1991R3922 — LT — 08.04.2012 — 008.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 3922/91

1991 m. gruodžio 16 d.

dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje

(OL L 373, 31.12.1991, p.4)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 2176/96 of 13 November 1996 (*)

  L 291

15

14.11.1996

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 1069/1999 of 25 May 1999 (*)

  L 130

16

26.5.1999

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2871/2000 of 28 December 2000 (*)

  L 333

47

29.12.2000

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1592/2002 2002 m. liepos 15 d.

  L 240

1

7.9.2002

►M5

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1899/2006 2006 m. gruodžio 12 d.

  L 377

1

27.12.2006

►M6

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1900/2006 2006 m. gruodžio 20 d.

  L 377

176

27.12.2006

 M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 8/2008 2007 m. gruodžio 11 d.

  L 10

1

12.1.2008

►M8

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 216/2008 2008 m. vasario 20 d.

  L 79

1

19.3.2008

 M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 859/2008 2008 m. rugpjūčio 20 d.

  L 254

1

20.9.2008(*)

Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 3922/91

1991 m. gruodžio 16 d.

dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityjeEUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ir ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos siūlymą ( 1 ),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 2 ),

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 3 ),

kadangi sutarties 8 straipsnio a punkte numatyta, jog turėtų būti patvirtintos priemonės vidaus rinkai iki 1992 m. gruodžio 31 d. laipsniškai sukurti; kadangi vidaus rinka bus teritorija be vidaus sienų, kurioje garantuojamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi Europoje turėtų būti palaikomas aukštas bendras civilinės aviacijos saugos lygis ir dabartiniai techniniai reikalavimai bei administracinė tvarka valstybėse narėse turėtų kisti taip, kad atitiktų šiuo metu Bendrijoje pasiektą lygį;

kadangi sauga yra pagrindinis Bendrijos oro transporto veiksnys; kadangi turėtų būti atsižvelgiama į Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją, pasirašytą Čikagoje 1944 m. gruodžio 7 d., kurioje numatyta įgyvendinti priemones saugiems orlaivių skrydžiams užtikrinti;

kadangi orlaivių ir aviacijos gaminių vežimo bei tam tikrų aviacijos paslaugų teikimo apribojimai tarp valstybių narių iškraipytų vidaus rinką;

kadangi Jungtinės aviacijos tarnyba (JAA), kuri yra asocijuota Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC) organizacija, parengė susitarimus dėl bendradarbiavimo plėtojant ir įgyvendinant Jungtinius aviacijos reikalavimus (JARs) visose srityse, susijusiose su orlaivių sauga ir jų naudojimu;

kadangi pagal bendrą transporto politiką su orlaivių sauga ir jų naudojimu susiję techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka turėtų būti suvienodinti remiantis JAA parengtais JAR kodeksais;

kadangi visų valstybių narių įstojimas į JAA ir Komisijos dalyvavimas jos posėdžiuose palengvintų tokį suvienodinimą;

kadangi, norint pasiekti Bendrijos tikslus dėl asmenų ir gaminių judėjimo laisvės bei dėl bendros transporto politikos, valstybės narės be tolimesnio techninio darbo ar vertinimo turėtų pripažinti gaminių ir institucijų bei asmenų, užsiimančių gaminių projektavimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, sertifikavimą, jei tas gaminys, organizacija ar asmuo yra sertifikuotas, laikantis bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos;

kadangi gali kilti saugos problemų, kurių atveju valstybės narės privalo skubiai imtis visų reikalingų priemonių; kadangi tokios priemonės turi būti tinkamai pagrįstos, o jeigu patys bendrieji techniniai reikalavimai arba administracinė tvarka turi trūkumų, Komisija, pasinaudodama savo įgyvendinimo įgaliojimais, turi teisę juos atitinkamai iš dalies pakeisti;

