1992L0029 — LT — 11.12.2008 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS DIREKTYVA 92/29/EEB

1992 m. kovo 31 d.

dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose

(OL L 113, 30.4.1992, p.19)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1882/2003 2003 m. rugsėjo 29 d.

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/30/EB Tekstas svarbus EEE 2007 m. birželio 20 d.

  L 165

21

27.6.2007

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1137/2008 2008 m. spalio 22 d.

  L 311

1

21.11.2008
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 92/29/EEB

1992 m. kovo 31 d.

dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuoseEUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 118a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ( 1 ), pateiktą pasikonsultavus su Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamuoju komitetu,

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ( 2 ),

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 3 ),

kadangi Komisija savo programoje dėl darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos ( 4 ) numato priemones, užtikrinančias medicininį gydymą jūroje;

kadangi laive esančių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai, dėl jų darbo vietos, kuri kelia įvairius pavojus, turint galvoje, tarp kitko, ir jos geografinę izoliaciją, prireikus turi būti skiriamas ypatingas dėmesys;

kadangi laivai turėtų būti pakankamai aprūpinti medicininėmis atsargomis, kurios būtų gerai prižiūrimos ir reguliariai tikrinamos, kad darbuotojai galėtų gauti būtiną medicininį gydymą jūroje;

kadangi siekiant užtikrinti tinkamą medicininį gydymą jūroje, reikėtų skatinti jūrininkų mokymą ir informavimą apie naudojimąsi medicininėmis atsargomis;

kadangi nuotolinės medicininės konsultacijos veiksmingai prisideda prie darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

a)  laivas yra bet kuris laivas, iškėlęs valstybės narės vėliavą ar įregistruotas pagal bendrą jos jurisdikciją, tolimojo plaukiojimo ar žvejojantis upės žiotyse, visuomeninis ar privatus, išskyrus:

 vidaus navigacijos laivus,

 karo laivus,

 pramogų laivus, naudojamus ne komerciniams tikslams ir valdomus neprofesionalios įgulos,

 laivus-vilkikus, dirbančius uosto teritorijose.

Laivai yra skirstomi į tris kategorijas, kaip nurodyta I priede;

b)  darbuotojas yra bet kuris asmuo, atliekantis kokį nors darbą laive, įskaitant stažuotojus ir mokinius, bet išskyrus uosto locmanus ir kranto personalą, dirbantį krantinėje stovinčiame laive;

c)  savininkas yra registruotas laivo savininkas, nebent tai būtų išnuomotas arba visiškai ar iš dalies valdomas fizinio ar juridinio asmens laivas, išskyrus registruotą savininką pagal valdymo sutarties sąlygas; tuo atveju savininku laikomas nuomininkas arba fizinis ar juridinis asmuo, valdantis laivą;

d)  medicininės atsargos yra vaistai, medicininė įranga ir priešnuodžiai, kurių neišsamus sąrašas pateiktas II priede;

e)  priešnuodis yra medžiaga, vartojama tiesiogiai ar netiesiogiai apsaugoti ar gydyti nuo vienos ar daugiau medžiagų, įtrauktų į pavojingų medžiagų sąrašą III priede, žalingo poveikio ar poveikių.

2 straipsnis

Vaistai ir medicininė įranga — patalpa ligoniams — gydytojas

Kiekviena valstybė narė privalo imtis būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad:

1) 

a) kiekvienas laivas, iškėlęs valstybės narės vėliavą ar įregistruotas pagal bendrą jos jurisdikciją, visada gabentų medicininių atsargų, kurių kokybė atitiktų II priedo I ir II skirs nių reikalavimus, keliamus laivo kategorijai, kuriai pastarasis priklauso;

b) medicinos produktų bei medicininės įrangos, kurie turi būti laive kelionės metu, kiekiai priklausytų nuo kelionės pobūdžio – ypač nuo įplaukimo uostų, paskirties, trukmės- darbo, kurį reikia atlikti kelionės metu, tipo ar tipų, nuo krovinio pobūdžio ir darbuotojų skaičiaus;

c) medicininių atsargų – medikamentų ir medicininės įrangos – turinys būtų išsamiai aprašytas kontroliniame sąraše, kuris atitinka bent jau bendrą struktūrą, pateiktą IV priedo A, B ir C skirsnių II skyriaus 1 punkte bei II skyriaus 2 punkte;

2) 

a) kiekvienas laivas, iškėlęs valstybės narės vėliavą ar įregistruotas pagal bendrą jos jurisdikciją, kiekvienam gelbėjimo plaustui ar gelbėjimo valčiai vežtųsi sandarią vaistinėlę bent jau su medicininėmis atsargomis, nurodytomis II priedo I ir II skirsniuose C kategorijos laivams;

b) šių vaistinėlių turinys būtų išsamiai aprašytas kontroliniame sąraše, nurodytame 1 dalies c punkte;

3) kiekviename laive, iškėlusiame valstybės narės vėliavą ar įregistruotame pagal bendrą jos jurisdikciją, kurio registrinė laivo talpa didesnė nei 500 tonų, turinčiame 15 ar daugiau darbuotojų ir išvykstančiame į ilgesnę nei trijų dienų kelionę, būtų patalpa ligoniams, kurioje gali būti suteikiamas medicininis gydymas patenkinamomis priemonėmis ir higienos sąlygomis;

4) kiekviename laive, iškėlusiame valstybės narės vėliavą ar įregistruotame pagal bendrą jos jurisdikciją, turinčiame 100 ar daugiau darbuotojų ir išplaukiančiame į ilgesnę nei trijų dienų tarptautinę kelionę, būtų gydytojas, atsakingas už darbuotojų medicininę priežiūrą laive.

