1996L0077 — LT — 29.12.2006 — 007.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS DIREKTYVA 96/77/EB

1996 m. gruodžio 2 d.

nustatanti konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 339, 30.12.1996, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS DIREKTYVA 98/86/EB tekstas svarbus EEB 1998 m. lapkričio 11 d.

  L 334

1

9.12.1998

►M2

KOMISIJOS DIREKTYVA 2000/63/EB tekstas svarbus EEE 2000 m. spalio 5 d.

  L 277

1

30.10.2000

►M3

KOMISIJOS DIREKTYVA 2001/30/EB tekstas svarbus EEE 2001 m. gegužės 2 d.

  L 146

1

31.5.2001

►M4

KOMISIJOS DIREKTYVA 2002/82/EB tekstas svarbus EEE 2002 m. spalio 15 d.

  L 292

1

28.10.2002

►M5

KOMISIJOS DIREKTYVA 2003/95/EB Tekstas svarbus EEE 2003 m. spalio 27 d.

  L 283

71

31.10.2003

►M6

KOMISIJOS DIREKTYVA 2004/45/EB tekstas svarbus EEE 2004 m. balandžio 16 d.

  L 113

19

20.4.2004

►M7

KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/129/EB Tekstas svarbus EEE 2006 m. gruodžio 8 d.

  L 346

15

9.12.2006
▼B

KOMISIJOS DIREKTYVA 96/77/EB

1996 m. gruodžio 2 d.

nustatanti konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus

(tekstas svarbus EEE)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo ( 1 ) su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/34/EB ( 2 ), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalies a punktą,

pasikonsultavusi su Maisto produktų moksliniu komitetu,

kadangi būtina nustatyti visų 1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius ( 3 ), išvardytų maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus;

kadangi būtina pakeisti 1965 m. sausio 26 d. Tarybos direktyvoje 65/66/EEB, nustatančioje konkrečius konservantų, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, grynumo kriterijus ( 4 ) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 86/604/EEB ( 5 ) nustatytus grynumo kriterijus;

kadangi būtina pakeisti 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvoje 78/664/EEB, nustatančioje konkrečius antioksidantų, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, grynumo kriterijus ( 6 ) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 82/712/EEB ( 7 ), nustatytus grynumo kriterijus;

kadangi reikėtų atitinkamai panaikinti Direktyvas 65/66/EEB ir 78/664/EEB;

kadangi būtina atsižvelgti į priedų specifikacijas ir analizės metodus, išdėstytus Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto (Jecfa) sudarytame Codex Alimentarius;

kadangi maisto priedai, kurie yra pagaminti taikant gamybos metodus arba naudojant pradines medžiagas, kurios gerokai skiriasi nuo tų, kurios yra įtrauktos į Maisto produktų mokslinio komiteto įvertinimą, arba nuo tų, kurios yra nurodytos šioje direktyvoje, turėtų būti pateikti Maisto produktų moksliniam komitetui įvertinti, kad juos būtų galima visapusiškai įvertinti pabrėžiant jų grynumo kriterijus;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnis

Direktyvos 89/107/EEB 3 straipsnio 3 dalies a punkte paminėti maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijai, kaip nurodyta Direktyvoje 95/2/EB, išdėstomi šio dokumento priede.

▼M1

2 straipsnis

1 straipsnyje paminėti grynumo kriterijai pakeičia Direktyvų 65/66/EEB, 78/663/EEB ir 78/664/EEB nustatytus grynumo kriterijus.

▼B

3 straipsnis

1.  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1997 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Produktais, kurie buvo pateikti į rinką arba paženklinti etiketėmis iki 1997 m. liepos 1 d. ir kurie neatitinka šios direktyvos reikalavimų, gali būti prekiaujama kol baigsis jų atsargos.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
PRIEDASE 200 SORBO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Sorbo rūgštis

Trans, trans-2,4-heksadieno rūgštis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

203-768-7

Cheminė formulė

C6H8O2

Molekulinė masė

112,12

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bespalvės adatėlės arba balti lengvai birūs, silpno būdingo kvapo milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 oC temperatūroje

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

133 oC–135 oC po 4 val. vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

B.  Spektrometrija

Tirpalas izopropilo alkoholyje (1:4000 000) rodo absorbcijos maksimumą esant bangos ilgiui 254 ± 2 nm

C.  Teigiamas testas dviguboms jungtims

 
 

D.  Sublimacijos taškas

80 oC

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 0,5 % (Karl Fischer metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (išreiškiant formaldehidu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 202 KALIO SORBATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio sorbatas

Kalio (E,E)-2,4-heksadienoatas

Kalio trans, trans-2,4-heksadieno rūgšties druska

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

246-376-1

Cheminė formulė

C6H7O2K

Molekulinė masė

150,22

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 oC temperatūroje

Identifikavimas

A.  Sorbo rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 133 oC–135 oC po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

 
 

B.  Teigiami testai kaliui ir dviguboms jungtims

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1,0 % (105 oC, 3 val.)

Rūgštingumas ar šarmingumas

Apytikriai ne daugiau kaip 1,0 % (išreiškiant sorbo rūgštimi arba K2CO3)

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (apskaičiuojant formaldehidu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 203 KALCIO SORBATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio sorbatas

Kalcio trans, trans-2,4-heksadieno rūgšties druska

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-321-6

Cheminė formulė

C12H14O4Ca

Molekulinė masė

262,32

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 oC temperatūroje

Identifikavimas

A.  Sorbo rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 133 oC–135 oC po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

 
 

B.  Teigiami testai kalciui ir dviguboms jungtims

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2,0 %, po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (išreiškiant formaldehidu)

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 210 BENZOINĖ RŪGŠTIS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Benzoinė rūgštis

Bernzenkarboksirūgštis

Fenilkarboksirūgštis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

200-618-2

Cheminė formulė

C7H6O2

Molekulinė masė

122,22

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

121,5oC–123,5oC

B.  Teigiamas sublimacijos testas ir benzoato testas

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % po 3 val. džiovinimo virš sieros rūgšties

pH

Apie 4 (tirpalas vandenyje)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,07 %, išreiškiant chloru, atitinkančiu 0,3 % monochlorbenzoinės rūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 s. Karštame tirpale ištirpinamas 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglėjančios medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzoinės rūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC (1), 0,3 ml geležies chlorido TSC (2), 0,1 ml vario sulfato TSC (3) ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzoinės rūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 211 NATRIO BENZOATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio benzoatas

Benzenkarboksirūgštis

Fenilkarboksirūgšties natrio druska

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

208-534-8

Cheminė formulė

C7H5O2Na

Molekulinė masė

144,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % C7H5O2Na po 4 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balti, beveik bekvapiai kristaliniai milteliai ar granulės

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Lengvai tirpus vandenyje, mažai tirpus etanolyje

B.  Benzoinės rūgšties lydymosi intervalas

Benzoinės rūgšties, išskirtos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5 oC–123,5 oC po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

C  Teigiami testai benzoatui ir natriuis

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1,5 % po 4 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Policiklinės rūgštys

Natrio benzoato (neutralizuoto) tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreikštų chloru, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzoinės rūgšties

Rūgštingumo ar šarmingumo laipsnis

Vienam gramui natrio benzoato neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 212 KALIO BENZOATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio benzoatas

Kalio benzenkarboksirūgšties druska

Kalio fenilkarboksirūgšties druska

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

209-481-3

Cheminė formulė

C7H5O2K 3H2O

Molekulinė masė

214,27

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % C7H5O2K po džiovinimo iki pastovios masės 105 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Benzoinės rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5 oC–123,5 oC po džiovinimo eksikaroriuje virš sieros rūgšties

 
 

B.  Teigiami testai benzoatui ir kaliui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 26,5 % po džiovinimo 105 oC temperatūroje

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloru, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzoinės rūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 s. Karštame tirpale ištirpinama 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglėjančios medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzoinės rūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzoinės rūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo

Rūgštingumo ar šarmingumo laipsnis

Natrio benzoato 1 g neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 213 KALCIO BENZOATAS

Sinonimai

Monokalcio benzoatas

Apibrėžimai

Cheminis pavadinimas

Kalcio benzoatas

Kalcio dibenzoatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

218-235-4

Cheminė formulė

Bevandenio:

C14H10O4Ca

Monohidrato:

C14H10O4Ca 3H2O

Trihidrato:

C14H10O4Ca H2O

Molekulinė masė

Bevandenio:

282,31

Monohidrato:

300,32

Trihidrato:

336,36

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po džiovinimo 105 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balti ar bespalviai kristalai, arba balti milteliai

Identifikavimas

A.  Benzoinės rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5 oC–123,5 oC po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

 
 

B.  Teigiami testai benzoatui ir kalciui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 17,5 % džiovinant 105 oC temperatūroje iki pastovios masės

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloru, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzoinės rūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 s. Karštame tirpale ištirpinama 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglėjančios medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzoinės rūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzoinės rūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo

Rūgštingumo ar šarmingumo laipsnis

Kalcio benzoato 1 g neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 214 ETILO p -HIDROKSIBENZOATAS

Sinonimai

Etilparabenas

Etilo p- hidroksibenzoatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Etilo p-hidroksibenzoatas

Etilo p-hidroksibenzoinės rūgšties esteris

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

204-399-4

Cheminė formulė

C9H10O3

Molekulinė masė

166,8

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 % po 2 val. džiovinimo 80 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai, maži, bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

115 oC–118 oC

B.  Teigiamas testas p-hidroksibenzoatui

p-hidroksibenzoinės rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 213 oC–217 oC po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

C.  Teigiamas testas alkoholiui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5% po 2 val. džiovinimo 80 oC temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05%

p-Hidroksibenzoinė ir salicilinė rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzoine rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai ( išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 215 NATRIO ETILO p -HIDROKSIBENZOATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio etilo p-hidroksibenzoatas

p-hidroksibenzoinės rūgšties etilo esterio natrio junginys

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

252-487-6

Cheminė formulė

C9H9O3Na

Molekulinė masė

188,8

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 83 % p-hidroksibenzoinės rūgšties etilo esterio bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti, kristaliniai higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

115 oC–118 oC po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

B.  Teigiamas testas p-hidroksibenzoatui

p-hidroksibenzoinės rūgšties, gautos iš bandinio, lydymosi intervalas yra 213 oC–217 oC

C.  Teigiamas testas natriui

 
 

D.  pH 0,1 % vandeninio tirpalo turi būti 9,9–10,3

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 5 % po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Sulfatiniai pelenai

37 %–39 %

p-Hidroksibenzoinė ir salicilinė rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzoine rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

▼M7 —————

▼B

E 218 METILO p -HIDROKSIBENZOATAS

Sinonimai

Metilparabenas

Metilo p-oksibenzoatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Metilo p-hidroksibenzoatas

p-hidroksibenzoinės rūgšties metilo esteris

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

243-171-5

Cheminė formulė

C8H8O3

Molekulinė masė

152,15

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 80 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai, maži bespalviai kristalai, arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

125 oC–128 oC

B.  Teigiamas testas p-hidroksibenzoatui

p-hidroksibenzoinės rūgšties, gautos iš bandinio, lydymosi intervalas yra 213 oC–217 oC po 2 val. džiovinimo 80 oC temperatūroje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5% po 2 val. džiovinimo 80 oC temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05%

p-hidroksibenzoinė rūgštis ir salicilinė rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzoine rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 219 NATRIO METILO p -HIDROKSIBENZOATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio metilo p-hidroksibenzoatas

p-hidroksibenzoinės rūgšties metilo esterio natrio junginys

Cheminė formulė

C8H7O3Na

Molekulinė masė

174,15

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

A.  Baltų miltelių, susidariusių vandenilio chlorido rūgštimi rūgštinant metilo p-hidroksibenzoato natrio junginio vandeninį 10 % (w/v) tirpalą (indikatoriumi naudojant lakmuso popierėlį), juos perplovus vandeniu ir 2 val. džiovinus 80 oC temperatūroje, lydymosi intervalas yra 125 oC–128 oC

 
 

B.  Teigiamas testas natriui

 
 

C.  pH 0,1 % vandeninio (be anglies dioksido) tirpalo ne mažesnis kaip 9,7 ir ne didesnis kaip 10,3

 
 

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 5 % (Karl Fischer metodas)

Sulfatiniai pelenai

40 %–44,5 % bevandenėje fazėje

p-hidroksibenzoinė rūgštis ir salicilinė rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzoine rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 220 SIEROS DIOKSIDAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Sieros dioksidas

Sulfito rūgšties anhidridas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-195-2

Cheminė formulė

SO2

Molekulinė masė

64,07

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 %

Apibūdinimas

Bespalvės, lengvai neužsidegančios, stipraus aštraus dusinančio kvapo dujos

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas sulfitinėms medžiagoms

 
 

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 0,05 %

Nelakios liekanos

Ne daugiau kaip 0,01 %

Sieros trioksidas

Ne daugiau kaip 0,1 %

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Kitos dujos, kurių normaliai neturi būti ore

Nėra pėdsakų

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 221 NATRIO SULFITAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio sulfitas (bevandenis arba heptahidratas)

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-821-4

Cheminė formulė

Bevandenis:

Na2SO3

Heptahidratas:

Na2SO3 7H2O

Molekulinė masė

Bevandenis:

126,04

Heptahidratas:

252,16

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenis:

ne mažiau kaip 95 % Na2SO3 ir ne mažiau kaip 48 % SO2

Heptahidratas:

ne mažiau kaip 48 % Na2SO3 ir ne mažiau kaip 24 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas sulfitui ir natriui

 
 

B.  10 % (bevandenio) tirpalo ar 20 % (heptahidrato) tirpalo pH yra 8,5–11,5

 
 

Grynumas

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 222 NATRIO BISULFITAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio bisulfitas

Natrio hidrosulfitas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-921-4

Cheminė formulė

NaHSO3 vandeniniame tirpale

Molekulinė masė

104,06

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 32 % (w/v) Na2HSO3

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis iki geltonos spalvos tirpalas

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas sulfitui ir natriui

 
 

B.  pH 10 % vandeninio tirpalo yra 2,5–5,5

 
 

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 223 NATRIO METABISULFITAS

Sinonimai

Pirosulfitas

Natrio pirosulfitas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio disulfitas

Natrio pentaoksodisulfitas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-673-0

Cheminė formulė

Na2S2O5

Molekulinė masė

190,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 95 % Na2S2O5 ir ne mažiau kaip 64 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristalai arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas sulfitui ir natriui

 
 

B.  pH 10 % vandeninio tirpalo yra 4,0–5,5

 
 

Grynumas

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 224 KALIO METABISULFITAS

Sinonimai

Kalio pirosulfitas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio disulfitas

Kalio pentaokso disulfatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

240-795-3

Cheminė formulė

K2S2O5

Molekulinė masė

222,33

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 90 % K2S2O5 ir ne mažiau kaip 51,8 % SO2; liekana susideda daugiausiai iš kalio sulfato

Apibūdinimas

Bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas sulfitui ir kaliui

 
 

Grynumas

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 226 KALCIO SULFITAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio sulfitas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

218-235-4

Cheminė formulė

CaSO3 2H2O

Molekulinė masė

156,17

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 95 % CaSO3 2H2O ir ne mažiau kaip 39 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas sulfitui ir kalciui

 
 

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 227 KALCIO BISULFITAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio bisulfitas

Kalcio vandenilio sulfitas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

237-423-7

Cheminė formulė

Ca(HSO3)2

Molekulinė masė

202,22

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

6 %–8 % (w/v) sieros dioksido ir 2,5 %–3,5 % (w/v) kalcio dioksido, atitinkančio 10 %–14 % (w/v) kalcio bisulfito [Ca(HSO3)2]

Apibūdinimas

Skaidrus žalsvai-geltonas vandeninis tirpalas, turintis ryškų sieros dioksido kvapą

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas sulfitui ir kalciui

 
 

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 228 KALIO BISULFITAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio bisulfitas

Kalio vandenilio sulfitas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-870-1

Cheminė formulė

KHSO3 vandeniniame tirpale

Molekulinė masė

120,17

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 280 g KHSO3 litre (arba 150 g SO2 litre)

Apibūdinimas

Skaidrus bespalvis vandeninis tirpalas

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas sulfitui ir kaliui

 
 

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 230 DIFENILAS

Sinonimai

Difenilas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

1,1'-difenilas

Fenilbenzenas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

202-163-5

Cheminė formulė

C12H10

Molekulinė masė

154,20

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,8 %

Apibūdinimas

Balta arba blankiai geltona iki gintarinės spalvos kieta, savito kvapo medžiaga

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

68,5oC–70,5oC

B.  Distiliacijos intervalas

Distiliuojasi pilnai 2,5 oC intervale, 252,5 oC–257,5 oC temperatūroje

Grynumas

Benzenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 2 mg/kg (išreiškiant anilinu)

Fenolio dariniai

Ne daugiau kaip 5 mg/kg (išreiškiant fenoliu)

Lengvai anglėjančios medžiagos

Šaltas 0,5 g difenilo 5-se ml 94,5 %–95,5 % sieros rūgšties tirpalo negali būti ryškesnės spalvos nei standartinis tirpalas, susidedantis iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens

Terfenilas ir aukštesni polifenilo dariniai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