▼M5

Nuostatų dėl skrydžio ir darbo laiko apribojimų taikymas gali reikšti, kad bus iš esmės ardomas bendrovių, kurių veiklos modelis grindžiamas tik naktiniais skrydžiais, grafikas. Komisija, remdamasi suinteresuotų šalių pateiktais įrodymais, turėtų įvertinti ir pasiūlyti pritaikyti skrydžių ir darbo laiką ribojančias nuostatas taip atsižvelgdama į šiuos ypatingus bendrovių veiklos modelius;

▼B

kadangi pageidaujama koordinuoti valstybių narių vykdomų mokslinių tyrimų, skirtų aviacijos saugai gerinti, finansavimą ir taip garantuoti optimalų resursų panaudojimą bei pasiekti didžiausios naudos;

▼M5

Iki 2009 m. sausio 16 d. Europos aviacijos saugos agentūra turėtų baigti mokslinį ir medicininį III priedo Q poskyrio ir, jei reikia, O poskyrio nuostatų įvertinimą; remdamasi šio įvertinimo išvadomis ir laikydamasi 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos procedūros Komisija, jei reikia, nedelsdama turėtų parengti ir pateikti pasiūlymus dėl atitinkamų techninių nuostatų pakeitimų;

Peržiūrint ir iš dalies keičiant tam tikras 8a straipsnyje minimas nuostatas reikėtų ir toliau siekti derinti nustatomus kabinos įgulos mokymo reikalavimus, kad būtų palengvintas laisvas kabinos įgulos judėjimas Bendrijoje. Todėl reikėtų dar kartą ištirti tolesnio kabinos įgulos kvalifikacijos derinimo galimybę;

▼M5

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 4 ).

▼B

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

▼M5

1.  Šis reglamentas taikomas civilinės aviacijos saugos srities techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, susijusių su orlaivių naudojimu ir technine priežiūra ir šiuos darbus atliekančiais asmenimis ir organizacijomis, suderinimui.

▼B

2.  Suderinti techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka, nurodyti 1 dalyje, taikomi visiems 2 straipsnio a punkte apibrėžtų civilinės aviacijos vežėjų naudojamiems orlaiviams, registruotiems kurioje nors valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje.

▼M5

3.  Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uoste nepažeidžia atitinkamų Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės teisinių pozicijų ginče dėl teritorijos, kurioje yra oro uostas, suverenumo.

4.  Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui sustabdomas iki bus pradėta taikyti 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų pasirašytoje Jungtinėje deklaracijoje nustatyta tvarka. Ispanijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės informuoja Tarybą apie jos pradėjimo taikyti dieną.

▼B

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a) „orlaivio naudotojas“ - tai fizinis asmuo, gyvenantis kurioje nors valstybėje narėje, arba juridinis asmuo, įsisteigęs valstybėje narėje, kuris naudoja vieną ar daugiau orlaivių pagal toje valstybėje narėje taikomus teisės aktus, arba Bendrijos oro vežėjas, kaip apibrėžta Bendrijos teisės aktuose;

b) „gaminys“ reiškia civilinį orlaivį, variklį, oro sraigtą arba įtaisą;

c) „įtaisas“ - tai bet koks prietaisas, įrenginys, mechanizmas, aparatas ar dalis, kurie naudojami arba skirti naudoti eksploatuojant lėktuvą skridimo metu ir yra įrengti arba skirti būti įrengti civiliniame orlaivyje, arba pritvirtinti prie jo, tačiau kurie nėra orlaivio sklandmens, variklio ar oro sraigto dalis;

d) „komponentas“ - tai medžiaga, dalis ar blokas, kuriems netaikomi b ar c punktų apibrėžimai ir kurie skirti naudoti civiliniuose orlaiviuose, varikliuose, oro sraigtuose ar įtaisuose;

e) (gaminio, paslaugos, institucijos arba asmens) „sertifikavimas“ - tai bet kurios formos teisinis pripažinimas, jog toks gaminys, paslauga, institucija ar asmuo atitinka taikomus reikalavimus. Toks sertifikavimas susideda iš dviejų etapų:

i) patikrinimo, kad gaminys, paslauga, institucija ar asmuo techniškai atitinka taikomus reikalavimus; šis etapas vadinamas „techninių išvadų parengimu“;

ii) oficialaus tokio taikomų reikalavimų atitikimo pripažinimo, išduodant pažymėjimą, licenciją, patvirtinimą ar kitokį dokumentą nacionaliniuose teisės aktuose nustatyta tvarka; šis etapas vadinamas „teisinių išvadų parengimu“;

f) „techninė priežiūra“ - tai visos apžiūros, aptarnavimas, modifikavimas ir remontas, atliekami per visą orlaivio naudojimo laiką norint užtikrinti, kad orlaivis atitiktų tam tipui išduotą sertifikatą ir būtų tikrai saugus visomis aplinkybėmis; ši sąvoka ypač taikytina modifikacijoms, kurių reikalauja h punkte aprašytus susitarimus sudariusios institucijos pagal tinkamumo skraidyti apžiūros principus;

g) „nacionalinis variantas“ - tai valstybės priimtas nacionalinis reikalavimas ar teisės aktas, kuris papildo ar pakeičia JAR;

h) „susitarimai“ - tai Europos civilinės aviacijos konferencijai (ECAC) prižiūrint sudaryti susitarimai dėl bendradarbiavimo nustatant ir įgyvendinant bendruosius reikalavimus visose srityse, susijusiose su sauga ir saugiu orlaivių naudojimu. Šie susitarimai nurodomi I priede;

▼M5

i) „institucija“ III priede — tai kompetentinga institucija, kuri suteikė oro vežėjo pažymėjimą (AOC).

▼M5

3 straipsnis

1.  Nepažeidžiant 11 straipsnio, komerciniams pervežimams lėktuvais Bendrijoje taikomi III priede nustatyti bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka.

2.  Nuorodos į III priedo M poskyrį ar į bet kurias jo nuostatas laikomos nuorodomis į 2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo ( 5 ) M dalį ar atitinkamas jos nuostatas.

▼B

4 straipsnis

▼M5

1.  III priedo neapimamose srityse bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka patvirtinami Sutarties 80 straipsnio 2 dalies pagrindu. Prireikus Komisija kuo greičiau pateikia tinkamus pasiūlymus šiose srityse.

▼B

2.  Kol bus priimti 1 dalyje nurodyti pasiūlymai, valstybės narės gali taikyti atitinkamas savo galiojančių nacionalinių teisės aktų nuostatas.

5 straipsnis

Valstybės narės garantuoja, kad jų atsakingosios civilinės aviacijos institucijos atitiktų susitarimuose išdėstytas JAA narystės sąlygas ir pasirašytų tokius susitarimus be išlygų iki 1992 m. sausio 1 d.

▼M5

6 straipsnis

Orlaiviai, naudojami pagal valstybės narės leidimą, suteiktą nepažeidžiant bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, tomis pačiomis sąlygomis gali būti naudojami kitose valstybėse narėse netaikant papildomų techninių reikalavimų ir neatliekant įvertinimo tose kitose valstybėse narėse.

7 straipsnis

Valstybės narės pripažįsta pažymėjimus, kuriuos pagal šį reglamentą kita valstybė narė arba jos vardu veikianti įstaiga išdavė jos jurisdikcijai priklausančioms ir jai pavaldžioms organizacijoms arba asmenims, kurie užsiima gaminių technine priežiūra ir orlaivių naudojimu.

8 straipsnis

1.  3–7 straipsnių nuostatos nedraudžia valstybei narei nedelsiant reaguoti į saugos problemą, susijusią su gaminiu, asmeniu ar organizacija, kuriems taikomas šis reglamentas.

Jei saugos problema kyla dėl nepakankamo saugos lygio taikant bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką arba dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos trūkumų, valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie panaudotas priemones ir to priežastis.

