1994R2965 — LT — 01.10.2003 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2965/94

1994 m. lapkričio 28 d.

įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą

(OL L 314, 7.12.1994, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2610/95 1995 m. spalio 30 d.

  L 268

1

10.11.1995

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1645/2003 2003 m. birželio 18 d.

  L 245

13

29.9.2003
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2965/94

1994 m. lapkričio 28 d.

įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrąEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 235 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi, 1993 m. spalio 29 d. valstybių narių Vyriausybių atstovų valstybės ir Vyriausybės vadovų lygio susitikime bendru sutarimu priėmus sprendimą dėl tam tikrų Europos Bendrijų įstaigų ir departamentų bei Europolo buveinių vietos nustatymo ( 1 ), valstybių narių Vyriausybių atstovai bendru sutarimu priėmė deklaraciją dėl įsteigimo Liuksemburge esančiuose Komisijos vertimo departamentuose Sąjungos įstaigų Vertimo centro, kuris teiktų įstaigų, kurių buveinių buvimo vieta buvo nustatyta 1993 m. spalio 29 d. sprendimu, išskyrus Europos pinigų instituto, veiklai būtinas vertimo paslaugas;

kadangi įsteigti vieną specializuotą centrą yra geras būdas išspręsti problemą, kaip patenkinti didelio skaičiaus įvairiose Sąjungos vietose esančių įstaigų vertimo poreikius;

kadangi Vertimo centro veiklą reglamentuojančios taisyklės turėtų leisti teikti paslaugas įstaigoms, kurios yra juridiniai asmenys ir turi administracinę nepriklausomybę bei savo atskirus biudžetus, kartu išlaikant kasdienį ryšį su Komisija;

kadangi Sutartis nesuteikia konkrečių veikimo įgaliojimų šiam reglamentui priimti, išskyrus 235 straipsniu suteiktus įgaliojimus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Įsteigiamas Sąjungos įstaigų vertimo centras (toliau – Centras).

▼M1

2 straipsnis

1.  Centras teikia vertimo paslaugas, būtinas šių agentūrų ir biurų veiklai:

 Europos aplinkos agentūros,

 Europos mokymo fondo,

 Europos narkotikų ir narkomanijos monitoringo centro,

 Europos vaistų vertinimo agentūros,

 Darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros,

 Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai, dizainas ir modeliai),

 Europos policijos biuro (Europolo) ir Europolo narkotikų padalinio.

Centras ir kiekviena iš pirmiau išvardytų agentūrų ir biurų susitaria dėl jų bendradarbiavimo būdų.

2.  Tarybos įsteigtos agentūros ir biurai, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytas agentūras ir biurus, gali naudotis Centro paslaugomis, vadovaudamiesi susitarimais su Centru.

3.  Sąjungos institucijos ir įstaigos, kurios jau turi vertimo tarnybą, gali savo noru naudotis Centro paslaugomis vadovaujantis tvarka, dėl kurios, siekdamos galimybės naudotis jo paslaugomis, susitaria šalys.

4.  Centras visateisiškai dalyvauja Tarpinstitucinio vertimo komiteto darbe.

▼B

3 straipsnis

1.  Centras yra juridinis asmuo.

2.  Siekiant užtikrinti, kad Centras galėtų atlikti jam pavestas užduotis, jis visose valstybėse narėse turi plačiausią jų įstatymais juridiniams asmenims suteiktą teisnumą.

4 straipsnis

▼M1

1.  Centras turi administracijos valdybą, kurią sudaro:

a) kiekvienos iš 2 straipsnio 1 dalyje išvardytų agentūrų ir biurų atstovas; bet kurioje 2 straipsnio 2 dalyje nurodytame susitarime gali būti numatytas tokio susitarimo šalimi esančios agentūros ir biuro atstovavimas;

b) kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės atstovas;

c) du Komisijos atstovai ir

d) po vieną atstovą iš institucijų ir įstaigų, kurios turi savo vertimo tarnybas, bet yra su Centru sudariusios sutartis dėl savanoriško bendradarbiavimo.

▼B

2.  Šio straipsnio 1 dalyje išvardytus atstovus pavaduojantys asmenys skiriami pavaduoti atstovus, jei šie nedalyvauja.

3.  Valdybai pirmininkauja vienas Komisijos atstovų.

5 straipsnis

1.  Valdybos nariai skiriami trims metams.

2.  Valdybos narių kadencija gali būti pratęsiama.

6 straipsnis

1.  Pirmininkas šaukia valdybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus ir ne mažiau kaip vienam 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų narių trečdaliui pareikalavus.