Nėra

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 231 ORTOFENILFENOLIS

Sinonimai

Ortoksenolis

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

(1,1'-difenil)-2-olis

2-Hidroksidifenilas

o- Hidroksidifenilas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

201-993-5

Cheminė formulė

C12H10O

Molekulinė masė

170,20

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 %

Apibūdinimas

Balti arba silpnai gelsvi kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

56 oC–58 oC

B.  Teigiamas testas fenoliatams

Etanolinis tirpalas (1 g/10 ml), įpylus 10 % geležies chlorido tirpalo, įgauna žalią spalvą

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Difenilo eteris

Ne daugiau kaip 0,3 %

p-fenilfenolis

Ne daugiau kaip 0,1 %

1-Naftolis

Ne daugiau kaip 0,01 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 232 NATRIO ORTOFENILFENOLIS

Sinonimai

Natrio ortofenilfenatas

Natrio o-fenilfenolio druska

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio ortofenilfenolis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

205-055-6

Cheminė formulė

C12H9ONa 4H2O

Molekulinė masė

264,26

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97 % C12H9ONa 4H2O

Apibūdinimas

Balti arba silpnai gelsvi kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas fenoliatui ir natriui

 
 

B.  o-Ortofenilfenolio, gauto iš bandinio parūgštinant, nerekristalinto, lydymosi intervalas yra 56 oC–58 oC po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

 
 

C.  pH 2 % vandeninio tirpalo turi būti 11,1–11,8

 
 

Grynumas

Difenilo eteris

Ne daugiau kaip 0,3 %

p-fenilfenolis

Ne daugiau kaip 0,1 %

1-Naftolis

Ne daugiau kaip 0,01 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 233 TIABENDAZOLAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

4-(2-benzimidazolil)tiazolas

2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazolas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

1205-725-8

Cheminė formulė

C10H7N3S

Molekulinė masė

201,26

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti, ar beveik balti bekvapiai milteliai

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

296 oC–303 oC

B.  Spektrometrija

0,1 N HCl tirpale (0,0005 % w/v) esant bangos ilgiui 302 nm, 258 nm ir 243 nm absorbcijos maksimumai:

image

kai λ = 302 nm±2 nm: vidutiniškai 1230

image

kai λ = 258 nm±2 nm: vidutiniškai 200

image

kai λ = 243 nm±2 nm: vidutiniškai 620

Absorbcijos santykis 243 nm/302 nm = 0,47–0,53

Absorbcijos santykis 258 nm/302 nm = 0,14–0,18

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 0,5 % (Karl Fischer metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Selenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 234 NIZINAS

Apibrėžimas

Nizinas susideda iš tampriai susijungusių polipeptidų, susidariusių natūraliai veikiant Streptococcus lactis, Lancefield grupės N

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

215-807-5

Cheminė formulė

C143H230N42O37S7

Molekulinė masė

3 354,12

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Nizino koncentrate yra ne mažiau kaip 900 vienetų/mg lieso pieno druskų mišinyje ir minimumas natrio chlorido kiekio 50 %

Apibūdinimas

Balti milteliai

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 3 % džiovinant iki pastovios masės 102 oC–103 oC temperatūroje

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 235 NATAMICINAS

Sinonimai

Pimaricinas

Apibrėžimas

Natamicinas yra polienų makrolidų grupės fungicidas, susidarantis natūraliai veikiant Streptomyces natalensis arba Streptococcus lactis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-683-5

Cheminė formulė

C33H47O13N

Molekulinė masė

665,74

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 95 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti iki baltai-kreminės spalvos kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Spalvota reakcija

Įbėrus kelis natamicino kristalus į lašus (ant mažos plokštelės):

— koncentruotos vandenilio chlorido rūgšties, atsiranda mėlyna spalva,

— koncentruotos fosforo rūgšties, atsiranda žalia spalva, kuri po kelių minučių pasikeičia į blyškiai raudoną

B.  Spektrometrija

0,0005 % (w/v) tirpalas 1 % metanoliniame acto rūgšties tirpale absorbcijos maksimumą rodo apie 290 nm, 303 nm ir 318 nm, nuokrypį – apie 280 nm ir minimumą – apie 250 nm, 295,5 nm ir 311 nm

C.  pH

5,5–7,5 (1 % w/v tirpalas iš anksto neutralizuotame 20 dalių dimetilformamido ir 80 dalių vandens mišinyje)

D.  Specifinis sukimas

image

= nuo + 250 o iki + 295o (1 % w/v tirpalas ledinėje acto rūgštyje 20 oC temperatūroje, apskaičiuojant sausoje medžiagoje)

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 8 % (džiovinant iki pastovios masės virš P2O5 vakuume 60 oC temperatūroje)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Mikrobiologinis kriterijus: bendrasis gyvybingų mikroorganizmų skaičius

Ne daugiau kaip 100/g

E 239 HEKSAMETILENO TETRAAMINAS

Sinonimai

Heksaminas

Metenaminas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

1,3,5,7-Tetraazatriciklo [3.3.1.13,7]-dekanas, heksametilenetetraminas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

202-905-8

Cheminė formulė

C6H12N4

Molekulinė masė

140,19

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bespalviai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai formaldehidui ir amoniakui

 
 

B.  Sublimacijos taškas yra apytikriai 260 oC

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % džiovinant vakuume 2 val. virš P2O5 105 oC temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Sulfatai

Ne daugiau kaip 0,005 %, išreiškiant SO4

Chloridai

Ne daugiau kaip 0,005 %, išreiškiant Cl

Amonio druskos

Nenustatoma

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 242 DIMETILO DIKARBONATAS

Sinonimai

DMDC

Dimetilo pirokarbonatas

Apibrėžimas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

224-859-8

Cheminis pavadinimas

Dimetilo dikarbonatas

Pirokarbonato rūgšties dimetilo esteris

Cheminė formulė

C4H6O5

Molekulinė masė

134,09

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,8 %

Apibūdinimas

Bespalvis skystis, skylantis vandenyje, ėdantis odą, akis, toksinis įkvepiant ir nuryjant

Identifikavimas

A.  Suirimas

Praskiedus – teigiamas testas CO2 ir metanoliui

B.  Lydymosi taškas Virimo taškas

17 oC

172 oC vykstant skilimui

C.  Tankis 20 oC

Vidutiniškai 1,25 g/cm3

D.  Infraraudonas spektras

Maksimumas: 1156 ir 1832 cm-1

Grynumas

Dimetilo karbonatas

Ne daugiau kaip 0,2 %

Chloras (bendrasis)

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 249 KALIO NITRITAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio nitritas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-832-4

Cheminė formulė

KNO2

Molekulinė masė

85,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 95 % bevandenėje medžiagoje (5)

Apibūdinimas

Baltos arba silpnai gelsvos tirpios granulės

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas nitritui ir kaliui

 
 

B.  pH 5 % tirpalo: ne mažesnis kaip 6,0 ir ne didesnis kaip 9,0

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 3 % po 4 val. džiovinimo virš silikagelio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 250 NATRIO NITRITAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio nitritas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-555-9

Cheminė formulė

NaNO2

Molekulinė masė

69,00

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97 % bevandenėje medžiagoje (5)

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba gelsvi gumulėliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai nitritui ir natriui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,25 % po 4 val. džiovinimo virš silikagelio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

▼M5

E 251 NATRIO NITRATAS

1.  KIETAS NATRIO NITRATAS

Sinonimai

Čilės salietra

Cubic arba soda nitre

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio nitratas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS)

231-554-3

Cheminė formulė

NaNO3

Molekulinė masė

85,00

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po džiovinimo

Apibūdinimas

Balti kristaliniai, šiek tiek higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai nitratui ir natriui

 

B.  pH 5 % tirpalo

Ne mažesnis kaip 5,5 ir ne didesnis kaip 8,3

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2 % po 4 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Nitritai

Ne daugiau kaip 30 mg/kg, išreiškiant NaNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 251 NATRIO NITRATAS

2.  SKYSTAS NATRIO NITRATAS

Apibrėžimas

Skystas natrio nitratas yra vandeninis natrio nitrato tirpalas, kuris susidaro vykstant cheminei reakcijai tarp stechiometrinių natrio hidroksido ir azoto rūgšties kiekių (kristalizacija po šios reakcijos nevyksta). Standartinių formų, paruoštų iš šias specifikacijas atitinkančio skysto natrio nitrato, sudėtyje gali būti perteklinis azoto rūgšties kiekis, jei tai yra aiškiai nurodoma arba paženklinama etiketėse.

Cheminis pavadinimas

Natrio nitratas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS)

231-554-–3

Cheminė formulė

NaNO3

Molekulinė masė

85,00

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

NaNO3 kiekis nuo 33,5 % iki 40,0 %

Apibūdinimas

Skaidrūs, bespalviai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai nitratui ir natriui

 

B.  pH

Ne mažesnis kaip 1,5 ir ne didesnis kaip 3,5

Grynumas

Laisvoji azoto rūgštis

Ne daugiau kaip 0,01 %

Nitritai

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant NaNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 0,3 mg/kg

Ši specifikacija taikoma 35 % vandeniniam tirpalui.

 

▼B

E 252 KALIO NITRATAS

Sinonimai

Čilės salietra

Kubinis ar natrio nitratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio nitratas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-818-8

Cheminė formulė

KNO3

Molekulinė masė

101,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba permatomi prizmės formos kristalai, šaldančio, sūraus, aštraus skonio

Identifikavimas

A.  Teigiami testai nitratui ir kaliui

 
 

B.  pH 5 % tirpalo

Ne mažesnis kaip 4,5 ir ne didesnis kaip 8,5

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1 % po 4 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Nitritai

Ne daugiau kaip 20 mg/kg, išreiškiant KNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 260 ACTO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Acto rūgštis

Etano rūgštis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

200-580-7

Cheminė formulė

C2H4O2

Molekulinė masė

60,05

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,8 %

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis, aštraus savito kvapo skystis

Identifikavimas

A.  Virimo taškas

118 oC 760 mm slėgyje (Hg)

B.  Specifinis svoris

Apie 1,049

C.  Vienas iš trijų tirpalų rodo teigiamą testą acetatui

 
 

D.  Stingimo taškas

Ne žemesnis kaip 14,5 oC

Grynumas

Nelakios nuosėdos

Ne daugiau kaip 100 mg/kg

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Lengvai oksiduojamos medžiagos

2 ml bandinio inde su stikliniu kamščiu praskiedžiama 10 ml vandens, įpilama 0,1 ml 0,1 N kalio permanganato. Rožinė spalva per 30 min. neturi pasikeisti į rudą

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 261 KALIO ACETATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio acetatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

204-822-2

Cheminė formulė

C2H3O2K

Molekulinė masė

98,14

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bespalviai, tirpūs kristalai, arba balti kristaliniai, bekvapiai, arba silpno acto kvapo milteliai

Identifikavimas

A.  pH 5 % vandeninio tirpalo

Ne mažesnis kaip 7,5 ir ne didesnis kaip 9,0

B.  Teigiami testai acetatui ir kaliui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 8 % po 2 val. džiovinimo 150 oC temperatūroje

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 262 (i) NATRIO ACETATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio acetatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

204-823-8

Cheminė formulė

C2H3NaO2 nH2O (n = 0 arba 3)

Molekulinė masė

Bevandenio:

82,03

Trihidrato:

136,08

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenio ir trihidrato ne mažiau kaip 98,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bevandenis:

balti, bekvapiai, grūdėti higroskopiniai milteliai

Trihidratas:

bespalviai, permatomi kristalai ar grūdėti kristaliniai milteliai, bekvapiai arba silpno acto kvapo. Sausame šiltame ore kristalai virsta į miltelius

Identifikavimas

A.  pH 1 % vandeninio tirpalo

Ne mažesnis kaip 8,0 ir ne didesnis kaip 9,5

B.  Teigiami testai acetatui ir natriui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Bevandenis:

ne daugiau kaip 2 % (120 oC, 4 val.)

Trihidratas:

36 %–42 % (120 oC, 4 val.)

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1000 mg/kg, išreikštų skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 262 (ii) NATRIO DIACETATAS

Apibrėžimas

Natrio diacetatas yra natrio acetato ir acto rūgšties molekulinis junginys

Cheminis pavadinimas

Natrio vandenilio diacetatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

204-814-9

Cheminė formulė

C4H7NaO4 nH2O (n = 0 arba 3)

Molekulinė masė

142,09 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Laisvos acto rūgšties kiekis: 39 %–41 % ir natrio acetato kiekis: 58 %–60 %

Apibūdinimas

Balta, higroskopinė kristalinė kieta medžiaga su acto kvapu

Identifikavimas

A.  pH 10 % vandeninio tirpalo

Ne mažesnis kaip 4,5 ir ne didesnis kaip 5,0

B.  Teigiami testai acetatui ir natriui

 
 

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 2 % (Karl Fischer metodas)

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 263 KALCIO ACETATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio acetatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

200-540-9

Cheminė formulė

Bevandenis:

C4H6O4Ca

Monohidratas:

C4H6O4Ca H2O

Molekulinė masė

Bevandenis:

158,17

Monohidratas:

176,18

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bevandenis kalcio acetatas yra balta, higroskopinė, biri, silpnai kartaus skonio kristalinė kieta medžiaga. Gali būti jaučiamas silpnas acto rūgšties kvapas. Monohidratas gali būti adatėlių, grūdelių arba miltelių formos

Identifikavimas

A.  pH 10 % vandeninio tirpalo

Ne mažesnis kaip 6,0 ir ne didesnis kaip 9,0

B.  Teigiami testai acetatui ir kalciui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 11 % po džiovinimo iki pastovios masės 155 oC temperatūroje (monohidratui)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 270 PIENO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Pieno rūgštis

2-Hidroksipropioninė rūgštis

1- Hidroksietano-1-karboksirūgštis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

200-018-0

Cheminė formulė

C3H6O3

Molekulinė masė

90,08

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 76 % ir ne daugiau kaip 84 %

Apibūdinimas

Bespalvis arba gelsvas, beveik bekvapis, rūgštaus skonio, panašus į sirupą skystis, susidedantis iš pieno rūgšties (C3H6O3) ir pieno rūgšties laktato (C6H10O5). Jis gaunamas sacharidų pienarūgšties fermentacijos arba sintetiniu būdu

Pastaba:

Pieno rūgštis yra higroskopinė, virinant ji kondensuojasi sudarydama pieno rūgšties laktatą, pastarasis, skiedžiant ir kaitinant, hidrolizuojasi iki pieno rūgšties

 
 

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas laktatui

 
 

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Chloridai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Sulfatai

Ne daugiau kaip 0,25 %

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Pastaba:

Šios sąlygos taikomos 80 % vandeniniam tirpalui; silpnesniems vandeniniams tirpalams apskaičiuojamos reikšmės, atitinkančios juose pieno rūgšties kiekį

 
 

E 280 PROPIONO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Propiono rūgštis

Propano rūgštis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

201-176-3

Cheminė formulė

C3H6O2

Molekulinė masė

74,08

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Bespalvis arba šiek tiek gelsvas, aliejingas, silpno aitraus kvapo skystis

Identifikavimas

A.  Lydymosi taškas

–22 oC

B.  Distiliacijos intervalas

138,5oC–142,5oC

Grynumas

Nelakios liekanos

Ne daugiau kaip 0,01 % po džiovinimo iki pastovios masės 140 oC temperatūroje

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant formaldehidu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 281 NATRIO PROPIONATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio propionatas

Natrio propanoatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

205-290-4

Cheminė formulė

C3H5O2Na

Molekulinė masė

96,06

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai higroskopiniai arba smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas propionatui ir natriui

 
 

B.  pH 10 % vandeninio tirpalo

Ne mažiau kaip 7,5 ir ne daugiau kaip 10,5

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 4 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Vandenyje netirpios liekanos

Ne daugiau kaip 0,1 %

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 282 KALCIO PROPIONATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio propionatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

223-795-8

Cheminė formulė

C6H10O4Ca

Molekulinė masė

186,22

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas propionatui ir kalciui

 
 

B.  pH 10 % vandeninio tirpalo

6,0–9,0

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 4 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Vandenyje netirpios liekanos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Fluoras

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 283 KALIO PROPIONATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio propionatas

Kalio propanoatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

206-323-5

Cheminė formulė

C3H5KO2

Molekulinė masė

112,17

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas propionatui ir kaliui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 4 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Geležis

Ne daugiau kaip 30 mg/kg

Fluoras

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 284 BORATO RŪGŠTIS

Sinonimai

Borato rūgštis

Ortoborato rūgštis

Borofaksas

Apibrėžimas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

233-139-2

Cheminė formulė

H3BO3

Molekulinė masė

61,84

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Bespalviai, bekvapiai, skaidrūs kristalai, baltos granulės ar milteliai, šiek tiek riebūs liečiant, gamtoje sutinkami kaip mineralas sasolinas

Identifikavimas

A.  Lydymosi taškas

Apytikriai 171 oC

B.  Dega ryškia žalia liepsna

 
 

C.  pH 3,3 % vandeninio tirpalo

3,8–4,8

Grynumas

Peroksidai

Įpylus KJ tirpalo, spalva neatsiranda

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 285 NATRIO TETRABORATAS (BORAKSAS)

Sinonimai

Natrio boratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio tetraboratas

Natrio diboratas

Natrio piroboratas

Bevandenis tetraboratas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

215-540-4

Cheminė formulė

Na2B4O7

Na2B4O7 10H2O

Molekulinė masė

201,77

Apibūdinimas

Milteliai arba į stiklą panašios plokštelės, kurios tampa nepermatomos susilietusios su oru, šiek tiek tirpios vandenyje

