1996L0098 — LT — 04.12.2013 — 011.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS DIREKTYVA 96/98/EB

1996 m. gruodžio 20 d.

dėl laivų įrenginių

(OL L 046, 17.2.1997, p.25)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS DIREKTYVA 98/85/EB tekstas svarbus EEE 1998 m. lapkričio 11 d.

  L 315

14

25.11.1998

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 2001/53/EC Text with EEA relevance of 10 July 2001 (*)

  L 204

1

28.7.2001

 M3

KOMISIJOS DIREKTYVA 2002/75/EB tekstas svarbus EEE 2002 m. rugsėjo 2 d.

  L 254

1

23.9.2002

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2002/84/EB tekstas svarbus EEE 2002 m. lapkričio 5 d.

  L 324

53

29.11.2002

 M5

KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/67/EB Tekstas svarbus EEE 2008 m. birželio 30 d.

  L 171

16

1.7.2008

 M6

KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/26/EB Tekstas svarbus EEE 2009 m. balandžio 6 d.

  L 113

1

6.5.2009

►M7

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 596/2009 2009 m. birželio 18 d.

  L 188

14

18.7.2009

 M8

KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/68/ES Tekstas svarbus EEE 2010 m. spalio 22 d.

  L 305

1

20.11.2010

 M9

KOMISIJOS DIREKTYVA 2011/75/ES Tekstas svarbus EEE 2011 m. rugsėjo 2 d.

  L 239

1

15.9.2011

 M10

KOMISIJOS DIREKTYVA 2012/32/ES Tekstas svarbus EEE 2012 m. spalio 25 d.

  L 312

1

10.11.2012

►M11

KOMISIJOS DIREKTYVA 2013/52/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 30 d.

  L 304

1

14.11.2013(*)

Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 96/98/EB

1996 m. gruodžio 20 d.

dėl laivų įrenginiųEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos ( 3 ),

(1) kadangi pagal bendrą transporto politiką turi būti priimtos papildomos priemonės jūrų transporto saugai užtikrinti;

(2)

kadangi laivybos avarijos kelia Bendrijai didelį susirūpinimą, ypač tos avarijos, kurių metu žūva žmonės, užteršiamos valstybių narių jūros ir pakrantės;

(3)

kadangi laivybos avarijų pavojų galima veiksmingai sumažinti bendrais standartais, užtikrinančiais aukštą laivuose sumontuotų įrenginių veikimo saugos lygį; kadangi bandymo standartai ir bandymo metodai gali turėti didelę įtaką tolesniam įrenginių veikimui;

(4)

kadangi pagal tarptautines konvencijas reikalaujama, kad vėliavos valstybės užtikrintų, jog laivuose sumontuoti įrenginiai atitiktų tam tikrus saugos reikalavimus ir kad būtų išduoti atitinkami sertifikatai; kadangi šiuo tikslu tarptautinės standartizavimo institucijos ir Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) yra sukūrusios tam tikrų laivo įrenginių tipų bandymo standartus; kadangi nacionaliniai bandymo standartai, kuriais diegiami tarptautiniai standartai, palieka sertifikavimo institucijoms, kurių kvalifikacija ir patirtis yra skirtinga, tam tikrą veiksmo laisvę; kadangi dėl pirmiau minėtų priežasčių atsiranda skirtingi produktų, kuriuos kompetentingos nacionalinės institucijos sertifikuoja kaip atitinkančius tam tikrus tarptautinius saugos standartus, saugos lygiai ir dėl šių priežasčių kai kurios valstybės narės labai nenori sutikti, kad laivuose, plaukiojančiuose su šių valstybių vėliava, būtų montuojama, neatlikus papildomo patikrinimo, kitų valstybių narių patvirtinti įrenginaiai;

(5)

kadangi turi būti nustatytos bendros taisyklės, kad būtų pašalinti tarptautinių standartų įgyvendinimo skirtumai; kadangi įgyvendinus tokias bendras taisykles būtų išvengta nereikalingų lėšų, nereikėtų atlikti įrenginių atvirtinimo administracinių procedūrų, pagerėtų Bendrijos laivybos sąlygos ir gebėjimas konkuruoti bei prie įrenginių tvirtinant atitikties ženklą, būtų pašalintos techninės prekybos kliūtys;

(6)

kadangi savo 1993 m. birželio 8 d. rezoliucijoje dėl bendros saugių jūrų politikos ( 4 ) Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymus dėl TJO standartų ir laivų įrenginių tvirtinimo tvarkos įgyvendinimo suderinimo;

(7)

kadangi veiksmai Bendrijos lygiu yra vienintelis būdas įgyvendinti pirmiau minėtą suderinimą, nes valstybės narės, veikdamos atskirai arba tarptautinėse organizacijose, negali nustatyti vienodo įrenginių veikimo saugos lygio;

(8)

kadangi Tarybos direktyva yra tinkamas teisinis dokumentas, numatantis vienodo ir privalomo tarptautinių bandymo standartų taikymo valstybėse narėse sistemą;

(9)

kadangi tikslinga pirmiausia imtis įrenginių, kuriuos pagal pagrindines tarptautines konvencijas privalu montuoti laive ir kuriuos privalo tvirtinti nacionalinės administracijos, laikydamosi tarptautinėse konvencijose arba rezoliucijose nustatytų saugos standartų;

(10)

kadangi yra parengta įvairių direktyvų, užtikrinančių laisvą tam tikrų produktų, kuriuos, inter alia, galima montuoti laivuose, judėjimą, tačiau kurie nesusiję su valstybių narių atliekamu įrenginių sertifikavimu laikantis atitinkamų tarptautinių konvencijų; kadangi dėl to laivuose montuotiniems įrenginiams turi būti taikomos išimtinai naujos bendros taisyklės;

(11)

kadangi nauji bandymo standartai turi būti nustatyti geriau tarptautiniu lygmeniu įrenginiams, kuriems tokie standartai kol kas neparengti arba jie nepakankamai išsamūs;

(12)

kadangi valstybės narės turėtų užtikrinti, kad notifikuotosios įstaigos, tikrinančios, ar įrenginiai atitinka bandymo standartus, būtų nepriklausomos, dirbtų veiksmingai ir kompetentingai atliktų savo uždavinius;

(13)

kadangi tai, jog laikomasi tarptautinių bandymo standartų nuostatų, geriausiai galima įrodyti taikant atitikties įvertinimo tvarką, pavyzdžiui, nustatytą 1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendime 93/465/EEB dėl atitikties įvertinimo procedūrų įvairiuose etapuose taikomų modulių ir ženklinimo atitikties ženklu „CE“ ir jo naudojimo taisyklių, kurios skirtos naudoti techninio suderinimo direktyvose ( 5 );

(14)

kadangi jokia šios direktyvos nuostata neriboja vėliavos valstybės teisės, kurią tokiai valstybei suteikia tarptautinės konvencijos, laivuose, kuriems vėliavos valstybė yra išdavusi saugos sertifikatą, atlikti eksploatacinius ir darbo charakteristikų nustatymo bandymus, jeigu jie nedubliuoja atitikties įvertinimo procedūros;

(15)

kadangi įrenginiai, kuriems taikoma ši direktyva, paprastai turėtų būti žymimi ženklu, nurodančiu, kad jie atitinka šios direktyvos reikalavimus;

(16)

kadangi valstybės narės tam tikrais atvejais gali imtis laikinų priemonių apriboti arba uždrausti įrenginių, pažymėtų atitikties ženklu, naudojimą;

(17)

kadangi nepaprastomis aplinkybėmis gali būti leista naudoti įrenginius, nepažymėtus atitikties ženklu;

(18)

kadangi keičiant šią direktyvą turi būti laikomasi supaprastintos tvarkos, taikomos reguliavimo komitetui,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnis

Šios direktyvos tikslas - didinti saugą jūroje ir užkirsti kelią jūros teršimui vienodai taikant atitinkamus tarptautinius dokumentus, susijusius su A priede išvardytiems įrenginiams, montuotiniems laivuose, kuriems saugos sertifikatus išduoda valstybės narės, laikydamosi tarptautinių konvencijų, arba kurie išduoti šių valstybių narių vardu, bei užtikrinti laisvą tokių įrenginių judėjimą Bendrijoje.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) „atitikties įvertinimo tvarka“ - tai 10 straipsnyje ir B priede nustatyta tvarka;

b) „įrenginiai“ - tai A.1 ir A.2 prieduose išvardyti įrenginiai, kurie turi būti montuojami naudoti laive, kad būtų laikomasi tarptautinių dokumentų nuostatų, arba kurie savanoriškai montuojami laive ir kuriuos, laikydamasi tarptautinių dokumentų nuostatų, turi tvirtinti vėliavos valstybės administracija;

▼M1

c) „radijo ryšio priemonės“ — ►M4  jų naujausia redakcija ◄ 1974 m. SOLAS konvencijos redakcijos IV skyriaus nuostatas ir tos pačios konvencijos III/6.2.1 taisyklę būtinas gelbėjimosi įrengimo abipusio ryšio labai didelio dažnio (VHF) radiotelefonas;

▼B

d) „tarptautinės konvencijos“ - tai:

 1966 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo (LL66),

 1972 m. Tarptautinių taisyklių siekiant išvengti laivų susidūrimų jūroje konvencija (Colreg),

 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos konvencija (Marpol)

 un

 1974 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (Solas),

kartu su jų protokolais ir pakeitimais, ►M4  jų naujausia redakcija ◄ ;

e) „tarptautiniai dokumentai“ - tai atitinkamos tarptautinės konvencijos, Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) atitinkamos rezoliucijos ir aplinkraščiai bei atitinkami tarptautiniai bandymo standartai;

f) „ženklas“ - tai 11 straipsnyje nurodytas ir D priede nustatytas simbolis;

g) „notifikuotoji įstaiga“ - tai laikantis 9 straipsnyje numatytos tvarkos valstybės narės kompetentingos nacionalinės administracijos paskirta įstaiga;

h) „pastatyta laive“ - sumontuota arba pastatyta laive;

i) „saugos sertifikatai“ - tai laikantis tarptautinių konvencijų valstybių narių arba jų vardu išduoti sertifikatai;

j) „laivas“ - tai laivas, kuriam taikomos tarptautinės konvencijos; ši direktyva netaikoma karo laivams;

k) „Bendrijos laivas“ - tai laivas, kuriam, laikantis tarptautinių konvencijų nuostatų, valstybės narės yra išdavusios saugos sertifikatus arba kurie yra išduoti šių valstybių narių vardu. Šis apibrėžimas netaikomas valstybės narės administracijai trečiosios šalies administracijos prašymu, išduodančiai laivui sertifikatą;

l) „naujas laivas“ - tai laivas, pradėtas statyti šios direktyvos įsigaliojimo dieną ar po šios datos arba kurio statybos etapas yra panašus. Šiame apibrėžime „panašus statybos etapas“ - tai etapas, kai:

i) pradedama konkretaus laivo statyba

ir

ii) pradedamas pirmiau minėto laivo surinkimas, kuriam sunaudota bent 50 tonų arba 1 % apskaičiuotų visų konstrukcinių medžiagų masės (iš šių dviejų naudojamas mažesnis dydis);

m) „eksploatuojamas laivas“ - tai nenaujas laivas;

n) „bandymo standartai“ - tai standartai, kuriuos nustatė:

 Tarptautinė jūrų organizacija (TJO),

 Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO),

 Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC),

 Europos standartizacijos komitetas (CEN)

 Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (Cenelec),

 ir

 Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI),

►M4  jų naujausia redakcija ◄ ir nustatyti laikantis atitinkamų tarptautinių konvencijų, atitinkamų TJO rezoliucijų, aplinkraščių, apibrėžiančių bandymo būdus ir bandymo rezultatus, tačiau atitinkančių A priede nurodytą formą;

o) „tipo patvirtinimas“ - tai įrenginių įvertinimo tvarka, naudojama laikantis atitinkamų bandymo standartų, ir atitinkamo sertifikato išdavimas.

3 straipsnis

1.  Ši direktyva taikoma įrenginiams, skirtiems naudoti:

a) naujuose Bendrijos laivuose, neatsižvelgiant į tai, ar statybos metu laivas yra Bendrijoje, ar kur kitur;

b) eksploatuojamame Bendrijos laive:

 kai iki šiol laive nebuvo sumontuoti tokie įrenginiai

 arba

 kai keičiami įrenginiais, iki šiol buvę sumontuoti laive, išskyrus atvejus, kai tarptautinės konvencijos leidžia veikti kitaip,

neatsižvelgiant į tai, ar įrenginių montavimo metu laivas yra Bendrijoje, ar kur kitur.

2.  Ši direktyva netaikoma įrenginiams, sumontuotiems laive iki šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

3.  Nepaisant to fakto, kad siekiant užtikrinti laisvą judėjimą, 1 dalyje nurodytiems įrenginiams gali būti taikomos ne šios, o kitų direktyvų nuostatos, ypač 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvos 89/336/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo ( 6 ) ir 1989 m. gruodžio 21 d. 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo ( 7 ), siekiant tų tikslų, pirmiau minėtiems įrenginiams taikoma tik ši direktyva, išskyrus visas kitas.

4 straipsnis

Kiekviena valstybė narė arba jos vardu veikianti organizacija, išduodama atitinkamą saugos sertifikatą ar pratęsdama jo galiojimą, užtikrina, kad Bendrijos laive, kuriam valstybė narė išduoda saugos sertifikatą, esantys įrenginiais atitinka šios direktyvos nuostatas.

5 straipsnis

1.  A.1 priede išvardyti įrenginiai, montuojami Bendrijos laive 20 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje nurodytą datą arba po jos, atitinka tame priede nurodytus taikomus tarptautinių dokumentų reikalavimus.

2.  Kad įrenginiai atitinka taikomus tarptautinių konvencijų, Tarptautinės jūrų organizacijos atitinkamų rezoliucijų ir aplinkraščių reikalavimus, įrodoma tik laikantis nustatytų atitinkamų bandymų standartų ir A.1 priede nurodytos atitikties įvertinimo tvarkos. Vertinant A.1 priede išvardytų įrenginių atitiktį, kai pateikti IEC ir ETSI bandymo standartai, abu šie standartai yra lygiaverčiai ir gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas gali pasirinkti, kurį standartą naudoti.

3.  A.1 priede išvardytus įrenginius, pagamintus iki 1 dalyje nurodytos datos, taip pat galima pateikti į rinką ir sumontuoti Bendrijos laive, kuriam sertifikatus išdavė valstybė narė, laikydamasi tarptautinių konvencijų, arba kurie buvo išduoti jos vardu per dvejus metus nuo pirmiau minėtos datos, jeigu šie įrenginiai iki šios direktyvos priėmimo, laikantis galiojančios tipo patvirtinimo tvarkos, buvo pagaminti sertifikatus išdavusios valstybės narės teritorijoje

6 straipsnis

1.  Jokia valstybė narė nedraudžia pateikti į rinką arba montuoti Bendrijos laive A.1 priede nurodytų įrenginių, kurie yra pažymėti ženklu arba dėl kitų priežasčių atitinka šios direktyvos nuostatas, arba neatsisako išduoti su įrenginiais susijusius saugos sertifikatus arba pratęsti šių sertifikatų galiojimą.

2.  Radijo licenciją laikydamasi tarptautinių radijo taisyklių kompetentinga institucija išduoda prieš išduodama atitinkamą saugos sertifikatą.

7 straipsnis

1.  Po šios direktyvos įsigaliojimo dienos Bendrija atitinkamai TJO arba Europos standartizavimo organizacijoms paduoda prašymą nustatyti A.2 priede išvardytų įrenginių standartus, įskaitant išsamius bandymo standartus.

2.  1 dalyje nurodytą prašymą pateikia:

 Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir Komisija, kai prašymas pateikiamas IMO,

 Komisija, laikydamasi 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyvos 83/189/EEB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką ( 8 ), kai prašymas pateikiamas Europos standartizacijos organizacijoms. Komisijos išduotais mandatais siekiama tobulinti tarptautinius standartus nustatant Europos institucijų ir jų kolegų bendradarbiavimo tarptautiniu lygmeniu tvarką.