2.  Valdybos sprendimai priimami dviejų trečdalių balsų dauguma.

3.  Kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą.

4.  Pirmininkas nebalsuoja.

7 straipsnis

Valdyba tvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

1.  Remdamasi direktoriaus parengtu projektu valdyba tvirtina metinę Centro darbo programą.

2.  Programa gali būti tikslinama tais pačiais metais šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka.

▼M2

3.  Valdyba tvirtina metinį pranešimą apie Centro veiklą ir ne vėliau kaip iki birželio 15 d. nusiunčia jį Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir 2 straipsnyje nurodytoms įstaigoms.

4.  Centras kasmet perduoda biudžeto valdymo institucijai visą informaciją, susijusią su vertinimo procedūrų rezultatais.

▼B

9 straipsnis

1.  Centrui vadovauja Komisijos teikimu valdybos penkiems metams paskirtas direktorius; jo kadencija gali būti pratęsiama.

2.  Direktorius yra įgaliotas Centro atstovas. Jis atsako už:

 tinkamą darbo programos ir valdybos priimamų sprendimų parengimą ir įgyvendinimą,

 kasdienį administravimą,

 Centrui pavestų užduočių atlikimą,

 biudžeto vykdymą,

 visus personalo reikalus ir

 valdybos posėdžių parengimą.

3.  Direktorius atsiskaito valdybai.

10 straipsnis

1.  Visos Centro pajamos ir išlaidos planuojamos kiekvienais finansiniais metais, sutampančiais su kalendoriniais metais, ir yra įtraukiamos į Centro biudžetą.

▼M1

2.  

a) Į Centro biudžetą įtrauktos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos;

▼M2

b) Centro pajamas sudaro įstaigų, kurioms Centras dirba, ir institucijų bei įstaigų, su kuriomis sutarta bendradarbiauti atsilyginant už jo atliktą darbą, įskaitant veiklą tarp institucijų, mokėjimai ir Bendrijos subsidija.

▼M2 —————

▼B

3.  Centro išlaidas sudaro personalo atlyginimai, administravimo ir infrastruktūros išlaidos bei eksploatavimo sąnaudos.

▼M1

11 straipsnis

1.  Prieš 19 straipsnyje nurodytą svarstymą bet kuri 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta agentūra ar biuras, patiriantis tam tikrų sunkumų dėl Centro teikiamų paslaugų, gali kreiptis į Centrą, reikalaudamas rasti tinkamiausią šių sunkumų sprendimą.

2.  Jei pasirodo, kad tokių sprendimų yra neįmanoma rasti per tris mėnesius, atitinkama agentūra arba biuras gali siųsti Komisijai deramai pagrįstą pranešimą, kad ši galėtų imtis būtinų priemonių, o prireikus Centrui remiant ir su jo pagalba nustatyti tvarką, kuria remiantis būtų sistematiškiau kreipiamasi į trečiąsias šalis dėl atitinkamų dokumentų vertimo.

▼B

12 straipsnis

Remdamasi susitarimais, kurie turi būti sudaryti su Centru, Komisija teiks Centrui šią pagalbą, kurią teikiant patirtas sąnaudas atlygina Centras:

1) palaikymo paslaugas: terminologijos, duomenų bazių, dokumentacijos rengimo, mašininio vertimo, laisvai samdomų vertėjų mokymo ir sąrašų sudarymo bei pareigūnų komandiravimo eiti pareigas Centre;

2) pagrindinių administravimo paslaugų vadybos paslaugas: atlyginimų mokėjimo, sveikatos draudimo suteikimo, pensijų planų, socialinių paslaugų organizavimo.

▼M2

13 straipsnis

1.  Kiekvieniems finansiniams metams, kurie sutampa su kalendoriniais metais, parengiama Centro pajamų ir išlaidų sąmata, kuri įtraukiama į Centro biudžetą, apimantį ir personalo planą.

2.  Centro biudžete numatytos pajamos turi būti lygios išlaidoms.

3.  Kiekvienais metais Valdyba, vadovaudamasi direktoriaus parengtu projektu, parengia ateinančių finansinių metų Centro pajamų ir išlaidų sąmatą. Šią sąmatą, į kurią įeina ir personalo plano projektas, Valdyba pateikia Komisijai ne vėliau kaip iki kovo 31 dienos.

4.  Komisija perduoda šį projektą Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto valdymo institucija) kartu su preliminariu Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu.

5.  Remdamasi sąmata, Komisija į Europos Sąjungos bendrojo biudžeto preliminarų projektą įtraukia personalo planui būtinas numatomas sumas ir atitinkamą subsidijos dydį, kuris turi būti įrašytas į bendrąjį biudžetą, kurį Komisija pagal Sutarties 272 straipsnį pateikia biudžeto valdymo institucijai.

6.  Biudžeto valdymo institucija patvirtina asignavimus Centro subsidijai.

Biudžeto valdymo institucija patvirtina Centro personalo planą.

7.  Centro biudžetą patvirtina Valdyba. Jis tampa galutiniu po paskutinio Europos Sąjungos bendrojo biudžeto patvirtinimo. Tam tikrais atvejais, jis atitinkamai tikslinamas.