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

171 oC–175 oC medžiagai skylant

Grynumas

Peroksidai

Įpylus KJ tirpalo, spalva neatsiranda

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 290 ANGLIES DIOKSIDAS

Sinonimai

Angliarūgštė

Sausasis ledas (kietoji forma)

Anglies rūgšties anhidridas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Anglies dioksidas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

204-696-9

Cheminė formulė

CO2

Molekulinė masė

44,01

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % dujų fazėje

Apibūdinimas

Normaliomis aplinkos sąlygomis bespalvės nežymiai aštraus kvapo dujos. Prekinis anglies dioksidas siunčiamas ir laikomas skystos formos padidinto slėgio balionuose, didelėse saugyklose arba presuotuose kietuose „sausojo ledo“ blokuose. Sausosios (sausojo ledo) formos savo sudėtyje paprastai turi rišančiąsias medžiagas, tokias kaip propileno glikolis ar mineralinė alyva

Identifikavimas

A.  Nusėdimas (nuosėdų susidarymas)

Leidžiant bandinio srovę per bario hidroksido tirpalą, susidaro baltos nuosėdos, putojančios tirpinant praskiestoje acto rūgštyje

Grynumas

Rūgštingumas

Įleidus 915 ml dujų burbuliukų į 50 ml šviežiai virinto vandens, jo rūgštingumas (pagal metiloranžą) neturi būti didesnis kaip 50 ml šviežiai virinto vandens, į kurį įpilta 1 ml (0,01 N) vandenilio chlorido rūgšties

Redukuojančios medžiagos, vandenilio fosfidas ir sulfidas

Įleidus 915 ml dujų burbuliukų į 25 ml amoniakinio sidabro nitrato tirpalo, į kurį įpilta 3 ml amoniako, tirpalas neturi susidrumsti arba patamsėti

Anglies monoksidas

Ne daugiau kaip 10 μl/l

Alyvos kiekis

Ne daugiau kaip 0,1 mg/l

E 300 ASKORBO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

L-askorbo rūgštis

Askorbo rūgštis

2,3-Didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktonas

3-Keto-L-gulofuranolaktonas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

200-066-2

Cheminė formulė

C6H8O6

Molekulinė masė

176,13

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Askorbo rūgštyje po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties yra ne mažiau kaip 99 % C6H8O6

Apibūdinimas

Balta iki blankiai geltonos bekvapė kristalinė medžiaga

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

189 oC–193 oC medžiagai skylant

B.  Teigiamas testas askorbo rūgščiai

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,4 % po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Specifinis sukimas

image

=nuo +20,5 o iki +21,5 o (10 % w/v vandeninio tirpalo)

pH 2 % vandeninio tirpalo

2,4–2,8

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 301 NATRIO ASKORBATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio askorbatas

Natrio L-askorbatas

2,3-Didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono natrio enoliatas

3-Keto-L-gulofurano-laktono natrio enoliatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

205-126-1

Cheminė formulė

C6H7O6Na

Molekulinė masė

198,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Natrio askorbate po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties yra ne mažiau kaip 99 % C6H7O6Na

Apibūdinimas

Balta ar beveik balta bekvapė, kristalinė, šviesoje tamsėjanti kieta medžiaga

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas askorbatui ir natriui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,25 % po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Specifinis sukimas

image

=nuo +103 o iki +106 o (10 % w/v vandeninio tirpalo)

pH 10 % vandeninio tirpalo

6,5–8,0

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 302 KALCIO ASKORBATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio askorbato dihidratas

2,3-Didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono kalcio druskos dihidratas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

227-261-5

Cheminė formulė

C12H14O12Ca 2H2O

Molekulinė masė

426,35

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % masėje be lakiųjų medžiagų

Apibūdinimas

Balti ar silpnai pilkai gelsvi bekvapiai kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas askorbatui ir kalciui

 
 

Grynumas

Fluoridai

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreiškiant fluoru)

Specifinis sukimas

image

=nuo +95 o iki +97 o (5 % w/v vandeninio tirpalo)

pH 10 % vandeninio tirpalo

6,0–7,5

Lakiosios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 % po 24 val. džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties arba fosforo pentoksido kambario temperatūroje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBO PALMITATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Askorbo palmitatas

L-askorbo palmitatas

2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono-6-palmitatas

6-palmitoil-3-keto-L-gulofuranolaktonas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

205-305-4

Cheminė formulė

C22H38O7

Molekulinė masė

414,55

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Balta arba gelsvai-balta citrinos kvapo kieta medžiaga

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

107 oC–117 oC

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2 % po 1 val. džiovinimo vakuuminėje krosnelėje 56 oC–60 oC temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Specifinis sukimas

image

=nuo +21 o iki +24 o (5 % w/v tirpalas metanolyje)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBO STEARATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Askorbo stearatas

L-askorbo stearatas

2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono-6-stearatas

6-stearoil-3-keto-L-gulofuranolaktonas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

246-944-9

Cheminė formulė

C24H42O7

Molekulinė masė

442,6

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 %

Apibūdinimas

Balta arba gelsva citrinos kvapo kieta medžiaga

Identifikavimas

A.  Lydymosi taškas

Apie 116 oC

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2 % po 1 val. džiovinimo vakuuminėje krosnelėje 56 oC–60 oC temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 306 TOKOFEROLIU TURTINGAS EKSTRAKTAS

Apibrėžimas

Produktas gaunamas vakuuminės garų distiliacijos būdu iš valgomųjų augalinių riebalinių produktų, turinčių koncentruotų tokoferolių ir tokotrienolių.

Turi šiuos tokoferolius: d-α-, d-β-, d-γ- ir d-ρ- tokoferoliai

Molekulinė masė

430,71 (d-α- tokoferolis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bendrasis tokoferolių kiekis ne mažesnis kaip 34 %

Apibūdinimas

Rusvai raudoni iki raudonų, skaidrūs, klampūs, švelnaus savito kvapo ir skonio aliejai. Gali būti pastebimas nežymus į vašką panašių junginių išsiskyrimas mikrokristalinėjė formoje

Identifikavimas

A.  Tinkamu dujų-skysčių chromatografijos metodu

 
 

B.  Tirpumo testai

Netirpus vandenyje, tirpus etanolyje, susimaišantis eteryje

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Specifinis sukimas

image

ne mažesnis kaip +20 o

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

▼M7

E 307 ALFA-TOKOFEROLIS

Sinonimai

DL-α-tokoferolis

Apibrėžtis

Cheminis pavadinimas

DL-5,7,8-trimetiltokolis

DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-chromanolis

Einecs

233-466-0

Cheminė formulė

C29H50O2

Molekulinė masė

430,71

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 %

Apibūdinimas

Šiek tiek geltonas iki gintaro spalvos, beveik bekvapis, skaidrus, klampus aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja veikiant orui ar šviesai.

Identifikacija

A.  Tirpumo bandymai

Netirpsta vandenyje, laisvai tirpsta etanolyje, maišytinas eteryje

B.  Spektrofotometrija

Absoliučiame etanolyje maksimali sugertis yra apie 292 nm

Grynumas

Lūžio rodiklis

nD 20 1,503–1,507

Specifinė sugertis E1 % 1 cm etanolyje

E1 % 1 cm (292 nm) 72–76

(0,01 g 200 ml absoliutaus etanolio)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Savitasis sukimas

[α]25 D 0° ± 0,05° (1 su 10 santykiu tirpalas chloroforme)

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

▼B

E 308 GAMA-TOKOFEROLIS

Sinonimai

dl-γ-tokoferolis

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

2,7,8-trimetil-2-(4',8',12'-tridecil)-6-chromanolis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

231-523-4

Cheminė formulė

C28H48O2

Molekulinė masė

416,69

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97 %

Apibūdinimas

Skaidrus, klampus, šviesiai geltonas aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja ore ar šviesoje

Identifikavimas

A.  Spektrometrija

Absorbcijos maksimumai absoliučiame etanolyje yra apie 298 nm ir 257 nm

Grynumas

Specifinė absorbcija

image

etanolyje

image

(298 nm) yra 91–97

image

(257 nm) yra 5,0–8,0

Refrakcijos indeksas

image

1,503–1,507

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROLIS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

2,8-dimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-chromanolis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

204-299-0

Cheminė formulė

C27H46O2

Molekulinė masė

402,7

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97 %

Apibūdinimas

Skaidrus, klampus, šviesiai gelsvas ar oranžinis aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja ore ar šviesoje

Identifikavimas

A.  Spektrometrija

Absorbcijos maksimumai absoliučiame etanolyje yra apie 298 nm ir 257 nm

Grynumas

Specifinė absorbcija

image

etanolyje

image

(298 nm) yra 89–95

image

(257 nm) yra 3,0–6,0

Refrakcijos indeksas

image

1,500–1,504

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 310 PROPILO GALATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Propilo galatas

Galo rūgšties propilo esteris

3,4,5-trihidroksibenzoinės rūgšties n-propilo esteris

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

204-498-2

Cheminė formulė

C10H12O5

Molekulinė masė

212,20

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balta, iki kreminės baltos, kristalinė, bekvapė kieta medžiaga

Identifikavimas

A.  Tirpumo testai

Šiek tiek tirpus vandenyje, lengvai tirpus etanolyje, eteryje ir propan-1,2-diolyje

B.  Lydymosi intervalas

146 oC–150 oC po 4 val. džiovinimo 110 oC temperatūroje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1,0 % (110 oC, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Laisvosios rūgštys

Ne daugiau kaip 0,5 % (išreiškiant galo rūgštimi)

Chloruotas organinis junginys

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (išreiškiant Cl)

Specifinė absorbcija

image

etanolyje

image

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 311 OKTILO GALATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Oktilo galatas

Galo rūgšties oktilo esteris

3,4,5-trihidroksibenzoinės rūgšties n-oktilo esteris

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

213-853-0

Cheminė formulė

C15H22O5

Molekulinė masė

282,34

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % po 6 val. džiovinimo 90 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balta arba kreminė balta bekvapė kieta medžiaga

Identifikavimas

A.  Tirpumo testai

Netirpus vandenyje, lengvai tirpus etanolyje, eteryje ir propan-1,2-diolyje

B.  Lydymosi intervalas

99 oC–102 oC po 6 val. džiovinimo 90 oC temperatūroje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % (90 oC, 6 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Laisvosios rūgštys

Ne daugiau kaip 0,5 % (išreiškiant galo rūgštimi)

Chloruoti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (išreiškiant Cl)

Specifinė absorbcija

image

etanolyje

image

(275 nm) ne mažesnė kaip 375 ir ne didesnė kaip 390

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 312 DODECILO GALATAS

Sinonimai

Laurilo galatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Dodecilo galatas

3,4,5-trihidroksibenzoinės rūgšties n-dodecilo (arba laurilo) esteris

Galo rūgšties dodecilo esteris

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

214-620-6

Cheminė formulė

C19H30O5

Molekulinė masė

338,45

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % po 6 val. džiovinimo 90 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balta arba kreminė balta bekvapė kieta medžiaga

Identifikavimas

A.  Tirpumo testai

Netirpus vandenyje, lengvai tirpus etanolyje ir eteryje

B.  Lydymosi intervalas

95 oC–98 oC po 6 val. džiovinimo 90 oC temperatūroje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % (90 oC, 6 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Laisvosios rūgštys

Ne daugiau kaip 0,5 % (išreiškiant galo rūgštimi)

Chloruoti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (išreiškiant Cl)

Specifinė absorbcija

image

etanolyje

image

(275 nm) ne mažiau kaip 300 ir ne daugiau kaip 325

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 30 mg/kg

▼M7

E 315 ERITORBO RŪGŠTIS

Sinonimai

Izoaskorbo rūgštis

D-araboaskorbo rūgštis

Apibrėžtis

Cheminis pavadinimas

D-eritro-heksa-2-enoinės rūgšties γ-laktonas

Izoaskorbo rūgštis

D-izoaskorbo rūgštis

Einecs

201-928-0

Cheminė formulė

C6H8O6

Molekulinė masė

176,13

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % (bevandenio)

Apibūdinimas

Balta iki lengvai geltonos kristalinė kieta medžiaga, kuri veikiant šviesai palaipsniui tamsėja

Identifikacija

A.  Lydymosi temperatūros diapazonas

Apie 164 °C iki 172 °C (suskyla)

B.  Teigiamas bandymas su askorbo rūgštimi ir (ar) spalvinė reakcija

 
 

Grynumas

Dalis, prarandama džiovinant

Ne daugiau kaip 0,4 %, džiovinant po sumažintu silikogelio slėgiu 3 valandas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,3 %

Savitasis sukimas

[α]25 D 10 % (w/v) vandeninis tirpalas nuo – 16,5° iki – 18,0°

Oksalatas

Į 1 g tirpalą 10 ml vandens įlašinti 2 lašus ledinės acto rūgšties ir 5 ml 10 % kalcio acetato tirpalo. Tirpalas turi išlikti skaidrus.

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

▼B

E 316 NATRIO ERITORBATAS

Sinonimai

Natrio izoaskorbatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio izoaskorbatas

Natrio D-izoaskorbo rūgštis

2,3-didehidro-D-eritro-heksono-1,4- laktono natrio druska

3-keto-D-gulofurano-laktono natrio enoliato monohidratas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

228-973-9

Cheminė formulė

C6H7O6Na H2O

Molekulinė masė

216,13

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % monohidrato po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Apibūdinimas

Balta kristalinė kieta medžiaga

Identifikavimas

A.  Tirpumo testai

Lengvai tirpus vandenyje, labai mažai tirpus etanolyje

B.  Teigiamas testas askorbo rūgščiai (spalvinė reakcija)

 
 

C.  Teigiamas testas natriui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,25 % po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Specifinis sukimas

image

10 % (w/v) vandeninio tirpalo: nuo +95 o iki +98 o

pH 10 % vandeninio tirpalo

5,5–8,0

Oksalatas

Į 1 g/10 ml vandeninį tirpalą įlašinami 2 lašai ledinės acto rūgšties ir 5 ml 10 % kalcio acetato tirpalo. Tirpalas turi likti skaidrus

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

▼M7

E 319 TRETINIS – BUTILHIDROCHINONAS (TBHQ)

Sinonimai

TBHQ

Apibrėžtis

Cheminiai pavadinimai

Tret-butil-1,4-benzendiolas

2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzendiolas

Einecs

217-752-2

Cheminė formulė

C10H14O2

Molekulinė masė

166,22

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % C10H14O2

Apibūdinimas

Balta kristalinė kieta medžiaga, turinti specifinį kvapą

Identifikacija

A.  Tirpumas

Praktiškai netirpsta vandenyje; tirpsta etanolyje.

B.  Lydymosi taškas

Ne mažiau kaip 126,5 °C

C.  Phenolics

Ištirpinti apie 5 mg mėginio 10 ml metanolio ir pridėti 10,5 ml dimetilamino tirpalo (santykiu 1 su 4). Atsiranda spalva nuo raudonos iki žydros.

Grynumas

Tretinis-butil-p-benzochinonas

Ne daugiau kaip 0,2 %

2,5-di-tretinis-butil hidrochinonas

Ne daugiau kaip 0,2 %

Hidroksichinonas

Ne daugiau kaip 0,1 %

Toluenas

Ne daugiau kaip 25 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

▼M2

E 320 BUTILIUOTAS HIDROKSIANIZOLIS (BHA)

Sinonimai

BHA

Apibrėžimas

Cheminiai pavadinimai

3-tret-butil-4-hidroksianizolas

2-tret-butil-4-hidroksianizolo ir 3-tret-butil-4-hidroksianizolo mišinys

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS)

246-563-8

Cheminė formulė

 
 

image

Formulinė masė

180,25

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98,5 %

image

ir ne mažiau kaip 85 % 3-tret-butil-4-hidroksianizolio izomerų

Apibūdinimas

Balti arba gelsvi kristalai arba vaškinė kieta lengvo aromatinio kvapo medžiaga

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Netirpsta vandenyje, gerai tirpsta etanolyje

B.  Lydymosi intervalas

48 °C-63 °C

C.  Spalvinė reakcija

Atliekamas bandymas fenolio grupei nustatyti

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 % po kalcinavimo 800 ± 25 °C temperatūroje

Fenolio priemaišos

Ne daugiau kaip 0,5 %

Specifinė absorbcija

image

image

(290 nm) ne mažesnė kaip 190 ir ne didesnė kaip 210
Specifinė absorbcija

image

image

(228 nm) ne mažesnė kaip 326 ir ne didesnė kaip 345

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼B

E 321 BUTILINTAS HIDROKSITOLUENAS (BHT)

Sinonimai

BHT

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

2,6-ditret-butil-p-krezolis

4-metil-2,6-ditret-butilfenolis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

204-881-4

Cheminė formulė

C15H24O

Molekulinė masė

220,36

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 %

Apibūdinimas

Balta, kristalinė arba dribsnių pavidalo, bekvapė ar savito silpno aromatinio kvapo kieta medžiaga

Identifikavimas

A.  Tirpumo testai

Netirpus vandenyje ir propan-1,2-diolyje

Lengvai tirpus etanolyje

B.  Lydymosi intervalas

70 oC

C.  Absorbcijos maksimumas

2 cm sluoksnio 1:100 000 koncentracijos bevandeniame etanolyje tirpalas rodo absorbcijos maksimumą 230–320 nm intervale tik esant bangos ilgiui 278 nm

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,005 %

Fenolio priemaišos

Ne daugiau kaip 0,5 %

Specifinė absorbcija

image

etanolyje

image

(278 nm) ne mažesnė kaip 81 ir ne didesnė kaip 88

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 322 LECITINAI

Sinonimai

Fosfatidai

Fosfolipidai

Apibrėžimas

Lecitinai yra fosfatidų, gautų fizinių procedūrų būdu iš gyvulinio arba augalinio maisto, mišinys arba frakcijos; juose taip pat yra hidrolizuotų produktų, gautų naudojant nekenksmingus ir tinkamus enzimus. Galutiniame produkte negali likti enzimų aktyvumo.