3.  Valstybės narės pagal galimybes užtikrina, kad tarptautinės organizacijos, įskaitant IMO, šiuos standartus sparčiai tobulintų.

4.  Komisija nuolatos stebi bandymo standartų tobulinimą.

▼M7

5.  Jeigu tarptautinėms organizacijoms, įskaitant IMO, per pagrįstą laiką nepavyksta priimti konkretiems įrenginių įtaisams skirtų atitinkamų bandymo standartų arba jeigu jos atsisako priimti tokius standartus, galima priimti Europos standartizacijos organizacijų parengtus standartus. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

6.  Kai priimami arba kai įsigalioja 1 arba 5 dalyse nurodyti bandymo standartai, skirti konkretiems įrenginių įtaisams, tokius įrenginius iš A.2 priedo galima perkelti į A.1 priedą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinama pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

5 straipsnio nuostatos taikomos nuo šių įrenginių perkėlimo datos.

▼B

8 straipsnis

1.  Naują laivą, kuris, neatsižvelgiant į jo vėliavą, nėra įregistruotas valstybėje narėje, tačiau turi būti įrašytas į valstybės narės laivų registrą, jį perkėlus į kitą registrą, priimančioji valstybė narė, siekdama nustatyti, ar šio laivo įrenginių tikroji būklė atitinka jo saugos sertifikatų ir šios direktyvos nuostatas ir ar šie įrenginiai yra pažymėti ženklu arba šiam ženklui lygiaverčiu žymeniu, tikrina, kad būtų patenkinti šios direktyvos nuostatas atitinkantys tos valstybės narės administracijos reikalavimai dėl įrenginių tipo patvirtinimo.

2.  Jeigu įrenginiai nėra pažymėti ženklu arba žymeniu, kurį administracija laiko lygiaverčiu ženklui, jie pakeičiami.

3.  Įrenginiai, kurie pagal šio straipsnio nuostatas laikomi lygiaverčiais, valstybė narė išduoda sertifikatą, kuris visą laiką laikomas šalia įrenginių, suteikia vėliavos valstybės narės leidimą montuoti įrenginius montuoti laive ir nustato apribojimus arba nuostatas, susijusias su įrenginių naudojimu.

4.  Vėliavos valstybės administracija reikalauja, kad radijo ryšio įrenginiai atitiktų radijo dažnių spektro reikalavimus.

9 straipsnis

1.  Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, kurias jos paskiria 10 straipsnyje numatytai tvarkai įgyvendinti, apie konkrečias toms notifikuotosioms įstaigoms pavestas užduotis bei apie šių įstaigų identifikacijos numerius, kuriuos joms iš anksto paskiria Komisija. Kiekviena įstaiga valstybei narei, ketinančiai ją paskirti, pateikia visą informaciją ir patvirtinimą, kad laikomasi C priede išdėstytų kriterijų.

2.  Bent vieną kartą per dvejus metus kiekviena valstybė narė pasirūpina, kad būtų atliktas jos notifikuotųjų įstaigų įsipareigojimų, kuriuos šios įstaigos prisiima valstybės narės vardu, auditas ir kad šį auditą atliktų administracija arba administracijos paskirta nešališka išorės organizacija. Šis auditas užtikrina, kad kiekviena notifikuotoji įstaiga toliau atitinka C priede nustatytus kriterijus.

3.  Įstaigą paskyrusi valstybė narė šį paskyrimą panaikina, jei nustatoma, kad įstaiga nebeatitinka C priede nustatytų kriterijų. Valstybė narė nedelsdama apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

10 straipsnis

1.  Atitikties įvertinimo tvarka, kurios detalės išvardytos B priede, tai:

i) EB tipo tyrimas (B modulis) ir prieš pateikiant įrenginius į rinką pagal gamintojo arba Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo iš A.1 priede nurodytą pasirinkimą visiems įrenginiams taikomi šie moduliai:

a) EB atitikties tipui deklaracija (C modulis);

b) EB atitikties tipui deklaracija (produkto kokybės užtikrinimas) (D modulis);

c) EB atitikties tipui deklaracija (produkto kokybės užtikrinimas) (E modulis);

d) EB atitikties tipui deklaracija (produkto patikra) (F modulis) arba

ii) visapusiškas EB kokybės užtikrinimas (H modulis).

2.  Atitikties tipui deklaracija pateikiama raštu ir joje išdėstoma B priede nurodyta informacija.

3.  Kai įrenginių rinkiniai gaminami atskirai arba jie gaminami mažais kiekiais ir ne serijomis arba įrenginių rinkiniai nėra gaminami masiškai, įvertinant atitiktį galima taikyti EB gaminio tikrinimo tvarką (G modulis).

4.  Komisija tvarko nuolatos atnaujinamą patvirtintų įrenginių ir paraiškų, kurios paskelbtos negaliojančiomis arba kurias gavus atsisakyta išduoti leidimą, sąrašą ir jį pateikia suinteresuotoms šalims.

11 straipsnis

1.  A.1 priede nurodyti įrenginiai, atitinkantys tam tikras tarptautinių dokumentų nuostatas ir pagaminti laikantis atitikties įvertinimo tvarkos, žymimi ženklu, kurį pritvirtina įrenginių gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas.

2.  Po ženklo nurodomas atitikties įvertinimą atlikusios notifikuotosios įstaigos, jeigu ji kontroliuoja įrenginių gamybą, identifikacijos numeris, o po šio numerio - du skaičiai, nurodantys ženklo pritvirtinimo metus. Notifikuotosios įstaigos identifikacijos numerį pritvirtina pati notifikuotoji įstaiga arba jos vardu - gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas.

3.  Naudotino ženklo forma pateikiama D priede.

4.  Prie įrenginių arba jų pagrindinių techninių duomenų plokštelės ženklas tvirtinamas taip, kad per visą numatomą įrenginių naudojimo laiką jis būtų matomas, įskaitomas ir nenutrinamas. Tačiau kai pirmiau minėtų reikalavimų laikytis nėra galimybės arba kai atsižvelgiant į įrenginių įtaiso pobūdį jų laikytis nėra reikalaujama, ženklas tvirtinamas prie produkto pakuotės, etiketės arba informacinio lapelio.

5.  Netvirtinami jokie ženklai ir nedaromi jokie įrašai, kurie savo reikšme ar grafika, panašia į šioje direktyvoje minimą ženklą, galėtų klaidinti trečiąsias šalis.

6.  Ženklas pritvirtinamas gamybos etapo pabaigoje.

12 straipsnis

1.  Nepaisydama 6 straipsnio nuostatų kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų atliktas jos rinkoje esančių įrenginių, turinčių pritvirtintą ženklą ir kol kas dar nesumontuotų laive, atrankinis patikrinimas siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų šią direktyvą. Atrankinius patikrinimus, nenumatytus B priede pateiktuose atitikties įvertinimo moduliuose, valstybė narė atlieka savo sąskaita.

2.  Nepaisydama 6 straipsnio, Bendrijos laive sumontavus šios direktyvos reikalavimus atitinkančius įrenginius, vėliavos valstybės administracija leidžia vertinti tokius įrenginius, kai pagal tarptautinius dokumentus siekiant saugos ir (arba) apsaugos nuo teršimo tikslų privalu atlikti įrenginių eksploatavimo ir jų darbo laive bandymus, jeigu jie nekartoja jau taikytos atitikties įvertinimo tvarkos. Vėliavos valstybės administracija iš įrenginių gamintojo, Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo arba iš asmens, atsakingo už prekybą įrenginiais Bendrijoje, gali prašyti pateikti tikrinimo (bandymų) ataskaitas.

13 straipsnis

1.  Kai valstybė narė, atlikusi tikrinimą arba kitu būdu nustato, kad A.1 priede nurodyto įrenginio įtaisas neatsižvelgiant į tai, jog jis yra pažymėtas ženklu, yra teisingai sumontuotas, prižiūrimas ir naudojamas pagal tikslinę paskirtį, tačiau gali kelti pavojų įgulos, keleivių arba atitinkamais atvejais kitų asmenų sveikatai ir (arba) saugai arba gali nepalankiai veikti jūros aplinką, ji tokius įrenginius pašalina iš rinkos arba draudžia ar riboja tokių įrenginių pateikimą į rinką arba jų naudojimą laive, kuriam valstybė narė išduoda saugos sertifikatus. Valstybė narė apie tokią priemonę nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai bei nurodo tokio sprendimo priežastis, visų pirma nurodydama, ar įrenginiai neatitinka šios direktyvos nuostatų dėl to, kad:

a) jie neatitinka 5 straipsnio 1 ir 2 dalies;

b) neteisingai naudojami 5 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyti bandymo standartai arba

c) patys bandymo standartai turi trūkumų.

2.  Komisija su suinteresuotomis šalimis nedelsdama pradeda konsultacijas. Jeigu po šių konsultacijų Komisija nustato, kad:

▼M7

 priemonės pagrįstos, ji nedelsdama apie tai praneša valstybei narei, kuri ėmėsi pirmiau minėtos priemonės, ir kitoms valstybėms narėms; jeigu 1 dalyje nurodytas sprendimas priimtas dėl bandymo standartų trūkumų, Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis, per du mėnesius klausimą perduoda 18 straipsnio 1 dalyje nurodytam Komitetui, jeigu sprendimą priėmusi valstybė narė neketina keisti savo nuomonės, ir pradeda 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą;

▼B

 priemonės nepagrįstos, ji nedelsdama apie tai praneša valstybei narei, kuri ėmėsi pirmiau minėtos priemonės, ir gamintojui arba Bendrijoje įsisteigusiam jo įgaliotajam atstovui.

3.  Kai reikalavimų neatitinkantis įrenginio įtaisas yra pažymėtas ženklu, atitinkamų priemonių imasi valstybė narė, turinti įgaliojimus tokių priemonių imtis nepriklausomai nuo to, kas pritvirtino ženklą; ši valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie priemones, kurių ji ėmėsi.

4.  Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų informuojamos apie šios tvarkos taikymo eigą ir padarinius.

14 straipsnis

1.  Nepaisydama 5 straipsnio nuostatų, išskirtinėmis dėl techninių naujovių diegimo susidariusiomis aplinkybėmis vėliavos valstybės administracija gali leisti atitikties įvertinimo tvarkos reikalavimų neatitinkančius įrenginius montuoti Bendrijos laive, jeigu, siekiant patenkinti vėliavos valstybės administracijos reikalavimus, atliktu bandymu arba kitu būdu nustatyta, kad pirmiau minėti įrenginiai yra tokie pat veiksmingi kaip ir įrenginiai, atitinkantys atitikties įvertinimo tvarkos reikalavimus.

Radijo ryšio įrenginių atveju vėliavos valstybės administracija reikalauja, kad radijo ryšio įrenginiai atitiktų radijo dažnių spektro reikalavimus.

2.  Taikant pirmiau minėto bandymo atlikimo tvarką neteikiama pirmenybė nei vėliavos valstybėje, nei kitose valstybėse pagamintiems įrenginiams.

3.  Įrenginiai, kuriems taikomas šis straipsnis, vėliavos valstybė išduoda sertifikatą, kuris visą laiką laikomas šalia įrenginių, suteikia vėliavos valstybės leidimą montuoti įrenginius laive ir nustato apribojimus arba nuostatas, susijusias su įrenginių naudojimu.

4.  Kai valstybė narė leidžia įrenginius, kuriems taikomas šis straipsnis, montuoti Bendrijos laive, ta valstybė narė įrenginių detales, visų atitinkamų bandymų, įvertinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos ataskaitas nedelsdama pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

▼M7

5.  1 dalyje nurodyti įrenginiai įrašomi į A.2 priedą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinama pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

6.  Kai kitai valstybei narei perduodamas laivas su jame sumontuotais įrenginiais, kuriems taikomos 1 dalies nuostatos, priimančioji vėliavos valstybė narė gali imtis būtinų priemonių, įskaitant tikrinimus ir laivo eksploatavimo bandymus, kuriais siekiama užtikrinti, kad įrenginiai yra tokie pat veiksmingi kaip ir įrenginiai, atitinkantys atitikties įvertinimo tvarkos reikalavimus.

15 straipsnis

1.  Nepaisydama 5 straipsnio nuostatų, vėliavos valstybė atitikties įvertinimo tvarkos reikalavimų neatitinkančius įrenginius arba įrenginius, kuriems netaikomos 14 straipsnio nuostatos, gali leisti montuoti Bendrijos laive, kad šie įrenginiai būtų bandomi arba vertinami, tačiau tik tuomet, jei laikomasi šių sąlygų:

a) vėliavos valstybė narė turi būti išdavusi įrenginiams sertifikatą, kurį visą laiką privalu laikyti šalia įrenginių, kuris suteikia valstybės narės leidimą montuoti įrenginius Bendrijos laive ir kuris nustato apribojimų arba nuostatas, susijusias su įrenginių naudojimu;

b) leidimo galiojimo laikas turi būti trumpas;

c) neturi būti pasitikima kitais įrenginiais vietoje šios direktyvos reikalavimus atitinkančių įrenginių ir jie neturi pakeisti įrenginių, atitinkančių šios direktyvos reikalavimus, kuriuos veikiančius ir parengtus, kad juos būtų galima nedelsiant pradėti naudoti, privalu palikti Bendrijos laive.

2.  Radijo ryšio įrenginių atveju vėliavos valstybės administracija reikalauja, kad radijo ryšio įrenginiai atitiktų radijo dažnių spektro reikalavimus.

16 straipsnis

1.  Jeigu esant išskirtinėms aplinkybėms, kurios deramai pagrindžiamos vėliavos valstybės administracijai, įrenginius reikia pakeisti ne Bendrijos uoste ir jeigu atsižvelgiant į pagrįstą laiką, delsimą ir išlaidas neįmanoma, kad laivų įrenginiai būtų pakeisti EB tipo patvirtinimo reikalavimus atitinkančiais įrenginiais, laive galima sumontuoti kitus įrenginius, laikantis šios tvarkos:

a) su įrenginiais pateikiami notifikuotajai įstaigai lygiavertės pripažintos organizacijos išduoti dokumentai, jeigu Bendrija su atitinkama trečiąja šalimi yra sudariusi sutartį dėl abipusio tokių organizacijų pripažinimo;

b) jeigu įrodoma, kad neįmanoma laikytis a punkto nuostatų, pagal 2 ir 3 dalies nuostatas laive galima montuoti įrenginius, su kuriais pateikiami TJO veikloje dalyvaujančios valstybės narės išduoti dokumentai, kurie yra atitinkamų konvencijų dalis ir kurie patvirtina, kad įrenginiai atitinka tam tikrus TJO reikalavimus.

2.  Vėliavos valstybės administracijai nedelsiant pranešama apie kitų tokių įrenginių pobūdį ir jų charakteristikas.

3.  Atsiradus pirmai galimybei vėliavos valstybės administracija užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti įrenginiai bei jų bandymo dokumentai atitiktų susijusius tarptautinių dokumentų ir šių įrenginių reikalavimus.

4.  Radijo ryšio įrenginių atveju vėliavos valstybės administracija reikalauja, kad radijo ryšio įrenginiai atitiktų radijo dažnių spektro reikalavimus.

▼M4

17 straipsnis

▼M7

Šią direktyvą galima iš dalies keisti, kad:

a) šios direktyvos tikslais būtų galima pritaikyti vėlesnius tarptautinių dokumentų pakeitimus;

b) diegiant naujus įrenginius ir juos perrašant iš A.2 priedo į A.1 priedą ir vice versa, būtų galima atnaujinti A priedą;

c) būtų suteikta galimybė su A.1 priede išvardytais įrenginiais naudoti B + C modulius bei H modulį ir iš dalies keisti atitikties vertinimo modulių skiltis;

d) kitas standartizacijos organizacijas būtų galima įtraukti į 2 straipsnyje pateiktą apibrėžimą „bandymo standartai“.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼M4

2 straipsnio c, d ir n punktuose minimos konvencijos ir bandymo standartai suprantami neatmetant jokių priemonių, kurių buvo imtasi taikant 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS), 5 straipsnio nuostatas ( 9 )

▼M7

18 straipsnis

1.  Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 ( 10 ) 3 straipsnį įsteigtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB ( 11 ) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – du mėnesiai.