8.  Valdyba nedelsdama praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti bet kurį projektą, kuris gali turėti didelį finansinį poveikį jos biudžeto finansavimui, ypač projektus, susijusius su turtu, pavyzdžiui, pastatų nuomojimu arba pirkimu. Ji apie tai praneša Komisijai.

Jei biudžeto valdymo institucijos padalinys praneša apie savo ketinimą pateikti nuomonę, jis pateikia savo nuomonę Valdybai per šešias savaites nuo pranešimo apie projektą dienos.

▼B

14 straipsnis

1.  Direktorius vykdo Centro biudžetą.

▼M2

2.  Ne vėliau kaip iki kovo 1 d. po kiekvienų finansinių metų už apskaitą atsakingas Centro pareigūnas nusiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui išankstines ataskaitas kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Komisijos apskaitos pareigūnas konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų išankstines ataskaitas pagal bendrojo Finansinio reglamento 128 straipsnį.

3.  Ne vėliau kaip iki kovo 31 d. po kiekvienų finansinių metų Komisijos apskaitos pareigūnas nusiunčia Centro išankstines ataskaitas Audito Rūmams kartu su šių finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Minėtų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita taip pat siunčiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.  Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Centro išankstinių ataskaitų, pagal bendrojo Finansinio reglamento 129 straipsnį, direktorius savo atsakomybe parengia Centro galutines ataskaitas ir nusiunčia jas Valdybai, kad ši pateiktų nuomonę.

5.  Valdyba pateikia nuomonę dėl Centro galutinių ataskaitų.

6.  Ne vėliau kaip iki liepos 1 d. po kiekvienų finansinių metų direktorius siunčia galutines ataskaitas bei Valdybos nuomonę Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

7.  Galutinės ataskaitos skelbiamos.

8.  Ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. direktorius nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. Jis taip pat siunčia šį atsakymą Valdybai.

9.  Direktorius, Europos Parlamento prašymu, pateikia jam visą informaciją, reikalingą sklandžiam atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros taikymui, kaip nustatyta bendrojo finansinio reglamento 146 straipsnio 3 dalyje.

10.  Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, iki N + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad direktorius N metų biudžetą įvykdė.

15 straipsnis

Centrui taikomas finansines taisykles priima Valdyba, prieš tai pasikonsultavusi su Komisija. Šios taisyklės negali prieštarauti 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje ( 2 ) išskyrus kai to konkrečiai reikalauja Centro veikla ir gavus išankstinį Komisijos sutikimą.

▼B

16 straipsnis

Centrui taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

17 straipsnis

1.  Centro personalui taikomos Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomos taisyklės ir nuostatai.

2.  Savo personalo atžvilgiu Centras naudojasi skiriančiajai institucijai suteiktais įgaliojimais.

3.  Suderinusi su Komisija, valdyba priima įgyvendinimo nuostatas, būtinas užtikrinti, inter alia, tam tikro darbo konfidencialumą.

18 straipsnis

1.  Sutartinė atsakomybė Centrui taikoma pagal atitinkamai sutarčiai taikomą teisę.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi jurisdikciją priimti sprendimus pagal Centro sudarytų sutarčių arbitražo išlygas.

2.  Nesutartinės atsakomybės atveju, vadovaudamasis bendraisiais valstybių narių teisei būdingais principais, Centras atlygina bet kokią jo tarnautojų atliekant pareigas padarytą žalą.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi jurisdikciją spręsti bet kurį su tokios žalos atlyginimu susijusį ginčą.

3.  Asmeninę Centro tarnautojų atsakomybę reglamentuoja atitinkamos jiems taikomos nuostatos.

▼M2

18a straipsnis

1.  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ( 3 ) taikomas Centro turimiems dokumentams.

2.  Valdyba per šešis mėnesius nuo 2003 m. birželio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1645/2003, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą ( 4 ), įsigaliojimo priima Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo praktines priemones.

3.  Dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį Centro priimtų sprendimų gali būti pateiktas skundas Ombudsmenui arba iškelta byla Teisingumo Teisme, laikantis atitinkamai Sutarties 195 ir 230 straipsniuose nustatytų sąlygų.

▼B

19 straipsnis

Šiame reglamente apibrėžtą Centro veiklos tvarką Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos Parlamento nuomonę, gali peržiūrėti ne vėliau kaip praėjus trims metams nuo Centro pradinės veiklos laikotarpio, kuris negali viršyti trijų biudžeto metų, pabaigos.

20 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) OL C 323, 1993 11 30, p. 1.

( 2 ) OL L 357, 2002 12 31, p. 72, su klaidų atitaisymu OL L 2, 2003 1 7, p. 39.

( 3 ) OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

( 4 ) OL L 245, 2003 9 29, p. 13.