3 straipsnis

Priešnuodžiai

Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad:

1) bet kuris laivas, plaukiantis su valstybės narės vėliava ar įregistruotas pagal bendrą jos jurisdikciją ir gabenantis bet kurią iš III priede nurodytų pavojingų medžiagų, turėtų medicininių atsargų, įskaitant bent jau tuos priešnuodžius, kurie įtraukti į II priedo III skirsnyje pateiktą sąrašą;

2) bet kuris kelto tipo laivas, plaukiantis su valstybės narės vėliava ar įregistruotas pagal bendrą jos jurisdikciją, kurio darbo sąlygos ne visada leidžia iš anksto pakankamai gerai žinoti apie juo gabenamų pavojingų medžiagų pobūdį, turėtų medicininių atsargų, tarp kurių būtų bent jau II priedo III skirsnyje nurodyti priešnuodžiai.

Tačiau reguliaraus plaukiojimo laivuose, jei numatyta, kad plaukiojimas tęsis mažiau nei 2 valandas, gali pakakti tų priešnuodžių, kurie turi būti skirti ypač kritinės situacijos atveju tokiam laikotarpiui, kuris neviršija įprastos plaukimo trukmės;

3) medicininių atsargų, kas susiję su priešnuodžiais, turinys būtų išsamiai aprašytas kontroliniame sąraše, atitinkančiame bent jau bendrą struktūrą, pateiktą IV priedo A, B ir C skirsnių II skyriaus 3 punkte.

4 straipsnis

Pareigų paskirstymas

Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad:

1) 

a) bet kurio laivo, plaukiančio su valstybės narės vėliava ar įregistruoto pagal bendrą jos jurisdikciją, aprūpinimas medicininėmis atsargomis ir jų papildymas būtų išimtinai savininko pareiga ir darbuotojai nepatirtų jokių išlaidų;

b) atsakomybė už medicininių atsargų tvarkymas būtų patikėta laivo kapitonui; nepažeisdamas šio įsipareigojimo, jis gali patikėti šių medicininių atsargų naudojimą ir priežiūrą vienam ar keliems darbuotojams, specialiai paskirtiems atsižvelgiant į jų kompetenciją;

2) medicininės atsargos būtų išlaikomos geros būklės ir papildomos ir (ar) keičiamos kaip galima greičiau, bei kiekvienu atveju tai darant pirmiausia įprastos atnaujinimo tvarkos metu;

3) kritinės situacijos atveju, kurią nustato laivo kapitonas, gavus, jei tai įmanoma, medicininę išvadą, kiek galima greičiau turėtų būti pasirūpinama reikiamais vaistais, medicinine įranga ir priešnuodžiais, kurių tuo metu nėra laive.

5 straipsnis

Informacija ir mokymas

Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad:

1) kartu su medicininėmis atsargomis būtų viena ar daugiau knygų apie jų vartojimą, taip pat bent jau priešnuodžių naudojimo instrukcijos, kaip reikalaujama II priedo III skirsnyje;

2) visi asmenys, įgyjantys jūrininkystės išsilavinimą ir ketinantys dirbti laive, būtų mokomi, kaip naudoti medicinines ir skubios medicininės pagalbos priemones, kurių nedelsiant turi būti imamasi nelaimingo atsitikimo ar rimto susirgimo atveju;

3) kapitonas ir bet kuris darbuotojas ar darbuotojai, kuriuos jis įpareigoja tvarkyti medicinines atsargas, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalies b punkte, turėtų būti sistemingai specialiai apmokomi, jų žinias atnaujinant ne rečiau kaip kas penkeri metai, atsižvelgiant į ypatingą riziką ir poreikius, susijusius su skirtingų kategorijų laivais, ir laikantis V priede pateiktų bendrųjų nurodymų.

6 straipsnis

Medicininės konsultacijos per radiją

1.  Siekdama užtikrinti geresnį darbuotojų gydymą neatidėliotinos pagalbos atveju, kiekviena valstybė narė imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad:

a) būtų įrengtas vienas ar keli centrai, per radiją teikiantys darbuotojams nemokamą medicininę konsultaciją;

b) kai kurie gydytojai, teikiantys paslaugas radijo konsultaciniams centrams, būtų parengti dirbti specialiomis laivo sąlygomis.

2.  Kad teikiami patarimai būtų aukščiausios kokybės, radijo konsultaciniuose centruose, suinteresuotiems darbuotojams sutikus, galėtų būti saugomi asmeniniai medicininiai įrašai.

Šie įrašai yra konfidencialūs.

