketonas; 3-(4-metoksifenil)propan-2-onas; p-metoksifenilacetonas

 
 

07.088

08

7784-98-7

Metil-δ-jononas

2713

11852

232-074-7

07.088

5-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-4-penten-3-onas

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-enil)pent-1-en-3-onas

 

07.089

08

4674-50-4

Nootkatonas

3166

11164

225-124-4

07.089

5,6-dimetil-8-izopropenilbiciklo[4.4.0]dec-1-en-3-onas; 4,4a,5,6,7,8-heksahidro-6-izopropenil-4,4a-dimetil-2(3H)-naftalenas

4,4a,5,6,7,8-heksahidro-4,4a-dimetil-6-(1-metilenetil)-naftalen-2(3H)-onas

 

07.090

09

5077-67-8

1-hidroksibutan-2-onas

3173

11102

225-790-6

07.090

2-okso-1-butanolis; propionilkarbinolis; etilhidroksimetilketonas; 1-butanol-2-onas

 
 

07.091

08

79-76-5

γ-jononas

3175

 

201-223-8

07.091

4-(2,2-dimetil-6-metilencikloheksil)-3-buten-2-onas; 4-(2-metilen-6,6-dimetilcikloheksil)-3-buten-2-onas

4-(2,2-dimetil-6-metilencikloheksil)but-3-en-2-onas

 

07.092

08

499-70-7

p-mentan-2-onas

3176

11128

207-887-5

07.092

Karvomentonas; tetrahidromentonas; tetrahidrokarvonas

 
 

07.093

10

13706-86-0

5-metilheksan-2,3-dionas

3190

11148

237-241-8

07.093

2-metil-4,5-heksandionas; izobutilmetildiketonas; izobutilmetilglioksalis

 
 

07.094

08

488-10-8

3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciklopent-2-en-1-onas

3196

11786

207-668-4

07.094

cis-jazmonas

 

5

07.095

08

14765-30-1

2-(antr-butil)cikloheksanonas

3261

11044

238-830-2

07.095

2-but-2-ilcikloheksanonas

2-(1-metilpropil)cikloheksanonas

 

07.096

05

589-38-8

Heksan-3-onas

3290

11097

209-645-4

07.096

Etilpropilketonas

 
 

07.097

10

59191-78-5

3-(hidroksimetil)oktan-2-onas

3292

11113

261-652-1

07.097

 
 
 

07.098

08

1193-18-6

3-metilcikloheks-2-en-1-onas

3360

11134

214-769-7

07.098

1-metil-1-cikloheksenonas-3

 
 

07.099

05

1604-28-0

6-metilhepta-3,5-dien-2-onas

3363

11143

216-507-7

07.099

2-metil-hepta-2,4-dien-6-onas; metilheptadienonas

 
 

07.100

05

3240-09-3

5-metilheks-5-en-2-onas

3365

11150

221-807-6

07.100

2-metilalilacetonas; 2-metil-1-heksen-5-onas; 2-metilalilacetonas

 
 

07.101

05

141-79-7

4-metilpent-3-en-2-onas

3368

11853

205-502-5

07.101

Mezitiloksidas; metilizobutenilketonas; izopropilidenacetonas

 
 

07.102

05

1629-58-9

Pent-1-en-3-onas

3382

11179

216-624-3

07.102

Etilvinilketonas

 
 

07.103

05

593-08-8

Tridekan-2-onas

3388

11194

209-784-0

07.103

Metilundecilketonas; hendecilmetilketonas

 
 

07.104

05

4643-25-8

Hept-2-en-4-onas

3399

11093

225-070-1

07.104

 
 
 

07.105

05

1119-44-4

Hept-3-en-2-onas

3400

11094

214-278-8

07.105

Metilpentenilketonas; butilidenacetonas; n-butilidenacetonas

 
 

07.106

05

5166-53-0

5-metilheks-3-en-2-onas

3409

11149

225-950-5

07.106

Izobutilidenacetonas

 
 