Komisija 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nusprendžia, ar dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos nepakankamo saugos lygio ar trūkumų pateisinama toliau taikyti priemones, kurių yra imtasi pagal šios dalies pirmą pastraipą. Tokiu atveju Komisija taip pat imasi būtinų priemonių, kad pagal 4 arba 11 straipsnio nuostatas iš dalies pakeistų atitinkamus bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką. Jei padaroma išvada, kad valstybės narės priemonės yra nepagrįstos, valstybė narė jas atšaukia.

2.  Valstybė narė gali suteikti išimtis šiuo reglamentu nustatytiems techniniams reikalavimams ir administracinei tvarkai esant nenumatytoms skubioms veiklos aplinkybėmis ar ribotos trukmės veiklos poreikiams.

Komisija ir kitos valstybės narės turi būti informuojamos apie suteiktas išimtis, jei jos suteikiamos pakartotinai arba ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui.

Kai Komisija ir kitos valstybės narės yra informuojamos apie valstybės narės pagal antrą pastraipą suteiktas išimtis, Komisija išnagrinėja, ar išimtys atitinka šio reglamento ar Bendrijos teisės aktų bet kokios susijusios taisyklės saugos tikslus.

Jei Komisija nustato, kad suteiktos išimtys neatitinka šio reglamento ar Bendrijos bet kokios susijusios teisės aktų taisyklės saugos tikslų, Komisija 12a straipsnyje nustatyta tvarka nusprendžia dėl apsaugos priemonių.

Tokiu atveju atitinkama valstybė narė panaikina išimtį.

3.  Kai saugos lygį, atitinkantį tą, kuris pasiekiamas taikant III priede nustatytus bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką, galima pasiekti kitomis priemonėmis, valstybė narė, nediskriminuodama pareiškėjų dėl kilmės ir atsižvelgdama į poreikį neiškreipti konkurencijos, gali suteikti patvirtinimą nukrypdama nuo šių nuostatų.

Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie savo ketinimą suteikti tokį patvirtinimą, to priežastis ir numatomas sąlygas, nustatytas siekiant užtikrinti atitinkamą saugos lygį.

Komisija per 3 mėnesius nuo valstybės narės pranešimo gavimo inicijuoja 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą, kad nuspręstų, ar pasiūlytas priemonės patvirtinimas gali būti suteiktas.

▼M6

Tokiu atveju Komisija apie sprendimą praneša visoms valstybėms narėms ir jos visos turi teisę tą priemonę taikyti. Atitinkamos III priedo nuostatos tai pat gali būti iš dalies pakeistos laikantis 11 straipsnio, siekiant atsižvelgti į tokią priemonę.

▼M5

Aptariamai priemonei taikomi 6 ir 7 straipsniai.

4.  Nepaisant 1, 2 ir 3 dalių, valstybė narė gali patvirtinti ar išlaikyti nuostatas, susijusias su III priedo Q poskyrio OPS 1.1105 6 punktu, OPS 1.1110 1.3 bei 1.4.1 punktais, OPS 1.1115 ir OPS 1.1125 2.1 punktais, iki bus nustatytos Bendrijos taisyklės, pagrįstos mokslinėmis žiniomis ir geriausia praktika.

Valstybė narė praneša Komisijai apie nuostatas, kurias ji ketina išlaikyti.

Dėl nacionalinių nuostatų, nukrypstančių nuo pirmoje pastraipoje nurodytų OPS 1 nuostatų, kurias valstybės narės ketina patvirtinti po III priedo taikymo pradžios, Komisija per tris mėnesius po valstybės narės pranešimo gavimo inicijuoja 12 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, kad nuspręstų, ar tos nuostatos atitinka šio reglamento ir kitų Bendrijos teisės aktų taisyklių saugos nuostatas ir ar jos gali būti taikomos.