7 straipsnis

Kontrolė

1.  Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad kompetentingas asmuo ar kompetentinga institucija atliktų kasmetinę kontrolę, patikrindama, ar plaukiojančiuose su jos vėliava laivuose:

 medicininės atsargos atitinka minimalius šios direktyvos reikalavimus,

 kontrolinis sąrašas, nurodytas 2 straipsnio 1 dalies c punkte, patvirtina, kad medicininės atsargos atitinka tuos minimalius reikalavimus,

 medicininės atsargos yra teisingai saugomos,

 atsižvelgiama į visas galiojimo datas.

2.  Medicininių atsargų, laikomų gelbėjimosi plaustuose, kontrolė atliekama gelbėjimosi plaustų metinio patikrinimo metu.

Ypatingais atvejais ši kontrolė gali būti atidedami iki penkių mėnesių.

▼M3

8 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda komitetas, siekiant tik techniškai pritaikyti šios direktyvos priedus, atsižvelgiant į techninę pažangą arba tarptautinių taisyklių arba vartojimo instrukcijų pasikeitimus bei naujus šios srities duomenis.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 3 dalyje nustatytą skubos procedūrą.

2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

9 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.  Valstybės narės iki 1994 m. gruodžio 31 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų tekstus.

▼M2 —————

▼M2

9a straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Valstybės narės kas penkeri metai Komisijai teikia šios direktyvos praktinio įgyvendinimo ataskaitą, kuri teikiama kaip Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos vienos bendros ataskaitos atskiras skyrius ir kuria remiantis Komisija atliks vertinimą pagal to paties 17a straipsnio 4 dalies nuostatas.

▼B

10 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

LAIVŲ KATEGORIJOS

(1 straipsnio a punktas)

A. Tolimojo plaukiojimo ar jūrų žvejybos laivai, kurių plaukiojimo nuotolis neribojamas.

B. Tolimojo plaukiojimo ar jūrų žvejybos laivai, nuplaukiantys mažiau nei 150 jūrmylių nuo artimiausio uosto ir turintys reikiamą medicininę įrangą ( 5 ).

C. Uosto laivai, valtys ir laivai, plaukiojantys netoli nuo kranto ar neturintys uždaros kabinos ekipažui, tik vairininko būdelę.
II PRIEDAS

MEDICININĖS ATSARGOS (NEIŠSAMUS SĄRAŠAS)

(1 straipsnio d punktas)

I.   VAISTAILaivų kategorijos

 

A

B

C

1.  Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys:

a)  širdies ir kraujo apytakos analeptikai-simpatomimetikai

x

x

 

b)  preparatai nuo stenokardijos

x

x

x

c)  diuretikai

x

x

 

d)  antihemoraginiai, įskaitant gimdą tonizuojančius vaistus, jei laive yra moterų

x

x

x

e)  vaistai nuo hipertonijos

x

 
 

2.  Skrandžio ir žarnyno sistemą veikiantys:

a)  vaistai nuo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos sutrikimų

 
 
 

—  H2 histamino receptorių blokatoriai

x

 
 

—  antacidiniai gleivinės padengėjai

x

x

 

b)  vaistai nuo vėmimo

x

x

x

c)  vidurius paleidžiantys vaistai

x

 
 

d)  antidiarėjiniai

x

x

x

e)  žarnyno antiseptikai

x

x

 

f)  vaistai nuo hemorojaus

x

x

 

3.  Analgetikai ir antispazminiai vaistai

a)  analgetikai, antipiretikai ir preparatai vaistai nuo uždegimų

x

x

x

b)  stiprūs analgetikai

x

x

 

c)  spazmolitikai

x

x

 

4.  Nervų sistemą veikiantys

a)  anksiolitikai

x

x

 

b)  neuroleptikai

x

x

 

c)  vaistai nuo jūros ligos

x

x

x

d)  antiepileptikai

x

 
 

5.  Antialerginiai ir antianafilaksiniai

a)  H1 antihistaminai

x

x

 

b)  gliukokortikoidai infekcijoms

x

x

 

6.  Kvėpavimo sistemą veikiantys

a)  bronchospazminiai vaistai

x

x

 

b)  vaistai nuo kosulio

x

x

 

c)  vaistai nuo peršalimo ir sinusito

x

x

 

7.  Vaistai nuo infekcijos

a)  antibiotikai (bent jau dviejų grupių)

x

x

 

b)  sulfanilamidai

x

x

 

c)  urogenitalinę sistemą veikiantys antiseptikai

x

 
 

d)  preparatai nuo parazitų

x

x

 

e)  vaistai nuo žarnyno infekcijos

x

x

 

f)  vakcinos nuo stabligės ir imunoglobulinai

x

x

 

8.  Infuziniai tirpalai skysčio atstatymui, kalorijų įsisavinimui ir plazmos pakaitalai

x

x

 

9.  Išorinio vartojimo vaistai

a)  vaistai odai

—  antiseptiniai tirpalai

x

x

x

—  tepalai su antibiotikais

x

x

 

—  tepalai nuo uždegimo ir analgetiniai tepalai

x

x

 

—  odos kremai nuo grybelio

x

 
 

—  preparatai nuo nudegimų

x

x

x

b)  vaistai akims

—  lašai su antibiotikais

x

x

 

—  lašai su antibiotikais ir lašai nuo uždegimo

x

x

 

—  nuskausminantys lašai

x

x

 