Lecitinas vandeninėje terpėje, veikiant vandenilio peroksidui, šiek tiek netenka spalvos. Ši oksidacija chemiškai nemodifikuoja lecitino fosfatidų.

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

232-307-2

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

— Lecitinai: ne mažiau kaip 60,0 % acetone netirpių medžiagų

— Hidrolizuoti lecitinai: ne mažiau kaip 56,0 % acetone netirpių medžiagų

Apibūdinimas

— Lecitinai: rudi, klampūs, pusiau skysti, arba milteliai

— Hidrolizuoti lecitinai: šviesiai rudi iki rudo klampaus skysčio arba pasta

Identifikavimas

A.  Teigiami testai cholinui, fosforui ir riebalų rūgštims

 
 

B.  Testas hidrilizuotam lecitinui

Į 800 ml stiklinę įpilama 500 ml vandens (30 oC–35 oC). Pastoviai maišant, lėtai įpilama 50 ml bandinio. Hidrolizuotas lecitinas tampa homogeniška emulsija. Nehidrolizuotas lecitinas sudaro apie 50 g atskirą masę.

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2,0 % 1 val. džiovinant 105 oC temperatūroje

Toluene netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,3 %

Rūgštingumas

— Lecitinai: ne daugiau kaip 35 mg kalio hidroksido vienam gramui

— Hidrolizuoti lecitinai: ne daugiau kaip 45 mg kalio hidroksido vienam gramui

Peroksidų skaičius

Lygus arba mažesnis už 10

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 325 NATRIO LAKTATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio laktatas

Natrio 2-hidroksipropanoatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

200-772-0

Cheminė formulė

C3H5NaO3

Molekulinė masė

112,06 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 57 % ir ne daugiau kaip 66 %

Apibūdinimas

Bespalvis, permatomas skystis,

bekvapis arba silpno savito kvapo

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas laktatui

 
 

B.  Teigiamas testas natriui

 
 

Grynumas

Rūgštingumas

Ne daugiau kaip 0,5 % po džiovinimo išreiškiant pieno rūgštimi

pH 20 % vandeninio tirpalo

6,5–7,5

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Redukuojančios medžiagos

Neredukuoja Fehling'o tirpalo

Pastaba:

Šis apibūdinimas taikomas 60 % vandeniniam tirpalui

 
 

E 326 KALIO LAKTATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio laktatas

Kalio 2-hidroksipropanoatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

213-631-3

Cheminė formulė

C3H5O3K

Molekulinė masė

128,17 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 57 % ir ne daugiau kaip 66 %

Apibūdinimas

Šiek tiek klampus, beveik bekvapis skaidrus skystis.Bekvapis arba silpno savito kvapo

Identifikavimas

A.  Deginimas

Kalio laktato tirpalas sudeginamas iki pelenų. Pelenai yra šarminiai, įdėjus rūgšties, putoja

B.  Spalvinė reakcija

2 ml kalio laktato tirpalo užpilama ant 5 ml katechino tirpalo sieros rūgštyje (1:100). Sąlyčio riboje atsiranda ryškiai raudona spalva

C.  Teigiami testai kaliui ir laktatui

 
 

Grynumas

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Rūgštingumas

1 g kalio laktato ištirpinama 20 ml vandens, įlašinama 3 lašai fenolftaleino TS ir titruojama 0,1 N natrio hidroksido tirpalu, kurio sunaudojama ne daugiau kaip 0,2 ml

Redukuojančios medžiagos

Kalio laktatas negali redukuoti Fehling'o tirpalo

Pastaba:

Šis apibūdinimas taikomas 60 % vandeniniam tirpalui

 
 

E 327 KALCIO LAKTATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio dilaktatas

Kalio dilaktato hidratas

2-hidroksipropano rūgšties kalcio druska

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

212-406-7

Cheminė formulė

(C3H5O2)2Ca nH2O (n = 0–5)

Molekulinė masė

218,22 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai, balti kristaliniai mileliai arba granulės

Identifikavimas

A.  Teigiami testai laktatui ir kalciui

 
 

B.  Tirpumo testai

Tirpus vandenyje ir praktiškai netirpus etanolyje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Nustatyta džiovinant 4 val. 120 oC temperatūroje:

— bevandenis: ne daugiau kaip 3,0 %

— su 1 molekule vandens: ne daugiau kaip 8,0 %

— su 3 molekulėm vandens: ne daugiau kaip 20,0 %

— su 4,5 molekulėm vandens: ne daugiau kaip 27,0 %

Rūgštingumas

Ne daugiau kaip 0,5 % sausųjų medžiagų, išreiškiant pieno rūgštimi

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (išreiškiant fluoru)

pH 5 % tirpalo

6,0–8,0

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Redukuojančios medžiagos

Neredukuoja Fehling'o tirpalo

E 330 CITRINOS RŪGŠTIS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Citrinos rūgštis

2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgštis

β-hidroksitrikarbalitinė rūgštis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

201-069-1

Cheminė formulė

a)  C6H8O7 (bevandenis)

b)  C6H8O7 H2O (monohidratas)

Molekulinė masė

a)  192,13 (bevandenis)

b)  210,15 (monohidratas)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Citrinos rūgštis gali būti bevandenė arba su 1 molekule vandens. Bevandenėje fazėje yra ne mažiau kaip 99,5 % C6H8O7

Apibūdinimas

Citrinos rūgštis yra balta arba bespalvė, bekvapė kristalinė stipriai rūgštaus skonio medžiaga. Monohidratas skyla sausame ore

Identifikavimas

A.  Tirpumo testai

Labai tirpus vandenyje, lengvai tirpus etanolyje, tirpus eteryje

Grynumas

Vandens kiekis

Bevandenėje citrinos rūgštyje yra ne daugiau kaip 0,5 % vandens; citrinos rūgšties monohidrate – ne daugiau kaip 8,8 % vandens (Karl Fisher metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 % po sudeginimo 800±25 oC temperatūroje

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, po džiovinio išreiškiant oksalo rūgštimi

Lengvai anglėjančios medžiagos

1 g bandinio miltelių 1 val kaitinama su 10 ml 98 % (minimum) sieros rūgšties 90 oC temperatūros vandens vonioje, tamsoje. Turi atsirasti tik blanki ruda spalva (Lyginamasis skystis K)

E 331 (i) MONONATRIO CITRATAS

Sinonimai

Mononatrio citratas

Monobazinis natrio citratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Mononatrio citratas

2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties mononatrio druska

Cheminė formulė

a)  C6H7O7Na (bevandenis)

b)  C6H7O7Na.H2O (monohidratas)

Molekulinė masė

a)  214,11 (bevandenis)

b)  232,23 (monohidratas)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Kristaliniai balti milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai citratui ir natriui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Nustatyta 4 val. džiovinant 180 oC temperatūroje:

— bevandenis: ne daugiau kaip 1,0 %

— monohidrato: ne daugiau kaip 8,8 %

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

3,5–3,8

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIO CITRATAS

Sinonimai

Dinatrio citratas

Dibazinis natrio citratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Dinatrio citratas

2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties dinatrio druska

Citrinos rūgšties su 1,5 H2O dinatrio druska

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

205-623-3

Cheminė formulė

C6H6O7Na2 1,5H2O

Molekulinė masė

263,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai citratui ir natriui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 13 % 4 val. džiovinant 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

4,9-5,2

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIO CITRATAS

Sinonimai

Trinatrio citratas

Tribazinis natrio citratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Trinatrio citratas

2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties trinatrio druska

Citrinos rūgšties (bevandenės, dihidrato arba pentahidrato) trinatrio druska

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

200-675-3

Cheminė formulė

Bevandenis:

C6H5O7Na3

Hidratas:

C6H5O7Na3 nH2O (n=2 arba 5)

Molekulinė masė

258,07 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai citratui ir natriui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Nustatyta 4 val. džiovinant 180 oC temperatūroje:

- bevandenis:

-: ne daugiau kaip 1,0 %

- dihidratas::

- ne daugiau kaip 13,5 %

- pentahidratas:

- ne daugiau kaip 30,3 %

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 5 % vandeninio tirpalo

7,5–9,0

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIO CITRATAS

Sinonimai

Monokalio citratas

Monobazinis kalio citratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Monokalio citratas

2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties monokalio druska

Citrinos rūgšties monokalio bevandenė druska

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

212-753-4

Cheminė formulė

C6H7O7K

Molekulinė masė

230,21

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti, higroskopiniai granuliuoti milteliai arba permatomi kristalai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai citratui ir kaliui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1,0 % džiovinant 4 val. 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

3,5–3,8

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIO CITRATAS

Sinonimai

Trikalio citratas

Tribazinis kalio citratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Trikalio citratas

2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties trikalio druska

Citrinos rūgšties trikalio druskos monohidratas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

212-755-5

Cheminė formulė

C6H5O7K3 H2O

Molekulinė masė

324,42

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti, higroskopiniai, granuliuoti milteliai arba permatomi kristalai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai citratui ir kaliui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 6,0 % 4 val. džiovinant 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 5 % vandeninio tirpalo

7,5–9,0

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 333 (i) MONOKALCIO CITRATAS

Sinonimai

Monokalcio citratas

Kalcio monobazinis citratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Monokalcio citratas

2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties monokalcio druska

Citrinos rūgšties monokalcio druskos monohidratas

Cheminė formulė

(C6H7O7)2Ca H2O

Molekulinė masė

440,32

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai citratui ir kalciui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 7,0 % džiovinant 4 val. 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

3,2–3,5

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30mg/kg, išreiškiant fluoru

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Karbonatai

Tirpinant 1 g kalcio citrato 10 ml 2 N vandenilio chlorido rūgšties, negali išsiskirti daugiau kaip keli atskiri burbuliukai

E 333 (ii) DIKALCIO CITRATAS

Sinonimai

Dikalcio citratas

Kalcio dibazinis citratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Dikalcio citratas

2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties dikalcio druska

Citrinos rūgšties dikalcio druskos trihidratas

Cheminė formulė

(C6H7O7)2Ca2 3H2O

Molekulinė masė

530,42

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai citratui ir kalciui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 20,0 % džiovinant 4 val. 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30mg/kg, išreiškiant fluoru

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Karbonatai

Tirpinant 1 g kalcio citrato 10 ml 2 N vandenilio chlorido rūgšties, negali išsiskirti daugiau kaip keli atskiri burbuliukai

E 333 (iii) TRIKALCIO CITRATAS

Sinonimai

Trikalcio citratas

Kalcio tribazinis citratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Trikalcio citratas

2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties trikalcio druska

Citrinos rūgšties trikalcio druskos tetrahidratas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

212-391-7

Cheminė formulė

(C6H6O7)2Ca3 4H2O

Molekulinė masė

570,51

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai citratui ir kalciui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 14,0 % džiovinant 4 val. 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30mg/kg (išreiškiant fluoru)

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Karbonatai

Tirpinant 1 g kalcio citrato 10 ml 2 N vandenilio chlorido rūgšties, negali išsiskirti daugiau kaip keli atskiri burbuliukai

E 334 L(+) - VYNO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

L-vyno rūgštis

L-2,3-dihidroksibutano dirūgštis

d-αβ-dihidroksigintaro rūgštis

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

201-766-0

Cheminė formulė

C4H6O6

Molekulinė masė

150,09

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bespalvė arba pusiau permatoma kristalinė kieta medžiaga, arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Lydymosi intervalas

168 oC–170 oC

B.  Teigiamas testas tartratui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % (virš P2O5, 3 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 1000mg/kg po sudeginimo 800±25 oC temperatūroje

Specifinis optinis sukimas 20 % w/v vandeninio tirpalo

image

nuo +11,5 o iki +13,5 o

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

E 335 (i) MONONATRIO TARTRATAS

Sinonimai

L-(+)-vyno rūgšties mononatrio druska

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

L-2,3-dihidroksibutano dirūgšties mononatrio druska

L-(+)-vyno rūgšties mononatrio druskos monohidratas

Cheminė formulė

C4H5O6Na 2H2O

Molekulinė masė

194,05

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Permatomi bespalviai kristalai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai tartratui ir natriui

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 10,0 % džiovinant 4 val. 105 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIO TARTRATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Dinatrio L-tartratas

Dinatrio (+)-tartratas

L-2,3-dihidroksibutano rūgšties dinatrio druska

L-(+)-vyno rūgšties dinatrio druskos dihidratas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

212-773-3

Cheminė formulė

C4H4O6Na2 2H2O

Molekulinė masė

230,8

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Permatomi, bespalviai kristalai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai tartratui ir natriui

 
 

B.  Tirpumo testai

1 g netirpus 3 ml vandens, netirpus etanolyje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 17,0 % džiovinant 4 val. 150 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

7,0–7,5

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIO TARTRATAS

Sinonimai

Monobazinis kalio tartratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

L-(+)-vyno rūgšties monokalio bevandenė druska

L-2,3-dihidroksibutano dirūgšties monokalio druska

Cheminė formulė

C4H5O6K

Molekulinė masė

188,16

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai tartratui ir kaliui

 
 

B.  Lydymosi taškas

230 oC

Grynumas

pH 1 % vandeninio tirpalo

3,4

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1 % džiovinant 4 val. 105 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIO TARTRATAS

Sinonimai

Dibazinis kalio tartratas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

L-2,3-dihidroksibutano dirūgšties dikalio druska

L-(+)-vyno rūgšties dikalio druska su 1/2 H2O

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

213-067-8

Cheminė formulė

C4H4O6K H2O

Molekulinė masė

235,2

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai tartratui ir kaliui

 
 

Grynumas

pH 1 % vandeninio tirpalo

7,0–9,0

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 4 % džiovinant 4 val. 150 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 337 KALIO NATRIO TARTRATAS

Sinonimai

Kalio natrio L-(+)-tartratas

Rochelle druska

Segneto druska

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

L-2,3-dihidroksibutano dirūgšties kalio natrio druska

Kalio natrio L-(+)-tartratas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

206-156-8

Cheminė formulė

C4H4O6KNa 4H2O

Molekulinė masė

282,23

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai tartratui, kaliui ir natriui

 
 

B.  Tirpumo testai

1 g tirpus 1 ml vandens, netirpus etanolyje

C.  Lydymosi intervalas

70 oC–80 oC

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 26,0 % ir ne mažiau kaip 21,0 % džiovinant 3 val. 150 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

6,5–8,5

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

▼M4

E 338 FOSFORO RŪGŠTIS

Sinonimai

Ortofosforo rūgštis

Monofosforo rūgštis

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Fosforo rūgštis

EINECS

231–633–2

Cheminė formulė

H3PO4

Molekulinė masė

98,00

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Fosforo rūgštis parduodama kaip įvairios koncentracijos vandeninis tirpalas. Kiekis ne mažesnis kaip 67,0 % ir ne didesnis kaip 85,7 %.

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis, klampus skystis

Identifikavimas

A.  Teigiami rūgšties ir fosfato jono bandymai

 

Grynumas

Lakiosios rūgštys

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (kaip acto rūgštis)

Chloridai

Ne daugiau kaip 200 mg/kg (išreikšti chloro kiekiu)

Nitratai

Ne daugiau kaip 5 mg/kg (kaip NaNO3)

Sulfatai

Ne daugiau kaip 1 500 mg/kg (kaip CaSO4)

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Pastaba:

Ši specifikacija taikoma 75 % vandeniniam tirpalui.

