1996D0409 — LT — 01.07.2013 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

1996 m. birželio 25 d.

dėl laikinojo kelionės dokumento nustatymo

(96/409/BUSP)

(OL L 168, 6.7.1996, p.4)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS 2006 m. lapkričio 30 d.

  L 363

422

20.12.2006

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013


iš dalies keičiamas:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

1996 m. birželio 25 d.

dėl laikinojo kelionės dokumento nustatymo

(96/409/BUSP)TARYBOJE POSĖDŽIAVĘ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

suprasdami, kad bendro formato laikinojo kelionės dokumento, kurį valstybės narės Sąjungos piliečiams išduotų tose vietose, kuriose tų piliečių kilmės valstybė narė neturi nuolatinės diplomatinės ar konsulinės atstovybės, arba kitomis aplinkybėmis, apibūdintomis šio sprendimo II priede nustatytose taisyklėse, nustatymas atitinka Europos bendrijos steigimo sutarties 8c straipsnį,

manydami, kad bendro laikinojo kelionės dokumento nustatymas turėtų suteikti tikrą pagalbą nelaimės ištiktiems Sąjungos piliečiams,

įsitikinę, kad tokio dokumento nustatymas bus akivaizdus praktinės naudos būti Sąjungos piliečiu įrodymas,

NUSPRENDĖ:1 straipsnis

Nustatomas laikinasis kelionės dokumentas, kurio vienodas formatas yra aprašytas I priede, kuris yra šio sprendimo neatskiriama dalis.

Laikinojo kelionės dokumento išdavimo taisyklės ir jam taikomos apsaugos priemonės yra nustatytos II ir III prieduose, kurie yra šio sprendimo neatskiriama dalis. Šios taisyklės ir priemonės gali būti iš dalies pakeistos vieningu valstybių narių sutarimu; tokios pataisos įsigalioja praėjus vienam mėnesiui nuo jų priėmimo, išskyrus jei kuri nors valstybė narė pareikalauja jas dar svarstyti ministrų lygmeniu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja, kai visos valstybės narės Tarybos Generaliniam sekretoriatui praneša, kad pagal jų teisės sistemas šiam sprendimui taikyti atliktinos procedūros yra užbaigtos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I ►A1   — PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  
II PRIEDAS

LAIKINOJO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO TAISYKLĖS

1.

Laikinasis kelionės dokumentas (LKD), kurio bendras formatas pateiktas I priede, yra kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas vienai kelionei į prašytojo kilmės valstybę narę, nuolatinės gyvenamosios vietos šalį arba išimtiniais atvejais į kitą galutinę kelionės vietą. Jis gali būti išduotas valstybių narių nacionaliniams subjektams valstybės, kurios nacionaliniu subjektu tas asmuo yra, įgaliojimu.

2.

LKD gali būti išduodamas laikantis šių sąlygų:

a) gavėjas turi būti valstybės narės pilietis, kurio pasas ar kelionės dokumentas buvo pamestas, pavogtas arba sunaikintas ar kurio jis laikinai neturi; ir

b) jis ar ji yra toje šalies, kurioje asmens kilmės valstybė narė neturi pasiekiamos diplomatinės ar konsulinės atstovybės, galinčios išduoti kelionės dokumentą, teritorijoje arba toje teritorijoje, kurioje tai valstybei nėra atstovaujama kitu būdu; ir

c) gautas asmens kilmės valstybės narės valdžios institucijų oficialus leidimas.

3.

LKD prašytojai turėtų užpildyti prašymo formą ir kartu su diplomatinės įstaigos patvirtintomis visų tapatybės ir pilietybės įrodymų fotokopijomis pasiųsti ją prašytojo kilmės valstybės narės atsakingai valdžios institucijai. Ji nebūtinai turėtų būti ta, kuri yra artimiausia, jei tame regione kita valdžios institucija būtų tinkamesnė. Išduodanti įstaiga iš prašytojo ims tokius mokesčius ir rinkliavas, kurie paprastai taikomi už laikinojo paso išdavimą. Prašytojai, neturintys pakankamai lėšų apmokėti kitas vietines susijusias išlaidas, prireikus gaus reikiamas lėšas pagal prašymo metu kilmės valstybės narės duotus nurodymus.

4.

LKD turėtų galioti ne ilgiau už minimalų laikotarpį, kurio reikia užbaigti kelionę, kuriai jis buvo išduotas. Apskaičiuojant tą laikotarpį, turėtų būti atsižvelgiama į priverstinius sustojimus nakvynei ir persėdimus į kitas transporto priemones.

5.

Registravimo tikslais kiekvieno išduoto dokumento fotokopija turėtų būti laikoma jį išdavusios tarnybos archyvuose, o kita turėtų būti siunčiama prašytojo kilmės valstybės narės valdžios institucijai.

6.

