1998L0083 — LT — 27.10.2015 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS DIREKTYVA 98/83/EB

1998 m. lapkričio 3 d.

dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

(OL L 330 1998.12.5, p. 32)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1882/2003 2003 m. rugsėjo 29 d.

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 596/2009 2009 m. birželio 18 d.

  L 188

14

18.7.2009

►M3

KOMISIJOS DIREKTYVA (ES) 2015/1787 2015 m. spalio 6 d.

  L 260

6

7.10.2015
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 98/83/EB

1998 m. lapkričio 3 d.

dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybėsEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 130s straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę ( 3 ),

laikydamasi 189c straipsnyje nustatytos tvarkos ( 4 ),

(1)

kadangi 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 80/778/EEB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės ( 5 ) būtina suderinti su naujais mokslo ir technologijos pasiekimais; kadangi patirtis, įgyta įgyvendinant tą direktyvą, rodo, jog būtina nustatyti deramai lanksčią ir skaidrią teisinę sistemą, kad valstybės narės galėtų išnagrinėti priežastis, dėl kurių nesilaikoma standartų; be to, kadangi ta direktyva turėtų būti peržiūrėta atsižvelgiant į Europos Sąjungos Sutartį, ypač į subsidiarumo principą;

(2)

kadangi, laikantis Sutarties 3b straipsnio, kuris numato, kad Bendrija nesiima jokių veiksmų, kurie nėra būtini siekiant šios Sutarties nustatytų tikslų, būtina peržiūrėti Direktyvą 80/778/EEB, sutelkiant dėmesį į tai, ar laikomasi pagrindinių kokybės bei sveikatos kriterijų, leidžiant valstybėms narėms laisvai papildyti juos kitais, jų nuomone, tinkamais kriterijais;

(3)

kadangi remiantis subsidiarumo principu Bendrijos veiksmai turi papildyti ir paremti valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmus;

(4)

kadangi remiantis subsidiarumo principu gamtiniai ir socialiniai bei ekonominiai Sąjungos regionų skirtumai reikalauja, kad didesnė dalis sprendimų, susijusių su monitoringu, analize bei priemonėmis, kurių turi būti imtasi siekiant pašalinti neatitikimus, būtų priimti vietos, regioniniu arba nacionaliniu lygiu, jeigu minėti skirtumai netrukdo kurti šia direktyva nustatytos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų sistemos;

(5)

kadangi tuo atveju, kai turi būti apibrėžti minimalūs aplinkos kokybės tikslai, kurių reikia siekti įgyvendinant kitas Bendrijos priemones, kad būtų galima užtikrinti ir skatinti tolydų žmonėms vartoti skirto vandens naudojimą, būtina nustatyti Bendrijos pagrindinius ir prevencinius sveikatai reikšmingų žmonėms vartoti skirto vandens kokybės parametrų standartus;

(6)

kadangi, atsižvelgiant į žmonėms vartoti skirto vandens kokybės svarbą žmonių sveikatai, Bendrijos lygiu būtina nustatyti pagrindinius vandens kokybės standartus, kuriuos turi atitikti tam tikslui skirtas vanduo;

(7)

kadangi žmonėms vartoti skirtam vandeniui būtina priskirti maisto pramonėje naudojamą vandenį, nebent būtų galima nustatyti, kad toks vanduo neturi įtakos galutinio produkto saugai;

(8)

kadangi tam, kad vandens tiekimo įmonių vanduo atitiktų geriamojo vandens kokybės standartus, turėtų būti taikomos deramos vandens apsaugos priemonės, užtikrinančios, jog paviršinis ir požeminis vanduo bus švariai laikomas; kadangi tą patį tikslą galima pasiekti ir atitinkamomis vandens ruošimo priemonėmis, taikytinomis prieš jį patiekiant;

(9)

kadangi darni Europos vandens politika leidžia daryti prielaidą, kad atėjus laikui bus priimta tinkama pagrindinė direktyva dėl vandens;

(10)

kadangi ši direktyva neturi būti taikoma natūraliam mineraliniam vandeniui ir vandeniui, kuris yra medicininis produktas, nes šios rūšies vandeniui yra nustatytos specialios taisyklės;

(11)

kadangi, jeigu pablogėja vandens kokybė, būtina imtis priemonių dėl visų parametrų, tiesiogiai reikšmingų sveikatai, taip pat dėl kitų parametrų; be to, kadangi tokios priemonės turėtų būti atidžiai derinamos su 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ( 6 ) ir 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką ( 7 ) įgyvendinimu;

(12)

kadangi medžiagoms, kurios yra svarbios visai Bendrijai, būtina nustatyti atskiras parametrų vertes, pakankamai griežtas, kad būtų galima įgyvendinti šios direktyvos tikslus;

(13)

kadangi parametrų vertės yra pagrįstos turimomis mokslo žiniomis, taip pat atsižvelgta ir į atsargumo principą; kadangi buvo pasirinktos tokios vertės, kurios užtikrintų saugų minimo vandens vartojimą visą gyvenimą, ir tokiu būdu ženklintų aukštą sveikatos apsaugos lygį;

(14)

kadangi turėtų būti nustatyta pusiausvyra, kuri leistų išvengti mikrobiologinio ir cheminio poveikio rizikos; kadangi siekiant šio tikslo ir atsižvelgiant į būsimą parametrų verčių peržiūrėjimą žmonėms vartoti skirtam vandeniui taikomų parametrų vertės turėtų būti nustatomos remiantis visuomenės sveikatos interesais ir rizikos įvertinimo metodu;

(15)

kadangi šiuo metu nėra pakankamai informacijos, kuria būtų galima remtis Bendrijos lygiu nustatant endokrinus ardančių cheminių medžiagų parametrų vertes, tačiau vis didesnį susirūpinimą kelia potencialus sveikatai kenksmingų medžiagų poveikis žmonėms, gyvūnijai bei augalijai;

(16)

kadangi būtent I priede pateiktų standartų dauguma buvo nustatyta remiantis Pasaulio Sveikatos Organizacijos „Geriamojo vandens kokybės vadovu“ ir Komisijos patariamojo mokslinio komiteto nuomone dėl cheminių junginių toksiškumo ir ekologinio toksiškumo tyrimų;

(17)

kadangi valstybės narės turi nustatyti ir kitų, į I priedą neįtrauktų, parametrų vertes, jeigu tai būtina apsaugant žmonių sveikatą jų teritorijose;

(18)

kadangi valstybės narės gali nustatyti kitų, į I priedą neįtrauktų, parametrų vertes, jeigu manoma, kad tai būtina užtikrinant žmonėms vartoti skirto vandens gamybos, paskirstymo ir tikrinimo kokybę;

(19)

kadangi tuo atveju, kai valstybės narės mano, kad būtina nustatyti griežtesnius standartus nei nurodyti I priedo A ir B dalyse arba papildomus standartus, kurių nėra I priede bet kurie būtini apsaugant žmonių sveikatą, jos turi pranešti apie tuos standartus Komisijai;

(20)

kadangi nustatydamos arba išlaikydamos griežtesnes apsaugos priemones valstybės narės turi laikytis Sutarties principų ir taisyklių taip, kaip jas aiškina Teisingumo Teismas;

(21)

kadangi parametrų verčių būtina laikytis toje vietoje, kur žmonėms vartoti skirtas vanduo tiekiamas konkrečiam vartotojui;

(22)

kadangi žmonėms vartoti skirto vandens kokybei gali turėti įtakos pastatų vidaus vandentiekis; be to, kadangi pripažįstama, kad valstybės narės neatsako nei už pastatų vidaus vandentiekį, nei už jo priežiūrą;

(23)

kadangi kiekviena valstybė narė turėtų parengti monitoringo programas, leidžiančias patikrinti, ar žmonėms vartoti skirtas vanduo atitinka šios direktyvos reikalavimus; kadangi tokios monitoringo programos turėtų atitikti vietos reikmes ir minimalius šioje direktyvoje pateiktus monitoringo reikalavimus;

(24)

kadangi žmonėms vartoti skirto vandens kokybės tyrimo metodai turėtų užtikrinti gaunamų duomenų patikimumą ir palyginamumą;

(25)

kadangi tuo atveju, kai žmonėms vartoti skirto vandens kokybė neatitinka šioje direktyvoje nustatytų standartų, atitinkamos valstybės narės turėtų ištirti priežastis ir užtikrinti, kad būtų kuo greičiau imtasi būtinų vandens kokybės atkuriamųjų veiksmų;

(26)

kadangi yra svarbu išvengti užteršto vandens, kuris gali kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai; kadangi turėtų būti draudžiama tokį vandenį tiekti arba turėtų būti apribotas jo vartojimas;