—  antigliaukominiai ir vyzdį siaurinantys lašai

x

x

 

c)  vaistai ausims

—  tirpalai su antibiotikais

x

x

 

—  nuskausminantys tirpalai ir tirpalai nuo uždegimo

x

x

 

d)  vaistai nuo burnos ir gerklės infekcijų

—  tirpalai burnai skalauti su antibiotikais ir antiseptikais

x

x

 

e)  vietiniai anestetikai

—  šaldantys vietiniai anestetikai

x

 
 

—  vietiniai anestetikai, leidžiami į paodį

x

x

 

—  anestetikai dantims ir antiseptinės mikstūros

x

x

 

II.   MEDICININĖ ĮRANGALaivų kategorijos

 

A

B

C

1.  Gaivinimo priemonės

—  rankiniai gaivinimo prietaisai

x

x

 

—  deguonies tiekimo prietaisai su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį ar deguonies talpas

x

(1)

 

—  mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti

x

x

 

—  kaniulė, skirta gaivinti per burną

x

x

x

2.  Tvarstymo ir siuvimo priemonės

—  vienkartiniai siūlai žaizdoms siūti ar krepšelis su siūlais ir adatomis

x

x

 

—  lipnūs elastiniai tvarsčiai

x

x

x

—  marlės atraižos

x

 
 

—  marlės tamponai pirštui tvarstyti

x

 
 

—  sterilūs marlės kompresai

x

x

x

—  vata

x

x

 

—  sterili paklodė nukentėjusiems nuo nudegimų

x

x

 

—  trikampiai raiščiai rankai parišti

x

x

 

—  vienkartinės polietileninės pirštinės

x

x

x

—  lipnūs tvarsčiai

x

x

x

—  sterilūs spaudžiantys bintai

x

x

x

—  lipnūs siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

x

x

x

—  netirpstantys siūlai su adatomis

x

 
 

—  vazelininiai tamponai

x

x

 

3.  Instrumentai

—  vienkartiniai skalpeliai

x

 
 

—  dėžė instrumentams iš nerūdijančio plieno

x

x

 

—  žirklės

x

x

 

—  anatominiai pincetai

x

x

 

—  spaustukai kraujavimui sulaikyti

x

x

 

—  adatkotis

x

 
 

—  vienkartiniai skutimo peiliukai

x

 
 

4.  Tikrinimo ir tyrimo priemonės

—  vienkartiniai liežuvio laikikliai

x

x

 

—  reaguojančios juostelės šlapimui tirti

x

 
 

—  temperatūros lapai

x

 
 

—  medicininės paklodės tuštinimuisi

x

x

 

—  stetoskopas

x

x

 

—  aneroidinis sfigmomanometras

x

x

 

—  paprastas medicininis termometras

x

x

 

—  hipoterminis termometras

x

x

 

5.  Instrumentai injekcijoms, perfuzijai, punkcijai ir kateterizavimui

—  instrumentai šlapimo pūslei drenuoti

x

 
 

—  instrumentų rinkinys lašelinei klizmai

x

 
 

—  vienkartinė skysčių perpylimo sistema

x

 
 

—  maišelis šlapimui nudrenuoti

x

 
 

—  vienkartiniai švirkštai ir adatos

x

x

 

—  kateteris

x

 
 

6.  Bendros medicininės priemonės

—  indas tuštinimuisi lovoje

x

 
 

—  guminė šildyklė

x

 
 

—  „antelė“

x

 
 

—  pūslė ledui

x

 
 

7.  Imobilizavimas ir įtvarai

—  lankstūs piršto įtvarai

x

x

 

—  lankstūs dilbio ir plaštakos įtvarai

x

x

 

—  pripučiamieji įtvarai

x

x

 

—  šlaunies įtvaras

x

x

 

—  apykaklė kaklui imobilizuoti

x

x

 

—  Thomas įtvaras ar įdumbantys čiužiniaix

x

 
 

8.  Dezinfekcija, vabzdžių naikinimas ir profilaktika

—  mišinys vandeniui dezinfekuoti

x

 
 

—  skystis vabzdžiams naikinti

x

 
 

—  milteliai vabzdžiams naikinti

x

 
 

(1)   Naudojami nacionalinės teisės aktuose nurodytomis sąlygomis ir (arba) pagal nusistovėjusią tvarką.

III.   PRIEŠNUODŽIAI

1.   Vaistai

 bendrieji

 širdies ir kraujagyslių sistemai

 skrandžio ir žarnyno sistemai

 nervų sistemai

 kvėpavimo sistemai

 nuo infekcijos

 išorinio vartojimo

2.   Medicininė įranga

 būtina deguoniui tiekti (įskaitant reikalingą remontui atlikti)

Pastaba

Siekdamos tiksliai įgyvendinti III skirsnį, valstybės narės gali atsižvelgti į IMO Pirmosios pagalbos vadovą, naudojamą nelaimingų atsitikimų, susijusių su pavojingomis prekėmis, atvejais (MFAG), kuris yra 1990 metų suvestinėje IMO Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso versijoje.

Įgyvendinant 8 straipsnį, III skirsnis gali būti keičiamas atsižvelgiant, inter alia, ir į naujus MFAG duomenis.
III PRIEDAS

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS

(1 straipsnio e punktas ir 3 straipsnio 1 dalis)

Turi būti atsižvelgiama į šiame priede išvardytas medžiagas, nepriklausomai nuo jų gabenimo laive formos, net jei tai būtų atliekos ar krovinio likučiai.