▼M6

Tokiu atveju Komisija apie savo sprendimą praneša visoms valstybėms narėms, kurios visos turi teisę tą priemonę taikyti. Atitinkamos III priedo nuostatos taip pat gali būti iš dalies pakeistos laikantis 11 straipsnio, siekiant atsižvelgti į tokią priemonę.

▼M5

Aptariamai priemonei taikomi 6 ir 7 straipsniai.

▼M5

8a straipsnis

1.  Iki 2009 m. sausio 16 d. Europos aviacijos saugos agentūra atlieka III priedo Q poskyrio ir, jei reikia, O poskyrio nuostatų mokslinį ir medicininį įvertinimą.

2.  Neribojant 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1592/2002/EB dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą 7 straipsnio taikymo ( 6 ), Europos aviacijos saugos agentūra padeda Komisijai parengti pasiūlymus dėl taikytinų III priedo O poskyrio ir Q poskyrio techninių nuostatų pakeitimų.

▼B

9 straipsnis

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių koordinuoti savo tyrimų programoms, skirtoms civilinių orlaivių saugai ir veikimui pagerinti, bei apie tai praneša Komisijai. Pasitarusi su valstybėmis narėmis, Komisija gali imtis bet kokios atitinkamos iniciatyvos tokioms nacionalinėms tyrimų programoms skatinti.

10 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai apie:

a) kiekvieną naują ar iš dalies pakeistą reikalavimą arba procedūrą, nustatytą ar priimtą susitarimuose išdėstyta tvarka; ir

b) kiekvieną susitarimų pakeitimą; bei

c) konsultacijų su pramonės ir kitomis suinteresuotomis institucijomis rezultatus.

11 straipsnis

▼M6

1.  Priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, kurios reikalingos dėl mokslinės ir techninės pažangos, ir kurios iš dalies pakeičia III priede išvardytus bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką, papildant reglamentą patvirtinamos taikant 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

▼B

2.  Jei 1 dalyje nurodytuose daliniuose pakeitimuose yra valstybės narės nacionalinis variantas, Komisija ►M6  12 straipsnio 3 dalyje ◄ nustatyta tvarka sprendžia, ar įtraukti tą variantą į bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką, ar neįtraukti.

▼M6

12 straipsnis

1.  Komisijai padeda Skrydžių saugos komitetas (toliau — komitetas).

2.  Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.  Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.  Jei daroma nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼M5

12a straipsnis

Kai daroma nuorodą į šį straipsnį, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 6 straipsnyje nustatyta apsaugos procedūra.

Prieš priimdama savo sprendimą Komisija pasikonsultuoja su Komitetu.

Sprendimo 1999/468/EB 6 straipsnio b punkte numatytas laikotarpis — trys mėnesiai.

Kai valstybė narė apskundžia Komisijos sprendimą Tarybai, Taryba per tris mėnesius kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą.

▼B

13 straipsnis

1.  Valstybės narės padeda viena kitai įgyvendinti šį reglamentą ir stebėti jo įgyvendinimą.

2.  Į 1 dalyje nurodytą tarpusavio pagalbą įeina valstybių narių atsakingųjų institucijų reguliarus keitimasis visa turima informacija apie:

 šio reglamento pažeidimus, kuriuos padaro nerezidentai, ir už tai skirtas nuobaudas,

 valstybės narės skirtas nuobaudas rezidentams už tokius pažeidimus, padarytus kitose valstybėse narėse.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1992 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Susitarimai, nurodyti 2 straipsnio 1 dalies h punkte

„Susitarimai dėl Jungtinių aviacijos reikalavimų (JAR) parengimo, priėmimo ir įgyvendinimo“, sudaryti Kipre 1990 m. rugsėjo 11 d.

▼M4 —————

▼M8 —————( 1 ) OL 270, 1990 10 26, p. 3.

( 2 ) OL C 267, 1991 10 14, p. 154.

( 3 ) OL C 159, 1991 6 17, p. 28.

( 4 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11);

( 5 ) OL L 315, 2003 11 28, p. 1.

( 6 ) OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).