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

19 straipsnis

Valstybės narės viena kitai siūlo abipusę pagalbą, kad ši direktyva būtų veiksmingai įgyvendinama ir vykdoma.

20 straipsnis

1.  Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1998 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą.

Šias priemones jos taiko nuo 1999 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos pirmojoje pastraipoje nurodytas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

21 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje dieną.

22 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

▼M11
A PRIEDAS

Bendra pastaba dėl A priedo. SOLAS taisyklės yra SOLAS konsoliduota 2009 m. versija.

Bendra pastaba dėl A priedo. Kai kurių įrenginių pavadinimus 5 skiltyje atitinka keli to paties pavadinimo įrenginio variantai. Gaminio variantai nurodyti atskirai ir vienas nuo kito atskirti taškine linija. Sertifikavimo tikslu pasirenkamas tik reikiamas gaminio variantas (pvz., A.1/3.3).

Vartojamų santrumpų sąrašas

1 pakeitimas, susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

2 pakeitimas, susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

AC – klaidų ištaisymas, susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

CAT – radiolokacinės įrangos kategorija pagal IEC 62388 (2007) 1.3 skirsnį.

Circ. – aplinkraštis.

COLREG – Tarptautinės laivų susidūrimo jūroje prevencijos taisyklės.

COMSAR – Tarptautinės jūrų organizacijos Radijo ryšio, paieškos ir gelbėjimo pakomitetis.

EN – Europos standartas.

ETSI – Europos telekomunikacijų standartų institutas.

FSS – Tarptautinis apsaugos nuo gaisro sistemų kodeksas.

FTP – Tarptautinis atsparumo ugniai bandymo procedūrų taikymo kodeksas.

HSC – Greitaeigių plaukiojimo priemonių kodeksas.

IBC – Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų vežimo kodeksas.

ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

IEC – Tarptautinė elektrotechnikos komisija.

IGC – Tarptautinis laivų, skirtų vežti suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodeksas.

IMO – Tarptautinė jūrų organizacija.

ISO – Tarptautinė standartizacijos organizacija.

ITU – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

LSA – gelbėjimo priemonė.

MARPOL – Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos konvencija.

MEPC – Jūros aplinkos apsaugos komitetas.

MSC – Saugios laivybos komitetas.

NOx – azoto oksidai.

O2/HC sistemos – deguonies ir angliavandenilių sistemos

SOLAS – Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje.

SOx – sieros oksidai.

Reg. – taisyklė.

Res. – rezoliucija.
A.1 PRIEDAS

ĮRANGA, KURIOS IŠSAMAUS BANDYMO STANDARTAI YRA TARPTAUTINIUOSE DOKUMENTUOSE

Visam A.1 priedui taikomos pastabos

a) Bendra pastaba. Be konkrečiai paminėtų bandymo standartų, tam tikros nuostatos, kurias būtina taikyti atliekant tipo patikrą (tipo patvirtinimą), kaip nustatyta B priede pateiktuose atitikties vertinimo moduliuose, numatytos taikomuose tarptautinių konvencijų ir atitinkamų IMO rezoliucijų bei aplinkraščių reikalavimuose.

b) 1 skiltis. Gali būti taikomas Komisijos direktyvos 2011/75/ES ( 12 ) 2 straipsnis. (Direktyvos dėl laivų įrenginių A priedo 7 pakeitimas)

c) 1 skiltis. Gali būti taikomas Komisijos direktyvos 2012/32/ES ( 13 ) 2 straipsnis. (Direktyvos dėl laivų įrenginių A priedo 8 pakeitimas)

d) 5 skiltis. Jeigu remiamasi IMO rezoliucijomis, taikomi tik atitinkamose rezoliucijų priedų dalyse nurodyti bandymo standartai, o pačių rezoliucijų nuostatos netaikomos.

e) 5 skiltis. Taikomos naujausios tarptautinių konvencijų ir bandymo standartų versijos. Siekiant, kad atitinkami standartai būtų identifikuojami teisingai, bandymo ataskaitose, atitinkamuose atitikties sertifikatuose ir atitikties deklaracijose nurodomas konkretus taikytas bandymo standartas ir jo versija.

f) 5 skiltis. Jeigu dvi identifikuojančių standartų grupės sujungtos jungtuku „arba“, kiekviena grupė atitinka visus bandymo reikalavimus, kad būtų laikomasi IMO eksploatavimo standartų; todėl bandymo pagal vieną grupę pakanka, kad būtų įrodytas atitinkamų tarptautinių dokumentų reikalavimų laikymasis. Ir atvirkščiai, kai naudojami kiti skyrybos ženklai (kableliai), taikomos visos išvardytos nuorodos.

g) Šio priedo reikalavimais nepažeidžiami tarptautinėse konvencijose nustatyti vežimo reikalavimai.

1.    Gelbėjimo priemonės

4 skiltis. Turėtų būti taikomas IMO MSC 980 aplinkraštis, išskyrus atvejus, kai vietoj jo taikomas specialus 4 skiltyje nurodytas dokumentas.Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Gelbėjimo ratai

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai:

a)  plūdriųjų gelbėjimo priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių);

b)  gelbėjimo ratų;

c)  gelbėjimo liemenių.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/26,

— Reg III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Automatiniai gelbėjimo ratų dūminiai signalai

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Gelbėjimo liemenės

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.922,

— IMO MSC.1/Circ.1304.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Gelbėjimo liemenėms nepriskiriami apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai:

— su izoliacija arba be jos.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Gelbėjimo liemenėms priskiriami apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai:

— su izoliacija arba be jos.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Šiluminės apsaugos priemonės

— Reg. III/4,

— Reg. X/3

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Parašiutinės signalinės raketos (pirotechnika)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/6,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Rankiniai signaliniai deglai (pirotechnika)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plūdrieji dūminiai signalai (pirotechnika)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Lyno sviedžiamieji įtaisai

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/18,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Pripučiamieji gelbėjimo plaustai

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Standieji gelbėjimo plaustai

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Neapsiverčiantys gelbėjimo plaustai

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Dvipusiai gelbėjimo plaustai su tentais

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Gelbėjimo plaustų iškilimą į paviršių užtikrinančios priemonės (hidrostatiniai paleidžiamieji įtaisai)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Gelbėjimosi valtys:

(a)  a) nuleidžiamosios gelbėjimosi valtys:

— iš dalies uždengtos,

— visiškai uždengtos;

(b)  b) numetamosios gelbėjimosi valtys.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC.1/Circ.1423.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Standžiosios gelbėjimo valtys (kateriai)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Pripučiamosios gelbėjimo valtys (kateriai)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai):

a)  pripučiamos;

b)  standžios;

c)  standžiosios (pripučiamos).

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,V,

— IMO MSC/Circ.1016,

— IMO MSC/Circ.1094.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Nuleidimo įtaisai su lynais ir gerve (keltuvai)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Plūdriųjų gelbėjimo priemonių iškilimą į paviršių užtikrinantys paleidžiamieji įtaisai

Perkelta į A.2/1.3.

A.1/1.23

Gelbėjimosi valčių numetimo iš laivo įrenginiai

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Gelbėjimo plaustų nuleistuvai (keltuvai)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/12,

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių) nuleistuvai (keltuvai)

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Paleidžiamasis mechanizmas:

a)  gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) (nuleidžiamų lynu arba lynais);

b)  gelbėjimo plaustų (nuleidžiamų lynu arba lynais).

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC.1/Circ.1419.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Evakuacijos iš laivo sistemos

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/15,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Gelbėjimo priemonės

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Laipinimo kopėčios

— Reg. III/4,

— Reg. III/11,

— Reg. X/3.

— Reg. III/11,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC.1/Circ.1285.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Šviesogrąžės medžiagos

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Plūdriosios gelbėjimo priemonės dvipusio ryšio VHF radiotelefonas

Perkelta į A.1/5.17 ir A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklis (SART)

Perkelta į A.1/4.18

A.1/1.33

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) radaro atšvaitas (pasyvusis)

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) radaro atšvaitas (pasyvusis)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.164(78).

— EN ISO 8729 (1998),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— EN ISO 8729 (1998),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— ISO 8729–1 (2010),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— ISO 8729–1 (2010),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) kompasas

Perkelta į A.1/4.23

A.1/1.35

Nešiojamosios gaisro gesinimo priemonės gelbėjimosi valtyse ir gelbėjimo valtyse (kateriuose)

Perkelta į A.1/3.38

A.1/1.36

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) eigos varikliai

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Gelbėjimo valties (katerio) pakabinamasis eigos variklis

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) paieškos prožektoriai

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Dvipusiai atvirieji gelbėjimo plaustai

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, Annex 10,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 11 priedas.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11 priedas.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mechaninis locmano keltuvas

Perkelta į A.1/4.48

A.1/1.41

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

a)  nuleidžiamosios gelbėjimosi valtys;

b)  numetamosios gelbėjimosi valtys;

c)  gelbėjimo plaustai;

d)  standžiosios gelbėjimo valtys (kateriai);

e)  greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai).

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/17,

— Reg. III/23,

— Reg. III/24,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Locmano kopėčios

Perkelta į A.1/4.49

A.1/1.43

Standžiosios (pripučiamos) gelbėjimo valtys

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.    Jūrų taršos prevencijaNr.

Įrenginio pavadinimas

1973/1978 m. MARPOL taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1973/1978 m. MARPOL taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Alyvos filtravimo įranga (išvalytame vandenyje alyvos ne daugiau kaip 15 ppm)

—  I priedas, Reg. 14.

I priedas, Reg. 14,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Alyvos ir vandens tarpfazinės ribos aptiktuvai

—  I priedas, Reg. 32.

—  I priedas, Reg. 32.

—  IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Alyvos kiekio matuokliai

—  I priedas, Reg. 14.

I priedas, Reg. 14,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Valymo agregatai, jungiami prie alyva užteršto vandens atskyrimo įrangos (alyvos kiekis išleidžiamame vandenyje ne didesnis kaip 15 ppm)

Specialiai palikta tuščia.

A.1/2.5

Tanklaivio naftos išleidimo stebėjimo ir kontrolės sistema

—  I priedas, Reg. 31.

—  I priedas, Reg. 31.

—  IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Nuotekų valymo įrenginiai

—  IV priedas, Reg. 9.

—  IV priedas, Reg. 9.

—  IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Laivų krosnys atliekoms deginti

—  VI priedas, Reg. 16.

—  VI priedas, Reg.16.

—  IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Chemiliuminescencinio aptiktuvo (CLD) NOx analizatorius arba kaitinamojo chemiliuminescencinio aptiktuvo (HCLD) tipas, naudojamas tiesioginiam matavimui laive

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 13)

— IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 13),

— IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx 2008 m. techninis kodeksas),

— IMO Res. MEPC.198(62),

— IMO MEPC.1/Circ.638.

— IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx 2008 m. techninis kodeksas),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx 2008 m. techninis kodeksas),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Įranga, kurios veikimas grindžiamas kitomis technologinėmis SOx išmetalų ribojimo priemonėmis

Perkelta į A.2/2.4.

A.1/2.10

Žr. A.1 priedo b punktą

Laivo išmetamųjų dujų valymo sistemos

— IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4),

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4)

—  IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.    Priešgaisrinė apsaugaNr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Sunkiai užsidegančios pagrindinės denio dangos medžiagos

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Nešiojamieji ugnies gesintuvai

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/18,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

— IMO MSC/Circ.1239,

— IMO MSC/Circ.1275.

— EN 3–7 (2004), įskaitant A.1 (2007),

— EN 3–8 (2006), įskaitant AC (2007),

— EN 3–9 (2006), įskaitant AC (2007),

— EN 3–10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Ugniagesių reikmenys: apsauginė apranga (apsaugos nuo karščio kostiumas)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Apsauginė ugniagesių apranga:

— EN 469 (2005), įskaitant A1 (2006) ir AC (2006).

Apsauginė ugniagesių apranga. Specializuotų ugniagesių šviesą atspindinti apranga:

— EN 1486 (2007).

Ugniagesių apsauginė apranga. Apsauginė apranga su šviesą atspindinčiu išoriniu paviršiumi:

— ISO 15538 (2001) Level 2.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Ugniagesių reikmenys: apsauginiai batai

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

—  EN 15090 (2012).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Ugniagesių reikmenys: apsauginės pirštinės

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

—  EN 659 (2003), įskaitant A1 (2008) ir AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Ugniagesių reikmenys: apsauginis šalmas

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

—  EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Autonominis suslėgto oro kvėpavimo aparatas

Pastaba. Naudojant avarijose, kuriose išsiskiria pavojingos medžiagos, reikalinga padidinto slėgio kaukė.

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Ir, kai aparatų naudojimas susijęs su krovinio avarija,

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14.

— EN 136 (1998), įskaitant AC (2003),

— EN 137 (2006).

Ir, kai aparatų naudojimas susijęs su krovinio avarija,

— ISO 23269–3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dujokaukės arba respiratoriaus oro tiekimo aparatas

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Pastaba. Ši įranga skirta tik greitaeigiams laivams, pastatytiems pagal 1994 HSC Code nuostatas.

—  IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

— EN 14593–1 (2005),

— EN 14593–2 (2005), įskaitant AC (2005),

— EN 14594 (2005), įskaitant AC (2005),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

1974 m. SOLAS Reg. II-2/12 nurodytosioms lygiavertės sprinklerinių gesinimo sistemų, įrengtų gyvenamosiose ir tarnybinėse patalpose ir valdymo postuose, sudedamosios dalys (taikoma antgaliams ir jų charakteristikoms)

(Į šį įrenginį įeina greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/9,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

—  IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Mašinų patalpose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų antgaliai

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC/Circ.1165, A priedas.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Gaisrui atsparios „A“ ir „B“ klasių pertvaros:

a)  „A“ klasės pertvaros;

b)  „B“ klasės pertvaros.

„A“ klasė:

— Reg. II-2/3.2.

„B“ klasė:

— Reg. II-2/3.4.

— Reg.II-2/9, ir

„A“ klasė:

— Reg. II-2/3.2.

— IMO MSC/Circ.1120

— IMO MSC.1/Circ.1435

„B“ klasė:

— Reg. II-2/3.4.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/16.

— Reg II-2/4,

— Reg II-2/16

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— IMO MSC/Circ.677.

Kiti įrenginiai, išskyrus vožtuvus:

B + D

B + E

B + F

Vožtuvai:

B + F

A.1/3.13

Nedegiosios medžiagos

— Reg. II-2/3,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Kitos medžiagos nei plienas vamzdžiams, išvedamiems per „A“ ir „B“ pertvaras

Įrenginys įtrauktas į A.1/3.26 ir A.1/3.27.

A.1/3.15

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

a)  plastikiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės;

b)  vožtuvai;

c)  lankstieji vamzdžių junginiai;

d)  metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariu ir elastometriniu sandarinimu.

— Reg. II-2/4,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,

— IMO MSC/Circ.1120.

Vamzdžiai ir jungiamosios detalės:

— IMO Res. A.753(18).

Vožtuvai:

— ISO 10497 (2010).

Lankstieji vamzdžių junginiai:

— EN ISO 15540 (2001)

— EN ISO 15541 (2001).

Metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariu ir elastometriniu sandarinimu.

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Gaisrinės durys

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

— IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Gaisrinių durų valdymo sistemų sudedamosios dalys.

Pastaba. Kai 2 skiltyje vartojamas terminas „sistemos sudedamosios dalys“, tai gali reikšti, kad vieną sudedamąją dalį, tokių dalių grupę arba visą sistemą reikia išbandyti ir įsitikinti, kad jos atitinka tarptautinius reikalavimus.

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos:

a)  dekoratyvinė fanera;

b)  dažų dangos,

c)  grindų dangos,

d)  izoliaciniai vamzdžių apgaubai;

e)  rengiant „A“, „B“ ir „C“ klasės pertvaras naudojami klijai;

f)  degioji kanalų membrana.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6 taikoma (a),(b),(c)

— Reg. II-2/9 taikoma (e),(f)

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Portjeros, užuolaidos ir kitos kabamosios tekstilinės medžiagos ir plėvelės

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Apmušti baldai

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— Reg.X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Patalynė

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Automatinės priešgaisrinės sklendės

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nedegiosios kanalų angos „A“ klasės pertvarose

Perkelta į A.1/3.26

A.1/3.24

Elektros kabelių pereigos „A“ klasės pertvarose

Perkelta į A.1/3.26(a).