 Sprogstamosios medžiagos ir daiktai,

 Dujos: suslėgtos, suskystintos ar spaudimu ištirpintos,

 Degūs skysčiai,

 Degios kietosios medžiagos,

 Savaime užsidegančios medžiagos,

 Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria degias dujas,

 Degiosios medžiagos,

 Organiniai peroksidai,

 Toksiškos medžiagos,

 Infekcinės medžiagos,

 Radioaktyviosios medžiagos,

 Ėsdinančios medžiagos,

 Įvairios pavojingos medžiagos, t. y. bet kurios kitos medžiagos, kurios, kaip patirtis parodė arba gali parodyti, yra pavojingos tiek, kad reikia taikyti 3 straipsnio nuostatas.

Pastaba

Siekdamos tiksliai įgyvendinti šį priedą, valstybės narės gali atsižvelgti į 1990 metų suvestinę IMOTarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso versiją.

Įgyvendinant 8 straipsnį šis priedas gali būti keičiamas atsižvelgiant, inter alia, ir į naujus IMOTarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso duomenis.
IV PRIEDAS

BENDRA LAIVO MEDICININIŲ ATSARGŲ KONTROLĖS SCHEMA

(2 straipsnio 1 dalies c punktas, 3 straipsnio 3 dalis)

A SKIRSNIS. A KATEGORIJOS LAIVAI

I.   Duomenys apie laivą

Pavadinimas: …

Vėliava: …

Uostas, kuriame įregistruotas laivas: …

II.   Medicininės atsargos 

Reikalingi kiekiai

Faktiškai esantys laive kiekiai

Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)

1.  VAISTAI

1.1.  Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys:

a)  širdies ir kraujo apytakos analeptikai- simpatomimetikai

0

0

0

b)  preparatai nuo stenokardijos

0

0

0

c)  diuretikai

0

0

0

d)  antihemoraginiai, įskaitant gimdą tonizuojančius vaistus, jei laive yra moterų

0

0

0

e)  vaistai nuo hipertonijos

0

0

0

1.2.  Skrandžio ir žarnyno sistemą veikiantys

a)  vaistai nuo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos sutrikimų

 
 
 

—  H2 histamino receptorių blokatoriai

0

0

0

—  antacidiniai gleivinės padengėjai

0

0

0

b)  vaistai nuo vėmimo

0

0

0

c)  vidurius paleidžiantys vaistai

0

0

0

d)  antidiarėjiniai

0

0

0

e)  žarnyno antiseptikai

0

0

0

f)  vaistai nuo hemorojaus

0

0

0

1.3.  Analgetikai ir antispazminiai vaistai

a)  analgetikai, antipiretikai ir preparatai nuo uždegimų

0

0

0

b)  stiprūs analgetikai

0

0

0

c)  spazmolitikai

0

0

0

1.4.  Nervų sistemą veikiantys

a)  anksiolitikai

0

0

0

b)  neuroleptikai

0

0

0

c)  vaistai nuo jūros ligos

0

0

0

d)  antiepileptikai

0

0

0

1.5.  Antialerginiai ir antianafilaksiniai

a)  H1antihistaminai

0

0

0

b)  gliukokortikoidai injekcijomis

0

0

0

1.6.  Kvėpavimo sistemą veikiantys

a)  bronchospazminiai vaistai

0

0

0

b)  preparatai nuo kosulio

0

0

0

c)  vaistai nuo peršalimo ir sinusito

0

0

0

1.7.  Vaistai nuo infekcijos

a)  antibiotikai (bent jau dviejų grupių)

0

0

0

b)  sulfanilamidai

0

0

0

c)  šlapimo antiseptikai

0

0

0

d)  preparatai nuo parazitų

0

0

0

e)  vaistai nuo žarnyno infekcijos

0

0

0

f)  vakcinos nuo stabligės ir imunoglobulinai

0

0

0

1.8.  Infuziniai tirpalai skysčio atstatymui, kalorijų įsisavinimui ir plazmos pakaitalai

0

0

0

1.9.  Išorinio vartojimo vaistai

a)  vaistai odai

—  antiseptiniai tirpalai

0

0

0

—  tepalai su antibiotikais

0

0

0

—  tepalai nuo uždegimo ir analgetiniai tepalai

0

0

0

—  odos kremai nuo grybelio

0

0

0

—  preparatai nuo nudegimų

0

0

0

b)  vaistai akims

—  lašai su antibiotikais

0

0

0

—  lašai su antibiotikais ir lašai nuo uždegimo

0

0

0

—  nuskausminantys lašai

0

0

0

—  antigliaukominiai ir vyzdį siaurinantys lašai

0

0

0

c)  vaistai ausims

—  tirpalai su antibiotikais

0

0

0

—  nuskausminantys tirpalai ir tirpalai nuo uždegimo

0

0

0

d)  vaistai nuo burnos ir gerklės infekcijų

—  tirpalai burnai skalauti su antibiotikais ir antiseptikais

0

0

0

e)  vietiniai anestetikai

—  vietiniai anestetikai

0

0

0

—  vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį

0

0

0

—  anestetikai dantims ir antiseptinės mikstūros

0

0

0

2.  MEDICININĖ ĮRANGA

2.1.  Gaivinimo priemonės

—  rankiniai gaivinimo prietaisai

0

0

0

—  deguonies tiekimo prietaisai su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad galima būtų naudoti laivo pramoninį deguonį ar deguonies talpas