(27)

kadangi tuo atveju, kai žmonėms vartoti skirto vandens kokybė neatitinka indikatorinę funkciją turinčių parametrų, atitinkama valstybė narė turi apsvarstyti, ar tas neatitikimas kelia pavojų žmonių sveikatai; kadangi ji turėtų imtis vandens kokybės atkuriamųjų veiksmų, jei tai būtina žmonių sveikatai apsaugoti;

(28)

kadangi, jei reikėtų imtis tokių vandens kokybės atkuriamųjų veiksmų, pagal Sutarties 130r straipsnio 2 dalį pirmiausia reikėtų imtis veiksmų, kurie atitaisytų žalą ten, kur yra jos šaltinis;

(29)

kadangi valstybėms narėms tam tikromis sąlygomis turėtų būti leista taikyti nukrypti nuo šios direktyvos leidžiančias nuostatas; be to, kadangi būtina sukurti tinkamus pagrindus, kurie leistų taikyti šias nukrypti leidžiančias nuostatas, jeigu jos nekelia potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir jeigu tam tikroje teritorijoje žmonėms vartoti skirtas vanduo negali būti tiekiamas jokiais kitais priimtinais būdais;

(30)

kadangi dėl to, jog ruošiant arba skirstant žmonėms vartoti skirtą vandenį, gali būti naudojamos tam tikros medžiagos, yra reikalingos jų naudojimą reglamentuojančios taisyklės, kad būtų išvengta galimo kenksmingo jų poveikio žmonių sveikatai;

(31)

kadangi mokslo ir technikos pažanga gali pareikalauti, kad būtų skubiai derinami II ir III prieduose pateikti techniniai reikalavimai; be to, kadangi norint palengvinti tam tikslui reikalingų priemonių taikymą turėtų būti nustatyta tam tikra tvarka, pagal kurią Komisija, padedama komiteto, sudaryto iš valstybių narių atstovų, galėtų priimti minėtus pakeitimus;

(32)

kadangi vartotojai turėtų būti tinkamai ir deramu būdu informuojami apie žmonėms vartoti skirto vandens kokybę, apie visas valstybių narių taikomas nukrypti leidžiančias nuostatas ir apie visus atkuriamuosius veiksmus, kurių ėmėsi kompetentingos institucijos; be to, kadangi turėtų būti atsižvelgta į technines bei statistines Komisijos reikmes ir į asmens teisę gauti reikiamą informaciją apie žmonėms vartoti skirto vandens kokybę;

(33)

kadangi išskirtinėmis aplinkybėmis ir geografiškai apibrėžtose teritorijose valstybėms narėms gali tekti skirti daugiau laiko tam tikroms šios direktyvos nuostatoms įgyvendinti;

(34)

kadangi ši direktyva neturėtų paveikti valstybių narių įsipareigojimų laikytis IV priede nustatytų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnis

Tikslas

1.  Ši direktyva reglamentuoja žmonėms vartoti skirto vandens kokybę.

2.  Šios direktyvos tikslas – apsaugoti žmonių sveikatą nuo neigiamo bet kokio vandens užterštumo poveikio užtikrinant, kad tas vanduo būtų sveikas ir švarus.

2 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje:

1) „žmonėms vartoti skirtas vanduo“ – tai:

a) bet koks gamtinis ar paruoštas vanduo, skirtas gerti, virti, ruošti valgiui ar naudoti kitoms namų ūkio reikmėms neatsižvelgiant į tai, ar jis tiekiamas iš skirstomojo tinklo, talpyklų, buteliais ar kitomis talpomis;

b) bet koks vanduo, vartojamas maisto gamybos įmonėje žmonių mitybai skirtiems produktams ar medžiagoms gaminti, perdirbti, konservuoti arba tiekti į rinką, jei kompetentingos institucijos įsitikina, kad šio vandens kokybė nepakenks galutinio maisto produkto saugai;

2) „pastatų vidaus vandentiekis“ – tai vamzdynas, įrengimai ir įtaisai, sumontuoti tarp skirstomojo tinklo ir čiaupų, kuriuos paprastai naudoja žmonės, jei pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus vandens tiekėjas nėra už šią įrangą atsakingas kaip vandens tiekėjas.

3 straipsnis

Išimtys

1.  Ši direktyva netaikoma:

a) natūraliam mineraliniam vandeniui, kurį, remdamosi 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 80/777/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su natūralaus mineralinio vandens naudojimu ir prekyba, suderinimo ( 8 ), tokiu pripažino kompetentingosios nacionalinės institucijos;

b) vandeniui, kuris yra medicininis produktas, kaip apibrėžta 1965 m. sausio 26 d. Tarybos direktyvoje 65/65/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, susijusių su medicininiais produktais, suderinimo ( 9 ).

2.  Valstybės narės gali netaikyti šios direktyvos nuostatų:

a) vandeniui, kurio vartojimo paskirtis, kaip įsitikina kompetentingos institucijos, neturi nei tiesioginės, nei netiesioginės įtakos atitinkamų vartotojų sveikatai;

b) žmonėms vartoti skirtam vandeniui iš individualios vandens tiekimo sistemos, tiekiančios per dieną vidutiniškai ne daugiau kaip 10 m3 vandens arba vandeniu aprūpinančios ne daugiau kaip 50 asmenų, jei vandens tiekimas nėra komercinės arba viešosios veiklos dalis.

3.  Valstybės narės, kurios pasinaudoja šio straipsnio 2 dalies b punkte numatytomis išimtimis, užtikrina, kad atitinkami gyventojai bus informuojami apie tai ir apie visus veiksmus, kurių galima imtis apsaugant žmonių sveikatą nuo neigiamo poveikio, susijusio su bet kokiu žmonėms vartoti skirto vandens užterštumu. Be to, kai aišku, kad tokio vandens kokybė gali kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai, atitinkamiems gyventojams nedelsiant duodami reikiami patarimai.

4 straipsnis

Bendrieji įsipareigojimai

1.  Valstybės narės, nepažeisdamos savo įsipareigojimų pagal kitas Bendrijos nuostatas, imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo būtų sveikas ir švarus. Taikant minimalius šios direktyvos reikalavimus, sveikas ir švarus žmonėms vartoti skirtas vanduo yra tas,

a) kuriame nėra jokių mikroorganizmų, parazitų ir bet kokių medžiagų, kurių skaičius arba koncentracijos gali kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai; ir

b) kuris atitinka I priedo A ir B dalyse nustatytus minimalius reikalavimus;

ir jeigu valstybės narės, atsižvelgdamos į atitinkamas 5–8 ir 10 straipsnių nuostatas bei Sutartį, imasi visų kitų būtinų priemonių, užtikrinančių, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo atitiktų šios direktyvos reikalavimus.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad dėl priemonių, kurių imamasi įgyvendinant šią direktyvą, jokiomis aplinkybėmis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepablogėtų esama žmonėms vartoti skirto vandens kokybė, jeigu tai svarbu apsaugant žmonių sveikatą, arba nepadidėtų vandens, iš kurio ruošiamas žmonėms vartoti skirtas vanduo, tarša.

5 straipsnis

Kokybės standartai

1.  Valstybės narės nustato I priede nurodytų žmonėms vartoti skirto vandens parametrų vertes.

2.  Vertės, nustatomos remiantis šio straipsnio 1 dalimi, turi būti tokios pat griežtos kaip nurodytos I priede. I priedo C dalyje nurodytų parametrų vertės nustatomos tik tam, kad būtų vykdomas monitoringas ir kad būtų įvykdyti 8 straipsnyje nustatyti įsipareigojimai.

3.  Valstybė narė nustato papildomų parametrų, neįtrauktų į I priedą, vertes, jei to reikalauja žmonių sveikatos apsauga jos nacionalinėje teritorijoje arba jos teritorijos dalyje. Nustatytosios vertės turėtų atitikti bent 4 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus.

6 straipsnis

Atitikties vieta

1.  Vanduo turi atitikti parametrų vertes, nustatytas pagal 5 straipsnį, šiose vietose:

a) kai vanduo tiekiamas iš skirstomojo tinklo – toje vietoje, kur vanduo pradeda bėgti iš patalpose arba įmonėse esančių čiaupų, kuriuos paprastai naudoja žmonės;

b) kai vanduo tiekiamas iš talpyklos – toje vietoje, kur jis pradeda bėgti iš talpyklos;

c) kai vanduo, kurį ketinama pateikti prekybai, išpilstomas į butelius arba kitą talpą – toje vietoje, kur jis išpilstomas į butelius ar talpas;

d) kai vanduo naudojamas maisto gamybos įmonėje – toje vietoje, kur vanduo naudojamas įmonėje.

