1990L0384 — LT — 05.06.2009 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA

1990 m. liepos 20 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinėmis svarstyklėmis, suderinimo

(90/384/EEB)

(OL L 189, 20.7.1990, p.1)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/23/EB 2009 m. balandžio 23 d.

L 122

6

16.5.2009