0

0

0

—  mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti

0

0

0

—  kaniulė, skirta gaivinti per burną

0

0

0

2.2.  Tvarstymo ir siuvimo priemonės

—  vienkartiniai siūlai žaizdoms siūti ar krepšelis su siūlais ir adatomis

0

0

0

—  lipnūs elastiniai tvarsčiai

0

0

0

—  marlės atraižos

0

0

0

—  marliniai tamponai pirštui tvarstyti

0

0

0

—  sterilūs marlės kompresai

0

0

0

—  vata

0

0

0

—  sterili paklodė nukentėjusiems nuo nudegimų

0

0

0

—  trikampiai raiščiai rankai parišti

0

0

0

—  vienkartinės polietileninės pirštinės

0

0

0

—  lipnūs tvarsčiai

0

0

0

—  sterilūs spaudžiantys bintai

0

0

0

—  lipnūs siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

0

0

0

—  netirpstantys siūlai su adatomis

0

0

0

—  vazelininiai tamponai

0

0

0

2.3.  Instrumentai

—  vienkartiniai skalpeliai

0

0

0

—  dėžė instrumentams iš nerūdijančio plieno

0

0

0

—  žirklės

0

0

0

—  anatominiai pincetai

0

0

0

—  spaustukai kraujavimui sulaikyti

0

0

0

—  adatkotis

0

0

0

—  vienkartiniai skutimo peiliukai

0

0

0

2.4.  Tikrinimo ir tyrimo priemonės

—  vienkartiniai liežuvio laikikliai

0

0

0

—  indikacinės juostelės šlapimui tirti

0

0

0

—  temperatūros lapai

0

0

0

—  medicininės paklodės tuštinimuisi

0

0

0

—  stetoskopas

0

0

0

—  aneroidinis sfigmomanometras

0

0

0

—  paprastas medicininis termometras

0

0

0

—  hipoterminis termometras

0

0

0

2.5.  Instrumentai injekcijoms, perfuzijai, punkcijai ir kateterizavimui

—  instrumentai šlapimo pūslei drenuoti

0

0

0

—  instrumentų rinkinys lašelinei klizmai

0

0

0

—  vienkartinė skysčių perpylimo sistema

0

0

0

—  maišelis šlapimui nudrenuoti

0

0

0

—  vienkartiniai švirkštai ir adatos

0

0

0

—  kateteris

0

0

0

2.6.  Bendros medicininės priemonės

—  indas tuštinimuisi lovoje

0

0

0

—  guminė šildyklė

0

0

0

—  „antelė“

0

0

0

—  pūslė ledui

0

0

0

2.7.  Imobilizavimas ir įtvarai

—  lankstūs piršto įtvarai

0

0

0

—  lankstūs dilbio ir plaštakos įtvarai

0

0

0

—  pripučiamieji įtvarai

0

0

0

—  šlaunies įtvaras

0

0

0

—  apykaklė kaklui imobilizuoti

0

0

0

—  Thomas įtvaras ar įdumbantys čiužiniai

0

0

0

2.8.  Dezinfekcija, vabzdžių naikinimas ir profilaktika

—  mišinys vandeniui dezinfekuoti

0

0

0

—  skystis vabzdžiams naikinti

0

0

0

—  milteliai vabzdžiams naikinti

0

0

0

3.  PRIEŠNUODŽIAI

3.1.  Bendri

0

0

0

3.2.  Širdies ir kraujagyslių sistemai

0

0

0

3.3.  Skrandžio ir žarnyno sistemai

0

0

0

3.4.  ervų sistemai

N

0

0

0

3.5.  Kvėpavimo sistemai

0

0

0

3.6.  Nuo infekcijos

0

0

0

3.7.  Išorinio vartojimo

0

0

0

3.8.  Kiti

0

0

0

3.9.  Būtini deguoniui tiekti

0

0

0

Pasirašymo vieta ir data: …

Kapitono parašas: …

Kompetentingo asmens ar institucijos patvirtinimas: …

B SKIRSNIS. B KATEGORIJOS LAIVAI

I.   Informacija apie laivą

Pavadinimas: …

Vėliava: …

Uostas, kuriame įregistruotas laivas: …

II.   Medicininės atsargos 

Reikalingi kiekiai

Faktiškai esantys laive kiekiai

Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)

1.  VAISTAI

1.1.  Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys:

a)  širdies kraujo apytakos analeptikai- simpatomimetikai

0

0

0

b)  preparatai nuo stenokardijos

0

0

0

c)  diuretikai

0

0

0

d)  antihemoraginiai, įskaitant gimdą tonizuojančius vaistus, jei laive yra moterų

0

0

0

1.2.  Skrandžio ir žarnyno sistemą veikiantys

a)  vaistai nuo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos sutrikimų

 
 
 