Kiekviena valstybė narė gali išplėsti šių taisyklių taikymą kitiems su ja susijusiems ir jos norimiems priimti asmenims.
III PRIEDAS

LAIKINŲJŲ KELIONĖS DOKUMENTŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Laikinieji kelionės dokumentai (LKD) gaminami ir išduodami laikantis šių apsaugos priemonių:

1.   Dydisatverstas:

18 × 13 cm,

sulenktas:

9 × 13 cm.

2.   Popierius

LKD yra spausdinamas ant specialaus popieriaus, kuris nefluorescuoja (maždaug 90 g/m2), naudojant standartinį „CHAIN WIRES“ teisiškai apsaugotą dokumento gamintojo vandens ženklą, su dviem nematomais plaušeliais (mėlynu ir geltonu, SSI/05), kurie ultravioletinėje šviesoje fluorescuoja, ir reagentais apsaugai nuo cheminio naikinimo.

3.   Numeravimo sistema

Kiekviena valstybė narė dokumentams taiko centralizuotą numeravimo sistemą kartu su išduodančios valstybės narės pavadinimo kodu:

▼M2Belgija

=

B

[OOOOO]

Bulgarija

=

BG

[OOOOO]

Čekija

=

CZ

[OOOOO]

Danija

=

DK

[OOOOO]

Vokietija

=

D

[OOOOO]

Estija

=

EE

[OOOOO]

Graikija

=

GR

[OOOOO]

Ispanija

=

E

[OOOOO]

Prancūzija

=

F

[OOOOO]

Kroatija

=

HR

[OOOOO]

Airija

=

IRL

[OOOOO]

Italija

=

I

[OOOOO]

Kipras

=

CY

[OOOOO]

Latvija

=

LV

[OOOOO]

Lietuva

=

LT

[OOOOO]

Liuksemburgas

=

L

[OOOOO]

Vengrija

=

HU

[OOOOO]

Мalta

=

MT

[OOOOO]

Nyderlandai

=

NL

[OOOOO]

Austrija

=

A

[OOOOO]

Lenkija

=

PL

[OOOOO]

Portugalija

=

P

[OOOOO]

Rumunija

=

RO

[OOOOO]

Slovėnija

=

SI

[OOOOO]

Slovakija

=

SK

[OOOOO]

Suomija

=

FIN

[OOOOO]

Švedija

=

S

[OOOOO]

Jungtinė Karalystė

=

UK

[OOOOO]

▼B

Numeris spausdinamas tipografiškai ant dokumento 1 ir 4 puslapių, naudojant OCR-B šriftą, juodais dažais, kurie ultravioletinėje šviesoje fluorescuoja žaliai.

4.   Asmens nuotraukos įklijavimas

Asmens nuotrauka ant dokumento turi būti įklijuota tvirtai, kad nebūtų galima jos lengvai pašalinti. Nuotrauka yra laminuota laikantis nusistovėjusios nacionalinės tvarkos, suprantant, kad valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti atitinkamą dokumento apsaugos lygį.

5.   Asmens duomenų įrašymas

Reikia nuosekliai laikytis reikalavimų dėl asmens duomenų įrašymo į LKD formą. Šie duomenys įrašomi arba ranka, arba spausdinta forma, ir padengiami laminatu.

6.   Išduodančios institucijos antspaudas

Išduodant LKD, išduodančios institucijos antspaudas yra dedamas iš dalies ant dokumento ir iš dalies ant asmens nuotraukos.

7.   Papildomi apsaugos požymiai

LKD puslapiai, kuriuose turi būti įrašomi duomenys, turi turėti giljoširuotą apsauginį foną su netiesiogine tipografiška spauda keturiomis spalvomis; turi būti deramai atsižvelgta į galimybę spausdinant panaudoti vaivorykštės spalvas.

Naudojama ši spausdinimo technologija:

 GILIASPAUDĖ, dešinysis puslapis, įskaitant tekstą 1 puslapyje, paslėptasis atvaizdas ir mikrotekstas mėlyno atspindžio dažais,

 OFSETAS, dešinysis ir kairysis puslapiai dviem spalvom ir IRIS,

 Pirmasis: tekstas su mėlynu atspindžiu,

 Antrasis: antiskenerinis fonas, šviesiai mėlynas,

 Trečiasis: giljoširuotas fonas su IRIS efektu dviem spalvom — žalia ir violetine, antroji ultravioletinėje šviesoje fluorescuoja geltonai.

Naudojami dažai turi būti atsparūs kopijavimui, kad mėginant padaryti spalvotą kopiją būtų aiškiai atpažįstami spalvų nukrypimai. Be to, bent vienoje spalvoje turi būti fluoroscencinių agentų. Dažuose taip pat turi būti nuo cheminio naikinimo apsaugojančių reagentų.

8.   Spausdinimo formos

Naudojamos specialiai šiam dokumentui sukonstruotos daugiaspalvės apdorotos giljoširuoto fono spausdinimo formos su integruotais mikrošriftais.

9.   LKD blankų laikymas

Kad būtų kiek įmanoma sumažinta klastojimo ar padirbinėjimo rizika, visos valstybės narės turi užtikrinti saugų nuo vagysčių LKD blankų laikymą.