 

E 339 i MONONATRIO FOSFATAS

Sinonimai

Mononatrio monofosfatas

Natrio dihidrofosfatas

Mononatrio ortofosfatas

Vienbazis natrio fosfatas

Natrio-divandenilio monofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Natrio-divandenilio monofosfatas

EINECS

231–449–2

Cheminė formulė

Bevandenė druska: NaH2PO4

Monohidratas: NaH2PO4 x H2O

Dihidratas: NaH2PO4 × 2H2O

Molekulinė masė

Bevandenė druska: 119,98

Monohidratas: 138,00

Dihidratas: 156,01

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Po vienos valandos džiovinimo esant 60 °C ir keturių valandų džiovinimo esant 105 °C, turi ne mažiau kaip 97 % NaH2PO4

P2O5 kiekis

58,0 %–60,0 % skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Balti bekvapiai, šiek tiek tižūs milteliai, kristalai arba granulės

Identifikavimas

A.  Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje arba eteryje

C.  1 % tirpalo Ph

4,1-5,0

Grynumas

Nuodžiūvis

Bevandenės druskos nuodžiūvis ne didesnis kaip 2 %, monohidrato — ne didesnis kaip 15 % ir dihidrato — ne didesnis kaip 25 %, nustatytas po valandos džiovinimo esant 60 °C ir keturių valandų džiovinimo esant 105 °C

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 339 ii DINATRIO FOSFATAS

Sinonimai

Dinatrio monofosfatas

Antrinis natrio monofosfatas

Dinatrio ortofosfatas

Natrio hidrofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Dinatrio-vandenilio monofosfatas

Dinatrio-vandenilio ortofosfatas

EINECS

231–448–7

Cheminė formulė

Bevandenė druska: Na2HPO4

Hidratas: Na2HPO4 × nH2O (n = 2, 7 arba 12)

Molekulinė masė

141,98 (bevandenė druska)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Po trijų valandų džiovinimo esant 40 °C ir penkių valandų džiovinimo esant 105 °C, turi ne mažiau kaip 98 % Na2HPO4

P2O5 kiekis

49-51 % skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Bevandenis dinatrio-vandenilio fosfatas yra balti higroskopiški bekvapiai milteliai. Hidratuotas druskas sudaro dihidratas: balta kristalinė bekvapė kietoji medžiaga; heptahidratas: balti bekvapiai dūlintys kristalai arba granuliuoti milteliai; dodekahidratas: balti dūlintys bekvapiai milteliai arba kristalai

Identifikavimas

A.  Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.  1 % tirpalo pH

8,4-9,6

Grynumas

Nuodžiūvis

Bevandenės druskos nuodžiūvis ne didesnis kaip 5 %, monohidrato — ne didesnis kaip 15 %, dihidrato — ne didesnis kaip 22 %, heptahidrato — ne didesnis kaip 50 %, dodekahidrato — ne didesnis kaip 61 %, nustatytas po trijų valandų džiovinimo esant 40 °C ir penkių valandų džiovinimo esant 105 °C

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 339 iii TRINATRIO FOSFATAS

Sinonimai

Natrio fosfatas

Tribazis natrio fosfatas

Trinatrio ortofosfatas

Apibrėžimas

Trinatrio fosfatas kristalizuojasi iš vandeninių tirpalų bevandenės druskos bei kristalohidratų su , 1, 6, 8 arba 12 H2O pavidalu. Dodekahidratas iš vandeninių tirpalų visuomet kristalizuojasi su natrio hidroksido pertekliumi. Jis turi molekulės NaOH

Cheminis pavadinimas

Trinatrio monofosfatas

Trinatrio fosfatas

Trinatrio ortofosfatas

EINECS

231–509–8

Cheminė formulė

Bevandenė druska: Na3PO4

Hidratas: Na3PO4 × nH2O (n = , 1, 6, 8 arba 12)

Molekulinė masė

163,94 (bevandenė druska)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Natrio fosfato bevandenė druska ir hidratai, išskyrus dodekahidratą, turi ne mažiau kaip 97 % Na3PO4, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį. Natrio fosfato dodekahidratas turi ne mažiau kaip 92,0 % Na3PO4, skaičiuojant pagal iškaitintos medžiagos kiekį

P2O5 kiekis

40,5– 43,5 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Balti bekvapiai kristalai, granulės arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.  1 % tirpalo pH

11,5-12,5

Grynumas

Nuodžiūvis

Po dviejų valandų džiovinimo esant 120 °C ir 30 minučių iškaitinimo esant maždaug 800 °C, nuodžiūvio vertės yra šios: bevandenės druskos — ne didesnė kaip 2 %, monohidrato — ne didesnė kaip 11 %, dodekahidrato — 45,0-58,0 %

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 340 i MONOKALIO FOSFATAS

Sinonimai

Vienbazis kalio fosfatas

Monokalio monofosfatas

Kalio dihidrofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio-divandenilio monofosfatas

Monokalio-divandenilio ortofosfatas

Monokalio-divandenilio monofosfatas

EINECS

231–913–4

Cheminė formulė

KH2PO4

Molekulinė masė

136,09

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis po keturių valandų džiovinimo esant 105 °C ne mažesnis kaip 98 %

P2O5 kiekis

51,0-53,0 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Bekvapiai bespalviai kristalai arba balti grūdėti ar kristaliniai milteliai, higroskopiški

Identifikavimas

A.  Teigiami kalio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.  1 % tirpalo pH

4,2-4,8

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne didesnis kaip 2 %, nustatytas po keturių valandų džiovinimo esant 105 °C

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 340 ii DIKALIO FOSFATAS

Sinonimai

Dikalio monofosfatas

Antrinis kalio fosfatas

Kalio hidrofosfatas

Dikalio ortofosfatas

Dvibazis kalio fosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Dikalio-vandenilio monofosfatas

Dikalio-vandenilio fosfatas

Dikalio-vandenilio ortofosfatas

EINECS

231–834–5

Cheminė formulė

K2HPO4

Molekulinė masė

174,18

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis po keturių valandų džiovinimo esant 105 °C ne mažesnis kaip 98 %

P2O5 kiekis

40,3-41,5 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Bespalviai arba balti grūdėti milteliai, kristalai arba masė; tiži medžiaga

Identifikavimas

A.  Teigiami kalio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.  1 % tirpalo pH

8,7-9,4

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne didesnis kaip 2 %, nustatytas po keturių valandų džiovinimo esant 105 °C

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 340 iii TRIKALIO FOSFATAS

Sinonimai

Kalio fosfatas

Tribazis kalio fosfatas

Trikalio ortofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Trikalio monofosfatas

Trikalio fosfatas

Trikalio ortofosfatas

EINECS

231–907–1

Cheminė formulė

Bevandenė druska: K3PO4

Hidratas: K3PO4 × nH2O (n = 1 arba 3)

Molekulinė masė

212,27 (bevandenė druska)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis po iškaitinimo ne mažesnis kaip 97 %

P2O5 kiekis

30,5—33,0 %, skaičiuojant pagal iškaitintos medžiagos kiekį

Apibūdinimas

Bespalviai arba balti bekvapiai higroskopiški kristalai arba granulės. Turimi hidratai — tai monohidratas ir trihidratas

Identifikavimas

A.  Teigiami kalio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.  1 % tirpalo pH

11,5-12,3

Grynumas

Nuodžiūvis

Bevandenės druskos: ne didesnis kaip 3 %, hidrato — ne didesnis kaip 23 %. Nustatytas po vienos valandos džiovinimo esant 105 °C ir 30 minučių iškaitinimo esant maždaug 800 °C ± 25 °C

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 341 i MONOKALCIO FOSFATAS

Sinonimai

Vienbazis kalcio fosfatas

Kalcio dihidrofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio-divandenilio fosfatas

EINECS

231–837–1

Cheminė formulė

Bevandenė druska: Ca(H2PO4)2

Monohidratas: Ca(H2PO4)2 × H2O

Molekulinė masė

234,05 (bevandenė druska)

252,08 (monohidratas)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 95 %, skaičiuojant pagal sausos medžiagos kiekį

P2O5 kiekis

55,5-61,1 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Grūdėti milteliai arba balti tižūs kristalai arba granulės

Identifikavimas

A.  Teigiami kalcio ir fosfato jono bandymai

 

B.  CaO kiekis

23,0 %– 27,5 % (bevandenė druska)

19,0-24,8 % (monohidratas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne didesnis kaip 14 %, nustatytas džiovinant keturias valandas esant 105 °C (bevandenė druska)

Ne didesnis kaip 17,5 %, nustatytas po vienos valandos džiovinimo esant 60 °C ir keturių valandų džiovinimo esant 105 °C (monohidratas)

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 17,5 %, po trisdešimties minučių iškaitinimo esant 800 °C ± 25 °C (bevandenė druska)

Ne didesnis kaip 25,0 %, nustatytas po vienos valandos džiovinimo esant 105 °C ir trisdešimties minučių iškaitinimo esant 800 °C ± 25 °C (monohidratas)

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 341 ii DIKALCIO FOSFATAS

Sinonimai

Dvibazis kalcio fosfatas

Kalcio hidrofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio-vandenilio fosfatas

EINECS

231–826–1

Cheminė formulė

Bevandenė druska: CaHPO4

Dihidratas: CaHPO4 × 2H2O

Molekulinė masė

136,06 (bevandenė druska)

172,09 (dihidratas)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kalcio-vandenilio fosfatas po trijų valandų džovinimo esant 200 °C turi ne mažiau kaip 98 % ir ne daugiau kaip 102 %, skaičiuojant kaip CaHPO4

P2O5 kiekis

50,0–52,5 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Balti kristalai arba granulės, grūdėti milteliai arba milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami kalcio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumo bandymai

Blogai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

Grynumas

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 8,5 % (bevandenė druska) arba 26,5 (dihidratas) po trisdešimties minučių iškaitinimo esant 800 °C ± 25 °C

Fluoridas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 341 iii) TRIKALCIO FOSFATAS

Sinonimai

Tribazis kalcio fosfatas

Kalcio ortofosfatas

Pentakalcio hidroksinonofosfatas

Kalcio hidroksiapatitas

Apibrėžimas

Trikalcio fosfatą sudaro kintamos sudėties kalcio fosfatų mišinys, gautas neutralizuojant fosforo rūgštį kalcio hidroksidu; jo apytikrė sudėtis atitinka formulę 10CaO × 3P2O5 × H2O

Cheminis pavadinimas

Pentakalcio hidroksimonofosfaats

Trikalcio monofosfatas

EINECS

235–330–6 (Pentakalcio hidroksimonofosfatas)

231–840–8 (Kalcio ortofosfatas)

Cheminė formulė

Ca5(PO4)3 × OH arba Ca3(PO4)2

Molekulinė masė

502 arba 310

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 90 %, skaičiuojant pagal iškaitintos medžiagos kiekį

P2O5 kiekis

38,5-48,0 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Balti bekvapiai milteliai, stabilūs ore

Identifikavimas

A.  Teigiami kalcio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumo bandymai

Blogai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

Grynumas

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 8 % po iškaitinimo iki pastovios masės esant 800 °C ± 25 °C

Fluoridas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼B

E 385 KALCIO DINATRIO ETILENDIAMINOTETRAACETATAS

Sinonimai

Kalcio dinatrio EDTA

Kalcio dinatrio edetatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

N,N'-1,2-etandiilbis[N-(karboksimetil)-glicinatas] [(4-)-O,O',ON,ON]kalciato(2)-dinatrio druska

Kalcio dinatrio etilendiaminotetraacetatas

Kalcio dinatrio (etilendinitrilo)tetraacetatas

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

200-529-9

Cheminė formulė

C19H12O8CaN2Na2 2H2O

Molekulinė masė

410,31

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Baltos, bekvapės kristalinės granulės arba balti, beveik balti, šiek tiek higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami testai natriui ir kalciui

 
 

B.  Chelatinis aktyvumas metalo jonams teigiamas

 
 

C.  pH 1 % tirpalo 6,5–7,5

 
 

Grynumas

Vandens kiekis

5 %–13 %(Karl Fischer metodas)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

▼M1

Etileno oksido negalima naudoti maisto priedams sterilizuoti

E 400 ALGINO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

Linijinis glikuronoglikanas, daugiausia susidedantis iš D-manurono rūgšties, sujungtos β-(1-4) ir L-gulurono rūgšties, sujungtos α-(1-4) vienetų piranozės žiedo forma. Hidrofolinis koloidinis angliavandenis ekstrahuojamas naudojant atskiestą šarmą iš rusvųjų jūros dumblių (Phaeophyceae) įvairių rūšių natūraliųjų atmainų

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

232-680-1

Cheminė formulė

(C6H8O6)n

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje algino rūgštyje yra ne mažiau kaip 20 % ir ne daugiau kaip 23 % anglies dioksido (CO2), lygiaverčių ne mažiau kaip 91 % ir ne daugiau kaip 104,5 % algino rūgšties (C6H8O6)n (apskaičiuojama pagal tokį pat svorį 200)

Apibūdinimas

Algino rūgštis gali būti pluoštinio, granulių, grūdėto ir miltelių pavidalo formose. Ji būna nuo baltos iki gelsvai rudos spalvos ir beveik bekvapė

Identifikavimas

A. Tirpumas

Netirpi vandenyje ir organiniuose tirpikliuose, lėtai tirpstanti dinatrio karbonato, natrio hidroksido ir tretinio natrio fosfato tirpaluose

B. Kalcio chlorido nusėdimo testas

1 M natrio hidroksido tirpale į 0,5 % bandinio tirpalo įpilama viena penktoji kalcio chlorido 2,5 % tirpalo tūrio. Susidaro tūrinės, drebučių pavidalo nuosėdos. Šiuo testu algino rūgštis išskiriama iš gumiarabiko, natrio karboksimetilceliuliozės, karboksimetilkrakmolo, karagenino, želatinos, ghatti dervos, karaya sakų, saldžiosios ceratonijos dervos, metilceliuliozės ir tragakanto dervos

C. Amonio sulfato nusėdimo testas

1 M natrio hidroksido tirpale į 0,5 % bandinio tirpalo įpilama pusė amonio sulfato prisotinto tirpalo tūrio. Nesusidaro jokios nuosėdos. Šiuo testu algino rūgštis išskiriama iš agaro, natrio karboksimetilceliuliozės, karagenino, de-esterinto pektino, želatinos, saldžiosios ceratonijos dervos, metilceliuliozės ir krakmolo

D. Spalvinė reakcija

Kuo geriau 0,01 g bandinio ištirpinama plakant su 0,15 ml 0,1 N natrio hidroksido ir įlašinama 1 ml digeliežies sulfato rūgšties. Po 5 minučių tirpalas nusidažo sodriai raudona spalva, kuri galiausiai tampa tamsiai purpurine

Grynumas

pH 3 % suspensijos

2,0–3,5

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 °C, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 8 % bevandenėje medžiagoje

Natrio hidroksidas (1 M tirpalas)

Ne daugiau kaip 2 % netirpių medžiagų bevandenėje fazėje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 401 NATRIO ALGINATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Algino rūgšties natrio druska

Cheminė formulė

(C6H7NaO6)n

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje yra ne mažiau kaip 18 % ir ne daugiau kaip 21 % anglies dioksido, atitinkančio ne mažiau kaip 90,8 % ir ne daugiau kaip 106,0 % natrio alginato (apskaičiuojama pagal tokį pat svorį 222)

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai nuo baltos iki gelsvos spalvos pluoštiniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

A. Teigiamas testas natriui ir algino rūgščiai

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 °C, 4 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 2 % bevandenėje medžiagoje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 402 KALIO ALGINATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Algino rūgšties kalio druska

Cheminė formulė

(C6H7KO6)n

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje yra ne mažiau kaip 16,5 % ir ne daugiau kaip 19,5 % anglies dioksido, atitinkančio ne mažiau kaip 89,2 % ir ne daugiau kaip 105,5 % kalio alginato (apskaičiuojama pagal tokį pat svorį 238)

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai nuo baltos iki gelsvos spalvos pluoštiniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

A. Teigiamas testas kaliui ir algino rūgščiai

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 °C, 4 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 2 % bevandenėje medžiagoje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 403 AMONIO ALGINATAS

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Algino rūgšties amonio druska

Cheminė formulė

(C6H11NO6)n

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje yra ne mažiau kaip 18 % ir ne daugiau kaip 21 % anglies dioksido, atitinkančio ne mažiau kaip 88,7 % ir ne daugiau kaip 103,6 % amonio alginato (apskaičiuojama pagal tokį pat svorį 217)

Apibūdinimas

Nuo baltos iki gelsvos spalvos pluoštiniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

A. Teigiamas testas amoniui ir algino rūgščiai

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 °C, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 7 % sausoje medžiagoje

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 2 % bevandenėje medžiagoje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 404 KALCIO ALGINATAS

Sinonimai

Alginato kalcio druska

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Algino rūgšties kalcio druska

Cheminė formulė

(C6H7Ca1/2O6)n

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje yra ne mažiau kaip 18 % ir ne daugiau kaip 21 % anglies dioksido, atitinkančio ne mažiau kaip 89,6 % ir ne daugiau kaip 104,5 % kalcio alginato (apskaičiuojama pagal tokį pat svorį 219)

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai nuo baltos iki gelsvos spalvos pluoštiniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas kalciui ir algino rūgščiai

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15,0 % (105 °C, 4 val.)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 405 PROPAN-1, 2-DIOLIO ALGINATAS

Sinonimai

Hidroksipropilo alginatas

Algino rūgšties 1,2-propandiolio esteris

Propilenglikolio alginatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Algino rūgšties propan-1, 2-diolio esteris, kuris skiriasi sudėtimi pagal savo esterinimo laipsnį ir laisvųjų bei neutralizuotų karboksilo grupių procentą molekulėje

Cheminė formulė

(C9H14O7)n

(esterifikuota)

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje ne mažiau kaip 16 % ir ne daugiau kaip 20 % anglies dioksido CO2

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai nuo baltos iki gelsvai rudos spalvos pluoštiniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiamas testas 1,2-propandioliui ir algino rūgščiai po hidrolizės

 
 

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 20 % (105 °C, 4 val.)