07.107

05

1669-44-9

Okt-3-en-2-onas

3416

11170

216-793-3

07.107

 
 
 

07.108

08

23696-85-7

β-damascenonas

3420

11197

245-833-2

07.108

4-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dienil)-but-2-en-4-onas

1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dienil)but-2-en-1-onas

 

07.109

30

1125-21-9

2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1,4-dionas

3421

11200

214-406-2

07.109

3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1,4-dionas; 3,5,5-trimetil-2-cikloheksendionas-1,4

 
 

07.110

08

542-46-1

Cikloheptadec-9-en-1-onas

3425

11744

208-813-4

07.110

Civetonas

 

5

07.111

08

541-91-3

3-metilciklopentadekan-1-onas

3434

11135

208-795-8

07.111

Muskonas; metileksaltonas

 
 

07.112

08

2758-18-1

3-metil-2-ciklopenten-1-onas

3435

11137

220-421-5

07.112

1-metil-1-ciklopenten-3-onas

 
 

07.113

05

925-78-0

Nonan-3-onas

3440

11160

213-125-2

07.113

Etilheksilketonas

 
 

07.114

05

762-29-8

6,10,14-trimetilpentadeka-5,9,13-trien-2-onas

3442

11206

212-097-9

07.114

Farnezilacetonas; 2,6,10-trimetil-2,6,10-pentadekatrien-14-onas; 6,10,14-trimetil-5,9,13-pentadekatrien-2-onas

 
 

07.115

08

20483-36-7

3,4-dehidrodihidro-β-jononas

3447

11057

243-847-3

07.115

Dehidrodihidrojononas; 4-(2,6,6-trimetilcikloheksadien-1-il)-2-butanonas

4-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadienil)butan-2-onas

 

07.116

08

43219-68-7

1-(1,4-dimetilcikloheks-3-en-1-il)etan-1-onas

3449

11062

256-150-4

07.116

4-acetil-1,4-dimetilcikloheks-1-enas

 
 

07.117

30

42348-12-9

3-etil-2-hidroksi-4-metilciklopent-2-en-1-onas

3453

11077

255-767-6

07.117

3-etil-4-metilciklotenas; etilciklopentenolonas; 3-etil-2-ciklopenten-2-ol-1-onas

 
 

07.118

30

53263-58-4

5-etil-2-hidroksi-3-metilciklopent-2-en-1-onas

3454

11078

258-451-6

07.118

5-etil-3-metilciklotenas

 
 

07.119

30

10316-66-2

2-hidroksicikloheks-2-en-1-onas

3458

11046

 

07.119

Cikloheksan-1,2-dionas

 
 

07.120

30

4883-60-7

2-hidroksi-3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-onas

3459

11198

 

07.120

3,5,5-trimetilcikloheksan-1,2-dionas; 3,5,5-trimetil-1,2-cikloheksandionas

 
 

07.121

05

10519-33-2

Dec-3-en-2-onas

3532

11751

234-059-0

07.121

Heptilidenacetonas; enantilidenacetonas

 
 

07.122

05

108-83-8

2,6-dimetilheptan-4-onas

3537

11914

203-620-1

07.122

Diizobutilketonas; izobutilketonas; izononanonas; izovaleronas

 
 

07.123

05

3796-70-1

Geranilacetonas

3542

11088

223-269-8

07.123

α,β-dihidropseudojononas

6,10-dimetil-5(trans),9-undekadien-2-onas

 

07.124

21

118-93-4

2-hidroksiacetofenonas

3548

11784

204-288-0

07.124

1-(2-hidroksifenil)-etanonas; o-acetilfenolis

 
 

07.125

10

3142-66-3

3-hidroksipentan-2-onas

3550

11115

 

07.125

Acetiletilbarbonolas

 
 

07.126

08

78-59-1

3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-onas

3553

11918

201-126-0

07.126

Izoforonas; izoacetoferonas

 
 

07.127

08

491-09-8

p-menta-1,4(8)-dien-3-onas

3560

11189

207-729-5

07.127

Piperitenonas; 4-izopropiliden-1-metil-1-cikloheksen-3-onas

 
 