2.  Kalbant apie vandenį, kuriam taikomas šio straipsnio 1 dalies a punktas, laikoma, kad valstybės narės įvykdė savo įsipareigojimus pagal šį ir 4 straipsnį, taip pat 8 straipsnio 2 dalį, jeigu galima nustatyti, kad parametrų verčių, apibrėžtų pagal 5 straipsnį, nesilaikoma dėl pastatų vidaus vandentiekio arba jo priežiūros, išskyrus tuos atvejus, kai vanduo tiekiamas visuomeninėms patalpoms ir įmonėms, pvz.: mokykloms, ligoninėms ir restoranams.

3.  Jeigu taikoma šio straipsnio 2 dalis ir jei yra rizika, kad vanduo, kuriam taikomas šio straipsnio 1 dalies a punktas, gali neatitikti parametrų verčių, nustatytų pagal 5 straipsnį, valstybės narės turi užtikrinti, jog:

a) bus imtasi tinkamų priemonių šiai rizikai sumažinti arba pašalinti, pvz., patarti nuosavybės savininkams, kokių atkuriamųjų veiksmų jie galėtų imtis, ir (arba)

bus imtasi kitų priemonių, pvz., tinkamų vandens ruošimo technologijų, kurios pakeistų vandens rūšį arba savybes prieš jį tiekiant, kad sumažėtų arba būtų pašalinta rizika, jog patiektas vanduo neatitiks nustatytų parametrų verčių;

ir

b) atitinkami vartotojai bus tinkamai informuoti apie visus galimus papildomus atkuriamuosius veiksmus, kurių jie turėtų imtis.

7 straipsnis

Monitoringas

1.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių, jog bus nuolat kontroliuojama žmonėms vartoti skirto vandens kokybė, siekiant patikrinti, ar vartotojams tiekiamas vanduo atitinka šios direktyvos reikalavimus, ypač parametrų vertes, nustatytas pagal 5 straipsnį. Bandiniai turėtų būti imami taip, kad juose atsispindėtų viso per metus vartotojų suvartoto vandens kokybė. Be to, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių, kad tuo atveju, kai dezinfekcija yra žmonėms vartoti skirto vandens paruošimo ar paskirstymo dalis, būtų tikrinamas atliekamos dezinfekcijos veiksmingumas, o užteršimas šalutiniais dezinfekcijos produktais būtų kuo mažesnis nesumažinant pačios dezinfekcijos poveikio.

2.  Tam, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal šio straipsnio 1 dalį, kompetentingos institucijos visų rūšių vandeniui, skirtam žmonėms vartoti, parengia tinkamas monitoringo programas. Šios monitoringo programos turi atitikti II priede nustatytus minimalius reikalavimus.

3.  Bandinių ėmimo vietas nustato kompetentingos institucijos ir tos vietos turi atitikti II priede nurodytus atitinkamus reikalavimus.

▼M2

4.  Bendrijos šiame straipsnyje numatytos stebėjimo gairės gali būti nustatytos pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą.

▼B

5.  

a) Valstybės narės laikosi III priede nurodytų parametrų analizės specifikacijų.

b) Gali būti naudojami kiti, III priedo 1 dalyje nenurodyti, metodai, jeigu galima įrodyti, kad gauti rezultatai yra ne mažiau patikimi kaip rezultatai, kurie gaunami taikant nurodytus metodus. Valstybės narės, kurios pasinaudoja alternatyviais metodais, pateikia Komisijai visą reikalingą informaciją apie šiuos ir jiems tolygius metodus.

c) III priedo 2 ir 3 dalyse nurodytiems parametrams gali būti taikomas bet koks jų analizės metodas, jei jis atitinka ten pat nustatytus reikalavimus.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienu konkrečiu atveju toms medžiagoms ir mikroorganizmams, kuriems pagal 5 straipsnį nebuvo nustatytos parametrų vertės, būtų taikomas papildomas monitoringas, jeigu yra pagrindo įtarti, jog esami jų kiekiai arba skaičius gali kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai.

8 straipsnis

Atkuriamieji veiksmai ir vartojimo apribojimai

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bet koks parametrų verčių, nustatytų pagal 5 straipsnį, nesilaikymas būtų nedelsiant ištirtas, kad būtų nustatyta jo priežastis.

2.  Jeigu, nepaisant to, kad buvo imtasi priemonių vykdyti įpareigojimus pagal 4 straipsnio 1 dalį, žmonėms vartoti skirtas vanduo neatitinka parametrų verčių, nustatytų pagal 5 straipsnį, atitinkama valstybė narė, laikydamasi 6 straipsnio 2 dalies nuostatų, užtikrina, kad bus kuo greičiau imtasi būtinų vandens kokybės atkuriamųjų veiksmų, bei teikia pirmenybę minėtų veiksmų priverstiniam vykdymui, inter alia, atsižvelgdama į tai, kiek buvo viršytos atitinkamos parametrų vertės, ir į potencialų pavojų žmonių sveikatai.

3.  Neatsižvelgiant į tai, buvo ar nebuvo nukrypta nuo parametrų verčių, valstybės narės užtikrina, kad būtų uždrausta tiekti bet kokį žmonėms vartoti skirtą vandenį, kuris kelia potencialų pavojų žmonių sveikatai, kad būtų apribotas jo vartojimas arba kad būtų imtasi kitų veiksmų, būtinų žmonių sveikatai apsaugoti. Tokiais atvejais apie tai nedelsiant informuojami vartotojai ir jiems duodami reikalingi patarimai.

4.  Kompetentingos institucijos arba kitos atitinkamos įstaigos nusprendžia, kokių veiksmų turėtų būti imtasi pagal 3 straipsnį atsižvelgiant į tai, kokią riziką žmonių sveikatai sukeltų tiekimo pertrūkiai arba žmonėms vartoti skirto vandens naudojimo apribojimas.

5.  Valstybės narės gali nustatyti gaires, kurios padėtų kompetentingoms institucijoms vykdyti savo įsipareigojimus pagal šio straipsnio 4 dalį.

6.  Tais atvejais, kai nesilaikoma I priedo C dalyje nurodytų parametrų verčių arba specifikacijų, valstybės narės apsvarsto, ar šis neatitikimas nekelia kokios nors rizikos žmonių sveikatai. Jos imasi vandens kokybės atkuriamųjų veiksmų, jei to reikia žmonių sveikatai apsaugoti.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai imamasi atkuriamųjų veiksmų, apie tai būtų pranešta vartotojams, išskyrus tuos parametrų verčių nesilaikymo atvejus, kuriuos kompetentingos institucijos laiko nereikšmingais.

9 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos

1.  Valstybės narės gali numatyti nukrypti leidžiančias nuostatas parametrų vertėms, nurodytoms I priedo B dalyje arba nustatytoms pagal 5 straipsnio 3 dalį, ir pačios nustatyti maksimalią jų vertę, jeigu tokia nukrypti leidžianti nuostata nekelia potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir jei tam tikroje teritorijoje žmonėms vartoti skirtas vanduo negali būti tiekiamas jokiais kitais priimtinais būdais. Nukrypti leidžianti nuostata taikoma kuo trumpesnį laiką, ne ilgiau kaip trejus metus, kuriems baigiantis atliekamas patikrinimas ir nustatoma, ar pasiekta pakankamos pažangos. Jei valstybė narė ketina taikyti antrąją nukrypti leidžiančią nuostatą, ji perduoda Komisijai patikrinimo medžiagą ir nurodo savo sprendimo taikyti antrąją nukrypti leidžiančią nuostatą motyvus. Antroji nukrypti leidžianti nuostata netaikoma ilgiau kaip trejus metus.

2.  Išskirtinėmis aplinkybėmis valstybė narė gali prašyti Komisijos leisti padaryti trečiąją nukrypti leidžiančią nuostatą ir taikyti ją ne ilgiau kaip trejus metus. Sprendimą dėl kiekvieno tokio prašymo Komisija priima per tris mėnesius.

3.  Kiekvienoje nukrypti leidžiančioje nuostatoje, kuri taikoma remiantis šio straipsnio 1 arba 2 dalimi, nurodoma:

a) nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo motyvai;

b) konkretus parametras, atitinkami ankstesnio monitoringo rezultatai ir pagal nukrypti leidžiančią nuostatą leistina didžiausia vertė;

c) geografinė teritorija, kasdien tiekiamo vandens kiekis, gyventojų skaičius ir poveikio bet kuriai maisto gamybos įmonei tikimybė;

d) tinkamas monitoringo planas, numatantis, jei reikia, dažnesnius monitoringus;

e) būtinų atkuriamųjų veiksmų plano santrauka, įskaitant darbų grafiką, išlaidų sąmatą ir patikrinimo nuostatas;

f) būtina nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo trukmė.