A.1/3.25

Ugniai atsparūs „A“ ir „B“ klasės langai ir borto iliuminatoriai

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Angos „A“ klasės pertvarose:

a)  elektros kabelių pereigų;

b)  vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt.

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— IMO MSC.1/Circ.1276. (taikoma tik (b))

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Angos „B“ klasės pertvarose:

a)  elektros kabelių pereigų;

b)  vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt.

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklerinės sistemos (taikoma tik šių sistemų purkštukams).

(Į šį įrenginį įeina greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

— ISO 6182–1 (2004).

— Arba

— EN 12259–1 (1999), įskaitant A1 (2001), A2 (2004) ir A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Gaisrinės žarnos

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  EN 14540 (2004), įskaitant A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Nešiojamoji deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008), arba IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

— IEC 60533 (1999),

ir kai taikytina:

a)  1 kategorijai (saugi zona):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079–29–1 (2007).

b)  2 kategorijai (sprogių dujų aplinkos):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079–29–1 (2007),

— IEC 60079–0 (2011),

— EN 60079–1 (2007), įskaitant IEC 60079–1 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 60079–10–1 (2009),

— EN 60079–11 (2012),

— EN 60079–15 (2010),

— EN 60079–26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai

Įrenginys išbrauktas, nes jis įtrauktas į A.1/3.9 ir A.1/3.28.

A.1/3.32

Ugnies plitimo ribojimo medžiagos (išskyrus baldų) greitaeigiuose laivuose

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Ugnies plitimo ribojimo medžiagos greitaeigių laivų baldams

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvaros

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Greitaeigių laivų gaisrinės durys

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Greitaeigių laivų automatinės gaisrinės sklendės

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Angos greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvarose:

a)  elektros kabelių pereigų;

b)  vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt.

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Nešiojamosios gaisro gesinimo priemonės gelbėjimosi valtyse ir gelbėjimo valtyse (kateriuose)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

— Reg. III/34,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— EN 3–7 (2004), įskaitant A1 (2007),

— EN 3–8 (2006), įskaitant AC (2007),

— EN 3–9 (2006), įskaitant AC (2007),

— EN 3–10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo vandeniu purškiamųjų sistemų antgaliai

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Žemai įrengtos apšvietimo sistemos (tik sudedamosios dalys)

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. A.752(18),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

— IMO Res. A.752(18).

— Arba

— ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Gelbėjimosi kvėpavimo priemonės (EEBD)

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

— IMO MSC/Circ.849.

— ISO 23269–1 (2008) ir kitaip:

— For self-contained: open - circuit compressed air breathing apparatus with full mask or mouthed piece assembly for escape:

— EN 402 (2003).

— gelbėjimosi autonominiams atvirosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatams su gaubtu:

— EN 1146(2005).

— gelbėjimosi autonominiams uždarosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatams:

— EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inertinių dujų sistemų sudedamosios dalys

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. A.567(14),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

— IMO MSC/Circ.353,

— IMO MSC/Circ.485,

— IMO MSC/Circ.731,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Gruzdintuvių gaisro gesinimo sistemų (automatinių arba rankinių) antgaliai

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Ugniagesių reikmenys: gelbėjimo lynas

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys (gesinimo medžiaga, slėginiai vožtuvai, antgaliai)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1316.

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1316.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Mašinų patalpose įrengtos lygiavertės gaisro gesinimo dujomis sistemos (aerozolinės sistemos)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1270,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC.1/Circ. 1270, įskaitant 1 klaidų ištaisymą.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentratas stacionariosioms gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemoms mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose

Pastaba. Stacionariosios gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos (įskaitant sistemas, naudojančias patalpų, kuriose jos veikia, orą) mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose vis tiek turi būti išbandytos su patvirtintu koncentratu pagal administracijos reikalavimus.

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

—  IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

„A“ kategorijos mašinų patalpų stacionariųjų vietinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų sudedamosios dalys

(antgalių ir eksploatacinių charakteristikų nustatymo bandymai)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Stacionariosios gaisro gesinimo vandeniu sistemos, įrengtos ro-ro patalpose ir specialiosiose patalpose, atitinkančios nurodytąsias rezoliucijoje A.123(V)

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.123(V),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  IMO MSC.1/Circ.1430.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Cheminėms medžiagoms atspari apsauginė apranga

Perkelta į A.2/3.9.

A.1/3.51

Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys

a)  Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga

b)  Energijos tiekimo įranga

c)  Šilumos aptiktuvai – taškiniai aptiktuvai

d)  Dūmų aptiktuvai. Taškiniai aptiktuvai, kurių veikimas pagrįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija

e)  Liepsnos aptiktuvai. Taškiniai aptiktuvai

f)  Gaisro pavojaus rankinio signalizavimo punktai

g)  Trumpojo jungimo skyrikliai

h)  Įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai

i)  Kabeliai

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1242.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose:

— EN 54–2 (1997), įskaitant AC (1999) ir A1 (2006).

Energijos tiekimo įranga:

— EN 54–4 (1997), įskaitant AC (1999), A1 (2002) ir A2 (2006).

Šilumos aptiktuvai – taškiniai aptiktuvai:

— EN 54–5 (2000), įskaitant A1 (2002).

Dūmų aptiktuvai – taškiniai aptiktuvai, kurių veikimas pagrįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija:

— EN 54–7 (2000), įskaitant A1 (2002) ir A2 (2006).

Liepsnos aptiktuvai – taškiniai aptiktuvai:

— EN 54–10 (2002), įskaitant A1(2005).

Rankiniai priešgaisrinės signalizacijos prietaisai:

— EN 54–11 (2001), įskaitant A1(2005).

Trumpojo jungimo skyrikliai:

— EN 54–17 (2007), įskaitant AC (2007).

Įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai:

— EN 54–18 (2005), įskaitant AC(2007).

Kabeliai:

— EN 60332–1-1 (2004),

— IEC 60092–376 (2003).

Ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose:

— IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Stacionarieji ir kilnojamieji gesintuvai

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— EN 1866–1 (2007).

— Arba

— ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Gaisro signalizavimo įtaisai. Garsiniai signalizatoriai

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

Garsiniai signalizatoriai

— EN 54–3 (2001), įskaitant A1 (2002) ir A2(2006),

— IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stacionari deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

O2/HC sistemoms papildomai:

— IMO MSC.1/Circ.1370.

— IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

— IEC 60533 (1999),

ir kai taikytina:

a)  4 kategorijai (saugi zona):

— EN 50104 (2010).

b)  3 kategorijai (sprogių dujų aplinkos):

— EN 50104 (2010),

— IEC 60079–0 (2011),

— EN 60079–29–1 (2007).

O2/HC sistemoms papildomai:

— IMO MSC.1/Circ.1370.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Dvejopos paskirties tipo antgaliai (purškimo arba čiurkšlės)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

Priešgaisrinių tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. Sudėtiniai PN 16 švirkštai:

— EN 15182–1 (2007), įskaitant A1(2009),

— EN 15182–2 (2007), įskaitant A1(2009).

Priešgaisrinių tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. Ištisinės čiurkšlės ir (arba) fiksuoto čiurkšlės išpurškimo kampo PN 16 švirkštai:

— EN 15182–1 (2007), įskaitant A1(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Gaisrinės žarnos (susukamos ant būgno)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

—  EN 671–1 (2001), įskaitant AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Gaisro gesinimo vidutinio plėtimosi putomis sistemų sudedamosios dalys – denių stacionarieji putų generatoriai tanklaiviams

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10.8.1,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

—  IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Gaisro gesinimo sistemų mažo plėtimosi putomis sudedamosios dalys mašinų patalpų ir tanklaivio denio apsaugai

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— IMO MSC.1/Circ.1312,

— IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Cheminių medžiagų tanklaivių stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų plėtriosios putos

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),

— IMO MSC/Circ.553.

— IMO MSC.1/Circ.1312,

— IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Kajučių balkonuose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu stacionariųjų sistemų antgaliai

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

a)  Uždarųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpų ir krovinio siurblių skyrių apsaugai

b)  Atvirųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpų ir krovinio siurblių skyrių apsaugai

Pastaba. Uždarųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose turi būti išbandytos naudojant patvirtintą koncentratą pagal administracijos reikalavimus.

—  Reg. II-2/10.

—  Reg. II-2/10.

—  IMO MSC.1/Circ.1384.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Žr. A.1 priedo b punktą

Gesinimo sausais cheminiais milteliais sistemos

—  Reg. II-2/1.

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code).

—  IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Žr. A.1 priedo c pastabą

Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10,

ir:

Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose:

— EN 54–2 (1997), įskaitant AC (1999) ir A1 (2006).

Energijos tiekimo įranga:

— EN 54–4 (1997), įskaitant AC (1999), A1 (2002) ir A2 (2006).

Įsiurbiamieji dūmų aptiktuvai:

— EN 54–20 (2006), įskaitant AC(2008).

Ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose:

— IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

— IEC 60533 (1999).

Ir, kai taikoma, sprogių dujų aplinkos:

— IEC 60079–0 (2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Žr. A.1 priedo c pastabą

„C“ klasės pertvaros

—  Reg. II-2/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

Žr. A.1 priedo c pastabą

Stacionariosios angliavandenilių dujų aptikimo sistemos

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16,

— IMO MSC.1/Circ.1370.

— IMO MSC.1/Circ.1370,

— IEC 60079–0 (2011),

— EN 60079–29–1 (2007),

— IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

Žr. A.1 priedo c pastabą

Evakuacijos nurodymų sistemos, naudojamos kaip žemai įrengtų apšvietimo sistemų alternatyva

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— IMO MSC.1/Circ.1168.

—  IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67

Buvęs A.2/3.23

Sraigtasparnio infrastruktūros gaisro gesinimo putomis priemonės

—  Reg. II-2/18.

— Reg. II-2/18,

— IMO MSC.1/Circ.1431.

—  EN 13565–1 (2003), įskaitant A1 (2007).

B + D

B + E

B + F

4.    Navigacijos įranga

4 skirsniui „Navigacijos įranga“ taikomos pastabos

5 skiltis:

IEC 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

1. IEC 61162–1 ed4.0 (2010–11). 1 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų“

2. IEC 61162–2 1.0 leid. (1998–09). 2 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų. Perdavimas didele sparta“

3. IEC 61162–3 1.1 leid. su 1 pakeitimu (2010–11). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 IEC 61162–3 ed1.0 (2008–05). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 IEC 61162–3-am1 ed1.0 (2010–06) 1 pakeitimas. 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

4. IEC 61162–400 ed1.0 (2001–11). 400 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Įvadas ir bendrieji principai“

 IEC 61162–401 ed1.0 (2001–11). 401 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomojo lygmens profilis“

 IEC 61162–402 ed1.0 (2005–09). 402 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Dokumentų ir bandymų reikalavimai“

 IEC 61162–410 ed1.0 (2001–11). 410 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Siuntimo lygmens profilio reikalavimai ir pagrindinis siuntimo lygmens profilis“

 IEC 61162–420 ed1.0 (2001–11). 420 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomųjų standartų reikalavimai ir pagrindiniai taikomieji standartai“

 IEC 61162–450 ed1.0 (2011–06). 450 dalis „Keletas siųstuvų ir keletas imtuvų. Eterneto sujungimas“

EN 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

1. EN 61162–1 (2011). 1 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų“

2. EN 61162–2 (1998). 2 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų. Perdavimas didele sparta“

3. EN 61162–3 (2008). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 EN 61162–3-am1 (2010) 1 pakeitimas. 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

4. EN 61162–400 (2002). 400 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Įvadas ir bendrieji principai“

 EN 61162–401 (2002). 401 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomojo lygmens profilis“

 EN 61162–402 (2005). 402 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Dokumentų ir bandymų reikalavimai“

 EN 61162–410 (2002). 410 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Siuntimo lygmens profilio reikalavimai ir pagrindinis siuntimo lygmens profilis“

 EN 61162–420 (2002). 420 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomųjų standartų reikalavimai ir pagrindiniai taikomieji standartai“

 EN 61162–450 (2011). 450 dalis „Keletas siųstuvų ir keletas imtuvų. Eterneto sujungimas“Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetinis kompasas

a)  „A“ klasė – laivams;

b)  „B“ klasė – gelbėjimosi valtims ir gelbėjimo valtims (kateriams)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Laivo kurso siųstuvas THD (magnetinis metodas)

— Reg. V/18,

— Reg. V/19,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ISO 22090–2 (2004), įskaitant 2005 m. klaidų ištaisymą,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— ISO 22090–2 (2004), įskaitant 2005 m. klaidų ištaisymą,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Girokompasas

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.424(XI),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radiolokacinė įranga

Perkelta į A.1/4.34, A.1/4.35 ir A.1/4.36.

A.1/4.5

Automatinė kurso žymėjimo priemonė (ARPA)

Perkelta į A.1/4.34

A.1/4.6

Echolotai

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.224(VII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.74(69) 4 priedas,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 9875 (2001), įskaitant 1 ISO techninių klaidų ištaisymą (2006),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— ISO 9875 (2000), įskaitant 1 ISO techninių klaidų ištaisymą (2006),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Greičio ir atstumo matuokliai (SDME)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.824(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.96(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61023 (2007),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61023 (2007),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Aksiometras, tachometras, tangažo rodytuvas

Perkelta į A.1/4.20, A.1/4.21 ir A.1/4.22.

A.1/4.9

Sukimo kampinio greičio matuoklis

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.526(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ISO 20672 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— ISO 20672 (2007),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Pelengatorius

Specialiai palikta tuščia.

A.1/4.11

Radionavigacinė įranga „Loran-C“

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.818(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Radionavigacinė įranga „Chayka“

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. A.818 (19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Radionavigacinė įranga „Decca Navigator“

Specialiai palikta tuščia.

A.1/4.14

GPS įranga

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61108–1 (2003),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61108–1 (2003),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Įranga GLONASS

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61108–2 (1998),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61108–2 (1998),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Laivo krypties kontrolės sistema (HCS)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.342(IX),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.64(67) 3 priedas,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Mechaninis locmano keltuvas

Perkelta į A.1/1.40

A.1/4.18

9 GHz paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklis (SART)

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14,

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.530(13),

— IMO Res. A.802(19),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

— ITU-R M.628–3(11/93).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61097–1 (2007).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radiolokacinė greitaeigių laivų įranga

Perkelta į A.1/4.37

A.1/4.20

Aksiometras

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ISO 20673 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Laivasraigčio sūkių dažnio rodytuvas (tachometras)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ISO 22554 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Tangažo rodytuvas

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ISO 22555 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) kompasas

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 13.

—  ISO 25862 (2009).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Greitaeigių laivų automatinė radiolokacinė kurso žymėjimo priemonė (ARPA)

Perkelta į A.1/4.37

A.1/4.25

Automatinis laivo kelio sekimo įrenginys (ATA)

Perkelta į A.1/4.35

A.1/4.26

Greitaeigių laivų automatinis kelio sekimo įrenginys (ATA)

Perkelta į A.1/4.38

A.1/4.27

Elektroninis kurso braižytuvas (EPA)

Perkelta į A.1/4.36

A.1/4.28

Kompleksinė tiltelio sistema

Perkelta į A.2/4.30

A.1/4.29

Reiso duomenų rašytuvas (VDR)

— Reg. V/18,

— Reg. V/20,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.333(90).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 61996–1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 61996–1 (2007–11),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Dubliuotoji elektroninių jūrlapių rodymo ir informavimo sistema (ECDIS) ir rastrinių jūrlapių rodymo sistema (RCDS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.232(82),

— IMO SN.1/Circ.266.

[Dubliuotoji ECDIS ir RCDS taikomos tik tada, kai šios funkcijos įtrauktos į ECDIS. Modulio B sertifikate nurodoma, ar šios funkcijos buvo išbandytos.]

