1987R1898 — LT — 01.07.2008 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 1898/87

1987 m. liepos 2 d.

dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais, apsaugos

(OL L 182, 3.7.1987, p.36)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 2007 m. spalio 22 d.

L 299

1

16.11.2007