Bendras propan-1, 2-diolio kiekis

Ne mažiau kaip 15 % ir ne daugiau kaip 45 %

Laisvasis propan-1, 2-diolio kiekis

Ne daugiau kaip 15 %

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 2 % bevandenėje medžiagoje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 406 AGARAS

Sinonimai

Gelose

Japonų agaras

Bengalų, Ceilono, kinų arba japonų želatina

Layor Carang

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Agaras yra hidrofilinis koloidinis polisacharidas, daugiausia susidedantis iš D-galaktozės vienetų. Beveik kiekviename D-galaktopiranozės dešimtajame vienete viena iš hidroksilo grupių esterifikuojama sieros rūgštimi, neutralizuota kalciu, magniu, kaliu arba natriu. Agaras ekstrahuojamas iš tam tikrų Gelidiaceae ir Sphaerococcaceae šeimų jūrinių dumblių natūraliųjų atmainų bei giminingų Rhodophyceae klasės raudonųjų dumblių.

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

232-658-1

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Gelio koncentracijos riba ne didesnė kaip 0,25 %

Apibūdinimas

Agaras yra bekvapis arba turi silpną savitą kvapą. Nematinis agaras dažnai yra pluoštuose, susidedančiuose iš plonų, membraninių, sulipusių juostelių, arba supjaustytose, dribsnių ar granulių pavidalo formose. Jis gali būti nuo šviesiai gelsvos ir oranžinės, gelsvos ir pilkos iki blankiai geltonos spalvos arba bespalvis. Drėgnas jis yra kietas, sausas — trapus. Miltelių pavidalo agaras yra nuo baltos iki gelsvai baltos arba blankiai geltonos spalvos. Vandenyje tiriamas mikroskopu agaras atrodo granuliuotas ir šiek tiek pluoštinis, jame gali būti keli kempinių dyglių gabalėliai ir kelios diatomų dalelės. Miltelių pavidalo agaras chlorelio hidrato tirpale yra labiau permatomas negu vandenyje, daugmaž granuliuotas, ruožuotas, kampuotas ir retkarčiais turi diatomų dalelės. Gelio koncentracija gali būti standartizuojama pridedant dekstrozės ir maltodekstrinų arba sacharozės.

Identifikavimas

A. Tirpumas

Netirpus šaltame vandenyje; tirpus verdančiame vandenyje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 22 % (105 °C, 5 val.)

Pelenai

Ne daugiau kaip 6,5 % bevandenėje medžiagoje 550 °C temperatūroje

Rūgštyje netirpūs pelenai (netirpūs apytikriai 3 N vandenilio chloride)

Ne daugiau kaip 0,5 % bevandenėje medžiagoje 550 °C temperatūroje

Netirpios medžiagos (karštame vandenyje)

Ne daugiau kaip 1,0 %

Krakmolas

Nenustatoma tokiu metodu: į 1:10 bandinio tirpalo įlašinama keli jodo tirpalo lašai. Mėlyna spalva neatsiranda

elatina ir kiti baltymai

Maždaug 1 g agaro ištirpinama 100 ml verdančio vandens ir paliekama atvėsti iki apie 50 °C. Į 5 ml tirpalo įlašinami 5 ml trinitrofenolio tirpalo (1 g bevandenio trinitrofenolio/100 ml karšto vandens). Per 10 minučių neatsiranda drumstumo

Vandens absorbcija

5 ml agaro įpilama į matavimo cilindrą, iki žymės pripildoma vandens, sumaišoma ir 24 val. paliekama stovėti apie 25 °C temperatūroje. Cilindro turinys išpilamas per sudrėkintą stiklo vatą leidžiant vandeniui nutekėti į antrą 100 ml matavimo cilindrą. Gaunama ne daugiau kaip 75 ml vandens

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

▼M6

E 407 KARAGENINAS

Sinonimai

Komerciniai produktai parduodami skirtingais pavadinimais, pvz.:

Airiškų samanų geliozė

Eucheumanas (iš Eucheuma spp.)

Iridofikanas (iš Iridaea spp.)

Hipneanas (iš Hypnea spp.)

Furcelaranas arba Daniškasis agaras (iš Furcellaria fastigiata)

Karageninas (iš Chondrus ir Gigartina spp.)

Apibrėžimas

Karageninas gaunamas vandeniu ekstrahuojant natūralius Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae ir Furcellariaceae štamų dumblius, priklausančius Rhodophyceae (raudondumblių) klasės šeimoms. Galima naudoti tik šiuos organinius nusodiklius: metanolį, etanolį ir propan-2-olį. Karageniną daugiausia sudaro polisacharidų ir sieros rūgšties esterių kalio, natrio, magnio ir kalcio druskos, kurios hidrolizuojamos virsta galaktoze ir 3,6-anhidrogalaktoze. Karageninas neturi būti hidrolizuojamas arba skaidomas kitais cheminiais metodais

EINECS

232–524–2

Apibūdinimas

Nuo gelsvų iki bespalvių, nuo stambių iki smulkių miltelių, kurie praktiškai bekvapiai

Identifikavimas

A.  Teigiami galaktozės, anhidrogalaktozės ir sulfato bandymai

 

Grynumas

Metanolio, etanolio, propan-2-olio kiekis

Ne daugiau kaip 0,1 % atskirai arba kartu

1,5 % tirpalo klampa esant 75 °C

Ne mažesnė kaip 5 mPa × s

Nuodžiuvis

Ne daugiau kaip 12 % (105 °C, 4 h)

Sulfatas

Ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % sausos masės (išreiškiant SO4)

Pelenai

Ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % sausos masės esant 550 °C

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 1 % sausos masės (netirpūs 10 % druskos rūgštyje)

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 2 % sausos masės (netirpi 1 % V/V sieros rūgštyje)

Mažos molekulinės masės karageninas (frakcija, kurios molekulinė masė mažesnė kaip 50 000)

Ne daugiau kaip 5 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Bendras bakterijų skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų/g

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 300 kolonijų/g

E. coli

Nėra 5 g

Salmonella spp.

Nėra 10 g

E 407a APDOROTI RAUDONDUMBLIAI

Sinonimai

PES (apdorotų raudondumblių akronimas)

Apibrėžimas

Apdoroti raudondumbliai gaunami vandeniniu šarminiu (KOH) tirpalu apdorojant natūralius Eucheuma cottonii ir Eucheuma spinosum štamų dumblius, priklausančius Rhodophyceae (raudondumblių) klasei, priemaišoms pašalinti ir plaunant gėlu vandeniu ir džiovinant, kad būtų gautas produktas. Toliau galima gryninti, plaunant metanoliu, etanoliu arba propan-2-oliu, ir džiovinti. Produktą iš esmės sudaro polisacharidų ir sieros rūgšties esterių kalio druska, kurią hidrolizuojant gaunama galaktozė ir 3,6-anhidrogalaktozė. Šiek tiek mažiau yra polisacharidų ir sieros rūgšties esterių natrio, kalcio ir magnio druskų. Produkte taip pat yra iki 15 % dumblių celiuliozės. Apdorotų raudondumblių karageninas neturi būti hidrolizuojamas arba skaidomas kitais cheminiais metodais

Apibūdinimas

Nuo gelsvai rudų iki gelsvų, nuo stambių iki smulkių miltelių, kurie praktiškai bekvapiai

Identifikavimas

A.  Teigiami galaktozės, anhidrogalaktozės ir sulfato bandymai

 

B.  Tirpumas

Vandenyje susidaro drumstos klampios suspensijos. Netirpūs etanolyje

Grynumas

Metanolio, etanolio, propan-2-olio kiekis

Ne daugiau kaip 0,1 % atskirai arba kartu

1,5 % tirpalo klampumas 75 °C temperatūroje

Ne mažiau kaip 5 mPa × s

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 12 % (105 °C, 4 h)

Sulfatas

Ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % sausos masės (išreiškiant SO4)

Pelenai

Ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % sausos masės esant 550 °C

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 1 % sausos masės (netirpūs 10 % druskos rūgštyje)

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 15 % sausos masės (netirpi 1 % V/V sieros rūgštyje)

Mažos molekulinės masės karageninas (frakcija, kurios molekulinė masė mažesnė kaip 50 000)

Ne daugiau kaip 5 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Bendras bakterijų skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų/g

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 300 kolonijų/g

E. coli

Nėra 5 g

Salmonella spp.

Nėra 10 g

▼M1

E 410 SALDŽIOSIOS CERATONIJOS DERVA

Sinonimai

Ceratonijos derva

Saldžiosios ceratonijos derva

Apibrėžimas

Saldžiosios ceratonijos derva yra Cerationia siliqua (L.) Taub. (Leguminosae šeimos) ceratonijos natūraliųjų atmainų sėklų matinis endospermas. Ji daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės hidrokoloidinio polisacharido, sudaryto iš galaktopiranozės ir manopiranozės vienetų, sujungtų glikozidiniais ryšiais, kurie chemiškai gali būti apibūdinami kaip galaktomananai

Molekulinė masė

50 000–3 000 000

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

232-541-5

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 75 % galaktomananų

Apibūdinimas

Nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos beveik bekvapiai milteliai

Identifikavimas

A. Teigiami testai galaktozės manozei

 
 

B. Mikroskopinis tyrimas

Ant stiklelio užlašinama truputis matinio mėginio vandeniniame tirpale, kuriame yra 0,5 % jodo ir 1 % kalio jodato, ir tiriama mikroskopu. Saldžiosios ceratonijos dervoje yra atskirtų arba su nedaug tarpų ilgų įtemptų vamzdelių formos ląstelių, jų rudi kiekiai daug rečiau susidaro guar dervoje. Guar dervoje yra nuo apvalių iki kriaušės formos nuo geltonos iki rudos spalvos ląstelių artimų grupių

C. Tirpumas

Tirpus karštame vandenyje, netirpus etanolyje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 °C, 5 val.)

Pelenai

Ne daugiau kaip 1,2 % 800 °C temperatūroje

Proteinas (N x 6,25)

Ne daugiau kaip 7 %

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 4 %

Krakmolas

Nenustatoma tokiu metodu: į 1:10 bandinio tirpalo įlašinami keli jodo tirpalo lašai. Mėlyna spalva neatsiranda

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Etanolis ir propan-2 olis

Ne daugiau kaip 1 % pavieniui arba junginyje

E 412 GUAR DERVA

Sinonimai

Cyamopsis derva

Guar milteliai

Apibrėžimas

Guar derva yra Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (Leguminosae šeimos) guar augalo natūraliųjų atmainų sėklų matinis endospermas. Ji daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės hidrokoloidinio polisacharido, sudaryto iš galaktopiranozės ir manopiranozės vienetų, sujungtų glikozidiniais ryšiais, kurie chemiškai gali būti apibūdinami kaip galaktomananai

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

232-536-0

Molekulinė masė

50 000–8 000 000

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 75 % galaktomananų

Apibūdinimas

Nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos beveik bekvapiai milteliai

Identifikavimas

A. Teigiami testai galaktozei ir manozei

 
 

B. Tirpumas

Tirpus šaltame vandenyje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 °C, 5 val.)

Pelenai

Ne daugiau kaip 1,5 % 800 °C temperatūroje

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 7 %

Proteinas (N x 6,25)

Ne daugiau kaip 10 %

Krakmolas

Nenustatoma tokiu metodu: į 1:10 bandinio tirpalą įlašinami keli jodo tirpalo lašai. (Neatsiranda mėlyna spalva)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

E 413 TRAGAKANTAS

Sinonimai

Tragakantas

Tragantas

Apibrėžimas

Tragakantas yra sausas eksudatas, gaunamas iš Astragalus gummifer Labillardiere ir kitų Astragalus (Leguminosae šeimos) azijinių rūšių natūraliųjų atmainų kamienų ir šakų. Jis daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės polisacharidų (galaktoarabanų ir rūgštinių polisacharidų), kurie hidrolizės metu išskiria galakturono rūgštį, galaktozę, arabinozę, ksilozę ir fukozę. Taip pat gali būti ir maži ramnozės ir gliukozės (gaunamos iš krakmolo ir (arba) celiuliozės) kiekiai

Molekulinė masė

Apytikriai 8 000 000

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

232-252-5

Apibūdinimas

Matinė tragakanto derva — tai plokšti, plono sluoksnio, tiesūs arba kreivi fragmentai arba 0,5–2,5 mm storio ir iki 3 cm ilgio spirališkai susuktos dalys. Ši medžiaga yra nuo baltos iki blankiai geltonos spalvos, bet kelios dalys gali turėti raudoną atspalvį. Dalys yra suragėjusio su trumpais įtrūkimais audinio. Derva yra bekvapė, o tirpalai — neskanaus, glitaus skonio. Miltelių pavidalo tragakantas yra nuo baltos iki blankiai geltonos spalvos arba nuo šviesiai rožinės iki rudos spalvos (blankiai rudos)

Identifikavimas

A. Tirpumas

50 ml vandens išbrinkinama 1 g bandinio, sudarant lygias, standžias, opalines gleives; netirpus etanolyje ir nebrinksta 60 % (w/v) vandeniniame etanolyje

Grynumas

Neigiamas testas Karaya sakams

1 g kaitinamas 20 ml vandens, kol susidaro gleivės, pridedama 5 ml vandenilio chlorido ir dar 5 min. mišinys kaitinamas Neatsiranda ilgalaikės rožinės arba raudonos spalvos

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 16 % (105 °C, 5 val.)

Bendrieji pelenai

Ne daugiau kaip 4 %

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 2 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E. coli

Neigiamas 5 gramuose

E 414 AKACIJOS SAKAI

Sinonimai

Gumiarabikas

Apibrėžimas

Akacijos sakai yra sausas eksudatas, gaunamas iš Acacia senegal (L) Willdenow arba artimai susijusių Akacijos (Leguminosae šeimos) rūšių kamienų ir šakų natūraliųjų atmainų. Jis daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės polisacharidų ir jų kalcio, magnio ir kalio druskų, kurios hidrolizės metu išskiria arabinozę, galaktozę, ramnozę ir galakturono rūgštį.

Molekulinė masė

Apytikriai 350 000

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

232-519-5

Apibūdinimas

Matiniai akacijos sakai yra įvairių dydžių balti arba gelsvai balti rutulio pavidalo lašai arba kampuoti fragmentai, kartais sumaišyti su tamsesniais fragmentais. Taip pat gali būti baltos iki gelsvai baltos spalvos dribsnių, granulių, miltelių arba purškiamojo džiovinimo medžiagos pavidalo.

Identifikavimas

A. Tirpumas

2 ml šalto vandens ištirpinamas 1 g, sudarant tirpalą, kuris lengvai teka ir pagal lakmusą yra rūgštis, netirpus etanolyje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 17 % (105 °C, 5 val.) grūdėtai medžiagai ir ne daugiau kaip 10 % (105 °C, 4 val.) purškiamojo džiovinimo medžiagai

Bendrieji pelenai

Ne daugiau kaip 4 %

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 1 %

Krakmolas arba dekstrinas

Sakų tirpalas (1:50) virinamas ir vėsinamas, į 5 ml įlašinamas 1 jodo tirpalo lašas, neatsiranda melsva arba rausva spalvos

Taninas

Į 10 ml tirpalo (1:50) pridedama apie 0,1 ml geležies chlorido tirpalo (9 g FeCl3. 6 H2O paruošta iki 100 ml su vandeniu), neatsiranda juosva spalva arba juosvos nuosėdos

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Hidrolizės produktai

Nėra manozės, ksilozės ir galakturono rūgšties (nustatyta chromatografija)

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E. coli

Neigiamas 5 gramuose

▼M7

E 415 KSANTANO DERVA

Apibrėžtis

Ksantano derva yra aukšto molekulinio svorio polisacharidų guma, pagaminta grynos kultūros angliavandenių fermentacijos su natūraliais Xanthomonas campestris štamais būdu, išvalyta rektifikuojant etanoliu ar propan-2-e-2-oliu, džiovinta ir susmulkinta. Joje yra D-gliukozės ir D-manozės kaip vyraujančių heksozės vienetų, kartu su D-gliukurono ir piruvo rūgštimi, ir ji yra pagaminta kaip natrio, kalio ar kalcio druska. Jos tirpalai yra neutralūs.

Molekulinė masė

Apytiksliai 1 000 000

EINECS

234-394-2

Analizės duomenys

Sausos medžiagos išeiga ne mažiau kaip 4,2 % ir ne daugiau kaip 5 % CO2 atitinkančio nuo 91 % iki 108 % ksantano dervoje

Apibūdinimas

Grietinės spalvos milteliai

Identifikacija

A.  Tirpumas

Tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

Grynumas

Dalis, prarandama džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 °C, 2,5 valandos)

Suminis pelenų kiekis

Ne daugiau kaip 16 % bevandenėje medžiagoje, nustatyta 650 °C temperatūroje džiovinus 105 °C temperatūroje keturias valandas

Piruvo rūgštis

Ne mažiau kaip 1,5 %

Azotas

Ne daugiau kaip 1,5 %

Etanolis ir propan-2-olis

Ne daugiau kaip 500 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Bendras bakterijų skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų grame medžiagos

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 300 kolonijų grame medžiagos

E.coli

Neaptinkama 5 g

Salmonella spp.