4.  Jei kompetentingos institucijos mano, kad parametro vertės neatitikimas yra nereikšmingas, ir jei veiksmų, kurių buvo imtasi remiantis 8 straipsnio 2 dalimi, pakanka susidariusiai padėčiai ištaisyti per 30 dienų, nebūtina taikyti šio straipsnio 3 dalies reikalavimų.

Tuo atveju kompetentingos institucijos arba kitos atitinkamos įstaigos nustato tik didžiausią leistiną tam tikrą parametro vertę ir laikotarpį, kuris reikalingas susidariusiai padėčiai ištaisyti.

5.  Jeigu per paskutiniuosius dvylika mėnesių vandens, tiekiamo iš tam tikros vandens tiekimo sistemos, bet kurios parametro vertės buvo nesilaikoma iš viso daugiau kaip 30 dienų, negalima daugiau taikyti šio straipsnio 4 dalies.

6.  Kiekviena valstybė narė, kuri pasinaudoja šiame straipsnyje numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, užtikrina, kad gyventojai, kuriems turi įtakos kiekviena tokia nukrypti leidžianti nuostata, būtų greitai ir tinkamai informuojami apie tą nukrypti leidžiančią nuostatą ir jos taikymo sąlygas. Be to, valstybė narė prireikus užtikrina, kad tam tikroms gyventojų grupėms, kurioms minėtos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymas galėtų kelti ypatingą riziką, būtų duodami patarimai.

Minėti įsipareigojimai netaikomi šio straipsnio 4 dalyje aprašytomis aplinkybėmis, nebent kompetentingos institucijos nuspręstų kitaip.

7.  Išskyrus nukrypti leidžiančias nuostatas, daromas remiantis šio straipsnio 4 dalimi, valstybė narė per du mėnesius praneša Komisijai apie visas nukrypti leidžiančias nuostatas, taikomas kiekvienai individualiai vandens tiekimo sistemai, tiekiančiai per dieną vidutiniškai daugiau kaip 1 000 m3 vandens arba vandeniu aprūpinančiai daugiau kaip 5 000 asmenų, įskaitant šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją.

8.  Šis straipsnis netaikomas tam žmonėms vartoti skirtam vandeniui, kuris teikiamas prekybai buteliuose ar kitose talpose.

10 straipsnis

Vandens ruošimo įrenginių ir medžiagų kokybės užtikrinimas

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog žmonėms vartoti skirtame vandenyje neliktų jokių medžiagų, naudojamų gaminant ar montuojant naujus žmonėms vartoti skirto vandens ruošimo arba skirstymo įrenginius, arba tokių medžiagų priemaišų didesnėmis negu būtina koncentracijomis, ir kad jos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesumažintų šioje direktyvoje numatytos žmonių sveikatos apsaugos; 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo ( 10 ) 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas aiškinamasis dokumentas ir techninės specifikacijos turi atitikti šios direktyvos reikalavimus.

11 straipsnis

Priedų peržiūrėjimas

1.  Ne rečiau kaip kas penkerius metus Komisija peržiūri I priedą, atsižvelgdama į mokslo ir technikos pažangą, ir prireikus Sutarties 189c straipsnyje nustatyta tvarka pateikia pasiūlymus dėl pakeitimų.

▼M2

2.  Ne rečiau kaip kas penkerius metus Komisija iš dalies keičia II ir III priedus, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼M1

12 straipsnis

1.  Komisijai padeda komitetas.

2.  Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB ( 11 ) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

▼M2

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

13 straipsnis

Informavimas ir ataskaitos

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad vartotojai galėtų gauti naujausią reikiamą informaciją apie žmonėms vartoti skirto vandens kokybę.

2.  Nepažeisdama 1990 m. birželio 7 d. Tarybos direktyvos 90/313/EEB dėl laisvės gauti informaciją apie aplinką ( 12 ), kiekviena valstybė narė kas trejus metus paskelbia ataskaitą apie žmonėms vartoti skirto vandens kokybę, kad vartotojai būtų informuoti. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami 2002, 2003 ir 2004 metų duomenys. Kiekvienoje ataskaitoje nurodomi trejų kalendorinių metų duomenys bent jau apie kiekvieną konkrečią vandens tiekimo sistemą, tiekiančią per dieną vidutiniškai daugiau kaip 1 000 m3 vandens arba vandeniu aprūpinančia daugiau kaip 5 000 asmenų, ir ji paskelbiama per vienerius kalendorinius metus nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

3.  Per du mėnesius nuo ataskaitų paskelbimo valstybės narės išsiunčia jas Komisijai.

▼M2

4.  Šio straipsnio 2 dalyje minimų ataskaitų forma ir minimali informacija nustatoma visų pirma atsižvelgiant į 3 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnyje, 9 straipsnio 6 ir 7 dalyse bei 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones ir prireikus pagal 12 straipsnio 2 dalyje nustatytą valdymo procedūrą joje daromi pakeitimai.

▼B

5.  Komisija išnagrinėja valstybių narių ataskaitas ir kas treji metai paskelbia ataskaitų apie žmonėms vartoti skirto vandens Bendrijoje suvestinę. Ši suvestinė skelbiama per devynis mėnesius nuo tada, kai buvo gautos valstybių narių ataskaitos.

▼M2

6.  Kartu su šio straipsnio 2 dalyje minima pirma ataskaita apie šios direktyvos vykdymą valstybės narės dar parengia ataskaitą apie priemones, kurių jos ėmėsi arba ketina imtis, vykdydamos savo įsipareigojimus pagal 6 straipsnio 3 dalį ir I priedo B dalies 10 pastabą, kuri turi būti perduota Komisijai. Prireikus, pasiūlymas dėl tokios ataskaitos formos pateikiamas pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą.

▼B

14 straipsnis

Atitikties terminas

Neprieštaraudamos I priedo B dalies 2, 4 ir 10 pastabų nuostatoms, valstybės narės imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad per penkerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo žmonėms vartoti skirto vandens kokybė atitiktų jos reikalavimus.

15 straipsnis

Išskirtinės aplinkybės

1.  Išskirtinėmis aplinkybėmis valstybės narės gali pateikti Komisijai specialų prašymą leisti pratęsti 14 straipsnyje nurodytą laikotarpį geografiškai apibrėžtoms teritorijoms. Papildomas laikotarpis negali būti ilgesnis kaip treji metai, kuriems baigiantis atliekamas patikrinimas, kurio duomenys perduodami Komisijai, o ši jais remdamasi gali skirti antrą papildomą laikotarpį, ne ilgesnį kaip treji metai. Ši nuostata netaikoma žmonėms vartoti skirtam vandeniui, kuris teikiamas prekybai buteliuose ar kitose talpose.

2.  Kiekviename tokiame prašyme, kurio motyvai turi būti pateikti, nurodomi patirti sunkumai ir bent jau 9 straipsnio 3 dalyje minima informacija.

▼M2

3.  Minėtas prašymas išnagrinėjamas pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą.

▼B

4.  Visos valstybės narės, kurios pasinaudoja šio straipsnio nuostatomis, užtikrina, kad gyventojai, kuriems šis prašymas turės įtakos, būtų nedelsiant ir tinkamai informuojami apie jo rezultatus. Be to, valstybė narė prireikus užtikrina, kad tam tikroms gyventojų grupėms, kurioms dėl šio prašymo galėtų kilti ypatinga rizika, būtų duodami patarimai.

16 straipsnis

Panaikinimas

1.  Direktyva 80/778/EEB panaikinama praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, šis panaikinimas nepažeidžia valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su IV priede nustatytais perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminais.

Bet kuri nuoroda į panaikintą direktyvą laikoma nuoroda į šią direktyvą ir suprantama taip, kaip nurodyta V priede pateiktoje koreliacijos lentelėje.

2.  Kai tik valstybė narė priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos, ir pradeda taikyti 14 straipsnyje nurodytas priemones, žmonėms vartoti skirtam vandeniui toje valstybėje narėje taikoma ši direktyva, o ne Direktyva 80/778/EEB.

