01996R1257 — LT — 26.07.2019 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/96

1996 m. birželio 20 d.

dėl humanitarinės pagalbos

(OL L 163 1996.7.2, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1882/2003 2003 m. rugsėjo 29 d.

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2009 2009 m. kovo 11 d.

  L 87

109

31.3.2009

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1243 2019 m. birželio 20 d.

  L 198

241

25.7.2019NB: Šioje suvestinėje dokumento redakcijoje pateiktos nuorodos į Europos valiutos vienetą ir (arba) ekiu, kurios nuo 1999 m. sausio 1 d. turi būti suprantamos kaip nuorodos į euro – Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3308/80 (OL L 345, 1980 12 20, p. 1) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1103/97 (OL L 162, 1997 6 19, p. 1).
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/96

1996 m. birželio 20 d.

dėl humanitarinės pagalbosI SKYRIUS

Humanitarinės pagalbos tikslai ir bendrieji principai

1 straipsnis

Bendrijos humanitarinę pagalbą sudaropagalba, paramos ir apsaugos operacijos, skirtos padėti nediskriminaciniu pagrindu trečiųjų šalių, visų pirma labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, pirmenybę teikiant besivystančiose šalyse gyvenantiems žmonėms, stichinių nelaimių, žmogaus sukeltų krizių, tokių kaip karai ar kovos protrūkiai ar išskirtinių situacijų ar aplinkybių, prilyginamų stichinėms ar žmogaus sukeltoms nelaimėms, aukoms. Pagalbos trukmė tokia, kiek reikia laiko patenkinti skirtingų aplinkybių nulemtus humanitarinius poreikius.

Tokia pagalba taip pat apima pasirengimo rizikai ar nelaimių ar panašių išskirtinių aplinkybių prevencijos operacijas.

2 straipsnis

Pagrindiniai 1 straipsnyje nurodytos humanitarinės pagalbos operacijų tikslai yra šie:

a) išsaugoti ir išlaikyti gyvybę ekstremalių situacijų bei stichinių nelaimių metu ir iš karto po jų, kurių metu prarasta daug žmonių gyvybių, patirta fizinių, psichologinių, socialinių kančių arba materialių nuostolių;

b) teikti reikalingą pagalbą ir paramą žmonėms, paveiktiems ilgalaikės krizės, ypač sukeltos karų ar kovos protrūkių, kurių pasekmės tokios, kaip apibūdintosios a pastraipoje, ypač tais atvejais, kai šalių Vyriausybės įrodo esančios nepajėgios padėti žmonėms arba kai nėra valdžios;

c) padėti finansuoti pagalbos gabenimą ir pastangas, užtikrinančias, kad pagalbą gauna tie, kam ji skirta, pasitelkiant visas įmanomas logistikos priemones ir saugant humanitarines prekes bei personalą; operacijos, kuriose yra gynybos implikacijų, į humanitarinės pagalbos sąvoką neįeina;

d) vykdyti trumpalaikius reabilitacijos ir atstatymo, ypač infrastruktūros ir įrengimų, darbus tampriai bendradarbiaujant su vietinėmis struktūromis, siekiant palengvinti paramos atgabenimą, užkirsti kelią krizės sukeltų padarinių blogėjimui ir padėti nukentėjusiesiems atgauti mažiausią apsirūpinimo lygį, kai įmanoma, atsižvelgiant į ilgalaikės plėtros tikslus;

e) susitvarkyti su gyventojų judėjimo (pabėgėliai, perkeltieji asmenys ir grįžtantieji), sukelto dėl stichinių ar žmogaus sukeltų nelaimių, pasekmėmis ir vykdyti projektus, kuriais padedama repatrijuoti į kilmės šalį ar ten persikelti, kai sukuriamos tarptautiniuose susitarimuose numatytos sąlygos;

f) užtikrinti pasirengimą stichinių nelaimių ar panašių išskirtinių aplinkybių rizikai ir naudojimąsi tinkama išankstinio perspėjimo ir intervencijos sistema;

g) remti civilines operacijas, kuriomis siekiama apsaugoti kovų ar panašių ekstremalių situacijų aukas, vadovaujantis esamais tarptautiniais susitarimais.