Neaptinkama 10 g

Xanthomonas campestris

Matomų ląstelių neaptinkama 1 grame medžiagos

▼M1

E 416 KARAYA SAKAI

Sinonimai

Katilo

Kadaya

Sterculia sakai

Sterculia

Karaya, karaya sakai

Kullo

Kuterra

Apibrėžimas

Karaya sakai yra sausas eksudatas, gaunamas iš Sterculia urens Roxburgh ir kitų Sterculia (Sterculiaceae šeimos) rūšių arba Cochlospermum gossypium A. P. Candolle arba kitų Cochlospermum (Bixaceaešeimos) rūšių natūraliųjų atmainų kamienų ir šakų. Jis daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės acetilintų polisacharidų, kurie hidrolizės metu išskiriai galaktozę, ramnozę, galakturono rūgštį, kartu su mažesniais gliukurono rūgšties kiekiais

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

232-539-4

Apibūdinimas

Karaya sakai yra įvairių dydžių lašeliai ir netaisyklingi nevienodi gabalėliai, turintys savitą pusiau kristalinę išvaizdą. Jie yra nuo geltonos iki rausvai rudos spalvos, permatomi ir suragėję. Miltelių pavidalo Karaya sakai yra blankiai pilkos iki rausvai rudos spalvos. Sakai turi savitą acto rūgšties kvapą

Identifikavimas

A. Tirpumas

Netirpus etanolyje

B. Brinkimas etanolio tirpale

Karaya sakai, skirtingai nuo kitų sakų, brinksta 60 % etanolyje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 20 % (105 °C, 5 val.)

Bendrieji pelenai

Ne daugiau kaip 8 %

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 1 %

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 3 %

Lakioji rūgštis

Ne daugiau kaip 10 % (išreiškiant acto rūgštimi)

Krakmolas

Nenustatoma

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E. coli

Neigiamas 5 gramuose

E 417 TARA DERVA

Apibrėžimas

Tara derva gaunama malant Caesalpinia spinosa (Leguminosae šeimos) natūraliųjų atmainų endospermą. Ji daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės polisacharidų, sudarytų daugiausia iš galaktomanų. Svarbiausioji sudedamoji dalis yra (1-4)-β-D-manopiranozės linijinės grandinės vienetai su α-D-galaktopiranozės vienetais, prijungtais (1-6) jungtimis. Tara dervoje manozės ir galaktozės santykis yra 3:1. (Saldžiosios ceratonijos dervoje šis santykis yra 4:1, o guar dervoje — 2:1)

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

254-409-6

Apibūdinimas

Nuo baltos iki baltai gelsvos spalvos bekvapiai milteliai

Identifikavimas

A. Tirpumas

Tirpus vandenyje

Netirpus etanolyje

B. Gelio susidarymas

Į vandeninį bandinio tirpalą įpilama maži natrio borato kiekiai, susidaro gelis

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 %

Pelenai

Ne daugiau kaip 1,5 %

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 2 %

Proteinas

Ne daugiau kaip 3,5 % (faktorius N x 5,7)

Krakmolas

Nenustatoma

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

E 418 GELLAN DERVA

Apibrėžimas

Gellan derva yra didelės molekulinės masės polisacharido derva, gaunama angliavandenio kultūrinės fermentacijos su natūraliųjų atmainų Pseudomonas elodea būdu, gryninama rekuperacijos su izopropilo alkoholiu, džiovinta ir sumalta. Didelės molekulinės masės polisacharidas daugiausia sudarytas iš pasikartojančio tetrasacharido vieno ramnozės vieneto, vienos gliukurono rūgšties, dviejų gliukozių, pakeistų acilo (gliceril ir acetil) grupių, kaip O-glikozidiškai surištų esterių. Gliukurono rūgštis neutralizuota kalio, natrio chlorido, kalcio ir magnio druskų mišiniu

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

275-117-5

Molekulinė masė

Apytikriai 500 000

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 3,3 % ir ne daugiau kaip 6,8 % CO2sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Beveik balti milteliai

Identifikavimas

A. Tirpumas

Tirpus vandenyje sudarant klampų tirpalą

Netirpus etanolyje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % po džiovinimo (105 °C, 2 val.)

Azotas

Ne daugiau kaip 3 %

Propan-2-olis

Ne daugiau kaip 750 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 10 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 400 kolonijų vienam gramui

E. coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 422 GLICEROLIS

Sinonimai

Glicerinas

Glicerinas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

1,2,3-propantriolis

Glicerolis

Trihidroksipropanas

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

200-289-5

Cheminė formulė

C3H8O3

Molekulinė masė

92,10

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % glicerolio bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis, higroskopinis, panašus į sirupą skystis, ne daugiau kaip silpno savito kvapo, kuris nėra nei ryškus, nei nemalonus

Identifikavimas

A. Akroleino susidarymas kaitinant

Keli bandinio lašai pakaitinami mėgintuvėlyje su apie 0,5 g kalio-vandenilio sulfatu, išsiskiria saviti aštraus kvapo akrilaldehido garai

B. Specifinis svoris (25/25 °C)

Ne mažiau kaip 1,257

C. Lūžimo rodiklis [n]D20

1,471–1,474

Grynumas

Vanduo

Ne daugiau kaip 5 % (Karlo Fischerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,01 % 800 ± 25 °C temperatūroje

Butantrioliai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Akroleinas, gliukozė ir amonio junginiai

60 °C temperatūroje penkias minutes pakaitinama 5 ml glicerolio ir 5 ml kalio hidroksido tirpalo mišinys (1:10). Jis nei pageltonuoja, nei skleidžia amoniako kvapą

Riebalų rūgštys ir esteriai

Ne daugiau kaip 0,1 % apskaičiuojant sviesto rūgštimi

Chlorinti junginiai

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (reiškiant chloru)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

▼M5

E 431 POLIOKSIETILENO (40) STEARATAS

Sinonimai

Polioksilo (40) stearatas

Polioksietileno (40) monostearatas

Apibrėžimas

Valgomosios komercinės stearino rūgšties monoesterių ir diesterių bei sumaišytų polioksietileno diolių (kurių vidutinis polimero ilgis yra apie 40 oksietileno vienetų) mišinys kartu su laisvuoju polioliu

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97,5 % (bevandenėje medžiagoje)

Apibūdinimas

Kreminės spalvos drožlės arba panaši į vašką kietoji medžiaga 25 °C temperatūroje, turinti silpną kvapą

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Tirpus vandenyje, etanolyje, metanolyje ir etilacetate. Netirpus alyvoje

B.  Sustingimo intervalas

39 °C – 44 °C

C.  Infraraudonosios spinduliuotės sugerties spektras

Būdingas daliniam polioksietilinto poliolio riebalų rūgšties esteriui

Grynumas

Vanduo

Ne daugiau kaip 3 % (Karlo Fišerio metodas)

Rūgšties vertė

Ne didesnė kaip 1

Muilinimo vertė

Ne mažesnė kaip 25 ir ne didesnė kaip 35

Hidroksilo vertė

Ne mažesnė kaip 27 ir ne didesnė kaip 40

1,4-dioksanas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Etilenoksidas

Ne daugiau kaip 0,2 mg/kg

Etilenglikoliai (mono- ir di-)

Ne daugiau kaip 0,25 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 432 POLIOKSIETILENO SORBITANMONOLAURATAS (POLISORBATAS 20)

Sinonimai

Polisorbatas 20

Polioksietileno (20) sorbitanmonolauratas

Apibrėžimas

Dalinių sorbitolio ir jo monoanhidridų ir dianhidridų esterių bei valgomosios komercinės lauro rūgšties mišinys, kondensuotas (maždaug 20 molių etilenoksido kiekvienam sorbitolio ir jo anhidridų moliui)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 70 % oksietileno grupių, kas atitinka ne mažiau kaip 97,3 % polioksietileno (20) sorbitanmonolaurato (bevandenėje medžiagoje)

Apibūdinimas

Nuo citrininės iki gintarinės spalvos aliejingas skystis 25 °C temperatūroje, turintis silpną, būdingą kvapą

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Tirpus vandenyje, etanolyje, metanolyje, etilacetate ir dioksane. Netirpus alyvoje ir petroleteryje

B.  Infraraudonosios spinduliuotės sugerties spektras

Būdingas daliniam polioksietilinto poliolio riebalų rūgšties esteriui

Grynumas

Vanduo

Ne daugiau kaip 3 % (Karlo Fišerio metodas)

Rūgšties vertė

Ne didesnė kaip 2

Muilinimo vertė

Ne mažesnė kaip 40 ir ne didesnė kaip 50

Hidroksilo vertė

Ne mažesnė kaip 96 ir ne didesnė kaip 108

1,4-dioksanas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Etilenoksidas

Ne daugiau kaip 0,2 mg/kg

Etilenglikoliai (mono- ir di-)

Ne daugiau kaip 0,25 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 433 POLIOKSIETILENO SORBITANMONOOLEATAS (POLISORBATAS 80)

Sinonimai

Polisorbatas 80

Polioksietileno (20) sorbitanmonooleatas

Apibrėžimas

Dalinių sorbitolio ir jo monoanhidridų ir dianhidridų esterių bei valgomosios komercinės oleino rūgšties mišinys, kondensuotas (maždaug 20 molių etilenoksido kiekvienam sorbitolio ir jo anhidridų moliui)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 65 % oksietileno grupių, kas atitinka ne mažiau kaip 96,5 % polioksietileno (20) sorbitanmonooleato (bevandenėje medžiagoje)

Apibūdinimas

Nuo citrininės iki gintarinės spalvos aliejingas skystis 25 °C temperatūroje, turintis silpną, būdingą kvapą

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Tirpus vandenyje, etanolyje, metanolyje, etilacetate ir toluene. Netirpus alyvoje ir petroleteryje

B.  Infraraudonosios spinduliuotės sugerties spektras

Būdingas daliniam polioksietilinto poliolio riebalų rūgšties esteriui

Grynumas

Vanduo

Ne daugiau kaip 3 % (Karlo Fišerio metodas)

Rūgšties vertė

Ne didesnė kaip 2

Muilinimo vertė

Ne mažesnė kaip 45 ir ne didesnė kaip 55

Hidroksilo vertė

Ne mažesnė kaip 65 ir ne didesnė kaip 80

1,4-dioksanas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Etilenoksidas

Ne daugiau kaip 0,2 mg/kg

Etilenglikoliai (mono- ir di-)

Ne daugiau kaip 0,25 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 434 POLIOKSIETILENO SORBITANMONOPALMITATAS (POLISORBATAS 40)

Sinonimai

Polisorbatas 40

Polioksietileno (20) sorbitanmonopalmitatas

Apibrėžimas

Dalinių sorbitolio ir jo monoanhidridų ir dianhidridų esterių bei valgomosios komercinės palmitino rūgšties mišinys, kondensuotas (maždaug 20 molių etilenoksido kiekvienam sorbitolio ir jo anhidridų moliui)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 66 % oksietileno grupių, kas atitinka ne mažiau kaip 97 % polioksietileno (20) sorbitanmonopalmitato (bevandenėje medžiagoje)

Apibūdinimas

Nuo citrininės iki oranžinės spalvos aliejingas skystis arba pusiau gelis 25 °C temperatūroje, turintis silpną, būdingą kvapą

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Tirpus vandenyje, etanolyje, metanolyje, etilacetate ir acetone. Netirpus alyvoje

B.  Infraraudonosios spinduliuotės sugerties spektras

Būdingas daliniam polioksietilinto poliolio riebalų rūgšties esteriui

Grynumas

Vanduo

Ne daugiau kaip 3 % (Karlo Fišerio metodas)

Rūgšties vertė

Ne didesnė kaip 2

Muilinimo vertė

Ne mažesnė kaip 41 ir ne didesnė kaip 52

Hidroksilo vertė

Ne mažesnė kaip 90 ir ne didesnė kaip 107

1,4-dioksanas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Etilenoksidas

Ne daugiau kaip 0,2 mg/kg

Etilenglikoliai (mono- ir di-)

Ne daugiau kaip 0,25 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 435 POLIOKSIETILENO SORBITANMONOSTEARATAS (POLISORBATAS 60)

Sinonimai

Polisorbatas 60

Polioksietileno (20) sorbitanmonostearatas

Apibrėžimas

Dalinių sorbitolio ir jo monoanhidridų ir dianhidridų esterių bei valgomosios komercinės stearino rūgšties mišinys, kondensuotas (maždaug 20 molių etilenoksido kiekvienam sorbitolio ir jo anhidridų moliui)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 65 % oksietileno grupių, kas atitinka ne mažiau kaip 97 % polioksietileno (20) sorbitanmonostearato (bevandenėje medžiagoje)

Apibūdinimas

Nuo citrininės iki oranžinės spalvos aliejingas skystis arba pusiau gelis 25 °C temperatūroje, turintis silpną, būdingą kvapą

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Tirpus vandenyje, etilacetate ir toluene. Netirpus alyvoje ir augaliniuose aliejuose

B.  Infraraudonosios spinduliuotės sugerties spektras

Būdingas daliniam polioksietilinto poliolio riebalų rūgšties esteriui

Grynumas

Vanduo

Ne daugiau kaip 3 % (Karlo Fišerio metodas)

Rūgšties vertė

Ne didesnė kaip 2

Muilinimo vertė

Ne mažesnė kaip 45 ir ne didesnė kaip 55

Hidroksilo vertė

Ne mažesnė kaip 81 ir ne didesnė kaip 96

1,4-dioksanas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Etilenoksidas

Ne daugiau kaip 0,2 mg/kg

Etilenglikoliai (mono- ir di-)

Ne daugiau kaip 0,25 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 436 POLIOKSIETILENO SORBITANTRISTEARATAS (POLISORBATAS 65)

Sinonimai

Polisorbatas 65

Polioksietileno (20) sorbitantristearatas

Apibrėžimas

Dalinių sorbitolio ir jo monoanhidridų ir dianhidridų esterių bei valgomosios komercinės stearino rūgšties mišinys, kondensuotas (maždaug 20 molių etilenoksido kiekvienam sorbitolio ir jo anhidridų moliui)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 46 % oksietileno grupių, kas atitinka ne mažiau kaip 96 % polioksietileno (20) sorbitantristearato (bevandenėje medžiagoje)

Apibūdinimas

Gelsvai rudos spalvos panaši į vašką kietoji medžiaga 25 °C temperatūroje, turinti silpną, būdingą kvapą

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Išsisklaidanti vandenyje. Tirpi alyvoje, augaliniuose aliejuose, petroleteryje, acetone, eteryje, dioksane, etanolyje ir metanolyje

B.  Sustingimo intervalas

29 °C – 33 °C

C.  Infraraudonosios spinduliuotės sugerties spektras

Būdingas daliniam polioksietilinto poliolio riebalų rūgšties esteriui

Grynumas

Vanduo

Ne daugiau kaip 3 % (Karlo Fišerio metodas)

Rūgšties vertė

Ne didesnė kaip 2

Muilinimo vertė

Ne mažesnė kaip 88 ir ne didesnė kaip 98

Hidroksilo vertė

Ne mažesnė kaip 40 ir ne didesnė kaip 60

1,4-dioksanas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Etilenoksidas

Ne daugiau kaip 0,2 mg/kg

Etilenglikoliai (mono- ir di-)

Ne daugiau kaip 0,25 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M1

E 440 (i) PEKTINAS

Apibrėžimas

Pektinas daugiausia susideda iš poligalakturono rūgšties dalinių metilo esterių ir jų amonio druskų, natrio chlorido, kalio ir kalcio druskų. Jis gaunamas ekstrahuojant vandeninėje terpėje tinkamą natūraliųjų atmainų maistinę augalų medžiagą, paprastai citrusinius vaisius arba obuolius. Naudojamas organinis nusodiklis ne koks kitas kaip metanolis, etanolis ir propan-2-olis

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

232-553-0

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 65 % galakturono rūgšties be pelenų ir bevandenėje medžiagoje po plovimo su rūgštimi ir alkoholiu

Apibūdinimas

Balti, šviesiai geltoni, šviesiai pilki arba šviesiai rudi milteliai

Identifikavimas

A. Tirpumas

Tirpus vandenyje sudarant koloidinį, opalinį tirpalą. Netirpus etanolyje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 12 % (105 °C, 2 val.)

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 1 % (netirpūs apytikriai 3 N vandenilio chloride)

Sieros dioksidas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg bevandenėje medžiagoje

Azoto kiekis

Ne didesnis kaip 1,0 % po plovimo su rūgštimi ir etanoliu

Laisvasis metanolis, etanolis ir propan-2-olis

Ne daugiau kaip 1 % pavieniui arba junginyje bevandenėje medžiagoje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

E 440 (ii) AMIDINTAS PEKTINAS

Apibrėžimas

Amidintas pektinas daugiausia susideda iš dalinių metilo esterių ir poligalakturono rūgšties ir jų amonio druskų, natrio chlorido, kalio ir kalcio druskų amidų. Jis gaunamas ekstrahuojant vandeninėje terpėje tinkamą natūraliųjų atmainų maistinę augalų medžiagą, paprastai citrusinius vaisius arba obuolius ir apdirbant su amoniaku šarminėje terpėje. Naudojamas organinis nusodiklis ne koks kitas kaip metanolis, etanolis ir propan-2-olis

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 65 % galakturono rūgšties be pelenų ir bevandenėje medžiagoje po plovimo su rūgštimi ir alkoholiu

Apibūdinimas

Balti, šviesiai geltoni, šviesiai pilkšvi arba šviesiai rusvi milteliai

Identifikavimas

A. Tirpumas

Tirpus vandenyje sudarant koloidinį, opalinį tirpalą. Netirpus etanolyje

Grynumas

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 12 % (105 °C, 2 val.)