07.128

08

7764-50-3

Dihidrokarvonas

3565

11703

231-857-0

07.128

cis-dihidrokarvonas; cis-menten-8(9)-onas-2; 1-metil-4-izopropenilcikloheksan-2-onas

p-ment-8(10)-en-2-onas

 

07.129

08

3720-16-9

3-metil-5-propilcikloheks-2-en-1-onas

3577

 

223-069-0

07.129

1-metil-5-n-propil-1-cikloheksen-3-onas

 
 

07.130

08

57378-68-4

δ-damaskonas

3622

 

260-709-8

07.130

 

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-enil)but-2-en-1-onas

5

07.131

08

17283-81-7

Dihidro-β-jononas

3626

11060

241-318-1

07.131

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)butan-2-onas

4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)butan-2-onas

 

07.132

08

31499-72-6

Dihidro-α-jononas

3628

11059

250-657-4

07.132

 

4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)butan-2-onas

 

07.133

21

13171-00-1

4-acetil-6-tret-butil-1,1-dimetilindanas

3653

 

236-114-4

07.133

Celestolidas; 4-acetil-1,1-dimetil-6-tret-butilindanas

Acetil-6-tret-butil-2,3-dihidro-1,1-dimetilindanas

 

07.134

08

43052-87-5

α-damaskonas

3659

11053

 

07.134

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)-2-buten-4-onas

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)but-2-en-1-onas

5

07.135

25

28631-86-9

2,4-dihidroksiacetofenonas

3662

11884

 

07.135

1-etanonas

 
 

07.136

08

34545-88-5

4,4a,5,6-tetrahidro-7-metilnaftalen-2(3H)-onas

3715

 

252-079-8

07.136

 
 
 

07.137

05

2345-28-0

Pentadekan-2-onas

3724

11808

219-064-8

07.137

Metiltridecilketonas

 
 

07.138

05

63759-55-7

2-pentilbut-1-en-3-onas

3725

 

264-448-0

07.138

3-metilen-2-oktanonas

3-metilenoktan-2-onas

 

07.139

05

81925-81-7

5-metilhept-2-en-4-onas

3761

 
 

07.139

2–Hepten-4–one,5–methyl

 
 

07.140

08

1128-08-1

3-metil-2-pentilciklopent-2-en-1-onas

3763

 

214-434-5

07.140

Dihidrojazmonas; 2-pentil-3-metil-2-ciklopenten-1-onas; 3-metil-2-(n-pentanil)-2-ciklopenten-1-onas

 
 

07.142

25

498-02-2

Acetovanilonas

 

11035

207-854-5

07.142

 

4-hidroksi-3-metoksiacetofenonas

 

07.143

08

32388-55-9

Acetilcedrenas

 
 

251-020-3

07.143

Metilcedrenilketonas; 1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onas

5-acetil-2,2,4,8-tetrametiltriciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(5)-enas

 

07.144

30

1670-46-8

2-acetilciklopentan-1-onas

 
 

216-797-5

07.144

 
 
 

07.145

05

78-94-4

But-3-en-2-onas

 

11043

201-160-6

07.145

Metilvinilketonas

 
 

07.146

08

2244-16-8

D-karvonas

2249

146

218-827-2

07.146

 

D-p-menta-1,8-dien-2-onas

5

07.147

08

6485-40-1

L-karvonas

2249

146

229-352-5

07.147

 

l-p-menta-1,8-dien-2-onas

5

07.148

08

108-94-1

Cikloheksanonas

3909

11047

203-631-1

07.148

Cikloheksilketonas; heksanonas; ketoheksametilenas

 
 

07.149

08

120-92-3

Ciklopentanonas

3910

11050

204-435-9

07.149

Ketociklopentanas; ketopentametilenas

 
 

07.150

05

693-54-9

Dekan-2-onas

 

11055

211-752-6

07.150

 
 
 

07.151

05

928-80-3

Dekan-3-onas

 