3 straipsnis

1, 2 ir 4 straipsniuose nurodyta Bendrijos pagalba gali būti naudojama produktų ar įrengimų, reikalingų humanitarinės pagalbos operacijų įgyvendinimui, pirkimui ir pristatymui finansuoti, įskaitant namų ar prieglobsčio aukoms statybą, išlaidas, susijusias su tų operacijų vykdymui pasamdytais išorės darbuotojais, tiek užsieniečiais, tiek vietiniais, laikymu sandėliuose, tarptautiniu ir vietiniu pervežimu, logistika ir paramos paskirstymu ar kokiu kitu veiksmu, kuriuo siekiama, palengvinti pagalbos gavėjams gauti paramą arba suteikti jiems laisvą priėjimą prie paramos.

Ji taip pat gali būti naudojama finansuoti kitas išlaidas, tiesiogiai susijusias su humanitarinių operacijų įgyvendinimu.

4 straipsnis

Tokia 1 ir 2 straipsniuose nurodyta Bendrijos pagalba taip pat gali būti naudojama finansuoti tokius dalykus:

 parengiamuosius ir žvalgomuosius humanitarinių operacijų tyrimus ir humanitarinių projektų ir planų įvertinimą,

 operacijas, kuriomis vykdomas humanitarinių projektų ir planų monitoringas,

 nedidelius mokymo projektus ir bendras humanitarinių operacijų srities studijas, kurių finansavimas išdėstytas laipsniškai tam tikrais etapais per kelis metus,

 sąnaudas, patiriamas nušviesti Bendrijos teikiamą pagalbą,

 visuomenės informuotumo ir informacines kampanijas, kurių tikslas – šviesti visuomenę humanitarinės veiklos klausimais, ypač Europoje ir trečiosiose šalyse, kuriose Bendrija finansuoja daugumą humanitarinių operacijų,

 priemones stiprinti Bendrijos koordinavimą su valstybėmis narėmis, kitomis šalimis donorėmis, tarptautinėmis humanitarinėmis organizacijomis ir institucijomis, nevyriausybinėmis ar jas atstovaujančiomis organizacijomis,

 techninę pagalbą, reikalingą humanitarinių projektų įgyvendinimui, įskaitant techninės patirties mainus tarp Europos humanitarinių organizacijų ir agentūrų bei apsikeitimą jų sukaupta patirtimi, o taip pat mainus tarp minėtų organizacijų ir trečiųjų šalių analogiškų organizacijų,

 humanitarines išminavimo operacijas, įskaitant priešpėstinių minų panaudojimo prieš vietinius gyventojus neigiamų pasekmių nušvietimo kampanijas.

5 straipsnis

Vadovaujantis šiuo reglamentu, Bendrijos finansavimas teikiamas subsidijų pavidalu.

Pagal šį reglamentą finansuojama humanitarinė pagalba atleidžiama nuo mokesčių, rinkliavų, muitų ir kitų mokesčių.II SKYRIUS

Humanitarinės pagalbos įgyvendinimo procedūros

6 straipsnis

Bendrijos finansuojamos humanitarinės pagalbos operacijos gali būti įgyvendinamos tarptautinės ar valstybės narės nevyriausybinių agentūrų ar organizacijų arba trečiosios šalies pagalbos gavėjos prašymu arba Komisijos iniciatyva.

7 straipsnis

1.  Nevyriausybinės organizacijos, turinčios teisę į Bendrijos finansavimą, skirtą pagal šį reglamentą numatytoms operacijoms įgyvendinti, turi atitikti šiuos kriterijus:

a) būti Bendrijos valstybės narės ne pelno siekianti savarankiška organizacija, įsteigta pagal valstybės narės galiojančius įstatymus,

b) savo centrines buveines privalo turėti valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje Bendrijos pagalbos gavėjoje. Šios centrinės buveinės privalo būti veiksmingu centru, priimančiu sprendimus dėl visų finansuojamų pagal šį reglamentą operacijų. Išimties atvejais centrinės buveinės gali būti trečiojoje šalyje donorėje.