17 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo, įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodas į šią direktyvą arba tokios nuorodos daromos jas oficialiai skelbiant. Nuorodų darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių įstatymų nuostatų tekstus.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

19 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

PARAMETRAI IR PARAMETRŲ VERTĖS

A DALIS

Mikrobiologiniai parametraiParametras

Parametro vertė

(skaičius/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterokokai

0

Toliau nurodyti parametrai taikomi vandeniui, kuris teikiamas prekybai buteliuose ar kitose talpose:Parametras

Parametro vertė

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Enterokokai

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Kolonijas sudarančių vienetų skaičius (22 °C)

100/ml

Kolonijas sudarančių vienetų skaičius (37 °C)

20/ml

B DALIS

Cheminiai parametraiParametras

Parametro vertė

Raiškos vienetas

Pastabos

Akrilamidas

0,10

μg/l

1 pastaba

Stibis

5,0

μg/l

 

Arsenas

10

μg/l

 

Benzenas

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pirenas

0,010

μg/l

 

Boras

1,0

mg/l

 

Bromatas

10

μg/l

2 pastaba

Kadmis

5,0

μg/l

 

Chromas

50

μg/l

 

Varis

2,0

mg/l

3 pastaba

Cianidas

50

μg/l

 

1,2-dichloretanas

3,0

μg/l

 

Epichlorhidrinas

0,10

μg/l

1 pastaba

Fluoridas

1,5

mg/l

 

Švinas

10

μg/l

3 ir 4 pastabos

Gyvsidabris

1,0

μg/l

 

Nikelis

20

μg/l

3 pastaba

Nitratas

50

mg/l

5 pastaba

Nitritas

0,50

mg/l

5 pastaba

Pesticidai

0,10

μg/l

6 ir 7 pastabos

Pesticidų suma

0,50

μg/l

6 ir 8 pastabos

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai

0,10

μg/l

Išvardytų junginių koncentracijų suma; 9 pastaba

Selenas

10

μg/l

 

Tetrachloretenas ir trichloretenas

10

μg/l

Išvardytų junginių koncentracijų suma

Haloformų suma

100

μg/l

Išvardytų junginių koncentracijų suma; 10 pastaba

Vinilo chloridas

0,50

μg/l

1 pastaba

1 pastaba:

Šio parametro vertė reiškia monomero likučių koncentraciją vandenyje, apskaičiuotą pagal specifikacijas, kuriose nurodyta, kiek daugiausia jo migruoja iš atitinkamo polimero, besiliečiančio su vandeniu.

2 pastaba:

Jei įmanoma, valstybės narės turėtų siekti mažesnės vertės, nesumažindamos dezinfekcijos veiksmingumo.

6 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nurodytam vandeniui leidžiama parametro vertė turi būti pasiekta per ne ilgesnį kaip 10 kalendorinių metų laikotarpį nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Bromatui leidžiama vertė po penkerių iki dešimties metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo – 25 μg/l.

3 pastaba:

Ši vertė nustatoma žmonėms vartoti skirto vandens bandiniui, paimtam tinkamu metodu ( 13 ), pripylus vandenį iš čiaupo taip, kad bandinys atspindėtų vidutinį per savaitę vartotojų išgertą vandens kiekį. Tam tikrais atvejais bandinių ėmimo ir monitoringo metodai turi būti taikomi suderintu būdu, kuris nustatomas pagal 7 straipsnio 4 dalies nuostatas. Valstybės narės privalo atsižvelgti į didžiausias koncentracijas, kurios gali turėti neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

4 pastaba:

6 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nurodytam vandeniui leidžiama parametro vertė turi būti pasiekta per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių metų laikotarpį nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Švinui leidžiama vertė po penkerių iki penkiolikos metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo – 25 μg/l.

Valstybės narės turi užtikrinti, kad bus imtasi visų tinkamų priemonių, kad per laikotarpį, kurio reikia pasiekti, kad būtų laikomasi nustatytos parametro vertės, švino koncentracija žmonėms vartoti skirtame vandenyje būtų kuo labiau sumažinta.

Įgyvendindamos šios vertės laikymosi priemones, valstybės narės turi nuosekliai teikti pirmenybę toms teritorijoms, kuriose švino koncentracijos žmonėms vartoti skirtame vandenyje yra didžiausios.

5 pastaba:

Valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi sąlygos [nitratas]/50 + [nitritas]/3 ≤ 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitratui (NO 3) ir nitritui (NO 2) nustatytos koncentracijos mg/l) ir kad nitritams nustatytos 0,10 mg/l vertės būtų laikomasi vandenyje, ištekančiame iš vandens ruošimo įrenginių.

6 pastaba:

„Pesticidai“ – tai:

 organiniai insekticidai,

 organiniai herbicidai,

 organiniai fungicidai,

 organiniai nematocidai,

 organiniai akaricidai,

 organiniai algicidai,

 organiniai rodenticidai,

 organiniai slimicidai,

 susiję produktai ( inter alia, ir augimo skatintojai)

bei jų atitinkami metabolitai, skilimo ir reakcijų produktai.

Reikia kontroliuoti tik tuos pesticidus, kurių gali būti konkrečioje vandens tiekimo sistemoje.

7 pastaba:

Leidžiama parametro vertė nustatoma kiekvienam atskiram pesticidui. Aldrino, dieldrino, heptachloro ir heptachloro epoksido leidžiama parametro vertė yra 0,030 μg/l.

8 pastaba:

„Pesticidų suma“ – tai visų atskirų pesticidų, aptiktų ir apskaičiuotų atliekant monitoringą, suma.

9 pastaba:

Nurodyti junginiai yra šie:

 benzo(b)fluorantenas,

 benzo(k)fluorantenas,

 benzo(ghi)perilenas,

 indeno(1,2,3-cd)pirenas.

10 pastaba:

Jei įmanoma, valstybės narės turėtų siekti mažesnės vertės, nesumažindamos dezinfekcijos veiksmingumo.

Nurodyti junginiai yra šie: chloroformas, bromoformas, dibromochlormetanas, bromodichlorometanas.

6 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nurodytam vandeniui leidžiama parametro vertė turi būti pasiekta per ne ilgesnį kaip 10 kalendorinių metų laikotarpį nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Haloformų sumai leidžiama parametro vertė po penkerių iki dešimties metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo – 150 μg/l.

Valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų imtasi visų tinkamų priemonių, kad per laikotarpį, kurio reikia tam, kad būtų laikomasi nustatytos parametro vertės, haloformų koncentracija žmonėms vartoti skirtame vandenyje būtų kuo labiau sumažinta.

Įgyvendindamos šios vertės laikymosi priemones, valstybės narės turi nuosekliai teikti pirmenybę toms teritorijoms, kuriose haloformų koncentracijos žmonėms vartoti skirtame vandenyje yra didžiausios.

C DALIS

Indikatoriniai parametraiParametras

Parametro vertė

Raiškos vienetas

Pastabos

Aliuminis

200

μg/l

 

Amonis

0,50

mg/l

 

Chloridas

250

mg/l

1 pastaba

Clostridium perfringens (įskaitant sporas)

0

skaičius/100 ml

2 pastaba

Spalva

Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių

 

 

Savitasis elektros laidis

2 500

μS cm –1 esant 20 °C

1 pastaba

Vandenilio jonų koncentracija

≥ 6,5 ir ≤ 9,5

pH vienetai

1 ir 3 pastabos

Geležis

200

μg/l

 

Manganas

50

μg/l

 

Kvapas

Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių

 

 

Permanganato indeksas

5,0

mg/l O 2

4 pastaba

Sulfatas

250

mg/l

1 pastaba

Natris

200

mg/l

 

Skonis

Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių

 

 

Kolonijas sudarančių vienetų skaičius (22 o)

Neturinti nebūdingų pokyčių

 

 

Koliforminės bakterijos

0

skaičius/100 ml

5 pastaba

Bendroji organinė anglis (BOA)

Neturintis nebūdingų pokyčių

 

6 pastaba

Drumstumas

Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių

 

7 pastabaRADIOAKTYVUMAS

Parametras

Parametro vertė

Raiškos vienetas

Pastabos

Tritis

100

Bq/l

8 ir 10 pastaba

Bendroji indikacinė dozė

0,10

mSv/metai

9 ir 10 pastaba

▼M3
II PRIEDAS

MONITORINGAS

A DALIS

Bendrieji tikslai ir žmonėms vartoti skirto vandens monitoringo programos

1. Įgyvendinant žmonėms vartoti skirto vandens monitoringo programas turi būti:

a) tikrinama, ar visoje vandens tiekimo grandinėje – nuotėkio baseine, vandens ėmimo, apdorojimo, saugojimo ir skirstymo etapais – veiksmingai taikomos pavojaus žmonių sveikatai kontrolės priemonės ir ar atitikties vietoje vanduo yra sveikas ir švarus;

b) teikiama informacija apie žmonėms vartoti skirto vandens kokybę ir taip įrodoma, kad laikomasi 4 ir 5 straipsniuose nustatytų įpareigojimų ir I priede nustatytų parametrų verčių;

c) nustatomi tinkamiausi pavojaus žmonių sveikatai mažinimo būdai.