11056

213-183-9

07.151

 
 
 

07.152

10

51933-13-2

3,3-dietoksibutan-2-onas

 
 
 

07.152

 
 
 

07.153

08

►M3  20489–53–6 ◄

1,10-dihidronootkatonas

3776

 
 

07.153

 

1,2,6-trimetil-9-izopropilenbiciklo[4.4.0]dekan-4-onas

 

07.154

25

5650-43-1

1-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)propan-1-onas

 

11106

 

07.154

Propiosiringonas; 3,5-dimetoksi-4-hidroksipropiofenonas

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.156

05

2550-18-7

2,6-dimetilokt-6-en-3-onas

 
 
 

07.156

 
 
 

07.157

05

1604-34-8

6,10-dimetilundekan-2-onas

 

11068

216-509-8

07.157

 
 
 

07.158

05

6175-49-1

Dodekan-2-onas

 

11069

228-222-5

07.158

 
 
 

07.159

08

4695-62-9

D-fenchonas

2479

551

225-160-0

07.159

D-1,3,3-trimetil-2-norbornanonas

1,3,3-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-onas

5

07.160

05

2922-51-2

Heptadekan-2-onas

 

11089

 

07.160

Metilpentadecilketonas

 
 

07.161

05

1629-60-3

Heks-1-en-3-onas

 
 

216-625-9

07.161

 
 
 

07.162

05

109-49-9

Heks-5-en-2-onas

 
 

203-675-1

07.162

 
 
 

07.163

05

591-78-6

Heksan-2-onas

 

11776

209-731-1

07.163

 
 
 

07.164

21

2478-38-8

4-hidroksi-3,5-dimetoksiacetofenonas

 

11105

219-610-5

07.164

Acetosiringonas

 
 

07.165

10

123-42-2

4-hidroksi-4-metilpentan-2-onas

 
 

204-626-7

07.165

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.167

10

4984-85-4

4-hidroksiheksan-3-onas

 

11108

225-637-3

07.167

 
 
 

07.168

30

490-03-9

2-hidroksipiperitonas

 
 

207-704-9

07.168

 

2-hidroksi-ment-1-en-3-onas

 

07.169

09

116-09-6

1-hidroksipropan-2-onas

 

11101

204-124-8

07.169

Hidroksiacetonas; acetilkarbinolis

 
 

07.170

32

23267-57-4

β-jononepoksidas

 

11202

245-542-0

07.170

 

4-(1,2-epoksi-2,6,6-trimetilcikloheksil)but-3-en-2-onas

 

07.171

08

18358-53-7

Izopinokamfonas

 

11125

242-228-5

07.171

 

2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]cikloheptan-3-onas

 

07.172

08

500-02-7

4-izopropilcikloheks-2-en-1-onas

3939

11127

207-898-5

07.172

Kriptonas; 4-izopropilcikloheks-2-enonas; D,L-kriptonas

 
 

07.173

08

13215-88-8

Megastigma-4,6,8-trien-3-onas

 
 

236-187-2

07.173

 

4-(2-buteniliden)-3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-onas

 

07.174

08

67401-27-8

Megastigma-5,8-dien-4-onas

 
 

266-685-5

07.174

 

3-(2-butenil)-2,4,4-trimetilcikloheks-2-en-1-onas

 

07.175

08

89-81-6

p-ment-1-en-3-onas

2910

2052

201-942-7

07.175

Piperitonas; α-piperitonas; 1-metil-4-izopropil-1-cikloheksen-3-onas

 
 

07.176

08

89-80-5

trans-mentonas

2667

2035

201-941-1

07.176

 

trans-p-mentan-3-onas

5

07.177

05

33046-81-0

7-metil-3-oktenonas-2

3868

 

251-361-8

07.177

trans-7-metil-3-okten-2-onas

 

5

07.178

05

563-80-4

3-metilbutan-2-onas

 

11131

209-264-3

07.178

3-metil-1-butenolis-2; metilizopropilketonas

 
 

07.179

08

583-60-8

2-metilcikloheksanonas

3946

 