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 1 % (netirpūs apytikriai 3 N vandenilio chloride)

Amidinimo laipsnis

Ne didesnis kaip 25 % bendrų karboksilo grupių

Sieros dioksido liekanos

Ne daugiau kaip 50 mg/kg bevandenėje medžiagoje

Azoto kiekis

Ne didesnis kaip 2,5 % po plovimo su rūgštimi ir etanoliu

Laisvasis metanolis, etanolis ir propan-2-olis

Ne daugiau kaip 1 % pavieniui arba junginyje be lakiųjų medžiagų

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

E 442 AMONIO FOSFATIDAI

Sinonimai

Fosfatido rūgšties amonio druskos, fosforilintų gliceridų amonio druskų mišinys

Apibrėžimas

Fosfatido rūgščių amonio junginių mišinys, gaunamas pakeitimo būdu iš maistinių riebalų ir aliejaus (paprastai dalinai sukietėjusio rapso aliejaus). Vieno dviejų arba trijų gliceridų dalys gali būti prisijungusios prie fosforo. Be to, du fosforo esteriai gali būti sujungti kartu kaip fosfatidilfosfatidai

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 3 % ir ne daugiau kaip 3,4 % fosforo pagal masę; ne mažiau kaip 1,2 % ir ne daugiau kaip 1,5 % amonio (apskaičiuojant N)

Apibūdinimas

Riebi pusiau kieta medžiaga

Identifikavimas

A. Tirpumas

Tirpus riebaluose. Netirpus vandenyje. Dalinai tirpus etanolyje ir acetone

B.  Teigiamas testas gliceroliui, riebalų rūgščiai ir fosfatams

 
 

Grynumas

Petroleteryje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 2,5 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 444 SACHAROZĖS ACETATO IZOBUTIRATAS

Sinonimai

SAIB

Apibrėžimas

Sacharozės acetato izobutiratas yra reakcijos produktų, susidariusių esterinant maistinės rūšies sacharozę su acto rūgšties anhidridu ir izobutano anhidridu, po to distiliuojant, mišinys. Mišinyje yra visi galimi esterių junginiai, kuriuose acetato ir butirato molinis santykis yra apie 2:6

Komercinis chemikalų sąrašo numeris (EINECS)

204-771-6

Cheminis pavadinimas

Sacharozės diacetato heksaizobutiratas

Cheminė formulė

C40H62O19

Molekulinė masė

832–856 (apytikriai), C40H62O19 : 846,9

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98,8 % ir ne daugiau kaip 101,9 % C40H62O19

Apibūdinimas

Blankios šiaudų spalvos, skaidrus ir be nuosėdų, neryškaus kvapo skystis

Identifikavimas

A. Tirpumas

Netirpus vandenyje. Tirpus daugumoje organinių tirpiklių

B. Lūžimo rodiklis

image

D: 1,4492–1,4504

C. Specifinis svoris

image

D: 1,141–1,151

Grynumas

Triacetinas

Ne daugiau kaip 0,1 %

Rūgščių skaičius

Ne didesnis kaip 0,2

Muilinimo skaičius

Ne mažiau kaip 524 ir ne daugiau kaip 540

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 445 MEDIENOS KANIFOLIJOS GLICEROLIO ESTERIAI

Sinonimai

Esterinė derva

Apibrėžimas

Dervinės rūgšties iš medienos kanifolijos tri- ir diglicerolio esterių kompleksinis mišinys. Kanifolija gaunama selektyviai ekstrahuojant subrendusius pušų kelmus, po to rafinuojant skystafaziu tirpikliu. Šios sąlygos netaikomos medžiagoms, gautoms pakeitimo būdu iš dervos kanifolijos ir gyvų pušų medžių eksudato, ir medžiagoms, gautoms pakeitimo būdu iš talo alyvos kanifolijos, šalutinio kraftceliuliozės apdirbimo produkto. Galutinis produktas susideda iš apytikriai 90 % dervinių rūgščių ir 10 % neutralių (nerūgštinių junginių). Dervinės rūgšties frakcija yra kompleksinis izomerinių diterpenoido monokarboksirūgščių, turinčių C20H30O2 empirinę molekulinę formulę, mišinys, daugiausia abietino rūgštis. Medžiaga gryninama garų lengvųjų frakcijų distiliavimo arba priešsrovinio distiliavimo būdu

Apibūdinimas

Standi, geltona iki blankiai gintarinės spalvos kieta medžiaga

Identifikavimas

A. Tirpumas

Netirpus vandenyje, tirpus acetone

B. Infraraudonasis absorbcijos spektras

 

Grynumas

Specifinis tirpalo svoris

image

25 ne mažiau kaip 0,935 nustatant 50 % tirpale, d-limonene (97 %, virimo temperatūra 175,5–176°C,

image

4: 0,84)

Žiedo ir rutulio suminkštinimo intervalas

82 °C– 90 °C

Rūgščių skaičius

Ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9

Hidroksilo skaičius

Ne mažiau kaip 15 ir ne daugiau kaip 45

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Talo alyvos kanifolijos nebuvimo testas (sieros testas)

Kai organiniai junginiai, turintys sieros, kaitinami esant natrio formiatui, siera virsta vandenilio sulfidu, kuris gali būti lengvai aptinkamas naudojant švino diacetato popierių. Teigiamas testas parodo talo alyvos kanifolijos vartojimą vietoj medienos kanifolijos

▼M4

E 450 i DINATRIO DIFOSFATAS

Sinonimai

Dinatrio-divandenilio difosfatas

Dinatrio divandenilio pirofosfatas

Natrio rūgštusis pirofosfatas

Dinatrio pirofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Dinatrio-divandenilio difosfatas

EINECS

231–835–0

Cheminė formulė

Na2H2P2O7

Molekulinė masė

221,94

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 95 % dinatrio difosfato

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 63,0 % ir ne daugiau kaip 64,5 %

Apibūdinimas

Balti milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.  Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Tirpsta vandenyje

C.  1 % tirpalo pH

3,7–5,0

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne didesnis kaip 0,5 % (105 °C, keturios valandos)

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 1 %

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 450 ii TRINATRIO DIFOSFATAS

Sinonimai

Trinatrio rūgštusis pirofosfatas

Trinatrio-vandenilio difosfatas

Apibrėžimas

EINECS

238–735–6

Cheminė formulė

Monohidratas: Na3HP2O7 × H2O

Bevandenė druska: Na3HP2O7

Molekulinė masė

Monohidratas: 261,95

Bevandenė druska: 243,93

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 95 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 57,0 % ir ne daugiau kaip 59 %

Apibūdinimas

Balti milteliai arba granulės, bevandenės druskos arba monohidrato pavidalu

Identifikavimas

A.  Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Tirpsta vandenyje

C.  1 % tirpalo pH

6,7–7,5

Grynumas

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 4,5 %, skaičiuojant pagal bevandenio junginio kiekį

Ne didesnis kaip 11,5 %, skaičiuojant pagal monohidrato kiekį

Nuodžiūvis

Ne didesnis kaip 0,5 % (105 °C, keturios valandos)

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 450 iii TETRANATRIO DIFOSFATAS

Sinonimai

Tetranatrio pirofosfatas

Natrio pirofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Tetranatrio difosfatas

EINECS

231–767–1

Cheminė formulė

Bevandenė druska: Na4P2O7

Dekahidratas: Na4P2O7 × 10H2O

Molekulinė masė

Bevandenė druska: 265,94

Dekahidratas: 446,09

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 95 % Na4P2O7, skaičiuojant pagal iškaitintos medžiagos kiekį

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 52,5 % ir ne daugiau kaip 54,0 %

Apibūdinimas

Bespalviai arba balti kristalai, arba balti kristaliniai arba grūdėti milteliai. Dekahidratas sausame ore šiek tiek dūlėja

Identifikavimas

A.  Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.  1 % tirpalo pH

9,8–10,8

Grynumas

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 0,5 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį, ne mažesnis kaip 38 % ir ne didesnis kaip 42 %, skaičiuojant pagal dekahidrato kiekį; abiem atvejais nustatoma po keturių valandų džiovinimo esant 105 °C ir 30 minučių iškaitinimo esant 550 °C

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 450 v TETRAKALIO DIFOSFATAS

Sinonimai

Kalio pirofosfatas

Tetrakalio pirofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Tetrakalio difosfatas

EINECS

230–785–7

Cheminė formulė

K4P2O7

Molekulinė masė

330,34 (bevandenė druska)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 95 %, skaičiuojant pagal iškaitintos medžiagos kiekį

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 42,0 % ir ne daugiau kaip 43,7 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Bespalviai kristalai arba balti labai higroskopiški milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami kalio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Tirpsta vandenyje, netirpsta etanolyje

C.  1 % tirpalo pH

10,0–10,8

Grynumas

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 2 %, po keturių valandų džiovinimo esant 105 °C ir 30 minučių iškaitinimo esant 550 °C

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 450 vi DIKALCIO DIFOSFATAS

Sinonimai

Kalcio pirofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Dikalcio difosfatas

Dikalcio pirofosfatas

EINECS

232–221–5

Cheminė formulė

Ca2P2O7

Molekulinė masė

254,12

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 96 %

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 55 % ir ne daugiau kaip 56 %

Apibūdinimas

Smulkūs, balti bekvapiai milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami kalcio ir fosfato jono bandymai

 

B.  Tirpumas

Netirpsta vandenyje. Tirpsta praskiestoje vandenilio chlorido ir azoto rūgštyje

C.  1 % tirpalo pH

5,5–7,0

Grynumas

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 1,5 %, po 30 minučių iškaitinimo esant 800 °C ± 25 °C

Fluoridas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 450 vi KALCIO-DIVANDENILIO DIFOSFATAS

Sinonimai

Rūgštusis kalcio pirofosfatas

Monokalcio-divandenilio pirofosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio-divandenilio difosfatas

EINECS

238–933–2

Cheminė formulė

CaH2P2O7

Molekulinė masė

215,97

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 96 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 61 % ir ne daugiau kaip 64 %

Apibūdinimas

Balti kristalai arba milteliai

Identifikavimas

A.  Teigiami kalcio ir fosfato jono bandymai

 

Grynumas

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,4 %

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 451 i PENTANATRIO TRIFOSFATAS

Sinonimai

Pentanatrio tripolifosfatas

Natrio tripolifosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Pentanatrio trifosfatas

EINECS

231–838–7

Cheminė formulė

Na5P3O10 × nH2O (n = 0 arba 6)

Molekulinė masė

367,86

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 85 % (bevandenė druska) arba 65,0 % (heksahidratas)

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 56 % ir ne daugiau kaip 59,0 % (bevandenė druska) arba ne daugiau kaip 45 % (heksahidratas)

Apibūdinimas

Baltos, šiek tiek higroskopiškos granulės arba milteliai

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

B.  Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

C.  1 % tirpalo pH

9,1–10,2

Grynumas

Nuodžiūvis

Bevandenė druska: ne didesnis kaip 0,7 % (105 °C, viena valanda)

Heksahidratas: ne didesnis kaip 23,5 % (60 °C, viena valanda ir po keturių valandų džiovinimo esant 105 °C)

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,1 %

Aukštesnieji polifosfatai

Ne daugiau kaip 1 %

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 451 ii PENTAKALIO TRIFOSFATAS

Sinonimai

Pentakalio tripolifosfatas

Kalio trifosfatas

Kalio tripolifosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Pentakalio trifosfatas

Pentakalio tripolifosfatas

EINECS

237–574–9

Cheminė formulė

K5P3O10

Molekulinė masė

448.42

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 85 %. skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 46,5 % ir ne daugiau kaip 48

Apibūdinimas

Balti, labai higroskopiški milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje

B.  Teigiami kalio ir fosfato jono bandymai

 

C.  1 % tirpalo pH

9,2–10,5

Grynumas

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 0,4 % (po keturių valandų džiovinimo esant 105 °C ir 30 minučių iškaitinimo esant 550 °C)

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 2 %

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 452 i NATRIO POLIFOSFATAS

1.  TIRPUSIS POLIFOSFATAS

Sinonimai

Natrio heksametafosfatas

Natrio tetrapolifosfatas

Gremo druska

Natrio polimetafosfatas

Natrio metafosfatas

Apibrėžimas

Tirpieji natrio polifosfatai gaunami sulydant natrio ortofosfatus ir lydalą ataušinant. Šie junginiai sudaro klasę, kuriai priklauso keli amorfiniai, vandenyje tirpūs polifosfatai, sudaryti iš linijinių metafosfato grandžių, (NaPO3)x, kai x ≥ 2, su galinėmis Na2PO4 grupėmis. Šios cheminės medžiagos paprastai identifikuojamos pagal Na2O/P2O5 santykį arba P2O5 kiekį. Na2O/P2O5 santykis kinta nuo 1,3 tetrapolifosfato, kurio x lygus apytikriai 4, atveju iki 1,1 Gremo druskos, dažniausiai vadinamos heksametafosfatu, kurio x = 13–18; ir iki 1,0 didesnės molekulinės masės natrio polifosfatų, kurių x = 20-100 arba daugiau, atveju. Jų tirpalų pH kinta 3,0-9,0 verčių ribose

Cheminis pavadinimas

Natrio polifosfatas

EINECS

272–808–3

Cheminė formulė

Linijinių kondensuotų polifosforo rūgščių, kurių bendroji formulė H(n+ 2)PnO(3n+ 1), „n“ ne mažiau kaip 2, natrio druskų nevienalyčiai mišiniai

Molekulinė masė

(102)n

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 60 % ir ne daugiau kaip 71 %, skaičiuojant pagal iškaitintos druskos kiekį

Apibūdinimas

Bespalvės arba baltos skaidrios plokštelės, granulės arba milteliai

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje

B.  Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

C.  1 % tirpalo pH

3,0–9,0

Grynumas

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 1 %

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,1 %

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

2.  NETIRPUSIS POLIFOSFATAS

Sinonimai

Netirpusis natrio metafosfatas

Netirpusis natrio polifosfatas

Apibrėžimas

Netirpusis natrio polifosfatas yra didelės molekulinės masės natrio polifosfatas, sudarytas iš dviejų ilgų metafosfato grandinių (NaPO3)x, susuktų apie bendrąją ašį priešinga kryptimi. Na2O/P2O5 santykis yra apie 1,0. Suspensijos vandenyje 1:3 pH vertė lygi 6,5

Cheminis pavadinimas

Natrio polifosfatas

EINECS

272–808–3

Cheminė formulė

Linijinių kondensuotų polifosforo rūgščių, kurių bendroji formulė H(n+ 2)PnO(3n+ 1), „n“ ne mažesnis kaip 2, natrio druskų nevienalyčiai mišiniai

Molekulinė masė

(102)n

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 68,70 % ir ne daugiau kaip 70,0 %

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Netirpus vandenyje, tirpus mineralinėse rūgštyse ir kalio bei amonio (bet ne natrio) chloridų tirpaluose

B.  Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

C.  1:3 suspensijos vandenyje pH

Maždaug 6,5

Grynumas

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 452 ii KALIO POLIFOSFATAS

Sinonimai

Kalio metafosfatas

Kalio polimetafosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalio polifosfatas

EINECS

232–212–6

Cheminė formulė

(KPO3)n

Linijinių kondensuotų polifosforo rūgščių, kurių bendroji formulė H(n+ 2)PnO(3n+ 1), „n“ ne mažesnis kaip 2, kalio druskų nevienalyčiai mišiniai

Molekulinė masė

(118)n

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 53,5 % ir ne daugiau kaip 61,5 %, skaičiuojant pagal iškaitintos druskos kiekį

Apibūdinimas

Smulkūs balti milteliai arba bespalvės skaidrios plokštelės

Identifikavimas

A.  Tirpumas

1 g ištirpsta 100 ml 1:25 natrio acetato tirpalo

B.  Teigiami kalio ir fosfato jono bandymai

 

C.  1 % suspensijos pH

Ne didesnis kaip 7,8

Grynumas

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 2 % (po keturių valandų džiovinimo esant 105 °C ir 30 minučių iškaitinimo esant 550 °C)

Ciklinis polifosfatas

Ne daugiau kaip 8 % pagal P2O5 kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 452 iv KALCIO POLIFOSFATAS

Sinonimai

Kalcio metafosfatas

Kalcio polimetafosfatas

Apibrėžimas

Cheminis pavadinimas

Kalcio polifosfatas

EINECS

236–769–6

Cheminė formulė

(CaP2O6)n

Kondensuotų polifosforo rūgščių, kurių bendroji formulė H(n+ 2)PnO(n+ 1), „n“ ne mažesnis kaip 2, kalcio druskų nevienalyčiai mišiniai

Molekulinė masė

(198)n

P2O5 kiekis

Ne mažiau kaip 71 % ir ne daugiau kaip 73 %, skaičiuojant pagal iškaitintos druskos kiekį

Apibūdinimas

Bekvapiai bespalviai kristalai arba balti milteliai

Identifikavimas

A.  Tirpumas

Paprastai labai blogai tirpsta vandenyje. Tirpus rūgščioje terpėje

B.  Teigiami kalcio ir fosfato jono bandymai

 

C.  CaO kiekis

27–29,5 %

Grynumas

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 2 % (po keturių valandų džiovinimo esant 105 °C ir 30 minučių iškaitinimo esant 550 °C)

Ciklinis polifosfatas

Ne daugiau kaip 8 % pagal P2O5 kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M1

E 460 (i) MIKROKRISTALINĖ CELIULIOZĖ

Sinonimai

Celiuliozės gelis

Apibrėžimas

Mikrokristalinė celiuliozė yra valyta, dalinai depolimerizuota celiuliozė, ruošiama perdirbant alfa celiuliozę, gautą kaip plaušieną iš pluošti