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 61174 (2008),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Greitaeigių laivų girokompasas

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.821(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16328 (2001),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— ISO 16328 (2001),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Universaliosios automatinės atpažinimo sistemos (AIS) įranga

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— ITU-R M. 1371–4(2010).

Pastaba. ITU-R M. 1371–4(2010) taikomas tik remiantis IMO Res. MSC.74(69) reikalavimais.

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 61993–2 (2001),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 61993–2 (2001),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Laivo kelio kontrolės sistema (veikianti esant nuo minimalaus manevrinio iki 30 mazgų laivo greičiui)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62065 (2002),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62065 (2002),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

CAT 1 radiolokacinė įranga

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.823(19),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177–3(06/03).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008),

— IEC 62388 1.0 leid. (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

CAT 2 radiolokacinė įranga

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177–3(06/03).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008),

— IEC 62388 1.0 leid. (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

CAT 3 radiolokacinė įranga

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177–3(06/03).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008),

— IEC 62388 1.0 leid. (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Greitaeigių laivų radiolokacinė įranga (CAT 1H ir CAT 2H)

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177–3(06/03).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008),

— IEC 62388 1.0 leid. (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radiolokacinė įranga su jūrlapių funkcija, t. y.:

a)  CAT 1C;

b)  CAT 2C;

c)  CAT 1HC greitaeigiams laivams;

d)  CAT 2HC greitaeigiams laivams

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177–3(06/03).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008),

— IEC 62388 1.0 leid. (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radaro atšvaitas – pasyvusis

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.164(78).

— ISO 8729–1 (2010),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— ISO 8729–1 (2010),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Greitaeigių laivų kurso reguliavimo sistema

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.822(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Laivo kurso siųstuvas THD (GNSS metodas)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090–3 (2004), įskaitant 1 ISO klaidų ištaisymą (2005),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— ISO 22090–3 (2004), įskaitant 1 ISO klaidų ištaisymą (2005),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Greitaeigių laivų paieškos prožektorius

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— ISO 17884 (2004),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Greitaeigių laivų naktinio matymo įranga

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.94(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— ISO 16273 (2003),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.44

DGPS ir DGLONASS įrangos diferencinis radijo švyturio signalų imtuvas

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.114(73).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61108–4 (2004),

— EN 61162 serija,

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61108–4 (2004),

— IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.45

Jūrlapiai laivo radarui

Įrenginys išbrauktas, nes jis įtrauktas į A.1/4.38.

A.1/4.46

Laivo kurso siųstuvas THD (giroskopo metodas)

— Reg. V/18.

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090–1 (2002), įskaitant 1 klaidų ištaisymą (2005),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— ISO 22090–1 (2002), įskaitant 1 klaidų ištaisymą (2005),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

Supaprastintasis reiso duomenų rašytuvas (S-VDR)

—  Reg. V/20.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.163(78),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 61996–2 (2008),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 61996–2 (2007),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48

Mechaninis locmano keltuvas

Specialiai palikta tuščia (IMO Res. MSC.308(88) – įsigaliojo 2012 m. liepos 1 d. – rašoma, kad mechaniniai locmano keltuvai nenaudojami).

A.1/4.49

Locmano kopėčios

— Reg. V/23,

— Reg. X/3.

— Reg. V/23,

— IMO Res.A.1045(27),

— IMO MSC/Circ.773.

— IMO Res.A.1045(27),

— ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.50

DGPS įranga

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61108–1 (2003),

— EN 61108–4 (2004),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61108–1 (2003),

— IEC 61108–4 (2004),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51

Įranga DGLONASS

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61108–2 (1998),

— EN 61108–4 (2004),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61108–2 (1998),

— IEC 61108–4 (2004),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Dieninis signalinis prožektorius

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.95(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— ISO 25861 (2007).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— ISO 25861 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53

Žr. A.1 priedo b punktą

Aktyvusis radaro atšvaitas

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.164(78),

— ITU-R M 1176 (10/95).

— ISO 8729–2 (2009),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— Arba

— ISO 8729–2 (2009),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

Žr. A.1 priedo b punktą

Pelengavimo įrenginys

—  Reg. V/18.

—  Reg. V/19.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

Žr. A.1 priedo b punktą

AIS SART įranga

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. MSC.246(83),

— IMO Res. MSC.247(83),

— IMO Res. MSC.256(84),

— ITU-R M. 1371–4(2010).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61097–14 (2010).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–14 (2010).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

Žr. A.1 priedo b punktą

„Galileo“ imtuvas

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.233(82).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61108–3 (2010),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61108–3 (2010),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57

Žr. A.1 priedo b punktą

Tiltelio budėtojo signalinė sistema (BNWAS)

—  Reg. V/18.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.128(75),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008),

— IEC 62616 (2010), įskaitant IEC 62616 1 klaidų ištaisymą (2012),

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008),

— IEC 62616 (2010), įskaitant IEC 62616 1 klaidų ištaisymą (2012),

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58

Buvęs A.2/4.18

Garso signalų priėmimo sistema

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.86(70),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008),

— ISO 14859 (2012).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008),

— ISO 14859 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

5.    Radijo ryšio įranga

5 skirsniui „Radijo ryšio įranga“ taikomos pastabos

5 skiltis. Jei neatitinka IMO MSC/Circ.862 reikalavimai ir gaminio bandymo standartai, pirmenybė teikiama IMO MSC/Circ.862 reikalavimams

5 skiltis: IEC 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

5 skiltis: IEC 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

1. IEC 61162–1 4.0 leid. (2010–11). 1 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų“

2. IEC 61162–2 1.0 leid. (1998–09). 2 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų. Perdavimas didele sparta“

3. IEC 61162–3 1.1 leid. su 1 pakeitimu (2010–11). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 IEC 61162–3 ed1.0 (2008–05). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 IEC 61162–3-am1 ed1.0 (2010–06) 1 pakeitimas. 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

4. IEC 61162–400 ed1.0 (2001–11). 400 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Įvadas ir bendrieji principai“

 IEC 61162–401 ed1.0 (2001–11). 401 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomojo lygmens profilis“

 IEC 61162–402 ed1.0 (2005–09). 402 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Dokumentų ir bandymų reikalavimai“

 IEC 61162–410 ed1.0 (2001–11). 410 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Siuntimo lygmens profilio reikalavimai ir pagrindinis siuntimo lygmens profilis“

 IEC 61162–420 ed1.0 (2001–11). 420 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomųjų standartų reikalavimai ir pagrindiniai taikomieji standartai“

 IEC 61162–450 ed1.0 (2011–06). 450 dalis „Keletas siųstuvų ir keletas imtuvų. Eterneto sujungimas“

EN 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

1. EN 61162–1 (2011). 1 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų“

2. EN 61162–2 (1998). 2 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų. Perdavimas didele sparta“

3. EN 61162–3 (2008). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 EN 61162–3-am1 (2010) 1 pakeitimas. 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

4. EN 61162–400 (2002). 400 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Įvadas ir bendrieji principai“

 EN 61162–401 (2002). 401 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomojo lygmens profilis“

 EN 61162–402 (2005). 402 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Dokumentų ir bandymų reikalavimai“

 EN 61162–410 (2002). 410 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Siuntimo lygmens profilio reikalavimai ir pagrindinis siuntimo lygmens profilis“

 EN 61162–420 (2002). 420 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomųjų standartų reikalavimai ir pagrindiniai taikomieji standartai“

 EN 61162–450 (2011). 450 dalis „Keletas siųstuvų ir keletas imtuvų. Eterneto sujungimas“Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

VHF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefono perdavimo ir priėmimo režimu

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.385(X),

— IMO Res. A.524(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.489–2 (10/95),

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M.541–9 (05/04),

— ITU-R M.689–2 (09/94).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 301 843–2 V1.2.1 (2004–06),

— ETSI EN 301 925 V1.3.1 (2010–09).

— Arba

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–3 (1994),

— IEC 61097–7 (1996),

— IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2

VHF DSC budėjimo imtuvas

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.489–2 (10/95),

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M.541–9 (05/04).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010–09),

— ETSI EN 301 843–2 V1.2.1 (2004–06).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–3 (1994),

— IEC 61097–8 (1998),

— IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3

NAVTEX imtuvas

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.148(77),

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.540–2 (06/90),

— ITU-R M.625–3 (10/95).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— ETSI EN 300 065–1 V1.2.1 (2009–01),

— ETSI EN 301 843–4 V1.2.1 (2004–06),

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–6 (2005–12).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4

EGC imtuvas

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.306(87),

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— ETSI ETS 300 460 1 leid. (1996–05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997–11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998–03),

— ETSI EN 301 843–1 V1.2.1 (2004–06).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–4 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5

HF saugumo jūroje informacijos įranga (HF NBDP imtuvas)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.699(17),

— IMO Res. A.700(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.491–1 (07/86),

— ITU-R M.492–6 (10/95),

— ITU-R M.540–2 (06/90),

— ITU-R M.625–3 (10/95),

— ITU-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ETSI ETS 300 067 1 leid. (1990–11),

— ETSI ETS 300 067/A1 1 leid. (1993–10).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— ETSI ETS 300 067 1 leid. (1990–11),

— ETSI ETS 300 067/A1 1 leid. (1993–10).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6

406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.696(17),

— IMO Res. A.810(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.633–3 (05/04),

— ITU-R M.690–1 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001–01).

— Arba

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–2 (2008).

Pastaba. IMO MSC/Circ. 862 taikomas tik pasirenkamam nuotoliniu būdu aktyvuojamam įrenginiui, o ne pačiam EPIRB.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7

L diapazono EPIRB (INMARSAT)

Specialiai palikta tuščia.

A.1/5.8

2 182 kHz budėjimo imtuvas

Specialiai palikta tuščia.

A.1/5.9

Dvitonis pavojaus signalizavimo generatorius

Specialiai palikta tuščia.

A.1/5.10

MF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefono perdavimo ir priėmimo režimu

Pastaba. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitonių perspėjimo signalų generatoriui ir siųstuvui H3E bandymų standartuose nebetaikomi.

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M.541–9 (05/04).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 300 373–1 V1.3.1 (2011–01),

— ETSI EN 301 843–5 V1.1.1 (2004–06).

— Arba

— IMO MSC/Circ.922,

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–3 (1994),

— IEC 61097–9 (1997),

— IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11

MF DSC budėjimo imtuvas

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M.541–9 (05/04),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010–09),

— ETSI EN 301 843–5 V1.1.1 (2004–06).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–3 (1994),

— IEC 61097–8 (1998),

— IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12

Inmarsat B SES

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.808(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ 862,

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— IMO MSC/Circ 862,

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13

Inmarsat C SES

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.664 (16) (taikoma tik jei Inmarsat C SES turi EGC funkcijas),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.807(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ETSI ETS 300 460 1 leid. (1996–05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997–11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998–03),

— ETSI EN 301 843–1 V1.2.1 (2004–06).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–4 (2007),

— IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14

MF/HF radijo įranga, veikianti DSC, NBDP ir radiotelefono perdavimo ir priėmimo režimu

Pastaba. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitonių perspėjimo signalų generatoriui ir A3H perdavimui bandymų standartuose nebetaikomi.

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.476–5 (10/95),

— ITU-R M.491–1 (07/86),

— ITU-R M.492–6 (10/95),

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M.541–9 (05/04),

— ITU-R M.625–3 (10/95),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ETSI ETS 300 067 1 leid. (1990–11),

— ETSI ETS 300 067/A1 1 leid. (1993–10),

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI ETS 300 373–1 V1.3.1 (2011–01),

— ETSI EN 301 843–5 V1.1.1 (2004–06).

— Arba

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–3 (1994),

— IEC 61097–9 (1997),

— IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15

MF/HF DSC budėjimo imtuvas su dažnio perderinimu

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M. 541–9 (05/04).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010–02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010–09),

— ETSI EN 301 843–5 V1.1.1 (2004–06).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–3 (1994),

— IEC 61097–8 (1998),

— IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16

Oreivystės dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys

Perkelta į A.2/5.8

A.1/5.17

Nešiojamasis plūdriųjų gelbėjimo priemonių dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.149(77),

— ITU-R M.489–2 (10/95).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004–12),

— ETSI EN 301 843–2 V1.2.1 (2004–06).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18

Stacionarusis plūdriųjų gelbėjimo priemonių dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

— ITU-R M.489–2 (10/95).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000–10).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A1/5.19

Inmarsat F77

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— IMO Res. A.570 (14),

— IMO Res. A.808 (19),

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–13 (2003).

— Arba

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61097–13 (2003).

B + D

B + E

B + F

6.    Pagal COLREG 72 būtina įrangaNr.

Įrenginio pavadinimas

1972 m. COLREG taisyklė, kai būtinas tipo patvirtinimas

COLREG taisyklės ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Navigaciniai žiburiai

—  COLREG I priedo 14 dalis.

— COLREG I priedo 14 dalis,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.253(83)

— EN 14744 (2005), įkaitant AC (2006),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— EN 14744 (2005), įkaitant AC (2006),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

G

7.    Biriųjų krovinių laivų saugos įranga

Į A.1 priedą įrenginių neįtraukta.

8.    Įranga pagal SOLAS II skyriaus 1 dalį. Konstrukcija: struktūra, pertvaros ir stabilumas, mašinos ir elektros instaliacijaNr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Vandens lygio detektoriai

— Reg. II-1/22–1,

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12.

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12,

— IMO Res.A.1021(26),

— IMO Res. MSC.188(79).

— IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

— IEC 60529 (2001), įskaitant:

— 1 klaidų ištaisymą (2003), 2 klaidų ištaisymą (2007), 3 klaidų ištaisymą (2009),

— IMO Res. MSC.188(79),

— IMO MSC.1/Circ. 1291.

B + D

B + E

B + F
A.2 PRIEDAS

ĮRANGA, KURIOS IŠSAMAUS BANDYMO STANDARTŲ NĖRA TARPTAUTINIUOSE DOKUMENTUOSE

1.    Gelbėjimo priemonės

4 skiltis. Turėtų būti taikomas IMO MSC 980 aplinkraštis, išskyrus atvejus, kai vietoj jo taikomas specialus 4 skiltyje nurodytas dokumentas.Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Gelbėjimo plaustų radaro atšvaitas

— Reg. III/4,

— Reg. III/34,

— Reg. X/3.

—  IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code).

 
 

A.2/1.2

Apsauginių vandens kombinezonų medžiagos

Specialiai palikta tuščia.

A.2/1.3

Plūdriųjų gelbėjimo priemonių iškilimą į paviršių užtikrinantys paleidžiamieji įtaisai

— Reg. III/4,

— Reg. III/34.

— Reg. III/13,

— Reg. III/16,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

 
 

A.2/1.4

Laipinimo kopėčios

Perkelta į A.1/1.29

A.2/1.5

Masinio informavimo ir bendroji avarinės signalizacijos sistema (kai naudojama kaip priešgaisrinės signalizacijos įrenginys, taikomas A.1/3.53 punktas)

—  Reg. III/6.

— IMO Res. A.1021(26),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC/Circ.808.

—  ISO 27991 (2008).

 

2.    Jūrų taršos prevencijaNr.

Įrenginio pavadinimas

1973/1978 m. MARPOL taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1973/1978 m. MARPOL taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Chemiliuminescencinio aptiktuvo (CLD) NOx analizatorius arba kaitinamojo chemiliuminescencinio aptiktuvo (HCLD) tipas, naudojamas tiesioginiam matavimui laive

Perkelta į A.1/2.8

A.2/2.2

Laivo išmetamųjų dujų valymo sistemos

Perkelta į A.1/2.10

A.2/2.3

Įranga, kurios veikimas grindžiamas kitomis lygiavertėmis NOx išmetalų laive ribojimo priemonėmis

—  VI priedas, Reg. 4.

—  VI priedas, Reg. 4.