209-513-6

07.179

Metilanonas

 
 

07.180

08

591-24-2

3-metilcikloheksanonas

3947

 

209-710-7

07.180

 
 
 

07.181

05

928-68-7

6-metilheptan-2-onas

 

11146

213-179-7

07.181

 
 
 

07.182

05

541-85-5

5-metilheptan-3-onas

 
 

208-793-7

07.182

 
 
 

07.184

10

113486-29-6

3-metilnona-2,4-dionas

 
 
 

07.184

 
 
 

07.185

05

565-61-7

3-metilpentan-2-onas

 

11157

209-282-1

07.185

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.187

05

32064-72-5

Non-2-en-4-onas

 

11162

250-909-3

07.187

 
 
 

07.188

05

14309-57-0

Non-3-en-2-onas

3955

11163

238-248-9

07.188

 
 
 

07.189

05

4485-09-0

Nonan-4-onas

 

11161

224-770-4

07.189

 
 
 

07.190

05

65213-86-7

Okta-1,5-dien-3-onas

 
 
 

07.190

 
 
 

▼M4 —————

▼M2

07.192

30

93-91-4

1-fenilbutan-1,3-dionas

 

11181

202-286-4

07.192

Benzoilacetonas

 
 

07.193

21

495-40-9

1-fenilbutan-1-onas

 
 

207-799-7

07.193

 
 
 

07.194

21

2550-26-7

4-fenilbutan-2-onas

 

11182

219-847-4

07.194

 
 
 

07.195

21

103-79-7

1-fenilpropan-2-onas

 

11042

203-144-4

07.195

Benzilmetilketonas

 
 

07.196

08

80-57-9

Pin-2-en-4-onas

 

11186

201-292-4

07.196

Verbenonas

4,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-3-en-2-onas

 

▼M3 —————

▼M2

07.198

05

141-10-6

Pseudojononas

 

11191

205-457-1

07.198

 

6,10-dimetilundeka-3,5,9-trien-2-onas

 

07.199

05

2345-27-9

Tetradekan-2-onas

 

11192

219-063-2

07.199

 
 
 

07.200

08

79-70-9

4-(2,5,6,6-tetrametil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-onas

 
 

201-220-1

07.200

β-ironas

 
 

07.201

05

60437-21-0

Tridec-12-en-2-onas

 
 
 

07.201

 
 
 

07.202

08

20013-73-4

2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-onas

 
 

243-465-7

07.202

 
 
 

07.203

08

873-94-9

3,3,5-trimetilcikloheksan-1-onas

 
 

212-855-9

07.203

 
 
 

07.204

05

546-49-6

3,3,6-trimetilhepta-1,5-dien-4-onas

 
 

208-903-3

07.204

 
 
 

07.205

05

502-69-2

6,10,14-trimetilpentadekan-2-onas

 

11205

207-950-7

07.205

Heksahidrofarnezilacetonas

 
 

07.206

21

56681-06-2

4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-onas

 
 
 

07.206

 
 
 

07.207

08

3603-99-4

Ciklotetradekanonas

 
 

222-758-3

07.207

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.210

05

24415-26-7

1-nonen-3-onas

 
 
 

07.210

 
 
 

07.214

21

941-98-0

α-metilnaftilketonas

 
 

213-384-1

07.214

Naftilmetilketonas, 1-acetonaftonas

 
 

07.215

08

464-49-3

(1R)-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-onas

2230

140

207-335-2

07.215

D-kamparas

 

5

07.216

05

689-67-8

6,10-dimetil-5,9-undekadien-2-onas

 
 

211-711-2

07.216

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.219

08

6261-18-3

trans-3-metil-2-(2-pentenil)-2-ciklopenten-1-onas

3196

11786

228-410-7

07.219

trans-jazmonas

 

5

▼M3 —————

▼M2

07.224

08

23726-91-2

trans-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-onas

3243

2340

245-842-1

07.224

 
 

5

07.225

08

23726-94-5

cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-onas

3659

11053

245-845-8