—  antacidiniai gleivinės padengėjai

0

0

0

b)  vaistai nuo vėmimo

0

0

0

c)  antidiarėjiniai

0

0

0

d)  žarnyno antiseptikai

0

0

0

e)  vaistai nuo hemorojaus

0

0

0

1.3.  Analgetikai ir antispazminiai vaistai

a)  analgetikai, antipiretikai ir preparatai nuo uždegimų

0

0

0

b)  stiprūs analgetikai

0

0

0

c)  spazmolitikai

0

0

0

1.4.  Nervų sistemą veikiantys

a)  anksiolitikai

0

0

0

b)  neuroleptikai

0

0

0

c)  vaistai nuo jūros ligos

0

0

0

1.5.  Antialerginiai ir antianafilaksiniai

a)  H1antihistaminai

0

0

0

b)  gliukokortikoidai injekcijoms

0

0

0

1.6.  Kvėpavimo sistemą veikiantys

a)  bronchospazminiai vaistai

0

0

0

b)  vaistai nuo kosulio

0

0

0

c)  vaistai nuo peršalimo ir sinusito

0

0

0

1.7.  Vaistai nuo infekcijos

a)  antibiotikai (bent jau dviejų grupių)

0

0

0

b)  sulfanilamidai

0

0

0

c)  preparatai nuo parazitų

0

0

0

d)  vaistai nuo žarnyno infekcijos

0

0

0

e)  vakcinos nuo stabligės ir imunoglobulinai

0

0

0

1.8.  Infuziniai tirpalai skysčio atstatymui, kalorijų įsisavinimui ir plazmos pakaitalai

0

0

0

1.9.  Išorinio vartojimo vaistai

a)  Vaistai odai

—  antiseptiniai tirpalai

0

0

0

—  tepalai su antibiotikais

0

0

0

—  tepalai nuo uždegimo ir analgetiniai tepalai

0

0

0

—  preparatai nuo nudegimų

0

0

0

b)  Vaistai akims

—  lašai su antibiotikais

0

0

0

—  lašai su antibiotikais ir lašai nuo uždegimo

0

0

0

—  nuskausminantys lašai

0

0

0

—  antigliaukominiai ir vyzdį siaurinantys lašai

0

0

0

c)  Vaistai ausims

—  tirpalai su antibiotikais

0

0

0

—  nuskausminantys tirpalai ir tirpalai nuo uždegimo

0

0

0

d)  Vaistai nuo burnos ir gerklės infekcijų

—  tirpalai burnai skalauti su antibiotikais ir antiseptikais

0

0

0

e)  Vietiniai anestetikai

—  vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį

0

0

0

—  anestetikai dantims ir antiseptinės mikstūros

0

0

0

2.  MEDICININĖ ĮRANGA

2.1.  Gaivinimo priemonės

—  rankiniai gaivinimo prietaisai

0

0

0

—  deguonies tiekimo prietaisai su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį ar deguonies talpas

0

0

0

—  mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti

0

0

0

—  kaniulė, skirta gaivinti per burną

0

0

0

2.2.  Tvarstymo ir siuvimo priemonės

—  vienkartiniai siūlai žaizdoms siūti ar krepšelis su siūlais ir adatomis

0

0

0

—  lipnūs elastiniai tvarsčiai

0

0

0

—  sterilūs marlės kompresai

0

0

0

—  vata

0

0

0

—  sterili paklodė nukentėjusiems nuo nudegimų

0

0

0

—  trikampiai raiščiai rankai parišti

0

0

0

—  vienkartinės polietileninės pirštinės

0

0

0

—  lipnūs tvarsčiai

0

0

0

—  sterilūs spaudžiantys bintai

0

0

0

—  lipnūs siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

0

0

0

—  vazelininiai tamponai

0

0

0

2.3.  Instrumentai

—  dėžė instrumentams iš nerūdijančio plieno

0

0

0

—  žirklės

0

0

0

—  anatominiai pincetai

0

0

0

—  spaustukai kraujavimui sulaikyti

0

0

0

2.4.  Tikrinimo ir tyrimo priemonės

—  vienkartiniai liežuvio laikikliai

0

0

0

—  medicininės paklodės tuštinimuisi

0

0

0

—  stetoskopas

0

0

0

—  aneroidinis sfigmomanometras

0

0

0

—  paprastas medicininis termometras

0

0

0

—  hipoterminis termometras

0

0

0

2.5.  Instrumentai injekcijoms, perfuzijai, punkcijai ir kateterizavimui

—  vienkartiniai švirkštai ir adatos

0

0

0

2.6.  Imobilizavimas ir įtvarai

—  lankstūs piršto įtvarai

0

0

0

—  lankstūs dilbio ir plaštakos įtvarai

0

0

0

—  pripučiamieji įtvarai

0

0

0

—  įtvarai šlaunikauliui

0

0

0

—  apykaklė kaklui imobilizuoti

0

0

0

3.  PRIEŠNUODŽIAI

3.1.  Bendri

0

0

0

3.2.  Širdies ir kraujagyslių sistemai

0

0

0

3.3.  Skrandžio ir žarnyno sistemai

0

0

0

3.4.  Nervų sistemai

0

0

0

3.5.  Kvėpavimo sistemai

0

0

0

3.6.  Nuo infekcijos

0

0

0

3.7.  Išorinio vartojimo

0

0

0

3.8.  Kiti

0

0

0

3.9.  Būtini deguoniui tiekti

0

0

0

Pasirašymo vieta ir data: …

Kapitono parašas: …

Kompetentingo asmens ar institucijos oficialus leidimas: …

C SKIRSNIS. C KATEGORIJOS LAIVAI

I.   Informacija apie laivą

Pavadinimas: …

Vėliava: …

Uostas, kuriame įregistruotas laivas: …

II.   Medicininės atsargos 

Reikalingi kiekiai

Faktiškai esantys laive kiekiai

Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)