 
 

A.2/2.4

Įranga, kurios veikimas grindžiamas kitomis technologinėmis SOx išmetalų ribojimo priemonėmis

— IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4),

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4)

 
 

A.2/2.5

Laive sumontuoti NOx analizatoriai,

Kurių veikimas grindžiamas kitokiu procesu nei 2008 m. techniniame kodekse numatytas NOx tiesioginio matavimo ir stebėjimo procesas

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4)

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4)

 
 

3.    Priešgaisrinė apsaugaNr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Stacionarieji ir kilnojamieji gesintuvai

Perkelta į A.1/3.52

A.2/3.2

Stacionariųjų slėginių gaisro gesinimo vandeniu sistemų, įrengtų specialiosiose patalpose, ro-ro krovinio patalpose, ro-ro patalpose ir transporto priemonių patalpose, antgaliai

Perkelta į A.1/3.49

A.2/3.3

Generatorių paleidimas šalto oro sąlygomis (paleidžiamieji įtaisai)

Perkelta į A.2/8.1

A.2/3.4

Dvejopos paskirties tipo antgaliai (purškimo arba čiurkšlės)

Perkelta į A.1/3.55

A.2/3.5

Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys

Perkelta į A.1/3.51

A.2/3.6

Dūmų aptiktuvai

Perkelta į A.1/3.51

A.2/3.7

Šilumos aptiktuvai

Perkelta į A.1/3.51

A.2/3.8

Nesprogi elektrinė lempa

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code), 3.

—  IEC 60079 serija.

 

A.2/3.9

Cheminėms medžiagoms atspari apsauginė apranga

—  Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— EN 943–1 (2002), įskaitant AC (2005),

— EN 943–2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005), įskaitant A1 (2009),

— IMO MSC/Circ.1120.

 

A.2/3.10

Žemai įrengtos apšvietimo sistemos

Perkelta į A.1/3.40

A.2/3.11

Mašinų patalpose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų antgaliai

Perkelta į A.1/3.10

A.2/3.12

Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose įrengtos lygiavertės gaisro gesinimo dujomis sistemos

Perkelta į A.1/3.45

A.2/3.13

Suslėgto oro kvėpavimo aparatai (greitaeigiams laivams)

Įrenginys išbrauktas.

A.2/3.14

Gaisrinės žarnos (susukamos ant būgno)

Perkelta į A.1/3.56

A.2/3.15

Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys

Perkelta į A.1/3.63

A.2/3.16

Liepsnos aptiktuvai

Perkelta į A.1/3.51

A.2/3.17

Gaisro pavojaus rankinio signalizavimo punktai

Perkelta į A.1/3.51

A.2/3.18

Pavojaus signalizavimo įtaisai

Perkelta į A.1/3.53

A.2/3.19

„A“ kategorijos mašinų patalpų stacionariųjų vietinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų sudedamosios dalys

Perkelta į A.1/3.48

A.2/3.20

Apmušti baldai

Perkelta į A.1/3.20

A.2/3.21

Dažų ir degiųjų skysčių laikymo spintose įrengtų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO MSC.1/Circ.1239.

 
 

A.2/3.22

Laivo virtuvės traukos kanale sumontuotų stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

 
 

A.2/3.23

Sraigtasparnio denyje įrengtų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys

Perkelta į A.1/3.67

A.2/3.24

Nešiojamieji putų generatoriai

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

 
 

A.2/3.25

„C“ klasės pertvaros

Perkelta į A.1/3.64

A.2/3.26

Ūkinės dujinio kuro sistemos (sudedamosios dalys)

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

 
 

A.2/3.27

Stacionariųjų gaisro gesinimo dujomis (CO2) sistemų sudedamosios dalys

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1318.

Elektriniai automatiniai valdymo ir vėlinimo įtaisai:

— EN 12094–1 (2003).

Neelektriniai automatiniai valdymo ir vėlinimo įtaisai:

— EN 12094–2 (2003).

Rankiniai paleidimo ir stabdymo įtaisai:

— EN 12094–3 (2003).

Talpyklos vožtuvų deriniai ir jų valdikliai:

— EN 12094–4 (2004).

Didžiaslėgės ir mažaslėgės perjungiamosios sklendės ir jų paleidikliai:

— EN 12094–5 (2006).

Neelektriniai blokavimo įtaisai:

— EN 12094–6 (2006).

CO2 sistemų purkštuvai:

— EN 12094–7 (2000), įskaitant A1 (2005).

Jungtys:

— EN 12094–8 (2006).

Slėgmačiai ir slėgio relės:

— EN 12094–10 (2003).

Mechaninės svarstyklės:

— EN 12094–11 (2003).

Atkertamieji ir atbuliniai vožtuvai:

— EN 12094–13 (2001), įskaitant AC (2002).

Žemo slėgio CO2 sistemų odoravimo įtaisai:

— EN 12094–16 (2003).

 

A.2/3.28

Gaisro gesinimo vidutinio plėtimosi putomis sistemų sudedamosios dalys denių stacionarieji putų generatoriai tanklaiviams

Perkelta į A.1/3.57

A.2/3.29

Gaisro gesinimo sistemų mažo plėtimosi putomis sudedamosios dalys mašinų patalpų ir tanklaivio denio apsaugai

Perkelta į A.1/3.58

A.2/3.30

Cheminių medžiagų tanklaivių stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų plėtriosios putos

Perkelta į A.1/3.59

A.2/3.31

Rankinės vandens purškimo sistemos

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

 
 

A.2/3.32

Gesinimo sausais cheminiais milteliais sistemos

Perkelta į A.1/3.62

4.    Navigacijos įranga

4 skirsniui taikomos pastabos. Navigacijos įranga

3 ir 4 skiltys. Nuorodos į SOLAS V skyrių yra nuorodos į 1974 m. SOLAS konvenciją su pakeitimais, padarytais MSC 73 ir įsigaliojusiais 2002 m. liepos 1 d.

5 skiltis:

IEC 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

1. IEC 61162–1 4.0 leid. (2010–11). 1 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų“

2. IEC 61162–2 1.0 leid. (1998–09). 2 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų. Perdavimas didele sparta“

3. IEC 61162–3 1.1 leid. su 1 pakeitimu (2010–11). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 IEC 61162–3 1.0 leid. (2008–05). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 IEC 61162–3- su 1 pakeitimu, 1.0 leid. (2010–06) 1 pakeitimas. 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

4. IEC 61162–400 1.0 leid.(2001–11). 400 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Įvadas ir bendrieji principai“

 IEC 61162–401 1.0 leid. (2001–11)401 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomojo lygmens profilis“

 IEC 61162–402 1.0 leid. (2005–09)402 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Dokumentų ir bandymų reikalavimai“

 IEC 61162–410 1.0 leid. (2001–11)410 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Siuntimo lygmens profilio reikalavimai ir pagrindinis siuntimo lygmens profilis“

 IEC 61162–420 1.0 leid. (2001–11)420 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomųjų standartų reikalavimai ir pagrindiniai taikomieji standartai“

 IEC 61162–450 1.0 leid. (2011–06)450 dalis „Keletas siųstuvų ir keletas imtuvų. Eterneto sujungimas“

EN 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

1. EN 61162–1 (2011). 1 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų“

2. EN 61162–2 (1998). 2 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų. Perdavimas didele sparta“

3. EN 61162–3 (2008). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 EN 61162–3-am1 (2010) 1 pakeitimas. 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

4. EN 61162–400 (2002). 400 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Įvadas ir bendrieji principai“

 EN 61162–401 (2002). 401 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomojo lygmens profilis“

 EN 61162–402 (2005). 402 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Dokumentų ir bandymų reikalavimai“

 EN 61162–410 (2002). 410 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Siuntimo lygmens profilio reikalavimai ir pagrindinis siuntimo lygmens profilis“

 EN 61162–420 (2002). 420 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomųjų standartų reikalavimai ir pagrindiniai taikomieji standartai“

 EN 61162–450 (2011). 450 dalis „Keletas siųstuvų ir keletas imtuvų. Eterneto sujungimas“Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Greitaeigių laivų girokompasas

Perkelta į A.1/4.31

A.2/4.2

Greitaeigių laivų kurso reguliavimo sistema (anksčiau automatinis vairininkas)

Perkelta į A.1/4.40

A.2/4.3

Laivo kurso siųstuvas THD (GNSS metodas)

Perkelta į A.1/4.41

A.2/4.4

Dieninis signalinis prožektorius

Perkelta į A.1/4.52

A.2/4.5

Greitaeigių laivų paieškos prožektorius

Perkelta į A.1/4.42

A.2/4.6

Greitaeigių laivų naktinio matymo įranga

Perkelta į A.1/4.43

A.2/4.7

Laivo kelio kontrolės sistema

Perkelta į A.1/4.33

A.2/4.8

Elektroninių jūrlapių rodymo ir informavimo sistema (ECDIS)

Perkelta į A.1/4.30

A.2/4.9

Dubliuotoji elektroninių jūrlapių rodymo ir informavimo sistema (ECDIS)

Perkelta į A.1/4.30

A.2/4.10

Rastrinių jūrlapių rodymo sistema (RCDS)

Perkelta į A.1/4.30

A.2/4.11

Kompleksinė GPS / GLONASS įranga

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.115(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61108–1 (2003),

— EN 61108–2 (1998),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61108–1 (2003),

— IEC 61108–2 (1998),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

 

A.2/4.12

DGPS, DGLONASS įranga

Perkelta į A.1/4.44, A.1/4.50 ir A.1/4.51.

A.2/4.13

Greitaeigių laivų girokompasas

Perkelta į A.1/4.31

A.2/4.14

Reiso duomenų rašytuvas (VDR)

Perkelta į A.1/4.29

A.2/4.15

Kompleksinė navigacijos sistema

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.252(83).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

 

A.2/4.16

Kompleksinė tiltelio sistema

Specialiai palikta tuščia.

A.2/4.17

Aktyvusis radaro atšvaitas

Perkelta į A.1/4.53

A.2/4.18

Garso signalų priėmimo sistema

Perkelta į A.1/4.58

A.2/4.19

Magnetinis greitaeigių laivų kompasas

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

 

A.2/4.20

Laivo kelio kontrolės sistema

— greitaeigiams laivams

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

 

A.2/4.21

Jūrlapiai laivo radarui

Perkelta į A.1/4.45

A.2/4.22

Laivo kurso siųstuvas THD (giroskopo metodas)

Perkelta į A.1/4.46

A.2/4.23

Laivo kurso siųstuvas THD (magnetinis metodas)

Perkelta į A.1/4.2

A.2/4.24

Traukos indikatorius

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

 

A.2/4.25

Šoninės traukos, tangažo ir režimo indikatoriai

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

 

A.2/4.26

Sukimo kampinio greičio matuoklis

Perkelta į A.1/4.9

A.2/4.27

Aksiometras

Perkelta į A.1/4.20

A.2/4.28

Laivasraigčio sūkių dažnio rodytuvas (tachometras)

Perkelta į A.1/4.21

A.2/4.29

Tangažo rodytuvas

Perkelta į A.1/4.22

A.2/4.30

Kompleksinė tiltelio sistema

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 15,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 15,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO SN.1/Circ.288.

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 61209 (1999),

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 61209 (1999),

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

 

A.2/4.31

Pelengavimo įrenginys

Perkelta į A.1/4.54

A.2/4.32

Tiltelio budėtojo signalinė sistema (BNWAS)

Perkelta į A.1/4.57

A.2/4.33

Laivo kelio kontrolės sistema

(veikianti esant 30 mazgų ir didesniam laivo greičiui)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija,

— EN 62288 (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija,

— IEC 62288 1.0 leid. (2008).

 

A.2/4.34

Tolimojo atpažinimo ir laivų buvimo vietos sekimo (LRIT) įranga

—  Reg. V/19–1.

— Reg. V/19–1,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.202(81),

— IMO Res. MSC.211(81),

— IMO Res. MSC.263(84),

— IMO MSC.1/Circ 1307.

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija.

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija.

 

A.2/4.35

„Galileo“ imtuvas

Perkelta į A.1/4.56

A.2/4.36

AIS SART įranga

Perkelta į A.1/4.55

5.    Radijo ryšio įranga

5 skirsniui taikomos pastabos

5 skiltis:

IEC 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

1. IEC 61162–1 4.0 leid. (2010–11). 1 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų“

2. IEC 61162–2 1.0 leid. (1998–09). 2 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų. Perdavimas didele sparta“

3. IEC 61162–3 1.1 leid. su 1 pakeitimu (2010–11). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 IEC 61162–3 1.0 leid. (2008–05). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 IEC 61162–3 su 1 pakeitimu, 1.0 leid. (2010–06) 1 pakeitimas. 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

4. IEC 61162–400 1.0 leid. (2001–11). 400 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Įvadas ir bendrieji principai“

 IEC 61162–401 1.0 leid. (2001–11). 401 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomojo lygmens profilis“

 IEC 61162–402 1.0 leid. (2005–09). 402 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Dokumentų ir bandymų reikalavimai“

 IEC 61162–410 1.0 leid. (2001–11). 410 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Siuntimo lygmens profilio reikalavimai ir pagrindinis siuntimo lygmens profilis“

 IEC 61162–420 1.0 leid. (2001–11)420 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomųjų standartų reikalavimai ir pagrindiniai taikomieji standartai“

 IEC 61162–450 1.0 leid. (2011–06)450 dalis „Keletas siųstuvų ir keletas imtuvų. Eterneto sujungimas“

EN 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

1. EN 61162–1 (2011). 1 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų“

2. EN 61162–2 (1998). 2 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų. Perdavimas didele sparta“

3. EN 61162–3 (2008). 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

 EN 61162–3-am1 (2010) 1 pakeitimas. 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“

4. EN 61162–400 (2002)400 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Įvadas ir bendrieji principai“

 EN 61162–401 (2002). 401 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomojo lygmens profilis“

 EN 61162–402 (2005). 402 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Dokumentų ir bandymų reikalavimai“

 EN 61162–410 (2002). 410 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Siuntimo lygmens profilio reikalavimai ir pagrindinis siuntimo lygmens profilis“

 EN 61162–420 (2002)420 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomųjų standartų reikalavimai ir pagrindiniai taikomieji standartai“

 EN 61162–450 (2011)450 dalis „Keletas siųstuvų ir keletas imtuvų. Eterneto sujungimas“Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

VHF EPIRB

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg.IV/8,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.805(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— ITU-R M.489–2 (10/95),

— ITU-R M.693 (06/90).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

 

A.2/5.2

Atsarginis radijo įrangos energijos šaltinis

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. IV/13,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO COMSAR Circ.16,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

 

A.2/5.3

Inmarsat F SES

Perkelta į A.1/5.19.

A.2/5.4

Skydelis nelaimės signalui perduoti

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. IV/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC/Circ. 862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

 

A.2/5.5

Skydelis nelaimės arba pavojaus signalui perduoti

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. IV/6,

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

 

A.2/5.6

L diapazono EPIRB (INMARSAT)

Specialiai palikta tuščia.

A.2/5.7

Laivo apsaugos signalizacija

 

— Reg. XI-2/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.147(77),

— IMO MSC/Circ.1072.

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— EN 61162 serija.

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— IEC 61162 serija.

 

A.2/5.8

Buvęs A.1/5.16

Oreivystės dvipusio VHF radiotelefoninio ryšio įrenginys

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.80(70),

— IMO COMSAR Circ.32,

— ICAO konvencija, 10 priedas, radijo ryšio taisyklės.

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000–07).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000–07).

 

6.    Pagal COLREG 72 būtina įrangaNr.

Įrenginio pavadinimas

1972 m. COLREG taisyklė, kai būtinas tipo patvirtinimas

COLREG taisyklės ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigaciniai žiburiai

Perkelta į A.1/6.1.

A.2/6.2

Garsinio signalizavimo priemonės

—  COLREG 72 III priedo 3 dalis.

— COLREG 72 III priedo 3 dalis,

— IMO Res. A.694(17).

— EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— Švilpukai COLREG 72, III priedo 1 dalis (charakteristikos),

— Varpai arba gongai COLREG 72, III priedo 2 dalis (charakteristikos).

— Arba

— IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

— Švilpukai COLREG 72, III priedo 1 dalis (charakteristikos),

— Varpai arba gongai COLREG 72, III priedo 2 dalis (charakteristikos).