2.  Sprendžiant, ar nevyriausybinė organizacija turi teisę į Bendrijos finansavimą, atsižvelgiama į šiuos faktorius:

a) jos administracinius ir finansų valdymo gebėjimus;

b) jos techninius ir logistinius gebėjimus, susijusius su planuojama operacija;

c) jos patirtį humanitarinės pagalbos srityje;

d) ankstesnių konkrečios organizacijos vykdytų operacijų, ypač kurias finansavo Bendrija, rezultatus;

e) jos pasirengimą dalyvauti, esant reikalui, humanitarinės operacijos koordinavimui įkurtoje sistemoje;

f) jos sugebėjimą ir pasirengimą dirbti su humanitarinėmis agentūromis ir pagrindinėmis konkrečių trečiųjų šalių bendruomenėmis;

g) jos nešališkumą įgyvendinant humanitarinę pagalbą;

h) kai tinka, jos ankstesnę patirtį trečiojoje šalyje, kurioje bus teikiama humanitarinė pagalba.

8 straipsnis

Bendrija taip pat gali finansuoti tarptautinių agentūrų ir organizacijų humanitarines operacijas.

9 straipsnis

Kai reikia, Bendrija taip pat gali finansuoti Komisijos arba valstybių narių specializuotų agentūrų humanitarines operacijas.

10 straipsnis

1.  Tam, kad būtų garantuojamas ir didinamas Bendrijos ir nacionalinių humanitarinės pagalbos sistemų veiksmingumas ir nuoseklumas, Komisija gali imtis bet kokių priemonių, būtinų glaudžiam savo ir valstybių narių veiklos koordinavimui skatinti: koordinuojant tiek sprendimų priėmimą, tiek pačios veiklos vykdymą. Siekdamos šito tikslo valstybės narės ir Komisija naudojasi informacijos mainų sistema.

2.  Komisija užtikrina, kad Bendrijos finansuojamos humanitarinės operacijos būtų koordinuojamos ir suderinamos su tarptautinių organizacijų ir agentūrų, ypač esančių Jungtinių Tautų sistemos dalimi, veikla.

3.  Komisija stengiasi plėtoti Bendrijos ir trečiųjų šalių donorių bendradarbiavimą humanitarinės pagalbos srityje.

11 straipsnis

1.  Komisija nustato pagal šį reglamentą skiriamos humanitarinės pagalbos skirstymo, mobilizavimo ir įgyvendinimo sąlygas.

2.  Pagalba neteikiama, jei pagalbos gavėjas neatitinka šių sąlygų.

12 straipsnis

Visose pagal šį reglamentą sudarytose finansavimo sutartyse numatyta būtina sąlyga, suteikianti Komisijai ir Audito Rūmams teisę atlikti patikrinimus vietoje ir humanitarinės pagalbos partnerių centrinėse buveinėse, laikantis įprastų pagal galiojančias taisykles Komisijos nustatytų taisyklių, ypač Finansiniame reglamente išdėstytų bendrajam Europos Bendrijų biudžetui taikomų taisyklių.III SKYRIUS

Humanitarinių operacijų įgyvendinimo taisyklės

13 straipsnis

Komisija priima sprendimus dėl ypatingos skubos veiksmų, kurių vykdymui skiriama ne daugiau kaip 10 milijonų ECU.

Reikalaujančiomis imtis ypatingos skubos veiksmų yra laikomos šios operacijos:

 operacijos, kurios turi tenkinti neatidėliotinus ir nenumatytus humanitarinius poreikius dėl staigių stichinių nelaimių ar žmogaus sukeltų ekstremalių situacijų, tokių kaip potvyniai, žemės drebėjimai, kovos protrūkiai ar panašios aplinkybės,

 operacijos, kurių trukmė lygi nenumatytų ekstremalių situacijų atsakomajai trukmei: atitinkamos lėšos dengia atsakomąsias priemones, reikalingas pirmojoje ir antrojoje įtraukose nurodytiems humanitariniams poreikiams tenkinti laikotarpiu, kurio trukmė ne ilgesnė kaip šeši mėnesiai, nustatytu sprendime dėl finansavimo.

Kai operacijos atitinka šias sąlygas ir viršija 2 milijonus ECU:

 Komisija priima savo sprendimą,

 per keturiasdešimt aštuonias valandas raštu informuoja valstybes nares,

 kitame Komiteto susirinkime atsiskaito dėl priimto sprendimo, visų pirma nurodydama priežastis, dėl kurių buvo pasinaudota ypatingos skubos tvarka.

▼M2

Sprendimai tęsti ypatingos skubos tvarka patvirtintas operacijas priimami Komisijos, veikiančios pagal 17 straipsnio 2 dalyje numatytą valdymo procedūrą ir per laikotarpį, nustatytą 15 straipsnio 2 dalies antrojoje įtraukoje.