1.  VAISTAI

1.1.  Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys:

a)  preparatai nuo stenokardijos

0

0

0

b)  antihemoraginiai, įskaitant gimdą tonizuojančius vaistus, jei laive yra moterų

0

0

0

1.2.  Skrandžio ir žarnyno sistemą veikiantys

a)  vaistai nuo vėmimo

0

0

0

b)  antidiarėjiniai

0

0

0

1.3.  Analgetikai ir antispazminiai vaistai

—  analgetikai, antipiretikai, vaistai nuo uždegimų

0

0

0

1.4.  Nervų sistemą veikiantys

—  vaistai nuo jūros ligos

0

0

0

1.5.  Išorinio vartojimo vaistai

—  vaistai odai

0

0

0

—  antiseptiniai tirpalai

0

0

0

—  preparatai nuo nudegimų

0

0

0

2.  MEDICININĖ ĮRANGA

2.1.  Gaivinimo priemonės

—  kaniulė, skirta gaivinti per burną

0

0

0

2.2.  Tvarstymo ir siuvimo priemonės

—  lipnūs elastiniai bintai

0

0

0

—  sterilūs marlės kompresai

0

0

0

—  vienkartinės polietileninės pirštinės

0

0

0

—  lipnūs tvarsčiai

0

0

0

—  sterilūs spaudžiantys tvarsčiai

0

0

0

—  lipnūs siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

0

0

0

3.  PRIEŠNUODŽIAI

3.1.  Bendri

0

0

0

3.2.  Širdies ir kraujagyslių sistemai

0

0

0

3.3.  Skrandžio ir žarnyno sistemai

0

0

0

3.4.  Nervų sistemai

0

0

0

3.5.  Kvėpavimo sistemai

0

0

0

3.6.  Preparatai nuo infekcijos

0

0

0

3.7.  Iorinio vartojimo vaistai

0

0

0

3.8.  Kiti

0

0

0

3.9.  Būtini deguoniui tiekti

0

0

0

Pasirašymo vieta ir data: …

Kapitono parašas: …

Kompetentingo asmens ar institucijos oficialus leidimas: …
V PRIEDAS

KAPITONO IR PASKIRTŲ DARBUOTOJŲ MEDICININIS MOKYMAS

(5 straipsnio 3 dalis)

I. 

1. Pagrindinės fiziologijos, simptomatologijos ir terapijos žinios.

2. Medicininės profilaktikos pagrindai, ypač asmeninė ir kolektyvinė higiena ir pagrindinės profilaktikos priemonės.

3. Sugebėjimas suteikti pirmąją pagalbą ir prižiūrėti, kai kritišku atveju ligonis išlaipinamas iš laivo reiso jūroje metu

Asmuo, atsakingas už gydymą A kategorijos laivuose, turėtų, jei tai įmanoma, turėti darbo ligoninėse patirties.

4. Smulki informacija apie tai, kaip naudotis įvairiomis medicininėmis konsultacijomis per atstumą.

II. Vykdant tokius mokymus reikėtų atsižvelgti į mokymo programas, išsamiai aprašytas atitinkamuose naujausiuose tarptautiniuose dokumentuose.( 1 ) OL C 183, 1990 7 24, p. 6 ir

OL C 74, 1991 3 20, p. 11.

( 2 ) OL C 48, 1991 2 25, p. 154 ir

OL C 326, 1991 12 16, p. 72.

( 3 ) OL C 332, 1990 12 31, p. 165.

( 4 ) OL C 28, 1988 2 3, p. 3.

( 5 ) B kategorijai priklauso tolimojo plaukiojimo ir jūrų žvejybos laivai, kurie nuplaukia ne daugiau kaip 175 jūrmyles nuo artimiausio uosto ir turi reikiamą medicininę įrangą ir kurie nuolat nutolę tiek, kad juos galėtų pasiekti malūnsparnių gelbėjimo tarnybos. Tam tikslui kiekviena valstybė narė privalo pateikti naujausią informaciją apie malūnsparnio gelbėjimo tarnybų aptarnaujamas sritis ir apie aplinkybes, kuriomis tos tarnybos veikia:

a) kitoms valstybėms narėms ir Komisijai;

b) laivų, iškėlusių valstybės narės vėliavą arba įregistruotų pagal bendrą jos jurisdikciją, kuriems galėtų būti taikomas šios išnašos pirmasis papunktis, kapitonams; informacija privalo būti išsiųsta tinkamiausiu būdu, pavyzdžiui, per radijo konsultacinius centrus, gelbėjimosi koordinacinius centrus ar pakrantės radijo stotis.