2. Pagal 7 straipsnio 2 dalį kompetentingos institucijos parengia šio priedo B dalyje nustatytus parametrus ir dažnumo reikalavimus atitinkančias monitoringo programas, kurias sudaro šie elementai:

a) pavienių vandens bandinių rinkimas ir analizė arba

b) nuolatos registruojami matavimai.

Be to, monitoringo programas gali sudaryti:

a) įrašų apie įrangos veikimą ir techninę būklę tikrinimas, ir (arba)

b) nuotėkio baseino, vandens ėmimo, apdorojimo, saugojimo ir skirstymo infrastruktūros tikrinimai.

3. Monitoringo programos gali būti grindžiamos C dalyje numatytu rizikos vertinimu.

4. Valstybės narės užtikrina, kad monitoringo programos būtų nuolat peržiūrimos ir bent kas penkerius metus atnaujinamos arba pakartotinai tvirtinamos.

B DALIS

Parametrai ir dažnumas

1.    Bendrieji principai

Rengiant monitoringo programą turi būti atsižvelgiama į 5 straipsnyje nurodytus parametrus, įskaitant parametrus, kurie svarbūs vertinant pastatų vidaus vandentiekio poveikį vandens kokybei atitikties vietoje, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje. Renkantis tinkamus monitoringo parametrus, turi būti atsižvelgiama į kiekvienos vandens tiekimo sistemos vietos sąlygas.

Valstybės narės užtikrina, kad 2 punkte nurodyti parametrai būtų tikrinami reikiamu 3 punkte nurodytu bandinių ėmimo dažnumu.

2.    Parametrų sąrašas

A grupės parametrai

Toliau nurodyti (A grupės) parametrai tikrinami 3 punkto 1 lentelėje nustatytu dažnumu:

a)  Escherichia coli (E. coli), koliforminės bakterijos, kolonijas sudarantys vienetai (22 °C), spalva, drumstumas, skonis, kvapas, pH, savitasis elektrinis laidis;

b) kiti būtini parametrai, pagal 5 straipsnio 3 dalį nurodyti monitoringo programoje arba, kai būtina, nustatyti atlikus C dalyje numatytą rizikos vertinimą.

Tam tikromis aplinkybėmis A grupės parametrams priskiriami šie parametrai:

a) amonis ir nitritas (tais atvejais, kai naudojamas chloraminas);

b) aliuminis ir geležis (tais atvejais, kai jie naudojami vandeniui chemiškai apdoroti).

B grupės parametrai

Siekiant nustatyti, kaip laikomasi visų šioje direktyvoje nustatytų parametrų verčių, visi kiti parametrai, kurie nėra tiriami kaip A grupės parametrai ir yra nustatyti pagal 5 straipsnį, tikrinami bent 3 punkto 1 lentelėje nustatytu dažnumu.

3.    Bandinių ėmimo dažnumas1 lentelė

Minimalus su atitikties stebėsena susijusio bandinių ėmimo ir analizės dažnumas

Vandens tiekimo objekto teritorijoje per dieną paskirstomo ar išgaunamo vandens tūris

(Žr. 1 ir 2 pastabas)

m3

A grupės parametras

bandinių skaičius per metus

(žr. 3 pastabą)

B grupės parametrai

bandinių skaičius per metus

 

≤ 100

> 0

(žr. 4 pastabą)

> 0

(žr. 4 pastabą)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

kiekvienai 1 000 m3 per dieną tiekiamo vandens bendrojo tūrio daliai ir to kiekio daliai

1

+ 1

kiekvienai 4 500 m3 per dieną tiekiamo vandens bendrojo tūrio daliai ir to kiekio daliai

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

kiekvienai 10 000 m3 per dieną tiekiamo vandens bendrojo tūrio daliai ir to kiekio daliai

> 100 000

 

12

+ 1

kiekvienai 25 000 m3 per dieną tiekiamo vandens bendrojo tūrio daliai ir to kiekio daliai

1 pastaba.  Vandens tiekimo objekto teritorija yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje žmonėms vartoti skirtas vanduo tiekiamas iš vieno ar daugiau vandens tiekimo šaltinių, o vandens kokybė gali būti laikoma beveik vienoda.

2 pastaba.  Tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis. Nustatant minimalų bandinių ėmimo dažnumą gali būti atsižvelgiama ne į vandens tūrį, o į vandens tiekimo objekto teritorijos gyventojų skaičių, remiantis prielaida, kad sunaudojamo vandens kiekis yra 200 l/(d*gyven).

3 pastaba.  Nurodytas dažnumas apskaičiuojamas taip: pvz., 4 300 m3 per dieną = 16 bandinių (keturi bandiniai pirmajai 1 000 m3 per dieną daliai + 12 bandinių papildomai 3 300 m3 per dieną daliai).

4 pastaba.  Valstybės narės, kurios pagal šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalies b punktą nusprendė netaikyti direktyvos nuostatų iš individualios vandens tiekimo sistemos tiekiamam vandeniui, minėtu dažnumu ima bandinius tik vandens tiekimo objekto teritorijose, kuriose per dieną paskirstoma nuo 10 iki 100 m3 vandens.

C DALIS

Rizikos vertinimas

1. Valstybės narės gali numatyti galimybę nukrypti nuo B dalyje nustatytų parametrų ir bandinių ėmimo dažnumo reikalavimų, jei, vadovaujantis šia dalimi, atliekamas rizikos vertinimas.

2. 1 punkte nurodytas rizikos vertinimas grindžiamas bendraisiais rizikos vertinimo principais, nustatytais pagal tarptautinius standartus, pvz., standartą EN 15975-2 „Geriamojo vandens tiekimo saugumas. Rizikos ir krizių valdymo gairės“.

3. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į rezultatus, gautus taikant monitoringo programas, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB ( 14 ) 7 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 8 straipsnį parengtas 7 straipsnio 1 dalyje nurodytiems vandens telkiniams, iš kurių pagal tos direktyvos V priedą vidutiniškai imama daugiau kaip 100 m3 vandens per dieną.

4. Remiantis rizikos vertinimo rezultatais, B dalies 2 punkte pateiktas parametrų sąrašas papildomas, ir (arba) B dalies 3 punkte nurodytas bandinių ėmimo dažnumas padidinamas, jei įvykdoma kuri nors iš toliau nurodytų sąlygų:

a) šiame priede pateikto parametrų sąrašo arba nurodyto dažnumo nepakanka tam, kad būtų galima įvykdyti 7 straipsnio 1 dalyje nustatytus įpareigojimus;

b) 7 straipsnio 6 dalies taikymo tikslais būtina atlikti papildomą monitoringą;

c) būtina pateikti A dalies 1 punkto a papunktyje numatytas reikiamas garantijas.

5. Remiantis rizikos vertinimo rezultatais, B dalies 2 punkte pateiktas sąrašas gali būti sutrumpintas, ir (arba) B dalies 3 punkte nurodytas bandinių ėmimo dažnumas gali būti sumažintas, jei įvykdomos toliau nurodytos sąlygos:

a)  E. coli bandinių ėmimo dažnumas jokiomis aplinkybėmis neturi būti mažesnis nei nustatytasis B dalies 3 punkte;

b) visų kitų parametrų atveju:

i) bandinių ėmimo vieta ir dažnumas nustatomi atsižvelgiant į parametro kilmę, taip pat jo koncentracijos svyravimus ir ilgalaikę tendenciją, atsižvelgiant į 6 straipsnį;

ii) siekiant sumažinti B dalies 3 punkte nustatytą su tam tikro parametro analize susijusį minimalų bandinių ėmimo dažnumą, visi rezultatai, gauti išanalizavus reprezentatyviose bandinių ėmimo vietose, atitinkančiose visos vandens tiekimo objekto teritorijos savybes, bent trejų metų laikotarpiu reguliariais intervalais surinktus bandinius, neturi siekti 60 % parametro vertės;

iii) siekiant pašalinti parametrą iš B dalies 2 punkte pateikto tikrintinų parametrų sąrašo, visi rezultatai, gauti išanalizavus reprezentatyviose vietose, atitinkančiose visos vandens tiekimo objekto teritorijos savybes, bent trejų metų laikotarpiu reguliariais intervalais surinktus bandinius, neturi siekti 30 % parametro vertės;

iv) B dalies 2 punkte nurodyto konkretaus parametro pašalinimas iš tikrintinų parametrų sąrašo turi būti grindžiamas rizikos vertinimo, kurį atliekant atsižvelgiama į žmonėms vartoti skirto vandens šaltinių tikrinimo rezultatus ir kuriuo patvirtinama, kad, kaip nustatyta 1 straipsnyje, žmonių sveikata apsaugota nuo neigiamo bet kokio vandens užterštumo poveikio, rezultatais;

v) bandinių ėmimo dažnumas gali būti sumažintas arba parametras gali būti pašalintas iš tikrintinų parametrų sąrašo, kaip nurodyta ii ir iii punktuose, tik tuo atveju, kai rizikos vertinimu patvirtinama, kad nėra jokio pagrįstai numatytino veiksnio, kuris galėtų nulemti blogesnę žmonėms vartoti skirto vandens kokybę.