 

7.    Biriųjų krovinių laivų saugos įrangaNr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Laivo krovos kontrolės prietaisai

— Reg. XII/11,

— 1997 SOLAS konferencijos rez. 5.

— Reg. XII/11,

— 1997 SOLAS konferencijos Res. 5.

—  IMO MSC.1/Circ 1229.

 

A.2/7.2

Biriųjų krovinių laivų vandens lygio rodytuvas

Įrenginys išbrauktas.

8.    Įranga pagal SOLAS II skyriaus 1 dalįNr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Generatorių paleidimas šalto oro sąlygomis (paleidžiamieji įtaisai)

— Reg. II-1/44,

— Reg. X/3.

— Reg. II-1/44,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 12,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 12.

 
 

▼B
B PRIEDAS

I.   Atitikties įvertinimo moduliai

EB TIPO TYRIMAS (B MODULIS)

1.

Notifikuotoji įstaiga turi nustatyti ir patvirtinti, kad reprezentacinis numatomo gaminti gaminio pavyzdys atitinka jam taikomų tarptautinių dokumentų nuostatas.

2.

Paraišką, kad būtų atliktas EB tipo tyrimas, gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas paduoda pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Paraiškoje turi būti:

 gamintojo pavadinimas ir adresas, o jeigu paraišką paduoda gamintojo įgaliotasis atstovas - atstovo pavadinimas ir adresas,

 raštiškas pareiškimas, kad ta pati paraiška nepaduota kitai notifikuotajai įstaigai,

 3 punkte išvardyti techniniai dokumentai.

Paraiškėjas notifikuotajai įstaigai turi pateikti reprezentacinį numatomo gaminti gaminio pavyzdį, toliau - tipą ( 14 ). Jeigu to reikalauja bandymų programa, notifikuotoji įstaiga gali prašyti pateikti daugiau gaminio pavyzdžių.

3.

Iš techninių dokumentų turi būti įmanoma įvertinti, ar gaminys atitinka susijusių tarptautinių dokumentų reikalavimus. Šiuose dokumentuose, jeigu tai susiję su pirmiau minėtu įvertinimu, laikantis šio priedo priedėlyje pateikto techninių dokumentų aprašymo, turi būti pateikti gaminio projektavimo, surinkimo, gaminimo, montavimo ir jo veikimo duomenys.

4.

Notifikuotoji įstaiga privalo:

4.1.

išnagrinėti techninius dokumentus ir patikrinti, ar gaminio tipas pagamintas laikantis šių techninių dokumentų nuostatų;

4.2.

atlikti arba pasirūpinti, kad būtų atlikti atitinkami tikrinimai bei būtini bandymai siekiant nustatyti, ar tikrai buvo laikomasi susijusių tarptautinių dokumentų reikalavimų;

4.3.

susitarti su pareiškėju dėl tikrinimų ir būtinų bandymų atlikimo vietos.

5.

Jeigu gaminio tipas atitinka susijusių tarptautinių dokumentų nuostatas, pareiškėjui notifikuotoji įstaiga turi išduoti EB tipo tyrimo sertifikatą. Į sertifikatą turi būti įrašytas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, sertifikato galiojimo sąlygos bei patvirtintam gaminio tipui identifikuoti būtini duomenys.

Prie sertifikato turi būti pridėtas techninių dokumentų atitinkamų dalių sąrašas ir šio sąrašo kopiją privalo turėti notifikuotoji įstaiga.

Jeigu gamintojui atsisakoma išduoti gaminio tipo sertifikatą, notifikuotoji įstaiga turi pateikti išsamias tokio savo sprendimo priežastis.

Jeigu gamintojas dar kartą pateikia paraišką dėl gaminio tipo patvirtinimo, kuriam buvo atsisakyta išduoti tipo sertifikatą, savo paraiškoje, pateiktoje notifikuotajai įstaigai, gamintojas turi pateikti visus susijusius dokumentus, įskaitant bandymų ataskaitų originalą, nurodyti išsamias ankstesnio atsisakymo priežastis ir išsamias įrenginių modifikavimų detales.

6.

Pareiškėjas notifikuotajai įstaigai, turinčiai visų patvirtinto gaminio modifikacijų su EB tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, privalo pranešti apie visus patvirtintame gaminyje padarytus pakeitimus, kurie turi būti patvirtinti dar kartą, jeigu šie pakeitimai gali turėti įtakos reikalavimų arba nustatytų naudojimo sąlygų laikymuisi. Dar kartą patvirtinus pirmiau minėtus pakeitimus, išduodamas pirminio EB tipo tyrimo sertifikato priedas.

7.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga, gavusi prašymą, vėliavos valstybės narės administracijai turi pateikti susijusią informaciją apie išduotus EB tipo tyrimo sertifikatus ir jų priedus bei apie sertifikatus, paskelbtus negaliojančiais.

8.

Kitos notifikuotosios įstaigos gali gauti EB tipo tyrimo sertifikatų kopijas ir (arba) jų priedus. Sertifikatų priedai turi būti prieinami kitoms notifikuotosioms įstaigoms.

9.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs gamintojo įgaliotasis atstovas EB tipo tyrimo sertifikatų techninių dokumentų ir jų priedų kopijas turi saugoti ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

ATITIKTIS TIPUI (C MODULIS)

1.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi užtikrinti ir pareikšti, kad atitinkami gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šiems gaminiams taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno gaminio turi pritvirtinti ženklą ir raštu parengti atitikties pareiškimą.

2.

Gamintojas turi imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad gamybos proceso metu būtų užtikrinta, jog pagaminti gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šiems gaminiams taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus.

3.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas atitikties pareiškimo kopiją turi saugoti ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

PRODUKCIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS (D MODULIS)

1.

Gamintojas, laikydamasis 2 punkte nustatytų įsipareigojimų, turi užtikrinti ir pareikšti, kad atitinkami gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno gaminio turi pritvirtinti ženklą ir raštu turi parengti atitikties pareiškimą. Prie ženklo turi būti dedamas už 4 punkte nustatytą priežiūrą atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikacijos simbolis.

2.

Patvirtintą kokybės sistemą gamintojas turi taikyti produkcijai, galutinio gaminio patikrinimui ir bandymui, kaip nurodyta 3 punkte, o gamintojui taikoma 4 punkte nustatyta priežiūros sistema.

3.

Kokybės sistema

3.1.

Savo pasirinktai notifikuotajai įstaigai gamintojas turi paduoti paraišką dėl jo taikomos kokybės sistemos įvertinimo.

Į paraišką turi būti įtraukta:

 visa atitinkama informacija apie numatomą gaminio kategoriją,

 susiję kokybės sistemos dokumentai,

 patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2.

Kokybės sistema turi užtikrinti, kad gaminiai atitiktų EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos gamintojas priima, turi būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, raštu parengiant veiklos kryptis, procedūras ir instrukcijas. Remiantis kokybės sistemos dokumentais turi būti įmanoma nuolatos vertinti kokybės programas, planus, žinynus ir įrašus.

Dokumentuose visų pirma turi būti tinkamai aprašyta:

 kokybės tikslai ir administracijos organizacinė struktūra, jos įsipareigojimai ir su gaminio kokybe susiję įgaliojimai,

 taikytini gamybos būdai, procesai ir nuolatiniai veiksmai bei kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir nuolatiniai veiksmai,

 prieš gamybą, gamybos metu ir po jos atliktini tikrinimai ir bandymai bei jų atlikimo dažnis,

 kokybės duomenų įrašai, pavyzdžiui, patikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.,

 priemonės, kuriomis prižiūrima, ar pasiekiama būtina kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema,

3.3.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą ir nustatyti, ar ji atitinka 3.2 punkto reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga turi daryti prielaidą, kad kokybės sistemos, kuriose naudojami atitinkami suderinti standartai, atitinka pirmiau minėtus reikalavimus.

Grupėje, atliekančioje auditą, turi būti bent vienas narys, turintis patirties vertinti susijusio gaminio technologiją. Atliekant įvertinimo procedūrą turi būti apsilankyta gamintojo patalpose.

Apie sprendimą turi būti pranešama gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

3.4.

Gamintojas turi pasižadėti, kad laikysis su patvirtinta kokybės užtikrinimo sistema susijusių įsipareigojimų ir užtikrinti, kad ši sistema bus taikoma tinkamai ir veiksmingai.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi informuoti kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusią notifikuotąją įstaigą apie bet kokius numatomus kokybės užtikrinimo sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeista kokybės užtikrinimo sistema tebeatitinka 3.2 punkte nustatytus reikalavimus, ar šią sistemą yra privalu įvertinti iš naujo.

Apie savo sprendimą notifikuotoji įstaiga turi pranešti gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

4.

Notifikuotosios įstaigos atliekama priežiūra

4.1.

Priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas tinkamai laikytųsi patvirtintos kokybės sistemos numatytų įsipareigojimų.

4.2.

Gamintojas notifikuotajai įstaigai turi leisti patekti į gamybos, patikrinimo, bandymo ir saugojimo vietas, kad ji galėtų atlikti patikrinimą ir turi pateikti visą būtiną informaciją, visų pirma:

 kokybės sistemos dokumentus,

 kokybės duomenų įrašus, t.y. patikrinimo ataskaitų ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją.

4.3.

Notifikuotoji įstaiga, siekdama užtikrinti, kad gamintojas palaikytų ir naudotų kokybės sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir gamintojui pateikti audito ataskaitas.

4.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga, iš anksto nepranešusi, gali apsilankyti pas gamintoją. Prireikus tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad tokie bandymai būtų atlikti, kuriais patikrinama, ar kokybės sistema veikia teisingai. Notifikuotoji įstaiga gamintojui turi pateikti apsilankymo ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitas.

5.

Gamintojas ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos privalo saugoti ir nacionalinėms institucijoms pateikti:

 3.1 punkto antros dalies antroje įtraukoje nurodytus dokumentus,

 3.4 punkto antroje dalyje nurodytus pakeitimus,

 3.4 punkto paskutinėje dalyje, 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

6.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga, gavusi prašymą, vėliavos valstybės administracijai ir kitoms notifikuotosioms įstaigoms turi pateikti su kokybės sistemos patvirtinimais ir šių patvirtinimų paskelbimu negaliojančiais susijusią informaciją.

GAMINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS (E MODULIS)

1.

Gamintojas, laikydamasis 2 punkte nustatytų įsipareigojimų, užtikrina ir pareiškia, kad atitinkami gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno gaminio turi pritvirtinti ženklą ir raštu turi parengti atitikties pareiškimą. Prie ženklo turi būti dedamas už 4 punkte nustatytą priežiūrą atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikacijos simbolis.

2.

Patvirtintą kokybės sistemą gamintojas turi taikyti galutinio gaminio patikrinimui ir bandymui, kaip nurodyta 3 punkte, o gamintojui taikoma 4 punkte nustatyta priežiūros sistema.

3.

Kokybės sistema

3.1.

Savo pasirinktai notifikuotajai įstaigai gamintojas turi paduoti paraišką dėl jo taikomos kokybės sistemos įvertinimo.

Į paraišką turi būti įtraukta:

 visa atitinkama informacija apie numatomą gaminio kategoriją,

 susiję kokybės sistemos dokumentai,

 patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2.

Taikant kokybės sistemą kiekvienas produktas turi būti patikrintas ir turi būti atlikti atitinkami bandymai siekiant užtikrinti, kad jis atitinka susijusių tarptautinių dokumentų reikalavimus. Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos gamintojas priima, turi būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, raštu parengiant veiklos kryptis, procedūras ir instrukcijas. Remiantis kokybės sistemos dokumentais turi būti įmanoma nuolatos vertinti kokybės programas, planus, žinynus ir įrašus.

Dokumentuose visų pirma turi būti tinkamai aprašyta:

 kokybės tikslai ir administracijos organizacinė struktūra, jos įsipareigojimai ir su gaminio kokybe susiję įgaliojimai,,

 patikrinimai ir bandymai, kurie bus atlikti pagaminus gaminį,

 veiksmingo kokybės sistemos taikymo priežiūros priemonės,

 kokybės duomenų įrašai, pavyzdžiui, patikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.

3.3.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą ir nustatyti, ar ji atitinka 3.2 punkto reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga turi daryti prielaidą, kad kokybės sistemos, kuriose naudojami atitinkami suderinti standartai, atitinka pirmiau minėtus reikalavimus.

Grupėje, atliekančioje auditą, turi būti bent vienas narys, turintis patirties vertinti susijusio gaminio technologiją. Atliekant įvertinimo procedūrą turi būti apsilankyta gamintojo patalpose.

Apie sprendimą turi būti pranešama gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

3.4.

Gamintojas turi pasižadėti, kad laikysis įsipareigojimų, susijusių su patvirtinta kokybės užtikrinimo sistema, ir užtikrinti, kad ši sistema bus taikoma tinkamai ir veiksmingai.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi informuoti kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusią notifikuotąją įstaigą apie bet kokius numatomus kokybės užtikrinimo sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeista kokybės užtikrinimo sistema tebeatitinka 3.2 punkte nustatytus reikalavimus, ar šią sistemą yra privalu įvertinti iš naujo.

Apie savo sprendimą notifikuotoji įstaiga turi pranešti gamintojui. Pranešimr turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

4.

Notifikuotosios įstaigos atliekama priežiūra

4.1.

Priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas tinkamai laikytųsi patvirtintos kokybės sistemos numatytų įsipareigojimų.

4.2.

Gamintojas notifikuotajai įstaigai turi leisti patekti į gamybos, patikrinimo, bandymo ir sandėliavimo vietas, kad ji galėtų atlikti patikrinimą, ir turi pateikti visą būtiną informaciją, visų pirma:

 kokybės sistemos dokumentus,

 techninius dokumentus,

 kokybės duomenų įrašus, t. y. patikrinimo ataskaitų ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją.

4.3.

Notifikuotoji įstaiga, siekdama užtikrinti, kad gamintojas palaikytų ir naudotų kokybės sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir gamintojui pateikti audito ataskaitas.

4.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga, iš anksto nepranešusi, gali apsilankyti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu prireikus notifikuotoji įstaiga gali atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad tokie bandymai būtų atlikti, kuriais patikrinama, ar kokybės sistema veikia teisingai. Notifikuotoji įstaiga gamintojui turi pateikti apsilankymo ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.

5.

Gamintojas ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos privalo saugoti ir nacionalinėms institucijoms pateikti:

 3.1 punkto antros dalies trečioje įtraukoje nurodytus dokumentus,

 3.4 punkto antroje dalyje nurodytus pakeitimus,

 3.4 punkto paskutinėje dalyje, 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

6.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga, gavusi prašymą, vėliavos valstybės administracijai ir kitoms notifikuotosioms įs taigoms turi pateikti su kokybės sistemos patvirtinimais ir šių patvirtinimų paskelbimu negaliojančiais, susijusią informaciją.

GAMINIO PATVIRTINIMAS (F MODULIS)

1.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi tikrinti ir patvirtinti, kad produktai, kuriems taikomos 3 punkto nuostatos, atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą.

2.

Gamintojas turi imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad gamybos procesas vyktų taip, jog gaminiai atitiktų EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą. Gamintojas prie kiekvieno gaminio turi tvirtinti ženklą ir turi parengti atitikties pareiškimą.

3.

Notifikuotoji įstaiga, siekdama patikrinti, ar gaminys atitinka tarptautinių dokumentų reikalavimus, kiekvieną gaminį tikrina ir bando pagal 4 punktą arba, jeigu gamintojas pageidauja, jiems tikrinti ir bandyti naudoja statistinius metodus, atitinkančius 5 punkte nurodytas nuostatas.

3a.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas atitikties pareiškimo kopiją turi saugoti ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

4.

Kiekvieno gaminio patvirtinimas jį patikrinant ir išbandant

4.1.

Visi gaminiai turi būti atskirai patikrinti ir turi būti atlikti atitinkami bandymai siekiant patvirtinti, kad gaminiai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą.

4.2.

Notifikuotoji įstaiga prie kiekvieno patvirtinto produkto turi pritvirtinti savo identifikacijos simbolį arba pasirūpinti, kad toks simbolis būtų pritvirtintas, ir turi raštu parengti su atliktais bandymais susijusį atitikties sertifikatą.