▼B

14 straipsnis

Komisija įvertina, priima sprendimą, stebi ir vertiną pagal šį reglamentą vykdomas operacijas, laikydamasi biudžeto valdymo ir kitos galiojančios tvarkos, ypač išdėstytos Finansiniame reglamente, taikomame bendrajam Europos Bendrijų biudžetui.

▼M2

15 straipsnis

▼M3 —————

▼M2

2.  Laikydamasi 17 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, Komisija:

 priima sprendimus dėl Bendrijos finansavimo skyrimo 2 straipsnio c punkte nurodytoms humanitarinės pagalbos apsaugos operacijoms,

 priima sprendimus dėl tiesioginių Komisijos veiksmų ar valstybių narių specializuotų agentūrų finansavimo.

3.  Laikydamasi 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos valdymo procedūros, Komisija:

 tvirtina globalinius planus, skirtus veiksmams konkrečioje valstybėje ar regione, kur humanitarinės krizės mastas ir kompleksiškumas toks, jog tikėtinas jos tęstinumas, ir tokių planų biudžetus. Šiame kontekste Komisija ir valstybės narės tikrina, kokius reikėtų nustatyti prioritetus įgyvendinant šiuos globalinius planus,

 priima sprendimus dėl projektų, viršijančių 2 milijonus ECU, nepažeidžiant 13 straipsnio nuostatų.

▼B

16 straipsnis

1.  Kartą per metus 17 straipsnyje nurodytas Komitetas aptaria ateinančių metų bendrąsias gaires, pateiktas Komisijos atstovo humanitarinėms operacijoms ir nagrinėja apskritai Bendrijos ir nacionalinės humanitarinės pagalbos koordinavimą bei kitus bendruosius ar specialiuosius klausimus, susijusius su Bendrijos pagalba šioje srityje.

2.  Komisija 17 straipsnyje nurodytam Komitetui taip pat pateikia informaciją apie pasikeitimus dokumentuose, kuriais vadovaujantis administruojama humanitarinė pagalba, įskaitant bendrąjį partnerystės susitarimą.

3.  17 straipsnyje nurodytas Komitetas taip pat informuojamas apie Komisijos ketinimus dėl humanitarinių operacijų vertinimo ir, jei įmanoma, jos darbo grafiką.

▼M2

17 straipsnis

1.  Komisijai padeda komitetas.

2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.

▼M3 —————

▼B

18 straipsnis

1.  Komisija reguliariai vertina Bendrijos finansuojamas humanitarinės pagalbos operacijas siekdama nustatyti, ar buvo pasiekti operacijų tikslai ir pateikti gaires, padedančias gerinti vėlesnių operacijų veiksmingumą. Komisija pateikia Komitetui įvertinimo santrauką, joje taip pat nurodomas pasamdytų ekspertų statusas, kurią Komitetas, esant reikalui, išnagrinėja. Bet kuri pageidaujanti valstybė narė gali susipažinti su įvertinimo santrauka.

2.  Valstybių narių prašymu bei joms dalyvaujant, Komisija gali taip pat įvertinti Bendrijos humanitarinių operacijų rezultatus ir planus.

19 straipsnis

Pasibaigus finansiniams metams, Komisija pateikia metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje apibendrinamos tais metais finansuotos operacijos.

Šioje santraukoje pateikiama informacija apie agentūras, per kurias buvo įgyvendinta humanitarinė pagalba.

Taip pat ataskaitoje pateikiama apžvalga bet kokio išorės įvertinimo, kuris galėjo būti atliktas ryšium su kokiomis nors specifinėmis operacijomis.

Nuo sprendimo priėmimo praėjus ne daugiau kaip mėnesiui ir nepažeidžiant šio reglamento 13 straipsnio, Komisija informuoja valstybes nares apie patvirtintas operacijas, nurodydama skirtas sumas, operacijos pobūdį, pagalbą gavusius asmenis ir susijusius partnerius.

20 straipsnis

Nuo šio reglamento įsigaliojimo praėjus trejiems metams, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai bendrąjį pagal šį reglamentą Bendrijos finansuotų operacijų įvertinimo dokumentą kartu su pasiūlymais dėl šio reglamento ateities ir, jei reikalinga, pasiūlymus dėl šio reglamento pakeitimų.

21 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.