6. Valstybės narės užtikrina, kad:

a) rizikos vertinimus patvirtintų jų atitinkama kompetentinga institucija ir

b) būtų prieinama atliktą rizikos vertinimą patvirtinanti informacija, kartu su to vertinimo rezultatų santrauka.

D DALIS

Bandinių ėmimo metodai ir bandinių ėmimo vietos

1. Bandinių ėmimo vietos pasirenkamos taip, kad būtų užtikrinta atitiktis 6 straipsnio 1 dalyje nurodytoms atitikties vietoms. Tuo atveju, kai vanduo tiekiamas iš skirstomojo tinklo, tam tikriems parametrams tirti skirtus bandinius valstybė narė gali imti vandens tiekimo objekto teritorijoje ar vandens ruošimo įrenginiuose, jei galima įrodyti, kad tai iš esmės nepakeis atitinkamų parametrų išmatuotos vertės. Bandinių skaičius turi būti kuo tolygiau paskirstytas laiko ir vietos atžvilgiu.

2. Bandiniai atitikties vietoje turi būti imami laikantis šių reikalavimų:

a) tam tikrų cheminių parametrų (visų pirma vario, švino ir nikelio) atitikties tikrinimo vandens bandiniai imami iš vartotojo čiaupo, prieš tai vandens nenuleidus. Atsitiktinai pasirinktu dienos metu imamas vieno litro bandinys. Valstybės narės gali taikyti alternatyvius nustatytos trukmės vandens stagnacijos metodus, geriau atspindinčius padėtį valstybėje, su sąlyga, kad vandens tiekimo objekto teritorijoje neatitikties atvejų nesumažės, palyginti su bandinio ėmimo atsitiktiniu dienos metu metodu;

b) su mikrobiologinių parametrų analize susiję atitikčiai patikrinti reikalingi bandiniai atitikties vietoje imami ir apdorojami pagal standartą EN ISO 19458 (bandinių ėmimo paskirtis B).

3. Bandiniai skirstomajame tinkle turi būti imami pagal standartą ISO 5667-5, išskyrus atvejus, kai jie imami iš vartotojų čiaupų. Bandiniai mikrobiologinių parametrų analizei skirstomajame tinkle imami ir apdorojami pagal standartą EN ISO 19458 (bandinių ėmimo paskirtis A).

▼B
III PRIEDAS

PARAMETRŲ ANALIZĖS SPECIFIKACIJOS

▼M3

Valstybės narės užtikrina, kad analizės metodai, taikomi atliekant monitoringą ir tais atvejais, kai reikia įrodyti atitiktį šiai direktyvai, būtų patvirtinti ir pagrįsti dokumentais, laikantis EN ISO/IEC 17025 ar kitų tarptautiniu lygmeniu pripažintų lygiaverčių standartų. Valstybės narės užtikrina, kad laboratorijos arba su laboratorijomis sutartis sudarę subjektai pagal standartą EN ISO/IEC 17025 arba kitus tarptautiniu lygmeniu pripažintus lygiaverčius standartus taikytų kokybės valdymo sistemas.

Jeigu B dalyje nurodytas būtiniausias analizės metodo veiksmingumo charakteristikas atitinkančio analizės metodo nėra, valstybės narės užtikrina, kad, nepatiriant per didelių išlaidų, monitoringas būtų atliekamas taikant geriausius galimus metodus.

A DALIS

Mikrobiologiniai parametrai, kurių analizės metodai yra nurodyti

▼M2

Toliau išvardyti mikrobiologinių parametrų analizės metodų principai pateikiami kaip nuorodos, kai taikomas CEN/ISO metodas, arba kaip rekomendacijos, galiojančios iki tol, kol Komisija galbūt priims papildomus šių parametrų CEN/ISO tarptautinius analizės metodus. Valstybės narės gali naudotis alternatyviais metodais, jeigu laikomasi 7 straipsnio 5 dalies nuostatų.

Šios priemonės dėl papildomų CEN/ISO tarptautinių metodų, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼M3

Mikrobiologinių parametrų metodai:

a)  Escherichia coli (E. coli) ir koliforminės bakterijos (EN ISO 9308-1 arba EN ISO 9308-2);

b)  Enterococci (EN ISO 7899-2)

c)  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

d) kultūras sudarančių mikroorganizmų skaičiavimas – kolonijas sudarančių vienetų skaičius (22 °C) (EN ISO 6222);

e) kultūras sudarančių mikroorganizmų skaičiavimas – kolonijas sudarančių vienetų skaičius (36 °C) (EN ISO 6222);

f)  Clostridium perfringens, įskaitant sporas (EN ISO 14189).

B DALIS

Cheminiai ir rodiklių parametrai, kurių analizės metodo veiksmingumo charakteristikos yra nurodytos

1.    Cheminiai ir rodiklių parametrai

Kai tikrinami 1 lentelėje nurodyti parametrai, nurodytos analizės metodo veiksmingumo charakteristikos reiškia, kad taikomu analizės metodu turi būti bent įmanoma nustatyti koncentraciją, kuri atitiktų parametro vertę; Komisijos direktyvos 2009/90/EB ( 15 ) 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžta kiekybinio įvertinimo riba turi siekti ne daugiau kaip 30 % atitinkamos parametro vertės, o matavimo neapibrėžtis turi atitikti 1 lentelėje nurodytą vertę. Pateikiamas rezultatas turi turėti bent tiek pat reikšminių skaitmenų, kiek jų turi I priedo B ir C dalyse nurodyta parametro vertė.

Iki 2019 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali leisti naudoti 2 lentelėje nurodytas charakteristikas „teisingumas“, „glaudumas“ ir „radimo riba“, kurios yra atitinkamai pirmoje pastraipoje ir 1 lentelėje nurodytoms charakteristikoms „kiekybinio įvertinimo riba“ ir „matavimo neapibrėžtis“ alternatyvus analizės metodo veiksmingumo charakteristikų rinkinys.

1 lentelėje nurodyta matavimo neapibrėžtis neturi būti naudojama kaip papildoma I priede nurodytų parametrų verčių paklaida.1 lentelė

Būtiniausia analizės metodo veiksmingumo charakteristika „Matavimo neapibrėžtis“

Parametrai

Matavimo neapibrėžtis

(žr. 1 pastabą)

% parametro vertės (išskyrus pH)

Pastabos

Aliuminis

25

 

Amonis

40

 

Stibis

40

 

Arsenas

30

 

Benzo(a)pirenas

50

(žr. 5 pastabą)

Benzenas

40

 

Boras

25

 

Bromatas

40

 

Kadmis

25

 

Chloridas

15

 

Chromas

30

 

Savitasis elektros laidis

20

 

Varis

25

 

Cianidas

30

(žr. 6 pastabą)

1,2-dichloretanas

40

 

Fluoridas

20

 

Vandenilio jonų koncentracija pH (išreikšta pH vienetais)

0.2

(žr. 7 pastabą)

Geležis

30

 

Švinas

25

 

Manganas

30

 

Gyvsidabris

30

 

Nikelis

25

 

Nitratas

15

 

Nitritas

20

 

Permanganato indeksas

50

(žr. 8 pastabą)

Pesticidai

30

(žr. 9 pastabą)

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai

50

(žr. 10 pastabą)

Selenas

40

 

Natris

15

 

Sulfatas

15

 

Tetrachloretenas

30

(žr. 11 pastabą)

Trichloretenas

40

(žr. 11 pastabą)

Haloformų suma

40

(žr. 10 pastabą)

Bendroji organinė anglis (BOA)

30

(žr. 12 pastabą)

Drumstumas

30

(žr. 13 pastabą)

Akrilamidas, epichlorhidrinas ir vinilchloridas turi būti tikrinami pagal produkto specifikaciją.2 lentelė

Būtiniausios analizės metodo veiksmingumo charakteristikos „teisingumas“, „glaudumas“ ir „radimo riba“ (gali būti naudojamos iki 2019 m. gruodžio 31 d.)