4.3.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi užtikrinti, kad vėliavos valstybės narės administracijos prašymu jis galės pateikti notifikuotosios įstaigos atitikties sertifikatą.

5.

Statistinė patikra

5.1.

Gamintojas savo gaminius turi pristatyti iš vienodos rūšies gaminių sudarytomis siuntomis ir turi imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad gamybos metu būtų užtikrintas kiekvienos pagamintos gaminių siuntos vienalytiškumas.

5.2.

Patikrai visi gaminiai turi būti pateikti iš vienodos rūšies gaminių sudarytomis siuntomis. Iš kiekvienos siuntos turi būti paimta atsitiktinė imtis. Kiekvienas imties gaminys turi būti tikrinamas atskirai ir turi būti atlikti atitinkami bandymai, kuriais siekiama užtikrinti, kad gaminiai atitiktų jiems taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus, ir nustatyti, ar siunta turi būti laikoma atitinkančia reikalavimus, ar jų neatitinka.

5.3.

Ant kiekvieno reikalavimus atitinkančių siuntų gaminio notifikuotoji įstaiga turi pritvirtinti savo identifikacijos simbolį arba pasirūpinti, kad jis būtų pritvirtintas, ir raštu turi parengti su atliktais bandymais susijusį sertifikatą. Į rinką galima pateikti visus siuntos gaminius, išskyrus tuos imties gaminius, kurie neatitinka reikalavimų.

Jeigu siunta neatitinka reikalavimų, notifikuotoji įstaiga arba kompetentinga institucija turi imtis atitinkamų priemonių, kad siunta nebūtų pateiktai į rinką. Jeigu siuntos dažnai neatitinka reikalavimų, notifikuotoji įstaiga gali nebetaikyti statistinės patikros.

Gamintojas notifikuotosios įstaigos vardu jos identifikacijos simbolį gali pritvirtinti gamybos metu.

5.4.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi užtikrinti, kad vėliavos valstybės narės administracijos prašymu jis gali pateikti notifikuotosios įstaigos atitikties sertifikatus.

AGREGATO PATVIRTINIMAS (G MODULIS)

1.

Gamintojas turi užtikrinti ir pareikšti, kad atitinkamas gaminys, kuriam išduotas 2 punkte nurodytas sertifikatas, atitinka jam taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie gaminio turi pritvirtinti ženklą ir parengti atitikties pareiškimą.

2.

Notifikuotoji įstaiga turi patikrinti atskirą gaminį ir atlikti atitinkamus bandymus siekdama užtikrinti, kad jis atitinka susijusius tarptautinių dokumentų reikalavimus.

Notifikuotoji įstaiga prie patvirtinto gaminio turi pritvirtinti savo identifikacijos numerį arba pasirūpinti, kad jis būtų pritvirtintas, ir turi parengti su atliktais bandymais susijusį atitikties sertifikatą.

3.

Techninių dokumentų paskirtis - užtikrinti, kad būtų galima įvertinti, ar gaminys atitinka tarptautinių dokumentų reikalavimus, ir kad būtų galima suprasti gaminio projektą, gamybą ir veikimą.

VISIŠKAS KOKYBĖS UŽTIK RINIMAS (H MODULIS)

1.

Gamintojas, laikydamasis 2 punkte nustatytų įsipareigojimų, turi užtikrinti ir pareikšti, kad atitinkami gaminiai atitinka jiems taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno gaminio turi pritvirtinti ženklą ir raštu turi parengti atitikties pareiškimą. Prie ženklo turi būti dedamas už 4 punkte nustatytą priežiūrą atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikacijos simbolis.

2.

Patvirtintą kokybės sistemą gamintojas turi taikyti projektavimui, galutinio gaminio patikrinimui ir bandymui, kaip nurodyta 3 punkte, o gamintojui taikoma 4 punkte nustatyta priežiūros sistema.

3.

Kokybės sistema

3.1.

Savo pasirinktai notifikuotajai įstaigai gamintojas turi paduoti paraišką dėl jo taikomos kokybės sistemos įvertinimo.

Į paraišką turi būti įtraukta:

 visa atitinkama numatomos gaminio kategorijos informacija ir

 susiję kokybės sistemos dokumentai,

3.2.

Kokybės sistema turi užtikrinti, kad gaminiai atitiktų jiems taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimus.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos gamintojas priima, turi būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, raštu parengiant veiklos kryptis, procedūras ir instrukcijas. Remiantis kokybės sistemos dokumentais turi būti įmanoma suprasti kokybės sistemos veiklos kryptis ir procedūras, t. y. programas, planus, žinynus ir įrašus.

Dokumentuose visų pirma turi būti tinkamai aprašyta:

 kokybės tikslai ir administracijos organizacinė struktūra, jos įsipareigojimai ir su gaminio kokybe susiję įgaliojimai,

 projekto techninės charakteristikos, įskaitant standartus, kurie bus naudojami, ir garantijos, kad bus laikomasi gaminiams taikomų tarptautinių dokumentų reikalavimų,

 projekto kontrolės ir jo patvirtinimo būdai, su numatoma produkto kategorija susijusiems gaminiams projektuoti naudosimi procesai ir sisteminiai veiksmai,

 atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir sisteminiai veiksmai, kurių bus imtasi,

 prieš gamybą, gamybos metu ir po jos atliktini tikrinimai ir bandymai bei jų atlikimo dažnis,

 kokybės duomenų įrašai, pavyzdžiui, patikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.,

 priemonės, kuriomis prižiūrima, ar pasiekiama būtina kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

3.3.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą ir nustatyti, ar ji atitinka 3.2 punkto reikalavimus. Notifikuotoji įstaiga turi daryti prielaidą, kad kokybės sistemos, kuriose naudojami atitinkami suderinti standartai, atitinka pirmiau minėtus reikalavimus.

Grupėje, atliekančioje auditą, turi būti bent vienas narys, turintis patirties vertinti susijusio gaminio technologiją. Atliekant įvertinimo procedūrą turi būti apsilankyta gamintojo patalpose.

Apie sprendimą turi būti pranešama gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

3.4.

Gamintojas turi pasižadėti, kad laikysis su patvirtinta kokybės sistema susijusių įsipareigojimų ir užtikrins, kad ši sistema bus taikoma tinkamai ir veiksmingai.

Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi informuoti kokybės sistemą patvirtinusią notifikuotąją įstaigą apie bet kokius numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeista kokybės sistema tebeatitinka 3.2 punkte nustatytus reikalavimus, ar šią sistemą yra privalu įvertinti iš naujo.

Apie savo sprendimą notifikuotoji įstaiga turi pranešti gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas įvertinimo sprendimas.

4.

Notifikuotosios įstaigos atliekama priežiūra

4.1.

Priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas tinkamai laikytųsi patvirtintos kokybės sistemos numatytų įsipareigojimų.

4.2.

Gamintojas notifikuotajai įstaigai turi leisti patekti į projektavimo, gamybos, patikrinimo, bandymo ir saugojimo vietas, kad ji galėtų atlikti patikrinimą ir turi pateikti visą būtiną informaciją, visų pirma:

 kokybės sistemos dokumentus,

 kokybės sistemos projektinėje dalyje numatytus kokybės duomenų įrašus, t. y. analizės, apskaičiavimų, bandymų rezultatus ir t. t.,

 gamybai skirtoje kokybės sistemos dalyje numatytus kokybės duomenų įrašus, t. y. patikrinimo ataskaitų ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.

4.3.

Notifikuotoji įstaiga, siekdama užtikrinti, kad gamintojas išlaikytų ir naudotų kokybės sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir gamintojui patiekti audito ataskaitas.

4.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga, iš anksto nepranešusi, gali apsilankyti pas gamintoją. Prireikus, tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad tokie bandymai būtų atlikti, kuriais patikrinama, ar kokybės sistema veikia teisingai. Notifikuotoji įstaiga gamintojui turi pateikti apsilankymo ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.

5.

Gamintojas ne trumpiau nei 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos privalo saugoti ir nacionalinėms institucijoms pateikti:

 3.1 punkto antros dalies antroje įtraukoje nurodytus dokumentus,

 3.4 punkto antros dalyje nurodytus pakeitimus,

 3.4 punkto paskutinėje dalyje, 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

6.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga, gavusi prašymą, vėliavos valstybės administracijai ir kitoms notifikuotosioms įstaigoms turi pateikti su kokybės sistemos patvirtinimais ir šių patvirtinimų paskelbimu negaliojančiais susijusią informaciją.

7.

Projekto tikrinimas

7.1.

Gamintojas vienai notifikuotajai įstaigai turi paduoti paraišką dėl projekto patikrinimo.

7.2.

Remiantis paraiška turi būti įmanoma suprasti gaminio projektą, gaminio gamybą ir jo veikimą bei įvertinti, ar gaminys atitinka tarptautinių dokumentų reikalavimus.

Į paraišką turi būti įtraukta:

 projekto techninės charakteristikos, įskaitant naudotus standartus, ir

 standartų atitikimą patvirtinantys būtini įrodymai visų pirma pateikiami tada, kai taikomi ne visi 5 straipsnyje tiksliai apibrėžti standartai. Į šiuos patvirtinančius įrodymus turi būti įtraukti atitinkamos gamintojo laboratorijos arba jo vardu atliktų bandymų rezultatai.

7.3.

Notifikuotoji įstaiga turi ištirti paraišką ir, jeigu projektas atitinka jam taikomus tarptautinių dokumentų reikalavimus, išduoti pareiškėjui EB projekto tikrinimo sertifikatą. Sertifikate turi būti įrašytos tikrinimo išvados, jo galiojimo sąlygos, patvirtintam projektui identifikuoti būtini duomenys ir atitinkamais atvejais - gaminio veikimo aprašymas.

7.4.

Pareiškėjas EB projekto tikrinimo sertifikatą išdavusiai notifikuotajai įstaigai turi pranešti apie bet kokius patvirtinto projekto pakeitimus. Patvirtinto projekto pakeitimus dar kartą turi patvirtinti EB projekto tikrinimo sertifikatą išdavusi notifikuotoji įstaiga, jeigu šie pakeitimai gali turėti įtakos atitinkamų tarptautinių dokumentų reikalavimų arba nustatytų produkto naudojimo sąlygų laikymuisi. Šis papildomas patvirtinimas turi būti suteiktas išduodant EB projekto tikrinimo sertifikato priedą.

7.5.

Gavusios vėliavos valstybės narės administracijos ir kitų notifikuotųjų įstaigų prašymą notifikuotosios įstaigos turi suteikti joms atitinkamą informaciją, susijusią su:

 išduotais EB projekto tikrinimo sertifikatais ir jų priedais ir

 EB projekto patvirtinimais, papildomais patvirtinimais ir šių patvirtinimų paskelbimu netekusiais galios.
B priedo priedėlis

Techniniai dokumentai, kuriuos notifikuotajai įstaigai turi pateikti gamintojas

Šiame priedėlyje nustatytos nuostatos taikomos visiems B priedo moduliams.

B priede nurodytuose techniniuose dokumentuose turi būti pateikti visi gamintojo naudoti atitinkami duomenys ir priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad įrenginiai atitiktų pagrindinius jai keliamus reikalavimus.

Remiantis techniniais dokumentais turi būti įmanoma suprasti gaminio projektą, gaminio gamybą ir jo veikimą bei turi būti įmanoma įvertinti, ar gaminys atitinka susijusių tarptautinių dokumentų reikalavimus.

Į dokumentus, jeigu tai susiję su įvertinimu, turi būti įtraukta:

 bendras tipo aprašymas,

 eskizinis projektas, gaminio surinkimo standartas ir gamybos brėžiniai bei sudedamųjų dalių, surinkimo mazgų, grandinių ir t. t. schemos,

 pirmiau minėtiems brėžiniams ir schemoms suprasti būtini aprašymai ir paaiškinimai, įskaitant gaminio veikimą,

 atliktų projektinių apskaičiavimų, atliktų nešališkų patikrinimų rezultatai ir t. t.,

 nešališkos bandymo ataskaitos,

 gaminio montavimo, naudojimo ir priežiūros vadovas.

Prireikus į projekto dokumentus turi būti įtraukta:

 agregate panaudotų įrenginių patvirtinimai,

 su agregato gamyba ir (arba) jo tikrinimu, ir (arba) priežiūra susiję patvirtinimai arba sertifikatai,

 bet kokie dokumentai, leidžiantys notifikuotajai įstaigai geriau atlikti įvertinimą.
C PRIEDAS

Minimalūs kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti institucijas skiriančios valstybės narės

1. Notifikuotoji įstaiga turi atitikti susijusios serijos EN 45000 reikalavimus.

2. Notifikuotoji įstaiga turi būti nepriklausoma ir neturi būti kontroliuojama gamintojų arba tiekėjų.

3. Notifikuotoji įstaiga turi būti įsisteigusi Bendrijoje.

4. Kai tipo patvirtinimą notifikuotoji įstaiga išduoda valstybės narės vardu, valstybė narė turi užtikrinti, kad notifikuotosios įstaigos darbuotojų kvalifikacija, jų techninė patirtis, jos darbuotojai būtų parinkti taip, jog notifikuotoji įstaiga galėtų išduoti šios direktyvos reikalavimus atitinkantį tipo patvirtinimą ir užtikrintų aukštą saugos lygį.

5. Notifikuotoji įstaiga turi sugebėti atlikti įrenginių ekspertizę jūroje.

Notifikuotajai įstaigai suteikta teisė atitikties įvertinimo tvarką taikyti kiekvienam Bendrijoje įsisteigusiam ekonominės veiklos vykdytojui.

Notifikuotoji įstaiga atitikties įvertinimo tvarką gali taikyti kiekvienoje valstybėje narėje arba, naudodama savo įsisteigimo valstybės narės priemones ar pasitelkdama savo užsienio skyrių darbuotojus, valstybėje ne Bendrijos narėje.

Kai atitikties įvertinimo tvarką taiko notifikuotajai įstaigai priklausanti bendrovė, visus su atitikties įvertinimo tvarka susijusius dokumentus turi išduoti notifikuotoji įstaiga arba jie išduodami šios institucijos, o ne jai priklausančios bendrovės vardu.

Kitoje valstybėje narėje įsisteigusi notifikuotajai įstaigai priklausanti bendrovė gali išduoti su atitikties įvertinimo tvarka susijusius dokumentus, jeigu šią bendrovę yra notifikavusi valstybė narė.
D PRIEDAS

Atitikties ženklas

Atitikties ženklas turi būti toks:

image

Jeigu ženklas didinamas arba mažinamas, turi būti paisoma pirmiau pateiktame piešinyje nurodytų proporcijų.

Ženklo įvairių sudedamųjų dalių vertikalūs matmenys negali būti mažesni kaip 5 mm ir jie turi būti iš esmės vienodi.

Pirmiau nurodytų minimalių matmenų mažuose įtaisuose galima nepaisyti.( 1 ) OL C 218, 1995 8 23, p. 9.

( 2 ) OL C 101, 1996 4 3, p. 3.

( 3 ) 1995 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 339, 1995 12 18, p. 21), 1996 m. birželio 18 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 248, 1996 8 26, p. 10) ir 1996 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 347, 1996 11 18).

( 4 ) OL C 271, 1993 10 7, p. 1.

( 5 ) OL C 220, 1993 8 30, p. 23.

( 6 ) OL L 139, 1989 5 23, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB (OL L 220, 1993 8 31, p. 1).

( 7 ) OL L 399, 1989 12 30, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/95/EEB (OL L 276, 1993 11 9, p. 11).

( 8 ) OL L 109, 1983 4 26, p. 8. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

( 9 ) OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

( 10 ) OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

( 11 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 12 ) OL L 239, 2011 9 15, p. 1.

( 13 ) OL L 312, 2012 11 10, p. 1.

( 14 ) Tipas gali reprezentuoti kelias gaminio versijas, jeigu gaminio versijų skirtumai neturi įtakos saugos lygiui arba kitiems gaminio veikimui taikomiems reikalavimams.