Parametrai

Teisingumas

(žr. 2 pastabą)

% parametro vertės (išskyrus pH)

Glaudumas

(žr. 3 pastabą)

% parametro vertės (išskyrus pH)

Radimo riba

(žr. 4 pastabą)

% parametro vertės (išskyrus pH)

Pastabos

Aliuminis

10

10

10

 

Amonis

10

10

10

 

Stibis

25

25

25

 

Arsenas

10

10

10

 

Benzo(a)pirenas

25

25

25

 

Benzenas

25

25

25

 

Boras

10

10

10

 

Bromatas

25

25

25

 

Kadmis

10

10

10

 

Chloridas

10

10

10

 

Chromas

10

10

10

 

Savitasis elektros laidis

10

10

10

 

Varis

10

10

10

 

Cianidas

10

10

10

(žr. 6 pastabą)

1,2-dichloretanas

25

25

10

 

Fluoridas

10

10

10

 

Vandenilio jonų koncentracija pH (išreikšta pH vienetais)

0,2

0,2

 

(žr. 7 pastabą)

Geležis

10

10

10

 

Švinas

10

10

10

 

Manganas

10

10

10

 

Gyvsidabris

20

10

20

 

Nikelis

10

10

10

 

Nitratas

10

10

10

 

Nitritas

10

10

10

 

Permanganato indeksas

25

25

10

(žr. 8 pastabą)

Pesticidai

25

25

25

(žr. 9 pastabą)

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai

25

25

25

(žr. 10 pastabą)

Selenas

10

10

10

 

Natris

10

10

10

 

Sulfatas

10

10

10

 

Tetrachloretenas

25

25

10

(žr. 11 pastabą)

Trichloretenas

25

25

10

(žr. 11 pastabą)

Haloformų suma

25

25

10

(žr. 10 pastabą)

Drumstumas

25

25

25

 

Akrilamidas, epichlorhidrinas ir vinilchloridas turi būti tikrinami pagal produkto specifikaciją.

2.    1 ir 2 lentelių pastabos1 pastaba

Matavimo neapibrėžtis – ne neigiamas parametras, pagal naudojamą informaciją apibūdinantis matuojamajam dydžiui priskiriamų kiekybinių verčių pasklidimą. Matavimo neapibrėžties analizės veiksmingumo kriterijus (k = 2) – lentelėje nurodytos parametro vertės procentinis dydis arba tikslesnė vertė. Jei nenurodyta kitaip, matavimo neapibrėžtis apskaičiuojama remiantis parametro verte.

2 pastaba

Teisingumas – sistemingosios matavimo paklaidos matas, t. y. daugybės kartotinių matavimų rezultatų vidutinės vertės ir tikrosios vertės skirtumas. Papildomos specifikacijos pateiktos standarte ISO 5725.

3 pastaba

Glaudumas – atsitiktinės paklaidos matas, paprastai išreiškiamas standartiniu rezultatų pasklidimo nuokrypiu (partijoje ir tarp partijų) nuo vidutinės vertės. Priimtinas glaudumas atitinka dvigubą santykinį standartinį nuokrypį. Šis terminas išsamiau apibrėžtas standarte ISO 5725.

4 pastaba

Radimo riba:

— tris kartus viršija standartinį nuokrypį vienoje natūraliojo bandinio su maža parametro koncentracija partijoje arba

— penkis kartus viršija tuščiojo bandinio standartinį nuokrypį (vienoje partijoje).

5 pastaba

Jeigu matavimo neapibrėžties vertės pasiekti neįmanoma, turėtų būti pasirinktas geriausias galimas metodas (iki 60 %).

6 pastaba

Metodu nustatoma bendra visų formų cianidų suma.

7 pastaba

Teisingumo, glaudumo ir matavimo neapibrėžties vertės išreiškiamos pH vienetais.

8 pastaba

Referencinis metodas – EN ISO 8467.

9 pastaba

Kiekvieno pesticido analizės metodo veiksmingumo charakteristikos yra informacinio pobūdžio. Minimali kai kurių pesticidų matavimo neapibrėžties vertė gali būti 30 %, o tam tikrų kitų pesticidų leidžiama matavimo neapibrėžties vertė gali būti iki 80 %.

10 pastaba

Analizės metodo veiksmingumo charakteristikos taikomos atskiroms medžiagoms ir sudaro 25 % I priedo B dalyje nurodytos parametro vertės.

11 pastaba

Analizės metodo veiksmingumo charakteristikos taikomos atskiroms medžiagoms ir sudaro 50 % I priedo B dalyje nurodytos parametro vertės.

12 pastaba

Apskaičiuojant matavimo neapibrėžtį turėtų būti laikoma, kad bendrosios organinės anglies (BOA) koncentracija yra 3 mg/l. Turi būti naudojamos BOA ir ištirpusios organinės anglies aptikimo gairės CEN 1484.

13 pastaba

Apskaičiuojant matavimo neapibrėžtį turėtų būti laikoma, kad drumstumas yra 1,0 NDV (nefelometrinių drumstumo vienetų), kaip nurodyta EN ISO 7027.

▼M3 —————

▼B
IV PRIEDASPERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ IR TAIKYMO TERMINAI

Direktyva 80/778/EEB

Perkėlimas: 1982 7 17

Taikymas: 1985 7 17

Visos valstybės narės, išskyrus Ispaniją, Portugaliją ir Vokietijos naująsias žemes

Direktyva 81/858/EEB

(Pakeitimai įstojus Graikijai)

Ispanijos ir Portugalijos stojimo aktasIspanija

perkėlimas

1986 1 1

taikymas:

1986 1 1

Portugalija:

perkėlimas

1986 1 1

taikymas

1989 1 1

Direktyva 90/656/EEB Vokietijos naujosioms žemėms

Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktasAustrija

perkėlimas

1995 1 1

taikymas

1995 1 1

Suomija:

perkėlimas

1995 1 1

taikymas:

1995 1 1

Švedija:

perkėlimas

1995 1 1

Taikymas

1995 1 1

Direktyva 91/692/EEB

Nuo 1 iki 14 straipsnio

 

 

Taikoma nuo 1995 12 31

 

 

15 straipsnis

Su pakeitimas, galiojančiais nuo 1981 1 1

Su pakeitimas, galiojančiais nuo 1986 1 1

 

Su pakeitimas, galiojančiais nuo 1995 1 1

 

16 straipsnis

 

 

 

 

 

17 straipsnis

 

 

 

 

Įterpiamas 17a straipsnis

18 straipsnis

 

 

 

 

 

19 straipsnis

 

Su pakeitimais

Su pakeitimais

 

 

20 straipsnis

 

 

 

 

 

21 straipsnis

 

 

 

 

 
V PRIEDASKORELIACIJOS LENTELĖ

Ši direktyva

Direktyva 80/778/EEB

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalies

a ir b punktai

2 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalies

a ir b punktai

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalies

a ir b punktai

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalies pirmasis sakinys

7 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalies antrasis sakinys

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 ir 3 dalys

7 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 5 dalis

12 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 6 dalis

8 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2–6 dalys

9 straipsnio 7 dalis

9 straipsnio 2 dalis ir 10 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 8 dalis

10 straipsnis

8 straipsnis

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

13 straipsnis

12 straipsnio 1 dalis

14 straipsnis

12 straipsnio 2 ir 3 dalys

15 straipsnis

13 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2–5 dalys

17 a straipsnis (įterptas Direktyva 91/692/EEB)

14 straipsnis

19 straipsnis

15 straipsnis

20 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

21 straipsnis( 1 ) OL C 131, 1995 5 30, p. 5 ir

OL C 213, 1997 7 15, p. 8.

( 2 ) OL C 82, 1996 3 19, p. 64.

( 3 ) OL C 100, 1996 4 2, p. 134.

( 4 ) 1996 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 20, 1997 1 20, p. 133), 1997 m. gruodžio 19 d. Tarybos bendra pozicija (OL C 91, 1998 3 26, p. 1) ir 1998 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 167, 1998 6 1, p. 92).

( 5 ) OL L 229, 1980 8 30, p. 11. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

( 6 ) OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/68/EB (OL L 227, 1996 10 30, p. 25).

( 7 ) OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

( 8 ) OL L 229, 1980 8 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/70/EB (OL L 299, 1996 11 23, p. 26).

( 9 ) OL 22, 1965 2 9, p. 369. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/39/EEB (OL L 214, 1993 8 24, p. 22).

( 10 ) OL L 40, 1989 2 11, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB (OL L 220, 1993 8 30, p. 1).

( 11 ) 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.).

( 12 ) OL L 158, 1990 6 23, p. 56.

( 13 ) Turi būti pridėtas, kai bus gauti šiuo metu atliekamų tyrimų rezultatai.

( 14 ) 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

( 15 ) 2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyva 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos (OL L 201, 2009 8 1, p. 36).